18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8ARALIK1992SAU HABERLER Moğultay: Mayın sadece sınırda •ANKARA (ANKA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sınır illerinin mayınlandığı veçok sayıda vatandaşın bu yüzden öldüğû şeklindeki iddialan yanıtlarken, "Sınır hatü dışında mayınlama yapılmadı. Planlı olarak yapılan mayınlama işlemleri hakkında da muhtarlar uyanldı" diye konuştu. HEP Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, "Güneydoğu sınır ülerine döşenen mayınlann patlaması sonucu çok sayıda işçi ve vatandaş öldü ya da yaralandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, Güneydoğu'da mayınlama işlemlerinin teröristlerin sınır hattını geçmesini engellemek amacıyla yapıldığını kaydetti. Başbakan Demirel'in K3DUİU BANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Süleyman Demirel. Irak Türkmen Birlik Partisı Genel Başkanı Ahmet Güneş'i kabul ederek birsüregöriiştü. Demirel. dün eski Başbakanlık binasındaki makamında. Ahmet Güneş'in yarusıra, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Ahmet Çörekçi, Amerikalı yazar Alvin Tofîler, Türkiye İşbirliğı Kalkınma Ajansı (TİKA) Genel Müdürii Umut Ank, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel MüdürYardımcısı Büyükelçi Selçuk Tarlan, Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun"un eşi Nuray Ergun ve yabancı gazetecileri a>n ayn kabul etti. Başbakan Demirel akşam da AP miUetvekillerinin Anadolu Kulubü'nde verdiği yemeğe kauldı. Bilarda bu hafta • Iç Politika Servisi -Bilar'da yann saat 20.00'de Güven Turan "Gecikmiş Modernizm" başlıklı seminer dizisinde "Ece Ayhan'ın Türk modernizmindeki yeri"ni tartışacak. Aynı saatlerde İlkay Demir de "Eşcinselliğin nedenleri" konulu bir konuşma yapacak. lOArahkPerşembe günü saat 20.00"de Orhan Koçak "Post-modern Dünyada Narsizm ve Kişilik Bozuluklan" başlıklı konuşmasını sürdürecek. Aynı saatlerde Yaşar Kay? "Türkiye'de Devlet, Toplum ve Kemalizm" dizisinde "Kemalizm ve Kürt Sorunu" üzErinekonuşacak. 11 Aralık Cuma günü saat 20.0'de "Günümüz Işığında Leninizm" dizisinde Ertuğrul Kürkçü ile Saruhan Oluç "Leninizmin parti, konsey ve sendika gıbi çeşitli örgütlenmeler karşısındaki tavn"nı tartışacaklar Eğitimde kaynak arayışı • ANKARA(AA)-Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan, ellerinde değeri yüksek, saüldığında çok sayıda okul yapılmasını sağlayacak arsalan bulunduğunu, ancak bunlan mevzuat yüzünden satamadıklannı bildirdi. Taşar Yûce Divan yolunda • ANKARA (Cumhuriyet Börosu)-TBMM TÜGSAŞ Soruşturma Komisyonu, eski Devlet Bakanı ANAP Genel Sekreteri Mustafa Taşar'ın Yüce Divan'a sevk edilmesini istedi. "Pul yolsuzlugu" iddialannı araşürmak üzere oluşturulan TBMM TÜGSAŞ Soruşturma Komisyonu, çalışmalannı tamarnlayarak, raporunu dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Komisyon Başkanı DYP Adana milletvekili Orhan Şendağ, eski Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın haksız ve keyfı harcarnalanyla görevini kötüye kullanarak, TÜGSAŞ'ı zarara uğrattığı yolundaki iddialann araşünldığıru ve Taşar'ın oy birlığiyle suçlu bulunduğunu açıkladı. Şendağ, komisyonun, elde ettiği belge, olgu ve ahnan ifadeleri değerlendirerek, TÜGSAŞ tarafından ilgili Devlet Bakanlığı için yapılan pul, zarf, etiket harcamalannın 233 sayılı KHK.. teşebbüsün ana statüsü Başbakanlık Genelgeleri ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun tenkit ve tavsiyelerine aykın olduğuna karar verdiğini bildirdi. Genelkurmay eski Başkanı, Özel Harp Dairesi'nin kontrgerillayla ilişkisi ohnadığını söyledi Torumtay kontrgerillayı yalanladıANKARA(Cumhuriyet Bürosu)- Genelkurmayeskı Başkanı Ernekli Orgeneral Necip Torumtay. Özel Harp Daıresi'nin kontgerilla, Gladio gibi teşkilatlarla bır alakasının bulunmadığını ye karanlık işlerle uğraşmasının söz konusu olmadığını söyledi. Torumtay askeri gizlilik gerektırecek bır konu olmadığı şürece TBMM'nin herşeyi aydınlatabileceğini belirterek, "Hiçbir şey TBM M'nin denetimı dışında kalamaz. yeter ki arzu etsin" dedi. Torumtay. GATA'da sağlığıyla ilgili açıklamalarda bulunduktansonra gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Torumtay, Emekli Yarbay Talat Turhan'ın bir televizyon programında. kontgerilla konusundaki açıklamalam la ilgili değerlendirilmesinin sorulması üzerine, Genelkurmay Başkanlığı görevinden istifa ettiği gün, Özel Harp Dairesi'nde basın mensuplanna açıklama yapıldığını bildirdi. Torumtay. şunlan söyledi: "Özel Harp Dairesi'nin kontgerilla. Gladio gibi teşkilatlarla bir alakası yok. Görevleri açık. seçik belli olan, hükümetin. arzuedildiğinde Meclis'in denetimine tamamen açık, gizliliği olmayan, (Tabii gizliliği askeri açıdan var. Hermüessesenin bir gizliliği vardır) ama söylendiği şekilde, kontgerilla falan diye karanlık işlerle uğraşması bahis konusu değil. Her şe>i sorabilirsiniz. Eğersorduğunuz askeri planda gizli bir şey değilse. size zannediyorum rahatlıkla her türlü bilgileri verebilirler. Hiç bir şey TBM M'nin denetimi dışında kalamaz. Yeter ki arzu etsin." Torumtay. birgazetecinin Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde bazı şeylerin kendisinden gizlendiğini açıkladığını hatırlatması üzerine şöyle dedi: "Bu konuda eski bir başbakanla polemiğe giremem. Ne pozisi'onum müsait. neçizgim müsait. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebüirim, Genelkurmay, anayasaya göre vazife ve sorumluluk bakımından Başbakan'a bağhdır. Dolayısıyla Başbakan, Silahlı Kuwetler"de ne oluyor, neler yapılıyor, bunu sorma hakkına sahiptir. Bu onun yetkisidir. Onun için ben de şahsen tam anlamış değilim. Sayın Ecevit o zamanlar sorsaydı, frerhalde kendisine her şey söylenirdi. "Aman efendim gizlidir, bunu size söyleyemeyiz" diyen bir Genelkurmay Başkanı da düşünemiyorum. Bir genelkurmay başkanı, bir başbakana hiç zannetmiyorum böyle bir şey söylesin." Torumtay. "Sizin döneminizde böyle bir talep olmadı mı?" sorusuna "Benim zamarumda da bu memlekette demokrasi vardı, şimdi de var ve kime ne yönden bağh olduğumu çok iyi biliyordum. Benden bir başbakan, herhangi bir bilgi isteırıişse, vermememe imkan yok, ihtimal yok. Benim hiçbir sıkınttm olmadı" karşılığını verdi. Darbe söylentilerini "Komik" bulduğunu bildiren Torumtay, "Köprünün altından çok sular geçti. Dünya değişirken generallerin oturduklan yerde durmalanna imkan var mı?" diye sordu. Torumtay, Somali'ye askeri müdahaleyi yerinde bulduğunu açıklarken. Bosna Hersek'e de şu veya bu şekilde bir askeri müdahale yapılabileceğini söyledi. Yugoslav ordusunun savaşdeneyiminin yüksek c lduğunu kaydeden Torumtay. havadan yapılacak bir harekâtta askeri açıdan büyük birzorluk bulunmadığını, bir kara harekâtı olması durumunda çok iyi haarlık yapmak gerektiğini sözlerineekledi. Taraflar birbirlerini doğru söylememekle suçluyor Turhan-Kilercioğlu tartışması büyüyor Iç Politika Senisi - Emekli Kurmay Yarbay Talat Turhan Devlet Bakanı Orhan Kilerci- oğlu'nun kavram kanşıklığı yaptığını öne sürerek "her an kendisiyle tartışmaya hazır ol- duğunu" söyledi. Kanal 6 televizyonunda ya- yınlanan "Bizim Koltuk" programında konuşan Talat Turhan, kontrgerilla ve Özel Harp Dairesi konulannda açı- klamalar yapmıştı. Devlet Ba- kanı Orhan Kılercioğlu'da bu programın yayınlanmasını ön- lemek istemiş, ancak bunda başanlı olamamıştı. Pazar gü- nü yav ınlanan program sonra- sında Kilercioğlu bir açıklama yaparak "Talat Turhanın ya- lan söylediğini" öne sürmüştü. Talat Turhan, gazetemizde Orhan Kilercioğlu. yayınlanan 'Bakan Kilercioğ- lu: Talat Turhan yalan söylü- yor' başlıklı habere değinerek şu açıklamayı yaptı: "Bu sözü kendisine aynen iade ederim. Gördüğüm kada- nyla Kilercioğlu. suçlulann te- laşı içerisinde düşünme ve kav- rama yetisini kaybetmiş bulu- • Talat Turhan, Kilerci- oğlu'nun kendisini yalan- cıhkla suçladığını belirte- rek, "Bu sözü kendisine- aynen iade ederim. Gör- düğüm kadanyla Kilerci- oğlu, suçlulann telaşı içe- risinde düşünme ve kav- rama yetisini kâybetmiş- bulunuyor" dedi. nuyor. 6 Aralık 1992 günü Ka- nal 6"da "Bizim Koltuk" prog- ramında yayınlanan ve aynı gün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberde görüldüğü gibi. ben kendisini doğrudan doğruya suçlamış değilim. Sa- dece 1978 yılında yayınlanan yerli ve yabancı basın organ- lanna gönderme yapmış bulu- nuyorum. 22 Eylül 1978 günlü Aydmlık Gazetesi'nde '5 Haziran I977" seçimlerini önleme ope- rasyonu ve l Mayıs katliamı- nın ardındaki adam Kurmay Alba> Orhan Kilercioğu" diye bır suçlamaya yer verilmiştir. Şimdi kendisinden soruyo- rum. Bu suçlamayı tekzip et- miş midir? Bu konuda dava açmış nrudır? Eğer bunlar ya- pılmamışsa Kilercioğlu. I4yıl- dan beri bu savın altında kal- mıştır. Daha sonra bu yıl Aktüel Dergjsfnde "Kilercioğlu ne kadar şefFaf' başlıklı bir yazı yaymlanmıştır. Bu yazının bir bölümüne bu yıl yayınlanan bir yapıtım da yer almıştır. Ki- lercioğlu, Aktüel Dergisi hak- kında tazminat davası açtı. Dergi beni de tanık olarak gös- terdi ve bu konuda tanıklık yaptım. Şimdi Kilercioğlu, kavram kanşıklığı yaparak 1978'deki kendisine yönelik suçlamalaria Aktüel Dergisi'nde bu yıl yer alan suçlamalan birbirine ka- nştırarak kendisini savunma çabası içinde, ilkel suclama yöntemlerini denemektedir. Bu konudaki gerçeklerin açıklığa kavuşturuîması için gazeteniz aracılığıyla kendisini açık tartışmaya çağınyorum. Bunu kabul etmezse, düzenle- necek bir açıkoturuma katıl- maya hazınm." İstanbul ilçe örgütlerine atamalar, sorunlan su yüzüne çıkardı CHP'de de huzursuzhık başladı• Genel Başkan Yardımcısı Ali Topuz'un önceki gün Istanbul'da partililerle yaptığı toplantıda atamalara ilişkin eleştiriler dile getirildi. Eski GYK üyesi Metin Tüzün "Gümbür gümbür geliyoruzderken, paldır küldür gitme korkusunu duymaya başladık" diyor. AYŞE YILDIRIM Siyasi hayattaki yerini 3 ay önce yeniden alan CHP'de de huzursuzluk başladı. Eski Ge- nel Yönetim Kurulu üyelerinin Genel, Merkez'e yönelik eleşti- rileri İstanbul ilçe örgüt yöne- tımlennın atamalanyla su yü- züne çıktı. Genel Başkan Yar- dımcısı Ali Topuz'un önceki gün Istanbul'da partililerle yap- tığı toplantıda atamalara ibşkın eleştinlerin dile getirildiği öğre- nildi. Atamalann baa partılile- ri rahatşız etmiş olabileceğıni belirten İstanbul II Başkanı Ha- luk Ülman, "Her tarafı mem- nun etmek olanaksız" dedi. CHP'nin misyonundan uzaklaştığını ileri süren bazı MetinTözûn partililer, Genel Merkez yöneti- cilerinin laiklik ve üniter devlet konulanndaki görüşlerinin de CHP'nin ilkelenne ters düştü- ğünü şavunuyorlar. "Gümbür gümbür geliyoruz derken, pal- dır küldür gitme korkusunu duymaya başladık" diyen eski GYK üyesi Metin Tüzün, ör- güt atamalanna ilişkin eleştiri- sini, "Genel Müdür Deniz Bay- kal, illere bölge müdürlerini atadı" seklinde dile getiriyor. Gittikçe büyüyen iç çekişme yüzünden baa partililerin CHP'den kopma noktasına geldığı ileri sürülürken, olağa- nüstü kongre istemi de günde- me geldi. GYK üyesi Ayhan Altuğ. tartışmanın bir hafta. on Haluk Ülman gün içersinde netlik kazanaca- ğını ileri sürdü. CHP'yi açma çabşmalannı sürdürürken, birleştiricilik rolü üzerinde önemle durduklannı hatırlatan eski GYK üyesi Avni Gürsoy ise, huzursuzluğun ne- denlennden birisinin de bu ol- duğunu bildirdi. Deniz Bay- kann 'birleştiricilik' lafıru bıle kullanmadığına dikkat çeken Gürsoy, "Başlan dertte. CHP bir umut olarak ortaya çıktı fa- kat insanlar umutlannı kaybet- meye başladı. Doğal olarak kopmalar olabilir" dedi. "Çok gayret sarfetük CHP'- nin acılması için" diyen Metin Tüzün de amaçlannın sadece CHP'yi açmak değil. solda bir- AliTopuz liği sağlamak olduğunu dile ge- tirdi. 9 cylüldeki açılış kurulta- vında yönetime seçilen mevcut kadronun CHP adı altında kendi hizbini örgütlediğiııi söy- leyen Tüzün. hayal kınkhğırun sadece kendilerinde değil kong- rede Deniz Baykal'ı destekle- yen kesimde de ortaya çıktığını belirtti. Kendilerine olağanüstü kongre yapılması yönünde is- tekler ulaştıânı bildiren Tüzün şöyle devam etti: "Olağanüstü kongreyi Deniz Baykal'a oy veren kesım isti- yor. Teklif ve baskı onlardan geliyor. 'Hata ettik. düzeltmek ıstiyoruz' diyorlar. Olağanüstü kongre için 220 imza yeterli. Bulsunlar bu imzayı biz üzeri- mize düşen görevi yapanz." Genel Başkan yardırncıların- dan Ali Topuz ile birlikte İst- kanbul'da bulunan Genel Yö- netim Kurulu üyesi Ayhan Al- tuğ da partide büyük bir ra- hatsızlık yaşandığını söyledi. Birçok partilınin istifa aşaması- na geldiğıni anlatan Altuğ, önümüzdeki günlerde 'istifa ya da olağanüstü kongre isteği' yönünde bir karar çıkabileceği- ne dikkat çekti. Perşembe günü GYK'da İstanbul ilçe meclisle- rinin atanmasını 5,5 saat lartış- tıklannı vurgulayan Altuğ, "Bu görünen tablo beni CHP'ye gö- türmüyor" dedi. Bazı GYK üyeleri ile partili- lerin bu durumdan rahatsızhk duymaya başladıklannı ye isti- fa aşamasına geldiklenni belir- ten Altuğ, "Bu hava kirliliğinin daha ne kadar süre solunacağı- nı bilemiyorum" dedi. Ali Topuz. İstanbul'da GYK üyeleri ve partililerle sürdürdü- ğü toplantılarda 'huzursuzluk- lan' yatışürmaya çalışıyor. Bir partifi, "Ali Topuz da rahatsız fakat şu anda büyük bir direnç- le sorunlan çözümlemeye çalışıyor. Fakat gücünün daha fazla yeteceğini sanmıyorum" dedi. Topuz ise, partide büyük bir rahatsızhk olmadığını ileri sürerek, "Her partide ortaya çıkan olaylar" demekle yetini- yor. ANAYASA Memurlara siyaset hakkına DYPengeli ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun(CMUK)'daki sorunu uzlaşma ile aşan koalis- yon ortağı SHP ve DYP arasın- da. bu kez anayasa konusunda sorun çıktı. İki partinin anlaşa- rak hazırladığı anayasa pake- tinde yer alan. kamu görevlileri ve öğretim üyelerine siyaset ola- nağına ilişkin degişiklik, TBMM anayasa komisyonun- da DYP-ANAP ittifakıyla ön- lendi.SHP veDYP'nin anayasa değişikliği önerisinin TBMM Anayasa Komisyonu'nda gö- rüşülmesine dün devam edilir- ken. koalisyon ortaklan arasın- da yeni bir görüş aynlığı çıktı. Pakette yer alan 4 değişikhk SHP ve DYP arasındaki uzlaş- ma doğrultusunda benimsenir- ken bir madde reddedildi. Komisyonda. anayasanın 68. maddesindeki "Hakimler, sav- cılar, yüksek yargı organlan mensuplan. >"ükseköğretim ku- rumlanndaki öğretim eleman- lan. Yükseköğretim Kurulu üyelen ve dığer kamu görevlile- n, öğrenciler ve silahlı kuvvetler mensuplanna" getirdiği siyasi partilere üye olamama yasağı- nın aynen kalması kabul edildi. VEFAT Değerli varlığımız Em. Dz. A1K Dr. KÂMİL KUŞÇUOĞLU Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Izmir Karşıyaka Bostanlı Camii'nden 9.12.1992 Çarşamba öğle namazından sonra kaldırılacaktır. E*i: FERİHA KUŞÇUOĞLU Çocuklan: FİGEN • MEHMET DEMİRAĞLI. İREM - GENCO StNDEL TEŞEKKUR Ameliyatımj başarıyla gerçekleştiren Cerrahpaşa Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Servisi'nden Op. Dr. Sayın AHMET ÖZDAĞAN, Dr. Sayın NECDET KESKtlN, Uz. Dr. Sayın TARIK ATAOĞLU ve hemşire Sayın AZİZE TURAN'a, Cerrahpaşa Hastanesi K.B.B. Servisi personeline teşekkürü borç bilirim. TURGAY RENKLİKURT tLAN SEFERİHİSAR KADASTRO HÂKtMLİĞİ'NDEN Dosya No: 992/146 Esas Davacı Hazine tarafından davalı Ahmet Şimşek aleyhine açılan ka- dastro tespitine itiraz davasında: Seferihisar Doğanbey köyü Sakızağacı mevkiinde kain 979 nolu parselin Ahmet oğlu Ahmet Şimşek adına tapuya tesciline karar ve- rilmiş olup; işbu ilam Hazine'nin temyizi üzerine Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanlığı'nın 17.6.1992 gün ve 1988/15120 esas 1992/15939 karar sayılı ilamla bozulmuş olup; davalıya bozma ilamı ve dunış- ma günü davetiye ile tebliğ edüemediğinden duruşmanın mahkeme- mizde 27.1.1993 günü saat 9.00'da yapılacagı Ahmet Şimşek'e ilanen tebUg olunur. 18.11.1992 EDtP İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Şirketımiz aşağıdaki gündemde yazıh hususlan göruşup karara bağ- lamak uzere 25 Aralık 1992 günü saat 10.00'da Mehmet Akif Mahal- lesi Fabrikalar Caddesi Ikitelliköyü-Küçukçekmece/İSTANBUL adresindeki yönetim merkezinde olağanüstü olarak toplanacaktır. Sayın ortaklarımızın genel kurula katılabilmeleri için hisse senet- lerini toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar Mehmet Akif Ma- hallesi Fabrikalar Caddesi ikitelliköyü-Küçukçekmece/tSTANBUL adresindeki yönetim merkezine teslim ederek veya hisse senetlerini bir bankaya tevdi ederek buradan alacaklan teslim edilen senetlerin de- ğer, adet ve numaralarını gösteren belge Ue giriş kartı almalan gerek- mektedir. Toplantıya iştirakleri mümkün olmayan ortaklarımız vekil vasıtasıyla temsil edilmek istiyorlarsa yukandaki hususlan yerine ge- tirdikten sonra, örneğe uygun vekâletname tanzım etmeleri gerekmek- tedir. Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU Otağanüstü genel kurnl gündemi 1- Başkanlık divammn seçimi ve toplantı zaptının divan heyetince imzaJanmasına yetki tanınması. 2- Fevkalade ihtiyatların dajıtüması hakkında karar ittihaa. VEKÂLETNAME Edip tplik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Baş- kanlığı'na. şirketin 25 Arahk 1992 günü saat 10.00'da Mehmet Akif Mahallesi Fabrikalar Caddesi tkitelliköyü-Kuçükçekmece/lSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şahsımı temsilen tam yetki ile iştirake, oy kullanmaya Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hûkümlerine göre sahip olduğum haklarımı kullan- maya ve gerekli kâğıtlan imzalamaya vekil tavin ettim. Vekâlet veren Adresi Hisse adedi Basın: 13693 YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN Dosya No: 1992/6081 Davacı T.tş Bankası tarafından davalılar 1- Nilgün Emeklioğlu, 2- Ümit Tufan Genç aleyhine açılan davada dairemizde 9.3.1993 tarihinde yapılacak duruşma için davalılardan Ümit Tufan Genc'in adresi tes- pit edüemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davalı Ümit Tufan Genc'in duruşma günü olan 9.3.1993 tarihinde saat 10.00'da dairemizde hazır bulunması veya kendisini vekille tem- sil ettirmesi, aksi halde yokluğunda duruşmaya devam olunacağı hu- susu ilanen tebliğ olunur. Basın: 46603 GUNDUZ GOZUYLE MELÎH CEVDET ANDAY Ad Değişikliği... Gazetemizin 24 kasım tarihli sayısında, Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar'ın, devlet sanatçılığının kaldırılacağı- na ilişkin bir demeci vardı. Çok yerinde bir karardı bu; neden derseniz, devletin sanatçısı olmaz. Dahası van devlet,. sanatçılardan bir bölümünü kendine mal ede- mez. Böyle yapıhrsa, devlet sanatçılığınaseçilmeyenler devlet dışı bırakılmış olurlar. Bunun da ne anlama geldi- ği anlaşılmaz kalır. Bitmedi; devlet, sanat konusunda seçici olamaz, çünkü böyle bir görevi yürütebilmek için elinde hiçbir ölçü yoktur. Devletin memurları eleştirmen değildir. Nitekim Sayın Sağlar da bu algının bilincinde olarak şunlan söylüyordu o demecinde: "Böylece siya- set karıştırılan ve erozyona uğrayan bir uygulama orta- dan kaldırılacaktır." Buraya değin sayın bakanımızın bu girişimini içtenlik- le desteklerim; ancak o demeçte benim için anlaşılmaz kalan bir bölüm daha vardı, haberi birlikte okuyalım: "Kültür Bakanı, daha önce devlet sanatçılığı unvanı olanların haklarının saklı kalacağını, bunların içinde kül- tür ve sanat elçisi verilecek olanların seçici kuralla yeni- den saptanacağını söyledi." Devlet sanatçılığı adı kaldı- rılacak da, onun yerine "kültür ve sanat elçiliği" unvanı mı gelecek? Hangi seçici kurul bu işle görevlendirile- cek? Bu sorularm yanıtını bulamadığım için, "Yoksa sa- dece bir ad değişikliği midir söz konusu olan?" diye dü- şünmekten kendimi alamadım. Derken 4 aralık tarihli gazetemizde haberin arkası geldi; hazırlanan yasa tasarısında gerekçe olarak şöyle dendiği açıklandı: "Türk toplumunun kültür ve sanat ya- şamına büyük hizmetleri dokunmuş, Türk sanatının çağ- daş dünya sanatının eriştiği düzeye ulaşmasına katkıda bulunmuş. dolayısiyle uluslararası alanda da tanınmış sanatçıları onurlandırmak amacıyla düzenlenmiş olan devlet sanatçıltğı unvanının bazı yanlış anlamalara yol açabilecek bir unvan olduğu anlaşılmıştır. Devlet sanat- çısı, devlet kuruluşlarında görev yapan sanatçı olarak anlaşılmamalı, toplumun sanatını yücelten, uluslararası alanda tanıtan, uluslararası sanat arenasında ülkemizin adını duyuran sanatçılara bu unvan verilmelidir. Dolayı- sıyla, devletin resmi bir görevlisi, devletin resmi bir sa- natçısı olmayacak, ülkenin. toplumun bir elçisi olacaktr. Ayrıca devlet sanatçısının siyasal iktidarın görüşüne uy- gun görüşte olan sanatçılar arasından seçilmesi tehlike- si de her zaman vardır. Oysa çoğulcu demokratik rejimi yerleştirmeye çalıştığımız bir dönemde, toplumun çeşit- li kesimlerinin kültür ve sanatını temsil eden bir 'elçi' unvanının daha uygun olacağı düşünülmüştür." Bu gerekçe. devlet sanatçısı kurumunun yanlışlığını gösteren çok güçlü bir eleştiridir kuşkusuz. Keşke bu gerekçe ile o kurum bütün bütün ortadan kaldırılsaydı ve sadece bununla yetinilseydi! Ama yenl durum, devlet sanatçılığı yerine, kültür ve sanat elçiliği kurumunu ge- tirmekle, gerekçede çok güzel dile getirilen eleştıriyi bu kez kendi üzerine çekmektedir. Büyük Millet Meclisi'- nde grubu olan siyasal partilerden gelme birer temsilci- nin kaülacağı seçiciler kurulunun kararı gene de politik bir karar olacaktır. Bundan kaçınılamaz. Ayrıca kültür ve sanat elçiliğinin sayıp dökülen nitelikleri de kandırıcı ol- mayan ve uygulamada güçlükler çıkarıcı niteliklerdir. örneğin şiirimizin iki büyük adı, Ahmet Haşim ve Yahya Kemal bugün yaşıyor olsalardı sanat elçiliğine seçile- meyeceklerdi. Nice değerli ozan ve sanatçımızın adları- nı burada sıralayabiliriz. -• Sanatı yargılamak çok zordur. Hele yargıcı devlet olursa bu zorluk daha da büyür. Ad değiştirmekle bir yanlışlığın ortadan kaldırıldığı sanılmamalıdır. Yasa ta- sarısı yasaiaşsın, uygulama başlasın, göreceğiz yeni yakınmaları. Bu tür kurumların başına gelen dokuncaların en önemlisi de küçümsenmektir, şakaya, alaya alınmaktır. Bunu önleyecek adaletli bir düzen ise bulunmamıştr bugüne değin. NATÖ İSTİKRAR İÇİN BİLİM PROGRAMI (THE SCffiNÇE FOR STABILITY PROGRAMME) (ÜÇÜNCÜ FAZ tKİNCİ DÖNEM) Istikrar İçin Bilim Programı, 1980 yılından beri Türkiye, Yunanis- tan ve Portekiz'deki bilimsel ve teknik araştırmalann uygulamaya ak- tanlmasını hızlandırmak amacıyla mali ve yönetsel destek sağlamak üzere NATO Bilim Komitesi tarafından yürütülen bir programdır. Program, araştırmacılar ile kullanıcüar arasında sıkı işbirligi içe- ren iyi tanımlanmış araştırma ve geliştirme (A + G) projelerini kapsa- maktadır. Programın 1981-1986 ve 1987-1992 yıllan arasında yürütülmüş olan I. ve II. fazlarının ardından, üçüncü bir beş Yilhk fazın 1993 yılında başlatılmasına karar verilmiştir. Bu yeni fazın başlıca amaçlan şunlardır: — Ulusal öncelikler çerçevesinde iyi tammlanarak hazırlanacak ve yürütülecek A+G projeleri vasıtasıyla bilimsel altyapımn ve yönet- sel becerilerin geliştirümesi, — Araştırma kurumlan, üniversiteler, kamu ve özel sanayi kuru- luşları arasındaki işbirliguıin teşviki. Mali ProfiJ — NATO fonlan, bilimsel araç-gereç temini, eğitim, yurtdışı seya- hat, yabancı uzman ve proje danışmanlan ile sarf malzemeleri alımı- na yönelik olarak yapılacak masraflann karşılanması için kuUanüabilir. — En az NATO desteğine eşit miktarda ulusal destek sağlanması gereklidir. Esas olarak, personel ve işletme giderleri için kullaıulması öngörülen ulusal destek bazı zorunlu durumlarda yurtiçinden temin edilebilecek çeşitli teçhizat ve malzemelerin alımı için de kullanılabi- lir. Kimler başvurabilir NATO Istikrar tçin Bilim Programı, ülkemizdeki tum üniversitele- re, araştırma kurumlanna, kamu ve özel sanayi kuruluşlanna açık- ür. Başvuru Proje öneri formlan, başvuru adresinden veya üniversitelerin ilgili fakülte dekanlıklanndan temin edilerek, en geç 1 Şubat 1993 günü mesai bitiminde aynı adreste olacak şekilde gönderilecektir. Proje öneri formunun bir kopyası da NATO SFS Program Ofisine (Science for Stability Programme, Scientific Affairs Division, NATO headquar- ters, B-1110 Bnîssels) iletilecektir. Proje öneri sahipleri, 1993 yılı sonuna dogru sonuçtan yazılı ola- rak haberdar edileceklerdir. ÖnceUkli alanlar İleri teknoloji malzemeleri (High technology materials) Enformasyon ve iletişim teknolojılerı (Information and commu- nication technologies) Biyoteknoloji (Biotechnology) Çevre ve enerji (Energy and environment) Küçük ve orta ölçekli işletmelerde yeni teknoloji kullammı (Intro- duction of nev, technologies in small and roedium size enterprises) Başvuru adresi Prof. Dr. Namık Keraal Pak TÜBtTAK Başkan Yardımcısı (NATO-SFS Programı Ulusal Koordinatörû) Atatürk Bulvarı No: 221 06100 Kavakhdere Ankara Tel: (4) 427 74 82 Fax:(4) 427 74 89 Basın: 46648 İLAN İZMİR 4. İCRA TETKİK MERCİİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1992/1066 EHlekçi: Kadir Ayaydın, Haküniyet Cad. No: 2/A Gültepe-lzmir Yukarıda ismi ve adresi yazıh bulunan dilekçi alacaklılan ile kon- kordato akdetmek üzere hâkimliğimize 3.12.1992 tarihinde muracat etmiş olduğu ilan olunur. Basın: 46584
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle