18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 S MART 1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Eczaabaşı, DemipeHe • UBA (Ankara) - Başbakan Süleyman Ocmirel, TÜSİAD Başkanı Bülent Ecrzacıbaşı'nı kabul ederek bir süre j><3rüştü. TBMM'degerçekleştirilen ve yaJdaşık yanm saat süren görüşme basına kapalı yapıldı. Görüşmenin bir bölümüne Maliye ve Gümrük Bakanı SümerOral. Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşan Tevfik AJtınok da kaıuldı. Vergi Haftası • AA (Ankara)- Maliye ve Gümrük Ba kanı SümerOral, 23-29 mart tarihleri arasında kuılanan "Vergi Haftası'" dolayısıyla düzenlenen "Vergi İdsaresi-Mükellef İlişkilen Paneli"nin açış konuşmasını yapacak. GelirlerGenel M üdürlüğü'ncebugüngerçekleştiriiecek panele. halkla ilişkiler uzmanlan, ış dünyası adına TOBB temsilcisi ile vergi daîresi vcmükellefarasında köprü görevini üstlenen mali müşavir ve muhasebeci lemsilcileri katılacak. Tekel tartışması • AA (Ankara) - Egeli Tütün Sanayicisi İstemi Gürel'in •"İzmir'in Torbalı ilçesinde. Philip Morris ile Sabancı Holding'in ortaklaşa kuracaklan fabrikanın.pazaratekbaşınahâkim olabileceği yolundaki iddiasını, Philip Morris "dayanaktanyoksun" olarak dcğerlendirdi. Philip Morris yetkilileri, "DPT"ninşubat 1991 tarihli raporuna göre Türkiye'de toplam sigara üretiminin 20CK)yılında 135-145 bın tona ulaşacağı hesaplanmaktadır. Philsa Sigara Fabrikası'nın 2000 yılında erişmeyi hedeflediğı 30 bin tonluk üretim kapasitesi. Türkiye"de2000yıl için öngörülen toplam üretim rakamının yüzdc2l-22'sini ifade etmektedir." dediler. Testaş zararda • AA (Ankara) -Türkiye Elcktromekanik Sanayi veTicaret AŞnin (Testaş)yeni Genel Müdürü Doğan Mahmudoğlu. "Önceki yönetim larafından çok başanlı işler yapılmış gibi gösterilenTcstaşkârdadeğil,zararda" dedi. Mahmudoğluyaptığı açıklamada. önceki yıl I mıJyar30'.7milyonlira kâr cdcn Teslaş'ın. gcçen yılı 6 milyar 391 milyon lira zararla k'apadığını söyledi. l990vılında II milyon829bindolarsalış tutarına ulaşılan Testaş'ta. bu rakamın geçcnyıl 6 milyon 271 bindolara gerilediğini anlatan Mahmudoğlu, "Sonuç ortada. Yapacağımız çalışmalarla Testaş'ın sırtını yerden kaldırmakistiyorum.Şirketikârlıhale gcıirip ondan sonra özelleştireceğiz" şcklindc konuştu. Patent hakkı sözü • AA (Ankara) -Türk hükümet ycıkililcrinin Tıkri haklar' olarak anılan patent, telif haklan ve ticari markalara ilişkin mülkiyet haklannın korunması konusunda gerekli tedbirlerin alınacağı yolundasözvcrmesi üzcrincTürkiye'nin ÂBDTicaret Bakanlığı'nın "izlenen ülkcler" listesindençıkanlması bekleniyor. Türk bürokratlar. geçen hafta Ankara'da temaslarda bulunan ABD Be>az Saray Ticaret Temsilcisi Carla Hills'inyardımcısı Peter Allgeicr"ın, görüşmeleri sırasında üst düzeydeyetkililerden"sözaldığınr bildirdiler. SabancırASO Başkanı • CUMHURİYET (Adana)-Adana Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hacı Sabancı yeniden seçildi. Geçen hafta oda meclisi içerisinde oluşan yönetim kurulu dün görev bölümü yaptı. Yapılan oylamada tek aday Hacı Sabancı. yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçildi. ASO Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'nede Atıl Saryal tek aday olarak yeniden seçildi. Nihat Köseoğlu muhasip üyeliğe getirilirken, Fikret Karabucak ve Nuri Çomu, yönetim kurulunda üye olarak görev yapacak. CüneytArkın'ınşirketi • AA (Ankara) - Türk sinemasının ünlü jönü Cüneyt Arkın, eşinin de ortak olduğu biraileşirketi kurdu. "Bir Ticaret Filmcilik Ltd. Şti" adlı şirketin rherkezi İstanbul'da. Arkın, yeni şirkeli, reklamcıhk ve ilan prodüktörlüğü yapmak veyaptırmak amacıyla kurdu. Evlerde kullanılan doğalgazm maliyeti sanayide kullanılanın 2 katı Evdeki hesap doğalgaza uymadıHALUK GERAY (Ankara) -Doğalgaz fîyatları konusunda an- laşma sağlanamıyor. EGO doğalgazın evlerdeki ısınmada diğer alternatiflerden daha ucuz olduğunu öne sürerken, karşılaştırmalı tablolar aksini söylüyor. Sanayi kesimi ise doğalgaza, konutlara göre yan yanya para ödüyör. konutlarda doğalgazdan 1000 kilo kalori almak için 224 lira harcanır- ken, aynı kalori miktan için fuel-oil kullananlar 190 lira, linyit kullanan- lar ise 208 lira ödüyorlar. Sanayi kesimınde ise en ucuz yakıt hâlâ doğalgaz. Sanayiye verilen ke- sintisiz doğalgaz 1000 kilokalori için 122 liraya geliyor. Bin kilo kalori için 224 lira ödeyen konutlann yansı ka- dar harcama yapacak olan sanayi kullanıcılan. özellikle İstanbul'da doğalgaz için büyük bir istek gösteri- yorlar. Sanayi kesiminin doğalgazı yıl içinde sürekli kullanması ve bü- yük miktarlarda tüketmesi sonucu bu fiyatlar daha düşük oluşuyor Botaş'ın metrekübünü 800 liraya Botaş'ın doğalgazı tüm ülkeye yayma karanndan sonra başta İngi- lizler olmak üzere yabana firmalar Türk üreticilerle ortak yatınm yapa- rak "devasa" olarak tanımlanan do- ğalgaz pastasından pay kapmak isti- yorlar. Özel sektör tarafından tutulan ya- kıt fiyatlan karşılaştırma tablolanna göre. son zamlardan sonra konutlar- da fuel-oil ve linyit kömürü, doğal- gazdan daha ucuza geliyor. Isısan A.Ş. fırması tarafından düzenli ola- rak tutulan yakıt fiyatlan karşılaştır- ma tablosuna göre geçen yıl so- nunda konutlarda kullanılan en ucuz yakıt olan doğalgaz. yerini fuel- oil ve linyite bıraku. Bu tabloya göre. sattığı doğalgaz, Ankara'da EGO ta- rafından yaklaşık l>700 liraya ko- nutlara veriliyor. EGO yetkilileri kredi maliyetleri. Botaş'ın yükselen fiyatlan ve diğer giderlerdeki artışın tüketiciye yansıtıldığını söylerken il- gili çevreler doğalgazın pahalı olması konusunda şu yorumu yapıyorlar: "Kullanıcı sayısı henüz ucuzluk eşiğine ulaşmış değil. Ankara'da yaklaşık 200.000 konutta kullanılan doğalgaz, ikinci aşama ile daha yay- gınlaşınca birim konut başına düşen maliyetin düşmesi bekleniyor." Türkiye'nin Avrupa ve Orta- doğu'daki belli başlı doğalgaz pazan olacağına kesin gözle bakan İngiliz, Fransız. İtalyan. Alman ve ABD'li firmalar da ortak yatınm olanaklan- nı araştınyorlar. İngiliz Gaz Endüst- risi Dernegi üyelerinden oluşan bir heyet İzmir, İzmit, İstanbul. Bursa ve Eskişehir'de incelemelerde bulundu- lar. Firma temsilcilerinin Türk fir- malanyla ortak üretim için görüşme- lerde bulunduklan bildiriliyor. Heyet- te bulunan AMEC fırmasının Türki- ye'den sorumlu Uluslararası Müdürü Bob Greener Cumhuriyet'e şu açıkla- mayı yaptı: "Proje ilk başladığında doğal gaz anlaşmasındaki miktarlar- da gazı tüketip tüketemeyeceği konu- sunda kuşkular vardı. Şimdi ise du- nım tamamıyla değişti. Uzun dönem- de yeni kaynaklann bulunması gerek- tiği ortaya çıkıyor. İstanbul'da ve An- kara'da başlayan projelerde İngiliz ve Fransız kredileri kullanılmıştı. İkinci aşamalarda ise durum böyle olmaya- cağı için araçlann Türkiye'de yabancı fırmalann ortaklığıyla üretilmesi ge- rekecek. Yaptığımız gezilerde. Türk sanayicilerin bu işe istekli olduğunu gördük. Biz onlara teknoloji sağlaya- cağız. Türkiye'nin Avrupa'nın ve Or- tadoğunun belli başlı pazarlanndan olacağından hiç korkum yok. Çünkü doğalgaza devasa bir talep var." Erzincan'a yardım malzemesi getiren uçaklarla Avrupa'ya kesme çiçek ihracatı Deprem uçaklanm boş göndermedikBÜLENT ECEVİT (Antalya) - Kesme çiçek sektörü, kargo uçağı sorununu çözemiyor. TH Y'den umudu kesen çiçek üreticilerinin kiraladıklan Doğu Avrupa ülkelerinin uçaklanna, İngiltere, iniş izni vermedi. Erzincan depremi için yardım getiren uçaklar kiralanarak Antalya'dan Avrupa'ya çiçek ihraç edil- meye başlandı. İhracata dönük kesme çiçek üreti- minin yüzde 87'lik miktannı karşıla- yan Antalya bölgesi. nakliye sorunu- na yıllardır çözüm bulamadığı için zorlanıyor. Son olarak çiçek ihraca- tının yüzdc 65'inin yapıldığı İngilte- re. çiçek ihracatçılannın kurduklan Antalya Kargo AŞ'nin kiraladığı Doğu Avrupa uçagına iniş izni ver- meyince uçak Belçika'ya indirildi ve buradan TIR'lara yüklendi \e feri- botla Manş denizi aşılarak İngiltere'- ye ulaştınldı. Antalya Kargo AŞ'nin Genel Müdürü Metin Çelikmez. bir dal çiçeğin nakliye bedelinin 300 lira- ya yaklaştığını ifade ederken. kesme çiçek üreticileri diğer çiçek üreten ül- kelerle bu durumda mücadele etme- nin olanaksız olduğunu belirttiler. Kurulalı 4 ay gibi kısa bir süre geç- miş olmasına karşın Antalya Kargo AŞ, bugüne kadar 414 bin 640 dolar uçak kirası. 300 bin dolar da THY başta olmak üzere çeşıtli charter uçaklanna nakliye bedeli ödedi. Me- tin Çelikmez, bunun karşılığında 20 milyon dal çiçeği Avrupa pazarlan- na ulaştırdıklannı belirtirken, uçak bulma sıkıntısına çözüm bulamadık- lannı anlattı. Büyük fırmalann yük- sek ücretler istediklerinden yakınan Çelikmez, şu sıralarda Erzincan dep- remi için yardım getiren uçaklan ki- ralayarak Avrupa'ya çiçek gönder- diklerini bildirdi. Antalya'ya gelerek 2050 kutu (yaklaşık I milyon 25 bin adet) çiçeği Ingiltere'ye götüren İngi- liz fırması adına çalışan Gana bay- raklı uçağa bunun karşılığında 26 bin dolann ödendiğini söyleyen Çe- likmez, önümüzdeki günlerde Bal- kan ülkelerinden kiraladıKlan uçak- larla çiçek ihraç edeceklerini bildirdi. Çelikmez, sorunlannı anlatırken şöyle konuştu: "Bazen o kadar zor durumda kalı- yoruz ki havadan uçak çevirmek zo- runda kalıyoruz. Bir kere Rusya cumhuriyetlerinden gelen bir uçağı havada çevirdik ve çiçek yükleyip İn- giltere'ye yolladık. Bunlar bize paha- lıya mal oluyor. ama zorunluyuz. Çünkü çiçek açmış oluyor." Alt gelir grubundakilerin yıllık kazana azalırken zenginler son 15 yılda sıçrama yaptı ABD\le zengin fakiray rımı büyüdü Ekonomi Servisi- Amerika'da da zenginler daha zengin, fa- kirler daha fakirleşiyor. CBS Nevvs'ın kamuoyu araştır- masında "Bundan 4 yıl önce kazandığınızdan daha çok mıı kazanıyorsunuz" sorusu- na Amerikalılann yüzde 76'- sı "hayır" yanıtı verdi. Fortune Dergisi'nde yer alan bir habere göre. sözkonusu araştırmaya katılan değişik sosyo-ekonomik dü- zeylerden Amerikalılann sadece yüz- de 24'ü şimdi 1988'den daha iyi du- rumda olduğunu söylüyor. 1988'e göre daha kötü maddi şartlarda ya- şadıklannı belirtenlerin oranı ise yüzde 32. Geriye kalanlann yaşam standart- lannda ise son 4 yıl içinde herhangı bir gelişme olmamış. Uzmanlar bu- nun çok uzun yıllar her yıl gelir dü- ze\lerinin otomatik olarak artması- na ahşkın ortalama Amerikan ailesi için oldukça hayal kınklıği yarata- cak bir durum olduğunu belirtıyor- lar. Araştırmanın belki de en ilginç ve Amerika için en endişe verici \önle- rinden biri de alt gelir gruplannın ge- lirlerinde düşme görülmesine karşın üst gelir düzeyindeki ailelerin gelirle- rinin artmış olması. Kısacası zengi- nin daha da zenginleşmesi, fakirin daha da fakirleşmesi. 140 % Amerika'daki ge- lir dağılımdan alı- nan payın artmasın- da ve azalmasında en belirleyici etken- lerdenbirideeğitim. ÇBS'ın bu yılın ba^- lannda gerçekleştir- diği bu araştırmada "evet, şimdi eskisine göre daha iyi du- rumdayım" diyenlc- rin hemen hep^i yüksek eğitim gör- müş. üstün profes- yonel beceri gerektı- ren işlerde çalışan kışiler. Daha ortala- ma bir eğitim almış olanlann bu soruya verdiği yanıtsa ço- ğunlukla "hayır" ol- muş. Ulusal gelirden en az payı alan yüzde 20'lik dilim içinde yer alan ortalama bir Amerikan ailesı- nin 1976'da yaklaşık 8 bin 500 dolar olan yıllık geliri bu yılki tahminlere göre 7 bin 400 dolar. Yine en düşük ikinci yüzde 20'lik dilimdeki bir ailenin 1976'da 18 bin 900 dolar olan yıllık geliri bu yıl 16 bin 900dolara düşüyor. A\nı düşüşü üçüncü dilimde yer alan aileler de yaşıyor. Bu dilimdeki bir ailenin ABD'de ortalama aile geliri 130 120 110 100 90 1976'danbuyana Amerika'da gel tr _dağı!tmmda alt geltr gruplarımn aidfğf pay azaiırken üst gelir grupîarmtrtpayt "yükseldt. İUc%2O •976s 62.221$ | 1*»2s 82.455$" tkincf%2O 1976:36.072$ 1982:37.094$ Uçüncü %2Ö 1976s 27,6605 1992: 16,955$ 80 1976 Beşinci%2O 1992: 7,434$ 198O 1984 1988 yıllık geliri o zamandan bu yana 27 bin 660 dolardan 25 bin 670 dolara düşnıüş. Nüfusun yüzde 60'ını kap- sayan bir bölümün ulusal gelirden aldığı pay yüzde 5 ile yüzd*e 15 ara- sında azalırken üst gelir gruplannda bunun tam lersi bir durum gözleni- yor. En üst gelir grubunda yer alan bir aile 1976'da yıllık ortalama 62 bin dolarlık bir gelire sahip- ken 1992'ye geldiğimiz- de bu rakam 82 bin do- lan aşıyor. Yani geride kalan 16 yıllık sürede bu grubun gelirinde yüzde 33'lük bir artış olmuş durumda. Ulusal gelirden aldığı payı bu 16 yıl içinde arttıran ve en yüksek gelire sahip ikinci yüzde 20'lik dilimde yer alan ailelerin gelir artış oranıysa yüzde 5. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan Amerika'da 1950 ve 1960 yıllan arasında ulusal gelir çok hızh ve yüksek oranlarda arttı. 1970'lere kadar bu şe- kilde devam eden eko- nomi 70'deki petrol şo- kuyla yalnızca hız kes- medi aynı zamanda bü- yük bir sarsıntı da yaşadı. Bunun so- nucunda da gelir dağılımı bozuldu ve işsizlik oranı korkunç bir şekilde art- mayabaşladı. Eski başkan Ronald Reagan döne- minde bunu aşmaya çalışan Amerika geçen yüdan bu yana da ciddi bir ekonomik durgunluğun pençesinde bulunuyor. BİR GöRÜS Türkiye'deki İşsizlik Sigortası Prof. Dr. Solmaz D. Ayarslan Marmara Üniverdteû Çağdaş İşletmecitik Program Öğretim GörevUd Batı ülkelerindeki işsizlik sigortalannda vatandaşlar çalış- lıklan sürece aylık belli bir miktar işsizlik sigortası primi öder- ler. Çalışan kişi işsiz kuldığında. ödediği primlere karşılık ka- nunen belirlenmiş belli bir miktan belli bir süre tahsil etmek hakkına sahiptir. Kanuni sigortaya ilaveten özel işsizlik sigor- tası da yaptınlabilir. İşsizin iş aramasını teşvik için işsizlik sigortalannda sigorta- nın işsize ödediği miktar, işsiz kişinin çalışması halinde elde edeceği gelirden daha azdır. Bu kasten yapılmaktadır. Aynca sigortanın yaptığı ödeme belli bir süre devam eder ve bu süre- nin sonunda ödeme durur. Bu da, kişinin işsizlik sigortasına bağlılık kazanıp tembelleşmemesi içindir. Aksi takdirde kişinin hiç bir suretle iş aramasına gerek kalmayacak, kıt kanaat dev- letten alacağı işsizlik sigortası ile geçinir hale gelecektir. Ülkemizde devamlı olarak bir işsizlik sigortası olmadığın- dan şikâyetedilir. Kaldı ki ülkemizde birişsizlik sigortası vardır. Ancak sigortanın uygulaması dış ülkelerdekinden farklıdır. Bazı politikacılann da sık sık bahsettiği gibi Türkiye'de KİT'- ler işsizlere iş temin etmek suretiyle bir anlamda gelişmiş ülke- lerdeki işsizlik sigortalannın görevlerini yerine geıirmektedir- ler. Netice itibariyle KİTIerin görevlerinden en belli başlısı, bünyelerinde bulunan çok sayıdaki işsize işsizlik sigortası gibi belli bir ödemenin yapılmasını sağlamaktır. Durum böyle olunca, bülçeden veya iç ve dış borçlanma ile karşılanan KİT'- lerin zararlannı da işsizlik sigortası primi olarak görmemiz ge- rekmektedir. Ülkemizde KİTler kanalıyla devlet tarafından sunulan bu hizmet için çoğu za- _ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ _ _ Ülkemizde devamlı olarak bir işsizlik sigortası olmadığmdan şikâyet edilir. Kaldı ki ülkemizde bir işsizlik sigortası vardır. Ancak sigortanın uygulaması dış ülkelerdekinden farklıdır. 1992 za- man bu sigortadan fay- dalanan kişiden direkt olarak bu iş için hiçbir prim alınmamaktadır. Aksine, ülkemizdeki si- gorta, vergi mükellefle- rinin tümünden alman dolaylı ve dolaysız ver- gilerlefinanseedilmek- tedir. Diğer ülkelerdekile- rin aksine KİTler bu _m^^_^^^_^_^_m^_^___^_ sigortadan faydala- ~ ^ " ~ ~ ~ ~ ~ ^ ™ " ~ " " ™ " nanlara süresiz ödeme yapmak tadır. Bu sigortaya her işsiz ka- lan hak kazanamamakta. sadece politikacılar üstünde belli baskılar yapabilenler faydalanmaktadırlar. Yukanda da ifadeedildiği gibi KİT'ler bu maksatla kullanıl- maya devam edecekse, kullanılmakta olan sistem hem prensip itibariyle hatalı olarak tatbik edilmekte ve hem de vatandaşla- nmız bundan adil bir şekilde faydalanamamaktadır. Sigortanın pnmi çalışan herkesten tahsil edilmekte ise de sa- dece belli bir grup bundan istifade etmektedir. Halbuki primi ödeyen herkesin bu sigortadan istifade etmesi gayet normal ve tabüdir. Bu bir tür sigorta olduğuna göre prim verenlerin bun- dan istifade etmesi de olağandır. KİTIerin asıl ^"onksiyonlan. ülkemizdeki işsizlere iş temin etmek olmamalıdır. Bu konuda ciddi çalışmalaryapılarak ma- liyetlerçıkartılmalıdır. Hiç olmazsa bazı KİTIerin özelleştıril- mesi sırasında orıaya çıkacak işsizlere yardımcı olmak için bu sigortanın tatbikatına gecilmelidir. Bu KİT'lerin zararlannın muhtelif yöntemlerle kapatılması yerine, işsizlere doğrudan doğruya işsizlik sigortası primleri ödenmelidir. Zamanla bu si- gortanın kapsanu genışletilmeli, diğer KİT'lerde ve özel teşeb- büste görev alan çalışanfar da bu sigortadan istifadeettirilmeli- dir. Bu yapıldığında ütkemizdeki işsizlik probleminin boyutla- n ortaya çıkacak ve bu probleme özel teşebbüs ve devlet birlik- te çalışarak köklü bir çözüm aranacaktır. Böyle bir sigortanın bulunması. sigortalıya ve işverene iş ve işçiler konusunda yeni seçenekler sağlayacaktır. En mühimi, işsizlik yaratacağı endişesi ile KİT'lerin özelleştirilmelerinin ge- ciktirilmesine gerek kalmayacaktır. İşsiz kalan işçiler sigorta- dan bir müddet için faydalanacak. bu süre zarfında yeni iş imkânlanarayacak veya yeni bir işiçineğitilerek yeni bir alanda verimli olarak çalışabilecektir. Kısa vadede biraz pahalı görünmesine rağmen uzun \ adede KİT sorununun çözümünde yardımcı olacağı için maliyet ma- kul seviyede olacaktır. Batı'daki anlamı ile işsizlik sigortası tat- bikatına en kısa zamanda gecilmelidir. DTO, Denizcilik Bakanlığı'nı bekliyor Armatörlerden hükümete vaat Ekonomi Senisi - Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Ziya Kalkavan, denizciliğegereken desteğin veril- mesinden sonra denizcilerin devlete bir donanma bile hediye edebileceğini söyledi. Bilgisayar Pazarı 232 64 26 - 230 21 87 ECONLINE NOTEBOOK 386 SX-20/42 MB US$2455 28646/42 MB US$ 1860 ASCOM:521 47 45 BİLKUR: 336 63 86 KBAL: 531 76 49 NTERFIX: 346 85 51 KARDELEN: 545 18 18 KOMTEK: 267 49 31 PAYDOS: 347 96 31 PROKOM: 537 01 95 B.B.S: 338 73 74 ELKON: 531 71 87 INFOTEK: 268 22 27 INTERKOM: 234 40 93 PDS BİLGİ İŞLEM • MAX Bılgısayartarı Türkiye Genel Oağıtıctsı 1 STAR Bilgisayar Yazıcıları Yetkıh Bayısı ' BtOS Tıcan Enlegre Programlan Yetkılı Satıcısı • ûuanro Pro, Paraöox, Turbo Pascal C++ Programlan ' Her tür Shareware ve PO Oyun ve KuHanım Programlan 1 Dısketler. Yazıcı Kağıtlan Joystıck, Ekran Fıltresı Mcjse fteyhan Sok 2+4 Ba*ıfkûy 34720 İSTANBUL Tel 583 13 25 Fax 542 30 û i KAMPANYA 386 SX 16 BİLGİSAYAR 69O $ STAR BİLGİSAYAR LTD. 247 47 91 - 248 947 1 BILGtSAVAR Ortybahçe Cad. Sinan Poşa Köprü Sok. Çelik İş Merkeıi No: 16/25 Asmo Kat Beşikfoş 'StSIEHLEH Tel: 259 24 74 260 6? 44 Fax: 260 62 37 SAMSUNG BİLGİSAYARLARI 80286 - 12 Mhz, 1.44 Fdd - Mono ... 5.000.000 + KDV 8O38ö/SX • 16 Mhz. 1.44 Fdd 100 MB HD. VGA ... 11.000.000 + KDV 80386 - 33 Mhz. 1 44 3 ' ! + 5'' 4 Fdd VGA-Wînctows 3 0 ... 18.000.000 + KDV ETA PAKET PROGRAMLARI NETVVORK SİSTEMLERİ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ BAKIM, ONARIM, TAMİRAT Diger modeller için lütfen telefonta arayınız İnş. Y.Müh. EVRENKARAYEL TUĞCVyu Bir trafik kazası sonucu kaybettik. Dostlarının ve meslektaşlarımızın başı sağolsun. İNŞAATMÜHENDİSLERİODASI İstanbul Şubesi NOT : Cenazesi 26 Mart 1992 (Bueün) Altunizadc Camiinde ıkindi namazından sonra kaldınlacaktır. DUYURU Mülkişcti Hisar Eğitim Vakffna ait. İstanbul üi. Sanyer ilçesi, Runıelihisan Mahallesi. Ahmetağa Sokağı'nda kain, pafta 7, ada 39, parsel 6"da kayıtlı 2934 m: sahalı gayrimenkul satılıktır. Açık arttırma şeklindeki satış, 8 Nisan 1992 Çarşamba günü saat 14. 00-14.30 arasında vakfın genel merkezi olan Kuruçeşme. Kireç- hane Sok. 10 I adresinde en yüksek bedel verene yapılacaktır. Açık urttırmava girmek isteyenlerin en geç, ihale başlama saatine kadar dokuzyüz milvon liraîık "Banka teminat mektubu" verme- si şarttır. DTO'nun yeni vönetim ku- rulu. görev dağılımını yaptı. Buna göre Cengiz Kaptanoğlu yönetim kurulu başkanlığına. Erol Yücel ve Adil Göksu baş- kanvekilliklerine, Halim Mete ile muhasip üyelığe getirildi. DTO Meclis Başkanı Ziya Kalkavan ve Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kaptanoğlu, düzenledikleri basın toplantı- sında. Denizci- lik Bakanlığı'- nın, hükümetin gündeminin, yaşanan grizu. çığ ve deprem facialan nede- niyle değişmesi üzerine gecikti- ğini belirterek bakanlığın ku- rulmuşsayılabi- leceğini ifade et- tiler. Ziya Kalka- van, denizciliğe gereken önemi veren Yunanis- tan'da armatörlerin donanma- ya bir kruvazör hediye ettikleri- ni kaydederek "Bakanlığımızın kurulması ve denizciliğimizin gelişmesinden sonra, hüküme- timizin yardımlan>la değil bir kruvazör. bir donanma hediye edebilecek duruma geleceğiz" diye konuştu. DTO Yönetim Kurulu Baş- kanı Cengiz Kaptanoğlu da yaptığı konuşmada. Türkiyc'de satılabilir mallunn a/almasın- dan dolavı ihracaiın gerilediğini beüruı. Bu nedenle Türkiye'nin hi/niLUİcr sckıörünc ağırlık ver- mesi gcrckıiğini kaydeden Kaptanoğlu, bunlann başmda da turiznı ve denizcilik sektörle- ııııııı gcldığini anlaıtı. Kapta- noğlu dcnİ7cilik sektörüne ge- reken önemin verilmesi duru- munda bu sektörün önümüz- deki yıllarda 5 milyar dolarlık bir döviz girdisi sağlayabilece- ğini söyledi. Deniz Ticaret Odası İzmir Yürütme Kurulu Başkanı Er- doğan Yılmaz da AA'ya yaptığı açıkla- mada liman- lann. Türkiye Denizcilik Işlet- meleri. Devlet Demir Yollan, Belediyeler ve özel lımanlan olan devlet ku- ruluşlan tarafın- dan yönetildik- lerine dikkat çekerek "çok başlılık, liman- lar arasında ko- ordinasyonsuzluğa neden olmak- tadır" dedi. Limanlann bir an önce özel- leştirilmesi halinde. daha verim- li çalışabileceklerini. mevcut ka- pasitelerini kullanma oranının yükseleceğini ka>deden Yılmaz şunlan söyledi: ••Özelleştirmeye başlama aşa- masında. bazı limanlar pilot bölge seçilebilir. Bir lımanın ta- mamen özel sektöre satılması söz konusu olamaz. Liman dev- lete ait kalacaktır. Ancak devle- tin payının azaltılması için yük- leme-boşahma gibi hizmetler özel sektöre verilecektir. Böyle- ce, liman hizmetleri de süratle- neccktir."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle