16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8ARAUK1992SAU CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Gaydar gidici ml? • MOSKOVA(AA)- Rusya'da Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in görevde kalmasına çalıştığı Başbakan Vekili Yegor | Gaydar aleyhindeki ! muhalefet tırmanırken başbakan yardımcılanndan biri kabinenin geleceğinin Gaydar'ın geleceğıne bağlı olduğu yolundaki haberleri yalanladı. Özelleştirmeden Sorumlu Başbakan Yardımcışı Anatoli Çubayis. İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, geçen cumartesi günü hükümetin basm sözcülüğü tarafından yapıldığı bildirilen "Gaydar'ın başbakanhğa atanmaması halinde tüm kabinenin ıstifa edeceğine" ilişkin açıklamanın gerçek olmadığını söyledi. Majop'a darbe • LONDRA(AA)- tngütere'de Başbakan John Major'ın karşı çıkmasına karşın halkın büyûk çoğunluğu Maastricht Anlaşması konusunda referandum yapılmasını istiyor. Gallup tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu yoklaması, İngilizlerin yûzde 75'inin Maastricht Anlaşması'nın İngiltere parlamentosu tarafından onaylanmadan önce halkoyuna sunulmasını j istedikleriniortayaçıkardı. Edinburgh'ta yapılacak AT doruğu öncesinde Başbakan Major için büyûk bir darbe sayılan bu kamuoyu yoklaması, Maastricht konusunda referanduma gerek olmadığına inananlann orarunın yûzde 16 olduğunu gösterdi. Rum kesiminde •LEFKOŞA (AA)- Rum Demokratik Birlik Partisi (DlSt) lideri ve Kıbns Rum . Yönetimi Başkan Adayı Glafkos Klerides, Rum Yönetimi Başkanı Yorgo Vasiliu'nun. görevinin son döneminde toplumlar arası görüşmelere katılmasırun hata olduğunu söyledi. Klerides. Selıdes dergisi nde yayımlanan demecinde Vasiliu'nun. Rum tarafını BM Genel Sekreteri Butros Gali'nin Fikirler Dizisi'ne bağlayarak görüşmelerde kendileri için "ciddi sorun" jrarattığmı bildirdi AGİKheyeti ; Gürcistan'da i •VtYANA(AA)-Avnıpa : Güvenlik ve Işbirliği Konferansı'nın (AGÎK), _• Gürcistan'daki silahlı çatışmalara son verecek . çözümler aranması amacıyla , buülkeyebiriyiniyetheyeti "j gönderdiği açıklandı. AGİK . nezdindeki Amerikan heyetinın yayımladığı bildiride. Macaristan Büyükelçisi İs'tvan Gyarmati . başkanlığındaki sekiz kişilik heyetm. bölgedeki siyasi ve askeri durum hakkmda bilgi edineceği, Gûrcû, Oset ve Abazalar arasında siyasi dlyajoğun sürdûrülmesi için girişimlerde bulunacağı belirtildi. • CARBONDALE (AA>- ABD'nin, Güney İllinois Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin kaldığı bir apartmanda önceki gûn çıkan yangm sonucu, dört öğrencinin öldüğü, sekiz kişinin de yaralandığı bildirildi. Polisyetkilileri sabah erken saatlerde çıkan ve kısa sûrede büyüyerek tûm binayı etkisi altına alan yangında dört öğrencinin yoğun dumandan zehırlenerek öldüğûnü, ciddi şekilde yaralanan sekiz kişinin derhal hastaneye kaldınldığını söylediler. Venezûalla'da yerelseçim •CARACAS(AA)- Bu yıl içinde iki kanlı darbe girişimi yaşayan Venezüalla hükümeti hafta sonu yapılan yerel seçimlerde de muhalefet partisinden daha az oy toplayabildi. HLükümet, eyalet valiliği için yapılan seçimlerde 22 seçim bölgesinin yalnızca 8'inde başanlı olurken, ana rnuhalefetteki Copei Partisi ile 11 eyaletin valilik seçimlerini kazandı. F-14 tipi savaş uçaklan dün başkent Mogadişu'daki havaalanı ve limanın fotoğraflannı çektiler Aıııerikaııuçaklan Soıııali üzeriııde• Pentagon'dan bir yetkili, "Somali'de gerekirse kabilelerin ellerindeki silahlan satın alacağız" dedi. ABC televizyonu, Somali'de silahlı grupla- nn genellikle 13-15 yaşındaki gençlerden oluştuğunu bildirdi. FUATKOZLUKLU VVASHİNGTON - ABD, Somali'ye yar- dım malzemesini aç insanlara ulaşmasını saglamak amacıyla bu ülkeye askeri operas- yonun ilk aşamasını dün başlattı. Türkiye saati ile 10.00 sıralannda başkent Mogadiş- hu üzerindeki birkaç kez tur atan F-l 4 tipi savaş ucaklanrun "keşif amaçh" olduğu, ha- vaalanı ve liman çevresinin fotoğraflannın çekıldiğı öğrenıldi. ABD öncülüğundeki uluslararası güce, Japonya ve Almanya'nın ardından birçok ülkenin daha ekonomik destek vermesi bekleniyor. Pentagon yetkili- leri, ABD birliklerinin Türkiye saati ile çar- şamba sabaha karşı Somali'ye girmelerinın planlandığını söyledıler. Aralannda Türkiye'nin de buiunduğu 15 kadar ülkenin de askeri ve ekonomik katkı- da bulunacağı 30 bin kadarlık ABD tümeni- nin yürüteceği operasyon sırasında "ateş açmak için beklenmeyeceği" bildiriidi. Pen- tagon'dan üst düzey bir subay, "Somali'de bize yönelecek tehlikeyi sıfırlamak için gere- kirse kabilelerin ellerindeki silahlan satın alacağız" dedi. Yetkili. gerçckleştirilecek operasyonla ABD ordusunun gücünün bir kez daha sergileneceğini belirterek "Ancak bu sergi. en kısa sürede, böylesi bir olayı ne denli başarabildiğimizin ortaya konacağı bir harekat olacak" diye konuştu. ABD Savunma Bakant Richard Cheney, Somali yerine Bosnaya müdahale etameyiş- lerinin gerekçesini gazetecilere "Görev ne, nereye gidiyoruz. Başanlı olma. görevi ger- çekleşürebilirliğimiz, görev bölgesinden geri nasıl döneriz. ne kadar kalınz ve işin içinden nasıl çıkabiliriz faktörleri çok önemliydi. Bosna için bunlan düşündük" diye açıkladı. Cheney. Somali'de uzun süre kalmayacakla- ri görüşünü de yineledi. Pentagon çevreleri. yann başlaülması planlanan operasyonun ana hatlannı belir- tirken "Düşman aramayacağız. Mevcut gı- dayardımının güvenli bir biçimde gerçekleş- tirilmesine çahşacağız. Somaü'deki pozisyo- numuz. barışcıl silah olmak şeklinde değer- lendirilmeli. L'manzsavaşangruplar silaîua- nnı bırakır. Mutlaka ölen olacak bu operasyonda. Ancak ateş açmaya değil, in- sancıl yardıma gidiyoruz" diyorlar. Washington'a ulaşan haberlerde, başkent Mogadişu ve çevresindeki silahlı kabile sa- vaşçılannm, dün sabah erken saatlerden iti- baren, ülkenin güneyinde Baidoa ve Belet Wayne, batısında da Baldere'ye doğru hare- ket ettikleri belirtiliyor. CBS televizyonu muhabiri Dan Rather, Türkiye saati ile 10.30 sıralannda canlı yayında, "Az önce gördüğünûz F-14'lerin uçmaya başlaması, savaşan kabilelere güçlü bir mesaj oldu. Mo- gadişu birden sessizleşti, herkes sokaklan boşalttT diye konuştu. ABC televizyonu da "Silahlı gruplar genellikle 13-15 yaşlan ara- smdaki çocuklarla gençlerden oluşuyor. Ateş aça aça güneye doğru gitmeye başladı- lar" diye haber verdi. Silahlı çoctıklar özel korumalar eşliğinde, kabile savaşcı- lannı çok uzaktan görüntüleyebildiklerini haber vercn televizyon muhabirleri, "Ço- cuklann elinde otomatik silahlar var. Kame- raya ve fotograf makinesine karşı saldırgan- laşıyor, ateş açmaya çalışıyorlar" diyerek Somali'de ABD askerlerinin en büyük soru- nunun bunlar olacağını ıfade ediyorlar. Pentagon çeyreleri, televizyon ve gazete- nin olmadığı, bir tek radyo yayınının yapıla- bildiği Somali'ae haberleşmenin gerçekteşti- rilemediğini, telefonsuz ve elektriksiz ülkede iç savaşta ölenlerin sayısının da bilinemedi- ğini söylüyorlar. Bu arada, aylardır ilk kez önceki günden itibaren, Mogadişu lima- nındakı depolarda bekletılen gıda maddele- rinin kamyonlara yüklenerek öncelikli böl- gelere gönderilmesine yeniden başlandığı kaydedildi. Ekim ayından bu yana 11 bini aşkm kişi- nin açlıktan yaşamını yitirdiğini Bardora'ya 10 güne yakın bir süredir ilk kez dün birkaç ton yıyecek ulaştınlabildiği de gelen haberler arasında. Silahlı gruplann Bardera'da kıya- sıya bir savaş verdikleri, önceki gün 30'un üzerinde kişinin çatışmalarda yaşamını yi- tirdiği öğrenildi. MMUndergisi, Sırplar'ın ırzına geçtiği Boşnak ve Hırvat kadınlarla konuştu ^Çocuğumun önünde tecavüz ettOer 9 • Sırplar'ın tecavüzüne uğrayan Boşnak kadını Besima şunlan anlatı- yor:"Bize arada bir kuru ekmek ve biraz su veri- yorlardı, hayvanlara ve- rildiği gibi. Sonra teca- vüz etmek için saçlan- mızdan sürûkleyerek smıflara götürüyorlardı veya spor salonunda herkesin gözû önünde te- cavüz ediyorlardı" Dtş Haberler Senisi - Bosna- Hersek'te yaklaşık sekiz aydır süren Sırp vahşetine tüm dünya seyirci kalmaya devam eder- ken. aamasız savaşın mağlubu hiç tartışmasız kadınlar ve ço- cuklar. Bosnada Sırplar ele gecir- dikleri tüm bölgelerde zaferleri- ni kadmlannın ırzına geçerek kutluyorlar. Anneler. genç kız- lar, yaşlı kadınlar Çetnikler'in tecavûzüne uğruyor, hamile ka- lanlar ise sağlıklı Sırp çocuklan doğurmalan için diğerierinden aynlıyor. Alman Stern dergisi muhabi- ri Alexandra Stiglmayer. Bosnada Sırp toplama kamp- lannda bulunup, daha sonra çeşitli yollarla Hırvatistan'm başkenti Zagreb'e gelen Boş- nak kadınlarla görüştü. Kadın- lar yaşadıklan cinsel şiddeti ağlayarak anlatırken ya yüzlc- rini gizlediler ya da fotograf makinesine sırtlannı çevirdiler. Sırplann Bosnalı kadmlara uyguladıklan vahşetin intika- mını almak üzere çok sayıda Boşnak kadın gönüllü olarak orduya kaülıyor. Stern'in Zagreb'de görüştü- ğü kadınlardan Besima, kocası Bosna'nın kuzeyindeki Graps- ka kasabasındaki evlerinden Sırplarca alınıp götürülürken son sözlerinin kendisıni her tür- lü kötülüğe karşı hazırlaması olduğunu söylüyor. 40 yaşında- ki çeîimsiz Besima Sırp kamp- lannda gecırdıgi 6 haftayı anla- tırken titriyor ve güçlükle konuşabiliyor. Besima, özellikle Zagreb'e gelmeden önceki son 15 gûn boyunca kaldığı, Doboj'daki okuldan bozma kampta yaşa- dıklannı anlatırken zorlanıyor. Duro Pucar Stari adh kampta "bulunan 2 bin Boşnak ve Hır- Işgal edilen kenderde ve toplama kamplannda Sırp askerler tarafından tecavüz edflen Boşnak ve Hırvat kadmlar Zagreb'de Alman Stern dergisinin muhabiri ile görüştüler. vat kadının kampta tutulmala- nnın tck nedeninin onlan aşağı- lamak olduğunu söylüyor. Tutulduklan karanlık spor sa- lonunda sürekli aşağılandıkla- nnı, aralıksız tecavüze uğradık- lannı ve tuvaletlerini kovalara yapmak zorunda kaldıklannı anlatıyor. Besima "Bize arada bir kuru ekmek ve biraz su veri- yorlardı, hayvanlara verildiği gibi. Sonra tecavüz etmek için saçlannuzdan sürûkleyerek sı- nıflara götürûyorlardı veya spor salonunda herkesin gözü önünde tecavüz ediyorlardı" diyor. Besıma'nın anlattıklanna gö- re, Sırp askerleri ve Çetnıkler kamptaki kadınlan Sırp şarkı- lan söyleyerek dans etmeye ve soyunmaya zorluyorlar. Yedi sekiz yaşındaki kız çocuklanna da aamasızca tecavüz ediyor- lar. Besima geçirdikleri kana- madan dolayı 8 küçük kınn öldüğûnü söylüyov. Kendisine •leş gibi alkol kokan adamlann şişe ve tûfek namlusuyla teca- vüz ettiklerini ve Kuran'ın üze- rine idrannı yapmaya zorladık- lannı anlatıyor. Doboj'daki kampta yalnızca hamile kalan kadın ve kızlara süt verildiğini. ancak hamile olanlan orada kaldığı süre için- de bir daha göremediğini söylü- yor Besima. "Hamile kalanlan ayınyor ve kendilerine sağbklı Çetnikler doğurmalan için de- netimleri alünda tutuyorlar." Bosna-Hersek yönetimi ay- lar önce kamplarda ve köylerde meydana gelen toplu tecavüzle- re dıkkat çekmişli. Bosna lcişle- ri Bakanlığı'nın tahminlerine göre yaklaşık 50 bin Boşnak ve Hırvat kadın Sırplann tecavû- züne uğradı. Cinsel şiddetin Sırplarca sis- tematik bir şekilde etnik temiz- ligın bir parcası olarak uygu- landığı görûşü giderek ağırlık kazanıyor. Bosnalılar Sırplann amaçlannın bu yolla Mûslü- man ve Hırvatlann yaşadıklan yerleri terk etmekrini saglamak olduğunu bildiriyorlar. Foca kentinin nisan ayında Sırplann eline geçmesınden sonra birçok Boşnak bölgeden kaçarken bazı kadınlar ise oğullannı ve kocalannı bekle- mek ûzere kentte kalâılar. 33 yaşındaki Rasema da onlardan biri. Yıllarca yan yana yaşadık- lan Sırp komşusunun yanında iki Çetnikle birlikte evlerine ge- lerek iki küçük kızının gözleri önünde kendisine tecavüzettik- lerini anlatıyor. Rasema "Sırp- lar Foça'da bulunan tüm Boş- nak kadmlannın ırzına geçtiler. Sokaklarda dolaşıp bizlere sar- kıntıhk ettiler" diyor. Bosna-Hersekte Sırplar ele geçirdikleri her bölgede ilk önce yenilen tarafın kadmlannın ır- zına geçiyor. Prijedorlu 60 yaşındaki Em- sa iki oğlunu evin kilerinde giz- lediği için iki Sırp askerin teca- vüzüne uğruyor. "Oğullanm bunu hiçbir zaman öğrenme- meli, yoksa utanctan ölürüm. Bu korkunç olayı unutmam mûmkün değil." diyor Emsa. Aynı kampta bulunan bir Boşnak doktor oraya getiril- diklerinde kampta kadınlara karşı cinsel şiddetin obnadığını, ancak tecavüz olaylannın bir askerin küçük bir kızın ırzına gecrnesi ve cezalandınlmaması üzerine bu boyuta ulaşüğını an- latıyor. Bosna'daki Sırplann lideri Radovan Karadziç uzun süre Boşnak kadınlann ırzına gecil- diği yönündeki iddialan yalan- ladıktan sonra, kısa bir süre önce BBC'ye verdiği bir deme- cinde, tüm Sırplan denetleye- meyeceğini söyledi. Bosna yönetiminin yaptığı araştırmalann sonucu Sırplann deneüminde olan bölgelerde kadınlann sıstemaük bir şekil- de cinsel şiddete maruz kaldık- lan yaklaşık 36 kamp bulunu- vor. BOSNA-HERSEK Saraybosna nefes alamıyor• Aylardır Sırp birliklerinin kuşatması altında bulunan Saraybosna'da durumun olağanüstü kö- tü olduğu bildiriliyor. Gelen haberlere göre kentin gıda ve ilaç stoklannın tükenmek üzere. • Son olarak Saraybosna'ya 8 kilometre uzakhk- ta bulunan stratejik Otes mahallesini de ele geçiren Sırp milislerin kent merkezine yönelik büyük çaph bir saldın başlatacağından korkuluyor. Dış Haberter Senisi - Aylar- dır Sırplar'ın kuşatması altın- da bulunan Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da duru- mun "olağanüstü kötü" oldu- ğu bildiriliyor. Kent merkezine 8 kilometre uzakhktaki Otes mahallesinin Sırp birliklerinin eline geçmesinden sonra Sırp- lar'ın Saraybosna'ya doğru büyük bir saldın başlatmasın- dan korkuluyor. Bu arada, BM yardım uçuşlannın bir haftadır yapılmama» nedeniy- le gıda ve ilaç sıkıntısının en üst düzeyde buiunduğu. yoğun Sırp bombardımanı nedeniyle kentte su ve elektriğin kesik ol- duğu haber veriliyor. Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna, aylardır Sırp ku- şatması altında. Gelen haber- lere göre kentte gıda ve ilaç stoklan bitme noktasına gel- miş bulunuyor. Bosnalı yetkili- ler ve kentte görev yapan ya- ba.ncı gazetecüer Sarav bosna- da durumun "olağanüstü kötü" olduğunu bildiriyorlar. Son olarak kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki stratejik Otes mahallesinin Sırp birlikle- rinin eline geçmesi, Sırplar'ın Saraybosna'ya doğru büyük bir saldın başlatacağı korkusu doğurdu. Ancak tüm çıkış yol- lannın kapalı olması nedeniyle kentin sivil halkı gerçek an- lamda "kapana kısılmış" du- rumda. Reuter, Saraybosna'- nın "kapana kısılmış" sivil nüfusunun "sabırsızlıka BM yardım uçuşlannın yeniden başlaması için verilecek hük^ mü" beklediklerini duyurdu. Cenevre'deki BM kaynaklan ise uçuşlann yann yeniden başlayabileceğini açıkladı. Reuter'in bildirdiğine göre son günlerde devam eden ve savaşın başından beri yaşa- nanlânn "en şiddetlisi ve yoğu- nu" olarak nitelenen caüşma- lardan sonra kentin su ve elektrik kaynaklan kesilmiş bulunuyor. Bu arada Bosna-Hersek'te yaşayan Sırplar'ın lideri Rado- van Karadziç, Bosna toprak- lan üzerinde üç ayn devlet kurulmasının bu ülkede yaşa- nan iç savaşı sona erdireceğini öne sürdü. Karadziç, dün Yugoslav Tanjug ajansı tarafından yayı- lanan demecinde, dün Ge- nevre'de çalışmalanna başla- yan Yugoslavya Daimi Ko- misyonu'nun Bosna-Hersek konulu grup çalışmalan sıra- sında Bosna da savaşan üç toplumun lidcrinin "a>Tiı maşa etrafına oturmasını dile^liğinij*" bildirdi. Bosna-Hersekte yaşayan Sırp. Hırvat ve Müslüman tor> luluklann yaşadıklan bölgeleri belirleyen coğrafı haritalar oluşturulması gerektiğini sa- vunan Karadziç. "sadece bu haritalar savaşı sona erdirebi- lir" dedi. Öte yandan Batı Avrupa Birliği Genel Sekreteri Willem Van Eekelen, Avrupa'nın gü- venilirliğini yeniden kazanmak zorunda olduğunu söyledi. Van Eekelen, dün Liberation gazetesinde yayımlanan deme- cinde. eski Yugoslavya'daki krizin Avrupa banşını tehdit ettiğini belirtti ve Avrupa'nın güvenilirliğini yeniden kazan- mak için "gerekli olduğu tak- dirde güç kullanması gerektiği- ni" ifade etti. Avrupahlar'ın Somali öme- ğinden sonra "Sırbistan'ın ya- yılmacılığjna karşı da önlem almalan gerektiğini" kayde- den BAB Genel Sekreteri "sa- yısız ateşkes ıhlal edılırken Sırbistan topraklannı genişle- tiyor. 'Büyük Sırbistan" kunıl- mak üzere" diye konuştu. DUYURU 1- KurUufumuzcB, ajaöıda dosya numarası, cinsi, miktarı yazılı mabemolorftyaıVB Mtdif ifMm* yfinMtniyt* saDn ahnacakor. 2- Bu *ıml*ta Hgii fanriameier ASKİ Soöukkuyu'ANKARA adresindeki Elektrik Maki- na ve Mafeeme Itânal Daresi Bajkartıjı Alım Satım Müdüdüğünden dalehçe karşılı- gtnda 1 notu dosya için 300.000.-TL., 2 notu dosya için 50.000.-TL., 4 nolu trujosya için i M 150 000.-TL. ûcreOe temın ediiebtlir. 3,5,6, 7 nohı docyalar dosya numara- sı te Ocretsiz tunn edüebüir. 3- Ihateye tşarak edeoeW«nn sarmameye g6fe hazıriayacakları t«MHIenn en geç 18.12.1992 gCnC saat 14.00'e kadar aynı adrestekı Personel Daıresi Başkanlığı Ge- ne) Evrak Şefliötne geBrmelefi veya anılan saane utaşacak şekilde gindefmeleri •armr. 4- KumhJSuniuz 2886 sayri. Yasaya bafilı değikJir. 5- TeMif edtlan lyatar hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılacaktır. 6- IhateyegirtflrMkiçin: a) IsıekBerin yasal kameıgahını gCsMrmesi (Idare dılerse yetkili yerienten onaylı belg» isteyebthr. b) Gerçek kişi olması halınde, ilgısine göre, Tıcaret Sanayi Odası veya Esnaf Sa- natkar sıdüne yılı ıçtnde kayıdı olduğunu gOslenr beloe gerekmektedir. c) Tuzel kıjı olması halinde, tûzel kisilıOın sıdline kayıdı olduğu Tıcaret veya Sana- yi Odasından veya Idare Mefkezının bilindiği yer mahkemesınden veya benzeri bir mahamdan ıhatenm yapıldığı yıl ıçın alınmıs, tüzel kışıhğm soline kayıttı oldu- ğuna dar belge, ç) Her dosya için ayn zart ventecekSr. d) kJan ve Teknık Şartnameier imzalanacak teklıl mektuplarına mutlaka eklenecek- «r. e) Mabemeye ait teknik özellıkler, marka ve mensei teklif mektubunda belırtılecek- tir. f) TSE veya esdeğerlık belgesi olan malzemeler tercih ©dilecekör. g) Fıyatlara KOV danü edılmeveceklir. h) TSE veya esoeğerh belgeter teklif mekHıbuna ekleneceklir. D.HO dNSl İHALEŞBCÜ IHALEGOMO I*TAW 1- BMnvtEıtıekAysUıatMi 2- l«Elbisssı(«Kivasanon) 3- Olo hUzemHi 4- a)0tbrKun«ndalıKrtebakVam b)0wnottiPar(ası 5- *)KmaÇivisiNo:4d-A b)Faras(Makir«s< c)220Vo«*Koınx»s4f 6- EvnkÇmusı 7- Y«rwkhanBİhbv»a p [Ç*k Teneeı», ç«* sder \aa, mrm Mpsisı çaıal. bıçak vs) p KapatTakff KjpalTekil KapatTek» KıçtkltkU KapatTskH K » T k K«?atTsUf KapıkTckM i8.iai982(4Kıl) 1t.12.1992 18.121992 18121992 18121992 18.121992 11121992 18121992 18.121992 18.121992 5714ÇK 1 Kabm 10Kabm 7Adat 3Adet 1 AdM 1 Adet 300 Ade! MKatem ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ C ANKARA ŞU VE KANALİZASYONİDARESİ ' GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUK YAZAR HALUKÖZDALGA Bosna'daki katliamı durdurun B osna-Hersek'te eşine 15. veya 16. yûzyıl ortaçağı- nda bile zor rastlanır bir katliam sûrüyor. Kadı- nlar defalarca ırzına geçildikten sonra kurşun- laruyor, çocuklar ve din adamlan hunharca bo- ğazlan kesilerek katlediliyor. Müslüman Boş- naklar topluca kurşuna diziliyor, 1000 yıldır ya- şadıklan topraklardan sürülüyor ve geri dönmemeleri için evleri barklan yakılıp yıkılıyor. Pek çok yerleşme merkezd aylardır kuşatma ve hedef gözet- meden yürûtülen top ateşi alünda. tslam'm Bau'daki son büyûk şehri güzel Saraybosna dûşmek ûzere. Amaç yalnızca şehir nü- fusunun soğuktan \c açlıktan kınlması değil, o şehirlerin temsil ettiği uygarlık ve kültür izleri- nin de ortadan kaldınlması. Şimdi Avrupa'nın bir parçası vahşete ve barbarhğa teslim olmuş; özgür ve uygar diğer parçası ise iğrenç bir uyu- şukluk içinde komşusunun kan deryası içinde yok olmasını seyrediyor. Yapılan tek şey, elbi- se ve gıda yardımı göndermek. Buna, canavar- ca katledilen Boşnaklar'la adeta alay edercesi- ne verilen bir ad var: tnsani yardım. Bugüne kadar başka ne yapıldı? Hiçbir so- nuç vermeyeceği önceden pek iyi bilinen Lond- ra Konferansı düzenlendi ve en değerli aylar kaybedildi. BM karanyla Sırbistan'a sözde ambargo uygulandı. Sonuçta bu ülkede mesa- • Şimdi Avrupa'nın bir parçası vahşete ve barbarhğa teslim olmuş; özgür ve uygar diğer parçası ise iğrenç bir uyuşukluk içinde komşusunun kan deryası içinde yok olmasını seyrediyor. la benzin o kadar bollaştı ki yıllık % 28000 enflasyona rağmen şu sıralarda Belgrad'da benzin fıyatlan düşüyor! , . . BM ve dünya kamuyu aylardır, etkisiz ve ciddiye almama- hakkını kısıtlayan BM, bu- halkın toptan yok edılmes sucuna bulunan Banş Gücü askerlerine ateşle karşıhk verebilirmiş. Evet, Irak'ta ve Bosna'da durum ve amaçlar farklıdır. Bos- na'da amaç. Sırp milliyetçilerinin açıkça ve samimi bir şekilde itirafettikleri gibi, Belgrad basınmda sık sık ilan edildiği gibi" Av- rupa'nın kalbinden İslam'ın silinmesi" ve "Avnıpa'nın İslam'- dan korunmasıdır." Ama nedense Batı basını ve devlet adamlan Bosna trajedisinin bu yönünü pek görmek istemiyor. Batı devletlerinin güven vermeyen bir başka tutumu, askeri müdahale çağnlanna verdikleri cevap. İddiaya göre ya yüz bin- lerce asker gönderilmesini gerektirecek yoğun bir kara ha- rekaünı da kapsayan müdahale gerekirmiş ya da şimdi olduğu gibi hiçbir askeri müdahale yapılamazmış. Bu tamamen boş ve dayanıksız bir iddiadır. Söz konusu iki aşın uç arasında başka askeri müda- hale biçimleri pekala mevcuttur. Bunlardan et- kin ve kısa sürede sonuç verebilecek bir tanesi, yalruz hava harekatıdır. (*) Kaldı ki Batı devletlerinin askeri müdahale- den kaçmmalannın gerçek nedeni kendilerinin ileri sürdüğü gibi asker kaybının çetin arazi ko- şullan, Sırp milislerinin savaş yeteneği gibi ne- denlerle yüksek olabileceği endişesi ise, bunun çok basit bir çözümü bulunabılirdi. Bu-alan kara savaşını Boşnaklar yapsın! Hunharca katledilen Boşnaklar'a (evet Mr. Cyrus Vance, yalnız onlarâ) uygulanan silah ambargosu vicdanlan isyana sürüklüyor. Soykınmla karşı karşıya bulunan Müslüman Boşnaklar'ın meşru müdafaa yacak türden âbluka kararlanyla oyalanıyor. önce Adriyatik"- ortak oluyor. Saldırgana karşı canını ve evini koruması için ndığı ilan edildi; ama gemilerin yûklerini Boşnaklar'a silah verin! Artık yeter! Insanseverliği yalnız tören-ten abluka karan alındığı arama yetkisi verilmemişti! Kısa süre önce yeni bir BM karany- la gemileri arama yetkisi verildi. Ama engeUeme yetkisi hala yok. Bosna uçuşa yasak bölge ilan edildi. Ama Sırplar sa- vunmasız Müslüman yerleşmelerini havadan fûze yağdırarak yok etmeye devam ediyor. Yasağı ihlal edenlere uygulanacak yaptınm yok. Akla hemen Kuzey ve Güney Irak'ta Kürtleri ve Şüler'i korumak için koyulan benzer bir uçuş yasağının nasıl uygulandığı geliyor. Bir kaç gün önce BM Güvenlik Konseyi'ndeuçuş yasağını ih- lal edenlerin kuvvet kullanılarak engellenmesini öngören bir ta- san ise İngütere ve Fransa'nın akıllara durgunluk veren bir ge- rekcesiyle ret edildi: Uçaklanna ateş açılırsa Sırplar da orada lerde ve siyasi toplantılarda yapılan konuşmalarda kullan- mayın. Bosnada bu katliamı, bu kanı ve acıyı durdurun! (*) Böyle bir hava harekatımn nasıl olabileceğinin aynnülan birkaç gün önce Georgc Kenney tarafından The New York Times gazetesinde yayı- rrüartdı. Kenney, Bosna Hersek konusunda ABD'nın tutumunu protesto etmek amacıyla Dışişlen Bakanlığı Yugoslavya Masaa Şefi olarak y-ürüttü- gü görevinden ağustos ayında ısüfa etti. O günden bu yana Batı devletleri- nin, özeUıkle ABD'nm Bosna konusunda daha adil bir yol izkmesi için ulus- lararası kamuoyu oluşturmaya çalışıyor Tek başına yürüttüğü bu mücade- lede önemlı başan elde etti. Yugoslavya ve Balkanlar konusuna hakim, ABD Dısjş^en'nde Yugoslavya krizı konusunda mevcut farklı egılimleri yakından bilen bu genç ve yürekli Amerikahya destek olmamız sanınm ya- rarh olacaktır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle