13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8ARALJK1992SAU 8 DIŞ HABERLER Inenû Azertaycan'da • ANKARA (AA) - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Ermerustan'ın Azerbaycan'a yönelik saldınlannı durdurması ve işgal allındakı Azen topraklanndan çekılmesi gcrektiğıni söyledi. Erdal İnönü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez EK çıbey'in resmi davetlisi olarak dün sabah Azerbaycan'a ghti. İnönü Esenboga Havaalanı'nda hareketınden önce yapüğı açıklamada Ermenistan'ın yeni kazandıjp bağımsızlığını saldın amacıyla kullanmakla büyük hata işledığini bildirdi. İnönü, "Ermcnistan"ın bu hatasinı en kısa zamanda idrak ederek Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı temelinde banşçı yöntemlerle sorunun çözülmesini sağlayacak bir tutuma yönelinmesi içten dileğimizdir. beklentimizdir" dedi. Slovenya'da seçimler • LJUBLJUNA(AA)- Slovenya'da. dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde. hajen Devlet Başkanı olan Milan Kucan büyük farkla önde gidiyor. Seçim komisyonunun yayımladığı ılk resrni sohuçlara göre. seçim sandıklannın yansından fazlasmın açıldığı oy sayma işleminde, Kucan. yüzde 63.36 oranında oy topladı. Kucan'ın en yakın talripçisi 1van Bizjak'ın ıse şu ana kadar yüzde 22.7 oranında oy toplayabıldiği belirtildi. Parülere göre oy dagıümma bakıldığmda ise. şu ana kadar oylann yüzde 25.7siru alan koalisyon ortağı liberal Demokratık Parti'nin seçimi önde götürdüğü görülüyor. ABD heyeti TüPkiye'ye geliyor • ANKARA (AA) - ABD Başkanlığına seçılen Bill Clinton'un yakjn çalışma arkadaşlanndan Temsilcıler Meclısi çoğunluk lideri, Demokrat ParU Missouiri milletvekıli Richard Gephart ve partilı iki milletvekili cuma günü Türkiye'ye gelecekJer. Gephart. aynıgün Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Süleyman Demirel. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü tarafından kabul edilecek. Gephart ve beraberindekiler. İçişleri. Dışişlen ve Adalet bakanlan ileTBMMde üyesı bulunan partilerin genel haşkanlanyla görüşmelerde bulunacaklar. Heyet üyelen cuma günü TBMM Başkanı Hüsametlin Cindoruk tarafından da kabul edilecek. PrensesAnne evleniyor • LONDRA(AA)- İngiltere'de Buckingham Sarayı, Prenses Anne'in cumartesi günü yapılacak bir törenleevleneceğini resmen doğruladı. Saray'dan yapılan açıklamada. kraliçe2. Elizabeth'in tek kızı Prenses Anne ile Denız Yarbay Timothy Laurence'inevlihk töreninin tskoçya'da Balmoral Şaıosu yanmdaki küçük Crathie kilisesinde aile ve küçük bir dost grubu arasında gerçekleşeceği bildirildi. Buckingham Sarayı'nın kısa açıklamasında. cumartesi ögleden sonra yapılacak dini evlilik törenini Crathie kilisesi rahibi Keith Angus'un yöneteceği kayaedildi. Cezayir gergin ICEZAYİR(AA)- Cezayır'de hükümetin sokağa çıkma yasağı ilan etmesinden sonra meydana gelen ilk olayda, polis "dur" ihtanna uymayan bir grupla gırdıği silahlı çatışmada bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı. Cezayir'de, hükümetin artan terörist hareketleri kontrol etmek amaciyla dün sokağa çıkma yasağı ilan etmesinden sonra, meydana gelen ilk olayda polis. dur ihtanna uymayan üç kişiyle silahlı çatışmaya girdi. Fanatik Hindular'ın 400 yılhk camiyi yıkmalan büyük tepkiye yol açtı. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Hindistan'da (liıı savaşı: 223 ölüDış Haberler Servisi - Hindistan'm Uttar Pradeş eyaletinin Ayodha kentinde fanatik Hinduların bircamiye saldırarak tahripet- melerinin ardından ülke Müslüman-Hindu çatışmasına sürüklendi. Dünkü olaylarda en az 223 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Babri Camii'ne saldıran binlerce Hindu, cami kalınülan üzerine ilkel bir Hindu tapı- nağı ınşa etmeye başladı. Bunun üzerine Ayodha'daki ordu birlikleri. cami çevresin- 'dekı fanatik Hindulan püskürtmek üzere harekete geçti. Ordu en üst düzeyde alarm- da. Hükümet, caminm onanlacağını bildir- di. Hindıstan'daki olaylar Pakistan. Birleşik Arap Emirlikleri ve Ingiltereye de sıçradı. Hindistanda fanatik Hindular'ın önceki gün Uttar Pradeş eyaletinin Ayodha kentin- deki Babn (Babür) Camii'nı yıkma girişim- leri Müslümanlann büyük tepkisine yol açtı. Ajanslar. ülke genelınde meydana gelen Müslüman-Hindu çaüşmalannda en az 223 kişinin öldüğünü, binden fazla kişinin de ya- ralandığını bildirdiler. Caminin bulunduğu Uttar Paradeş eyale- tindeki çatışmalarda 29 kişi öldü. Bunlann arasında önceki gün camiyi yıkmaya çalışır- ken enkaz altında kalan 5 Hindu'nun da bulunduğu belirtildi. Bombay kentinde meydana gelen çatışmalarda ise 40 kişinin öldüğü bildirildi. Çatışmalann en yoğun olarak yaşandığı diğer yerlerin Jaipur, Guja- rat. Karnataka ve Bhopal olduğu belirtildi Bombay Emru>et Müdürluğü'nden yapı- lan açıklamaya göre, kenttekı çatışmalann bastınlması sırasmda polis "son çare ola- rak" ateş açmak zorunda kaldı. Açıklamav; yapan yetkili. "polisın ateş açarken kesinlik- le kurallar içinde hareket ettiğini", ölen ve yaralananlar arasında polislerin de bulun- duğunu belirtti. • Olaylar sırasında polisin pek çok saldınya seyirci kaldıjp ve gazetecilerin de fanatikler tarafından dövüldüğü öne sürülüyor. Olaylann ülke geneline yayılması nede- niyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başba- kan Narasımha Rao. Babri Camii'ni fanatik saldırganlardan koruyamadığı gerekçesiyle Uttar Pradeş hükümetinin yetkilerini mcr- kezı hükümete devretti. Başbakan Rao'nun da gerekli güvenlik önlemlerini alamadığı gerekçesiyle istifası istenivor. Hindistan Yüksek Mahkemesi de aşın Hindu gruplann yasadışı hareketlerini özen- dirdıklen gerekçesiyle ikı Hindu liderinin yargılanmasına karar verdi. Mahkemenın karanna göre. caminin tahrip edilmesınde kendisinde manevı sorumluluk görerek ana- muhalefet partisi Bharatiya Janata liderli- ğinden istifa eden Lal Kişen Advani ile Uttar Pradeş eyaletinin Başbakanı Kalyan Singh, yargılanarak hapis cezası gıyebilecekler. Bu arada Babri Camii çeyresinden aynl- mayan yaklaşık 15 bin fanatik Hindu'nun, caminin kalıntılan üzerine Hindu savaş tan- Hindu militaıdar, Hindistan'm kuzeyinde yer alan Ayodha'da OHİyiyAvyerinetapaukyapnıakistiyoriar. (REUTER) nsı Rama adına tahtadan bir tapınak yap- maya başladıklan belirtildi. Bunun üzerine Ayodha kentındeki ordu birlikleri harekete gecirildi. Birliklere, 15 bin kişilik fanatik gru- bu dağıtmalan emri verildi. Hükümet, cami çevresindeki Hindulann dağıtılmalan sıra- sında olaylann daha da tırmanması olasılıgı- na karşı. ordu\u ülke çapında en yükstk düzeyde alarma geçirdi. Hindistan hükümeti aynca 400 yıllık tari- hi camiyi onarma karan aldığını bildirdi. Hükümet sözcüsü larafından yapılan açık- lamada, "Hindistan hükümeti, harapedilen yapının yeniden inşa edildığini görmek isti- yor" dcnildi. Sözcü. baa 'etnik1 partilerin kapatılacağını bildirdi. Ancak hangi partile- rin kapatılacağına İçişleri Bakanlığfnın ka- rar vereceğini belirtti. Hindular, Moğol İmparatoru Babür tara- fından inşaedilen caminin, Hindu savaş tan- nsı Rama'nın doğduğu ala'n üzerine kurul- duğunu iddia edivorlar. 1990'da Ayodha'daki caminin Hindular- ca yıkıldığma dair yerel bir gazetede yanlış bir habercıkmasının ardından sokağa dökü- len Müslümanlar, Hindu tapınaklannı yık- mışlar ve birkaç Hindu'yu öldürmüşlerdi. Yaklaşık 850 milyon kişinin yaşadığı Hin- distan'da 1^0 milyon Müslüman bulunuyor. Ayodha'nın. Hindulann en kutsal 7 mev kiinden biri. Hindu tannsı Rama'nın doğum yeri olduğu kabul ediliyor. Babri Camii, yıî- lardır Hindu ve Müslüman toplumlar ara- sında gergınlik konusu. Moğol İmparatoru Babür Şah tarafından 1528'de yaptınlan ca- minin yerinde Hindular, Rama için bir tapı- nak inşa etmek istiyor. İlk kez 40 yıl önce camiye bir gece gjzlice giren fanatik Hindular, mihraba Rama'nın bir büstünü bırakıp kaçmışlardı. On binlerce fanatik Hindu, 1989'da da camiye dolmuş ve din adamlan. yere 2 metre derinliğınde btr çukurkazarak diniayinle kutsamışlar ve bu- ı,u lapınaklannın temeli savmıslardı. Hindistan'da yaşanan olaylann gergmliğı Pakistan'a da sıcradı. Keşmir konusunda anlaşmazhk içinde bulunan iki ülke arasın- daki gerginliğin dha da artması bekleniyor. Pakistan Başbakanı Navaz Şenf, dün hü- kümeti olağanüstü toplantıya cağırdı. Ülke- de bir günlük ulusal yas ilan edildi. Karaçi kentinde öfkeli bir kalabalık, kent- teki bir Hindu tapınağını ateşe verdi, Hindis- tan karşıtı sloganlar attı. Yaklaşık 300 bin Hindu'nun yaşadığı Sind bölgesinde güven- lik güçleri 'kırrrua alarrn'a gecirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yüzkrce Hindisunlı Müslüman da Abu Dabi ve Du-, baı kentlerinde düzentedikleri gösterilerle caminin tahrip edilmesini kınadılar. Olaylar nedeniyle, İngiltere'deki 2 milyon Hindistan ve Pakistan kCkenliler arasında da gerginlik yaşanmaya başlandı. Dün sa- bah Derby kentindekı bir Hindu tapınağı yakılmak istendi. Tapınakta 750fflilyon TL. tutannda hasar meydana geldi. İNTİFADA Üç israil askeri öldürüldü KLDLS/ROMA (Ajanslar) Fılistinlılerin tsrail'ın işgal yönetimine karşı başlatükJan ayaklanmanın beşinci yıldö- numünde dün üç İsrail askeri, Filistinli militanlar tarafından öldürüldü. İnüfada olarak adlandınlan Filistin ayaklanmasının yıldö- nümü nedeniyle dün işgal böl- gesi Gazze Şeridi ve ftatı Şe- ria'da olaylar çıktı. İsrail aske- ri yetkilileri, 3 askerin öldürül- mesınin intifadamn başından bu yana gerçekleştirilen en kanh olay olduğunu belirttiler. Filistin kaynaldan, saldın- nın sorumluluğunu İslami di- reniş grubu HAMAS'ın silahlı kolu olan Azzeddin FJ-Kas- sam adlı örgütün üstlendiğini kaydettiler. Olaylar üzerine, bölgenin yeni bir karar alınana dek ka- palı bölge ilan edildiği bildiril- di. İsrail askeri sözcüsü tarafın- dan dün akşam yapılan açıkla- mada, Gazze Şeridi'nden Filis- ünlilerin çıkışlannın yasaklan- dığı belirtildi. Sözcü, dünkü olaylarla ilgili olarak başka tedbirler de alınacağını söyle- di, ancak aynntı vermedi. Bölgede yaşayan Filistinlile- rin sadece gece saatlerinde so- kağa çıkabilecekleri, aynca sokağa çıkma yasağı uygula- nan yerlerin bu kapsamın dı- şında tutulduğu kaydedildi. Gazze Şeridi'nde yaklaşık 750 bin Filistinli yaşıyor. İntifada, 9 Aralık 987 tarihinde başla- mıştı. Banş görüşmeleri İsrail Başbakanı İzak Ra- bin, işgal altındaki Gazze Şe- ridı'nde üç İsrail askerinin öldürülmesine rağmen dün VVashington'da 8. turu başla- yan Ortadoğu banş görüşme- îerinden çekilmeyecegini söyle- di. İzak Rabin, iki günlük ziya- ret için gittiği Roma'da gazete- cilere yapttğı açıklamada, 'Eğer bunun. îsrail'in banş gö- rüşmelerine son vermesi ya da görüşmeleri durdurması kara- nna neden olacağını düşünü- yorlarsa yanılıyorlar" dedi. TÜRKİYE'DE DERGİCİLİĞİN SINIRLARIDEĞİŞİYOR DÜNYADA İLKDEFA: THE EC0N0MISTİN BLOK TELİFHAKLARI EP'DE..AYRICA İKİNCİ DERGhEP YATIRIM... PARA, DÖVİZ, BORSA... Bangladeş Müslümanlar Hindu tapınaklanna saldırdı DAKKA (AA) - Hindistan'm kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinin Ayodha kentindekı 400 yıllık bir caminin Hindular tarafından yıkılmasının ardından, Bangladeş'te Müslümanlar Dakka ve Chıttagong kentlerindeki Hindu tapınaklanna saldırdılar. Bangladeş polısı, Müslümanlann başkent Dakka'daki üç Hindu tapınağı ile bir Hindu dükkarunı işgal ettiklerini, ancak şu ana kadar yapılara fazla zarar vermediklerini kaydetti. Polisin. Ayodha'daki caminin Hindular tarafından yıkıldığının duyulması üzerine sokaklarda gösterilere başlayan Müslümanlardan bazılanru gözalüna aldığı belirtildi. Chıttagong kentinde ise binlerce kişinin sokaklarda gösterilerdüzenledikleri ve kentteki Hindu tarafından yıkıldığının duyulması üzerine sokaklarda gösterilere başlayan Müslümanlardan bazılanru gözalnna aldığı belirtildi. Chittagong kentinde ise binlerce kişinin sokaklarda gösteriler düzenledikleri ve kenttekı Hindu tapınaklanna saldırdıklan beirtildi. Göstericilerle polis arasında cıkan çatışmada ise baa kişilerin yaralandığı kaydedildi. Bangladeş'te polis ve milis güçlerinin alarma geçınldikleri kaydedildi. Bangladeş Başbakanı Halidezjada yaptığı açıklamada Ayodha'daki caminin yıkılmasından dolayı "derin kaygı duyduğunu" söyledi. Bu arada Bangladeş polisi ve askeri birlDclerin. öfkeli Müslümanlann Hindulann yaşadığı mahallelere saldırmaması için olağanüstü güvenlik önlemleri aldığı belirtildi. Başbakamn çağrta Bangladeş Başbakanı Halid Zia, Müslüman halka sakin olmalan ve Hindulara saldırmamalan çağnsında bulundu. 1990yılında Babri Camıi'nin Hindularca yıkıldığına dair yerel bir gazetede yanlış bir haber çıkmasıran ardından sokağa dökülen Müslümanlar, Hindu tapınaklannı yıkmışlar ve birkaç Hinduyu ökiümıüşlerdi. KKTCİZLENİMLERİ Güzelyurt çözüııı bekliyor • Güzelyurt, narenciye bahçeleri arasma gömülü bir bölge. Ancak gerçekten bir can daman mı, ger- çekten Türkler için vazgeçilmez mi, tartışıhyor. ERDAL GÜVEN VE EPHE BU HAF1A: • Yeşil Yalan: SASA'nın PET hilesi • SHP'nin özel araştırması: Ayakta kalan tek lider Karayalçın. • Demirel'in dampingi Çağlar'a yarayacak. • Hükümetin '93 programı: Hangi sektörler gözde. • Benetton: Ölümle reklam olurmu? • "Şifa Niyetine": Bu nasıl Rap? • Atıf Yılmaz'ın tabu yıkma sendromu ALMAYI UNUTMAYIN BÜTÜN BAYİLERDE İLAN TİRE ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Dosya No: 1992/153 Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne izafeten tzmir Vakıflar Bölge Mü- durlüğü tarafından açılan, gaiplik karan verilmesi davasında; Tire, Ertugrul Mahallesi, Valınayak mevkii, Hasan Çavu$ Vakfı hisse malikleri Ali kızı Fehıme, Tevfika, Münci, Selahattin, Refıa, Seniha, Sadık ve Dilaram'ın uzun yıllar önce kaybolduklan ve o ta- rihten ben de kendilerinden haber alınamadığı anlaşılnu$ olduğundan, Ali kın Fehime, Tevfıka, Münci, Selahattin, Refıa, Senıha, Sadık ve Ehlaram'ı tanıyan ve kendılerinin hayatta olduğunu bılenierin ilan tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde, mahkemeraizin 1992/153 esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri, aksi takdirde adı geçen şa- hıslann gaipliklerine karar verileceğı ilanen tebliğ olunur. Basm: 46533 ÎLAN SEFERİHİSAR KADASTRO HÂKİMLİGt'NDEN Dosya No: 992/145 Davacı Hazine tarafından davalı Yavuz Boke aleyhine açılan tes- pite itiraz davasında: Seferihisar Doğanbey köyü Sakızagacı mevkünde kain 667 nolu parselin Sabri oğlu Yavuz Böke adına tapuya tesciline karar verilmiş olup; işbu ilam Hazine'nin temyizı üzerine Yargıtay 7. Hukuk Dai- resi Başkanhğı'nın 17.6.1992 gün ve 988/15121 esas 992/15938 ka- rar sayılı ılamla bozulmus olup; davalıya bozma ilamı ve duruşma günü davetiye ile tebliğ edilemedığınden duruşmanın mahkememiz- de 28.1.1992 güuü saat 9.00'da yapılacağı Yavuz Boke'ye ilanen tebliğ olunur. 19.11.1992 Basın: 46536 GÜZELYURT - "Kjbns ta federal bir çözüm sağlanması için her şeyde anlaşüır da bir Güzelyurt kalırsa Güzelyurt verilsin." New York'ta temmuz ayında yapılan 2. tur Kibns görüşme- lerini tıkama noktasına getiren Güzelyurt'ta yaptığımız mini kamuoyu yoklamasında en çok karşılaşttğımız yanıt bu. Güzelyurt, Kuzey Kıbnsın batısında Rum sının yakınla- nnda, narenciye bahçeleri ara- sına gömülü bir bölge. Hiç kuşku yok ki Kuzey'de yeşili alabildiğine görebiliceğiniz tek bölge. Ancak gerçekten bir can daman mı. gerçekten Türkler için vazgeçilmez mi, orası tar- tışmaya açık. KKTCnin narenciye alanın- da en yetkili resmi kuruluşu Cypfruvex'in Genel Müdürü Mustafa Refık'in 4 Araük 1992 tarihli yerel Yenidüzen gazete- sine verdiği demec bu açıdan dikkat çekici: Bütün dünyada dönüm başına ortalama verim 8-10 ton arasında, bizde 4 ton civanndadır ve çok düşüktür. Güzelyurt'ta en güçlü siyasi parti iktidardaki Ulusal Birlik Partisi. Ancak bölgenin merke- zi sayılan bölgede halen Mechs dışı muhalafet yapan Cumhuri- yetçi Türk Partisi (CTP) önde. "Güzelyurt KKTCnin can da- mandır. Verilemez" tezine kar- şı çıkan CTP'nin Güzelyurt llçe Başkanı Başkanı Eren Adataş, antıtezlerinı şöyle temellendiri- yor: Güzelyurt'ta narenciyeci bir şey kazanamaz. Tüccar ürünü ucuza kapaür. Bir narenciyeci düşün. 20 dönüm bahçesi var. Don obnazsa, afet olmazsa yıl- da 50 ton mal keser. Iskartasıy- la, vergisiyle adamın eline geçen para 22 milyon liradır. Yani 1500 Kıbns Lirası. Rum tara- fırıda bir işçi ayda 1000 Kıbns Lirası kazanır. Sonra su diyor- lar, bakın bugün burada kulla- nılan suda tuzlanma oluyor. Yani yeraltı sulanna deniz suyu kanşıyor. Bunu önleyemiyor- lar Durum budur. Federasyon yapılırsa fiyatlar eşitlenecek. Dolayısıyla insanlar daha rahat yaşayacak. Çoğu buradaki evi- ni. bahçesini sattı gitti zaten. Dolayısıyla bu bahçeleri versek ne olur, vermesek ne olur. Biz banş istiyonız, ama bu teslimi- yet değjldir. Siyasi ve iktisadi eşitlik, Türkiye'nin güvencesi olacak. Bizim vereceğimiz tek ödün, toprak ödünüdür. Kary lığında, idareye ortak olaca^. Şımdi de söz sırası halkta: Yılmaz öztürk(29), tezgah- tar: Eğer bir anlaşma olacaksa Güzelyurt verilebilir. Şu anki durumdan kimse memnun de- ,ğil. Ama Rumlarla iç ice yaşa- mak da zor. Anlaşma olursa biz buradan gideriz. Namık Mevlit(18), işçi: Peri- şanız, kimse sonnaz halimizi. Güzelyurt verilemez diycnler buranın kaymağını yiyenlerdir. Kimse bizim, özellikle gençlerin ne düşündüğünü sormaz. Ben 40 bin lira yevmiye alınm. Fe- derasyon istiyoruz. Işşizlikten dolayı benim iki kardcşim de dışanya gitti. Anlaşma olmazsa ben de gideceğim. Cüneyt Goçer(23), güvenlîk görevlisi: Biz burada, vatanı- mızda kalmak istiyoruz. Ama çaresiz kahrsak gideceğiz. Bir çözüm bulsunlar. Rum tarafina geçip çalışan arkadaşlanmız var. Burada adaletsizlikler var. Federasyon yapıhrsa herkes eşit olacak. Buraya kısılıp kal- mışız. Türkiye'nin güvence olursa Rumlarla yaşayabiliriz. Ayhan Oktekin (53), esnaf: Halimizden memnunuz. Rum- larla bir arada yaşayamayız. Seyhan Göreç Güvenlik Gö- revlisi (21): Biz geleceğimizden kaygılıyız. Ne olacaksa olsun arûk, bir çözüm bulunsun. Dünyadan tecrit edilmiş du- rumdayız. Bir yere gidemeyiz- Böyle yaşamak istemiyoru, Eşıtliğimiz ve güvenliğüniz sağlanırsa Güzelyurt verilsin. Adıntn açıklanmasını isteme- yen bir banka yetkilisi(39): Biz ne haynnı gördük ki Güzd- yurt'un. Buraya 18 yıl önce göç ettik. Buralan iktidar, yandaş- lanna dağıttı. Türkiye'den g«ş- lenlere evler, bahçeler verildi. Benim ne evim var ne bir şeyim. Hatice Çağan(48), esnaf: Ben durumdan memmunum. Hiç olmazsa savaş yok. Ancak ço- i cuklanm için kaygıhyun. Gele- cekleri için kaygıhyun.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle