09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8ARALIK1992SAU 10 TELEVIZYON G0NÜN YERLİ FİLMLERİ SefillerVictor Hugo'nun tarihe malolmuş "Les Miserables*" adb ünlü yapıtından uyarlanıp. Manakyan Efendi'den Sadi Tek'e değin birçok tiyatro topluluğunda "Sefiller" adıyla sahnelenen o> un. 1967'de Osman F.Seden'ın kalemıyle senaryo haline geıirildi. ve Zafer Davutoğiu yöneıimindc fılme alındı. Temeli Fransız ihtilali üzerine oturtulan. baskının halk ûzerindeki tepkilerini. sefaleti ve başkaldınyı anlatan "'Sefiller'in adaptasyonu güç değil, hatta olanaksızdı. Filmde Karlal Tibet, İzzet Günay. Fi- liz Akın, Sevda Ferdağ, Kadir Savun. Nedret Güvenç. Hüse- yin Peyda, Nubar Terziyan gibi dönemin tüm ünlüleri var. •*••*• SSrpriz Tatil aoJOJ (Perfect Furlough)- Daha önce birkaç kez yayımlanan filrn, bir mükafat izni alan bir Amerikah askerle, güzel subayın Paris gezisini anlatıyor. Başrolü o sırada evli olan Tony Curlis ve Ja- net Leigh paylaşıyor. Yönetmen Blake Edwards. 1958 yapımı, 88 dakika.** m Şabancık (iı.ooj Köyden İstanbula gelip hamamda tellaklık yaparken şarkı söyleyen Şaban'm (Aydemir Akbaş) sesini duyan gazino pat- ronu (Bilge Zobu), peştemalla dışan fırlayıp İstiklal Caddesi'- nde "Buldum, buldum!" diye bağırmaya başlar. Temel Gür- su'nun 1981'de Engin Temizer'in senaryosundan uyarladığı "Şabancık", kadınlaşmış erkekler sorununa da eğilen, eğlence- li, şamatah bir güldürü fılmi. Filmde Bülent Kayabaş, Melih Fırat, Hulusi Kentmen, Nejat Gürçen, Ali Şeh, Hüseyin Kut- man, Mete Sezer. Baykal Kent, Özcan Özgür, Sım Elitaş, Sul- tan Ay da var. * * ra Bir Yaz Macerası (13.15) fOne Sıımmer Lo\ei- Ruhsal tedavi gördükten sonra taburcu edilen bir genç, yolda kendisini etkileyen birçok şeyle karşı- laşır. 'Bir Yaz Macerasf daha çok psikolojik gelişmelere ağırlık veren ve duygusal konulardan hoşlananlann ilgiyle sey- redebileceğj bir fılm. Yönetmenliğini Gilbert Cates yapıyor. Oyuncular Beau Bridges, Susan Sarandon.** Ei SezercikYavrumBenim^ Üvey babasının (Erol Taş) eziyetlerine dayanamayarak evden kaçan Sezercik (Sezer tnanoğlu) sokaklara düşüp, parçalan- rruş ailesini yeniden bir araya getirmek için öz babası Tank'ı (Ayhan Işık) ararken türlü serüven gecirir. Anne Aynur (Hül- ya Kocyiğit) ise dertlenip verem olur. Sefa Önal'ın 1971'de se- naryo yazan ve yönetmen olarak imzaladığı "Sezercik Yav- rum Benim", dönemin çocuk yıldızlanndan Sezer tnanoğlu'- nun dört yaşında çevirdiği ilk filmi. Bu acıklı aile melodramın- da Oya Peri, Lale Belkıs, Aliye Rona da oynuyor. * * Tırmanış (20.30) ( The ClimbJ- Himalaya'nın Nanga Parbat tepesine ürmanma- ya çalışan 31 kişilik bir ekip kaybolmuştur. Ekip başı Willie Merkl'ın üvey ağabeyi Dr. Karl Herrligkofer. yıllar sonra bu tırmanışını tamamlamak için ekibiyle yola çıkar. Yönetmen Donald Shebib. Oyuncular James Hurdle, Ken Pogue. Ken- nethNVelsh.** Tarık Akan ve Zeliha Berksoy, 'tkili Oyunlar'da İkili Oyunlar ^ Erol (Tank Akan) ve Nur (Zehha Berksoy) 1968 yılında Tür- kiye'de yoğunlaşan öğrenci etkinlikleri döneminde tanışarak evlenirler. Kendilerini halka adamaya karar veren Nur banka- da çahşırken Erol üniversitede kalır ve profesörlüğe dek uza- nır. 1978 yılında beş yaşında Ozan adlı birçocuklan olan Nur, gündelik koşuşturmalar içinde yorğun düşmüştür. Bilgesu Ere- nus'un 1978'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen "İkili Oyun", kendi yazdığı senaryodan 1989'da Irfan Tözüm yöne- timinde filme alındı. Ertunç Şenkay"ın gönintülediği. Hatice Boran, Erol Demiröz, Mehrnet Ulay, Tomris Çetinel, Behram Kolukısa, Şahin Şahan. Muhteşem Tözüm'ün oynadığı "İkili Oyunlar", yakın. tarihimizin siyasal deneyimleri arasında aydın bir kan-kocarun ödeşmelerini yansıtan, ağır tempolu, ol- dukca entel ve de soyut bir deneme. * * M Binbaşı Barbara (21.10> (Major Barbara)- Silah ticaretinden köşeyi dönmüş bir adımın kızı, banşsever bir örgüte girer. Ancak babasının para- sı, orada da peşini bırakmayacakur Sinema Tarihinden Bir Yaprak'ta, tiyatro uyarlamaları toplu gösterisinde yine ünlü bir Bernard Shaw oyununun uyarlaması var. 3 yönetmenli (Gabriel Pascal, Harol French ve mesleğinin başındaki bir Da- vid Lean) bu fılm, canlı esprileri, oyunculan ve benzersiz Shaw mizahıyla keyifle izlenecek ilginç bir yapım. Wendy Hiller, Rex Harrison. Robert Morley, Robert Newton, Dame Sybil Thorndike ve Deborah Kerr oynamışlardı. 1941 yapımı, 130 dakika.** Atilla Dorsay'ın yabancı, Turfaan Gürkan'ın yerti fUm deger- lendirmeleri: *Sıradan, **lzlenebrlir, * * * Kaçırmayın, ••••Başyapıt. RADYOLAR R4DYOI «5.00 Habcrlcr 05.05 Türkuler Geçıdı. 05.30 ŞarkıUr \c Oyun Havalan. 05.00 Yurttan Haberlcr ve Denız Ha\a Rapo- nı. 06.15 Cün Başlarken. 07.00 Haberler. •7.05 Hcrşev Bızlcr için. 07J0 Haberler. 07.40 Günle Gek-n 11). 09.40 Arkası Ya- nn. 10.00 Habcrlcr 10.05 Onuncu Saat Cl. 12.00 Habcrlcr. 1110 Hayalın Için- dcn. 1250 Rcklamlar ve Radyo Program- bn. 13.00 Hübcrler. 13.15 Hafıf MüzıW, I3J0 Bölgocl Yayın \c Reklamlar. 17.00 Haberler. 17.05 Kadın Gözüylc. 17.25 Hafif Müzık. 1735 Haltanın (,ocuk Şar- kı>ı. 17.40 Çocuk Bahcesı. 17.55 Bu Dün- >a Bizım. 18.00 Haberler. 18.05 Ak^ım- dan Akşama. IH55 Böieesel Ya>ın ve Rcklamlar. 19.00 Haberler. 19J0Beraber \c Solo Şarkılar. 20.00 Kı Uykular Ço- cuklar, 20.10 Bcraber ve Solö Türkuler. 20.40 Tûrkcc Sözlü Halil Mûzik. 21.00 Habcrlcr. 21M Saz Eserlcn. 21.15 Tûrk \c Islam Dünyasından. 21J0 Türkuler Gccıdı. 22.00 Küçük Konscr. 22J0 Ycm Şarkılar. 23.00 Haberler. 23.15 Geccnm lcındcn (4). 00^5 Gûnün HabcHcnnden Ozetler. 01JW Program ve Kapanıj RADYO2 (7.00 Açılış Program ve Haberler. 07.05 Sofetlerdcn Scçmelcr. 07JO Haberlcr. 67.40 Türkuler ve Ov un Havalan. 08.00 Sabah Konicn. 08J0 Bcrabcr vc Solo Şarkılar. 09.00 Hahcrk-r. 09.05 Çocuk Bahcca. 09.20 Ekonomı Derasj. 09J5 Çcjilh Mûzık. 10.00 Turk Halk Müzığı Arçunızdeıı 10.20 Edcbıyal Dünvtimızda Kim K.imdır" IBA0 Türkcc Sö/lu Hafıf Müak. 11M Habcrlcr. 11.05 Eüılım Dünyamız. UJ5 Hafıf Mûzık. 12.00 Devİet Korolan Konnerlennden. 134)0 Haberlcr. 13.15 Türk Hdlk Çalgılanndan Ezgıler 13-30 Ağaçlann Dıhndcn. 13.45 Hafıf Mûzık. 14.00 Yabancı Dıl Dersı. 15.00 Haberler. 15.05 Şarkılar. 15J0Tür- külcr Gecıdi. 15.40 Arkaa Yann, 16.00 Eğıtım Dünyamız. 16J0 Yurtun SesJcr. 17J» Haberler. 17.05 Günûmüzde Caz. 18.05 Tasav-vuf Musikısı vc Saz Eserlen. 18J0 Din ve Ahlak, 19.00 Haberler. 19.30 Türkuler GeçMft. 20.00 Yabancı Dil Der- sı. 21.00 Beraber ve Solo Türkuler. 21JO Hafif Mûzık. 22.09 Kucük Koro. 22. 30Türkcc Sözlû Hafıf Mûzik. 22.45 Bir Roman Bir Hıkave. 23.00 Habcrier. 23.l5Sohstlcrden Bıfer Şarkı.23.40Hafif Mûzık. 2355 Müakte \ı Bırakanlar. 00.55 Gunün Haberlerinden Ozctler. 00^8 Program ve Kapanış. RADYO 3 07.00 Açılış. Program ve Haberlcr. 07.05 Güne Başlarkcn. 08.00 Sabah Için Mûzık. 09.00 Hahcrkr. 09.15 Sabdh Konsen. 10.00 Muzıklı Dakıkalar. 11.00 Öğtcye Doğru. 12.00 Habcrier. 12.15 Fransadan Mûzık. 12.45 Çağdaş Türk Sanat Muzığı. 13.00 Mûzik Türlerinde Elkilcşım. 14.09 Habcrlcı. İ4.İ' Mütlk TûneJi. ISJ» Per- dc Açıhyor. 15J0 Çalgılann Diü. l*J0 Caz Sanalı. 17.00 Habcrlcr. 17.15 Okya- nus. 18.00 Mercek. 19.00 Haberlcr. 19.15 Konçcrto Saatı. 20.00 Almanca Melodı- lcr. 20J0 Bir Konscr. 22.00 Habcrlcr. 22.15 Gccenın Gctırdıklcrı, 23.00 \LTU Miuik. 24.00 Gcce vç Mfı/ık. 00J5 Gü- nür Habcrlcnndcn ÖzdkT. 00JR Prog- ram vc Kapanıv Türkiye'de nüfusa göre en çok yayınyapan radyo ve televizyon Denizli'de Denizli,radyo ve TV'ye doymuyor • Radyo ve televiz>on enflasyonunun yaşandığı Denizli'de Emniyet Müdürlüğü yayınlann denetim altma ahnmasını kararlaştırdı. Korsan yayın yapan radyo sayısı 9'a, televizyon sayısı da 3'e yükseldi. ÖMER YLRTSEVEN DENİZLİ - Denizli'de kor- san yayın yapan radyo sayısı 9'a. televizyon sayısı da 3'e yük- selirken iki radyoyla bir televiz- yonun daha yayın için hazırlık yaptığı öğrenildi. Türkiye'de nüfusa göre en çok radyo ve te- levizyonun Denizli'de olduğu belirlendi. Denizli'de geçen haziran ayı- nda Venüs Radyo'nun açıl- masıyla başlayan furyaya sıra- sıyla Flaş. Pamukkale. Denizli FM, Ana, BLzim İller, Yöremi- zin Sesi, Gök Kuşağı ve Tavas ilçesi radyosu katıldı. FM ban- dından yayın yapan radyolar- dan Bizim İller, dini yayınlara ağırlık verdi. Diğer radyolar ise mûzik ağırlıklı programlan ter- cih etti. Ana Sigorta AŞ'nin kurduğu Ana Radyo 1.5 milyar liralık bir yatınm yaparak pro- fesyonel yayıncılıİc ilkesini be- nimsedi. Bu radyo Çökeleş Dağı'na kuracağj verici istasyo- nu ile tüm Ege Bölgesi'ne yayın yapmayı hedefledi. Radyolar arasmda başlayan reklam kav- gası kıyasıya bir rekabete dö- nüşlü. Başlangıçta kelimesi 5 bin li- radan alınan reklamlar, bu ne- denle bin liranın alüna kadar düştü. Radyolar. reklam pasta- sından en büyük payı kapmak için ilan servislerinde 25-30 per- sonel çalıştırmaya başladı. 9 radyo iş bulamayan lise ve yük- sekokul mezunu gençler için de istihdam sahası oldu. Denizli'- deki radyolarda 400'e yakın personel çaiışıyor. Amatör bir anlayışla ya>nn yapan radyolar- da bu alanda deneyim sahibi personel bulunmamasına kar- şın çahşanlara 1 milyon ile 7 milyon arasında maaş veriliyor. Radyolar verdikleri haberleri de yerel gazetelerden alıntı ya- parak derlemeje başladı. Her bırinin kuruluş maliyeti 200 ile 300 milyon lira arasında deği- şen radyo sahiplerinin esnaf veya işadamı olması dikkat çekti. Curaıhuriyet Başsavahğı korsan yayin yapüklan için in- celemesini tamamladığı Venüs, Flaş. Pamukkale. Bizim İller ve Ana Radyo hakkında 2813 sa- yılı Telsiz Yasası'na muhalefet- ten asliye ceza mahkemesine dava açtı. Hazırlanan iddiana- mede radyo sahipleri için 6 ay ile I yıl arasında hapis cezası is- tendi. Savcılık diğer radyolar hakkında da dava açılacağını bildirdi. Denizli'de MİHR (Medeni- yet, İlim, Hayır ve Refah) tele- vizyonun açılmasının ardından Den-TV ile DRT televizyonlan da test yay;runa başladı. Yakın- da Ana Televizyon ile Belediye TV adıyla iki yayın kuruluşu daha faaliyete gececek. MİHR Vakfı Genel Başkanı olan İs- kender Evrenosoğlu'nun sahibi olduğu belirtilen MİHR tele- vizyonu da dini içerikli prog- ramlara ağırlık verdi. Televiz- yonda dinifilmlerile dini konu- lann işlendiği programlar yayı- nlann ağırlık noktasını oluştu- ruyor. Radyo ve televizyon enf- lasyonunun yaşandığı Denizli'- de Emniyet Müdürlüğü yayın- lann denetim altına ahnmasını kararlaşürd;, Bu arada MÜYAP'ın şikâyeti üzerine radyo ve televizyonlara bırer tebligat çıkaran emniyet mü- dürlüğü. telif haklannın ihlal edildiği gerekçesiyle müzik yayınlannın sona erdirilmesini istedi. Emniyet yazısında, bu faaliyetlerin devam etmesi ha- linde yasal işlem yapılacağı da duyuruldu. 750 bin nüfuslu Denizli'de radyolar ayakta kalabilmek ıçin ödüllü yanşmalara yöneldi. Radyo sahipleri, Denizli'nin en fazla 3 ya da 4 radyo>Ti kaldıra- bileceğini, diğerlerinin zamanla kapanacağını savunuyor. Fre- kans kargaşası yüzünden bir- birlerinin yayınlannı, bazen de televizyon yayınlannı etkileyen radyolar bugünlerde vericileri- nı güçlendirmeçabasında. Rad- yo sahipleri kendi aralannda da- yanışmayı sağlamak ve ortak mücadele vermek amaayla bir çaü alünda toplanmayı karar- laşürdı. Radyo ve televizyon- lann bu amaçla bir demek kufa- caklan öğrenildi. TRT-1 ve TRT-3'te aralık ayı değişiklikleri TV Senia - TRT1 ve TRT3- te bu ay önemli değişiklikler var. TRTl'de Turnike ve Joker adlı yanşmalann yayin periyo- du değişirken Labirent ve ABC devreye girecek. Her hafta salı günleri canlı olarak yayımla- nan Turnike, artık cumartesi günleri eğlence programlannın ardından ekrana gelecek. Tur- nike'yi yine Güner Ümit suna- cak. TRTl'de hafta içi hergün, 20.00 ana haberlerinden önce 10 dakika süreyle yayımlanan yanşma programı Joker ise Turnike'nin salı günkü eski ye- rini alacak. Süresi bir saate çı- kanlan yanşma bundan böyle haftada bir yayımlanacak. Jo- ker'in sunucusu yine Bülent Özveren olacak TRT3'te yayımlanan Opera Sanatı ve sanatcılann yerine çe- şitli türde müzik programlan ya da konserler girecek. Yine TRT3'te löaralıkta 52 bölüm- lük 'The Western Tradition* adlı bir belgesel yayına girecek. TRTl'de ya>ımlanan 'Yıl- dızlar Karşınızda" 11 arahkta bitecek. Onun yerine 18 aralık- ta 2 bölümlük 'Family Pictures' adlı başka bir dizi başlayacak. 11 arahkta bitecek "Son Düşüm Sizlerle'nin yerine de 20 arahk- ta 8 bölümlük 'Wüstenbieber' adlı dizi başlayacak. 15 Ocak'ta yayına geçecek BHATV,Ankara'da test yayına başladı ANKARA (MAK AJANS)- Özel televizyon kanallan zinci- rine eklenen Basın Haber Ajansı TV (BHA TV), Anka- ra'da deneme yayınına başladı. Yayın merkezi Ankara olan BHA TV, aybk yayımlanan ve dinci kesirrte hitap eden 'İkti- bas' dergisinin sarubi Ercüment Özkan larafından kuruldu. 15 ocakta normal yayınına gecmesi beklenen kanalın etki alanı şimdilik Ankara ve ci- vannı kapsamakta. Ancak BHA TV yetkilileri amaç- lannın önce Türkiye çapına sonra da yurt dışına yayın yap- mak olduğunu söylüyorlar. Bütün dünyadan özellikle de Bosna - Hersek'ten haberler ve- ren kanalın bir özelliği, gürdük basın haberlerinden manşetler vermek vekısa özetleri ekrana getirmek. UHF 64. kanaldan cıkan BHA TV'nin verici istabyonu Yenimahalle Şentepe'de bulu- nuvor. MERCEKLEBAKINCA MAHMUT T.ÖNGÖREN Yine CMUK... Millet yavaş yavaş uyanıyor. Ûnce CMUK göklere çıkanl- dı. Bu 'Ceza Muhakemelerı Usulü Kanunu'nun püi nokta- ları şimdi ortaya çıkıyor. Yasayı övenler de uyanıyor. On- ların ayırdına vardıkları nokta şu: CMUK'ta, devlet güven- lik mahkemelerinin görev alanına sokulan suçlar var. Her- hangi bir suç için "devlet güvenlik mahkemeleri kapsamı- na girer" dendi mi, CMUK işlemeyecek. Ondan sonra da gelsin işkencs ve tüm eski ve kötü uygulamalar. Yani CMUK, değerli hukukçu HalitÇelenk in deyişiyle "Şu suç- larda demokrasi vardır, bu suçlarda yoktur. Şu sanıklara demokrasi vardır, bu sanıklara yoktur" diyor. Nerede bu gibi bir yasanın demokratikliği? BelkıdeTRT'de!.. 1 Aralık 1992 akşamıTVfin saat 20.00"- deki haber bülteninin tçine CMUK'la ilgili bir bölüm ivedi- likle sıkıştırılmış. Yasayı hazırlayanlar, yetkililer, uzman- lar ve sokaktaki adamlar konuşuyorlar CMUK hakkında. Aralannda bir kişi bile yok CMUK'un yetersiz bir yanını vurgulayan (Belki de vardı. Ama TRT Haber Merkezi'nin makasından kurtulamamış olabilir.) Bu işin uzmanı olma- yan ve o güne dek daha Resmı Gazete'de çıkmadığı için okumadığı yasayı TRT kameralarına değerlendirmek zo- runda kalan sokaktaki vatandaş bile CMUK'u övdü. Yasa- daki açıkları o güne dek belirtmiş hukukçuların ve az sayı- daki gazete yazarlarının bir tanesine bile yer vermedi TRT. TRT Haber Merkezi'nin Demirel ve Çağlar hayranlığına diyecek yok! Ama artık Türkiye'nin demokratikleşme ça- basının içinde yer alması gereken en az 20 yasadan birin- cisi olan ve zaten kamuoyuna basın tarafından olumlu' diye tanıtılan CMUK'u TRT'nin tek yanlı sunması büyük bir aldatmaca değildir de, nedir? Son çıkan haberlere göre de polis CMUK için eğitilecek- miş. Geçenlerde bir Amerikalı uzmandan ögrendik, bugü- ne dek 900 dolayında polisimız Amerika Birleşik Devlet- leri'nde eğitilmiş. Bundan sonra polisi Türkiye'de eğitme- nin ne yararı var! Gönder hepsını ABD'ye CMUK'u da ora- da öğrensinler. TRT de burada en çok izlenen haber bülteninin içine CMUK'u başkalarının ağzından öven bölümleri sıkıştır- makta gecikmesin. Hadi diyelim ki, TRT 1 Aralık 1992 akşa- mı o yanlı, maksatlı ve yanlış bilgi veren CMUK yayınını yaptı; ntç'in daha sonra, eğer biraz iyi niyeti varsa, CMUK'u koruyan ve aynı zamanda da ona karşı çıkanları bir araya getiren açıkoturumlar düzenlemiyor? Hani Türkiye konu- şuyor'du? Hani yansız radyo-TV" isteniyordu? işin ilginç yanı, özel ve tecimsel televizyonlarda da du- rum aynı. Onlar da TRT gibi sayısız haber izlencesi hazır- lamalarına karşın CMUK'a dokunmuyorlar, CMUK'u tar- tışmaya yanaşmıyorlar. Bu gibi durumlarda devlet televizyonu ile tecimsel tele- vizyonların hiçbir farkı yok. Her ikisi de gerçeği çarpıtmak- tan ve kamuoyunu yanlış ve tek yanlı oluşturmaktan ya- na... Bir yerde hiç şaşmamak gerekir buna. TVPROGRAMLARI 07.00 Ü7.(K)TM AçılıyGim Ba^lıvor Ü7.00HBB Açıli)-Prt>ş!ramılım &•(- nkler İsliUal Alarşı 07 (X) interStar ÇM ıık Diziii: Lassiv ()7.00K«ııal6Gı7/wr<//;j Turki\-e 07.00 ShowTV' S/K>H Beiflıror 07.00 Tefeon Çizgi Film:'Köfte ı* Makarna 07.03 HBB Hcrkesr Gümmlm 07.25 Tefeon Çiigı FUm: Fınına J 07.30 interStar Komedi Dizisi: Acı Tuilı 07.50 Tefeon Yvrli Klipler 08.00 08.(X) İnterStar /n Gûnler Türkiye 08.00 Teleoo İyi'Günler Türkive 08.00 TV1 Hııberler 08.13 TV1 Gün Bafhror 09.00 09.00 HBB Dizi: Htnal Adusı 09.00 KanaM Çizgi Fibn. Huck Finn 09.00 ShowTV Sabıilı Esinlileri 09.00 TV1 Çocuk Kuşuğı 09.30 interStar Pcmbe Dizi: Empe- ralriz 09.30 KanaK Türk Filmi- Sefiller 09.30 Sho»TV Magazin: Işte Ha- \vr 09.30 THeon Komedi Dizisi Papal- YOİıın Koparmavm 09.30 TV2 Açıhf-Aiiköğretim 09.45 HBB Çevre Kulübü 09.55 HBB Tamlını 10.00 10.00 HBB Haberler ve Yol Duru- ııuı 10.00 interStar Pembe Dizi Sanla Barbara 10 00 Tefeon Mini Dizi: Nelnr Kral- kırı 10.00 T\ l Haherler 10.05 HBB Kudm Magazin 10.10T\'l Müzikli Dakikalar 10.30 HBB Pembe Dizi: Marielena 10.30 ShowTV Dizi. Aşk Fırıınast 10.30 TV1 Arkası Yann: Yalnızca Maria 10.50 interStar Sinema: Sürpriz Ta- lil 10.55 TVI Salmcak 11.00 11.00 KanaK Sıüdyoda Bulusalım 11.00 ShowTV Türk Sîneması: Şa- bancık 11.00 Teleon Yerli Klipler 11.15 HBB Müzik 11.25 TVI Arkası Yarm: Telefon- ıkıkıSes 11 30 HBB Hinı Dizisi: Anne 11 58 GAPTV 12.00 12.00 GAPTV ÇızgiFilm. Şirinler 12.00 HBB Haberler ve Hava Duru- 12OOKanal6//«/v/7t'r 12 00 TV2 GA P TVve I2O5HBBA/7T 12.10 KanaK Pembe Kanal Market 12 lOTA'I Dizi B<>s Yuva 12.20 HBB Pembe Dizi: Zavallı Mtırtclhı 12.28 GAPTV T\ "de TM Sinema- \ı Sanmsım Bedeli 12.30 interStar Haber 12.30Sho»T\' Preıaes 12.30TV4 A(,ths-Açıköğreıim \2.İ5T\'l Biı SoliM 12.40 interStar Dizi: San Francisso Stıkukları 12 40 Komedi Dizisi: Bırak Beaver Yapsın 13.00 13 IH) Kanal6 Yerli Müzik I3.00TV1 Haberler 13.05 HBB Spor Koklevli I3'.O5 Teleon Komedi Dizisi: Harry ve Heıukrsımlar 13.15 Sho»TV Öğle Sineması. Bir Yaz Macerusı 13.15 TV1 Arkası Yarm• İtUikam 13.30 HBB Dizi- Dokuzdan Beşe 13.30 interStar Pembe Dizi: Sevgi kalplcr l5.00Show TV Müzik: Mozaık 15.00TV1 Haherler 15.00 TV 5 Türkce Dil Dersi 15.05 HBB Belgesei Hayvanlar Alenıi 15.10 TVI Arkası Ydtm: Camila 15.16 GAPTV Anadoludan Görü- ınım 15.30 TV 4 Kaptmıs 15.3OTV5 Haberler 15.35 HBB Çizgi Film: Dolhıık 15.45 interStar Çizgi Film: Ta} Devri 15.45 TV5 Sıısam Sokağı 16.00 16.00 GAPTV Gide Gide GA P 16.00 HBB ÇizçiFilm: Popples 16.00 KanaK Çocvk Dizisi. Garfi- eld 16.00 ShoıvTV Çizgi Dizi. Yesilın Kızı 16.00 Teleon Yerli Klip 16.00 JMÇoeukKusağı 16.10 interStar Çizgi Film: Genç Ja- mes Bond 16.15 TV5 Müzikli Dakikalar 16.30 HBB Dizi: Kolej Yüları 16.30 Kanal6 Çizgi Film: Snoopv 16.30 ShwTV Türk Sineması: Ana Yüreği 16 30 TV5 Haberler 16.35 interStar Komedi Dizisi: Roc 16.45 TV5 Türkü Defıeri 17.00 1S.25 TeJeoo Çizgi FUm: Sevimli Tavşiuı 18.30 HBB Pembe Dizi: Gizemli Kadın 18.30 interStar Dizi: Magnum 18.30 ShowTV Yarısma: Haydi Bastır \S35T\lDeğifenAile 18.45TV3.Wıir/A- lH.50TefconMHrA.tf 18.55 Sho»TV Dizi: Küçük Doktor 19.00 19 00 BRT Açıhi ve Program 19.00 Kanal6 Yanşma: Parola 19.00 Teleon Pembe Dizi: Yarınları Ararken 19.00 TV 1 Akşama Doğru I9.02TV5 Haberler 19.03 TV2 Akşam Bülleni 19.10 BRT İuanhul Günleri l 19.15 HBB Haberler ve Hava Duru- ınu 19.15 TV3 Arkası Yarm: Kimsesiz Maria 19.20 ShowTV Yariima. SüperAile 19.20 TV2 Hafıanın Sohbeli 13.30 Kanalc. Pembe Dizi Yasak Aşk 13.30 Teleon Pemhe Dizi: Dünya Dönduk^e 13.55 Teleon Pembe Dizi: Gecenin Sıııırı 14.00 14 00 GAPTV Haberler ve Hava Dıırumu 14.00 HBB Pemhe Dizi: Stellina 14.00 Kaoai6 Hinı Dizisi 14.00TVI Hanımlar Nasılsmız? 14.15 interStar Pemhe Dizi: Baska Bir Dünva 14.16 GAPTV Sağiık 14.20 Teleon Türk Sineması: Malın Gözü 14.36 GAPTV Orlaokullararası Bilgi Yansması 14.50 HBB Kaınera Şakaları 14.57 T\$ Açılış 15.00 15.00 interStar Sıar Dizi- Ihaneı 15.00 Kanal6 Pnnbe Dizr Yalnız 17.00 interStar Haber 17.00 KanaK Çizgi Film: Kara Ka-\ nat 17.00Tefcon//a/>t'r 17.10 interStar Pembe Dizi: Cesur ı f Güzel 17.10 Teleon Dizi: Karakol 17.15 HBB Pembe Dizi. Benünle Dans El lll&TVlAçdış 17.20 GAPTV TRT-2 w Geçiş 17.20TVI Bu Toprağın Sesi 17.20 TV2 Çizgi Dizi: Akkonun Sırları 17.30 KanaK Çizgi FUm: Muppet SIIOM 17.30 TV5 Dizi Önce Çanan 1.7.35 Teleon Çizgi Film: Yogi Defı- ne Peşınde 17.40 interStar A vna-A vna 17.44 TV2 Arkası Yarm: Se\-gi Bağları 18.00 18.00 HBB Haber Röportaj 18.00 Kanatö Yabancı Dizi: Sıeak Takip 18.00 Sho»TV Dizi İlk Öpücük 18.00 Teleon Çizgi Fılm: Scooby- Do 18.00TVI Haberler 18.10TVl/oıı/ 18.10 TV2 Arkası Yarm. Yalan Rûzgarı 18 15HBBA/7* 18.15 TV3 Açılış-Telegün 18 20 interStar Market 20.34TVI Spor 20.40 Kanal6 Türk Sineması: İkili Oyunlar 20.45 ShonTV Türk Sineması. Fos- forlu 20.45 TV% Yprışma: Turnike 21.00 21.00 BRT İstanbul Günleri 2 21.00 FlashTV İstanbul Bölgesel Haberler 21.00 interStar Salı Pazarı ve Ta- mam mı? Devam mı? 21.00 Teleon On'ca Müzik ve Ta- mam mı 9 Devam mı? 21.05 TV2 CNS Dünya Raporu 21.10 TV3 Sinema tarihinden Bir Yaprak: Binbaşı Barbara 21.25 TV2 Yerli Belgesel Tepedekf Yelkenli 21.45 Teleon Dizi: Hava Kurdu 2\AS1\\Stüd\oA 22.00 00.10SbowTV TuttiFrutli 00.20 TMKapanış 00.30 TV3 Belgesel. Doğa Seriiven- leri 00.40 interStar Yasemin 00 40 KanaK Unutulmayan Maçlar 00.40 TV5 Bir Portre 00.45 HBB Müzik 00.50 interStar Haber 00.50 Tekon Haber 00.50 TV4 Kapanış 00.55 TV1 Kapanış 01.00 01.00 HBB Kapanış, Yarınm Prog- ramlan 0! 00 interStar Sinema: Sürpriz Ta- til 01 00 ShowTV Kapanış 19.20 TV5 Spor. 2. Lig Dosvası 19.28TV4.4r;/ı; 1930 S 22.00 HBB Karşı Karşıva 22.00 TV2 Gece Bülıeni ve İngüizce Haberler 22.00 TV5 Haberler ve İngilizce- Almanca Haberler 22 lOKanalö Yerli Dizi: EmrelBaş- kanım 22 20 SoowTV Yerli Komedi: Zeki- Metin'ce 22.30 HBB Açık Tribün 22.35 BRT Mimar Sinan Üniyersi- tesi Sinema Televizyon End. Öğren- ci Filmlerınden Seçmeler 22.40 interStar Laj Lafı Açıror 22.40 Teleon On 'ca Müzik 22.40 TV2 Beraber ve Solo Şarkdar 22.45 TV5 Açıkoturum 22.50 TVI Yerli Drama: İnsanlık Hali eStv/yofter 19.30 Kanal6 Haberler 19.30 Teleon Haber 19.35 T\4 Müzik 19 43TVI Yanşma: Joker 19 45 HBB Yanşma. Yirmihir 19.45 TV2 Yörelerimiz Türküleri- miz 19.50 ShotvTV Plaslip Shmı- \955SbowTV Haber 20.00 20.00 BRT İsnmbuVıın Ona Yeri- Sarıver 20.00 interStar Yerti Drama: Taşla- rın Sım 20.00 KanaK L\ Aşağı Beş Yukarı 20.00 Teleon On'daOn 20.00 TVI Haberler ve Hava Duru- mu 20.05 TV3 Video Müzik Türktve 20.10 KanaK Yanşma: Süpermur- kct 20.10 ShowTV Yanşma: Çarkıfe- lek 20.10TV4 Açıkogretim 20.\0TXS Bir Solist 20 15 HBB Benıı \Hill 20.15TV2-1 . Lig Dosvası 20.30 BRT Gençler Göriiyor 20.30 HBB/lıvA-omnım' 20.30 TVS TVde Türk Sineması: Sezercik Yavrum Benim 01.00 Teleon İlyas Salman aan Hi- kaveler 01.00 TVİ Kapanış 01.05 TVS Bir Solist 01.25 TVS Yaşavan Şiirimiz 0[.5QTVSKapanış 02.00 23.00 02.00 Teleon On da On 02 40 interStar Dizi: Stingray 02.50 Teleon Karşı Şov 23.00 BRT Kuşak Programı 23.00 HBB Mini Dizi Bebeğimi İs- tivorum i 23.10 BRT İstanbul Günleri 3 | 23.10 KanaK Sinema. Grisbi i 23.10 Sbo»TV Ptastip Show 23.15 BRT Program ve Kapanış 23.15ShowTVr7ato- 23.15 TV4 TWTEğitim Paketi 23.20 ShowTV Spor: 3. Devre 23 25 TVI Mûzik Geçmışe Özlem 23.30 TV2 Dizi: Şehrin Meleği 23.35 TV3 Mini Dizi: Yüksek Sos- vete 23.40 iataStar Haber 23.40 Teleon Haber 23.45 HBB Haberler Hava Duru- mu 23.45 TVS Dizi. Geçmiş Bahar Mı- mozaları 23.50 interStar Dizi: Kanun ve DüA zen 23.55TVI Haberler 03.00 03.20 Teleon Futbol 03.30 İnterStar Dizi: San Francisso, Sokaklan 04.00 04.20 interStar Futbol 04.50 Teleon Kimse Durduramaz 05.00 00.00 00.00 HBB Dizi Eski Dostlar 00.05 TVI Yerli Drama Ayaşlı ve Kirıu ıları 00 05 TV'4 PopSaatı OS.ZOTOeoaŞenDullar 05.50 interStar Komedi Dizisi: Murphv Brown 05.50 Teleon Çizgi FUm: Uzay Şö- valyelen 05.50 Teleon Mini Dizi: Nehir Kral- ları 06.00 06.15 interStar Çizgi Film- Taş Devrı 06.40 interStar Komedi Dizisi: Charles İş Başında ÜYDULAR RTLPIUS 07.00 RTL Haberler 08.00 Gûnaydın Almanya 10.10 Doktor Marcus Welby 11.11 Zengın ve Gü- Kİ 1130 ödul Sıcaktır 12.00 Rısklı 12-M Aıleler Sav.m 13.00 Nokta 12 13.30 Gcre; vc thtirash 14J0 Kahrornıya Aılesı 15.15 Springfiekfleruı Ö>kûsû 16.00 Ouıncy 17.00 Hans Mcıser 18.00 Patron Kun 18.30 Tath Aıle 19.00 Onbır fi WAS RTL Haber- lcr 20.15 Patlama 20.45 tyi ve Kölü Zamanlar 21.15 KJS Şampıyonlannm Rıngı 22.15 Benı Affel 23.15 Patlama 00.15 Gottschdlk 01.00 Kanun ve Emır 0100 Tath Aılc 02J0 Paır.m Kım 0XW Qu- ıncy 04.00 Han^ Mcıscr 05.00 Pjtlama O5J0 Saat- lcr Sonra 06.10 Onbır 99 SAT1 06J0 Sat I Bâlgc Raporu07.00Sat l'lc Gunaydın 09JO Komşular 10.00 Sat 1 Haber 10.05 Kalp Atışı 10.30 KalıfomiyaGüncşı Alünda 11.25 Alıın Plak- lar 12.05 Dağ Doktoru I2\35Çarkıfelek 13.45 Bor- 18.45 Bolgescl Rapor 19.15 Bıngo 19.45 Haberler 20.00 Dran Sunan Lou Richter 20.20 Çarkıfelek. 21.15 Merhaba Heıno 22.15 Vıbes 24.00 Ayna TV O0J0 Haberler 00J5 Mavi Elcktnk 01.15 Kaçak 02.10 Taıuttm 02.15 Programlar ve Sat I Tekst PR07 06JO Uzajdan Gelen Genç 07.20 Vkkı 07.45 Nu- mara 7 09.20 Sert Ama Kalpten 10.10 Manwcll Ajana 11.15 Tıard Tahıtı 13.10 San Franasco So- kaklan 14.00 BıH Cosby Show 14J0 Harry Fox Olayı 15.20 Adı Bir Blo'f 16.55 Sert Ama Kalpten 17.45 Komıser Gadget I8J0 T:n Ton'un Mjcera- lan 19.00 Ta> Devn 19J5 Bıll Co«,by Sho» 20.00 San Francısco Sokaklan 21.00 Habcrier 21.15 Perry Mason ve Ream Sanatı 13M Gece Şahinı 24.00 Şatodakı Canavar 01.20 Habcrier 01J0 Si- mon Templer 02J0 Haberler 02.40 Yakııza 04.20 Haberler 04.30 Bin Mıllık Yol TELE5 07.40 Top Model 08.05 Bım Bam Bıno 10.20 Ya- nımdakı Olay 10.45 Danger Ba\ 11.15 Ruck Zuck 11.45 Hopp ya da Top 12.25 Top Model 13.00 Vahşı Bauda 13.35 Almanya da Bir Yer 14.00 Bım Bam Bıno 14J0 Temcl Rcis 16.00 Cesur Starr 17.05 tkı Kedı Bir Köpek 17J0 Yaban Kcdısı 18.00 Tcnis 21^45 Ruck Zuck 22.45 Hopp ya da Top 23.00 Geçıt 00.40 Malyaya Kaı>ı Sava^ 01.35 özel CHaylar 0155 Caıuvadır Kah n-ı 04.20 M.ıfvayıı Karşı S.ıv;n04.45 I>ûnja HaberlenO5.1O V arpv ve Kalılı SUPER CHANNEL 09J0 Haberler 10.00 E Kanab 10JO Süper Dük- kan 1100 Sevahat 1130 Bueünün Ekononua 13J0 FTTV İ4.00 Japon Ekononuande Bugün I4J0 Yenı Bakış 15.00 lçenden Bakış 15J0 Sene Noıre 16.0(1 Ihe Mıx 17.00 Ali Mıxed Up 18.00 Yayında 19J0 Bonanza 20JS Siyah Seri 21.0» Kühu: T.' 11.00 Kvııden Bakı» 22J0 Medya Av- rupa 23J» Habcrlcr 23J0 Ekonomı 24.00 Filmler- den Seçmeler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle