13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
JAYFA CUMHURİYET HABERLER 26 MART1992 PERŞEMBE jiçük caniler I ANKA (Gaziantep) - Gaziantep'te, gün önce arkadaşlarna tecavüz câkten sonra kemerle ooğan, daha snra da hasını taşla eîerek öldüren ı kişi yakai-andı. Eoınıyet ÎOdürluğu'nde gazetecİerle prüştürüieii sanıklar "Arkadaşımız "P (12) ile birlikte 4 kşi, bir kadının çntasından 500 bin lira ytirüttük. T.P tee 100'er bln lıra verdi. Kalan 200 tr» lirayla kayboldu. Onu aradık blduk. BirLkte gittigiraiz bir harabe es götürdük. Önce dövdük, sonra da teavüz ettık, Boğazını kemerle sıtıktan sonra basını tışla ezerek ölürdük" şeklinde konuştular. 12 yşındaki T.Ffyi kendilerini ele vreceği korkusu ile öldürdüklerini bürten D.K. (13), Y.I. (15) ve Halil Nbrangoz (19) adlı sanıklar olaydan pımanlık duyduklarını söylediler. Çiğ yumupta zararlı •L'BA (İzmir) - Çocuklara çiğ yumurta yelinlmemesı istendı.9Eylül ÜıiversitesiTıp Fakülteâ Çocuk Histalıklan ve Sağlığı Ana Bilım Dalı öğ-etım üyelerinden Prof Dr. Nevbahar Tjnyeü, "Anneler, babaUr; çocuklara çij yumurta yedirmeyin" dedi. Çiğ yunurtalann beyazında bulunan ve "avidın" adı \ erilen maddenin ço;ukJarda saç vederi döküntüleri ile zeıâ bozukluklanna yolaçtığını ilcri sü-enProf. Dr. Tanyeli. bu konudakı uyınsıni şöyle sürdürdü: ""Pişmemiş bir yurjurtanınbeyazında bulunanavıdin adı madde. bağırsaklardaki biotin middesinı yok eder Bu da çocuklarda sac ve den döküntüleriyle zekâ bozukluklanna yol açar. Daha öncelen bebekleredördüncüaydanıübaren pişmış yumurtanın sansı verilirdi. Araşurmalanmızda. bebeklere ancak 8. avdan itibaren yumurtanın sansını katı olarak vermemiz gerektiğini tespıt ettik. 1 yaşından itıharen de tam pişmiş yumurta yedirilmesınin daha sağlıklı oldugunugördük. Şimdi bunu öneriyoruz." Vakıf yardıma baştadı tstanbul Haber Servisi - Küçukçekmece Belediye BaşkanlığYnın kurmuş olduğu İmar Vakfı tarafından belediye başkarunın eşi Tülay Tığlay'ın önderliğınde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 36 ilkokul ve 67 camiye 2.5 ton temizlik maddesi dağjüldı. Işadamlan ve esnaflardan da alınan yardımlarla, her mahallc nnuhtannın belirledıği 30aileyi yardım listesine alan alan vakıf. 850 yardıma muhtaç aileye erzak dağıtımı yaptı. Bu arada ihtiyaç sahiplerine 5 bin çiftçizme, 350çiftayakkabıvepantolon da verikü. Kupuluşşenliği • Haber Merkezi - Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin 17. kuruluşyıldönümü çeşitlıetkinliklerle kutlanacak. 1 Nisan Î975'tekurulan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin kuruluş şenlikleri 27 martta başlayacak etkinliklerle kutlanacak. Etkinlıkler çerçevesinde. ünıv ersitenin tiyatro kolu öğrencileri tarafından hazırlanan "Büyük Romülüs" adlı oyun, 27 martta okul öğrencilerine sergilendjkten sonra çeşitli illere lurneyegidecek. Üniversitenin halkoyunlanekibi 30martgünü gösterilerde bulunacak, 17 nisanda Türk sanat ve 25 nisanda da Türk halk müziği konseri verilecek. Yardım edin • AA (Trabzon) - Trabzon Körler Derneği Başkanı Yakup Yılmaz. KaradenizBölgesi'ndehiçbirilde körler okulu bulunmadığını belirterek böyle bir okulun Trabzon'da yapılması amaayla kampanya başlattıklannı bıldirdi. Yakup Yılmaz, yaptığı açıklamada, özürlü insanlann topluma kazandırılması için eğitimin şart olduğuna işaret ederek şunlan söyledi: "Özürlü insanlan toplumdan dışlayıcı her türlü olumsuzluğun karşısında olmak lazımdır. Toplumumuzda kör insanlar vardır. Bu insanlan da vatana millete hayırlı hale getirmek zorundayız. Doğu Karadeniz'deki körlere eğitim verebilecek bir okulun Trabzon'da kurulması için dernek olarak kampanya başlattık. Yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşlanmız yardımlannı derneğimızin Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesi'nde açılan (1351) nolu hesaba yatırabilirler. Bu kampanyaya özellikle Doğu Karadenızlı vatandaşlann büyük önem veımelerinı istiyoruz." Ordu'ya meslek okulu • AA (Ordu) - Ordu'da, lise mezunu işsiz gençlerin turizm elemanı olarak yetiştirilmesini amaçlayan 1 yıl süreli turizm meslek okulu açılacağı bildırildi. Ordu Belediye Başkanı Kâzım Türkmen şunlan söyledi: "Ordu. gelecekte turizmden çok şey beklemektedir. Doğalgüzelliklerve turizm tesislerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi eğitilmiş elemanlarla mümkün olacaktır. İşte bu konuyu göz önüne alarak bu okulun açılmasını iştedik. Turizm Bakanı olumlu karşıladı. Ön çalışmalann yapılması ve yer tespiti için bir heyet Ordu'ya gelecek. Okulun en kısa sürede hızmete girmesi için biz dc elimizden gelen v ardımlan esirgemeyeceğiz." Türkmen, lise mezunu gençierin bir yıl süreyle ön büro, otclcılik ve restoran bolümlen konularında eğıtileceğini sözlerinc ekledi. St. Petersburgyakınlanndaki nükleer reaktörde meydana gelen sızmtı Rusya'da panik yarattı Finlandiva üzerinderadyasyonbulutu p Petersburg'a 80 kiiometre u/aklıktaki Sosnovy Bor nükleer reaktöründe meydana gelen sızıntı hassas cihazlarla ölçülüyor. Dı> Haberler Servisi - Rusya'nm St. Pe- icp>bıırg kcniı >akınlarındakı bir nükleer uukıordc önceki gün meydana gelen sı- /ııııı HMiueundaoluşan radyasyon bulutu, 1 ınljııdıyj'nın üzenndc. Rus yetkilılerin, ^ı/ıntı mıktarının ınsan sağlığını tehdıt aİLVck du/cyde olrrudığını sövlemelenne kaı>ın. 1986 \ıiındukı Çernobıl facıasını umıinıavjn halk. panık ıçınderadyasyon- d.m korunmuyaçalışıyor. 1 ınlandıvalı >ctkılılcrden alınan bılgile- ıc göre. sı/ıntının olduğu Sosno\y Bor nuklecr rL\ıklöründen 140 kılometre ıiAiklıkıa bulunan Fın lıman kenti Lo- Mvi'dj dun vapılan olçumlcrdc. radyoak- tif iyot ve sezyum izlerine rastlandı. Rusya sının yakınındaki Kotka kentınde de rad- yoaktif maddeler saptanırken. Finli uzmanlar radyoaktıvite türünün, 1986 yı- lında 31 kışinin ölümüyle sonuçlanan Çcrnobıl faciasında rastîanan sızıntıyla avnı olduğunu. ancak bu kez sızıntının ın- san sağlığmı büyük bir tehlikeye atacak düzeyde olmadıjfcnı bildiriyorlar. St. Petersburg ve çevresinde dün rad- yasyon oranının normalden üç kat fazla olduğunun belirlenmesine karşın, Rus yetkililer halkı yatıştırmaya ve durumun ciddı olmadığına inandırmaya çalışıyor- lar. Radyo ve televizyonda sürekli olarak yapılan yayınlarda, radyasyon oranının insan sağlığı için tehlıkeli boyutlarda ol- madığı duyuruluyor. st. Petersburg ve çevresindeki yerleşım merkezlerinde bü- yük bir panik hüküm sürüyor. Reuter ajansının habenne göre, tehlike bulunma- dığı konusunda ikna olmayan yöre halkı, kendi kendine yaptığı maskelerle radyas- yondan korunmaya çalışıyor. Dünyada şimdiye dek yaşanan en bü- yük nükleer felaketlerden biri, bundan 6 yıl önce Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralinde meydana gelmışti. Uzaya giderken SSCB vatandaşı olan Krilyakov, 22 ay sonra BDT yurttaşı olarak döndü Dünyaya bir kozmonot fırladıDışHaberlerSenisi - Rus kozmonot Sergei Krüyakov'un uzayda aylar- dır süren çilesi bitti. Aralık ayındaki dönüşü mali olanaksızlıklar nedeniyle ertelenen Krilyakov, 22 aydır bulunduğu uzayda ülkesini kaybedip. başka bir ülkeye dönen ilk uzay adamı oldu. Krılvakov. geçen vıl mayıs ayında Ka- daki Bavkonur üssünden içinde bir Aikıstandakı BaykonurüssündenSSCB'- nın Mır uzay ıstasyonuna göndenlmıştı. Krilyakov un uzayda kaldığı süre içinde. artık tanh sahnesınden çekılen SSCB'de büyük dcğışimler yaşandı. Ağustos ayın- da Mıhail Gorbaçov'a düzcnlenen muha- fazakâr darbenin ardından, SSCB'nin dağılma süreci hızlanmış, sonunda aralık ayında l,cnın'm kurduğu devlet ortadan kalkmışlı. Krilyakov, bütün bu gelişmeleri dünya- nın yörüngesindeki Mir uzay istasyonun- dan ızledı. Program uyannca KriJyakov'- un aralık ayında dönmesi gerekiyordu. Buna karşın, SSCB'nin dağılmasının ar- dından Rusya Federasyonu' nun içine düştüğü mali bunalım sonucu Krilya- kov'u geri getirecek Soyuz aracının uzaya gönderilmesı ertelendi. Dünya, talihsiz kozmonot Krilyakov'la yakından ilgilenmeye başladı. Batılı basın ve yayın organlannda birbiri ardına yazı- lar. yorumlar yayımlanmaya başlandı. Krilyakov'un, para bulunmazsa uzayda öleceği konuşuldu. Sonuçta, AJmanya'nın da katkısıyla Soyuz uzay aracının uzaya gönderilmesi karan alındı. Soyuz, geçen hafta yine Kazakistan'- Alman ve ıkı Rus kozmonot olduğu halde fırlatıldı. Soyuz. Mir ıstasyonuyla kenet- lendi. Daha sonra. Krilyakov ve yine Mir istasyonunda 6 aydır bulunan Aleksander Volkov. Soyuz'a geçtiler ve görevlerini ye- ni gönderilen ikı Rus kozmonota devretti- ler. Soyuz. değişımın gcrçekleşmesinin ardından, Alman kozmonot da dahil ol- mak üzere üç kişilik yolcusuyla dünyaya yöneldı. Soyuz. dün sabaha karşı Kazakıstan'- daki Baykonur üssüne indi. Knlyakov, artık başka bir ülkedeydi. Karşısında 11 bağımsız cumhuriyetin oluşturduğu Ba- ğımsız Devletler Topluluğu (BDT) top- raklan uzanıyordu. BDT televızyonu. Krilyakov'un kendisinı iyi hissettiğıni bil- dirdi. Krilyakov, artık tanımadığı bir ülkeye uyum sağlamaya çahşacak. Ajanslar, Mir uzay ıstasyonu için mali kaynak bulunamazsa. 1957 yılında başla- tilan projeden vazgeçıleceğini bıldiriyor- Iar. Şu an eskı SSCB'nin başlattığı. BDT'nin, binbir güçlükle sürdürmcye ça- lıştığı uzay çalışmalarma deslek ıçın AJmanya,, Ingütere, Japonya ve Fransa'- nın girişimleri bulunuyor. krihako\'un >alnızlığına bir Alman veikiRustan oluşan Sojuz ekibi son verdi. Sergei Krilvako\'un yerçekimine alışması uzun sürecek. (Fotoğraf: REUTER) Çocuğuna böbreH vesorunlannı nakleden anne-babalar Dış Haberler Servisi - Anne-babadan çocuklara yapılan böbrek nakilleri. aıle ıçi duygusal çatışmalara yol açabıliyor. Ebcveynın böbrek vermesi durumun- da iyi bir amelıyat ön hazırlığı yapılabil- dığı gjbi. gensel yakınlıktan dolayı böbreğin alıcı tarafından reddedilmeme- sı olasılığı düşüyor. Bunlar aıle içı böbrek naklının avantajlan. Ancak bazı durumlarda çocuklar bazı nedenlerden dolayı lyıleşme döneminde ilaç almayı reddedıyorlar. Der Spiegel dergisindeki habere göre aile içi organ nakli ameliyatlan sonrası ebeveyn-çocuk ilişkilerini araşüran Al- man psikolog Thomas Küchler. özellikle ılkgençlik dönemindeki çocuklann böb- reklenni veren anne-babalanna karşı bir suçluluk kompleksi içine girdiklerinı saptadı. Ebeveynler ise çocuklanndan kendilerine karşı minnettar olmasını bekleyebiliyorlar ya da organlannı ver- dikleri çocuklanna olağanüstü bir ilgiyle yaklaşıyorlar. Kimi alıcılar ise bu duru- ma tepkı gösterip iyileşme dönemindeki bakımı kabullenmemek gibi psikolojik bir tutum içine girip organ naklinin ba- şansını zora sokuyorlar. Psikologlann gözlemlerine göre or- ganlannı çocuklanna bağı^ayan ebe- veynler bundan genellikle muthıluk duyuyorlar. Ama sivri olaylara da ras- lanmıyor değil. Verdiği böbreğin çocu- ğunda başanlı olmaması durumunda intihar eden bir annede olduğu gibi. Böyle bir annenin çocuğu, suçluluk duy- gusunun getirdiği yoğun depresyon içine sürüklenebiliyor. İyillk yanşı Hannover Tıp Yüksekokulu'ndaki çocuk kliniğinde 18 arkadaşıyla bu ko- nuda çaüşan psikolog Kurt WolfT ise yapüklan araşürma sonucu organ nakli- nin anne-baba arasmda da kimi gerilim- lere yol açtığını belirledi. Sözgelimi, ana-baba çocuğa iyilik yapmak için ara- lannda yanşa girebiliyorlar. Organ nak- lı, çocuklan böbrek hastası olan knzli aileler içindeki başka sorunlann gideril- mesi için bır vesile de olabiliyor. Kocası- nı aldatmış, suçluluk duygusu çeken bir eş çocuğuna böbreğini vermek için karşı durulmaz bir istek içine girebiliyor. Psikologlarla yapılan konuşmalarda çocuklar, orgarunı alacaklan insanın psikolojik özellıklerini de transfer ede- cekleri korkusu içinde olduklannı anlat- tılar. Yüksek tanımh dijital televizyonda ilk deneme yayını bu hafta Washington'da gerçekleştirilecek Dijital televizyondabayrağıABD taşıyorDış Haberler Senisi - H DTV'de (Yüksek Tanımlı Dijital Televizyon) bu hafta ilk deneme yayını gerçekleştirecek olan ABD. 21 "inci yüzyılın en önemlı endüstri- lennden bin olması beklenen bu alanda lidcrlığı kımseye kaptırmamaya kararlı. Eğer her şey planlandığı gibi giderse bu hafta NVashington'dakı Kongre Sarayı ya- yayıncılık tarihinin yeni bir sayfasının açılı- şına sahne olacak Time dergısınde yayım- lanan habere göre Maryland'da. bır kamu yayıncılık kuruluşunun verici istasyonun- dan gönderilecek olan sınyaller Washing- ton'a ulaşacak ve böylece senatörler. Kongre üyelen ve dığer yetkılilerden olu- şan bır grubun önündekı açık televizyon- da dalgalanan bir Amerikan bavrağının jilet keskinliğındeki görüntüsü belirecek. Yeni televizyon sistemınde lıderliği kap- mış gıbı görünen ABD ıçın bu çok önemli bir adım Heniiz ıkı yıl öncesine kadar Amerikan clekironık sanayiine yabancı bır kavramdı. Pazann çoğunu Japon ve Avrupalı üretıcıienn televizyonlanna kap- tıran Amenka, geleceğin televızyonu HDTVde de savaşı kaybetmiş gibi görü- nuvordu. DİJİTAL YAYIN Dijital televizyon görüntulerini havadan ulaştırmanın bır çok yolu varfakattemel ılkeler değışmıyor Sayısallaştrma Ozel bır kamera ışık dalgalarını 0 ve 1 dızınlerı halıne getırıyor Tek bır HDTV gorunlusu bır mılyar dıjıtal verı bıt ıneeşdeğer Yüksek tanımlı dijital televizyon: Yayın nasd gerçekleştiriliyor? Sıkif&rma Verı kıtlesı havadan ulaşbrılmadarr öoceyaklaşık 100 kaU sıkıştınlması gerekıyor Daha küçuk bır alana daha çok bılgı sıkıştırmak ıçın verı 0 ve 1 lerle değıl 0dan 31 e kadar sayılarlayollanıyor Yayın Sayısal bılgı, yayıncının koyduğu frekansa ayarlanmışdalgalarla yollanıyor HOTVtelevızyonlardakı bılgısayarcıpler, şıemı venaçılarakekrandakı goruntueldeedılıyor tersıneçevırıyor sıkıştınJmış Şımdı bu durum tersıne döndü. ABD. HDTV yanşında öne gecebılmesıni elekt- ronik savaşındaki büyük kozunu dijital bilgisayar sistemini kullanmasına borçlu. Bu hafta General Instrument tarafından yapılacak olan küçük gösteri, Japonlann televizyon tasanmına yaklaşımlannın yanlış olduğunu ileri sürenler ipn birzafer niteliği taşıyor. Bu kişiler geleceğin dijital bir dünya olduğunu savunuyorlar ve diji- tal çiplerin. dijital telefonlann ve dijital compact disc (CD) dünyasında geleceğin TV'sinin de bilgisayarlann dilinde 0 ve 1'- lerle konuşması gerektiğinı söylüyorlar. Geleneksel televizyonlar, kameralann ve mikrofonlann aldığı ışık ve ses dalgala- nnın elektronik tanımlayıcılan olan ana- log dalgahr kullanıyorlar. Japonlann HDTV'ye yaklaşımı, ekran- da görüntünün oluşması için kullanılan satır sayısını ıkiye katlayıp 500'den 1000'e çıkartmak. fakat görüntüleri ulaştırmak için analog teknolojıyi kullanmaya devam etmekti. Bilim adamlan. analog dalgalarda taşı- nan bilgınin sayı dialenyle temsıl edilebı- leceğinı uzun süredir biliyorlardı. Kayıt mühendislerinin, anaiog plak ve teypler yerine dijital CD'yi koyarken yaptıklan da buydu. Bu sistem. eskisine oranla iki kat avantajlı. Dijital sinyaller, dışandan kanşmalar sonucu meydana gelebilecek göriintü bozukluklarını tanımlayıp berta- raf edebilmek için daha fazla olanak sunu- yor. Sinyalın dijital olması. görüntülerin yalıtılması ve işlenmesıni de kolaylaştın- yor Bu özellikler televizyon ve bilgisayar teknolojısinin birleşmeye başlamasıyla daha da önem kazanacağa benziyor. Resımlerin dıjıtal olarak aktanlmasının en büy ük dezavantajı bu ışlemın son dere- ce venmsız olması. Dığer olumsuzyanlan- na karşın analog dalgalar sıkıştınlmış durumdaki çok sayıda bilgiyi almaya çok uygun. Küçük bir analog dalga tarafın- dan kolayca alınan bir HDTV görüntüsü, dijital veride bir milyon bit'la temsil edili- yor. Bu yüzden dijital sistemin kullanıla- bılmesi için her istasyona ve hatta her TV'ye venyi sıkıştınp açacak bir süper bil- gisayar konulması gerekiyor. İşte General înstnjments tarafından çözülen sorun bu Bu nedenle Amerikalılar artık Japonlann analog sistemlerini kendilerine rakip ola- rak görmüyoriar. Sistemin anafıkri. insan gözünün göre- bileceklenni dıkkate alarak veriyi basitleş- tirmekte yatıyor. Örneğn göz, renkli ay- nntılan sıyah-beyazdaki kadar iyi seçemi- yor. bu yüzden yeni sistem renk bilgisini daha düşük rezolüsyonda vererek veriden tasarruf yapıyor. Yine çoğu TV görüntü- len bır kareden diğerine çok değişmediği için sistem sadece kareler arasındaki fark- lan > ollayarak veri iktisatı yapıyor. Aynn- tılar hızla değiştiği zaman ise sistem tüm bilgileri ulaştınyor ve bilgisayar kimi veri- leri attığı için göriintü yer yer bulanıklaşı- yor. ABD'de bu sistemin gelecegi henüz belli değil Amerikan Federal lletişim Komis- yonuseçiminı 1993 haziranında yapacak. İlk gerçek ürünler ise ancak 1994'te piya- sayaçıkabılecek. Yajmcıhk kuruluşu NHK'run 1989'- dan beri analog HDTV sinyalleriyle yayın yaptığı Japonya cıddi bir rakip olmaya de- vam ediyor. Sonuçta savaştan galip çıka- cak olan hangi sistem olursa olsun HDTV 21. yûzyıhn ilk yıllanna kadar sadece zen- ginlenn ve maceracılann oyuncağı olma- ya dt\am edecek.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle