09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8ARALIK1992SALJ CUMHURİYET SAYFA KULTUR 11 Tarladahazine • LONDRA(AA)- İngjltere'de bir tarlada yapılan kazıda, 15. yüzyıldan kalma madenı paralar bulundu. Reigale bölgesinde Roger Mintey adlı bir muhasebecı, yapüğı kazı sonucu, toplam 25 kılogram jğırbğında 136altmve6bin 567 gümüş para buldu. 15. yüzyıla ait olduğu saptanan paralann, üzerlerindeki değerlerinin 120sterlin olduğu ve bu miktann zamarunda servet sayıldıgı bildirildı. Britsh Museum'a teslim edılen paralann piyasa değeri belirlenmeye çalışılırken Mıntey"ın bu olaydan 150 bin sterlınlik ödül alması bekleniyor. Mstanbul Gizemleri' • Kültür Servisi- Gazetecı-yazar-araştırmacı Giovanni Scognamıllo "İstanbul Gizemleri" adlı yeni bir kitap hazırlıyor. Mart 1993'te Alün Kitaplar tarafından yayımlanması beklenen kitap tstanbul'un gizemini araştınyor. Istanbul'la ilgıli mitolojik efsanelerden yola çıkan Scgnamıllo. kitabında İstanbul inaraşlannı, büyülerini ve kenti ziyaret eden gjzemli yabanalan da anlatıyor. Dağlarca'nın açıklaması •Kültör Servisi-Faal HüsnüDağJarca, gazetemizin 5 aralık tarihli sayısında yer alan haberde, devlet sanatçılığı ile ilgıli düşüncelerinin yanhş yansıdığını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Devlet sanatçılannı mılletvekillen seçecekse iki aşamalı bir seçım yapılmalı. Önce seçecekler seçilmeli, sonra sanatçılan seçmeli" dedım. Başka yönleriyle de işledim konuyu. Gazetenizde bu söylediğim bıçımde çıkmadığı için bu açıklamayı gerekligördüm." Bakırköy Belediye Tiyatroları 'Lourcine Sokağı Cinayeti'ni sahneliyor Bu cînayete güleceksiniz. • 19. yüzyıl Fransız güldürü tiyatrosunun önde gelen yazarlanndan Eugene Labiche'in "Lourcine Sokağı Cinayeti" adlı oyununu Yılmaz Onay sahneye koydu. AHUANTMEN Bakırköy Belediye Tiyatro- lan'nın yenı oyunu. yaklaşık bir buçuk yüzyıl önce ünlü Fransız oyun yazan Eugene Labiche"ın yazdığı "Lourcine Sokağı Cinayeti". 19. yüzyıl Fransız güldürû tiyatrosunun önde ge- len yazarlanndan Labiche. za- manında izleyici karşısma pek az çıkmış ama dûnya tiyatro- lannda bugün yeni yeni ortaya çıkan bu güldürûsünde, oyu- nun adından da anlaşılabilcceği gibi bir cinayeti anlatıyor. Bir gerilim olarak pekâlâ tı- yatro izleyicisinin korkulu göz- lerle ve heyecan içinde izleye- bileceği bu cinayet öyküsü, La- biche'in kendine özgü an- latımıyla. kaba güldürûden uzak, "akılh" bir durum güldü- rûsüne dönüşüyor. Eugene Labiche. tüm oyun- lannda olduğu gibi,"Lourcine Sokağı Cinayeti"nde de ızleyi- ciden biraz çaba göstermesini bekliyor. amaa ve tarzı "şart- lanmış bir güldürü' şekline hıç uygun değılyazann, bu bakım- dan bu "güldürü"ye böyle bir amaçla giden izleyicinin değişik biryaklaşımı farkedeceğı kesin. Her cınayet öyküsünde olduğu gibı. "'Lourcine Sokağı Cinaye- ti"nde de "birileri" bir cinayet ışliyor, sonra da paçasını kur- tarmak için saklanmaya başlı- yor... Ama Labiche'in gercekte il- gilendiğı. çoğu cinayet öykü- sünde olduğu gibi sözkonusu cinayeti "kim"in işlediği değil, bu cinayeti işleyen ya da işle- Ovunun başrotterinde yıllar sonra sahneye dönen Pekcan Koşar'm yam sıra Köksal Lngür, Nilgün karababa Emre kına\ var. yenlenn gösterdıgı soğuk- kanlıhk. asla hissetmediklcn suçluluk. bu "işi" üstlerinden atma>a çalışırken ıçine düştük- len gülünç durumlar... "Lourcine Sokağı Cinayeü"- nin yönetmeni Yılmaz Onay, bu oyunu yönetirken duyduğu keyfı Labiche'in ustalığına bağlıyor. "Ben özellikle çok sempati duydum Labıcheın bu oyunu- na. Çünkü Labiche. bir fars, bir güldürü ustası. Bu başlı başına çok önemli. Çünkü güldürü. ti- yatro sanatırun gencli içinde baktığımızda hem zor, hem önemli bir "genrc". bir alan. Fa- kat bu güldürünün içinde La- biche'in o döneme yöneltmek istediği taşlamalar. ığneler. ver- gıler hemcn hepsi çok voğuıı oi- çimde var. Ve güldürünün niteliğini zayıflatmaksızın. tam tersine. daha da kuvvetlendirici bir şe- kılde işlenmiş olarak var. Bu da apayn bir ustahk. Ve usta bır oyuna çalışmak, doğrusu hem oyuncular, hem rejisör ign ayn bır zevk oluyor." Eugene Labiche'in -yıllar ve yıllar once yazdığı o> unun met- nı, bugüne ulaşırken. çok fazla bir değışiklik görmemış. Yılmaz Onay. metni küçük aynntılann dışında olduğu gibi bırakmış. Oyunun konusu. güldürü kurgusu etkılemiş Onay'ı: "Oyun, güldürü kurgusu ola- rak temeli. bir cinayelin duyul- ması. ortaya çıkması ve bu ci- na\etı oyunun ana kışılennın yapmış olması durumunu an- îatıyor. Onlann korkulan. kaygılan, bunu gizleme çaba- lan... Arkasından da sürpnzi çıkıyor ama bunu şımdı söy- lemeyelim. Böyle bir konuyu ele alrruş olması boşuna olamaz her çeşit konuyu işlemiş olan bir yazann. Dahası bu konunun üzerine kurduğu güldürüyü, bu cina- yeti işlediği ortaya çıkan, palaz- lanmış, zenginleşmiş. kendıle- rince de oyundaki diliyle "maz- but ve muteber' kişilerin nasıl olur. ben nasıl böyle bir şey ya- panm gibi insanı bovutlarla al- mak yerine sadece üstlerinden atrnaya çalışmak. sadece bilın- mesin. görünmesın. hiç önemli değil şeklinde karşılavabılmele- ri ve bu vesileyle onlann o içi boş. altı üstü oîmayan hatta bir yerde bön. aptal ama öbür yan- dan da kompleksleriyle tüm o tatmin isteklerinin ortaya çıkışı güzel olan." Eveı. Labiche'in tüm oyun- lannda olduğu gibi karmaşık durumlar. zor durumda kalan kahramanlar. ince bir alay... Bakırköv Belediye Tiyatrolan'- nın Barulhane'deki sahnesi ta- mamlanıncaya dek "Lourcine Sokağı Cinayeti" İstanbul Dev- let Tiyatrolan Taksim Sahne- sı'nde izleyici karşısına çıkıyor. Oyunda başlıca rolleri, Tımu- çin Caymaz, Köksal Engür. Ruhsar Gültekm, Nilgün Ka- rababa. Emre Kınay ve yıllar sonra bu oyunla sahneye dönen Pekcan Koşar paylaşıyor. Madde ile insanın savaşınıı FATMAORAN Yaşamını on ıki yıldır Paris'- te sürdüren Salih Coşkun, yet- miş beş desen ve bronz ağırİıklı ellı heykelden oluşan çalı- şmalannı Galeri Tem'de sergi- liyor. 1950 yılında Ağn'da doğan Salih Coşkun. 1979da İstan- bul Darphanesı'nin madeni paralar. ve madalyalar kısmında ressam ve gravürcü olarak çalışmış. 1980'de Paris Darphanesi'nin de madalya ve heykel bölümünde staj yapan Coşkun, üç yıldır Boulogne Sanat ve Kültür Merkezi'nde Fransız öğrencilenne ders veri- yot. Ağn'da doğmuş, ama ço- cukluğu İznik'te geçmış Coş- kun'un. Çeşitli uygarlıklann ve değışik dönemlerin tarihsel yapıtlannı bir arada banndı- ran bır açıkhava müzesine benzeyen İznik'te misket, fut- bol topu yerine oynadığı oyun- caklar Venüs kafalan. mermer parçalan, çini fayanslar olunca da heykele duyduğu ılgınin ne- deni ortaya çıkıyor. Coşkun'- un. Akademik bir öğrenimi yok. hayır. Kendi kendini ye- tıştirmış. Hem, akademinin yozlaşmasına da karşı. üstelik. Türkiye ve Fransadan başka Avrupa'nın birçok ülkesinde sergıler açan Salih Coşkun'un çalışmalan iki ya da üç boyut- lu. Dışavurumcu, fıgüratif bir stili olan Coşku, "şansh' bir sa- natçı. Kendi kendini yetıştirdi- ği gibı şansını da kendisi >a- ratmış. Paris'te yirmi katlı bir apartmanın alt katında, altı metre yüksekliği olan büyük bir atölyede çalışıyor; daha çok bronz ve desen çalışmalan yapüğı bu atölyeyi Fransız Kültür Bakanhğı vermış Coş- kun'a. Bir dığer atölyesı de Pa- ris'in yüz kilometre ötesinde; tavşanlar, sincaplar, atlar. ağaçlar, çiçekler içinde. Bura- da da ağaç ve mermer üzerine çalışıyor, Coşkun... Yapıtlannın oluşumunda tahta, ağaç. mermer. plexiglas ve en çok da bronzu kullanan Salih Coşkun, bronzu 'blok'- tan yonlarak çahşan nadir heykeltraşlardan biri. Bronz çalışmanın zorluğu mu? Bu- nun bir antrenman meselesi ol- duğunu söylüyor Coşkun: "Çok zahmetli bir olay, ama madde ile insanın savaşı diye bakıyorum ben buna." Bron- zu yontarkcn, direnene karşı ginştiği bir savaşım bu, evet. "Bronz dökümcüle'r bile be- nim yüz kiloluk bır bronzu kırk kilo kalıncaya kadar yonttuğumu görünce şaşınp kalıyorlar. Bunun da tekniği, diiiplin ve antrenman." Evet, Coşkun'un işi 'mal- •zeme'yle konuşmak. Desen ise bir oyalanma, din- lenme, aynı zamanda yeniden güç toplama olanağı onun için. Desen. her şeyin 'baz'ı. Eyle- minin izi ve anısı... Kendi arayış stiline 'orga- nik' adını veren Coşkun, in- sanı 'insan'la anlatıyor yapı- Üannda. Mutsuzluğa, ölüme, yok olmaya karşı yaşamı savu- nan yapıtlar bunlar. Primitif bir yaklaşımla sert ve kendinden emin kütleselli- ğin çok yabn bir aniatımcılıkla bir arada olduğu bu yapıtlara baktığınızda, size doğru akan müthiş bir enerji ile birlikte madde'nin çarpan kalbini de hıssedebılnorsunuz. ınanın... Kültür • Sanat 233 64 26*230 21 S7 lan bir adam aykı Içia bar fayi yapar. KURT RUSSEli • RAY LIOnA • MADELEINE STOWE KANUNSUZ GÎRİŞ UNLAVVFUL ENTRY (337013) 11.45-14.1S-U.3O-19.0O-J1JO (2520U2I 12.0O-14.15-l4JO-lt45-21.00 (51426M) lUO-UN-UJO-ll.45-71.aO SjlSİÎtJ (247H47) UJKHOÛ-17.ÛCH930-22J0 M u n U H (4111323) \nmÇMl 18448M) MICHAEL DOUGLAS • SHARON STONE BASIC INSTINCT TEMEL İÇGÜDÜ 2. HAFTA SjjtStFE (247 M 471 UJO-U45-liJO-l9.0O-21.45 b t t i S Ü R m i (3360612) 11.00-1130-I6JO-19.00-21.45 (2511176) 1IJ0-K15-16.45-19.I5-21.45 (5162660) I1İ»-11»!6.{B 18JO-21J» k ^ U r (5726439) 11JM-1JJ0-16.15-1K5-21J0 YUKAUDAKİ SEANSIAK FİLMİN KAfLAMA SAATİOİK. YÜKSEK TOPUKLARTOrkiya'd* llk d«rfa TÜRKÇE DOUY STEREO ( İ S I I U 4 (5162660) 14.00 3. HAFTA EVRENİN ASKERLERİ (S16266O) I1J0-1İ.3O-18 45-21.OI (3360050) UJO-110O-15J0-1115-21.15 7 . H A F T A MÜJDE ! $İ$Lİ'DE MODERN, RAHAT VE KONFORLU BİR SİNEMA AÇILDI. TIMUR SELÇUK YIL KO\SFKİ U soüıratı «UH J14 ARAUK P.TE5İ Soah 2I.OO-PE / TUKHAN YUK5(UI CMOCESTA9I * KXİSI)llb HAZA1 SH.CUK. 7IMU* S&4UIC DİLEK TÜRKER Amerika Nerde Misin Yazan: Israel Horovitz Yöneten: Dilek Türker 9 Aralık Çarşamba, »aat 18.30 • "1 "tyatro Ayna Mutlu 01 Nâzım 'era Tulvakova'nın anılarıSdan oyunlaştıran: Ataol Behramoğlu Oynayan: Dilek Türker 9 Aralık Çarşamba. saat: 2115 12 Aralık Cumartesı, saat 15.00 ve 18 30 DORMEN F3TİYATR0SU ılj *el 251 85 8 7 - 2 5 2 S9 35 Kuliu ŞAHANE ZUGURTLER Komadl 2 Bölöm r^-p^.-cuma 21. Cımarttji 14.30 HASTAJJK HASTASI ya da MF.RAKİ KomcJ. 2 Bölüm ÇWf. 15.00 C.tati 18.00 v« 21.15 Pazar 14.30 v ı 18.00 I T.C KÛITÛIIAKANUOI VI KENAUIT-MAIS'IN DE !GUÇEKLE$TltllMI$Tlt. Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 230 21 «7 | IITHfllll KÜLKEDİSİ ÇOCUK MÜZİKAÜ Karaca Tiyatrosu H»rCumart8sı 12.00'cU Kultür Baltanliğı'mn katlulonyla. VARYETE - TİYATRO - JA2Z 22.30I I UGURYUCEL MAZHAR-FUAT-ÖZKAN01.00 AYDIN ESENTRIO Rez. Tel : 255 20 20 - 254 35 09 YAPI KREDI K Ü L T Ü R MERKEZİ SALI TOPLANTILAR1 BtLİM <• "İnsanlık Yeni Serüvenin Eşiğinde" Bilimin En Küçükle En Büyük Evrende Yolculuğu. Sınırların Ötesindeki Fizlk. Yöneten: Orhan Bursalı Konuşmacılar: Gülen Aktaş, ömür Akyüz, Cihan Saçlıoğlu 8 Aralık 1992 Saat. 18.30 Giriş ucretsızdir. Yapı Kredi Kûltûr Merkezi Sermet Çifter Kütüprıanesi Istiklâl Caddesı-Beyoğlu Tel: 245 20 41 258 69 871 ORTAKÖY KÜLTÜR MERKEZİ 1930Hnfiçn(Yietnom) Gİzem dab kir yosom _. ErtrikaİBr-Mkkr-Vıöiün» CATHERINA DENEUVE 1ND0CHINA1 3.OO-1 7.OO-2O.OO Sinema • Tiyatro Gösteri 246 35 89 • 247 36 34 D.LCoburn Komedi 2 bölüm KONKEN PARTISI ^ ^ M ^ T ı - m ' ^ ^ ı ^ î f î IYlldızKenlef *MÖ5fikKenter \ M i VHA liıRLıli rıYAntOSII I Per? .Cumo 210 o \ v n t " ' \ W ^ B \ « ,»ı ^ - B C.tesi-Pazar 15.00-18.00 İSTANBUL DEVLET TİYATROSU AKM BUYUK SALON 2515600/254 Cml: 21 30, Pazar: 14.00.19 00 W. Shakespeore MAC8ETH Yöneten: Kenon Işık 12-13-19-20 Aralık AKM KONSER SALONU 251 5600/254 Cmr. 11.30, PBzor. 16.00 Polrick Süskind KONTRABAS Yöoeten: Metin Belgin 12-13 Arohk • m Jra Levİn „ OIUMTUZAGI Yöneten: Kartol Tıbef 19-20 Arolık ÂKNIODAÎIYMROSU 2515600/254 Sal, Çar. Per, Cunv 19.00 Cml: 15 00,19.00 Poar. 15.00 SoboKottin Kudrel Aksol KAHVEDE ŞENL1K VAR Yöneten: Turgay Kantürk 8-9-10-11-12-13 Aralık Bak.rköy Belediye Tiyatrosu • Burak Mıkail Uçqr ÜMUT CİNAYETİ Yöneten: Zekoi Müftûoğlu 15-16-17 Arolık TAKSİM SAHNESİ 249 69 44 Sal, (or, Per. (»m: 20.30 Cmt: 15.00,19.00, Poior.15.CD Ariçl Dorfmon OLUMVIKIZ Yöneten: Müffık Kenter 8-9-10-11-12-13 Arolık • Yüksel Pazorkayç FERHAT'IN YENİ ACILAR1 Yöneten: Raik Alnıaçık 15-16-17-18-19-20 Aralık • Ümi» Denizpr UÇAN ŞEMStYE Çocuk Oyunu Yöneten: Turgut Denizer 11-12-19-20 Aral.k (11.00) Bakırköy Beledr/e Ti^atıoları AZİZ NESffJ SAHNESİ 502 OB 53 Cumo 20 3O.Cm1:l S 00-20.30. Pozor.15.00 Burak KAıkaıl Uçqr UMUT CİNAYETİ Yöneten: Zekai MüFtCoğlu 1 8-19-20 Arol.k • Umit Denizer UÇAN ŞEMS1YE Çocuk Oyunu Yöneten: Turgut Denizer 16 Aral.k (14.00) ATIKA BtLET SATIJ: VokUamolâsin: 25115 71 Vakkorama Suadryc 3&0 90 90 Galaıa Dan.:559 95 60/1104 Teni Knranıürsel $işlb 248 4 1 » ( 3 Hal} tam rolünUnadamı. FZEMGOKtR | Pufembe • Cuma 20.00 / Ctesl • Poıor 15.00-18.30 KOCAMUSTAFAPAŞA'DA Tel: 293 02 20 • 585 52 63 !u cıcti Külü : i m 4--n ii'c. katki'onr.o lAJIURUUIUDAN ^-i'ı^r.'jı SEVGILIYELENA SERGEYEVNA 13 Arolık Pııar 15.00-18.00 Nazım Hikmet KUVAYI son MİLLİYE °"UH 19 Aralık C.tesi 18.00 ERGENEKON CAD NO.: 98 PANGALT1 241 27 37 GÖLRİZ SURURİ TİYATROSU SOKAK ICIZI IRJVI^V Yön: Haldun Dormen Müzıkal Komedi 12 Aralık C.tesi 21.15»20 Aralık Pazar 15.00-18.00 Yön: Gülriz Sururi Komedi 10 ve 11 Aralık 21.15 URACA TİYA1B0 IsftU Cad. Ottok iarşsı Beyoğhı 24916 32 Fat2514211 BJeilsı- gışede ve Vafctorama'da satılmaMadif ORTAOYII^llLİR İSTİUA1 CAD. NO: 140 Ul 2511165-64 FAI244 43 27 Ferhan Şensoy FERHAN6İ ŞEYLERPERŞEMBE 21.00 • PAZAR 15.30-18.30 Ferhan Şensoy'un GÜLE GİİLE GODOTCUMA 21.00 • CUMARTESJ15.30-21.00 MüJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ Yön: SAVAŞ DİNÇEL (umo 10.30 •(.(ııilt.OO-fO.30 Poıor 15.00-11.00 Tel: 348 80 72-73-74 Küllür Bakanlığı Katkılanyla Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 230 21 87 CEMALREŞITREYKONSERSALONU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 19.OO Sinema • Tiyatre Gösteri İ » ' I b l A N B U L B b L h ü l Y E S I İ Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 1 Uskudar Musohipzade Celal 1 1 Sahnesi (333 03 97) 1 Willy RUSSELL BİR KADIN Turkçesi. Semra KARAMÜRSEL Yöneten Çetin İPEKKAYA (8 ve 13 Aralık) • Şefik 0NAT HUZUNLU BİR KOMEDİ Yöneten Başar SABUNCU (9-10-11-12 Aralık) 1 Kadıkoy Haldun Taner 1 Sahnesi (349 04 63) I Lyle KESSLER ÇIKMAZ SOKAK ÇOCUKLARI Turkçesı:Alı NEYZİ Yöneten:Gencay GÜRÜN (8-9-10-11-12-13 Aralık) Gaziosmanposa • Sahnesi (578 6067) I Refik ERDURAN DELİ Yöneten: Çetin İPEKKAYA (11-12-13 Aralık) Opı ji**S«k ÎOJO («1.15^0-MM N t ı X m l&M İ.Mİ 15SC-ltM hm 1İJ» 11J0 MelierTiyolro ^«tntın ronsra ];&** VoklofOM *c KcMoy K TBMT gçcjtr ndt 6ı ublmdılodtf • 8 Aralık 1992 Pazartesı-L^.. .^....^.. ^ ^ . ^ ^ VİVALDİ KADIN..ORKESTRASI Yalıuz kodırJofdon ohşan bu genc topluluk, Moskovo Konsermluomm degeılihocası Svetlano Beırodnovo tarafından 5 flisan 19S9'da kurulmus vt Sovyetkr Birliği Kultür Bakonlığı'mn onayt ile Antonio Vivaldi adın o/roslır. fo<r yetmâli genc sanatalardan olusan bu topluluk Ingiilere, Almanyo, fransa ve tmenka'ia komerler vermijfir. Bir fffft buyuk sonoloyfo tonser/ef vermis o/on Toplulugun solıslleri bu keı ünlu lirtuoz IGOR 0MRAKH. Devlet somıtcımız Ayla hduran ve Volery Ontrakh tır. İO Aralık 1992 Peışemhe Saat: 19.OO MANUEL BARRUECO Gıtar Resıtali Ameriktm uyrukh Kubok gilarisf 1974 7e Ameriko do (Conceris Artıst Guild) birind oduhnu oldı ve New York 'da ilk konserterini mdt. lamamımzın en önemligitor virtvozlerinden biri obrok tanınmaktadır. 11 Aralık 1992 Cuma Saat: 19.OO İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ Bale Gösterisi "Yoşam ve Iman" Koreogrofi ve Sahneye Koyan: SkCUK BORAK Tongo/or" Koreograli ve Sahneye Hoyon: ROBittTO FASCLLA "Ropsodi' Koreograli ve Sohneye Koyan: GEYVANMcMLEN 12 Aralık 1992 Cumartesi Saat: 19.OO CRISTINA ZANNI Şan Resitah Degerlı sanatamız leyia Gencer'in ogrenölerinden biri olan soprano Zannı, Poganini Konservaiuan birincilikle bihrdikten sonra bircok ukısloraraa yammaâa da birincSik odulü almıslır Donizetti Feslivalmde elde etttgi buyıA bamrıdan sonra, Bergamo Savona ve Bresdo'da birçok operoda başroller oynams, özellikle Rossini ve Donizetti operalarmdaki pmlak yorumlarıyla un kazonmstır. Bilet Salı> Yerleri: (RR Konser Solonu: 248 53 92 • AKM Konser Gısesı: 25156 00 • Haldun Taner Sahnesi Kadıkoy: 349 04 63 Bdetta hergün soat 10.00 ile 18.00 arası yukarıda belirtiletı giselerden temin edilebilir. " Salonumıızun butiinfiyatkorkmderinde oğrelmen, ogrenci ve emeklilere °«50 mdirim yopılır" HER KONSER S O N R A S I N D A TAKSİME OTOBÜS SERVİSİMİZ VARDIR.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle