09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
&YFA CUMHURİYET 26 MART1992 PERŞEMBE KENT-YAŞAM 8 tpalik kazası: ! ölü, 15 yaralı lsanbul Haber Servisi- İsanbul'da dün meydana geen 86 trafik kazasında 2 kıi ölürken 15 kişi de çeşitli yderinden yaralandı. ICğıthane Çeliktepe Yeşilce Mıhallesi Dal Sokak'ta m ydana gelen trafik kizasında, İbrahım Tdcke'nin kuJlandığı 34 MFB 61 plakalı kamyonet Faih Kjraç'a (5) çarparak öJımüne neden oldu. Kiğıthane'deki ikinci trafik kaıası Girne Caddesi Serdar Socak'ta meydana geldi. Isnail Doğan'ın kulİandığı 34L 4717 plakah kamyonet, Zeteriya Yurttaş'a çarparak ölûmüne neden oldu. Varan Turizm yardım taşıyor isUnbul Haber Servisi - Varan Turizm, Hollanda, Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre ve . Yunanistan'daki merkezlerinden Erzincan felaketzedelerine yardım taşıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ilk 2 tonluk yardımın Yunanistan'daki soydaşlardan geldiği ve bu organizasyonun Seîanik Başkonsolosluğu, Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı Afet Işleri Genel Müdürlüğü ile Varan Turizm tarafından yapıldığı bebrtildi. Şirketin Halkla llişkiler Müdürü Tolga Hakan, gönderilen çoğunluğuçadır ve battanıye olan yardım paketinin Kjzılay yetkililerine teslim edildiğini söyledi. Muhtarın intikamı İstanbul Haber Servisi - . Bnlıslıbırköymuhtan, {kızına tccavüzcderek kaçan • 17 yaşındaki birgencı Sili\ri"dcbularak öldürdü. AA muhabırinın cdindiğı bılgiyc göre birsüre önce kı/ına tccavüzederek kaçan Abdülaziz Erdoğan'ın (17) pcşinc düşcn köy muhtan Mchmeı Şirin Özcan, gencin Sılivn'de bir un fabrikasında çalışlığını öğrendi. Bunun üzcrinc Değırmenköy'e gçlcrek lakipetUği genci bır kah\efıancde bulan muhtar Ö7can. birsüreonunla konuştu, daha sonra dışan çıkmasını sağlayıp ıssız bir ycrdc bıçaklayarak öldürdü. Köylülcrin ihban üzerine bölgeyc gelenjandarma, olaydan sonra kaçan muhtan kısa sürede >akaladı Prof. Eker, evliliği 3 döneme ayırarak eşleri uyanyor: Evl iIiği n temelk ııralı sa vgıfstanbul Haber Servisi - Yaşı 35 - 5O arası olanlar, çocuklan ergenlik cağına girenler. sosyo ekonomik durumlannı geliştir- dikleri için evde eşlerinin son derece mutlu olduğunu düşü- nen erkekler, artık eşlerinin, çevrenin ve çocuklanrun günah keçisi olmak istemeyen kadın- lar, dikkat! Evliliğiniz ikinci kez sınyal veriyor. istanbul Üniversitesi Kadın Sorunlan Araştırma Merkezi"- nin düzenJediği "Evlilik İlişkile- ri" konulu konferansı veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psi- kiyatri Ana Bilim Dah öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Eker, işte böyle uyanyor evli kadın ve er- kekleri. Evliliği üç evrede değerlendi- ren ve bu evreleri ilk beş yıl, çocukların ergenlik, anne ve babalann ise orta yaş dönemin- de olduğu 35-50 yaş ve çocukla- rın evden ayrıldığı çiftlerinse baş başa kaldığı dönem olarak sıralayan Prof. Dr. Eker, ilk dö nem için sevginin yetersiz kala- bileceğini söyledi. Bu dönemde çiftlerin birbirlerine gerçek kişi- likleriyle davranmadığını ve süreç içinde ortaya çıkan tavır- lann karşılıklı olarak "aldatıl- dım" duygusu geliştirdiğini anımsatan Prof. Dr. Eker "An- ne ve babanın müdahalesi. eko- nomik sorunlar, ev içi işlerin paylaşımında anlaşmazük, tin- sel tecrübesizlik ve bilgi eksıklı- ğine dayanan cinsel sorunlar, evliliğin kimi kez bitmesine bile yol açabiliyor" diye konuştu. Evliliğin ikinci döneminde eşlerin birlikte gelişıp olgunlaş- mamalan halinde sorunların ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Eker, orta yaş döne- minde erkeklerin kendilerine olan güvenlçrinin sarsıldığmı, özel amaçlannı yerine getire- mediğini düşünerek yaşlılığı yadsıma ve gençlere karşı ilgi duyma eğilimine girdiğini sa- vundu. Kadının da menopoz döneminde üreticiliğini, güzelli- ğini yitirdiği duygusuna kapıl- dığını anımsatan Prof. Dr. Eker, üçüncû evrede ıse çocuk- lan evden uzaklaşmış ve baş başa kalmış çiftlerin duygu ve düşünce birlikteliklerinin olma- dığını fark etmeleriyle ciddi so- runlann başgösterdiğinı anlat- tı.Prof. Dr. Eker, sağlıklı bir ev- lilik için eşlere.düşen görevleri de şöyle sıraladı: "Eşlerin birbirine evde ve dı- şarda saygı göstermesi, kaba bir şekilde sürekli eleştirmeme- sı, birbirlerinin davranışlanna saygı göstermesi, zorluklar kar- şısında birbirlerine destek ol- ması, sözel olmayan davranış- lara girmemesi, kendilerinden beklenen rolleri iyi bilmeleri ve bu rollerin eşit olması, sorunla- nn sakin bir şekilde tartışılması, ekonomik konularda anlaş- ma sağlanması." I51HADI.SOSYAL TESis ÎNSA; Yeşiller Partisi üyeleri, Eminönü Belediyesi'ni kınadı. (Fotoğraf: UĞLR GÜNYÜZ) Belediye surlann üstünü işgal etti İstanbul Haber Servisi - -Yeşıller Partısi Kadıköy ilçe teşkilatı. Eminönü Belediyesi'nin surlar üzerindeki uygulamalan için İstanbul Cumhuriyet SavCTİığı'na suç duyvırusunda bulundu. Uygulamanın yapıldığı Cankurtaran semtindeki surlarda basın toplantısı. düzenleyen Yeşiller Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Melek Gürevin ve parti üyeleri. Eminönü Sosyal Tesisleri inşaaü adı altında yapılanlarla 2863 sayılı yasaya aykın davranıldığını, korunması gereken ve tanhi eser olan surlann tahrip edilerek, kısmen yıkılarak, traşlanarak, esas görüntüsüne zarar verildiğini, denetimi yapmakla yükümlü olan Kültür Bakanlığı'nın gerekli müdahale ve önlemi almadığını savundular. Konu ileilgili açıklama yapan Edebiyat Fakültesi BizansTarihi Kürsüsü öğretim üyesi Dr. İhsan Tünay, 2863 sayılı yasaya göre inşaatın, yalnız sur üzerine değil, yasaya göre yaruna bile yapılamayacağmı söyledi. Parti üyeleri suç duyurusu dilekçenin birer fotokopisini de basına dağıttılar. Tüpgazpatladı: 4 kişi yanaraköldü İstanbul Haber Senisi - Alıbevköy Gü- /elıepc'de. dün gece çıkan yangında ikisi çocıık dört kışı öldü. bır çocuk da yara- landı. Alıbevköy Güzeltepe Mahallcsi Mihri- ban Sokak'ta bulunan Hacı Öksüz'e ait 27 numaralı gecekonduda, dün gece saat 22.30 sıralannda tüp patlaması sonucu vangın çıktı Nuri Yeşıl'c ait bitişik gece- kondunun da yanmaya başlaması üzeri- ne kısa sürede büyüyen yangında. gece- kondu sahibi Hacı Öksüz(43), hanımı Kezban Öksüz(41). çocuklan 5 yaşındakı Habip ve 7 yaşındaki Talat Öksüz ölür- ken, evın diğer oğlu Ferhat Öksüz hafif yaraiı olarak kurtuldu. Şışlı ve Fatih itfaıye ekıplerinin müda- halesi sonucu güçlükle söndürülebıien yangında evı yanan Nuri Yeşil, biüşikte çıkan yangının kendi evinı de sarması üzenne. pencere demirlerinı kırarak aile- siyle birlikte kurtulduğunu söyledi. Ma- halle sakinleri ise itfaiyenin, olay yerine çok geç gelmesi sonucu yangının büyü- mesine neden olduğunu iddia ettiler. Kadıköy enbaşardı ilçe belediye İstanbul Haber Servisi - SO- NAR araştırma şirketi tarafın- dan yapılan bir araştırmada, 26 Mart 1989'da işbaşına gelen be- lediye başkanlannın icraatlan, secmenleri tarafından degerlen- dirildi.Türkiye genelinde yapı- lan araştırmada son bir yıl için- de başkanlann başan grafikle- rinin değıştiğı ve bazı SHP'li belediyelerin ait sıralara düştü- ğü görüldü. Yapılan araştırmada Tür- kiye'nin en başanh belediye haşkanırun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kara- yalçın olduğu saptandı. Bursa Belediye Başkanı Teoman Özalp ikinci, Konya Beledive Başkanı Halil Ürün üçüncü, fs- tanbui Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen seç- menlerinin gözünde beşinci sı- rada yer aldı. İstanbul'da yapılan araştır- maya göre geçen yılla kıyaslan- dığında listede önemli değişik- likler oldu. 1991 yılı içinde göreve başla>an Bakırköy ve Kğıthane belediye başkanlan henüz ilçe secmenleri tarafın- dan degerlendirilecek kadar görevde bulunmadıklan için bu değerlendırmeye alınmadılar. Gectığimız yıllarda üst sıralar- da yer alan Şişli Belediye Baş- kanı Fatma Girik, son araştır- mada 10. sırada yer aldı. Yapı- lan araştırmada en başanlı ilçe belediye başkanı Kadıköy Bele- diye Başkanı Cengir Özyalçın seçildi. Araşürmada Fatih Be- lediye Başkanı Yusuf Günay- dın ikina, Sanyer Belediye Başkanı İhsan Yalçın üçüncü, Bayrampaşa Belediye Başkanı Necdet Ozkan dördüncü seçil- di. İSTANBUL'DA BUGÜN • İstanbul'da yeni oluşturulan İl Meclisi ilk toplanüsını bugün saat 13.30'da İl Genel Meclisi Salonu'nda yapacak. Toplantıda İstanbul'daki çeşitli kuruluşlann İstanbul'un sorunlanna ilişkin yaklaşımlan tespit edilecek. • Bakırköy Belediye Başkanı Ali Talip özdemir, saat 11 .OO'de Kartaltepe Daimi Halkpazan'nın açıhşını yapacak. • Paradise Hotels International yönetimindeki tesisler, saat 19.00'da Hilton Oteli'nde düzenlenecek kokteylle turizmcilere tanıülacak. TUROB'un (Turistik Otelcikr ve Işletmeciler Birliği) Genel Kurulu, saat 10.00-12.00 arasında The Marmara Oteli'nde yapılacak. • Yapı-Endüstri Merkezi Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen "Yüzme Havuzlan" konulu sempozyum, saat 10.00'da merkezin konferans salonunda yapılacak. • Ümraniye Belediye Başkanı Şinasi öktem, "Demokratik ve Sosyal Boyutlu Bir Yerel Yönetimin Ümraniye'de 3 Yılı" konulu bir brifing verecek. Brifingsaat 14.00'te Ümraniye Belediye Sineması'nda. • Yerel seçimlerin 3'üncü yıldönümü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesfnce düzenlenen" 26 Mart Etkinlikleri" gecesi, saat 19.30'daCemalReşitReyKonser Salonu'nda. NÖBETÇİ ECZANELER + AKATLAR Erdoğan 2698908 +A\ClLAREge 5915191 + AYAZAGASerhal 276 7380 • BALAT Doğan. 521 65 41 • BAĞC1LAR Cenk 5624801 • BAHÇELİEVXER Lokman Hekun. 557 4519,Ümıt 557 14 61 • BAKIRKÖY Nıhal 583 44 37, YeniEaane:5716657,Scvtfif 560 7176 • BAYRAMPAŞA Alımtepsi: 5777069 • BEŞtKTAŞGünseh 2619130 • BEYKOZ Hısar. 332 35 86 • BEYOGLU Merkez 244 11 18, YunusEmre 2441868 • BOSTANC1 Erım 384 08 49, Ak 3803190 • BÜYİKÇEKMECE Denc 6817246 • CERRAHPAŞA Gülın 588 40 5\,Seda 5884906 • CEVtZLİ Sağlık 2893686 • Ç A P A £ K ( » I 525 2120 • ÇATALCA Gö:en 918892899 • ÇELtKTEPESu/M/ıSp/wı 264 2314 • ÇENGELKÖY Erdem 332 03 08 • EMfiMÖNÜ Yeni Eczane. 513 60 06, SırkeaGar 526 6429 • ESENKENT A ıfer 352 91 73 • ESENLER£ü/ı/; 5685964 • FATÎH ,\ eşe 524 70 02, Peksa- \ar 5233413 • G.OSMANPAŞA MERKEZ Ceren 564 8906 • IHLAMURKUYl! Menekşe 364 2253 • İÇERENKÖY Ömür 362 15 34 • KADIKÖY ÇEVRE Can 346 0885, Ümran 350 14 37, Bafak 350 30 07 • KADDCÖY MERKEZ Moda Cevızlık 345 52 23, Zumrut 337 29 19, Beyaz. 347 W 71 • KAĞITHANE Cem 230 56 22 • KAN AR YA Erkam. 598 00 23 • KASIMPAŞA Bahrıye 250 M 07, Fatih 2551943 • KAYNARCA Arzu 3% 13 89 • K.ÇEKMECE Melin: 579 55 61 •ORTAKÖY Türker: 261 61 M • MECtDÎYEKÖY Uğraj: ZJ4 37 38 • MERTERSf/db 5756942 • PENDİK Tuna 35408 23 • SARIYER Tülen 2421907 • SAR1YER ÇEVRE Tarabya: 262 5303 • SEFAKÖY Sefaköy. 5806091 • SÎLtVRl Balaban 3077 • S O G A N U K Çaylı 3778514 • SULTANBEYLI Cenk 398 01 12 • ŞİRİNEVLER Melis 551 09 »7, Deva 550 17 16 •ŞİŞLİ Altuğ 2462785, DUara 2308999,Gül 2486005 • TUZLA Sevffi 3953401 • ÜMRANİYE Sondurak. 335 85 05 • CSKÜDAR Şifa 333 19 74, Ül- ku 33311 74,Murat 3243660 • YALOVA Karadeniz- 138 30/112 94 • YENtBOSNA Derman. 551 21 65 • ZEYTtNBURNU Neşe: 582 37 32, Güler 5427951 GEREKLİ TELEFONLAR • POLİStMDAT: 055 • tTFAİ\E:0O0 • JANDARM.-V: 056 , • ZABITA MÜDÜRLÜCÜ: 527 5700 • MEZARLIKLAR MÜDÜR- LÜĞÜ: /72 13 73-74-75 ve0S8 • BKİARIZA.Ö6* • SAĞLIK Hızır Acil; 07' Sağlık Müdürlüğü: 5118918 Cerrahpaşa Tıp 588 48 00 Çap« Tıp: 534 0000 (100 hat) Marmara Tıp: 340 0100 ŞişüErfat 13122 09 Taksim flk Yardım: 152 43 00 SSK Samatja: 588 44 00 SSK Okmejdanı: 121 77 77 SSKGöztetf.3586760 • TRAFtK Trafik Şube Müdüriöğü: 176 24 12 ılsıı 356 04 85-86 Kadıköy) Bölge Trafik: 377 22 07 (E-S) 356 0486/Şeturıçı) 31436 (Büvükçekmece) • THY lçhadar 57i 1321 DışhaÜar 574 7300 (25 Hat) Rezcrrasyoo: S7482OO (45 Hat) • DDY: Sirkeci Damşma: 527 00 501 H.Paşa Daıı^ma: 336 20 63 Santnl:3488020 •VAPUR ŞehirHatlan:52(5-«)2Ö 144 4233 DemzyoOan (Acente): 145 53 66 144 25 02-149 18 96 Denizotobüsü: 14915 58 • ELEKTRİKARIZA: Fatih - Tahtakale: 526 62 24 Beyoğfaı: 150 83 50 Kadıköy: 347 77 83 Sinema • Tiyatroa Gösteri YEMNOLMEKBır atfk için kagkere ölebilirşiM'? 21 Mcartta Sinemalarda Beyoolu FCM (2490* 66M20D-'4 15-1630-1845-2' 15 Bakırköy 74 '572 04 44ı " 00-130O-150O-" Of>'900-21 Kaa.koy H U M 133780 82) "1 00-13 30-1 6 00-19 00-2- 45 Ankara«£THMLı42574 78|l2mrU«K 132- 9' zr-DMIZıl iit DALDA OSCAR EI A ADAY (24SOtCS) 11 » 14 1S-1645 19 1S-21 3Û (24035SS) 1200 1430-1700 1930-21 45 (4111323) 12 15-14 30-16 45-19 00^115 (157 47) 7.HAFTA TRI 4 STAR bMARKRVDELLn. BETTE MIDLER İrAİrA JAMESCAAN g / j Y S Y«irtBen:.MARKRYDELL l i J O M J I tUHJJHtlS-rt»î!J» LAÜRA DERN ROBERT DUVALL TitıtMi: MARTH» C80UD6E 2. HAFTA IK1OIII I1»HIS.I4»U«MS w»m ııjmıntjnı»;!» lilUM II »IIklilUUİ-11" BENI DELİ ETME OAZY YSnetnen PETEBMIMAN (3TOİMH) 1I3O-U0O-UM-III»-!:» SOSYAL DEMOKRASİNİN ÜMRANİYE'DE 3 Ylll YÖNETİM BRİFİNGİ Konyşmacı: ŞINASI OKTEM Ümraniye Belediye Başkanı Tarifı: 26.03.1992 Saat: 14.00 Yen Ümraniye Belediye Sinemast MUTLU 0L N  Z I M \'î'i ~'j .a.<ova-.n anılanndar ovmlaştıran Ataol Behramoğiu v cne'en Murat Somay 'j.^a-.an DilekTıirker Dünya Prönuyen 25 Mart Çarşamba. 2i 15 20 Mart 1/2/8/10/17 22/29 Nısan guraen 2! İ5'ta V '2 18 Nısar guien 1500 tt KARACA TİWR0SU Maamner Karaca Çuonaz 3. Tel 252 09 ; 8 4 BAKIRKÖY BELEDİYE ^ TİYATROLARI 507 43 82 AZİZ NESİN SAHNESİ 502 os 53 , v ı BİR GEÇMİŞ ZAMAN \ ( N ]\ EĞLENCESİ1 l Yöneten: Ahmet Gulhan 3. 4,5,9,10, 11 Nisan Sabahattın Kudret Aksal Yöneten Turgay Kantûrk 25, 26, 27 Mart Müzık:Server Acım 1,2 Nisan Aziz Nesin Yöneten Ahmet Gülhon Müzık Anf Erkın 28, 29 Mart 12 Nisan IT5OYUNİ MU • CAM. - Ktf. - CIMU • C.TUİ M J0 C.TIIİ • M I U IS.00 1 İNONU CAD.GÜNGÖREN ŞUBE MÛP. ALT1-HAZNEDAB [ • KADIKÖYLÜLER BEKLEOİGİNİZ OYUNLAR KÜLTÜR MERKEZİNDE APOLLON 1. TİYATRO ŞEMLİĞI KENT OYUNCULARI Müşfilt Kenter Gösterisı N I T I U II İ KM ET KUVAYI MILLIYE 3 6 M A R T 1 9 3 19 15-21 45 KJATirrGURTİYATROSU poliiık komedi 31 MAKT92 19 15-21.45 SÜUtZ SURUSİ TİYATROSU SOKflK KIZI 30 M A R T - 1 N İ S A N - 9 2 19.15-21 45 BİLET S A T I f t SNEMA APCHION 362 51 00 MODA SİNEMASI 337 01 28 - VAKKORAUA SUADİYE 350 «7 42 JUM80 SATIŞ MAĞAZALABI StLAMIÇEŞME 36963 17 ACIBADtM 351 71 71 İNONU C»0 SÜMKO SlItSt N0: 12 KOZTATAĞI / EHENKÖV İSI. 3S2 51 00 İ J Ş E H I R T İ Y A T R O L A R I MUHS1N ERTUĞRUL100. DOGUM YILI ETKİNLİKLERİ PANEL "Diiıy* Tiyalrokr Gww - Cmlıııriytl Tittiy'smi* Kiltiir YflMm v« Mvhsa EftKğntT SEÇKİH SELVİOKAT KUTLAR ALİ IAYGUM-CÜNEYT TÖRQ PIOI. Dr. OOĞAN KUBAT 27 MART CUMA 17.00'DE HARBIYE MUHSIN ERTUĞRUl SAHNESINDE • IJtİf UCRITSIZOI*. 30 Mart Pazartesi Saat 19.00 ULUSLARARASI ODA MÜZİÖİ SERİSİ "MUSICAVTVA11 Oda Orkestrası ALEXANDER RUDIN Şefve Viyolonsel Solist NATALYA GERASSIMOVA Soprano Bortnianski, Glinka, Vilgorski, Stravinsky 31 Mart Sah Saat 19.00 ULUSLARARASI ODA MÜZİĞİ SERİSİ "MUSICA VIVA" Oda Orkestrası ALEXANDER RUDIN Şefve Viyolonsel Solist Rahmaninof, Miaskovski, Şostakoviç ' Jt- Türk Hovo Yofcn KotkHonyto »15 Kîfjntn uıtundekı gruplara % 25 ındınm uy^ulonır » öğrvna, öğretmttn v« •m«klı ındırımı fum y*rl*rde % 5O*dir Bılel Sotı, Yarlerı Komer Salonu 24S 53 92 AKM Gııalm 251 56 00 Vakkorania Suadıy* 360 fO 70 N«pej Mtıu C*nt»r Sıjlı ve Atnum Mıgroı 24C 28 45 560 83 39 232 64 26 • 230 21 87 KI.YI OVnfUAUI Turgut Özakman SOH5 OYUN FEHİM P_AŞA KONAĞI Muzık Ruhı Ayangıl Yon Hakan Aitıner 25 MART CARŞ 15 00 27 MART tuMA 2i oo 28MARTCUMARTES) 15 00-21 00 29MARTPAZAR15 00 246 35 89 247 92 05 L Razumovskaya B Paksoy SON OYUN SEVOILİ YELENA SERCEYEVNA Yön Yıldız Kenter 26 MART PERŞ 21 00 (INDİRİMÜ) GONUL ULKO 6AZAMUH OZCAN .. TIYATROSU ÜVEY BABAM feJe p.nu • MU mtk taomv MTK riZAIISJO-ltJfM T e l : 2 4 6 8 0 91 Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 23O 21 87 I s l ı k l ı l C ı t « « I 4 0 I H ? 5 I I U 5 - 6 » FERHAN6İ ŞEYLER F.rhan Ş.n.oy : 21. Ohan ûksüz • Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIK KABUfiU Cuma:21.00C.t*ai: 15.30 DEVLET TİYATROSUİ CSl S« OO/25«| (SoUor. Pn C«: 11.00 (•hlS.M, 19.00, PoclS.N) U M BUVUK 5A10N (7.51 S* 00/254) (Cal: JU0, h u n 14.00, 19.00) Wıliıam SKokeipeore FIRTINA Türkçeiİ: Can Yücet Yöfielerr Bajar Sabuncu 28, 29 Marl Aziz Nesj n YAŞAR NE YAŞAR NEYAŞAMAZ Yöne*en- Kenan lyk Müzılc Timur Selçuk 'Jısan ^ e r Qelmor\ YUZYUZE Türkçesı Belgi Paksoy Yönelen Çeh'n Ipelclcayo 2 < 2 5 2 5 2 7 2 8 2 9 A < MMK0NSUSU0NU (251 56O0/2S4) «•I:I9.)O, Poa.U.00) .. . . Iro Levı'n w OLUM TUZAGI Türkçeıi: Hole Kunlay Yön««,: Koriol Tilnl 28, 29 Mart Potrick Süjtind KONTRABAS Türkçesi: Hale <untoy Yöneten: Metın Belgin 4,5 Nisan YILDIZ SARAYI TITAIROSU (249 *9 44-251»10) (0K, tn, < Aııhyios ORESTEİA DUDUKLUDE KIYMALI BAMYA Yönelen. Can Gurcap 31 nxırt, 1^,3,4,5 Niıon Ali Taygun . MASAL BAHÇESI Yoneten Esen Ozmon 28Morl,4 Nısan ( i l 00) T*KSIM S»H«SI (249 6944) Cat: 15.00, 20.30, r»c 16.00) VVTIIrom Gibson SAUNCAKTA İKİ KİŞİ Tû'rfeçejr Sevgı Sanlı Yöneten. Alev Sezer 24, 25,26,27, 28, 29 Mart Jeon Gen<* HİZZMETÇİLER Türkçesı Salah Birsei Yöneten- Rena Erdem 31 Marl, 1,2,3,4,5 Nijon Jokop Lorey KÜÇÜK MOZART Türkçesı. Ebru Sonuç Türkçesı Saıp San Yönelen: Muslalo A^ıran Yonelen Faik Ertener 25, 26, 27 Morl 1,2,3 Niwn 29 Mort, 5 Nhan (1) .00) kjtm I«W Sahf: Gdkriı Daaşacc 559 95 60/1104 VaUcoraM Toksn: 251 1571 Vc4k«aaa S.aıty*: UO 90 90 '?49 16 3? ,j SOKDKKIZI/j|Mİ SON S OYUN VV\fnVvV (UM*Il.MCTtSllS.«*-:i.M i NISMÎ SON OTUN EI2INC1N FEUKITZEIEUftl Y*UIIM*»II CULRIZ SURURITIYATROSU REKLAM FİLMİDAĞITIMINDA 149 50 33 STANBUu AJŞ E H I R T İ Y A T R O L A R I 23-29 Mart 1992 Horbiy* M. Ertuğrul Sahntsi (240 77 20) Fatih Reıal Nuri Sahnesi (526 53 »0) j f t r M r LUKUS HAYAT (24 Marl Salı 20 X) •>.9 .. HUZUNLU BİR KOMEDİ MOSYO BUTTERFLY Ti»i(«ay.YiMl«ı:»JiUTGUK (25-24-27 28 (tel) (24-25-24-27-2t21lhrl) Caıiomanpaıa Sahnesi (İ4S 45 291 FERMANU DELİ HAZRETLERİ KUŞLAR TSMIM: I W * M DOtME) (79 Ikn) C M DOĞAM/At OTYAM BARIŞA ŞANS VERIN Y « < İ « : C B D 0 & U I (23 (*«l Hmte 20.30) (ÜUCTSİZ) CEP TIYATROSU (240 77 20) 27M.120.M/2SM.H5.0O-M.30 Kadıköy Haldun Tan«r Sahnefi (349 04 531 f ŞAMPIYONLAR TMariinaTÖItİMa (24-25-24-27 28 M*) ÇIÇEK SEPETLI KIZ râoden: &«l KESKİII Uikudor Muiohipıode Celol Salmesi (333 03 97) . GûbinSUEll . AILE ŞEREFI Ymetn: En«in GDRHEH (24 25 2627 2829 BIR KADIN Tirfcpsi: S*on KnraroSrsd YÖMİM: Ç.ri.İpeld»ro '29 Mart Pazor) OrüH GÜHlElcJ. Safc 20 30/Çarşomba 15 00-20 30/Per. C»nt20.30 Cumortest 15 00-20.30/Pozor 15.00-18.30 lilfTLP TİYAIRO GJSaOİKIN YUIS1U TAKSIM VAKKOUtU (MOItEZ) VE UOKÖY HJUDUN TANBISAHHES (MÖKE7) ClŞfIfüJNO£ S A n U U R t M L
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle