13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8ARALIK1992SAU CUMHURİYET SAYFA YURTHABERLERI 13 Kartfeş kaUlleri • Yurt Haberieri Senisi - Muğla'nın Milasilçesinde. Gaziantep ve Samsun Havza'da kardeş tartışması sonucu üç kişi öldü. Milas ilçesi Çiftlik köy ünde oturan MümtazDere (28). arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşi Adem Dere'yi av tüfeğiileöldürdü. Gaziantep'tede Banş mahallcsındc oturan Nihat Ateşoğlu(20)ile löyaşındaki kardeşi Y.A. arasında evlerinin önünde tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Y.A. eline geçırdıği bıçakla ağabeyi Nıhat'ı ağırşekılde yaraladı. Ateşoğlu, hastaneye kaldınlırken yolda öldü. Havza'nın Mesudiye köyünde oturan 15 yaşındaki M.A. evlerinin bahçesine gıren köpeğe av tüfeğiyle ateş ederken bahçede oynayan 9 yaşındaki Mesude Aydın'ı öldürdü. RPİIçeBaşkanı Kulp öldü • Yurt Haberieri Senisi - Refah Partisi'nin Dörtyol ilçe Başkanı Yusuf Kulpözcl otomobiliyle Dörtyol'a gelirken Toprakkale yakınlannda kalp knzı geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kulp otomobüinin şarampole yuvarlanması sonucu olay yerinde öldü. Kayseri ve Kırşehir'de meydana gelen iki ayn trafik kazasında da Mehmet Alemdar, Osman Yıldınm ve Şevket Solak hayatlannı kaybettiler. Mevlana'yı anma törenleri • KONYA(AA)-Ünlü düşünür Mevlana'nın ölümünün 719. yıldönümü dolayısıyla Konya'da düzenlenen anma törenleri 10 aralık perşembe günü başiayacak. Kültür Müdürü Necati Ayas, törenlerin açıhşında Kültür Bakanı Fikri Sağlar ile Orman Bakanı Vefa Tanır'ın katılacağını bildirdi. Öğretmene soruşturma • SIVAS'Cunıhuriyet)- Sıvas'ın c laş ılçesinde Aydm Çıldır adlı öğrencısini ders arasında döven öğretmen, öğrena velisi tarafından mahkemeye venldi. Ulaş Lısesi Din Bilgisi ve Ahlak Kültürü öğretmeni Mustafa Kızılkaya tarafından dövülen 1. sınıf öğrencisı Aydın Çıldır'a ilçe Sağlık Ocağı dokıoru larafından 3 günlük rapor verildi. Öğrenci velisi Abidın Çıldır, oğlunun okulda diğer öğrencilerin yanında dövüldüğünü ve kimsenın bu öğretmen hakkında herhangi bir işlem yapmadığıru iddia etti. Eğit-Sen il temsilciligi • ERZÎNCAN (Cumhurivet)- Eğıt-Sen Erzıncan il temsilciliği açıldı. Erzincan Eğit-Sen Yönetim Kunılu Başkanı Ergun Yılmaz,"Ülkemiz genelinde hak verilmezalınırilkesinden 'lareketle on binlerce eğitim --mekçisini örgütleyen eğitim vebilimemekçileri sendikamız Erzincan İl Temsilciliğini açmış bulunmaktadır." Ulaşıma engel •TRABZON(AA)- Karadeniz'de yer yer etkili olan deniz tahribatı ve heyelanlar yüzünden, kıyı şeridinde ulaşımın güçlükle yapıldığı bildinldi. Karayollan 10. Bölge Müdüriüğü yetkihleri, Trabzon-Giresun karayolunda ulaşım, üç gündürtek şentten kontrollu olarak sağlanırken, Rize-Sarp karayolunda da ulaşım tek şeritten kontrollu olarak sağlanıyor. Tanjant yol mu uçan yol mu? • TRABZON (Cumhurivet) -"Tanjat yol"mu. "uçan yol"mu tartışmalan devam ederken, "tanjat yol"un, mayıs aymda ihale edileceği açıklandı. Ankara'dan döncn Belediye Başkanı Ataj Aktuğ, tanjant yol için bütçeye 25 milyar liralık bir ödenek konulduğunu, mayıs 1993 ayı içinde de ihalesinin apılacağını açıkladı. üericiler taşmıyop •UŞAK (Cumhurivet) - Deri Organize Sanayı Bölgesi'nin oluşumu için somut adımlar atıhyor. Uşak'a bağlı Muharremşah köyü yakınlannda lOOhektarlık biraianın tapısının hazıneden alındığı Vali M. Irfajı Kurucu tarafından açıklandı. Samsun İdare Mahkemesi velilerin açtığı davalarda ön kayıt ve kesin kayıtlarda yürütmeyi durdurma karan verdi Anadolu Iisesi'nde 72 kayıt iptal CEMİL CİĞERİM MEHMET ÖZDEMtR Samsun Anadolu Lisesi'n- dc ek olarak açılan 72 kişilik hazırlık sınıflanna öğrenci alımı sırasında usulsüzlükler yapıldığını öne sürülmesi üzerine açılan davalarda, İdare Mahkemesi. hazırlık sı- nıfı için yapılan ön kayıt ve kesin kayıt işlemlerinin iptali ile yürütmcnin durdurulması karan verdi. Alınan bılgılere göre Samsun Anadolu Li- sesi'ne Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 1.9 1992 günlü ve 18260 sayılı onaylan ile ?6 kişilik ılave bir hazırlık sınıfı açıldı. Bu sınıfta 2 Eylül 1992 gününde yapılan duyurular üzerine ön kayıt yaptıran 83 öğrenciden puanı en yüksekten başlamak üzere 36 kışınin kesin kaydı yapıl- dı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın 28.9.1992 gün ve 20545 sayılı oluru ile aynı okulda 36'şar kişilik ıki adet daha hazırlık sı- nıfı açılmasına karar venldi. İlk açılan hazır- lık sınıfı için başvuruda bulunup kesin kayıt hakkı ka7anamayan ve istekte bulunan 33 öğrenci ile 28.9.1992 günlü duyurusonucun- da ön kayıt yaptı- hazırlık sınıfı için ön kayıt yaptıran öğrenci- lerden başlamak üzere kesin kayıt y apıiacağı daha sonra yeni ön kayıt yaplıran öğrenci- lerle. açılan sınıflann kontenjanlannın dol- durulacağı talimatı yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın söz konusu ya- su oldu. Samsun İdare Mahkemesi de velile- rin açtığı davalar üzerine verdiği karannda özetle şöyle dedr. "...Bu sınıflard ilk hazırlık sınıfı için önka- yıt yaptıranlardan başvuruda bulunanlar iie 23 Eylül 1992 larihliduyuru üzerine ön kayıt yaptıranlann bır- ran öğrencilerden •Samsun İdare Mahkemesi öğrenci velilerinin açtığı davalar üzerine şu ka- îeştiriHp en yük- 39 tanesı kesin tarı v e rdi: "Varılan dava konusu işlemin teminat alınmaksızın 90 gün süreyle sek puandan baş- yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verildi."kayıt yaptırdı. Ilave olarak açılan hazırlık sınıfına kayıt olmak için ön kayıt yaptıran öğrencilere dah-> sonra yeniden açılan iki adet hazırlık sınıfına kayıt olmak için ön- kayıt yaptıran öğrencilere nazaran öncelikle kesin kayıt hakkı tanınması ve bu öğrencıle- nn yeniden puanlamava tabi tutulmaksızın kesin kayıt yaptırması şikavet vc dava konu- su oldu. Milh Eğitim Bakanlığı'nın 28.9.1992 gün- lü ve 20545 sayılı 2 nci 72 kişilik ek sınıfaçıl- masına ilişkın yazısında, önceden açılan asında, sonradan açılan iki adet hazırlık sı- nıfına ilk açılan hazırlık sınıfı için başvurup. kesin kayıt hakkı elde edemeyenlerden baş- lanılarak kayıtlann yapılacağı belirtilmekte ısede 1 Eylül 1992 günlü olurla açılan hazır- lık sınıfı için yapılan duyuru üzerine ön kayıt yaptıran öğrencilerden puanı tutanlann ke- sin kavdı ilk etapta yapılmış, bu işieme daya- lı kazanılmış hak sona ermesinden bir a> sonra iki adet hazırlık sınıfı açılması sırasın- da meydana gelen usulsüzlükler dava konu- lanarak>apılacak bir listedeki sıra- ya göre kesin kayıt yapılması hukiki yönden daha uygun ve objektif olacaktır. Aksı birdüşünce, önce- ki hazırlık sınıfı için ön kayıt yapürmayıp kesin kayıt hakkı kazanamayan ve puanı düşük olan bir öğrencinin daha sonra ön kayıt yaptıran ve puanı yüksek olan bir öğ- rencinin önünc geçmesi sonucunu doğurur kı. bu uygulama hak ve nesafet kurullanna uymadığı gibi eğitimde ımkan ve fırsat cşiıli- ğine de aykındır. Nitekim olayımızda 200.896 puanlı bir öğrencinin 234.783 puanlı bir öğrenciden once kesin kaydı yapılmıştır. Okula kesin ka- yıttan önce ön kayıt sisteminin getirilmcsin- deki amaç. okula ilk önce ön kayıt yaptıra- nın değil sûresi içinde ön kayıt yaptıranlar- dan en yüksek puana sahip olanlann kesin kaydının yapılmasıdır. Bu durumda 1 Eylüî 1992 tarihinde açılan hazırlık sınıfı için ön kayıt yaptınp kesin kayıt yapürma hakkı ka/anamayan öğrencilerden başvuruda bu- lunan 33 öğrenci ile 28 eylül de yapılan duyu- ru üzerine ön kayıt yaptıran öğrencilerin aldıklan puanlara göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak listeye göre kesin kayıt yapılması gerekirken aksi yönde temin edilen kesin kayıt işlemlerinde hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle açıkça hukuka aykın olan uygulanması ha- linde giderilmesi güç zararlara scbebiyet ve- receği sonucuna vanlan dava konusu işle- min teminat alınmaksızın 90 gün süreyle yü- rütmesinin durdurulmasına oybirliği ile ka- rar verildi." Güneydoğu'da çocuklar bebeklikten büyüklüğe geçmişler sanki, hiç çocuk olmamışlar 'Oyun oynayacak zamaıımıız yok be abi' ÜMİT OTAN Bakışlar çocuksuluğunu yi- tirmiş, büyük insan gibi bakı- yorlar. Çok abartılı gclebilır ama hiç oyuncaklan olma- mış. Onlar. yaşamı oyun bel- lemişler... Cizre sokaklanndayız Elinde Marlboro, Parlament, Tekel 2000 si- garalan. 14 yaşında bir çocuk. Aziz, beş ya- şından beri sokaklarda. "Tüm Cizrc'yı kanş kanş bilirim" diye övünüyor. Ayakkabı bo- yacıbğı yapmış. bir süre garaj yöresinde çalış- mış. Şimdi sigara satıyor. Cizre'yi kahve kah- ve,otel otel dolaşıp duruyor günboyu. ılkokuldan sonra bırakmış Aziz. "Bir abim. ıki de küçük kız kardeşim var. Babam kömür ocaklannda çalışır. Son zamanlarda ışleri iyice kötüledi. Ben de abim de kendimızı bildiğimızden beri çalışınz. Anam, ku kar- deşlerim evde kalırlar" diyeözetliyoryaşamı- nı. Aziz'in en çok sevdiği, kahvelerde ve oıeı lobilerinde kovulana dek oturup teleVizyon seyretmek. "Reklamlara bayıhyorum" di- yor, reklamlar Aziz'e oyun gibi geliyormuş. Konu oyun olunca, akla oyuncak geliyor. Aziz, hiç oyuncağı olmadığını söylerken ya- kınmıyor da: "Oyuncakla oynayacak zamanımız bilc yok be abi. Bir deinıralarda öyle oyuncak ncrden bulacaksın. Oyuncağı bulsan para nerdeT' Aziz sanki çocukluğunu hiç yaşamamış, hemen büyüyüvermiş sanki. Bakışlan. ko- nuşmaları büyük insan gibi. Kulağının arka- sındaki kürdanı alıp dudaklar.nın kenanna iliştirirken, "Buralarda yaşamak çok zor K abi" diye ekliyor. Aziz'le iki günde dost olduk. Cizre'den a\ - nlırken gök delinmişcesine yağan yağmura karşın Aziz. yolun ortasında sınlsıklam bizı uğurlamaya gelmişti. Aziz el salladı. biz de salladık. İçimiz bir tuhaf oldu... Şırnak'ta çocuklar. okula yakın olmanın keyfıni yaşıyor. Önlüklü. önlüksüz çocuklar sanki okulda değil, oyun bahçesindeler. Şır- nak'ta büyüklerin yaşadığı zor günler onlan da etkilemiş. Biraz ürkekler, fotoğraflan çc- 1. SAĞLIK PROJESİ Y a & ü m rkrııınJ. dŞcUU U11U11 'Kendini bildi bileli' çalışıyor Aziz. Cizre sokaklannda sigara satıvor. Bu, onun için W r o y u n M aj-iboro satıyor, reklamlan izliyor. "Cizre'>i kanş karrş bilirim" diye gu- rurlanıyor. Kendini bildi bileli aynı oyunu oynuyor Aziz, oyuncağı ise yaşam... (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) kilirken objeküfesığabibneiıin savaşımını ve- murundan nasibini almış Zil çahyor. çocuk- luklan onlaranlatamıyorlar. ama yaşıyorlar. riyorlar. Şırnakın tüm çamurunu okula larsınıfa giriyorveŞırnak yeniden soluksuz. Bakışlan insanıdeli ediyor. Onlarçocukluk- taşımışlar. ayaklan bileklere kadar çamur. sevgisiz . lannın zorluğunu anlatamıvorlar. zorluklan Kimilerinin «inlükleri de Şırnak'ın karh ça- Güneydoğu'da çocuk olmak zor. Bu zor- oynuyorlar. Onlar yaşamı oyun bellemişler. İskenderun Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kumova, Dünya Bankası'ndan 10 milyar lira destek sağlandığını söyledi Yüksekokuldan Mustafa KeıııaJ Üııi\eı-sitesi'ııe MURAT BAYAR Kısa bir süre önce hizmete giren İskenderun Meslek Yüksek Okulu'nun dört binası yeni kurulan Mustafa Kemal Cniversitesi'nin de temeli nitehğjndc. Sanmazı beldesinin etekîennde kurulu yüksek okulun çevresi daha şımdıden "Mustafa Kema! Üniversitesi kumpus alanı" olarak görülüyor. İlçeden Sanmazı'ya giden asfalt yoldan sonra bir kilometrclik şose yol ile ulaşılabilen. birkaç yıl öncesine kadar çöp dökülen arazideşimdı dört bina bulunuyor. 2 bin öğrencinin öğretim göröüğu 10 dersîik şu andaki gerek^irıimi karşılamakta zorluk çekiyor. iskenderun Mesh-k Yüksek Okulu Müdürü Yıldırım Kumova, fakülteolacağını umduğu okula Dünya Bankası'nın 10 milyar lira destek sağladığını, İskenderan Demir-Çelik tesislerinın dekatkısı olduğunu söylüyor. Halen 400 dönüm arazınin kerdilerine ait olduğunu, buna 1200 dönüm daha eklemeye çalıştıklannı belirten İskenderun MY'O Müdürü Yıldınm Kumova. "Mühendislık fakültesinin kurulması için uğraşılanmız devam ediyor. Arazimizın 1600dönüme çıkmasıiçin 1993yatınmprogramına tekliftebulunduk.Buprogramın 1997 yılında bitmesı bekleniyor. Dünya Bankası veYÖK'ünişbırligıylegerçekleştırilen projede bugüne kadar 15 milyon dolarlık makınc vc teçhizat masrafı yapıldı" dedi. Müdür Kurr.O'.a'nın \ erdiği bilgiye göre yüksekokulda halen metallcrin yüzeyinin parlatılması. mikroskopla fotoğraf çckme tekniği, celiğjn entilmesi ve bilisayar ünitesiyle elde edilen gelişmeler. dar öğretim kadrosunun başanlanndan sadece bırkaçı. İskenderun Demir-Çelik fabrikalannda çalışan 1 lOmühendisveteknisyeninde elektrik \e elektronik konusunda eğitilerek yüksekokulun döner sermay esine 250 milyon lira gelir sağladıklannı belirten Müdür Yıldınm Kumova. "Öğretim görevlilerimız haftada 26-30 saat derse giriyorlar. Yeterlı sayıda hocamız olsun. Türkiye'nin sayılı rnühendislik fakülteleri arasına gireriz" divor. Türkocağı, Kültür Bakanı Sağlar'ın talimatıru diıılemedi Adana'da6 Boşaltm\ ^Boşâltmıyoruz 9 tarbşması UFUKTEKtN Kentin tarihi yapılanndan Ramazanoğlu Konağı, "ama- ana uygun kul- lanmama" tar- tışması yüzün- den Kültür Ba- kanlığı ile Türkocağı arasında sorun oldu. Adana kent merkezinde. Bü- yüksaat meydanına 50 metre uzaklıktaki tarihi konak. 1.5 yıldan beri Türkocağı tarafın- dan değerlendiriliyor. Konakla ilgili sorun da değerlendirme yöntemi konusunda tartışma yüzünden çıktı. Ramazanoğlu Konağını Va- kıflar Bölge Müdürlüğü'nden 1989"de kiralayan Kültür Bakanlığı. cski Bakan Namık Kemal Zeybek döneminde Türkocağı'ndan gelen "Biz kul- lanalım, Türk şıve ve lehçelerı kursu açahm" bıçimindeki baş- vuruyu olumlıı bulmu>. Bunun üzerine Konak, bu amaç doğ- rultusunda kullanılmak kaydıyla 1991 mayısında Tür- kocağı Adana Reisliği'ne dev- redilmiş. Kültür BakL-nlığı ile Türkocağı'nı karşı karşı; j geti- ren tartışma, aradan 1.3;. ıl geç- tıği halde Türk şive ve lehçeleri kursunun açılmaması üzerine başladı. Uyanlara karşın. 1495 yılın- • Kültür Bakanlığı ile Türkocağı'nı karşı karşı- ya getiren tartışma ara- dan 1.5 yıl geçtiği halde Türk Türk şive ve lehçe- leri kursunun açılma- ması üzerine başladı. da yapıldığı belırtılen tarihi ko- nağı terketmeyen Türkocağı'na son uyan ise 15 Ekim 1992"de Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın imzusını taşıyan bır yazı ile yapılmış. Konağın. "kültür ürünlen ve kitap satış yeri" ola- rak kullanılmak üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kira- landığını bildiren Kültür Ba- kanı Sağlar. Adana Vahlığfnc gönderdiğı yazısında şöyle dı- yor: "Halen dernek lokali olarak kullanılan Ramazanoğlu Ko- nağı'nın, Kültür ürünleri ve ki- tap satış yeri olarak açılabilrrk - si için tahliyesinin yapılarak en kısa sürede Bakanlığ'.ma bilgı verilmesi için gereğiniricaede- nm." Uyarılar üzenne önce bo^alt- ma için süre isteyen Türkocağı Adana Rcisliği. 5 asırlık kona- ğı. tahsisamacına uygun bir bı- çimde kuüandığını, bazı sorun- lar yüzünden kurslann hemen açılmadığını bildirdi. Ocak Rei- si İdns Şahin, Türkocağı Mer- kez Heyeti yönetıcilennin duru- mu Başbakan Süleyman Demı- rel ile Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'a da iletip yardım iste- dığini bclırtti. DtLSİZ TAMK MAHKEMEYİ A^'DINLATTI - Samsun'da silahlı bir saldırı olay ına tanık olan sağır vc dilsiz genç, duruşmada işarctlerle olay ı a> dınlattı. Merkez ilçeye bağlı Çatalarmut kövünde mevdana gtlcn silahlı \aralama ulavının tck görgü tanığı olan 25 > aşındaki Mt'.tafa ka> a, Samsun I. Ağır Cc/a Malıkemesi"nde görü- len da\ada Sağır >e Dilsizler Okulu Müdür \anmcısı Hadi Kasap'ın >ardımıvla olavı aydınlattı. (Fotoğrjf:AA) Yozgat'a 20milyarI]k yatmııı SEYFİ ÇELÎKKAYA "1. Sağlık Projesi" uya- nnca pilot bölge seçilen 8 ıl arasında bulunan Yozgat'- ta 20 milyar liralık sağlık yatınmı planlandı. Sağlık Müdürü Kâzım Arslan, ya- tınm için öngörülen par a - nın 7 milyar liralık dilıminin bu yıl gerçekleştirildiğini söyledi. Dünya Bankası ile Türk hükümeti ara- sında imzalanan protokol ile 1987 yılında hazırlık çalışmalarına başlanan projenin uygulanmasına bu yıl başında başlandı. Yozgat. İstanbul, Ankara. Diyarbakır, Mardin. Sıvas. Muğla, Tokat illerini kap- «sayan projenin yatınm çalışmalan 4 vılda tamamlanacak. I. Sağlık Projesi kapsa- mında yer alan illere toplam 180 milyon dolarlık biryatınm gerçekleştirilecek. Proje kapsamı içerisinde "pilot" bölge il- ler arasında yer alan Yozgat'ta bu yıl 14 sağlık evi. 2 sağlık ocağı binası için y aklaşık 4 milyar hra harcandı. 3 mılyar liralık sağ- lık tesislerinde onanm gerçekleştirildı. Sağ-r lık personelinin eğiıimlerinin ise devarrr! cttiğı bildinldi. Önümüzdeki yıl Yozgat'ta ' 3 sağlık ocağı, 10 sağlık evi ve Sağlık Mü- düriüğü hizmet binalannın temelleri atıla- c&k Yozgat il Sağlık Müdürü Kâzım Arslan, 1 Sağlık Projesi'nın genel amacı ve yatı- nmlan hakkında yaptiğı açıklamada. şu bilgileri verdi: "Projeyle 8 ildeki sağlık hizmetleri. araç. tıbbı malzeme. personel standardı sağlana- caktır 1996 yılı sonunda proje kapsamın- daki iller arasındaki standart yakalanmış olacak. farklılık gozlenemeyecektir. Mev- cut sağlık kuruluşlanmızdaki tıbbi malze- menin yüzde 50 dolayında yenilenmesi amacıyla bakanlığımız ıhale yapmıştır. Ay- nca il müdürlüğümüz emrine verilecek olan 20 arazi tipi araç. 2 kamyon. 6 mini- tur. 8 binek otosu. 4 pikapm alım karan cıkmış ve önümüzdeki günlerde bu araçla- nngelmesini beklemekteyiz." Öte yandan, belirli bölgedeki personel yığılmalannı önlemek. özellikle köylerde bulunan sağlık tesislerine işlerlik kazandır- mak amaayla sağlık personelinin il içi ta- yinleri donduruldu. Sağlık Müdürü Kâzım Arslan. il içi tayin isteyen personelin 15-30 ocak ve 15-30 temmuz tarihleri arasııjda başvuruda bulunabileceklerini, bu tarihler dışındaki tayin istemlcnnin işieme konul- mayacağını açıkladı. Divriği'de beledîye lıesaplaıma lıaeiz HATİCE BİÇER Gelir ve damga ver- gısi borçlan nedeniyie Divriği Bele- diye Baş- kanlığı'nın banka he- saplanna haciz geldi. Halk Ban- kası ve Zira- at Bankası'n- da bulunan 300 milyon liralık hesaplanna Divriği Mal Müdüriüğü tarafından haciz geldığıni belirten Belediye Başkanı Muhar- rem Yağbasan. "Mal Müdürlügü'nün bu uygulaması, bu kış gününde Divriğilileri perişan edecektir. Hi7metler aksayacak, memur ve işçi ma- aşlannı alamayacaktır" dedi. Divriği Bele- diye Başkanı Yağbasan. 1580 sayılı Beledi- yeler Yasası'nın 19. maddesine göre, kamu hizmctine tahsis edilen para ve mailann haczedilemeyeceğini belirterek, "Belediye- mizin 1992 yılı gelir ve damga vergisi borcu bizım haseplanmıza göre 473 milyon li- radır. Mal Müdüriüğü ise 1 milyar 138 mil- yon lira borcumuz olduğunu öne sürerek banka hesaplanmıza el koymuştur. Bu ha- ciz işlemi yanlıştır. Mal 6183 sayılı Amme Alacaklan Kanunu. 2334 sayılı İcra İflas Kanunu. bu türden para ve mailann hacze- dılcmeyeccği doğrultusundadır. 1992 yılı sonuna kadar olan borçlar Tahkim Ya- vısı'na dahıl edıldi" diye konuştu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle