20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CMART1992PERŞEMBE + • • • CUMHURİYET gAYFA HABERLER 19 Olimpiyat paraları Uluslararası Olimpiyat Komitesi, oyunlann 100. yıldönümü nedeniyle alün ve gûmüş paralar bastırdı. 100. yıl kutlama programlannın beş yı! boyunca sürdürüleceği belirtildi. Kanada alün hatıra parasının fıyatı 600 dolar, gümüş olanınki de60 dolar olarak açıklandı. İlk hatıra paralan dün Tokyo'da Mitsukoşi ahşveriş merkezinde satışa sunuldu. (Fotoğraf: REUTER) Kaplumbağaların Atlantik macerası İki kaplumbağanın Atlantik Okyanusu gezisi Meksika ve İrlanda hükümetlerine ek iş çıkardı. Kaplumbağalar Meksika körfezinde başlatuklan gezüerini önceki gün Irlanda'nın batı kıyılannda noktaladılar. Reuter'in haberine göre ıkı kaplumbağaya 3500 mil yüzdükten sonra çıktıklan irlanda sahillerinde yoğun ilgi gösterildi. Derhal yıkanan ve safuldeki bir havuzda bakıma ahnan kaplumbağalar Atlantik Okyanusu'nu bir kez daha geçecekler, ancak bu kez yüzerek değil uçakla. (REUTER) SınırahelikopterduvanHALUK GERAY (Ankara) - Başbakan Süleyman Demirerin önceki gün DYP grubunda yap- tığı konuşmada Güneydoğu snı- nnda "kuş uçurulrnayacağmT açıklaması.'yabancı savunma sa- nayii çevrelerince helikopterlere bel bağlanacağı şekünde yorum- landı. Demirel'in ABD gezisi sı- rasında vanlan mutabakat doğ- rultusunda , Cobra saldın heü- kopterlerinin önümüzdeki hafta- larda Tûrkiye'ye gelmesi bekleni- yor. Alınan bügiye göre Cobra heli- kopterlerinden ilk altı tanesi en geç altı hafta sonra Tûrkiye'ye gelecek. 22 helikopterlik ikinci paketin gelişinin ise hızlandınl- masına çalışüıyor. Türk ordusunun 1990'da satın alrruş olduğu beş Cobra saldın helikopteri ve altı genel maksatlı Black Havvk helikopterinin son olaylarda başanyla kullanıldığıru Kongresi'nden onay alındı. Bu vurgulayan yabana savunma Cobralar, Amerikan ordusunda çevreleri, helikopter sayısınıri art- bulunan fazla araç ve gereclerin masıyla Türkiye'nin Güneydoğu sınınndaki kontrolünü katlaya- cağı yorumunu yapıyorlar. Cob- ra helikopterleri dağhk bölgede ve yerleşim merkezleri yakınında teröristlere karşı kullanılırken, Black Hawk helıkopterleri ise daha çok çabuk ve güvenli kuv- vet kaydırmada kullanılıyor. He- likopterdesteği olmadan Güney- doğu'da "kuş uçurtmamanın" taktik olarak zor olduğunu vur- gulayan kaynaklar, hükümetin 200 helikopter üretim projesinde Savunma uzmanlan. helikop- ter fılolannda ve Amerikan or- dusunda "hafıf saldın" amaçlı olarak kullanılan Cobra'lann en büyük özelliğinin son derece çe- vık olması ve manevra yeteneği- nin yüksek olması oluştumyor. müttefık ülkelere gönderilniesini sağlayan "Güne\ Bölgesi Değj- şikliği" (Southern Region Amen- ment) Yasası çerçevesinde gön- derilecek. Söz konusu yasa deği- şikliği uyannca. Amerikan yönetimi göndereoegi ekipman için Kongre'ye "bildirimde" bu- lunuyor. Eğer Kongre, süresi içinde itiraz etmezse otomatik olarak onay abnmış oluyor. İlk alü helikopter, bu şekilde onay- lanmış durumda. alternaüf olarak doğrudan "ça- buk" satın alma tekliflerinin is- tenmiş olmasına da dikkat çeki- yorlar. Edinilen bilgiye göre ilk altı Cobra helikopteri için Amerikan OLAYLARIN Şımak sakin, Cizre tedirgin ABDENDAKI GERCEK ÇekiçGüç'tenKürtbaskısı • (Bastarafi 1. Sayfada) bul ediyorlar ve Türkiye'nin, devlete ve güvenlik giîçlerine silah çeken bu örgüte karşı sert önlemler almasma onay vere- büiyoriar. Ancak bunun ardın- da, Türkiye'deki Kürt sorunu- nun Batı basını ve kamuoyun- da yavaş yavaş ısıtıldığı da gûzden kaçmıyor. Ankara'ya yönelik olarak ABD'den gelen Çekiç Güç'ün görev siiresinin uzatılmasına ilişkin talep ve basküar da, Ku- zey Irak'taki Kürt sorununu sürekli gündemde tutan olgu- lar arasında. Irak'taki Kürtle- rin otonomi ve özerk yöneti- me dönük adımlarınm şu an- ki tek güvencesi de bölgedeki Çekiç Güç. Türkiye'de konuş- lanan Çekiç Güç, Kuzey Irak- taki Kürtleri korumaya çalışır- ken bu güce destek veren baş- kentlerde, Türkiye'deki Kürtle- rin sorunlan da tartışılabiliyor. Aynı sorun, Türkiye'nin AÎPye başvurusu çercevesinde de gündeme gelmiş ve Kürtle- rin haklannın tanmmasına iliş- kin bir dizi talep Avrupa Par- lamentosu tarafından kaleme almmıştı. Bu konudaki baskı- lar, Türkiye'de basın ve kamu- oyunda geneltikle olumsuz tepki yaratmış ve birçok çev- rede "Bizfm iç işlerimize ne ka- nşıyorlar" havası esmişti. Ama tartışmalar sırasında Türkiye'nin kendi içindeki "etnik" sorunlan, çağdaş ve modern bir devlet olmanın ge- reği sonucu çözeceği ve baskı- lara boyun eğmeyeceği de yi- ne çeşitli politik çevreler tara- fmdan dile getirilmişti. Güneydoğu'daki terör olay- lan Kürt sorununu uluslararası düzeyde sıcak tutarken Çekiç Güç tartışmaları ile birlikte Kuzey Irak'taki Kürtlerin du- rumunun da önümüzdeki ay- larda gündemin ön sıralarma tırmanacağı seziliyor. Türkiye, bütün bu gelişme- ler içinde iç sorunlannı kendi kuralları çercevesinde çözjne- ye çalışırken dünyada ve özel- likle bölgedeki sıcak ortamda tek başına olmadığını da hesa- ba katmak zorundadır. • • • PKK'ya • (Bastarafi 1. Sayfada) ni, herhangi bir kara operas- yonunun söz konusu olmadığı- ru da bildirdiler. Başbakan Süleyman Demirel dün TBMM'de gazetecilerin sorulannı yanıtlarken operas- yonu doğruladı ve "Bir sonuç var mı" sorusuna da "O daha sonra belli olur" karşıhğını ver- di. Demirel, bir soru üzerine operasyonunun Bekaa Vadisi'- ne yönelik olmadığını da söyle- di. Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz da, dün sabah ve öğleden sonra iki operasyon ya- pıldığını kaydetü. Irak'ın Ankara Büyükelçisi Raif Daham El Tıkriti, sınır ötesi operasyonu kınayarak "Başka ülkenin topraklanna yönelik operasyon düzenlen- mesi, toprak bütünlüğünün ih- lalidir" dedi. Yunanistan Büyü- kelçüiğfnin "Ulusal Gün" nedeniyle Ankara'da düzenle- diğj resepsiyonda gazetecilerin sorulannı yarutlayan Tıkriti, henüz Bağdat'tan tepki almadı- ğmı, ancak bir protesto bekledi- ğini söyledi. "Bu sorun, bu şe- kilde çözümlenemez" diven Tıkriti, "Köklü bir çözüm ıçın Irak ve Türkiye bir araya gel- melidir. Bu ve başka sorunlan- mız vardır. Bir araya gelip bun- lan konuşalım" dedi. Demirel'- in "Sınırdan kuş uçurtmayaca- ğız" sözlerini çok olumlu karşıladıklannı da kaydeden büyükelçi, Demirel'e Bağdat'- tan bir mesaj ileteceğini, ancak kendisinden henüz randevu alamadığını bildirdi. • (Bastarafi 1. Sayfada) Bari Çmar öldü. 10 vaşındaki Hüseyin Çı- nar da yaralandı. Aynca Bat- man'ın Beşıri ilçesinde PKK'ya yardım ettıkleri iddiasıyla iki adet uzun namlulu silahla ya- kalanan 5 kişi mahkemece tu- tuklandı. Batman, Mardin, Ştrnak, Diyarbakır ve ilçelerin- de yürütülen yol aramalan ve operasyonlar sonucu ise 63 adet uzun namlulu silah. 18 tabanca, 57 şarjör \e 26 bin mermı ele ge- çirildi, 55 kışi gözaltına alındı. Ağn'nm Doğubeyazıı ilçe- sinde ise dün sabahın erken sa- atlerinde İsmail Karakaş adlı astsubayın evine bomba atıldı. Saldında ev oturulamaz hale gelirken astsubaya bir şey ol- madı. eşi ise hafıf yaralandı. Güvenlik güçleri olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. OlaylıbelgelerdeüBrıın PKKlılar ile güvenlik güçle- rinin 20 saat süren toplu. tüfekli çatışmasına sahne olan Şırnak'- ta yaşam normale dönmeye başladı. Halka silahlannı teslim etmeleri konusunda tanınan sü- renin önceki gün saat 12.00'de dolmasından sonra kentte ya- pılan aramalar olaysız tamam- landı. Şırnak Valisi Mustafa Ma- lay. il merkezinde yapılan ara- malarda 65 PKK'lının yaka- landığını. çoğunluğu uzun namlulu olmak üzere 300 kadar silah ve çok sayıda mcrminin ele geçirildiğini açıkladı. Dün sabah saat 08.00'den 20.00'ye kadar sokağa çıkma yasağının kaldınlmasıyla üç gün aradan sonra sokağa çıkan Şırnakhlar tahrip olan işyerlerini düzenle- meye koyuldular. Dışişleri Bakanbğı Sözcü Ve- kili Ferhat Ataman, haftalık basm toplantısında, yabana basın ajanslannın. Şırnak'm Türk uçaklan tarafından bom- balandığı yolunda geçtiği ha- berlerin asılsız olduğunu belirt- ti. Nusaybin'de geçen pazartesı günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmış olmasına karşın kimsenin evin- den çıkmadığı göriildü. İlçede hiçbir kepenk açılmadı, şoför- ler de çahşmadı. Nevruz olaylannı protesto etmek için İzmir'de kendini ya- kan Reşşan Demirel adlı genç kızın cenazesi ise önceki gece güvenlik güçlerinin deneümin- de Nusaybin'de toprağa verildi. Demirel'in ailesi ve yakınlan mezarhğa sokulmadı ve geldik- leri otobüslerle İzmir'e geri yol- landı. Cizre'de ise sokağa çıkma ya- sağı dün de sürdü. İlçede öğle saatlerinde ekmek almak için fı- nna giden bir çocuk güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ya- ralandı. Belediye Başkanı Ha- şim Haşimi tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldın- lan Nihat Celasun adlı 14 yaşın- daki çocuk yaşamını yitirdi. Şırnak'a bağlı İdil ilçesinde olduğu gibi Hakkâri'nin Yük- sekova ilçesinde ise pazar günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün de sürdü. Cumhuriyet mu- habirinin telefonla görüştüğü bir yurttaş, devletin hiçbir şekil- de gıda malzemesi dağıtımı yapmadığını, yetkililerin bele- diye hoparlörlerinden halkı aydmlatıcı herhangi bir açıkla- mada bulunmadıklannı söyle- di. En son pazartesi akşam sa- atlerinde yaklaşık bir saat süreyle silah seslerinin duyul- duğu Yüksekova'da halkın te- dirgin bekleyişi sürüyor. Batman'da önceki gün bir polis otosunun taranarak bir polisin öldürülmesi, bir komi- ser ile bir polis memurunun ya- ralanması olayıyla ilgili soruş- turma kapsamında kimlikleri ve sayılan açıklanmayan bazı kişiler gözaltına abndı. Siirt merkeze bağlı Güneşli köyünde bir grup, dün saat 16.30 sıralannda Cizre ve Şır- nak olaylannı protesto için yü- rüyüş yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin müdahalesıyle çıkan çatışmada dört kişi yaralandı. Şanlıurfa'da ise önceki gün Adliye Sarayı'nm bombalan- ması ile ilgili olarak dört kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan Abdullah Turan'ın Yeni Ülke muhabiri olduğu öğrenildi. Öte yandan Yeni Ülke gaze- tesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol, Başbakan De- mirel'e yazdığı açık mektupta, muhabirleri Naif Yaşar'ın Nev- ruz günü Van'da dövülerck gözaltına alındığını, görgü ta- nıklannın kendisinin ağır yaralı olduğunu söylediklerini belirte- rek şöyle dedi: "Naif Yaşar halen Van Jan- darma Komutanlığı'nın elinde bulunuyor. Arkadaşımızın can güvenliğinden endişe etmeye başladık." Sezgin: Devlet ödün vennez Sabah muhabiri İzzet Kezer'- in cenaze töreninde gazetecile- rin sorulanru yanıtlayan İsmet Sezgin, hafta sonu Jandarrna Genel Komutanı ve Emniyet yetkilileriyle birlikte bölgeye gi- deceğini belirterek şöyle konuş- tu: "Olaylar, ödün vere vere, zaaf göstere göstere çığ gjbi bü- yümüş. Biz onu eritmeye çalışı- yoruz." Sezgin, gazeteci Kezer'in ölü- müyle ilgili olarak ise şöyle de- di: "İnceleme yapılması için gerekli talimat verildi. Çarpış- ma anında karşıhklı ateş olu- yor. Kurşunun nereden geldiği. hangi istikametten atıldığı be- lirsiz. Ama balistik incelemede meydana çıkar." Sezgin, Diyarbakır bağımsız milletvekilleri Leyla Zana ve Hatip Dicle'nin açlık greviyle il- gili olarak ise "Tabii kendi inançlan istikametinde birta- kım eylemlere girişeceklerdir. Ama giriştikleri eylemlerin, et- tikleri yeminle bağdaşır nitelik- te olması temennimizdir" dedi. İstanburdaprotestolar Aralannda yazar Musa An- ter, sosyolog İsmail Beşikçi, yazar Bilgesu Erenus, avukat Serhat Bucak, avukat Eşber Yağmurdereli'nin de bulundu- ğu 16 aydın Nevruz olaylannı kmamak için HEP İstanbul il binasında iki günlük bir açlık greyine başladılar. Açlık grevi- ne Özgür-Der üyeleri de katıldı. Sağmalcılar Cezaevi'ndeki si- yasi tutuklular ise aynı nedenle bir haftalık açlık grevine gitti. Öte yandan saat 11.00'de Sultanahmet Meydanı'nda toplanan kadınlı erkekli yakla- şık 200 kişilik bir grup, ellerinde siyah flamalarla. İstanbul Vali- liği önüne kadar sessizce yürü- dü. Valiliğin önünde bir basın açıklaması okuyan HEP İstan- bul İl Başkanı Felemez Başbo- ğa, devletin Kürt halkı üzerinde katliam uyguladığını öne süre- rek, Nevruz'un resmen kutla- nacağını açıklayan hükümetin Cizre, Nusaybin ve Şırnak'ta halkın üzerire atış açüğını söy- ledi.Başboğa'nın basın açıkla- masını okunmasından sonra grup, sessizce dağıldı. Güneydoğu da meydana ge- len olaylar nedeniyle bölgedeki sendika üyesi memurlann can güvenliğinin sağlanmasma yö- nelik kamuoyu oluşturmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Nurettin Sözen ile görüşmek is- teyen Kamu Emekçileri Sendi- kası(KAM-SEN), Belediye Memurlan Sendikası(BEM- SEN) ve Sağlık Emekçileri Sen- dikası'na (SAĞLIK-SEN) üye bir grup memurun. dün saat 13.00 sıralanndaki eylemi so- nuçsuz kaldı. Açıklamalar Sosyalist Parti Genel Başka- nı Doğu Perinçek, Nevrui'da yaşanan kanlı olaylan "bahar operasyonu" olarak nitelendi- rerek şu açıklamayı yaptr. "Ba- har operasyonu öyle görülüyor ki Türkiye sınırlannın dışına da taşacaktır. Bu politika Tür- kiye'yi ABD'ye daha bağımlı hale getirecektir." Sosyalist Birlık Partisi Genel Başkanı Sadun Aren ise ANKA'ya yaptığı açıklamada, Nevruz'daki kanh olaylann, hükümet ve PKK'yı soğukkan- U olarak konuyu düşünme ve banşçı yollar aramayı dayata- cağını savunarak "Gelecekten ümitliyim" dedi. Nevruz sırasında Cizre'de bulunan çeşitli dernek ve mes- lek kuruluşlannın temsilcilerin- den oluşan heyet adına dün yapılan basın toplantısında ko- nuşan IHD Genel Sekreten Akın Birdal Cizre'de gerilimin devlet tarafından ürmandınldı- ğını ileri sürerek şöyle konuştu: "Hükümet Karabağ sorununa gösterdiği banşçı tutumu bura- da da göstermeli, Paris Şartı'nı yaşama geçirmelidir." Adana'da 23 mart pazartesi günü Necmettin Ekinci'nin ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili bir basın toplantısı düzen- leyen bazı oda, dernek \ e sendi- ka temsilcileri "Mahalle için- den tek kurşun sıkılmamıştır. Güvenlik güçleri rastgele ateş açmışlardır" dedi. İstanbul Barosu 2. Başkanı Yücel Sayman, Genel Sekreter Kemal Keleşoğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Hakkı Karaca, Osman Ergin, Ayşe- nur Bahçekapılı ve Şehmus Önen ise yaptıklan açıklamada "Kürt sorununun çözümü ile PKK eylemlerine karşı alına- cak önlemlerin farklı olduğu" savunularak, "Demokratik dü- zenlemelerin vakit kaybetmek- sizin gerçekleştirilerek hayata geçirilmesı sorunun çözümüne doğru atılmış sağlam ve emin adımlar olacaktır" denildi. PKK'nın Marmara Bölge Komitesi'ni oluşturduklan id- diasıyla gözaltına alınan 16 ki- şiden 9u Isunbul DGM tara- fından tutuklandı. Tutukla- nanlann adlan şöyle: Mehmet Karakaya, Aytekin Yılmaz, Hayrettin Sevimli, Muzaffer Cihangir, Metın Kantarkıran, Mehmet Mehmedi (Suriye uy- ruklu), Ayfer Kondu, M. Ali Alataş. Mustafa Şansal ABD destekJedi Almanya eleştirdi • (Bastarafi 1. Sayfadaj ıcmsilciliklerine sâldınmşlar- dır. ABD hükümeti geçen hafta boAunca meydana gelen bu te- rör eylemlerini kınamaktadır." Türkiye'nin Kürtler konu- sunda attığı adımlan öven söz- cü şö> le devam etti: "Türk hükümetinin, güven- liklerini tehdıt eden terör pro- vokasyonuna rağmen özellikle Kürt asıllı olanlar dahil. bütün >urtiaşlannın insan haklan ve kültürel haklannı ifade eımeleri yolunda attığı adımlan mem- nuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda PKK teröristlerinin kışkırtmalanna rağmen Türk hükümetinin ıhliyath davran- ma volundaki çabalannı da memnuniyetle karşılıyoruz. Masum sivillerin ölüp \aralan- masına karşı mümkün olan büıün önlemlerin alınması çağ- rısında bulunu\orûz." Alman hükümeti de Güney- doğu'daki olaylar üzerine dün >aptıgı açıklamada. Türk hü- kümetini eleştirdi ve olaylardan üzüntü duyulduğunu bildirdi. Almama. "PKK'ya destek ve- rildiği" ıddialannı da şiddetle reddettı. Muhabirimiz Dilek 2Laptçıoğlu'nun bildirdiğine gö- re Bonn'da dün bir açıklama yapan hükümet sözcüsü Dieter Vogel şöyle dedi: "Federal Alman hükümeti. Türkiye'nin güneydoğusunda şiddetin tırmanışını büyük en- dişeyle izlemektedir. Hükümet, güvenlik güçlerinin sivil halka karşı davranışını ve çok sayıda sivilin ölümünü üzüntüyle kar- şılamaktadır. Alman hükümeti terörün her türünü şiddetle mahkûm eder ve Türk tarafı- nın, Almanya'nın PKK adın- daki örgütü desteklediğj yolun- daki suçlamalannı şiddetle reddeder. Bu, Türk hükümeti- ne üst düzeyde bildirilmiştir." Federal Alman hükümeti- nin, Kürt sorununun hukuk devleti çercevesinde ve demok- ratik yöntemlerle çözülmesi ge- rektiği inancında olduğu kay- dedilen açıklamada, Almanya'- nın bu politikaya AT'nin ortak kararlanyla inandınalık ka- zandınlması için çaba göstere- ceği belirtildi. Açıklamanın sonunda şöyle denildi: "Türkiye, Batılı değerler bir- liğinin, özellikle Avrupa Kon- seyi'nin ve AGIK'in üyesi ola- rak insan ve azınlık haklanyla ilgili anlaşmalara uymak zo- rundadır. Bu, Türkiye'nin Av- rupa'ya daha da yakınlaşması için önemli bir kriterdir. Türk halkıyla geleneksel dostluğunu sürdüren Almanya, bilindiği gj- bi uzun yıllardır Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşmesini des- teklemektedir." Bonn'dan yapılan bu açıkla- ma, siyasi çevrelerde, "Tür- kiye'den gelen PKK desteği suçlamalannın doğurduğu bü- yük rahatsızlığa" bağlanıyor. Bu arada Alman Içişleri Ba- kanı Rudolf Seiters de dün yap- tığı açıklamada, PKK'yı, Al- manya'daki eylemlerine son vermesi için uyardı. Bakan, PKK'ya karşı önlemlerin sert- leşürileceğini de söyledi. Bonn'dan muhabirimiz De- niz İncediken'in bildirdiğine göre Ankara'dan yapılan "Al- manya'nın PKK'ya destek ver- diği" yolundaki açıklamalar nedeniyle dün Başbakan Hel- mut Kohl'ün isteği üzerine Bonn'daki Türk büyükelçilik maslahatgüzan, Dışişleri Ba- kanlığı'na çağnlarak hüküme- tin görüşü sözlü olarak kendisi- ne iletildi. Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher'in de ortak bir karar alınması için Avrupa Topluluğu nezdinde gi- rişimlere başladığı bildirildi. Bu arada ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti lideri Björn Engolm ve SPD'nin mec- lis grubu başkanı Hans Ulrich Klose. Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'ye bir mektup göndererek "hükümetin Kürt- lere yönelik şiddete dayah ve hakh gösterilemeyecek girişim- lerirfi kınadıklannı" bildirdiler. Kahve basıp, pollsleri • (Bastarafi 1. Sayfada) nesine kaldırılarak ameliya- ta alındı. Çıtak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu, ancak hayaü tehlikeyi atlattığı haber verildi. Saldından hemen sonra ken- tin merkezindeki birçok yerde üst üste operasyonlara girişen çevik kuvvet ekipleri, olay ma- halline 50 metre uzaklıkta bir kişiyi yakaladılar. Külotundan tabanca çıktığı öne sürülen 18 yaşmdaki bir kız militan daha sonra Emniyet Müdürlüğü'nde gazetecileri gösterildi. Adana'da bazı gazete bürolan- nı telefonla arayan bir kişi ola- yın yasadışı Dev-Şol örgütünce gerçekleştirildiğini bildirdi. Ankara'da saldın Güneydoğu'daki olaylann ardından büyük kentlere yayı- lan terör, dün de Ankara'ya sıç- radı. Görgü tanıklanndan ve emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tuzluçayır Mahal- lesi 48'inci sokaktaki Çınar Kardeşler Kıraathanesi'ne saat 10.40'ta giren silahlı dört kişi. "Herkes yere yatsm" diye ba- ğırdı. Teröristler daha sonra çay ocağına yakın masada okey oynayan ve yörede iyi tanınan sivil giyimli iki polis ile iki bek- çiyi yaylım ateşine tuttular. Sal- dında, polis memuru Yüksel Aslan ile bekçi Hasan Altıner ağır yaralarurken, polis memu- ru Celalettin Özen ile Bekçi Bi- nalı Toksoy da çeşitli yerlerin- den kurşun yarası aldılar. Yarahlar Ankara Üniversitesi T'p Fakültesi Hastanesi ve İbni Sina Hastanesi'nde tedavi altı- na alındılar. Durumu ağır olan polis memuru Yüksel Aslan kaldınldığı Tıp Fakültesi Has- tanesi'nde yaşamını yitirirken, bekçi Hasan Altıner'in duru- munun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Saidjrçanlann eşkâli Görgü tanıklannın ifadesine dayanılarak, kahvehaneye sal- dıran 4 kişiden birinin 1.60 boy- lannda, zayıf, 23-24 yaşlannda olduğu. koyu kareli bir ceket gıydiği belirlendi. Saldırganlar- dan ikincisinin de 1.70 boyla- nnda, kumral, ince bıyıklı, 20-25 yaşlannda olduğu, üze- rinde mavi yağmurluk olduğu saptandı. Diğer iki saldırgan- dan birinin mavi mont, birinin de açık renk mont giydiği ifade edildi. Gazetemizi dün öğleden son- ra saat 15.40'ta arayan bir kişi, Tuzluçayır'daki eylemin TKP- ML/TİKKO'nun (Türkiye Komünist partisi-Marksist Le- ninist Türkiye İşçi Köylü Kur- tuluş Ordusu) tarafından yapıl- dığını bildirdi. İstanbul'da saldırılar Nıanbu) Koşuyolu'ndaki po- lis lojmanlarının bahçesine ses bombası atıldı. Aynca çeşitli scmılcrdeki banka şubeleri. Ha\darpav» Tren İstasyonu'- ndakı bir tren ile İçerenİcöv'de bclcdi\e\c ait bir depoya dün gccc moloıof koktevlli saldın- larda bulunuldu. HEP kökenB • (Bastarafi 1. Sayfada) kıllerı kcsın kararlannı vermek i.ı/cre önceki gün bir dizi top- lanıı vaptılar. Toplantılara ka- ıılan 19 milletvekılinden 13'ü îstıfa cdilmesi yönünde görüş hildirirken. altısı bu görüşe kar- sı çıktı. İstifa edilmesine karşı çıkan mılletvekıllerinin bir bö- lümünü de bir süre daha bek- lcnmesı eerektiâini savundular. Ancak PKKİideri Abdullah Öcalan'ın. HEP kökenli millet- vekillerinin SHP'den istifa et- meleri gerektiği yolunda verdiği demeç. milletvekillerini istifa- nın zamanlaması konusunda tereddüde düşürdü. Dün öğle- den sonra Meclis'te HEP yöne- ticılerinin de katıldığı bir top- lantı daha yapıldı. Bu toplantı- da istifanın bugün sabah saatle- rinde bir basın toplantısı düzenlenerek açıklanması be- nimsendi. İstifadan sonra bağımsız ka- lınması eğilimi ağır basarken, bazı SHP'li Doğulu milletvekil- lennin de "yeni bir siyasi olu- şum" yolunda somut adımlar atılması durumunda istifa ede- bilecekleri belirtildi. Bu yönde Sosyalist Parti ve HEP arasın- daki işbirliği çalışmalan da yo- ğun olarak sürdürülüyor. Halen Güneydoğu'da bulu- nan Selim Sadak'ın istifa için arkadaşlanna vekâlet verdiği, Almanya'da bulunan Ali Yi- ğit'in de istifa metnini faksla HEP Genel Merkezi'ne gön- derdiği öğrenildi. Bu gelişmelerden sonra istifa etmemeyi düşünenler Fehmi Işıklar. Adnan Erkmen, Sırn Sakık, Mahmut Uyanık, Mu- zafTer Ankan, Salih Sümer, Muzaffer Demir ve Mahmut Alınak bütçe görüşmelerine ka- tılarak "kabul oyu" kullandı- lar. Ankara'da bulunmayan Ali Yiğit ve Selim Sadak dışın- da, istifayı düşündükleri için oylamaya katılmayan milletve- killerinin adlan da şöyle: "Nizamettin Toğuç, Mah- mut Kılınç, Sedat Yurttaş, Mehmet Sincar. Ali Yiğjl. Ah- met Türk. M.Emin Sever. Zü- beyir Aydar, Naif Günen, Orhan Doğan, Selim Sadak, Remzi Kartal." Bu sayının artabileceği, gece geç saatlere kadar süren görüş- melerde iki kişinin daha ikna edilerek istifa sayısının 14'e ula- şabileceği öne sürüldü. İstifa etmeyi düşünen bir milletvekili, "Gelişmelerden endişeliyiz. Akan kanı durduracaksak par- ti içinde de kalınz. Ama şu anda nasıl bir açılım yapacağımızı düşünüyoruz" dedi. • (Bastarafi 1. Sayfada) konusu Kürtlerin korun- masına yönelik gnşımlerin sür- dürülmesinin önemine işaret etmişlerdi. Bu çerçevede ABD Kongresi'nin etkin isimlerin- den Senatör Pell, Türkiye'ye dolayh yoldan çağnda buluna- rak "Iraklılann Kuzey Irak'a tekrar girmelerine izin venlirse sonuç dört milyon insanın kat- ledilmesi olacaktır. Bu nedenle Iraklı Kürtleri korumayı amaç- layan ve 30 haziranda dolacak olan uluslararası güvenlik ted- birlerinin süresinin uzatılması gerekiyor" demişti. Dün Ankara'va gelen ABD Savunma Bakan (Pentagon) Yardımcısı Donald Atwood'un da başta Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz olmak üzere sivil ve asken yetkıhlerle yapacağı görüşmelerde huzur operasyo- nunun önemli bir gündem maddesi olacağı bildıriliyor. ABD Bü> ükelçiliğfnden ko- nuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, cumartesi gününe kadar Türkiye'de kalacak olan Atwood'un aynı zamanda hu- zur operasyonunun koalisyon merkezini ziyaret edeceği de bil- dirildi. The Independent'ın iddiası: Bekaa'yı bombalayacağım Türkiye, Suriye'ye bildirdi AA (Londra) - İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Inde- pendent, "Türkiye'nin, Bekaa vadisindeki PKK kamplanru bombalayabileceğini Suriye'ye bildirdiğini" iddia etti. Gazetenin Körfez savaşı sıra- sında Türkiye'den sııur dışı edilen Beyrut muhabiri Robert Fisk ta- rafından kaleme alınan ve Suriye kaynaklanna dayandınlan ha- ber-yorumda, Türkiye'nin, Sam Büyükelçisi kanahyla Suriye makamlanna, "PKK'nın ülkede banndınlmaması" konusunda uyanda bulunduğu savunuldu. Haber-yorumda, Türk savaş uçaklanrun Bekaa vadisindeki PKK kamplanna 5 dakika için- de ulaşabileceği de kaydedildi. Alo Baba'yakarşı Alo • (Bastarafi 1. Sayfada) su. Alo Bilgi'nin geçtiğımiz gün- lerde "Alo Baba" servisi için verdiği ılanlarda Başbakan Sü- leyman Demirel, "Vatandaş meseleleri her istediği zaman duyamaz mı? Hadı eskiden im- kân yoktu... Ama artık dünya değişti! Bundan yararlanmak laam! Vatandaşımın ayağına ben gidebiliyorsam gitmem la- zım..." diyordu. Servis önceki günden beri devrede. Vatan- daşlann ilgisinin ise normal ol- duğu belirtildi. Şirket yetkilileri, "Alo Baba" servisi için teyp kaydını, Demi- rel'in makam odasında. Nevruz günü yaptıklannı b^lirttiler. Demirel'in teyiı kayıtlannın haftada veya 10 fünde bir değiş- tirileceğini ifad^ettiler. Başba- kan Demirel, 2 dakika 5 saniye süren konuşmasına "Sevgili va- tandaşlanm, sizi rahatsız eden olaylan biliyoruz" diyerek baş- hyor. Demirel, konuşmasının çoğunu Nevruz nedeniyle olsa gerek daha çok teröre ayırmış. Bunun yanında pahalılığa ve iş- sizliği de değinerek, "Hepsinin çaresini bulacağız" diyor Demirel'in konuşması arayana yaklaşık 2 bin 700 liraya mal oluyor. Eğer Demirel'in konuş- masından hemen sonra telefo- nu kapamayıp mesaj kısımına not bırakmak isterseruz bu ra- kam, 15 bin liraya yükseliyor. "Alo Baba" servisinden Baş- bakan Demirel'in bir kazancı yok. Aynı şekilde şirketin de. Demirel ile şirket arasında ya- pılan anlaşmaya göre elde edi- len gelır, ilanlarda da açiklandı- ğı gibi Erzincan depremi fela- ketzedelerine bağışlanacak. Ancak bu sers ısten kâr edecek kurum PTT olacak. Dolayısıy- la Demirel hem PTT'ye, hem de felaketzedelere yardım etmiş olacak. PTT. Alo Bilgi ile yaptı- ğı anlaşmaya göre gelirin yüzde 50 ile 60'ını alıyor. Alo Bilgi şirketinin genel ko- ordinatörü Halit Kakınç. başta Cumhurbaşkanı Turgut Özal olmak üzere TBMM'de millet- vekili olan tüm siyasi partilerin liderlerine teklif götürdüklerini, genellikle "olumlu" yanıt aldık- lannı belirtti. Önümüzdeki dö- nemde "Alo İnönü". "Alo Yılmaz", "Alo Erbakan" veya "Alo Türkeş" servisleriyle kar- şılaştığınızda hiç şaşırmayın. KULIS • (Bastarafi 1. Sayfada) gormü\ ordu. Sungur. kendi de> işıyle "profesyonel ha\ atında bir paranıezolarak kabul edip başladığı" TESTAŞGenel M üdürlüğü'nden alınmasına değil, tebligalın kendisine faksla >apılınasına da değil, bu göre\e atanan Doğan Niiihmuioğlu'na iıirazedivordu: "Sı\as ilınden iki defa DYP milletvekili adayı olup. başanlı olamauın \eni meslektaşımızınTEK'e genel müdür >aıdımcısı olarak atanması denenmiş. ünıversite tahsıli olnıaş ışı ncdenı\ le mu\ atTak olunamamış. özelleştırme kapvtmındakı şırketlerin çok başka gayelerle kola> laştınlan .ıianıa prosediirlennden istifade ile TESTAŞ Genel \lüdürlüğü\e Yönetim Kurulu Başkanlığfnaatanmıştır." "Oc\ lclın kestığı parmak acımaz" deyip -.şlerini tamamlayan. ancak makamını Mahmutoğlu'na devir-teslim töreni ile ıcslım ctmcven Sungur. bunun üzerine yeni Genel Müdür'ün TESTAŞ'ı 7İ\aret eımesini yasaklattığını. hatta bu doğıuhudalutanakbilehazırlattığınısövlüyordu. * " Konuşulmayan bir Türkiye olmayacağı gibi. dolaşılmayan bir Türki\c de otamaz" diyen Sungur. \ ine de TESTAŞ Ankara fabrikası önünc giderek arkadaşlanyla \edalaşmayı. \ cdalaşırken dc bir konuşma yapma> ı ihmal etmemişti. Mahmutoğlu'nun de\ ir-teslim töreni yapmadığı için kcndısıne kızarak TESTAŞ'ı zi> aret etmesini yasakladığını anlutan Sungur. "Benim birde\ir-teslim töreninde bulunmam yapılan bir yanlışa katılmam olurdu. Sc\ k \e ıdarcsı > iiksek ihtisas \e çok belirgin bazı tecrübeleri isteyen TESTAŞ gibi bir kuruluşun dümenini, ehliyet sahıbi olmayan bırınc kondi elimle nasıl devredeyim" diye soruyordu. Sungur'unilginç konuşması şöyle devam edi>ordu: " Bı/c "uçağın kumandasından inin' dendi. bızde indik. 500 masum \ olcusuv la. ikinci pilotu, nav ıgatörü, mühendisi) le sct'cıc ha/ır bu uçağın koltuğuiçin. brövesizamatör pilota dönüp dc ben mı 'bu\ urun oıurun' dı\ecektim? Bunu nasıl >apabılınm? Burada uçurtma uçurmuyoruzki.ipinieline tııUi!)Uirup te^hm edelim ve gidelim. Yolculara kazasız, belasız bır\olculuk.ekibece&aret veşansdileklerimlc, işiuçuşlar!.." Sııııgıır'a göre. TESTAŞ. son 8 ayda. satışlannı yüzde 300 arııırmış. ürün çeşıdinı ıkiden onaçıkarmış, ihracat bağlantılan yapmış. >ıllardan sonra ilk kez 200 milşon nıarklık ihale>e kaıılmıştı. Ama bu arada kendisi de mini >a/ar-kasa skandalına karışmaktan kurtulamamıştı. Bakalıın. Ivalcfinin veonun yönetimindeki TESTAŞ'ın "akıhctı" ne olaeaktf
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle