12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6AYFA 6 3orsayüzde 3 yükseldi. Endeks 4011.50 CUMHURIYET EKONOMİ PARA RAPORU 26 MART1992 PERŞEMBE Dolar 6310 mark 3810lira oldu. BORSA ENKKSİ Bileşik | Malı Sanayi Onc«ki 3894.51 2992.46 4422.17 Kaoants 4011.50 3100.87 4546.03 Farfc-yizde 3.00 3.62 2.78 Işlem hacmi: 320899.375.725 Dövîzgevşedi,borsayükseldi BORSA 25 MART 1992 Altana Çtm«n (O MalM MmyiHte iksian Çırranio 8o*j Çgnenlo (üojrova EUdrik Doflusm Ep«EndûstM EgeGubft •1m Rn I Molof Ptston Karaonan K» KantGKö fony» Çnınnto Kâyt»; Kflttya LûksKadilı Mttna Takntı Marmjns Martı Ot MensucatSnt MeUş Kasaş NetHoMng Mfld» Çjımnlo Ottnufca Paraan Pettom PmarSüt PırarSu PrtrolOfeı • Pulyhn S>ntral HoMmp SAksı Sun Efekftnk T a l fnK Mtafl TSB TmaTK TttrtantjRI) V M F n %ı Y*ı Kırf B %W BO Yûnsa 2050 2600 3350 1 U M 6 900 17.7ft 6700 17J 2 350 5 600 t-TM 5300 875 1.TM 1400 85C Z.MI 4200 2-800 1600 5500 1200 3500 «71 2100 5300 4800 1S.7N 37 500 1050 11250 3200 850 2.800 1 700 700 1L2M 450 7H 750 135 000 72S 1200 7.1H 550 1.1M 700 1350 1000 5800 1350 1JM 1 fSO 2.7M 2100 7200 2950 1750 3200 12JH 1.7M 275 1JM 1200 1400 7500 29» 117» 1300 11.7* 7300 5890 725 3.900 1.1» 1300 2200 2.600 1700 600 1 150 2050 2500 3 100 *JS* 11.7M 1 U M 6900 17.7M JJJ» 2300 J.7M 5.300 Z.7M 5300 1.SM 875 1 U 1350 675 7 J M 4 200 2650 1600 5500 1200 175 2 100 5300 J7J 37 500 4 J M 1000 iiooo 825 M.7M 2.800 1700 675 II.Mt 425 700 7M 1200 550 700 1300 1000 5600 1350 1.2» 1 150 U H 2.7M 2100 7200 2950 4.7M 1750 i.ii t « 250 TB 1200 1400 7300 2850 um 1300 11.7ü 5 9» 700 UM 1250 2200 UM 1 700 600 1150 2100 2650 vtı 3200 4JSİ HJS» 1ZJM 6900 1 J H 18JM 1.7M 2350 5300 7.7M 5500 1JM 900 1I.7M 1I.7M 11UM 1400 700 7 J M 4200 2800 1600 5600 1200 7ZS 17.C 2150 5 500 J.1M 1 M M 37 500 1050 1100» 900 VL7M 2900 4.7M 1750 725 M.7S0 450 729 750 7M 1200 7 J M 575 725 1300 173 1000 5600 1350 1JM I J H 1 150 2100 7200 3000 1750 12.7M 1.1M Tfs 771 1.7M 1200 1400 7500 2950 8 J M 11» 1350 11M 5900 725 11S» 1250 2.300 us» 1750 625 1150 2050 2650 274 2JJ» 3 150 4 J M ILMt 6900 t J M 17J 1JM 2300 5300 2.75i 7.7M 5300 875 12J 1 M M 11MM 1400 700 M M 4200 2800 1600 1JM 5500 1200 723 1İ.7M 2 100 5300 J.1M 37 500 4.7» 1050 11000 850 14.7M 2800 4.7N 1700 675 450 72S 725 7M 1200 550 S.1M 700 1300 173 1000 MM 5800 1350 1150 2100 7.200 2950 1.750 12.7M 1.1M "27f 7» 1.7» 1200 1400 7500 2900 1300 12J» 5700 700 3.1» 1250 2200 1700 600 1 150 1JMJ17 583 850 71000 27.2Jİ 19 400 4US3 6000 «.171 74MK M1JH 142 112JM JtiJS» 170 798 U1JM 5 011 1JM.1S7 2662 195 MS.1M 92 640 M1JU Md.741 Z.714JM 86 900 34 700 UNJK 2000 30100 12 375 11.111 24.723 23 000 4500 WJM 100 1J4UM 31UM 110 280 291707 217Jİ7 1S1J S14J31 40 240 1M.7J2 SM.514 458 796 1000 80835 31500 m.741 22 980 1343 700 1KJJ19 164 900 155 3300 1.M1.111 59 585 7H.12S 134 625 2000 7SJ71 4000 910 300 17 000 17 J M 250500 7000 2000 26 900 2000 siıta 11.44» 416 560 121121 1000 13 050 ntMs 2600 90440 11UZ7 13 200 2 635 410 74 200 MU» 10000 514 390 27UM 845609 165 831 26 300 i Ffyıt 1722 2 051 2.521 2 J M 3138 4.2M 11JO9 M 3 1 6900 1 J U 17J JJti 17J77 2328 Ltir 5300 2.733 5401 U 1 9 891 12JM M M 11MM 1 3*4 690 MM 14*7 MM 4200 2658 1600 M7 U t 7 5504 1200 24.111 iuai 2130 5399 Ittt t u n 1 7 J 1 1 37 500 4.72» 1046 11000 866 U.7St 2850 1722 1IS14 445 723 725 7M 1200 7JI1 567 M 4 t 706 1300 1000 MM 5 715 1350 1.2M 1J14 1 150 2100 7200 2957 4.7M 1 750 12JM 1.14t 1J17 1200 1400 7SO0 2902 21471 1303 11.7S7 5776 708 L1M 1J2I 1-250 2249 1700 604 1150 Sma 4200 750 Tofizro 1300 KOT PtŞI PAZAB 750 1300 750 1350 750 1300 19 530 142 320 2»7t 750 1300 23JM Ekonomi Senisi - Dövızlenn düş- mesı ve terörün borsa üzenndeki olumsuz ctkısı yavaş yavaş üzerinden kalkınca endeks yeniden 4000 puaru geçtı. Dün hısse senetlennın ortalama yüzde 3 değerlenmesiyle bırlikte Bileşik Endeks 3894.51 puandan 4011.50">e yükseldi. Endeks enson 19 şubatta 4174 puandaydı. Merkez Bankası'run müdahalesı yanında dış pıyasalarda değer kay- beden dolar, yurt içı serbest pi>asada dün 20 lira düşerek 6310 üradan satıldı. Geçen hafta sonunda Başbakan Demirel'in başkanlığında yapılan ekonomık arvede Merkez Banİcasf- nın dövız rezervlennın enmesini önlemek amaayla bundan sonra dövizdeki spekülatif artışlan engellemede döviz satışı yerine Türk Lirası'nın sıkılması kararlaşünldı. Aynı toplantıda. geçen hafta elinde \cki lı k.ığıi bulunmadığı ıçin pıyasa- tl.ıkı paıcıvı onıenıcven Merke/ Ban- k.isı'n.ı H.ı/ine. kur larklanndan doğ.ın Knvl.ırını gö-.tcren değerleme İK-s.ıhm.ı mahsuben 6 ırilyon lıralık IX'\lcı Lılnılı \e Ha/ınc Bonosu ve- nlnıcsıni karıır allına aldı Bunun 2 trilyon liralık ilk partisi pazartesi günü Merkez Bankasfna teslım edihnce de piyasadaki fazla nara çekılmeye başlandı. Merkez Bankası'nın pazartesi ve salı günü yaptığı açık piyasa ışlemleri de tam 2 trilyon lırayı buldu. Geçen hafta elinde kâğıt kalmadığı için açık piyasadan yüklüce mıktarlarda para toplayamayan Merkez Bankası'nın. Hazine'ye açtığı avansın önemli bir bölümünü ise Interbank'tan sağladığı SaracoğluErezle nekonuştu ? Merkez Bankaa Başkanı Rüşdü Saracoğlu, İstanbufTicaretOdası başkanbğına yeni seçilen Yahm Erez"e sûrpnz birziyarettebuJundu. Ziyaretinin kuüaraa amacı • taşıdığuu belırten Rüşdü Saracoğtu. Yalım Erez ile yanm saateyaktn göfüştü. Göriişmeden önce gazetecilere bir açskfajna yapan Yaiım Erez, ülkedeki ekonomik sıkıntıiann tek başınaMerkez Bankası'run para programı ik çözüralenemeyeceğini, Hazine ve Maliye politıkalanyla dcstekfenmesi gerektiginı söyledı. İşdünyası olarak Merkez Bankası'mn bağımsıziığını savunduklannı kaydeden Yalraı Erez şöyfe konuştu: "Ülkemizçokçeşiüiekonomüc sıkıntılarla karşı karşıyadır. Bunlar çözümsüzdeğil. Dogruekonomik poliükalar uygulandığı ve tûm İOEsânler belü fedakârhkkra katlandığı takdirde, Türkiye'nin potansiyeli sorunlan aşacak güce sahiptir. Merkez Bankası ıse serbest piyasa asteminin temelidir ve özerk biryapıya kavuşlurulması herkean arzusudur. Paranınistİkran, ckoaominin istikrannısağlamaz. Ancak ekonomınin istıkran, paranm istikrannı sağlar. Bütçesi açılC büyümesı yetersiz,dıştıcaret açı|ı olan ülkelcrde parayı istcdığinız kadar sıkın, degerinin artması mümkûn degiklir. lİlkedeki ekonomik sıkınülar tek başına Merkez Bankası'nın para programıyla çözülenıez. Hazine ve Maliye pofitikatanyla desteklenmetidir." Merkez Bankasj Başkanı Rüşdü Saracoğlu da, Yahm Erezln bu görüşlenneaynen katıkhğııu bildirdi.İşâlemıningörüşİerini her zaman en doğru şekilde Erez'denaldığını kaydeden Saracoğhi, ziyarednin nedenıni de "oda başkanlığjna yeniden seçilmesinden dolayı kuüamak" olarak açjkladı. SaracoğSu, Merkez Bankası başkanı olarak yeni seçüen Oda yönetimlerine zıyaret yapmadjğııan hatiriaülması üzermede "Erez,eski arkadaştra" dedi. Görüşmeden sonra gazetedierin sorulartnı yanıtlayan Erez, kendisi TOBB başkanlığına seçüdiğinde Saraco^u'nun ziyarete gelmedığini beürtti. bıldırilıyor. Bankalar para>a boğul- muşken Interbank ışlem hacmındeki önemli arüşm da Merkez Bankasfnın alıa olmasından kaynaklandığı ifade edıli\or Hazine ihatesi Dün yapılan Hazine ihalesinde altı a>lık Hazine Bonosu satıldı. Hazine, >üzde 70.74 ortalama faizle bankala- ra 515 milyar lira tutannda bono ver- di. Hazine. 26 şubatta yapılan 6 aylık Hazine Bonosu ihalesinde ortalama yüzde 70 74 faizle 685 mılyarlık satış yapmıştı. Dün, Hazine'nin faizi yükseltme- mek ıçin satışı 515 milyar lirada kestı- ğı görüldü. Borsa dün hareketli bir seans ya- şadı. Hisse senetleri düne göre ortala- ma yüzde 3 oranında prim yaptı. İMKB Bırleşik Endeksi bir ayı aşkın süreden sonra yeniden 4 bin puanın üstüne çıktı. MERKEZ BANKASI KURLAR) 26 MART 1992 CINSI 1 ABD Oolan 1 Alman Marta 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şilini 1 Belçıka frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonnı 1 Ispanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100 Italyan Liretı 1 Japon Yçnı 1 Kanada Oolan 1 Norveç Kronu 1 Stertn S.Arabistan Riyali DÛVI2 ALIŞ 6205.56 3748.45 4744.15 532.78 182.14 965.55 1375.95 1105.37 3328.63 59.34 1032.66 4121.93 498.04 46.50 5217.39 953.97 10717.01 1654.55 ALTIN CHSJ 24 ayar attın 22ayarkülçe 22 ayar bılezık 18ayaralbn 14ayaraltın Cumhurıyet Reşat Hamıt Zıraatall. (Sgr) Halkaltın(Şgr) 900 ayar gumüş Safgümuş ALIŞ 69000 62445 61900 48645 35190 460000 470000 455000 360000 334000 873 970 SATIŞ 69200 63390 67700 51900 40485 466000 490000 470000 376000 348000 900 1000 DÜNYA BORSALARI Dow Jones Endeksi Nıkkeı Endeksi Dotar-MarV Parıtesı Dolar-Yen Parıtesı SterlırvDolar Parıtesı Altın(Ons) Ham Petrol(varıl) 3260 96 20226 78 16570 133 60 1 7260 34Û75ABOS 17 40ABDS MERKE BANMSI • Emısyon (23 mart) 24 548 • TL Interbank laızlerı Gecelık % 6 3 75 7 Günlük. % 67 Işlem Hacmı 3 218 milyar • Bankalardarepo % 50-55 SATIŞ 6218 00 3755.96 4753 66 533.85 182.51 967.48 1378.71 1107.59 3335.30 59.46 1034.73 4130.19 499.04 46.59 5227 85 955.88 10738 49 1657.87 EFEKTIF ALIŞ 6199.35 3744 70 4672.99 532.25 180.32 955 89 1362.19 1104.26 3325 30 58.15 1022.33 4117.81 493.06 45.80 5139.13 944 43 10706 29 1629 73 SATIŞ 6236.65 3767.23 4767.92 535 45 183 05 970 38 1382.85 1110.91 3345.31 59.64 1037 83 4142.58 500.53 46.73 5243.53 958.75 10770.71 1662.84 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD DOLARI 1.6555 13080 11.6475 34-0700* 6.4270 45100 5.6140 1.8643 10457 6.0093 15055 1246.00 13a45 1.1894 65050 a7506 1 Sterlln: 1 ECU: SDR: SDR: Alman Markı Avustralya Doları Avusturya Şilini Belçika Frangı Danimarfca Kronu Fin Markfcası Fransa Frangı Hollanda Flortnf Ispanyol Pezetası İsveç Kronu İsviçre Frangı Halysn Lireti Japon Yeni Kanada Dolan Norvvç Kronu S.Arabistan Riyali 1.7270 ABD Dolan 1.2354 ABD Dolan 136O7 ABD Dolan 8497B8 Türk Lirası SERBEST DÖVİZ CİNSİ ABD Doları Alman Markı İsviçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Flonnı IngılızSterlını S.Arab Rıyah Avusturya Şılını 100ltal Liretı AUŞ 6300 3800 4160 1117 3365 10840 1670 536 502 SATIŞ 6310 3810 4180 1125 3385 10900 1685 542 507 YATIRIM FONLARI 25 MART 1992 I •>*.(*) I •>*•(*) ARTAN-AZALANDOĞRUSU Perşerpbe Cuma Pazartesi Saiı Çarşamba FlyatartMı hteMssvısı 34 57 21 35 70 FiyUıazalan Nmuvn 42 19 77 36 13 Gırtdk nattafk -8 38 -56 -1 57 BMklmli AnAdoârusu -364 -326 -382 -383 -326 Iş Iş Iş Yatnm-3 Iş VStınm-4 Iş Vaünm-5 Iş lfetmm-6 lnterfon-1 imerfon-2 interfon-3 lnterton-4 lnterfon-5 jtcbsat Vat-1 İktisat %rt-2 Iktısat Yat-3 tktisat Ykt-4 İktisat Afilım Fon Garanti VMnm-1 Garant Yatınm-2 Garanfi V^tınm-3 Garant Yatmm-4 Garanti Yatınm-5 Esbank Fon 1 EsbankFon2 Esoank Fon 3 YKB V^ünm F YKB Seklör F. YKBHisşeF. YKB Kamu F YKBLikitF YKB Karma F. YKB Dövc F YKB Kapıtal F. YKBAktıf F. Vakıf Fon-1 Vökıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hisse Vakıf Dünya Vakıf Fon 6 118320 51165 31076 25.743 11572 22.605 86.408 68751 35579 34566 10550 75.733 61562 29514 29.812 19.609 94.244 32.980 23.340 13.091 11517 91386 31.283 21550 78.478 64.644 79535 63.475 56475 61B74 27514 21518 21.639 64539 161.202 3Q012 18557 27266 ia790 015 027 015 014 0.18 0.09 015 -064 0.15 015 014 015 -0.07 Q21 023 021 0.18 046 014 014 015 015 0.15 -056 tt14 0.14 015 030 0.14 ai3 013 008 012 013 Diştıank Mavı Dişbank Beyaz Dışöank Pembe Tütûn Fon-1 Tûtûn Fon-2 Mitsuı Fon-1 Mrtsui Fon-2 Fmans Fon-2 Finans Fon-3 Fmans Fon-4 Rnans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Hafk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emtak Fon-2 Errtak Invest lmpex Fon 1 lmpex Fon 2 Töbank Fon Sûmer Fon Deniz Fon Eoe Fon Kalkınma Fon Demir Fon-1 Demır Fon-2 Tanş Fon-1 •&nş Fon-2 OrtakFon Türiâank Fon NetFon EBFon 55.188 80787 22527 65.633 18246 225.779 26.488 36.117 30581 23.131 20275 35.082 25523 26593 24.676 34341 25.978 35376 21045 30.062 21102 10.630 27.617 20557 23522 24B41 28.495 22.036 21666 22.965 11.435 24312 10376 19594 19300 19577 19849 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.20 009 0.11 0.13 0.29 0.13 011 019 014 013 0.12 0.11 O10 0.13 0.14 010 -018 015 014 013 0.08 015 013 0.14 0.14 0.14 0.14 -001 013 015 014 G.16 TAHVİL 25.3.1992 M 26 t — 170383 ı?r Ea 59 773 59 773 59 773 M M Mril Mdı 69 00 M d ı 69 49 6018 ı$!em hacml: (Mı TL) 62.761 105 000 62 761 1 (-) Y * ü «atezkupon totmea yıpılan atrv* eşrt ggln (") DAVGC endeksi menkuf krymeüer* « w ans ûamfen (1000 ASD Cteön vc OM oörak) BANKALAR NEFAİZVERİYOR Ziraat Bankası iş Bankası Emlakbank Yapı Kredı Akbank Vakıfbank Halkbank Pamukbank Garanti Turkbank Etıbank Töbank Sumerbank Osmanlı Esbank Imar Bankası Tutunbank Şekerbank Denızbank Interbank İktisat Egebank Dışbank TEB Demırbank Koç Amerıkan Fınansbank Tarışbank Turk Mitsuı Tekstılbank Korfezbank Arap-Türk Marmara lmpexbank TYTBank Adahank ilinMİ TL 56-58 54-57 57 55-58 55-58 56 58 59 54 585 57 56 59 55-58 56 40 57 59 59 43 58 58 55 58 56 54-57 56 58 45 59 49 57 60 55 58-60 40 f 1 1 1 1 1 1 - 3 1 - 2 2 15 - 2 - 3 1 2 - 1.5 1 2 05 4 75 1 15 4 - 2 - 1 4 75 7 6 j - m 1 1 1 1 1 1 - 2 2 - 3 2 25 1 2 - 4 1 3 - 4 1.25 2 1 5 4 75 5 4 4 75 2 - 5 6 9 6 - ? fYâzrit) lıyvata TL 67-69 66-68 69 oo~oö 66-68 67 69 70 65 695 71 73 70 66-68 66 66 71 70 71 58 68-70 69 67 69 66 66-68 69 69 51 70 57 71 73 68-71 71-73 66 f 1 3 3 75 3.5 35 4 4 45 3.5 4 5 4 4 3 4 75 55 5.5 5 4 - 4 3 45 4 5.75 45 4.5 6.5 2.41 45 2.5 5 8 10 7 5.5 1 DM 6 5 7 8 6 6 65 7 6 7 6 5 6 6 7 25 7 75 7 6 7 6 5 65 7 8 9 5 7 764 9 25 7 6 9.5 11 7 7 laivaM TL 69-71 68-70 55 68-70 68-70 71 70 72 UPJ— 715 70 75 73 6 8 - 7 0 72 70 72 71 73 60 71 71 68 71 72 6 8 - 7 0 70 70 54 71 60 73 75 6 5 - 6 9 7 3 - 7 5 70 t 5 4 4.5 4 4 45 5 5 4 5 55 5 5 35 5 2 5 65 6 6 5 - 425 4 45 4 . 2 5 6 2 5 5 4 7 5 7 2 4 7 5 2.5 55 9 11 8 65 MM 7 5.5 75 7' 7 7 7 8 7 725 7 6 7 7 7 7 5 95 85 7 7 5 7 - 75 65 55 7 8 8 1 2 5 9.5 75 7 . 5 9 95 7 7 1 0 5 12 8 9 Mint* n 71-73 6^-70 71 69-72 69-72 73 73 74 69 72 5 74 76 75 69-72 78 79 77 72 74 60 74-77 74 68 73 73 67-70 71 72 61 72 â 61 78 77 66-73 74-76 79 $ 55 45 5 45 45 5 6 7 5 6 6 6 55 4 5 75 8 75 65 6 - 4.5 4.5 55 425 7 55 5 75 - 6 25 6 10 12 9 8 •M 8 6.5 8 7.5 75 8 9 95 8 75 8 7 8 75 8.25 11 11 9 8 - 7.75 7 6 75 9 8.5 10 8.5 - 10 7 75 115 12.5 10 11 Sıralama, bankaların 1990yılı toplam mevduatlarına gore yapılmıştır Faız değışımlerı ve duzeltme ıçin faks no 52660 73 - 526 60 72 C U M H 0 R İ Y E T K İ T A P K U H İ I Ü 1 9 6 ! İ S T A N B U l E T K İ N Ü K L E R İ 2 6 M A R T P E R Ş E M B E Tartışılan Filmler 1 1 . İ S T A N B U L F İ L M F E S r İ V A L İ S Ö V L E Ş İ L E R İ Paul Cox Stoeması Konuşmacılar: Paul Cox, Vecdl Sayar TAKSİM, Istiklal Cad. Zambak Sokak, 4/1, Tel. 2523882 Saat: 17.00-18.00 SATILIK MÜSTAKİL EV Ferikoy'de. Tel: 355 26 60 Nufus cüzdanımı kaybettim. Hükumsüzdür. ŞEHMUZ YILMAZ BORSADAN • T.GARANTt BANKASI'nın ödenmiş sermayesinin 600 milyar liradan 1.1 trilyon liraya arttınlması nedeniyle dağıtılacak olan 4. tenip hisse senetlerine 1992 yılı kânndan temettü dağıtımında kıstelyevm uygulanmayacağı bildirildi. • PROFİLOTELRA'nın lOmartta yayımlanan 1991 yılı bilanço ve gelir tablosunda değişıklikler ortaya çıktığırun açıklanması üzerine hısse senetlerinin borsa kot dışı pazannda işlem görmesi geçıci olarak durduruldu. İşlemler, yann serbest marj ile işlem görmeye başlayacak. • GOOD-YEAR'ın 24 martta yapılan olağan gene! kurul toplantısında şirketin 1991 yılı kânndan yüzde 25 oranında temettü ödenmesi İcararlaştırıldı. P TOFAŞ OTOTtCARETİn 24 martta yapılan olağan genel kurul toplantısında şirketin 1991 yılı kânndan yüzde 114 oranında temettü ödenmesi kararlaştmldı. Ödenmiş sermaye, 6 milyar lirası yeniden değerleme değer artış fonundan. 4 milyar lira olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle 20 milyar liradan 30 milyar liraya çıkanlacak. • KAV'ın 24 martta yapılan olağan genel kurul toplantısında şirketin 1991 yılı kânndan eski hisse senetlerine yüzde 12, yeni hisse senetlerine yüzde 3 oranında temettü ödenmesi kararlaşünldı. Aynca şirketin ödenmiş sermayesi yüzde 27 77 bedelli, yüzde 16.66 bedelsiz arttınlacak. • TEKSTtLBANK'ın 24 martta yapılan olağan genel kurul toplantısında bankanın ödenmiş sermayesinin yüzde 75 bedelli arttınlarak 40milyardan 70 milyar liraya çıkaalması ve 1991 yılı kânndan yüzde 22.90 oranında temettü ödenmesi kararlaşünldı. • ALARKO HOLDlNG Yönetim Kurulu, şirketin 1991 yılı kânndan eski hisse senetlerine yüzde 60. yeni hisse senetlerine yüzde 1 oranında temettü ödenmesini genel kurula teklifedecek. Bu nedenle. eski-yeni fıyat farkı 590 lira olarak değıştirildi. • T.ŞfŞE CAM'ın 24 mart tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında şirketin 1991 >ılı kânndan yüzde 10 oranında temettü ödenmesi kararlaştınldı. • İZOCAM'ın 23 martta yapılan olağan genel kurul toplantısında şirketin 1991 yılı kânndan eski hisse senetlerine yüzde 87.5. yeni hisse senetlerineyüzde 50 oranında temeıtü ödenmesi. . ~- kararlaştınldı. • UŞAK SER AMtK kayıtlı sermaye tavanını 15 milyar liradan 60 milyar liraya yükseltmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. • HÜRRİYETGAZETECİLİK kayıtlı sermaye sistemine geçmek ve kayıtlı sermaye tavanını 500 milyar lira olarak belirlemek ıçin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. • ECZACIBAŞIİLAÇın 1991 yıb olağan genel kurul toplantısı 20 nisan pazartesi günü saat 09.30'da İstanbu] Sheraton Oteli'nde yapılacak. • AYGAZ'ın 1991 >ılı olağan genel kurul toplantısı 14 nisan salı günü saat 16.00'da İstanburda Büyükdere Cad. No: 145Zincırlikuyuadresinde yapılacak. Egebank'ındövizfsûteri Ekonomi Servisi - Egebank. mark ve dolar döviz tevdiat hesaplanna uyguladığı faiz oranlannı düşürdü. Banka. üç ay, altı ay ve bir yıl vadeli hesaplann faizlerine birer puanlık indirimyapü. Egebank, dolara bir ay için yüzde 1, üç ay için yüzde 3, altı ay için yüzde4. biryıl için yüzde4.5 faiz verecek. Marka ıse bir ay için yüzde 1.25. üçay için yüzde 6, altı ay için yüzde6.5, bir yıl için yüzde 7 faiz uygulayacak. Bankatordanyüksekkâr Ekonomi S4înisi - Geçen yıl yaşanan Körfez krizi ve ekonomideki durgunluğa karşın. bankalar kârlannı bir önceki yıla göre yüzde 28 oranında arttırdı. Bilançosunu açıklayan 22 banka içerisinde kânnı yüzde 835.6 oranında arttıran Egebank kâr artış hızmda ilk sırayı aldı. Koç-Amerikan Bank kânnı yüzde 378. İktisat Bankası yüzde 260, Yatınm Bank yüzde 206 oranlannda arttırmayıbaşardı. Bütçenakitdengesi ANKA (Ankara) - Geçen yılın ilk iki ayında 18 milyar lıra olan nakit dengesi acığı, bu yıl 353 kat artarak 6.4 trilyona fıriadı. Nakit acığı devlet tahviliyle sağlanan iç borçlanma ve Merkez Bankası avansıylafinanseedildi.Nakit dengesi açığında en büyük etkiyi bütçe açığı ile bütçe emaneti dışındaki emanetlerdeki artış ve ödenecek çeklerdeki azalış yaptı. BNP-AK Dresdner Ekonomi Servisi - BNP-AK Dresdner Bankası'nın genel kurul toplantısı 25 mart 1992'deyapıldı. Bankanın sağlıklı büy ümesini devam ettirmek için 50 milvar lira olan sermayesınin 150 milyar liraya yükseltılmesıne karar verildi. Bankanın 1991 yılı net kân bir yıl öncesine göre yüzde 127 oranında ariarak 47.7 milyar liraya çıktı. Bankanın yüzde 40 hissesi Akbank, yüzde 30'u Banque NatıonaledeParis, yüzde 30'u Dresdner Bank'a ait.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle