11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Erzfncan'a yardırnlarınız şimdi iıemen yerine ulaştınlı/ori... Alo24(l)238 24-24 ALO24 Cumhunyet Telefonla bağış için Pamukbank Alo24(l) 288 24 24 PAMUKBANK YIL / SAV I14282/ 2500 TL (KDVdahil) KUMCUSU: YUNUS HUfi (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR MADİ 26 MART 1992 PERSEMK Çekiç Güç'tenKürtbaskısı• Pentagon temsilcisi Ankara'da. Kuzey Irak Kürtlerini korumak için Çekiç Güç'ün süresinin uzatılrnasını istiyor. • Türkiye, Güneydoğu sınınndaki PKK teröründen tedirginlik duyuyor S E M t H tplZ (Ankara) - KLuzey Iraklı Kürtlerin güvenliğı için "huzur operasyo- nu" kapsamında GüDeydoğu'ya yerleşti- rilen çokuluslu askeri birüklere (Çekiç Güç) Ankara tarafından tanınan ve 30 ha- zıranda dolacak olan sürenin uzaülması için Türkiye'ye yönelik baskılar artıyor. Kuzey Iraİc'ta "huzur operasyonu" sı- nırlan içinden Türkiye'ye artan bir biçim- de yönelen PKK terörünün ise hükümeti bu İconuda ciddi bir ikilem ile karşı karşıya bırakacağı belirüliyor Baü karnuoyunda "Kürtlerin Saddam'dan korunJnası" için oluşturulan Çekiç Güç'ün, Tiîrkiye'deki Kürtler sorunuyla da ilişkilenciirilmesin- den çekiniliyor. Ankara ile VVashington arasındaki as- keri temaslann "standart maddesi" haline dönüşen konunun ABD Savunjna Bakan Yardımcısı Donald Atvvood'un bugün Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz ile yapacağı görüşmelerde de ele alınması bekleniyor. Hükümete yakın kaynaklar, zamaru ge- lince konuyu ele alacak olan TBMM'nin mevcut yapısına ve kamuoyunda varolan Güneydoğu olaylan ABD destekledi Almanya eleştirdi CUMHL RFYET (Washington / Bonn) - Gü- nevdoğu'dakı olaylar ve Avrupa'daki Türk icmsılcıliklenne yönelik saldınlar üzerine ABD hükümeti tarafından yapılan açıklamada PKK kınanırken Türk hükümetinin "terör provo- kasvonuna rağmen sergiledıği ihtıyatlı yaklaşı- mın memnunıyetle karşılandığı" bildirildi. Türk hükümetinin tutumunu eleştirerek Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümlen- mesı gerektığini kaydeden Alman hükümeti ise konuyu. ortak karar-alınması için AT'ye götü- rcceğinı açıkladı ABD Dışışlen Bakanlığı Sözcüsü Margaret Tutvvıller dün verdığı brifıngde yöneltilen bir M)ru üzerine. "Terör örgütü PKK'nın Türkiye içinde \e dışındaki saldınlannı kınıyoruz" dedi. Tut\vıller şöyle konuştu: "Güneydoğu'da yerel Kürt yeni yılı kutlama- ları sırasında göstericiler polisle çatışmıştır. PKK teröristlen de bölgedekı Türk güvenlik güçlerine saldırmıştır Güneydoğu Anadolu'da bağımsız bir Kürt devleti yaratmaya yönelik çabalann parçası olarak, Avrupa'daki PKK ta- raftarlan da Türkiye'nin diplomatık ve ticari UArkosıSa.l9,Sü.3'te hassasiyete dikkat çekerek huzur operas- yonunun süresinin uzatılmasını zor olarak değerlendinyorlar. Gözlemciler, iküdara geldikten kısa bir süre sonra geçen aralık sonunda bu süreyi son bır kez 30 hazirana kadar uzatan ve bundan sonra konuyu Meclis'e iade etme- yi kararlaşüran Demirel hükümetinin karşı karşıya kalacağı ikilem konusunda şu noktalara dikkat çekiyorlar: "Batılda, Saddam Hüseyin'in 30hazira- nı beklemekte olduğu, o tarihten sonra Kürtlere karşı yeniden harekete geçebile- ceği konusunda spekülasyon yapıhyor. Kürtlerin tekrar kitle halınde göç etmele- rinden söz ediliyor. Başbakan Demire) ise önceki gün TBMM'de DYP grubuna ko- nuşurken Irak'ta denetlenemeyen 270 ki- lometreden söz ediyor, "Buraya duvar dikip kuş uçurtmayacağız' diyor. öbür yandan daha önce yaptığı 'Kuzey Irak'- taki kardeşlerimizi kaderlerine terk ede- meyiz' şeklindeki açıklamalan da tazeliği- ni İcoruyor. Meclis 30 hazirandan sonra söz konusu süreyi uzatmazsa hükümet dış kamuoyu açısından zor durumda kala- cak. Hükümet, Meclis'i dışlayan bir formül ile süreyi uzatırsa bu sefer iç kamuoyunda zor durumda kalacak. Güneydoğu'ya iliş- kin duyarlılık artarkeıi bu ıkilemin üste- sinden gelmek büyük siyasi hüner gerekti- recek." "Huzur operasyonu"nun süresinin uza- tılmasına yönelik uluslararası baskılara örnek olarak 19 martta ABD Kongresi Dış İlişkileri Komitesi'nde yapılan oturu- ma dikkat çekiliyor. Demokrat Parti'nin önde gelen senatörlerinden olan Komite Başkanı Senatör Claiborne Pell başkanh- ğında yapılan söz konusu oturum, "Middle East Watch" (Ortadoğu İzleme örgütü), "Physicians for Human Rights" (İnsan Haklannı Savunan Doktorlar), "US Catholic Conference" (ABD Katolik Konferansı) ile "Kurdish National Cong- ress of North America" (Kuzey Amerika Kürt Ulusal Kongresi) adlı kuruluşiann temsilcilerini bir araya getirmişti. Oturumda Kuzey Iraklı Kürtlere yöne- lik Saddam Hüseyin tehdidinin halen var olduğuna ışaret eden konuşmacılar, söz mArkasıSa.l9,Sû.7'de Ankara veAdana'da saldın: 2 ölü Kahve basıp polisleri taradılarHaber Merkezi - Emniyet güçlerine kar- şı saldınlar devam ediyor. Adana'da Emniyet Müdürlüğü Bakım Tamir Atel- yesı Müdürü Erdoğan Çıtak'ın makam otosu kentin en işlek caddesınde silahla tarandı. Çıtakağıryaralanırken, makam şoförü Hayri Büyükdoğan yaşamını yi- tirdi. Ankara Tuzluçayır'da bir kıraat- hanede oturmakta olan dört polis memuruna ateş açıldı. Olayda bir polis öldü, üç polis de yaralandı. Görgü tanıklannın ifadelerine göre 2'- si laz 4 saldırgan, dün 08.20'de, Adana kent merkezinin en işlek caddersi olan Mûcahitler'e giriş yapmak üzere kırmızı ışıkta bekleyen Emniyet Müdürlüğü Ba- kını Tamir Atelyesi Müdürü Erdoğan Çmk'ın otosunu taradılar. Çifte Minare Caaıii önünde meydana gelen saldında Türk Metal Sendikası'na üye Adana- Kozan doğumlu, iki çocuk babası işçi Hayri Büyükdoğan (34) yaşamını yitirdi. Saldında vücudunun çeşitli yerlerinden kıuşun alan 2. Kademe Amiri Erdoğan Çıtık ise ağır yaralanarak Çukurova Unversitesi Tıp Fakültesi Balcab Hasta- mjrkostSa.l9,Sü.3'te Kuzey Irak'taki 2 kampbombalandı PKK'yahava operasyonu ClMHURfYET (Ankara) - Türk Si- lahı Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar, PKK miitanlannın bulunduğu belirlenen Ku- ze^ Irak'taki iki kampa dün sabah ve öğfcden sonra hava operasyonu gerçek- leşırdi. Irak, operasyonu kınayarak "kiklü çözüm için bir araya gelinmesi" çağısında bulundu. (umhuriyet'in, Genelkurmay Baş- kadığı yetkililerinden aldığı bilgilere göc Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı sa- vasııçaklan, alımmisühbarat doğrultu- surJa, Nevruz nedeniyle Güneydoğu *da terr eylemlerinde bulunan PKK mili- tarannın bulunduğu belirlenen bölgele- r e avadan operasyon gerçekleştirdi. İlk oprasyonunun dün sabah 07.00-08.00 saileri arasında yapıldığı, öğleden son- r a avaş uçaklannın bölgeye ikinci ope- rasonu gerçekleşürdiği bildirildi. jlınan bilgiye göre Türk-Irak sınınnı, Çuurca ve Şemdinli ilçeleri üzerinden geaı Türk jetleri, sınırdan 10-12 kilo- m e e kadar ilerleyerek daha önce belir- lerto iki ayn hedefi vurdular. tenelkurmay kaynaklan, operasyo- n»u tümüyle havadan gerçekleştirıidiği- 19, Sû. l'de Şırnak'ta büyük silah anuna opefmsyonundan sonra 300'e yakın silah eie gecü. Sokağa çıkma yasagının kalkmasından sonra halk, hasar gören ev ve işyerleıini onanyor. Şırnaksakiıi, Cizre tedirgiıı•Hazro'da PKK iki korucu ile bir köylüyü kurşuna dizdi. •Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı kalkü. • Nusaybin'de kepenkleraçılmadı. • HEP, Istanbul'da yürüyüş yaptı. • Açlıkgrevine katılanlarçoğaldı. Haber Merkezi - Kanlı Nevruz olaylan- nın ardından. gergınliğın halen sürdüğü olaylı verleşım bınmlerinde dün genellikle s;ıkin geçerken. Hazro'da iki köy korucu- su ve bir yurttaş, Mıdyat'ta iki korucu PKK'lılar tarafından, Dargeçit'te ise bır PKK milıtanı güvenlık güçleriyle çıkan çatışmada öldürüldü. Cızre ilçe merkezın- de I4yaşındaki bir çocuk açılan ateş sonu- cu yaşamını yıtırdı. Mardin'in Ömerlı ilçe- sınde de PKK"lılann >ola verleştirdiği masına basan 12 yaşındaki çoban öldü. Dnarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Or- hankaya köyünde önceki gece saât 21.00 sıralarında pusu kuran bir grup PKK'lı, ıçınde köy koruculannın bulunduğu bir • Sınıra nelikopter duvarı./?. Sayfada otomobılı durdurarak Seyfettin Akçıl (35). Suat Akçıl (30) isımli köy koruculan ile M. Ali Ören (35) ısimlı kövlüyü yol ke- nannda kurşuna dızerek öldürdüler. PK K'lılar otomobili de yaktılar. Olağanüsıü Hal Bölge Valiliği tarafın- dan vapılan açıklamada ise. Mardin Dar- geçu ilçesine bağlı Efeler köyüne dün saat 01.30 sıralannda saldında bulunan PKK'- lıliir ile geçıcr kö> koruculan ve güvenlik gııçlcn arasında çıkan çatışmada bir PKK'Iıöldü. Mardin'in Midyat ilçesınden Dargeçit'e gıdcn bır \olcu mınıbüsü Başyurt köyü Telefon rekabeti Alo Baba;va karşı Alo Çankaya TAYFUN GÖNÜLLÜ (Istanbul) - "Alo Baba" nın karşısma,"Alo Çanka- ya" çıkacak mı? Şirket yetkılileri, Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ın "Alo Çanka- ya" servisi için götürülen öneriye sıcak baktığını bildirdiler. Alo Bilgj Telekomünikasyon Hizmet- leri A.Ş., "Alo Baba" servisini devreye soktuktan sonra "Alo Çankaya" servisi için de çalışmalannı hızlandu-dı. Özal'ın "Alo Baba" servisine, "Alo Çankaya" ile karşı çıkıp çıkm^yacağf merak konu- UArkası Sa. 19, Sû. 7'de GELİRLER GİDERLER vakınlannda oiomatık silahlarla tarandı. Saldın sonucu Ziyaver Aslan ve Nadir Di- lck adlı köy koruculan öldü. Minibüsteki 13 kişı de yaralandı. Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Göllü kövündc hayvan otlatmaktan dönen iki kardeş,. kö> _\akınlannda PKK'lılarca yo- IJ döşendiği kaydedilen mayına bastı. Mayının patlaması sonucu 12 yaşındaki mArkasıSa.l9,Sû.2'de 19 milletvekilinden 12'siSHP'denaynlıyor HEPkökenffler Lstifa ediyor CLMHL RİYET (Ankara) - HEP kö- kcnlı mılletvekıllerinın bir bölümünün SHP'den ıstifalannı bugün açıklamalan beklenıyor. İstifalan kesınleşen 12 HEP kökenlı mılietvekili bütçe oylamasına katılmadı. Bu sayının artabileceği belirti- lıyor. Bır süredir istifalan tartışılan ve SHP'- de rahatsız olan HEP kökenli mılletve- MArkası Sa. 19, Sû. 6'da Cumhupiyet'in yayınını engelleme ginişimi Cumhunyet gazetesi yaşamsal bir saldınya uğramıştır. Alacaklı Imar Bankası dün haciz yoluyla gazetemizin yayınını durdurma girişiminde bulunmuştur. Cumhuriyet'in İmar Bankası'na olan borcunun dört katı değerde malvarlığına haciz konulmuş durumdadır. Binalanmız, kâğıtlanmız, bilgisayarsistemimiz, baskı makineierimiz haciz altındadır. Banka bununla da yetinmemiş dağıtım ve ilan şirketlerindeki bütün gelirlerimizeel koymuştur. Bu hacizleri koyduktan sonra İmar Bankası'nın gazetenin yayını için gerekli araç-gereci icradan aldıklan kararla kamyonlara yükleyip götürme girişiminde bulunması, hukuki amacı aşan niyetleri olduğunu göstermektedir. Cumhuriyet'in yaşamına kastedilmiştir. Ama Cumhuriyet, okurlannın ve tüm Cumhuriyetseverlerin desteğiyleyaşamaya devam edecektir. Cumhuriyet BUGÜN Erivan'dan Ankara'ya toprak garantisi Ermenistan yönetimi, Türkiye'nin diplomatik ilişkilerin başlaülmasına ılişkin olarak istediği yazıb toprak garantisi koşulunu kabul etti. Erivan, buna karşın Ermeni kamuoyunun duyarhbğmı öne sürerek, soykınm iddialan konusunda ancak sözlü garanti verilebileceğini bildirdi. MArka Sayfada BÜ'de dekan istifa etti Boğazıçı Ünıversitesı Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Koç, fakühede 'yasal olmayan birşekilde öğrencı notu değiştirildiği' gerekçeşiyle görevinden istifa etti. İstifaya öğretim üycleri tepkı gösterdi. • 3. Sayfada KULIS Uçurtma mı, uçak mı? Çankava ile hükümet arasında yaklaşık 4 av dır kararname krizi yaşansa da, Cıımhurbaşkanı Turgut Özal atama ve görcvden alma kararnamelerinin çoğunu onayladı. Ancak. Özal'ın onayı gcrekmeyen bazı atamalarda da kriz \aşanmı>ordeğil. Gcçtiğimız günlerde. TESTAŞ (Türkiye Elcktronik Sanayi A.Ş.) Genel Müdürü Naım Sungur. Başbakan Süleyman Demırel'in imzasını taşıyan bir kararla görcvden alınarak, yerine Doğan Mahmutoğlu atandı. Ancak, Başbakan'ın onayladığı bu atamayı eski gencl müdür Naim Sungur uygun MArkaaSa. 19, Sâ. 7'de 0LAYLARIN JİRDENDAKI 4ERÇEK <ekiç Güç îeKürtler üneydoğu'daki aynlıkçı te- TOrkiye'nin iç güvenlik so- . Bu bakımdan Başba- l' PKK terörii üs- pderken "Dış basm ne Oer ı düşünmeyiz" şeklindeki açıklamalan haklı bir yakia- şımdır. Ancak hızlı medya iletişimi ile gittikçe 'kûçülen' dünya- mızda, ülkelerin iç sorunlan hızla uluslararasıplana çekile- bilmekte, hele etnik, milli ve dini çatışmalar, kolayca dün- yamn ilgi odağı haline gelebil- mektedir. Yugoslavya'daki iç savaş veparçalanmada AT'nin doğrudan taraf olması, Kara- bağ sorununun AGİK masası- na yatınlması bunun son ör- nekleridir. Bu nedenle Türkiye'deki te- rör olaylannın, uluslararası çe- şitli platformlarda 'Kürt sorunu' olarak duyurulacağı gözlerden kaçmamalıdır. Hele Körfez Savaşı sonrasında Sad- dam'a karşı Kürtlerin savunul- ması, başta Batı olmak üzere dünya kamuoyunun gündemi- ne gelmişken ve Türkiye bu konuda Batı'dân yardım iste- mişken, Kürt sorununun yal- nızca Kuzey IrakKürtleriilesı- nırlı bir çerçevede uzun süre tutulabileceğini sanmak, siya- sal çevreleri kısa sürede açmaz- lara sürükleyebilir. Batılı güçler, Marksist- Leninist bir çizgi izlediğini söy- leyen PKK'nın bir terör örgü- tü olduğunu genel olarak ka- • • • • Arkası Sa. 19,Sû.l 'de Gerzeliler: Boris amca, balinamızı alma CEMtL CÎĞERtM/CENGtZ DE- MİREL (Samsun-Sinop) - "Boris Amca Aydın'ı Alma", "Haydi Beyaz Balina İçin El Ele", "Balinayı Mayıncı Yapmayız." Bunlar dün Gerze'de yapılan beyaz balina mitinginde taşınan pankartlann bazılan. Gerzeliler kararlı. Balinayı kim- seye venneyeceklerini her defasında di- le getiriyorlar. tşte bu amaçla dün bir de miting yapıldı. Mitinge yaklaşık 3 bin Gerzeli katılırken kalabahğın en Önün- de Belediye Başkanı Dr. Durmuş Çetin'- in bulunması dikkati çekti. önce kaymakamlık önünde başiayan beyaz balina mitingi bir kilometrelik bir yürü- ytlş ile iskelede sona erdi. Ancak karar- hhklannı daha fazla göstermek isteyen Gerzeliler iskeleden sonra da tüm Ger- ze'yi sloganlar atarak dolaştüar. Miting- de bulunan çok sayıda öğrenci de en az anne ve babaları kadar beyaz balinaya sahip çıkabilmek için sesleri kısılırcası- na bağırdılar. Içerisinde 4 Rus uzmanın da bulun- duğu Norveç bandıralı özel bir geminin bugün Novorosisk Limanı'ndan hareket ederek önce Istanbul'a sonra da Sinop'a gelmesi beklenirken beyaz balina için ya- pılan yürüyuş anlamlı bulundu. Yeşiİler Partisi Genel Başkanı Aydın Ayas, Cumhuriyet'i telefonla arayarak tüm kampanyalara destek olduklannı açık- ladı. Ayas, "Balinanın Gerze'den baş- ka bir yerde uyum sağlayamayacağına eminiz. O nedenle Ruslann balinayı al- maya geldikleri gün biz de Yeşiİler Par- tisi olarak Gerze'ye geleceğiz ve gerekirse protestolara katılacağız" de- di. Beyaz balinanın Gerze Limanı'nda iki gündür gözükmemesi üzerine Belediye Başkanı L)r. Durmuş Çetin, "Biliyorsıu- nuz balina daha önce de birkaç kez or- tadan kaybolmuştu. Verdiğim demeçlerde de balinanın aitıncı hisse sa- hip olduğunu söylemiştim. Şimdi buna kesin emin oldum. Bu hayvan kendi ile ilgili olmasını istemediği veya kendine zarar getirecek bir gelişme olduğunda ortadan kayboluyor" dedi. Gerze ve Sinop'ta önceki gün başla- tılan "Beyaz Balina özgür Kalsuı" kam- panyası da büyük ilgi gördü. Bu arada Gerzelilenn sevgilısı haline ge- len be>az balinanın bir benzerinin Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklannda gö- riildüğü öğrenildi. 5-6 metre uzunlu- ğunda olduğu belirtilen beyaz balina- nın. "A>dın" adı takılan beyaz balina- nın cşi olabileceğj öne sürülüyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle