11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Türk Anonim Şirketi adına Bcrtn Nadi • Murahhas Oye: Emiae Lşaklıgil 0 Yazı lşleri Mudüru: Okaj GöDensin 0 Yazı lşleri Mudur Yardımcılan: Salim Alptdın. Kerem Çahş- kan, Necdet Dogan, Lotfi Hnç % Sayfa DOzenı Yönetmeni: Ail Acar • Ankara TemsileisL Ahmet Ikn tç Politika: Mehmet Ikzkan Ekonomi: Merml Tamef, KüJtür: Mürçit Balıbanlılar, lstanbul Haberleri: Muhittln Sirer, Spor: Abdülkadir Yöceimuı, Makaleler: Şahin Alpay, DUzeitme: Abdullah Yana 0 Koordinatör: Ahmet Kornlsan 0 Mali Işler: Erol Erknt • Muhasebe: BüJent Ycner 9 Bütçe- Planlama: Sevgi Osnunbeşeogln 9 Reklarn: Ayje Tornn * tdare: Hüscyin Görer # Işletme: Önder Çtllk 0 Bilgi-tşlem: Naü tnal % Personel: Sergi Bostancıoglu Btaan vt Yaymı Cumlnıriytl Matbuoiı* w Gâiaecüik TA.$. TDrtoa* CuL 39/41 Cl|alo|lıı 34334 I«. PK: 246 lıtınbul. TU: 512 05 05 (20 lul),TODL-22246, FW: (1) 5M 60 72 # *»n>4»7 AaklfK Ziyt GOfaüp Blv. İDfalap S. No: 19/4, ltL'433 II 41-47, TUct 42344, Hu: (4) UJ 05 «3 # ladr H. Ziy> Blv. 1352 S. 2/3. Tö: 13 12 30, TUcı: 32359. FU: (51) 19 53 60 0 A^M: lnOnO C«J. 119 S. No: I Kı> 1, TU: 19 37 52 (4 hu). Töa: 62155, Fl* (71) 19 23 71 TAK.VtM:26MART1992 lmsak:4.25 Güneş:5.21 Öğle: 12.15 İkindi: 15.43 Akşam: 18.28 Yatsı: 19.49 Ermenistan yönetimi, soykınm konusunda yalnızca sözlü garanti vermek istiyor Erivan'danAnkara'yatoprak garantisi G. Kore seçimleri • AA (Seul) - Güney Kore'de önceki gün yapılan parlamento seçimlerinde, iktidardaki Liberal Demokratik Parti'nin (DLP) önde gitliği bildirildi. Kullanılan oylann yüzde 20'sinin sayıldığı ve Devlet Başkanı Roh Tae-VVoo'nun partisi DLP'nin, tek temsilciü 237 bölgenin 138'inde, ana muhalefetteki Demokratik Parti'den (DP) önde olduğu açıklandı. Kim Dae Jung'unlideri olduğu DP işe 57 bölgede çoğunluğuelindetutuyor. İşadamı Chung Ju Yung'un muhalefet partisinden 18, bağımsızlardan da 14 adayın parlamentoda yer almasırun muhtemel olduğu belirtiliyor. Güney Kore'deki parlamento seçimlerinde toplam 1048 aday, 237 sandalye için yanşıyor. Vasiliu New York'ta • AA(Lefkoşa)-KıbnsRum yönetimi lideri Yorgo Vasiliu, dün New York'a hareketetti. Vasiliu, bugün BM Genel Sekreteri Butros Gali ile görüşecek. Vasiliu. hareketinden önce yaptığı açıklamada ABD ziyaretinden ve Gali ile yapacağı görüşmeden sonra, BM örgütü ve uluslararası topluluğun Kıbns sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki ilgisinin artacağı umudunu taşıdığını söyledi. Ledsky Atina'da • AA(Arina)-ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbns Özel Koordinatörü Nelson Ledsky, Başbakan Konstantin Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Andonis Samaras ile görüştü. Nelson Ledsky'nin Ankara ve Lefkoşa'daki temaslannın dcğerlendirildiği 45 dakika siiren görüşmede, ABD'nin Atina Büyükelçisi Michael Sotirhos da bulundu. Yeltsin: KP fengelliyor •AA (Moskova) - Rusya Devlet Başİcanı Boris Yeltsin, eski Sovyet Komünist Partisi'nden olan kadrolann ülkede ekonomik reformlann yüriitülmesini engellemeye çalıştıklannı söyledi. İnterfaks Ajansf nın haberine göre Yeltsin önceki gün Kremlin'de siyasi parti temsilcilerini kabülünde yaptığı açıklamada, kendi çevresinde çalîşanlann yüzde 5'inin eski KP kadrolan olduğunu, yerel yönetimlerde ise bu oranın yüzde 80'e kadar çıktığını belirtti. Kırımlılardan protesto • AA (Moskova) - Kırım Türklerinin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de parlamento binası önündeçadır kurarak kendilerine özerklik verilmesini isteyecekleri bildiriliyor. Kınm Türklerinin lideri Mustafa Cemiloğlu, önceki gün Kiev'de düzenlediği basm toplantısında, yaklaşık 800 kişinin parlamento binası önündeçadır kurmaya başladığını belirtti. Kiev polisinin, çadırlann kurulması sırasında müdahaleettiği ve yaklaşık 40 kişinin yaralandığı kaydedildi. AIDS yayılıyop • ANKA (Cenevre) - AIDS felaketinin hızla y ayıldığı. AIDS virüsünü taşıyanlann sayısının 10 milyona ulaştığı biid'irildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), AIDS virüsünü taşıyanlann sayısının 2000 yılında 30-40 milyonu bulacağının tahmin edildiğini bildirdi. WHO tarafından yayımlanan verilere göre nisan 1991 'den bu yana AIDS viriisünün bir milyon kişiye daha bulaşüğı hesaplandı. Bu arada. AIDS virüsünün yol açtığı hastalığa yakalananlann yaklaşık 1.5milyonunun hastalığın son aşamasına ulaştıklan da belirtiliyor. AIDS virtisü daha çok gelişmekte olan ülkeleri ctkilemeye devam ediyor. Nitekim, 1992 yılının ilk aylanna ilişkin WHO verileri. AIDS virüsünü taşıyanlann 6.5 mily onu aşkın bir bölümünün Afrika'da bulunduğunu ortaya koydu. Musa'nın sandığı • AA (Londra) - Bir tngiliz kâşif, Hz. Musa'nın kayıp olan 3.000 yıllık kutsal sandığını Etiyopya'da bulduğunu iddia ediyor. Graham Hancock adlı kâşif Londra'da bu hafta yayımlanan kitabında, içinde On Emir'in yazılı olduğu tabletler bulunan altın kaplamalı sandığı Etiyopya'nın kuzeyinde Kızıldeniz yakınlanndaki eski başkenti Aksum'da birOrtodoks kilisesinde bulduğunu öne sürüyor. Kutsal sandığı 5 yıl süreyle Israil'de Nil vadisinde, Etiyopya'da arayan ve izini Tana gölündeki bir adada bulduğunu kaydeden Hancock'a göre sandık 75 cm yüksekliğinde, 1 m. genişliğinde. FATİH M. YILMAZ (Erivan) - Ermenistan yönetimi, Türkiye ile diplo- matik ilişkilerin başlatılmasına yönelik olarak bir protokol taslağı hazırladı. Taslakta. Ermenistan'ın Türkiye'den toprak talebinde bu- lunmayacağına ilişkin garanti veriliyor. Ermenistan yönetimi, soykı- nm iddialan konusunda ise sözlü garanti verilmesini hedefliyor. Ermenistan'ın hazırladığı taslak, önümüzdeki günlerde Ankara'ya iletilecek. Türkiye. Ermenistan'ın bağımsızlığını tanımasına karşın. bu ülke ile diplomatik ilişkilerin başlatılması için toprak ve soykı- nm konulannda koşul öne sürmüştü. Tür- kıye. ilişkilen başlatacak protokolde, her iki konuda da yazılı garanti verilmesini is- lemişti. Bilindiğı gıbi Ermenistan Parla- mcntosu'nun 1990 ağustos ayında ilan etti- ği egemenlik bildirgesinde "Batı Ermenis- ıan' ifadesine yer verilmiş, bu ifade Ankara'da rahatsızlığa yol açmıştı. Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter Pctrosyan'ın yakın çevresinden edindiği- miz bilgiye göre Erivan'ın hazırladığı tas- lakta. ikı ülke arasındaki Alican-Markara sinır kapısının bir an önce açılması isteği de ycr alıyor. Türkiye. sınır kapısının açılma- sinın. Ermenistan'ın öne sürülen iki koşulu yeıinc gctirmesine ve diplomatik ilişkilerin başlamasına paralel olarak ele alınmasını islıyor. Erivan'ın taslağında. Türkiye'den ve di- ğor komşu ülkelerdcn hiçbir toprak tale- lıındc bulunulmavacağı ve varolan sınırla- rıı savgılı olunacağı vönünde bir ıfadeye ver veriliyor. Eri\an. daha önce Avrupa Ğüvenlik ve İşbırliği Konferansı (AGİK.) vc Birlesmiş Milletler(BM)ilkelerini kabul etmiş bir ülke olarak toprak talebinde bu- lunmayacağına ilişkin sözlü garanti verme- sinin \eterli olacağını savunuyordu. Ermenistan yönetimi. soykınm konu- sunda bir açmazı yaşıyor. Ermenistan kamuovunun bu konudaki duyarlılığını göz önüne alan Petrosyan yönetimi. soykı- nm iddialannı gündeme getirmeyecekleri- ne ilişkin olarak ancak sözlü garanti ver- ıncyi planlıvor. Erivan'ın bu konudaki düşüncesi Ankara'ya iletilmiş bulunuyor. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Vol- kan Vural. gecen hafta başında Erivan'a gclerek Ermenistan lideri Petrosyan ve Dı- ^isjeri Bakanı Raffı Hovanisyan ile görüş- müştü. Vural'ın temaslan sırasında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlatılması konusu da ele alınmıştı. Ermenistan yöne- timi. soykınm konusunda sözlü garanti verebılceeğini. Ankara'nın >azılı garanti ıçın ısrarlı olmamasını Vural'la yapılan gö- riişmelerde gündeme getirmişti. Ermenistan yönetiminin hazırladığı pro- tokol taslağında. ekonomik ilişkilerin ge- liştirilmesine de ayn bir önem veriliyor. Ermenistan. Türkiye ile ilk aşamada eko- nomik ilişkilenni güçlendirmek istiyor. Petros>an vönetimi, bunun başanya ulaş- ması durumunda politik ilişkilerin gelişti- rilmesi vönünde bir eğilim içinde. Erivan. Türkive üzerinden Batı'ya açıl- manın hesaplannı japıyor ve bunun için de Alican-Markara sınır kapısı Ermenistan açısından. çok önemli bir faktör olarak siv- rilivor. Gerçi Ermenistan, Türkiye'ye karşı alternatif olarak İran'la bir sınır kapısı aç- ma kartını clinde tutuyor, ancak Iran'ın Batı karşısındaki güvenilirliğinin az olma- M. Petrosyan yönetimini kara kara düşün- dürüvor. Bu noktada. Türkiye. Ermenis- tan'ın Batı4ya açılmasında tek alternatif olarak görülüyor. Bu çerçevede Ermenistan Devlet Başka- nı Petrosyan'ın isteği doğrultusunda, ABD'deki Ermeni Cemaati'nin lideri Hi- rair Hov naniyan ve Alarko Holding Yöne- tim Kurulu Başkanı Ishak Alaton'un, Trabzon limanında bir serbest bölge kur- mak yönündeçalışmalan bulunuyor. Hov- nanivan ve Alaton. Alican-Markara sınır kapısı aracılığıyla Ermenistan'dan ve Orta Asya cumhuriyetlerinden gelecek mallann Trabzon'daki serbest bölgeden Batı'ya gönderilmesini amaçlayan Alport A.Ş adlı bir şirket kurmuşlardı. Ermenistan ile Türkiye arasındaki diplo- matik ilişkilerin başlatılmasının askıya alınmasında diğer önemli bir fakıör de Ka- ra bağ sorunu. Buna karşın, Finlandiya'nın başkenli Helsinki'de toplanan AGİK Ba- kanlar Konseyi'nde. Karabağ'da banşın sağlanmasına dönük olarak uluslararası bir konferans toplanması karannfn alın- ması. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin başlatılacağı yolundaki umutlan güçlcndirdi. Erivan'da yönetim çevrelerin- dc Türkiye ile ilişkilerin kısa süre içinde başlatılacağına ilişkin inanç güçlenmiş gö- züküvor. Lockerbie faciası Kaddafi, iki ajanını vermiyor Ehş HabeıierServisi - Libya ile Batlb Ül- keler arasındaki ilişkileri gerginleş- tiren Lockerbie davası. iyice kar- maşık bir hal aldı. Bir Amerikan yolcu uçağını düşürmekJe suçlanan iki ajaru Arap Birliği'ne tesüm et- meyi kabullenen Libya, bundan vazgeçtiğini açıkladı. Libya yönetiminin, 1988 yıhnda bir Ame- rikan yolcu uçağının düşürülmesinden so- rumlu tutulan iki Libyalı ajam yargılanmak üzere Arap Birliği'ne teslim edeceğini açıkla- masının ardından Trabluş'a giden Arap Bir- liği heyeti eli boş döndü. Örgütün genel sek- reteri İsmet Abdül Mecid'in lıderliğindeki heyette yer alan diplomatlann verdikîeri bil- giye göre Libya'nın başkenti Trablus'ta yapı- lan temaslarda, iki ajaru vermeyi reddeden Libyalı yetkililer. yargılamayı ancak Ulusla- rarası Adalet Divanı'nın yapması durumun- da teslim edeceklerini söylediler. Libya resmi haber ajansı JANA'nın dün- kü haberlerinde de "mübarek ramazan a>m- da iki Müslüman'ı teslim etmenin İslam dini- ne hakaret etmek anlamına geleceği" savu- nuldu. Libya'nın Arap Birliği'ne ajanlan teslim edeceğini açıklamasına karşın son anda ek koşullar öne sürerek işi yokuşa sürmesi, dip- lomatik çevrelerde "Kaddafi yönetiminin zaman kazanmaya çalışüğı" şeklinde yorum- lanıyor. Arap gözlemciler. Libya'nın Arap Birliği'ni kullanarak oyalama taktiklerine başvurmasının. diğer Arap ülkekriyle zaten arası iyi olmayan Kaddafi yönetimini tama- men yalnız bırakacağını savunuyorlar. AA'nın haberine göre Mısır basınında dün yer alan yorumlarda. Libya yönetimi sert bi- çimde eleştirilerek Lockerbie krizinin çözü- mü için en iyi yolun, Muammer Kaddafi'nin istifa etmesi olduğu savunuldu. Mısır'ın yan resmi El Cumhuriye gazetesinde ya\imlanan bir yazıda. Libya'nın düzenlediği tüm terör eylemlerine ilişkin emirlerin Kaddafi tarafuı- j dan verildiği ve Kaddafi'nin ancak istifa et- mesi halinde kellesini kurtarabileceği ileri sürüldü. Karabağ'daki oğlunun dönüşünü beklerken ölüsüylc karşüaşan Azeri anne savaşa lanet ederken. tüm Azeriler savaşın bitmesini istiyor. ErmeniJer yine saldırıyor g Karabağ'daki son Azeri kenti Şuşa'ya saldınlannı sürdüren Ermeni militanlar, bir yandan da Azerbaycan sınırlan içindeki kentlere roket saldınsında bulunuyorlar. Karabağ sının yakınındaki Fizuli, Terter. Akdam ve öeranboy bölgeleri ile Ermenistan sınınndakı Kazah bölgesine yapılan son saldınlarda 3 Azerinin öldüğü. 5 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Sınır ötesinden yapılan bu roket saldınlannın yanı sıra Azerbaycan içlerine kadar sızan Ermeni militanlar, bombalama eylemleriyle çeşitli merkezleri tahrip etmeye çalışıyorlar. Assa-lrade ajansının haberine göre önceki gün miÛtanlann bir demiryolu hattını havaya uçurmak amacıyla yerleştirdikleri bombanın patlaması sonucu bir lokomotif havaya uçtu, ancak can kaybı olmadı. Bu arada Azerilerin de Ermeni kentlerine saldırdıklan bildiriliyor. ABD'nin Connecticut eyaletinde yapılan önseçimleri Jerry Brown'la George Bush kazandı Demokrat seçmenden Ointon'a uyarıDış Haberier Servisi - Demokrat Parti'- nin bir numaralı başkan aday adayı Bill C'lınıon. önceki gün Connccticuûa >apı- lan önscçimlerde venilgiyc uğradı. Şimdive kadar vapılan önseçimlerde hep üçüncü gclen cskı Calıfornia valisi Jerry Brovvn. Dcmokıatseçmeninçoğununoyunualma- vı başardı. Connecticut önseçimlerinin sonuçlan. Demokrat Parıili seçmenin, Bill Clinton'ı şımdiden 3 kasım seçimlerinin tek adayı yapniak isiemcdiği şeklinde dcğerlendiril- dı. Demokrat Partılı seçmenin 7 nisanda yapılacak Nevv York önseçimlerinde verc- ceğı oylann. partının adaymın saptanması açisından büyük önem taşıyacağı belirtili- yor. Cumhuriyetçi Parti'nin önde giden aday adayı Başkan George Bush. önceki günkü önseçimlerde rakibi Patrick Buchanan karşısında ezici bir galibiyet kazandı. Buc- hanan'ın oylann yüzde 87'sini alacağı şek- linde yapılan açıklamalara rağmen. Cum- huriyetçi Partili seçmenin yüzde 67'sı Bush'a destek verdı. AFP'nin haberine gö- re. kesin olmayan önseçim sonuçlannda Buchanan'ın aldığı oy oranı yüzde 22 ola- rak açıklandı. Kesin olmayan Connecticut önseçımlen sonuçlanna göre Demokrat Partili Bill Clinton. aldığı yüzde 36 oy oranı ile Jerry Brovvn'ın gerisine düştü. Eski California valisinin aldığı oy oranı yüzde 37 olarak bildirildi. Jerry Brovvn. önseçimin elde edilen so- nuçlanyla ilgili olarak "Önümüzde Nevv York elemeleri var. Buradaki önseçimlerde partinin nereye doğru gittiği belirlenecek" dedi. Bill Clinton ise, görüşünü ""Connecti- cut sonuçlan. seçmenin. kampanyanın şimdiden bitmesini istemediğıni ortaya koy muştur" şeklinde dile getirdi. AA'nın haberine göre geçen hafta kam- panyadan çekildiğini belirten.Demokrat Parti başkan aday adaylanndan Paul Tsongas'ın ismi oy pusulalannda kaldığın- dan. oylann yüzde 20'sini aldı. Siyasi göz- lemciler. Tsongas'a verilecek oylann bir bölümünün Bill Clinton'a tepki olarak Jerry Brovv n'a kaydığının altını çiziyorlar. Bir yoruma göre. Tsongas seçimlere res- men katılmış olsaydı. önseçimi galip ola- rak bıtirecekti. Başka bir yoruma göre ise Clinton'un. Demokrat Parti aday lığına ke- sin gözüyle bakan seçmen oy vermeye git- medi. Karabağ Konferans öncesinde üçlü zirve Dış Haberier Servisi - Karabağ için uluslararası banş konferansı toplanmadan, Azerbaycan, Er- menistan ve Karabağ temsilcile- rinin katılımıyla üçlü bir zirve yapılacak. Bu konudaki karar, AGİK dışişleri bakanlan top- lantısında Azerbaycan ve Erme- nistan arasında alındı. AGİK dışişleri bakanlan önceki gün, Karabağ konusunda Azerbaycan ve Er- menistan'ın yanı sıra aralannda Tür- kiye'nin de bulunduğu 8 ülkenin katılı- mıyla uluslararası banş konferansı toplanmasını kararlaştırrruşlardı. Erme- nistan Dışişleri Bakanı Raffı Hovanis- yan, dün bir açıklama yaparak konfe- ranstan önce üçlü bir zirve yapılacağını söyledi. Reuter'ın haberine göre üçlü zirve ya- pılması konusunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Hüseyin Sadıkov'ua, Karabağ'a özerklik tanınacağını açıklaması etkili oldu. Azerbaycan. Ermenistan ve Kara- bağ'dan temsilcilerin katılacağı üçlü zir- venin çok kısa bir süre içinde toplanması ve Moskova, Kiev veya Alma Ata'da gerçekleşmesi bekleniyor. Üçlü zirvenin yapılacağı. Dışişleri Ba- kanı Hikmet Çetin tarafından da doğru- landı. Çetin, dün Ermenistan Dışişleri Bakanı Hovanisyan ile bir araya gelerek bir görüşme yaptı. Çetin ile Hovanis- yan'ın görüşmesinde Karabağ sorunu- nun yaru sıra iki ülke arasındaki diplo- matik ilişkilerin başlatılması konusu da ele alındı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Hovanis- yan, AA'ya verdiği demeçte, uluslararası banş konferansı öncesinde yapılacak üç- lü zirveye Karabağ'dan Parlamento Başkanı Mıgırdıçyan başkanlığındaki bir heyetin katılacağını söyledi. Ajans- lar, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sadı- kov'un, Mıgırdıçyan başkanlığındaki heyeti olumlu karşıladığmı bildirdiler. Baker devrede Azerbaycan. Ermenistan ve Karabağ arasında yapılacak üçlü zirvenin karar- laştınlmasında ABD Dışişleri Bakanı Baker'ın önemli bir rol oynadığı bildirili- yor. AA'nın haberine göre Dışişleri Ba- kanı Çetin, Helsinki'ye gitmeden önce Baker'ı arayarak Karabağ'da ateşkesin Türkiye açısından çok büyük önemi ol- duğunu iletti ve bu konuda ABD'nin Ermenistan üzerindeki etkisini kullan- masını istedi. Bunun üzerine Ermenilerle temas ku- ran Baker. ateşkesin Azerbaycan, Erme- nistan ve Karabağ temsilcileri arasında yapılacak bir görüşmeyle işlerlik kaza- nacağını belirledi ve bu öneriyi Çetin'e iletti. Çetin ise Azerbaycan Başbakanı Hasan Hasanov'u arayarak Baker'ın önerisi hakkında bilgi verdi ve olumlu yanıt aldı. Daha sonra Helsinki'de yapı- lan temaslar sonucunda üçlü zirve taraf- lar arasında kararlaştınldı. Italyan papazlar, on gün sonra yapılacak seçimler için yoğun kampanya yürütüyor Vatikan, aşırı sağcı partilere savaş açü NİLGÜN CERRAHOĞLL (Roma) - Fransız yerel seçimlerinin sonuçlan, on gün sonra sandık başına gitmeye hazırlanan İtalyan seçmeni üzerinde büyük etki yarattı. İtalya'da da Fransa'da olduğu gibi geleneksel partilenn gerilemesi ve ge- niş çapta protesto oylannın "\'eşıller" ile Fransa'daki Ulusal Cephe'nin "Çizme'deki yerel karşıtı olan 'Lom- bardiya Birliğfne gıtmesi bekleni- yor. Komünizm düşmanının bırden- bire yok olması ve çift kutuplu dünyanın sona ermesi, İtalyan seç- menini de eski şartlanmalardan uzaklaştınyor ve yeni siyasi oluşum- lann ortaya çıkmasına yol açıyor. 1946'dan bu yana ilk kez ülkenin siyasi yaşamında bu kadar çok sayı- da siyasi partiye rastlanıyor. Bu kez 116 parti seçimlere katılıyor ve 11.000 aday bu partilerden seçimlere adaylığını koyuyor. Sadece Roma- da seçmenlerin karşısına 28 parti çı- kıyor. Diğer büyük kenılerde de durum pek farklı görünmüyor. Bu partiler arasında Kuş Avcılan Par- tisi'nden Araba Kullananlan Koru- ma Partisi'ne. pornocu Moana'nın Aşk Partisi ile Emekliler Partisi'ne ve Birlikte Yaşam Partisi'yie Ulusal Protesto Birliği Partisi'ne dek akla gelen her cins "protesto" tipini temsil eden yeni parti bulunuyor. Ülkenin iktidarlanna yıllardır damgalannı basan Hıristiyan De- mokratlar ile Bettino Craxi'nin sos- yalistleri bu gelişmeden rahatsız. Milano ve çevresinde ikinci parti ol- ması beklenen Lombardiya BirliğT- nin bu iki partiden önemli ölçüde oy kaçışına sebep olacağı ileri sürülü- yor. Diğer büyük tehdidi ise eski Pa- İermo Belediye Başkanı Leoluco Orlando'nun kurduğu Rete Orlando (Orlando Ağı) partisi oluşturuyor. Hıristiyan demokrat kökenden gelen ve Hıristiyan demokratlara başkal- dırarak bu partinin tüm kirli çama- şırlannı bir bir ortaya döken; bu nedenle de geçen yıl yapılan ve İtal- yan seçmeninin onda birini temsil eden Sicilya yerel seçimlerinde bü- yük başan kazanan Orlando. eski partisinin korkulu rüyası haline gel- miş bulunuyor. Hıristiyan demokratlar o kadar büyük bir panik yaşıyorlar ki savaş sonrasındaki iik demokratik seçim- ler olan 1948 seçimlerinde olduğu gibi tüm kilise hiyerarşisini kendileri için seçim kampanyası yapmak üze- re devreye sokmuş bulunuyorlar. Soğuk savaş yıllannda Guareschi'- nin (Papaz) Don Camillo ile (Komü- nist belediye başkanı) Peppone's adlı kitaplannda sık sık hicvettiği gibi ko- münist partiye karşı amansız bir sa- vaş açan papazlar bu kez Orlando ve Lombardiya Birliği Partisinin lideri Umberto Bossi'ye karşı bayrak aç- mış bulunuyorlar. Vatikan, tüm pis- koposlanyla açıkça kampanya yapı- yor. 1987 seçimlerinde oylann yüzde 33'ünü alarak nispi çoğunluğu sağla- yan Hıristiyan Demokratlar aynca- İıklı konumlannı yitirmekten öylesi- ne ürküyorlar ki seçmenleri korku- tan gizli tezgâh (conspiracy) teorileri ortaya atmaktan bile çekinmiyorlar. Hiç meditasyon yaptınız mı? ATA NİRUN, Meditasyon dünyasına derin bir yolculuk yapmanızı sağlayabilir! DİNLEYİN... 900 900099 •• •• •• YAŞAM GUCUNUZU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle