09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 8ARALIK1992SAU' OLAYLAR VE GORUŞLER Cumhuriyet'in Onurlu Savaşımı AHMET CEMAL T oplumlann duşunsel vaşamldnnın tanhı sığ- laştırma ve çoraklaştır- ma gınşımlennın ör- neklenyle doludur Bovle donemlerde -bı- lınçlı \a da bılınçsız ola- rak- gerçekleştınlen bellı bır ıdeolojn ı genış kıtlelere benımsetme gınşımlen. duşunen ınsan ıdealının >enne. eleştı- rel bılınçten yoksun otomat-ınsan mo- delını geçırmevı temel hedef edınır Ortada henüz gerçek anlamda bır sa- nayıleşme \e bo>le bır sana>ıleşmenın bıçımleyeceğı tuketım eğılımlennı taşı- yabılecek, olumlu anlamda burjuva külturunden suzulup gelmış bır kül- turel altyapı yokken kıtlcsel tüketımı gıderek daha çok korüklemek, ancak duşunsel üretırru bütunuyle bır yana bırakmış toplum modellennın yara- ülmasını sağlayabılır Bu türden mo- dellenn egemen kılındığı oriamlarda düşünce üretımının \e kultürel bınkı- rrun önemının sa\unulmasını temel hedef bılen kıtle ıletışım araçlanrun yazgılan. her zaman ınanılmaz güç- lüklerle savaşmak zorunda kalmaktır Bır suredır Cumhunyet gazetesının goğuslemek zorunda kaldığı %e ancak bu kuruma gerçek anlamda gonul ver- mış bır avuç ınsanın. gerçek aydmın çabalanyla karşısında dırenılebılen güçluklenn onemlı bır kavnağını da yukanda belırtmeyeçalıştığım neden- lerde aramak. kanımca yararlı ola- caktır Gerçek bır gazetenın, başka de- yışle okurlannı hep duşunmeye. varo- lanlan sorgulamaya. sorgulamadan ortaya çıkacak sonuçlar karşısında da her şeyden once duşunsel planda bı- lınçlı tavır almaya yöneltmeyı bınncıl amaç bılen bır gazetenın 'gazete ola- rak kalabılme" yolunda amansız bır savaşıma gırmesı. doğrudan o gazete- nın ıçınde bulunduğu oriama ılışkın bırgostergedır l aralık tanhlı Cumhunyet'ın ıkıncı sayfasında, Guven Tunç"un "Arabesk Değıl. Amenkabesk'" başlıklı yazısını okumuş olanlar. sanınm ıçınde yaşadığımız ortamın en doğru betım- lemelennden bınyle karşılaşmışlardır Boyle bır ortamda Cumhunyet'ın 'aykınhğı', karşımıza bır tuhaflık ola- rak değıl. fakat ancak onurlu bır gorev nıtelığıyle çıkabılır Kuponlu ansıklo- pedı kampanyalannın sonunda -ken- dılennden bu uslubun hıç beklenme- yeceğı >avın organlannın da katkısıy- la- bır mahalle ka\gası\la nokta- landığı. boy lesıne duze> sız bır basın (') savaşı çerçevesınde. reklamlann dev- let kademelenne kadar sıçratıldığı bır ortamda hâlâ habercılığı \e okurlan düşundurtme amacına vonelık \o- rumlarıgazetecılığınozusaymak ege- men kıtle ıleşıtım araçlan (medya) or- lamına savaş açmakla eşanlamlıdır Hele batun bır toplumun. bınncıl go- re\len toplumu \e onun bıreylennı aydınlatmak olan medyalann da bu- yuk katkılanyla. bılınçten neredeyse tumuyle yoksun. başta kıtap okuma olmaİc uzere. her turlu duşunme aracını dışlayan bır tuketım modelıne ıtıldığı bır ortamda hâlâ tek ı^leunı duşunmede ve duşundurtmede bulan bır gazetenın \arlığı. bır kıtle çılgınlığına tek başına karşı koyma yu- reklılığınden başkaca bır ^e\ değıldır tçınde yaşadığımız ortamın bu ozellık- len göz onunde tutulduğunda. Stefan Zweıg'ın o eşsız Montaıgnc deneme- smde özgür bırey ıçın soyledıklen Cumhunyet gıbı yalnızca gazete ola- rak kalabılmenın sa\aşımını \eren bır kurum ıçın de geçerlık kazanabılmek- tedır Ancak Tıranca ıdeolojılenn bıreyın yaşamını ve yıne bu yaşam ıçınde olmak uzere. en değerlı ozu, başka dev ışle bırey sel o^gurlüğu tehdıt ettığı bır zaman dılımını kendı yaşa- mak. zorunda kalmış olanlar kıtle çılgınlığının egemenlığındekı böyle za- manlarda ınsanın kendı kendıne sadık kalabılmesınm ne buyuk bır yureklı- lık durustluk ve kararlılık gerektırdı- ğını bılebılırler Yalnızca bövlelen. dunyada bır kıtlesel yıkımın ortasında kendı manevı ve ahlakı bağımsızlığını lekesız koruyabılmekten daha guç bır şev olamayacağını bılırler Ancak aklın ınsan onuru dıye bır şeyın varlı- ğından kuşkuya duşmuş olanlardır kı. bır toplum tekının, bır dunya kao sunun ortasında örnek bıçımde dım- dık avakta kalabılmesını ovguyedeğer bır eylenı sayabıhrler" Cumhunyet. bugun bır anlamda yalnız değıldır. ıçınde yaşadığımız ve neyazık kıgıltıkçedaha voğunlukka- zanan bır kaosun ortasında. hâlâ bır vennc ıkı gazete alan okuyucusunun varlığıyla. yazılanyla deslek veren bır avuç aydmın varlığıyla ve son olarak bır avuç çalışanının ancak kahraman- ca dıye nıtelendınlebılecek dırencıyle. yalnız değıldır Buna karşılık aynı Cumhunyet, her gun "Cumhunyet bugun acaba ne kadar tıraj kaybına uğradı"' sorusunu, gorkemlı bına- lannın gorkemU odalannda. yüzlenn- de gulucuklerle ellennı ovuşturan baş- ka gazete yonetıcılennın varlığı bağ- lamında. Cumhunyet'ın 'habne' an- cak akşam ustlen, bar koşelennde "acıyabılen' aydınlann (') varlığı bağ- lamında. son olarak kurumlaşma kav- ramına hâlâ bu kavramın guncel ve cepsel esıntılere göre ıçenk değıştırebı- leceğını sanacak kadar uzak olanlar bağlamında. yalnız bırakılmış bır ga- zctedır Gelgelehm yalnızlığın boylesı, gaze- te olarak kalabılme ozgurlüğünün onurlu bır bedelınden başka ne ola- bılır9 Yıne Zvveıg. başyapıtı sayılan Erasmus denemesmde. Baü humanız- mırun bu en büyuğunden "bütün yalnızlar gıbı özgür ve butün ozgurler gıbı yalnız" dıye söz eder Yukanda belırtılen egemen oriama aykınhğı ıçensınde Cumhunyet gaze- tesı adlı kurumun yalnızlığı, ancak kendıne her gün yenı ve tükenmez guç kaynaklan yaratabılecek. uretken bır Erasmus yalnızhğı ıle karşılaştınlabı- Ur ARADABIR Prof. Dr. NİHAT G. KINIKOĞLU Anadolu Üniversitesi Üniversitelepde Gece Eğitimi Yakın zaman once yasalaşan gece eğıtımı unıversıte dışında kalan gençlerımızın bır kısmına daha okuma olanağı vermek amacının yanında hseleşmıs unıversı- telerımızın olanaklarından gece de yararlanmayı amaç- lamaktadır ABD de doktora çalışmam sırasında nadıren butun bırhaftasonunudınlenerekgeçırdığımı hatırlarım Gece yarılarına kadar laboratuvarlar ofısler ışıl ışıldır, profe- sorunden araştırma asıstanına kadar unıversıtelı ıçın orada gun gece yarılarında bıter Ya Turkıye de 9 Tur- kıye de saat 16 dan sonra eğer derslerı yoksa oğretım uyesını unıversıtede bulmak olanaksızdır, laboratuvarlar kılıtiıdır ve gunduz ıdarı ek ışlerle oradan oraya kosturul- duğu ıcın araştırma yapmaya fırsat bulamayan arastır- ma gorevlılerı bıle ortalıkta yoktur Burada şu soru akla gelıyor Bu boşluğu gece eğıtımı ıle mı doldurmalı yoksa araştırma ıle mı? ikıncı yakla- şım çağı yakalamak ıcın gereklıdır bırıncısı ıse ışsızlığı azaltmak kısa surede sıyasal yarar sağlamak ıçın Ge- ce eğıtımı ıle açık oğretım gıbı yenı bır ıkıncı sınıf mezun- lar ordusu oluşturulacaktır Uygulanmakta olan başarısı kanıtlanmıs yontemler varken neden yenı sorunlar yaratacak yenı yontemler aranmaktadır 9 Gece eğıtımı kararı alınırken yıllar suren hangı araştırmaların sonuçla-ından yararlandık kı onun da LIMME gıbı rafa kaldırılmayacağından efnın olalım Oysa lıselerımızde uygulamaya başladığımız kredılı ders geçme sıstemının unıversıtelerımızde uygulanma- sı ıle unıversıtelerımızde yenı bır sınıf yaratmadan kapa- sıteyı artırmak mumkundur Öğrencı yıl başında dersle- re kayıt olurken (sınıfa değıl) konusu uygun (danışmanın onayladığı) ve yeterlı yerı olan derse kaydolacaktır Unı- versıte belırlı bır derse ılgının cok olduğunu gorunce aynı konuda bır başka saatte ıkıncı bır ders koyacaktır Dersler gece verılebıldığı gıbı hafta sonu da verılebıle- cektır Başka bır deyışlederslerınsayısıartırılarakgere- kırse geceye kaydırılarak kapasıte ıstenıldığı kadar artı- rılabılecektır Gece eğıtımının hukumet ıcın bır baska cekıcı yanı pa- ralı olusudur Eğıtımın bır kısmının paralı, bır kısmının parasız olması eşıtlık ılkesıne aykırıdır Eğer katkının arttırılması ıstenıyorsa butun yuksekoğretımde hereğı- tım dalının oğrencı başına malıyetı ıle orantılı olarak harçlar arttırılmalı ve oğrencılerden basarısız oldukları ıçın tekrar edeceklerı derslerden tam malıyetı ıle ucret alınmalıdır Artık lıseleşmıs unıversıtelerımızde asıl buyuk sorun onları araştırmayapılan bılgıveteknolojı uretılenyerler halıne getırmektır Gazetelerden yenı unıversıteler ıçın 2300 oğrencının doktora yapmak ıçın yurtdısına gonderı- leceğını, bunun ıçın 500 mılyar odenek ayrıldığını oku- duk Bu para ıle 50 unıversıtenın her bırıne 10 mılyar lı- ralık proje desteğı sağlanırsa hem 2300 den fazla oğren- cı doktora yapacak hem unıversıteler bu doktoralıların doktoradan sonra araştırma yapabıleceklerı labora- tuvarlara sahıp olacak hem de Turkıye nın unıversıtelerı araştırma da yapılan kurumlar halıne gelecektır Tur- kıye'de Batı dakıduzeyde doktora yapılabılecekunıver- sıteler de olduğunu, fakat bırkaç yuz bın lıralık sarf mal- zemesı bulunamadığı ıçın bu unıversıtelerde bazı araştırmaların yapılamadığını bılmekteyız Hıç olmazsa unıversıtelenmız gıbı bılım kuruluşları- mızın sorunlarının cozumu bılımsel olmalı esınlere soyleşılere değıl arastırmalara dayanmalı değıl mıdır? CUMHURtYET KİTAP KULÜBÜNDEN ARMAĞANLI KÎTAP KAMPANYASI. ÜYE OLAN VE OLMAYAN HERKESE, TÜM OKURLARA... 7-31 ARALIK 1992 'o35'e varan indirimler... 150.000.- T.L.'ya kadar armagan kitap Cumhuriyet Kitap Kulübü Taksim Mağazamızda (îstiklal Cad. Zambak Sokak 4/1 Fransız Konsolosluğu yanı) dilediğiniz kitabı seçin, armağan paketinizi ve sürpriz hediyenizi alın. Sipariş Tutarı 250.000-500.000 arası 500.001-1.000.000 arası 1.000.000'un ustü İNDİRİM Elden %25 %30 %35 eP T T % 20 % 25 % 30 Üye 01- mayan * . « . « . Armağan Paketi Tutarı G 50.000.- T.L. D 100.000.- TA. • 150.000 TX.'lik Kitap veya ÜBeyoğlu 1930 Albümü Önemli Not: KampanyayaPTTilekatılmakisfeyenleriçin mevcut kitaplar listesi Cumhuriyet Kitap Eki'nde yer almaktadır. Sipariş tutanıu Posta Çeki No.: 666322 (Çağ Pazarlama A.Ş.) ye yaordığınıza ilişkin fotokopiyi ulaştınn. Kitaplannız ve hediy epaketiniz adresinize gönderilecektir. Cumhuriyet Kitap Kulübü, Çağ Pazarlama A.Ş. Istıklal Cad. Zambak Sokak No 4/1 Taksim- İSTANBUL TeL 252 38 81-82 PENCERE 10 Emir Partisi... Sorumsuz Cumhurbaşkanı Özal Fıravunlar ülkesıne uçmadan once yenı kuracağı partı ıçın gıderayak "talı- mat' vermış Lıderlerını uğurlamak ıçın kırmızı yol halı- sının kıyısına tek sıralı saf nızamında dızılen "Cahılıye devrı artıklan el pençe dıvan durmuşlar Neymış verı- len 'talımat'"> Sabah gazetesı bakla tanesı gibi kara hurufatla manşetını atmış ' Özal dan 10Emır' Tovbe tovbe estağfurullah' Hanı şu teror yuzunden kan dokulmese, buyuk kentlerde bamoum sürmese, ın- sanlar gurultuye gıtmese sıyasal yaşam seyrıne doyum olmayan bır tıyatro sahnesı gıbı her sabah gune perde- lerını açacak' Ses yukseltıcılerını, kentın en duyarlı kesımlenneçevırmışmınarelerde ezan-ı Muhammedı'- yı neredeyse gazele donuşturen muezzınlerın seslerı - Allahu ekber Sen bızı bağtşla yarabbım' Haşa huzurdan, kım ken- dını senın yerıne koyabılır^ Özal mı'' Hayır yemını bıtlah kı şırk koşmak gibi bır gunah işle- yecegı Cumhurbaşkanı ndan umulamaz. Pekı bu ' 10 Emır ' ne oluyor'' • Ne demek 10 emır? Yuce Allah, bılındığı gıbı "10Emır"den oluşan yasası- nı "lur-u Sına"nın doruğunda Hazretı Musa'ya bıldır- mıştı 10 Emır ın ılk buyruğu - Benden başka ılâhın olmayacak1 Musevıler ıçın ' 10 Emır" kutsaldır, Tevrat'ın ozünü oluşturur, ama Kuran ın Isra suresınde 10 Emır'den esınlenen kurallar yer almıştır, bunlardan en onemhsr - Yeryuzunde boburlenerek yurume! öyle ıkı kolunu yana açarak Kırkpınar'da peşrev ya- pan yağlı pehlıvan edasıyla sağına soluna salınarak "kuçuk dağları ben yarattım' havasında sakın yurume1 Pekı, ' Cahılıye devrı artıklan ' yoksa yüce Tanrıyı es geçıp bırısını putlaştırmaya mı kalkışıyorlar9 Sakın ha' Eğer sıyasetın cehennemınde cayır cayır yanmak ıs- temıyorlarsa, Özal'ın degıl, yaradanın emırlerme kulak verırler • Sorumsuz Cumhurbaşkanı özal'ın 'Cahılıye devrı ar- tıklan 'na verdığı ' 10 Emır neymış^ Sabah gazetesı yazıyor ' 1) Taban fıyatı uygulaması kaldırılmalı 2) Vergılerde yuzde 15 lık tek oran olmalı 3) Eğıtım hızmetlerı paralı olmalı 4) Sosyal guvenlık sıstemı değıştırılmelı 5) Sağ- lıkta ozel sektore ağırlık verılmelı 6) Ekonomıde destek- leme kalkmalı 7) Ithalatta sınırlama kalmamalı 8) Goç ozendırılıp Kurt soı unu çozulmelı 9) KIT ler ozelleştınl- melı 10) Aktıf dış polıtıka uygulanmalı ' Program hazır Hemen partısı kurulmalı para zaten ıbadullah, bır ge- nel merkez bır tabela, uzerınde bır yazı '10 Emır Partısı Partının genel merkezı Cankaya Koşku • Soylence der kı Yuce Allah Hazretı Musa'yı Tur-u Sına nın doruğuna çağırıp seslenmış - Ey Musa> Dız çok, kulaklannı aç, lyı dınle, sana bır emır vereceğım Musa - Bedava mı vereceksin? -Elbette - Öyieyse 10 tane ver Bedava olduktan sonra sorumsuz cumhurbaşkanı, 10 değıl, 100 tane emjr versın, 'Cahılıye devri artıklan" bozdurup bozdurup kullanırlar Suphi Nuri İleri DUVARSIZ ŞEHRİN İNSANLARI Şürler cem yaymevi Nuruosmaray* Cad Kardeşıer Han 3/3 Cagtfoglu-Jstan&ul T« 527 17 41 - F« 526 97 « Müşteri Temsilcisi Insanı ıhşkılerde başarılı, gınşken, tercıhan reklam, halkla dış- kıler veya medya konularından bırınde deneyımlı genç, dına- mık bay-bayan aranıyor. Tel.: 267 22 81 TOPUIMSAL ÇÖZÛLME (TOPLUMSAL PATOLOJİ) MUSTKFA COŞTUROĞUTnun araştırmaya dayanan bu yapıt Gündoğan Yayınlan (Ankara) arasında çıktı. TUPRAŞ L TURKIYE PETROL RAFESfERILERI A.Ş.'I TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU Ortaklanmızın yeni pay alma haklannı kullanmasından sonra kalan paylann halka arzedilmesi ile ilgili ilan 8.12.1992 Sahgünü Tercüman gazetesinde yayınlanmıştır. ilan olunur. OZEL BORA SÜRÜCÜ KURSU 96. DÖNEM KAYITLARI DEVAM EDİYOR Kurslarımız hafta sonu hafta ıçı va akşam Dersane: ÜSKÜDAR : 343 67 82 310 92 86 KOZYATAĞI:362 47 33 Galeri • Atölye v 232 64 26 • 23O 21 87 Ansiklopedileriniz ve romanlarınız yerinizden alınır. 554 08 04 Mdtemdtık \e Kımya derslenvenlır Tel 3253856 BULENT ERKMEN 91/92ÇALIŞMALARI 7-30 ARALIK 1992 AKM SERGISALONU TAKSİM İSTANBUL PAZAR HARIÇ HERGUN 10-19 ARASI BANKEKSFRES BGYUT YAYIN GRUBU VE CFSETYAPIMEVININ KATKILARIMA GERÇEKLEŞTBILMIŞTIR S e 1 v i T e k t a ş Resım Seıgisi ı\bnca ,ModernSanat l tPazargunlaıdışındal Viılıkonağı Caddea No H7'2Nışamaşı Istanbul Tfel 230 39 80 10 31 "ıralık 1992 1100 1800 (Pazargunlen dşmda) Isoklal Caddesı 141 Beyoglu Isanbul TH 252 1698 NECMETTIN OZLU Resim Sergjsi GARANTİ SANAT GALERİSİ TEM SANAT GALERİSI SALİH COŞKUN Heykel ve Desen ÂSIMIŞLER Reslm Sergisl 26 Kasım - 22 Aralık GALERİ •fe •PBALDEM Va Korag CacJ At««ava« Soh ^4D 22 i S020O N.şanlas ISTANBU. Te ) 232 40 8ı Galeri • Atölye İLAN DİYARBAKIR A s L h L 1. H U K L A HAKİM1 İĞİ'NDEN Davacı Mah\e\eGumruk Bakanlığı vekılı tara' ı dj ı dasalı Il\ai Kutlu alevhıne açılmış bulunan alatak davasının \apılan avık durus ması sırasında Ankara ılı 8 Cadde 80/10 Emek adresınde ıkamet eden da\alı I! vas Kutlu aramalara rağmen bulunamamış adresı de lespit edıleme mij oluugundan da\alınıu L^.^arbakır Aslıve I Hukuk MahkemeM'ne an 1991 14S esas \e 30 12 1992 gunlu duruşma>a ı«.abet etmesı veva kendısını temsılen bır vekıl gondermesı HUMk nun S09 maddesı ge reftin«.e dava dılekçesı \enne kaın olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 52O3S URLA ASLIYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No 1992 233 Karar No 1992/609 Davau Canpaşa Aksarı tarafından nufus ıdaresı aleyhıne açılan nulusta ısım tashıhı davasının vapılan açık yargılaması sonucunda mahkememızın vukandakı sırasına kavıllı ve 21 10 1992 tanhlı ıla mı ıle ' Çorum Alaı.a ılvesı Bolatvik kovu 016 01 ulı 6" \a\fa 23 kutukıe nutusa kavıtlı \ga ve Natıye'den olma 1975 doğumlu Canpaşa Aksan'nın Canpaşa olan adının Hun>e olarak duzeltılme- sıne karar venlmıştır ilan olunur Baiin 46429 İLAN K V\ŞERİ2.ŞLLHCEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN DosvaNo 92 66VI090 Gıda Maddckn Tuzugu ne muhalefet suçundan sanık Sıvas merkez Kızıkakovunııl ka\ oluph ılen ka\sen Karpuzatan da Şahın sucuklan mcsul nıiHİuru Gursel Tın ın musnet suçtan dola>ı vapılan vargılaması sonııııdj TC K 'Ws 14 "2 4(12 I 2 647 4 maddelen gereğınce 550 000TL ağır p.ıra tezabi ıleı_e7alandınlmjsına 3 a> surevle meslek sanat ve tıcare- tının tdlılınc 7 gun surcsle ışvennın kapatılmabina karar venlmıştır İlan o | u n u ı Basın 46^51
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle