13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8ARALIK1992SAL1 CUMHURİYET' SAYFA 15 ANKARA HAVASICumhuriyet Aıkara Büresu Kimse duymak istemeyenler kadar sağırolamaz. M. Henry Tez, yelken açmayı bekliyor Denizcilikten sorumiu Devtet Bakanı tbrahim Tez, gelecek yüz yılda verimlüiği sağlayacak temel ekonomik sektörlerden binsınin "denizcılik" olduğunu, aylardır her yerde anlattı, Geçenlerde yineöyle yaptı. Anadolu Ajansı'na yapüğı açıklamada, 21. yüzy ılda hak euiğİyeri alması için Türkiyc'nin önünde 2 seçenek bulunduğunu vurguladı: • Ya 21. yüzyıla 8 yıl kala, 20. yüz yılın gemılerini yakıp "geri dönüş yok artik" diyeceğız ve 21. yüzyıla yelken açacağız; • Ya da 21. yüzyılda da, 20. yüzyıh yaşayacağız. Tez, aylardır zengın deniz kaynakJanna sahip Türkiye'de. bir denizciUk bakanlığının kurulmasıtun önemini anlatıyor. Ancak hükûmet. aylardır denizciHk bakanhğının kurulmasına ilişkin yasa taslağıru TBM M'ye göndermiyor. İbrahim Tez, "Tak etti caruma" demiyor ya, üyesi bulunduğu hükümet de •'gemileri yakmaya'" şimdilik niyetti görünmüyor. OBJEKTÎFE TAKILANLAR Kongreyi kazanan ikili, koltukta rahat oturacaklar mı acaba? (Fotoğraf:RIZA EZER) Serap Sağlar sunucu olunca Kültür Bakanı Fıkn ; Sağlar "ın tıyatro : sanatçısıeşi Serap Sağtar'ın.TRTde sunuculuğa hanrlandığı söyjenıyor. Ankaradayayılan haberlere göre, bayan Sağlar. yılbaşında çocuklar ıçin hazırlanan bir programın sunuculuğunu yapacak. "Ne var bunda?" dıyebilirsiniz. Ancak TRTçalışanlan öyle demiyorlar. TRTcilere göre, koalısyonun büyük ortağı DYP, muhatefetteyken yemın bıllah etmesine rağrnen, iîctidara gelince, sunduğu seryisi de dikkate alarak, TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem'in AN AP dönemindeki icraatlanm unutuvermiş. Genel Müdûr, Serap Sağlar örneğinde olduğu gjbi, bazıjestlerle SHP'nin de oklanndan kurtulmaya çahşıyormuş. Ah şu fesat TRTciler. Hem kerim, hem aydın, hem de erdem olan genel müdürlennden ne isterlerde, böyle olur olmaz senaryolar üreürler! 15. SAYI A H T RA KT Ç I K I M«tr«« tlginç oyuncular, Uginç bir koruı... Antalya Hlm F«sttvall Ardından Türk sinemasırun are- nasına toplu bir bakış... Tartıs.malar, perde arkası... B*n JÜH ÜyMİykmı Burçak Evren bu yılki rezaleti yazdı. TunÇ Okan Bu ydın *en iyi yönetmen" ödülü sahibine yakın çekim. Agah Özgüç yazdı. Lal« MaiMUr "Daha yolun başında... Ama "en iyı kadın oyuncu* partakalma sahip... F«sUval tutanağl Sinema öğrencılen bu yılın"Altın Portakal" ftlmletim değerkndirdı... TWIn PMks Davıd atncanın korku dükkanına donftş... Lyitch'to SÖyl«şl Yönetmeniyle yapıtı üzerine... Son Kovboy Türimün son orneği, bu kez bir vefa borcu oduyor... Cllnt'l* söyloşl 70'letin kovboyu ıle son yapıtı üzerıne de- rinlıkle bir sohbet... Slnemanın galeceğl Üç yönetmen, üç görüş... Bu sayımızın konuğu Mamn Scotcese.... D*ath B*conw« tter Gerçekten olüm kadına mı yakışıyor?.. ModcrniZinln sonu tki filmden yola çıkarak, modemiznıe ve sonıasma ait bir deneme çabası... Serhat Öztürk yazdı. Stotyvll- \* Onlü senarıst Mark Frost'un ılk yönetmenhk denemesı... ElOftlrtnln »«f«l«U Son zamanlarda cü- reyen bir eleşrirmen tıpolojısı uzeTİne biı deneme... Tunca Arslan yazdı. Barton Flnk Ikı kardeşin son harıkası nıhayet vızyona gtnyor. Aldanif Yine bir gerılim denemesi... Bir Kaç lyl A4am Rob Raı- net'ın fılminde "bir kaç iyi oyuncu" da var. Buyrun burdan okuyun Ingilu elestirmenleri Ü2erine... HAYVANLAR VE HAYV ANLAR ISMAİL GÜLGEÇ KİM KtME DUM DUMA BEfüç AK ÇİZGİIİK KMÛL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞÎLİR KEMAL GÖKHAN GÜHSEŞ TAMAM lAM Î>$İ>M KJDi HARBİ SEMİH POROY TARtHTE BUGÜN MÜMTAZ A1UKAN SArahk POLICE NOTICE! STREET CROSSING SIGNALS Bridge Street.Nevv PalaceYard. İLK TRAF/'K SİNYALİ.. CAUTION ASTOP 186B'O£ 8UGÜN, İLK TRAFK NYUR(f? LONORA'DA KUUANILMAYA g/tfLAND/. MHA MCTORLU AMÇLARlN OLAAADIĞ1 BlR OEVİe. e, TKARK SlNMU£&İNİN H/ZM£TE SUMUL- ASIKItU NE0€Nİ, AT ARASALAHI D£6İL, i." YAYALARPI.. ASIL AMAÇ, MECLİS ÜYE- LERİNİ l/e ASİUERİ KORüMAKTt. ÇÜNKÜ İŞAReTLERİU KONÜLDUĞU KAI/ŞAJC, WBST. MlMSTER SEh*TİUt>eVt>İ YE İHGiÜZ PAfZLA- MEUTOSLS'NA ÇCK YAKJMtH. YANDA, Y£Mİ TRAFİK. KUHALlfJt ANLATMAK İÇİN MP/L- MIŞ BİR APİŞ GÖBÛUIYDR. SOLPAkİ «Ç*«E- . TİN KOUARI DÜŞUK VE &EÇ AHcAMtHA GE- J UYOR(SBC£l£JÜ YBÇiC IÇIK YANIYOR?) PİĞERl. \ NİN KOUAZl OlK VE DUR AHLAMINA 6EUYVK. ÎLAN ANKARA ASLİYE İKİNCÎ TtCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN Esas No: 1990/1599 Davacı Doyka Yardunlaşrna ve Tuketım Koop. vekili tarafından da- valı Mehmet Duman aleyhine açılan tazminat davasının yapılan yar- gjlaması sonunda mahkememızce verilen 21.10.1992 gun ve 1990/1599 esas, 1992/1368 karar sayıh ilanu ile; Davanın kabulu ile davacı tarafın inşaatlardaki gizli kayıp nede- niyle uğramış olduğu ve fazlaya ilişkin talepleri mahfuz kalmak kay- dıyla 30.000.000:— TL. zarann davabdan alınarak davacıya verilmesine, davacı faız talebinde bulunmadığından bu yolda karar verilmesine yer olmadığına, 69.000=- TL. harcın davahdan tahsıline, 1.275.000 ve- kâlet Ucretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davacı tarafın- dan yapılan 2.0l7.00Or— TL. yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmış bulunmaktadır. Dayah Mehroet Duman'a Şünşek Sokak 13/1 A.Ayrana-ANKARA adresinde bundan önceki teblıgatlar teblığ edilememiş ve adresi em- nıyetçe de tespit edılemedi|ınden duruşma günlü tüm teblıgatlar ila- nen yapılmış olduğundan karann da ilanen teblığine karar verilmiştir. Venlen karar gereği da\alı Mehmet Duman'ın karan, dılediğı tak- dirde yasal süresi içerisınde temyiz etmesı gerektiği, aksı takdırde ka- rarın davalı yönunden bu şeklıyle kesınleşecegi karar tebhğı yerıne gecerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2.12.1992 Basın: 46602 BAYINDIR tCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1992/613 Alacakb: tsmail Saraçoğlu vekili Av. Behsat Çetinbaş Borçlu: Sedat Günce, Hükümetönü Cad. Galerici, Bayındır. Borç: 31.563.000 TL. tlanın şekli: 163. örnek ödeme emrinin tebliği hususu. Alacakhnın vekili Av. Behsat Çetinbaş'ın borçlu Sedat Günce"nin borcundan dolayı adına çıkartılan 163. örnek odeme emri ile senet suretı tebliğe gönderilmis, borçlunun yapılan zabıta tahkikaunda adres bırakmadan aynldığını bildinniş ve bu nedenle borçluya ilanen Î63. örnek ödeme emnnin teblıgı cihetine gidilnüştir. Bayındır Tarişbank Müdttrlüğu'nün 15.9.1992 tarih ve 0662069 çek nalu 27.000.000 bulunduğu ve yapılan ışlemde bu hususun gazetede ilan tarihınden ıtibaren bu borcu on güne 20 gün eklenerek 30 gun içinde ödemeniz, takibin dayanagı olan çek niteliğini haiz değilse 5 gune 20 gün eklenerek 25 gün içinde merciye şikâyet etmenız, takip dayanagı çek altındaki imza size ait değilse yine S güne 20 gün ilave edilerek 25 gün içinde tetkik mereüne bildırmenız, aksı takdirde icra takibindeki çekin altındaki inuanızın sizden sadır sayılacağı, imza- nızı haksız yere inkâr ederseniz sözü edilen çeke dayanan takip ko- nusu alacağın %10'u oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz, Aynca ilan tarihinden itibaren 10 güne 20 gün ilave edilerek IİK- nın 74. maddesi gereğınce mal beyanında bulunmanız, aksi halde ha- pisle tazyik edileceğiniz, Yukarıda alacakh ve borçlunun yapılan 163. örnek ödeme emrinin ilanen tebliğinin yapılmasına karar verilmiştir. 27.11.1992 Basın: 46448
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle