12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Göreceksiniz... Siz de kredi kartınızı değiştireceksiniz! P A M U K B A N K M E S I I S İ 69. YIL SAYI24534 / 4000 TL (KDV ıçinde) KURUCUSU YUHÜS NADİ (1924 1945) BASYVM NADİR NADİ (1945-1991) 8ARAUK1992SALI 'KARA SES' KİMİN SESI? f r* Cemaleddin Hoca Atmanya'da kaderd, Türkiye'de radikal^ Almanya 'nın hor/ac/ığı%$ Türk, mücahit ohtnca oımrkavyor ıpkın grubundan bir üyc. yoksıılluk n<5Tenı\ le ailcsinin ! iollanda'yn gö«;cttiğini. kondisinin de yedi \'a!jinda ikcn burava jıeldiüini velarklı vıi;şaın biçiınlcrini denedikten sonra İshmı \c Cemaleddin Hocayı hııİdıığımuanlatıy or ve şöyle ekliyoı: "Okudukçadcdim ki Allahhcni bıırayu >olladı. Bir nedcni var,dcmek ki hcnim kısmctim İslamı burada yaşayıp. h.-bliğctmckmiş. Bi/ İslamın hâkiııı olması içinuğraşıyoruz. Ama hu çok /.or ve u/ıın bir yol, biliy oruz. Tüm ıınıudunıu/ bunlar -çocukhırını «iösteriy or-. Onlar İslanı devletini kııracak. Biz bu yoİda hcr şcyi «özc aldık. Bcnim pey«anıbcrim o kadar e/iyet vckmişsc, dişi kırılmışsa henim rahat yaşamam vallahi haramdır." Or. PULYA ATACAN'ın yazı dizisi 12. Sayfada Koııtrgerilla içiıı 1ıodrimeydan• TURHAN, KİLERCİOĞLU'NA MEYDAN OKUDU Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu ile emekli Kurmay Yarbay Talat Turhan arasında başlayan kontrgerilla tartışması iyice alevlendi. Orhan Kilercioğlu'nun" 1 Mayıs 1977 olaylanna kanştığY yönündeki iddialan 14 yıldır tekzip etmediğine dikkat çeken Talat Turhan. "Kendisini açık tartışmayaçağınyorum" dedi. •<*. Sayfada • TORUMTAY: MECLİS İSTERSE ÇÖZER Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necip Torumtay. Özel Harp Dairesi'nin kontrgerilla ile ilişkisinin bulunmadığını belirtti. TBMM'nin. istediği takdirde herşeyi aydınlatabileceğini savunan Torumtay, "Asken açıdan gizliliği olmayan her şey Mechs'in denetimindedir" dıyerek topu siyasetçilere attı. • ECEVİT İSTESEYDİ ORTAYA ÇIKARIRM Necıp Torumtay, Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde kendisinden habersiz herhangi bir işlem yapıldığını düşünmediğinı belirtti. "İsteseydi kendisme her şey söylenirdi. Genelkurmay, Başbakan"a bağlıdır. Silahlı Kuvvetler'de ne oluyor, neler yapılıyor, bunu sorma hakkınasahiptir"dedi. M4Sayfada Hindistan 'da din çatışması 223ölü• Fanatık Hindular'ın 400 yıllık camı>i yıkmalan, Müslümanlararasında büyük tepkıye yol açtı. Müslüman-Hındu çatışmasmda 223 kişi öldü. • Htndular, cammın kalıntılan üzerine tapı- nak inşa etmeye başladılar. Ordu en üst dü- zeyde alarma geçirilirken, genel sokağa çık- ma yasağı ılan edıldı. Gerginlık, Pakıstan, Birleşik Arap Emırliklen ve İngıltere'ye de sıçradı U 8. Sayfada Sırpvahseti Yerde sürüyüp tecavüzettiler • Alman Stern dergısı, Sırplann teca\'üzüne uğrayan Boşnak ve Hırvat kadınlarla konuştu Sırplar ele geçırdiklen her yerde genç-yaşlı kadı nlara tecavüz ettı.B 9. Sayfada GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Dünyadan Ayrı Düşmemek Somali ve Bosna-Hersek sorununun aldı- ğı son bıçim, ıç sıyasetı haylı renklendirece- ğe benzıyor. Hükümetin varsayımları doğru çıktı. Bos- na Hersek'te Sırp kıyımı sürerken Somali'ye müdahale kararı alınması, kimi çevrelerde UArkasıSa.l4,Sü.rde SOMALÎ'YE ASKER İZNİ MECLİSTE M14. Sayfada Irkçılar, bu kez Belçika'da saldırdı Türklere spor hakkı da yok • Futbol maçı sonrası Türk spor lokaline ve Private Club VZW Türk lokaline saldıran 15-20 yaşındaki 100-150 taraftar, "Maymunlar dışan, yabancılar dışan" gıbı sloganlar attı, taş ve sopalarla camlan kınp içeridekileri tartakladı. Köln'den Basın9 ırkçılığı kışkırtıyor Irkçı teröre karşı önceki gece Münih'te düzenlenen gösteriyeon binlerce kişi katıldı. (Fotoğraf:REUTER) ERDİNÇ UTKU BRÜKSEL Beerschot- Raang Mec- holon takımla- n arasında cumartesı gü- nu oynanan futbol tnaçın- dan sonra. 15-20 yaşlann- dakı yaklasık 100-150 kışı- den oluşan bir yabancı düş- manı taraftar grubu. önce Türkgücü spor lokaline. daha sonra da loka- lın karşısında bulunan Jof Lambeaux"- dakı Türk kahvesıne sal- dırdı. Lokal ve kahvenın cam- lannı ellenndeKı sopa \e taşlar- la yerle bir eden saldırganlar. buradakı Türklen tartakladı- lar OR\L ÇALIŞLAR biMirivor • Prof. Sıegfned Jager, yaptığı anket sonucunda hemen her eğıhmden Alman'ın Nazızm'e yol açacak bırdüşünce altyapısına sahip olduğunu. bunda basının kışkırtıcı yaklaşımının rol o>Tiadığını saptamış. • 14. Sayfada Saldırgan- lar. polıs gel- meden önce olay yennden uzaklaştılar. Görgü ta- nıklannın ifa- delenne gore, saldın anında 15-20 yaşında- ki 100-150 gö- zü dönmüş tarattar. "Maymunlar dışan, Yaban- alar dışan" gibı sloganlar atarak ellenn- deki sopa ve taşlarla önce Türkspor lo- kaline daha sonra karşıda- kı Private ClubVZVVad- lı Türk lokali- ne saldırdı. Saldın son- ' rası olay yenn- de vaklaşık 300 Türk toplandı ve "Türkiye Türkiye" dıye ba- ğırarak yabana düşmanlığını UArkasıSa.l4,SS.5'te Antalya Polise salcka: 3ölü, 25 yaralı • Emnıyet lojmanlanna ser- vıs yapan araca yapılan saldı- nda 3 kişi olürken, 7'sı ağır 25 polis ve ailesı yaralandı. PKK, Mardın'de \ol kesıp 4 kişiyi kurşuna dizdı Haber Merkezi-Antalya şe- hır merkezınde. emnıyet loj- manlanndan servis yapan polıs otobüsüne silahlı saldında bu- lunuldu. Saldın sonucu bıri komiser. uç polis şehit oldu. 7"si UArkasıSa.l4,Sü.7'de SSKeski emeklileri yakü • 25 yıl süre ile 9 bın gûn prim ödeyen ışçılerden 1 Mart 1981 "den önce emekli olanlar 1.482.868 hra emekli ayhğı alırken, yine aynı süre prim ödemış, ancak 1992 yılında emekli olmuş bır ışçınin ehne ayda 3 mılyon 567 bm 239 hra geçiyor. p BD6İNİII hataPİ U3. sayfada. Ozarın saati kıbleyi şaşırdı CELAL BAŞLANGIÇ bildiriyor KAHİRE / LUXOR-Bır dip- lomata gore, 'Bu bir skandaldı. Geleneklere de aykınydı. Bizi zor durumda bırakırdı" Bır başka dıplomat ise aksini savunuvordu: UArkastSa.l4,Sû.3'te • tmtft Oncekı 3801.55 Dun 3833.15 DOUUI ûncekı 84O5 Dun 8415 Oncekı 531O Dun 53O5 M.TtN<*4 Oncekı 91.1OO Dun S1.OOO Eski Bakan / 14. Sayfada Cengiz Tuncer öldü 10. Sayfada İkili Oyunlar' ekranda UEFAKupası/ 16. Sayfada G.Saray'da kimvarsa oynuyop Avanos/ Arfca Sayfadaf Çamuru adameden eller OLAYLAREV ARDENDAKI GERÇEK SomaH Gerçeği... Televızyon, kamuoyunu yön- lendirmede en etkılı sılah.. Hem gerçeklerı gızlemede hem de sergılemede olağanüstü yöntemlerı kullanabılen kame- ralar, kiılelertn eğilimlerıni yön- iendırmekte çarpıcı ışlevİennı sürdürm orlar Körfez Savaşı 'nda bu gerçek bır ke: daha kanıtlanmıştı. "Bir teknoloji harikası" olan savaşta. ölen ınsanları görmedik, yaralı- ların acıklı gorüntulen ekranla- ra vansımadı, aklımızda kalan fotoğraf. Basra Körfezı nın ham petrolle çamurlaşmış sularmda can çekışen bır karahataktır. Ne var kı kimi zaman televız- yon ekranlan insanları da goste- rivor, Somalı'dekı açlar, uzun bır süreden berı dünya kamuo- yunca izlemyor; bır den bir ke- mik kalmış çocuklar. kadınlar yaşlılar, gençler, bebeler. irkılıı- LI göruntülerıyle sergüemyorlar. Açlıktan kırılan bu ûlk'eve in- sanlığın vardım elmi uzatmasma karşı çıkacak kışı var mı9 Bır depremde, su taşkmında, denız ya da rnaden kazasmda ve yangmdafelakete uğramış olan- lara ı ardım etmek, doğal MI ıl- mıvor mu? Somali dekı a<,hk felaketının televızvon ekranları- na yansıvan göruntülerını ızle- venler, Birleşrmş Mılletler Ör- giitü nün bu ûlkeye müdaJıalesi- ne karşı çıkamaz Açlıktan ölenlere dış dünyanm vardunını engelleyen çetelerı etkısız duru- ma getırecek bır askerı gücün Somali'ye gönderılmesı, teme- linde askerlikle pek ilgısı olma- yan bır müdahale mtehğındedir. ••• mArkasıSa.l4,Sü.l'de Işçidenkoalisyonauyarı • Şevket Yılmaz ve Bayram Meral'in genel başkanlık yanşına sahne olacak ve bir hafta sürecek olan Türk-İş Genel Kurulu. DSİ Konferans Salonu'nda başladı. Divan Başkanhğı'na Mustafa Özbek'in seçildiği Genel Kurul'da. hükümeteleştirildi. Kongre'de işçiler, '"İşçi düşmanları 500 gün doluyor", "Köledüzeni, köle düzeni, kahrolsun Demirel düzeni" biçiminde laflar attılar. • Özbek, "Genel grev dahil her şeyi yapabilecek bır Türk-İş istiyoruz. Bize çok şey vaat ettiler. Vaat ettiklerinden işçinin kandilıne bir damla damlamadf dedi. •5. Sayfada TÜRK-İŞ NEREYE ŞÖKRAN KETHCİ'Rİn yazı» • 7. Sayfada YILMAZTNGERÎLİM POLİTİKASI IŞIK KANSU'nM kngre kılisi • 5. Sayfada AĞLAMA BAŞKAN YILMAZ GÜMÖŞBAŞ'ın U\enimte\m 5. Sayfada GOZLEM UĞUR MUMCU Dede ve Torun... Bırleşmış Mılletler Genel Sekreteri Butros Gali, Mı- sır'ın eski başbakanlarından Butros Gali Paşa'nın toru- nudur Dede Butros Gali, 1910 yılında Verdani adlı bir genç tarafından düzenlenen suıkast sonucu oldürül- muştü Dede Gali, 1899 yılında dışişlerı bakanıyken ingiltere ile anlaşma yaparak Tunus'a Ingilizlerin gırmelerıni sağlamış. başbakanlığı gunlerinde Süveyş Kanalı 'ımti- yaz sozleşmesı'run uzatılması ıçın de hazırlıklar yap- mıştı mArkasıSa.l4,Sü.7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle