20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8ARALIK1992SAU CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Siyasi partiler' paneli • Haber Merkezi - Türkiyc Sos>al Ekonomık Siyasal Araştırmalar Vakfı TÜSES. "Siyasi Partilerimiz Tıkandı mı?" konulu bir panel düzenledı. Boğaziçi Jniversitesi Büyük Toplantı Salonu'nda yann saat 15.00'de gerçekleştirileek panelde. Türk siyasi parti sistcminın gcçirmekte olduğı sarsıntının ncdenlcri ve nasıl aşılabilcceği tanışılacak. Oturum başkanlığını TÜSES vakıfmüdürü Dr. Şahin Alpay'ın yapacağı panelde Prof. Dr. AsafSavaş Akal. Milliyet gazetesi yazan Taha Akyol ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlkay Sunar konuşacaklar. 'Copzedeler' savalıkta • İSTANBUL(ANKA>- Kamu Çalışanlan Sendikalar Platformunun İstanbul'da gerçekleştirdiğı •'grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı" mitinginde copdarbeleriyle yaralanan altı memur, polisler hakkında "görevlerini kötüye kullandıklan" gerekçesiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savahğı"na suç duyurusunda bulundu. Arazi mafyasına darbe • ISTANBUL(AA)- İstanbul'da devlet arazilerini parselleyerek satan 12 kişi. 8 tabancayla ele geçirildi. Sultanbeyli, Sangazi ve Dudullu'da Hazine ve Orman İdaresi'ne ait arazilerin bir şebeke tarafından işgal edildiğini belirleyen Asayiş Şubesi Gasp Bürosuekiplerince başlatılan operasyonlarda, Şinasi Kaya, Adil Erdoğan. Hınr Ekşi ve Mehmet Ali Ekşi. tabancalanyla birlikte yakalandılar. Yanyın kulesnnte ölüm •tSTANBUL(AA)- İstanbul'da bir itfaiye eri. yangın gözetlediği kulede geçirdigi kalp krizi sonucu öldü. İtfaiye yetkılilerinden ahnan bilgiye göre, 30 yıllık itfaiye eri Mehmet Ateş. Önceki gün Beyazıt'laki yangın kulesinde görevine başladıktan sonra. kalp krizi geçjrdi. Yıllardır 85 metre yüksekliğindeki kulede gözetleme yapan Ateş, krizi atlatamayarak öldü. Busoygunuhep yapıyorlap • İSTANBUL (AA)- Karaköy 'de 2 işhanı. 40 gün içinde 5. kez soyulmak istendi. Işyerlerinde para bulamayan hırsızlar, bir tele-sekretervebir bilgisayarla yetinmek zorunda kaldılar. Perşembepazan Şair Ziya Paşa Caddesi'ndeki Tuğrul Han ile bitişiğindeki Kanaat Han'a, kapalı olduklan hafta^onunda kapı ve camlanru kırarak giren hırsızlar. toplam 14 işyerinde aptıklan aramalarda para bulamadılar. "Alevi değil, demokrasi kupurtayr • ANKARA (ANKA) - Baa Alevi dernekleri yöneücileri ortak bir açıklama yaparak toplumun acil çözülmesi gereken sorununun Alevüik değil, demokratikleşme olduğunu ifade ettiler. Pir Sultan Abdal, Hacıbektaş Veli Kültür. Aşık Veysel Kültür. Divriği Kültür ve Yardımlaşma ve Sıvas Şarkışla köyleri demekleri ile Tuncelililer Vakfı yöneticileri, tarafından yapılan ortak açıklamada son günlerde kamuoyunda Alevi kurultayı yapılacağından söz edildiği belirtilerek Alevi kurultaymm doğru olmayacağı savunuldu. OzahHûrriyet davası • ANKARA (AA)- Çumhurbaşkaru Turgut Özal'ın. Hürriyet gazetesinde çıkan iki haberde kişilik haklanna hakaret edildiği •rekçesiyle gazete hakkında nÇtığı lOOmilyonliralık tazminat davasma devam edildi. Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmaya. Özal'ın avukau Bilgin Yaacıoğlu ile gazetenin avukatı Çetin Karakuşkatıldı. Duruşmada söz alan gazete avukatı Karakuş, yaklaşık 1 ay.önce trafik kazası geçırdiğini hatırlatarak dosyayı tam olarak incelemediğini belirtti ve mehil talebinde bulundu. SSK eskiemeklileriyaktı• Sosyal Sigortalar Kurumu'nda emekliye 11 çeşit maaş ödeniyor • SSK'ya aynı süre prim ödeyenler farkh yıllarda emekli olmalanndan dolayı farkh emekli maaşı alıyorlar. 25 yıl süre ile 9 bin gün prim ödeyen işçilerden 1 Mart 198 Tden önce emekli olanlar 1.482.868 lira emekli aylığı alırken, yine aynı süre prim ödemiş. ancak 1992 yılında emekli olmuş bir işçinin eline ayda 3 milyon 567 bin 239 lira geçiyor. çerlik taşıyan "eşit işe eşit üc- ret" ilkesi ile taban tabana celi- şen ve sosyal adalet kavramını SSK emeklileri arasında tü- müylc zedelcycn bu uygulama SSK emekli ayhklannın hesap- lanmasında kullanılan göster- gede ya da emekliliğe temel alı- nan çalışma sürelerinın hesap- lanmasında yapılan değişiklik- lerin daha önce emekli olanlara da uygulanmamasından doğu- BU EMEKLİLERİN HEPSİ OE 25 TAM YIL 9 BİN GÜN PRİM ÖDEDİLER 3.427.925 TL 3.567.239 TL. AYDIN ENGİN Y1LMAZ ŞİPAL Sosyal Sigortalar Kurumu"- na aynı süre prim ödeyenler. salt farkh yıllarda emekliye ay- nldiklanndan dolayı birbirin- den ciddi oranda farklılık gös- teren emekli aylıklan alıyorlar. Şu anda SSK'da tam on bir çeşit emekli aylığı alan işçi emeklisi bulunuyor. Orneğin SSK'ya 25 yıl süre ile tam 9 bin gün emcklı- lik primi ödeyen işçilerden 1 Mart I981'den önce emekli olanlar 1.482.868 lira emekli aylığı alırken. gene 25 tam yıl ve 9 bin gün prim ödemiş, ancak 1992 yılında emekli olmuş bir işçinin eline ayda 3 milyon 567 bin 239 lira geçiyor. Uluslararası Çalışma Ör- gütü'nün (ILO) uluslararası ge- 2.093.180 TL. 1.482.868 TL 1 Mart 1981 ûocasi 1 Mart 1961 T Mart 1961 soreast 5nces» «neWiler söper emekS 1 Mart 1981 sonrası sfiper emetö 1987 y*nda sOper emekS 1968ye 1 9 *7da tSOTda aMf emeM 1992-tte otacddar yor. Buna karşılık memur emekli- lerinin bağlı bulunduğu sigorta kuruluşu olan Emekli Sandığı'- nda böylesi "adaletsiz" bir uy- gulamaya rastlanmıyor. SSK'run emekli aylıklan in- celendiğinde ortaya çıkan "farkh ayhklar" şöyk gruplanı- yor 1 Mart 1981'den önce emekli olmuş. emekliliğine kadar ge- çen dönemdc SSK'ya 25 yıl sü- reyle tam 9 bin gün prim öde- miş ve son beş yıldaki primleri- ni tavandan. yani en yüksek üc- rct düzeyinden ödemiş bir si- gortalı l milyon 482 bin 868 hra emekli aylığı alıyor. Bunlardan tek farkı l Mart I98l"den sonra emekliye aynl- mak olan bir sigortahnın eline ise l milyon 549 bin 112 lira emekli aylığı geçiyor. Süper emeklilerden l Mart I98l'den önce emekli olanlar 2 milyon 93 bin 180 lira alıyorlar. Buna karşılık l Mart I98lden sonra "süper emekli" olanlann eline 2 milyon 159 bin 424 lira geçiyor. İ987 yılında "süper emekli" olanlara ise 2 milvon 288 bin 884 lira ödeniyor. Eğer SSK sigonahsı 1988 yı- lında emekli olduysa eline l milyon 713 bin 582 lira. 1989'da emekli olduysa 2 milyon 184 bin 231 lira geçiyor. Emekliliğe 1990 yılında geçenlerin durumu daha da iyileşiyor. Onlann eline toplam 2 milyon 587 bin 223 li- ra geçiyor. 1991 yılında emekli olanlar 3 milyon 4 bin 190 lira alırken, son ayma girdiğimiz 1992"de emekli olanlann aylığı 3 milyon 427 bin 925 lirayı buluyor. Birkaç hafta daha sabredip 1993 yılında emekliye aynlacak SSK sigortahsı bir emekçinin eline tam 3 milyon 567 bin 239 lira geçecek. SSK'nda emekliye aynldık- ları yıl dışmda aralannda hiçbir fark bulunıTîayan emeklilere on bir ayn emekli aylığı ödenmesi- ne yoî açan "adaletsizlik"", emekli ayhklannın hesaplan- masında uygulanan "gös'.erge"' ve "katsayı"lardaki değişiklik- lerin dah? önce emekli olanlara yansıtılmamasından kaynakla- nıyor. 'l981"den I988"e kadar 1696 olan eöstersc. 1988"de 2050 ol- duve"heryıîarttı. 1989'da 3100 idi. 1990'da ise 4050'ye cıktı. 1991de 5100 ve I992'de 6250 olarak saptandı. 1993 vılı için gösteree şimdiden 6650 olarak açıklandı. Üstelik 1993te kat- sayı da on iki yıldır ilk kez dcği- şiyor ve851'eçıkyor. Kuşkusuz göstergedeki. kat- sayıdakı aruşlar SSK emeklileri için olumlu. Çünkü emekli ay- lıklan vükseüyor. Ancak yasa- da anlaşılan bilinçli olarak ya- pılmış bir tercih cmekii aylıkla- nna artış getiren gösıerge ve katsayı değişikliklerinden.' de- ğişikliğin yapıldıâ günden önce emekli olanlara uygulanmama- sını sağlıyor. Böyîcce eskiden emekh ulanlar cezalandınhyor. Eskiden emekli olanlan ceza- landıran bu uygulama sadece SSK'da var. Memur emeklileri- nin bağlı bulunduğu Emekli Sandığında böyle bir uygula- ma bulunmuyor. 'Yerelyönetiııı demokrasinin okuludur9 • Kalyon Otel'de yerel yönetimle ilgili bir sempozyumda İconuşan İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen, yerel yönetimlerin süreç içindebirer "Yerel Hükümet" olarak hizmet görmelerini sağlayacak model çalışmalannı desteklediklerini söyledi. İstanbul Haber Servisi- Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Doğu Akdeniz ve Ortado- ğu Bölge Teşkilatı (IULA-EMME) ile Başba- kanlık Toplu Konut İdaresi'nin düzenlediği "Yerel yönetimin statüsü,reform,yeniden ya- pılanma ve reorganizasyon alanlannda yeni gelişmeler"konulu sempozyum başladı. Sempozyumun açıhş konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nuret- tin Sözen. Türkiye'dçki yerel yönetimler üze- rinde merkezi denetimin azaltılarak yerel yö- netimlerin süreç içinde birer "Yerel Hükü- met" olarak hizmet görmelerini sağlayacak yeni bir model geliştirilmesi amacıyla bâşlatı- lan girişimi çok olumlu bulduklannı söyledi. Demokrasi okulu Türkiye'deki yerel yönetim sistemi için yeni bir yapjsal model geliştirme çalışmalannın ha- yata geçirihnesinin önemini v'urgulayan Sö- zen, yerel yönetimlerin "Demokrasi Okulu" olarak işlev görmek gibi önemli sorumluluk- lar üstlendiklerini anlattı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Yiğit Gülöksüz de konuşmasında. alt yapı ve arsa üretiminin belediyelerin asli görevi ara- sında olduğunu söyledi. Gülöksüz, yerel yönetimlerin yeniden yapı- lanması amaayla, yerel yönetim yasalannda önemli degişikÜkler yapılması gerektiğini, bu- nunla ilgili olarak bir proje hazırladıklannı belirtti. Toplu Konut İdaresinin bugüne kadar 862 bin konut kredisi verdiğini. bunlann 600 bininin tamamlandığını ve bunlar için 31 tril- yon lira kaynak kullanıldığını kaydeden Yiğit Gülöksüz, Türkiye'de yılhk konut üretimi- nin 400 bine ulaşması halinde konut soru- nunun büyük ölçüde çözünüenmiş olacağını da ifade etti. Türkiye'deki yerel yönetimlerin geliştiril- mesine ve güçlendirilmesine destek olmak. Türk yerel yönetim sistemi içinde yeni bir ya- pısal model oluşturma cabalanna katkıda bu- İunmak amaayla Kalyon Otel'de düzenlenen sempozyum iki gün sürecek. Sempozyuma Avrupa Topluluğu Komis- yonu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkmma Teşki- latı (OECD). İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı (OICQ, Arap Kentler Birliği ^ATO), Arap Kentsel Gelişme Enstitüsü (AUDI), Güney Avustralya Yerel Yönetim Birliği, Avrupa Kamu Yönetim Enstitüsü, Tahran, Pecs, İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Gazi- antep, Van Belediye Başkanlan ve üst düzey yerel yöneticiler kaülıyor. mı gölgeleme bulutunla Kültûr Senisi- 20 Şubat 199 l'de Bolu yakınlannda geçirdigi trafik kazasmda yitirdiğimiz Sami Güner'in anısına çeşitli fotoğrafçılann ürünleriyle oluşturulan "Türkiye 92" albümü hazırlandı. FDÇK (Fotoğraf Dernekleri Çalışma Kurulu)Genel Sekreteri Mehmet Bayhan'ın önerisi ve BP Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştiHlen albümde, ülkesinin güzelliklerini herkese göstermek çabasındaki Sami Güner'in anısına Türkiye'nin değişik yörelerinden görüntüler yer alıyor. "Tannm gölgeleme bulutunla, güzelliklerini herkese göstermeyegeldik..." Mehmet Bayhan'ın albümdeki yazısında belirttiği gibi fotoğraf dünyamızın, yaşamayı. var oluşu lutkuyla seven' "coşkulu ve calışkan delikanbsı". bu duygusunu herkese aktarmak çabasmdaydı. Onun için güneş her seferindeyeni bir heyecan ve fotoğraftı. Yol kenanndaki bir çiçek, bir çocuk. bir ağaç makinasına sanlmasına yeterdi."Aman Tannm, şunlara bakın, ağaçlar, çiçekler, tomurcuklar, kelebekler. Mutluluk, sevinç bunlar. Daha da ötesinde bir şeyler ama anlatamıyorum. Fotoğraflannı çekiyorum. doy amıyorum." 'YavrumNataşa' masayayatuıldı • Sağhk Bakanlığrnm AIDS'le mücadele kampanyasında kullandığı TV sloganı biHmadamlanm kızdırdı. Bilimadamlan hastalığa karşı tek çözümün tek eşlilik olamayacağını belirterek, bakanlığı işin bilimsel boyutunu bir yana itmekle suçladılar. GÜNDÜZ ÎMŞtR Sağlık Bakanlığı'nın televiz- yonda erotik görüntülerle gün- deme getirdiği AIDS'le ilgili "Sosyal Yardım Kampanyasf- 'nın, virüsün diğer bulaşma yöntemlerini içeren reklamlarla süreceği vurgulandı. *Televizyonda son günlerde sık sık gösterilen "Merhaba yavrum Nataşa" ile başlayan se- naryonun tartışması sürüyor. Tıp bilim adamlan Sağlık Ba- kanlığı'nın reklarnına bilimsel gerçekler bir yana bırakıhp ko- nunun salt ahlaki boyutu ön plana çıkartıldığı için karşı çıkı- yorlar. İstanbul Tabip Odası Başkanı Doç.DrZeki Karagül- le, virüsün ilk tespit edildiği yıl- larda bu hastalığa vakalananla- nn homoseksüellife ya da ero- inmanlıkla suçlanıp. toplum- dan izole edilmeye calışıldığını belirterek şunlan söyledi: "Daha sonra virüsün çeşitli bulaşma yollan tespit edildik- ten sonra AIDS'li hastalann toplumdan soyutlanmaması gündeme geldi. Hal böyle iken. Sağlık Bakanlığı yaptığı rek- lamda işin bilimsel boyutunu bırakıp. sadece ahlaki yönüne ağırlık vermiş. Bir kere tek eşli- lik'de AIDS'ın bulaşması konu- sunda tek çözüm olamaz. O za- man bir tane dönör şeçmeniz gündeme gelir. Yani şeçtiğiniz tek kişiden kan alacaksınız. Fa- kat işin ilginç yani o donörün de tek eşli olması gerekiyor. Ola- yın bu boyutuna girerseıuz. işin içinden çıkamazsmız. Bence ba- kanlığın en büyük eksikliği AIDS konusunda ülkemizde yeterli sayıda bilim adamı var- ken, bu kişilerin birikiminden yararlanamamış olmasıdır." Sağlık Bakanlığı adına AIDS le ilgili reklamlan hazırlayan Filtre Ajans'ın senaryo yazan Sacit Onan, senaryolann ajans- lannın özgün bir ürünü olduğu- nu, sadece "Tek çare. tek eşli- lik" sloganının Sağlık Bakanı Yıldınm Aktuna tarafından önerildiğini belirterek şunlan söyledi: "1 Aralık bütün dünya- da AIDS günüydü. Sağlık ba- kanlığı, yaptığı araşürmalarda virüsün bulaşma yollan ile ilgili bilimsel gerçeklerin henüz top- lumumuzda yeterli şekilde bi- linmediğı konusundan hareket- le böyle bir kampanyaya karar verdi Uvgulanankampanyada hedef kitle olarak, nsk faktörü- nün yoğunlaştığı gruplar şeçil- di. Yani yabancı hayat kadı- nlan. yeHi hayat kadınlan. eş- cinseller ve bunlarla ilişkiye gi- ren ya da girebilecek olanlar. Clkemizde de AIDS'in en yo- ğun olarak cinsel iüşkiyle .^u- laştığı tespil edildiğinden ilk se- naryo bu konuya aynldı/' Onan. önümüzdeki aylar içinde diğer senaryolar hakkı- nda ise şu bilgileri verdi: "Diğer senaryolar arasında Rock Hudson'dan yola çıkılarak. eş- cinsel ilişkiler konusunda uyan yapılıyor. Bir diğer senaryo- muz. Eskişehir'den Almanya'- ya giden bir işçimizin normal ilişkiden aldığı AIDS'le ilgili." Kadın. Doğıırganlık ve Aile Planlaması Haber Merkezi - İstanbul Cniversitesi Kadın Sorun- lan Araştımıa ve Uygula- ma Merkezi tarafından düzenlenen konferanslar dizisinin ikincisi. yann Be- yazıt Devlet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda saat 14.00-16.00. arasında yapı- lacak. Nuray Fincancıoğlu'nun Kadın. Doğurganlık ve Ai- le Planlaması konusunda vereceği konferansa, Prof. Dr. Yakut Irrnak Özden, tartışmaa olarak katılacak. Fincanaoğlu, Uluslara- rası Aile Planlaması Fede- rasyonu'nun Londra'daki genel merkezinde Nüfus Politikalan Dairesı'ni ku-. rup yönetti. Türkıye'ye 1985'te dönen Fincancıoğ- lu. geçen yıldan bu yana İnsan Kaynağını Geliştir- me Vakfı'nın genel müdürü olarak görev yapıyor. Özel radyolar ıııüzik dünyasınıalt üst ediyor Müzik dünyası ateş püskürüyor. Kaset satışlan düştü, İMÇ Bloklarındabazı işyerleri kapanıyor, senetler ödenemiyor. BEHZATŞAHTN tlgjli yasa çıkmadığı için hala "korsan" ola- rak nitelendinlen 12 özel radyo yayınını sürdü- rürken, bunlann izinsiz ve telifsiz müzik yayını yapmalan nedeniyle ekonomik kriz kpine giren kaset yapımalan işçi çıkarmaya başladı. Düşen kaseı satışlarma bağlı olarak da. ödenemeyen senetler. yerine getirilemeyen yükümlülükler, kaset yapımcılannın merkezi olan İMÇ Blok- lan'nda bazı iş yerlerinin yavaş yavaşkapanma- sına neden oluyor. MÜYAP Başkanı Burhan Kencebay. 1991 yılında 50 milyon adet bandrol alındığını anımsatarak, "Bu, kaset fıyatının top- tan ortalama fiyatmın 10 bin lira olduğunu dü- şünürsek. 500 milyar liralık bir rakama ulaşıyor. Ö2el radyolar bu şekilde yayınını sürdürürse. 1993 yılı kaset yapımcılannın kara yılı olur; 500 milyarlık potansiyel 50 milyar liraya kadar geri- ler" diye konuşuyor. Bu radyolardan şikayetçi olan sadece kaset yapımalan değil; bestekann- dan söz yazanna. sanatçısından kaset saüasına kadar hcrkes dertli. özel radyolarla bu radyolann yayınlanndan olumsuz etkilenen kesimler arasındaki "*Hak karmaşası" sürüyor. Bu radyolardan en fazla yakman kesim, sanatçılar \e kaset yapımcılan. İMÇ Bloklan'nda bazı yapımcılar dükkanlannı kapatırken. baalan da ellerindeki haar kasetleri piyasa> a sürmüyor. Yapımcılar. kaset saüşlannın düşmesi nede- niyle işçi çıkarmaya başladı. Buna bağlı olarak stüdyolar, kaset satıcılan, sanatçılar, kısaca ge- çimini bu sektörden sağiayan binlerce insan bundan etkilenmeye başladı. Peki. bu sonın nasıl çözümlenecek? Telif ödenmesi >oter!i mi. ödenirse kime. nasıl ödenecek? MESAM (Türkiye Musiki Escri Sahipleri Meslek Birliği) Genel Sekreteri Dursun Karaca. kendilerinin 900'ü aşkm eser sahibinin haklan- nın koruyucusu olduğunu söyleyerek. "Tür- kiye'de müzik telif haklannıkorumaya.takip\e tahsil yetkisıne sahip. tek yasal kuruluş ME- SAM'dır. O zaman. yeni radyo-televizyon yasa- sının düzenlenmesinde öngörülcn ya>in kurulu bünyesınde kesinlikk yer almamız gerekli" di- yor. MESAM Başkanı YıMmm Gürses de. özel radyolann eser sahiplerinin haklannı gaspettiği- ni belirterek. " Gerekirse. \undışından yayın yaptıklanru söyleyen bu radyolan çıktıklan kaynaktan kestirme yoluna gidcceğiz" diye ko- nuşuyor. Pop müzik sanatçılannın kurduğu POPSAV (Popüler Müzik Sanatı Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Evgin. geçtiğımiz günlerde bir grup sanatçıyla yaptığı toplantıda. "Müzik ya- pıtlannı hak sahiplerinden izin almadan. yasa- dışı olarak yayımlayan radyo istasyonlannın hırsızlıklan sona erene kadar" eylem karan al- dıklannı apkladı. Evgin. eylemlcrin kapsamını politik ve hukuki başvurular. korsan radyolann kamuoyunda teşhiri ve bu radvolann bağlantılı olduğu televizyonlann sanatçılarca boykolu şeklinde açıkladı. Radyo istasyonlannın artmusının sevindirici olduğunu söyleyen Edip Akbayrdm ise. "An- cak" diyor. "Bizim parçalanmızı izin almadan çalmalan emeğimize saygısızlıktır." Ya kaset yapımcılan? ışte onlara bir dokunan bin ah işitiyor. MÜYAP (Müzik Yapımcılan Derneği) Başkanı Burhan Kencebay. özel rad- yoLıra ateş püskürüyor. "Bunlann yaptıklan TCK'nın hırsızlık fıiline giriyor. Ha ceketimi izinsiz almış. ha kasetimi" diyen Kencebay. özel radyolann yapımcılara vurduğu darbeyi şöyle an'atıyor "Burada 100'ü aşkın firma var. Bunlar işçi çı- kjıinaya başlad:. Ellerindeki hazıryapımlan pi- yyviya süreme/ oldukr. Senetleri ödenmiyor. Kapanan fimıalarvar. Stüdyolar işyapmıyor." Rudyolann telif ödeyip ödememesi konusun- da ise. "Önce tclif kavramını açıkhğa kavuştur- ma!-' lazım. Telif. besteci ve söz yazanna ödenir. Onu da vapıma öder. Kasct için yüzdc 8 telif ödenir. Dcmck kı kascıin gerive kalan yüzde 92'lik hakkı bi/iın. Özc\ radyolar izın ve teîifiçin muhatup bulamadıklannı söylüyor. kasetin üs- tüncic muhaiap adresi var" diyen Burhan Ken- oebay, paradan önce yapımeıya zarar \erme>c- ak koşullarda >ayın yapılnıasının sağlanmasını istıyor. Burhan Kencebay. özel radyolann yasal hüvi>etleri içinde bas> ururlarsa anlaşmaya ha- zır olduklanra ekliyor. İstanbul Vıdeo. Plak ve Kasetçileri Esnaf ve Sanatkarlan Odası Başkanı Hikmet Aldam ise, özel radyolann hemen kapatılmasım istiyor. " Bunlar yasal değil. telif ödese de yasal değil" diyen Aldam. 20 bini aşkın satıcının elinde 400-500 milyon kaset bekledığini söylüyor. Peki. "Korsan" diye nitelendirilen özel rad- yocular olaya nasıl bakıyor? Özel Radyo, Tele- \izyon Sahipleri ve Yayıncılan Derneği Genel Sekreteri Osman Ataman, "Biz tclif odemeye tardftanz. Telif ödenmediği için yapılan tartiv malar vc doğan >orunlar en iuzla bizım prestiji- mizi sarsıyor. Ancak karşımızda. tek. tam \e ya- sal muhatap istiyoruz. Türk kanunlan besteci ve söz yazarlannı kapsnor. icraalar yok. ME- SAM'la anlaştık, MÜYAP'la görüşmelerimiz- den sonuç alamadık. bir de teliflerle direk ilgisi olmayan POPSAV var, esnaflar var ve bu kııru- luşlann kapsamadığı başkalan var. Bunlarla ayn ayn anlaşma olanağı yok. Batı'da lek bir kurutuş hepsini temsil cdiyor. Türkıye'de öyle bir yapı yok" diye yakınıyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle