20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7ARALIK1992PAZARTESİ T 8 DUNYADA GEÇENHAFTA Almanya 1992'denmanzaralarDtLEKZAPTÇlOĞLU BERLİN-Neofaşıst terör Almanya"da yalnız yabancılara ve mültecilereyönelmiyor. Irkçılığa karşı çıkan. demokrasiyi savunan insanlar da terörc hedef haline getiriliyor. sindirilmcyeçalışılıyor. Ölüm tehdıdi bunun başlıca yollanndan bin. Tehdit edilenlerin başında Museviler var. M useviler yalnız öiümle tehdit edilmeklc kalmıyor. toplumdan soyutlanmaya da çalışılıyor. Savaştan sonra tabu halınc gelen anüsemiüzm soykınmınanavatanı Almanya'da yenideh sahnede. Rusya'dan, Ukrayna'dan göç cdenlerlc birlikte Almanya'daki Yahudi nüfusu yaklaşık 30 bineçıktı. Bu cemaati yakın zamana kadar soykınm kurbanı HeinzGalinsky yönetiy ordu. Galinsky'nin ölümü iizerinccemaat. başkanlığa Frankfurtlu birmüteahhitolan Ignatz Bubıs'i getirdi. Türklcr Almanya'da aşın sağdan sola sayısız örgüt ve derneğe bötündüğü için orıak bir ses getiremezken Yahudi Ccmaatı Başkanı Ignatz Bubıs tehdit edılen büıün azmlıklann sözcülüğünü üstlendi cesurca. Bubis. Alman valandaşlık kanununu dcğiştırilmesini ve burada doğup büyüyen yabancılaraotomatikman Alman vatandaşhğı verilmesini istiyor. Irkçı ve Neofaşist eğilimlere karşı sesi en gürçıkanlardan biri o. Bu nedenle her gün en az üç-dört ölüm tehdidi alıyor. Bubis bu mektuplan çöpeattığını söylüyor. ALMANYA Almanya'da toplumu sürekli aşın sağa karşı uyaranlardan biri ise bugünlerde Salman Riişdü gibi yeraltına geçerek gizlenmek zorunda bırakıldı. Alman gazeteci ve yazar Ralph Giordanoya gelen tehdit mektubu ilginç. Eski Cermen hafleriyle dizilmiş. matbu bir ölüm ilanı." Ralph Giordano beklendiği gibi30Nisan 1993'teöldü "diyorve altında şu cümleler yer alıyor: "Yahudi. mal varlığının bağjşlanmak yerine FKÖ'nün (Filistin Kurtuluş Orgütü yaranna kullanılmasını ve kendisinin de ait olduğu topraklara. yani Auschwitz'egömülmesini vasiyet eder." Devamı şöyle:" Yahudi domuzu. seni 30.4.1993e kadar kesinlikle haklayacağız. Müsterih olma. Günlük vaşantını yakından takipediyoruzve hep en yakınındayız. 28.12.1993'e kadar başına bir şey gelm'eyecek. Ama sonra, Führer'imizsavaşı kazansaydı neler olaeaktı. yakından göreceksin." Gazeteci-yazar Giordano'yu ölümle tehdit edenler cahil değil. Çünkü ölüm tehdidindeki son cümleyle Giordano'nun yayımladığı son yapıtı "HitlerSavaşı Kazansaydf'ya atıfta bulunuyorlar. 69 yaşındaki Ralph Giordano, annesi Musevi olduğu için Hitler Almanyası'ndaki ırk yasalanna göre • "yanm Yahudi" sayılmış; oturduğu Hamburg'da okuldan atılmış ve işkencelerden geçmiş, yargılanmış, hapisyatmıştı. 1946dan beriözellikle WDR televizyonu için hazırladığı programlarla vekitaplanyla tanınıyor. 1987'deyayımlanan "İkinci Suçya da Alman Olmanın Yükü"' adlı ldtabı bestseller olmuştu. Ralph Giordano şimdi saklanıyor. Üç Türkün öldürüldüğü Mölln cinayetlerinden sonra Başbakan Helmut Kohl'eaçık birmektup yazmış ve silahlanacağını açıkça söylemişü. "Devletin kendisini koruyacağına güveni kalmadığınf * yazan Giordano. "Beni fıziksel olarak yok etmek istiyorlar. Buna seyirci kalamam, kendimi gerekirse silah yoluyla koruyacağım" diyordu Şimdi Köln'deki evinde telefonlara sadece lelesekreteri cevap veriyor, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Işte 1992 Almanyası'ndan manzaralar. IRA, polisi malıcup etti EDtPEMİLÖYMEN LONDRA-Yıbn.anlamve öncmi en derin büy ük dini bayrarnı ve tatıli Noele üç hafta kaldı. İrlandaCumhuriyelçi Onlusu IRA'run, Noele kadar Londra'da mutlaka tnr yerlerde bomba patlatıpcan alacağından korkuluyor. İç istihbarat örgütü ilc birlikte çalışmaya başlayan polis. Londrada gecen haftalarda içi patlayıcı madde y üklü üç kamyonet buldu. IRA'ya karşı büyuk bir istihbarat zaferi kazandığını açıklayan polis, kısa sürede mahçup oldu. Geçen hafta sonuna doğru büyük ve önemli kentkrden Manchester'de iki bomba patladı. Hem de ihbarsız. Öten, yaralanan yok. Bomba ihban bile kentlerde yaşarru saatlerce fefce uğratmaya yetiyor. Manchester'de de polis, patlamalardan sonra kent merkeziru boşaltü. Herkes evine gjtti. İRA ile polis arasndaki köşe kapmaca, Londra'da farklı. terörün her gün kol gezdığj ve can akiığı Kuzey Irlanda'da farklı. Çoğu zaman. Londra'da ya da başka bir kentte, İrlanda şivesi ile konuşan birisi telefonu açıp bomba ihban yapar. Derhal örtlem ahrur. Saniye hızı ile trafık ve yayalar bölgeden uzaklaşunhr. Binalarboşalulır Trenler. metrolar durur. Ondan sonra da İNGİLTERE bomba aranır. Ya bulunur ya bulunmaz. Ama olan, kente olur. Yaşam saatlerce kilitknir. IRA, Kuzey İrlanda'da ıse böyle oyunlaroynamaz. Cinayet işler. Gözüne kestırdiğini gjdip vurur. Ya da ihbarsız bomba patlatır. I RA-polis köşe kapmacası artık kanıksanmıştı. Manchester paüamalan ıse senaryoya uymuyordu. Politikacüar hemen televizyona çıkıp "Neden önceden haber vermiyorlar" diye seraenişte bulunabildiler! Oysa İRA. Başbakanlık Konutu'na bir kez havanla sakhrmış. bir kez Sa\iınma Bakanlığj kaldınmında bir kez da Bdşbakanlığın sokağının köşesinde bomba paüatmıştı. Hem de ihbarsz. Demokrasiyi hedef alan terör. dcmokrasi kurallanna mı uyacak? Sigorta şirketleri kaygılı. Geçen nisan ayında genel secim ardından IRArun Londra'run mali merkezı City'de patlatüğı bomba için sigorta şirketJeri 800 milyon sterlin ödedıler. Bu, IRA'nınKuzey İrlanda'da20yıl boyunca sürdürdüğü terör eylemleri için hükümetlerin bu sürede ödediklen tazminata eşit. Bu nedenle sigorta şirketleri şimdi terör eylemlerine karşı yapılan sigorta etmemeyi dûşünüroldular. "Bir çtf ayazı gibi Hiç durmâdan carumızı yakan bırşe> dahavardıya ıgrençbirfey SflytenmeM de büinır aslında bihırir ıçimizi paslı bir iğne gibi delen şey adı ihanenır" MEHMET ŞENER FATMA TEMEL MUSTAFA POŞE Uğradığınız ihanet unutulmadı Sizleri saygı ve sevgiyle anıyoruz DOSTLARI ÎLAN KOCAELİ3. AŞLtYE HUKUK MAHKEMESt HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1992/511 Konkordato mehili isteyen tzmit Fethiye Cad. öztalay tşharu zemin katı ticaretle uğraşan Mustafa Türker hakkında konkordatonun tasdiki için mahkememize açılan davanın yapılan açık duruşması sonunda. Mustafa Türker vekilı Av, Salih Kaya'nın Kocaelı tcra Tetkık Mercıi Mahke- mesi'ne vaki olan 21.7.1992 tanhli düekçesiyle müddetı ıçinde Kocaeli Izmit Felhıye Cad. öztalay lşhanı No 19 adresınde konfeksiyonculuk yapan Mustafa Tûrker'in mehıl konkordato talebinin tasdikine, harclar kanununa göre 1.304.330.000- lira üzerinden alınması gereken %05 harç tutan olan 6.750.000.- lıradan harç alınmasına mahal olmadığına. yapı- lan masranann talepte bulunan üzennde bırakılmasına. Yargıtay yolu açık olmak ûzere borçlu vekilinin yüzüne karşı alacaklüann gıyabında 18.11.1992 tanhli 1992/511-563 sajilı karar verüdiğı, ışbu karann ilan ta- rihinden ıtıbaren 15 gün içinde itiraz edılmedıği takdırde kcsınlesecegi ila- nen teblı| olunur. Basın: 51992 T.C NAZİLLİ tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN tLANENTEBLİGAT Sayı: 1991/3669 Borçlusuı-Eşref Dilek - Zafer Mah. 29 Sokak No. 11, Nazüli Borç miktan: 2.976.750.- TL ve icra masraflan Alacakhsı. Feva Demirel - Vekili Av. Abdi Baloğlu, Nazilli Tebhgat konusu: 49 örnek ödeme emri. ÖDEME EMRİNİN tLANEN TEBLİĞ1 Adınıza çıkanlan ödeme emrinin bıla tebliğ gelmesi sebebiyle ışbu öde- me emnnin tebliğ tarihinden itibaren borcu ve takip masraflannın ilan tarihınden itibaren 21 gün içensınde ödemeniz borcun tamamını veya bir kısmını veya takıbat icrası hakkında bir ıtıraanız varsa dükkân satışın- dan doğan borcunuz yoksa 14 gün içinde açıkça tcra dairesine gelerek veya yaalı olarak bldırmeriH, aksi hakJe ıcra takıbınde istenilen dükkân satış bedelinden doğan alacağın sizden sadır olmuş sayılacağı bu borcu yaah veya sözlû itiraz etmediğiniz takdırde yine aynı müddet içinde 1İK 74. maddesi geregince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapısle taz- yik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykın be- yanda bulunursanız hapısk cezalandınlacağınız, borç ödenmez veya ıO- raz edilmezse cebri ıcraya devam edıleceğı, takibe itiraz ettiğiniz takdırde iliraz ile birlikte tebliğ şpderlennı.ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sa>v lacagınız ömek 49 ömek ödeme emnne kaım olmak üzere ıianen tebliğ olunur. 9.10.1992 Basın: 46388 T.C. TOMARZA KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1988/5 Durusma günü: 17.2.1993 Davacı Fatma Küçük ve Sultan Özkan larafından davalı Hacı Vleh- met Türkkan ve arkadaslan aleyhine açılan Toklar köyü Karaboğa- özü raevkiinde kain 597 parsel sayılı taşınınazın tespiüne itiraz davasımn yapılan yargılaması sırasında keşif yapüması gerektiği ve keşif giderlerinin davacı tarafça kar^ılanması öngörülduğünden ad- resleri tespit edilemeyen davacı Fatma mirascıları Duran ve Ayşe Kü- çük ile Sultan mırascılan, Azmi, Derviş, Salih, Emine ve Osman özkan keşif gideri olarak 146.200 TL raahkeme yolluğu, 200.000 TL fcnbilirkişi ucreti, 200.000 TL araç ücreti 30.000 TL davetiye gideri ki toplam 576.200 TL'nin adresleri tespit edilemeyen mırasçılar ta- rafmdalı duruşma gttnune kadar yatırılmadığı takdirde davanın açıl- mamış sayılmasına karar verileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur. Basın: 51903 Hep bir ağızdan 'Evet' Taıpci Belediyesi'nin düzenlediğı toplu evlendirme törenine 146çift başvurdu. Kalabalık davetlilerde gözönünde bulundurularak nikâh töreni tarihi belediye sarayında yapıfdı. Nikâh memurunun sorusuna 146çift hep bir ağızdan "Evet' yanıtını verdi.Çifılerve davetliler yaşamlan boyunca unutamayacaklan bir nikâh törenine şahit oldular.(Fotoğraf: REUTER) VEFAT Muharrem ve Lütfiye Ütugen'in oğulları; merhum Mahmuı Yurter ve Leman Yurter'in damadı; merhum Bilge Clügen'in kardeşi; Yucel Utugen ve Birgul Köseraifin ağabeyleri; Suvar KöseraıPin kayınbiraderi; Gun Bengisu' nun eniştesi; Avukat Ozan Bengisu'nun bacanağı; Emre ve Başak'ın enişteleri; Deniz ve lrmak'ın biricik babaları; Zeynep'in çok sevgıli eşi 1959 Deniz Harp Okulu ı.ıexunlanndan Av. YÜKSEL ÜTÜGEN 6 Arahk 1992 günu vefat etıi Cenazesi 7 Acalık 1992 Pazartesi günü (bugün) ikindi namazını miıteakip Ataköy Camü'nden kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin. Huzur ıçinde yatsın. AİLESİ VEFAT İstanbul Barosu üyelerinden 10278 sicil sayıh Av. YÜKSEL ÜTÜGEN vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 7 Arahk 1992 günü (bugün) Ataköy Camü'nden ikindi namazını muteakip kaldırılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsaflığı dileriz. İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI T.C. GAYRÎMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANl SOMA SATIŞ İCRA MEMURLUĞU'NDAN DosyaNo: I9925satış Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. kıymeti, adedi. evsafı: Soma ılçesi Namazgah mahallesi Bezirgan yokuşu 319 ada 206 parselde kayıtlı tarla \asfındakı gayrimenkul 2045 m 2 alanındaki taşınmaz 204. 500.000.- TL bedelle satışa çıkanlmıştır. Nof. Bu yeri alan şahıs şayel pa>«l yaptırmak istediği zaman 1040 m 2 '- si bedelsiz olara.k terk edecektir. Diğer kısımlann hepsı de şuullu arsa çıkı- yor, inşaat ruhsaunı alamazlar. yanlanndaki adalann parsellen yapıldık- tan sonra ıkı şuullu arsalann ifrazlan yapıldıktan sonra, ancak belediye- den rulısal alabilirler. Satış şartlan: l.Satışl5.1 1993 günü saat 1400'ten 14.15"ekadarYazılşleriMüdür- lügü odasında açık arturma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıyTnelin %75'inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklart mecmuu- nu ve satış masraflannı geçmek şartıyla ihak olunur. Böyle bir bedelle alı- cı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 25.1.1993 günü aynı yerde saat 14.00'te ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttır- mada da rüçhanlı alacaklılann alacağıni ve salı^ masrafldnnı geçmesi iar- tıyla en çok arttırana ıhale olunur. 2. Arttırmava iştirak edeceklerin. tahmın edilen kıynıetin % 10'u nıspe- tinde pey akçesı veya bu miktar kadar mılli bir bankanın temınal mektu- bunu vermelen lazımdır. Satış peşın para ıledir Alıcı ıstediğınde 20 günü gecmemek ûzere mehıl verilebılır Dellalıye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıaya aittır. Bırikmiş vergıler satış bedelinden ödenir. 3. Ipotek sahibi alacaklılarla dığer ılgılılenn ( + ) bu gayrimenkul üze- rindeki haklannı hususiyle faız ve masrafa daır olan iddialanru davanağı belgelerle onbeş gün içinde daıremize bildirmeleri laznndır. Aksi takdirde haklan tapu sıcili ile sabit olmadıkça pa> laşmadan hariç birakılacakiar- dır. 4.Satış bedeli hemen veya venlen mühlet içinde ödenmezse îcra ve lflas Kanunu'nun 133 maddesi geregince ıhale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %20 faizden ahcı ve kefillen mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecekür. KDV alıcıya aittır. 5. Şartname. ilan tarihınden itibaren herkesın görebilmesı için dairede açık olup masrafı verildıği takdırde isteyen alıcıya bir ömeğı gönderilebı- lir. 6 Satışa îştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca hılgi almak isteyenlenn 1992,5 sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmalan ilan olunur (lc. tf.K. 128) 11.11.1992 ( + ) tleüiler tabirine inifak hakkı sahipleri de dahiklir. Basın. 46385 T.C. URLA İCRA DAİRESİ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 1991/520 Bir borçtan dolayı hacizlı ve asağıda cins, miktar ve kıymetleri ya- zılı mallar satısa çıkanlmıştır. Birinci arttırma 14/12/1992 gunu saat 13.3O-14.O0'de Urla İskele Ada yolu Armağan Eczanesi yanında yapılacak ve o gunu kıymetle- rinin °?o75'ine istekli bulunmadığı takdirde 15/12/1992 günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılarak en çok fiyat verene satılacağı ve satış şartnamenin icra dosyasından görülebileceği. masrafı verildıği tak- dirde şartnamenin bir örneğinın isteyene gönderilebileceği, fazla bil- gi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla icra memurluğuna başvurmalan ilan olunur. Not: tkinci arıurmada muhammen değerin %40'ım verene ihale yapılacaktır. 250.000 İES KÖRTİNG sıyah beyaz TRT 1455617 Ban. 250.000 1 adet piknik tup ocağı \e üçlü aygaz ocağı. 350.000 Mıtas marka komur sobası on adet borusu ile 1.500.000 lira kullaıulmış muhtelif yatak yorgan 3.500.000 kullamlmış muhtelif ev eşyası. 2.150.000 kullamlmış çeşitli renk ve bedende giyim eş. ve kitaplar. 985.000 kullamlmış çeşitli mutfak eşyası, kap kacak olup kiracı Havva Taşkın teslim almadığından satılacaktır. Bu menkul satış ila- nı aynı zamanda borçluya ilanen tebliğ yerıne geçeıli olmak üzere tebliğ olunur. Eşyalar hakkında geniş bilgi için yukanda numarası yazılı dosya ile Urla Icra Müdurlüğu'ne başvurmalan ilan olunur. Basın: 46076 İLAN UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas: 1990/398 Davacı Hasan Deli tarafından davalı Ayşe Dudu Durak ve arka- daslan aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasımn yapılan açık du- ruşmasında: Davalılar Hikmet Coşkun, Hakkı Cemal Coşkun, Nimet Coşkun ve Sıdıka Durak'a müteahhit defalar tebligat çıkartılmış ve tebligat- lar adreslerinde bulunamadığından bila iktnal iade edildiğinden adı geçen davalılara ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle duruş- ma günu olan 11.2.1993 gunu saat 9'da Uşak 1. Asliye Hukuk Mah- kemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmaları bulunmadıklan takdirde kendilerini bir vekılle davayi takip ettirmeleri, bulunmadıklan ve vekil ile takip ettirmedikleri takdirde işbu davanın yokluklannda karar verilebileceğinın Tebligat Kanunu'nun 7201 sayılı kanunun 28 ve 29. maddesi geregince duruşma günü ve dava dilekçesinin ilanen tebliğ olunur. Basın: 46303 İLAN DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Ayşe Fatma Erden ve arkadaslan tarafından davalılar Mal Müdürlüğü ve Günpınar köyü muhtarlığı aleyhine mahkemize açtığı tescil davasımn yapılan yargılaraasında verilen ara kararı geregince; Darende ilçesi Günpınar köyu Şuğul Karşıbağ mevkiınde doğusu Ali Şekerci taşınmazı, batısı Nuri Osman taşınmazı, kuzeydoğusun- da Bekir Özıürk taşınmazı, kuzeyi şelale yolu, guneyi Karşıbağ yolu ve Mehmet Temel taşınmazı ile çevrili bulunan gayrimenkulün tesci- li talep edildiğinden bu taşınmaz uzerinde hak iddia edenlerinden ilan tarihinden itibaren üç ay içerisınde mahkememizın 1992/116 esas sayılı dosyasına başvurmalan ilan olunur. Basın: 46271 T.C. FATİH 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1992/501 Karar No: 1992/834 Hâkim: A. Kadir Kaya 20758 Yz.lş.Md.: Recep Paker 213 sayılı Vergi V K. Muh. suçundan sanık olup Erzincan, Ke- maliye, Bâşbağlar köyü H.12'denüf. K. FaikpaşaCad. 61/1 Beyoğ- lu adresinde kasaplık yapan Idris Demirci hk. mahkememizden 13.10.1992 tarih ve 1992/501 esas 92/834 sayılı karar ile 213 S. V. U. K. 360, TCK 59/360 ek bendi uyarınca 5.175.000 lira ağır para cezası, 25 gün ticaret ve meslekten men cezası, işbu cezalarının 647 S.K.'un 6'ncı maddesi uyarınca teciline ve işbu ilamın lstanbul'da yayımlanan bir gazetede ilan edilmesine karar verilmiştir. 13.11.1992 ANILAR-KAMLAR ECMEL BARUTÇU Bürokrasiyi Koruyalım Bugün pencereyı ıçe çevireceğim. Devlet idaresınde görev alanlara toplu olarak verilen bir ısim vardır Bürokratlar. Demokratik rejimlerde bürokratlann çalışmaları ne de olsa şetfaftır ve halkın yaşamı ile ilgili konuları kapsa- dığından kamuoyunun ilgisi bu çalışmaları yakından takip eder. Bu nedenle bürokratlar hakkında zaman za- man olur olmaz iddialar ileri sürüldüğü görülür. Ustelik ülkemizde rüşvet ve yolsuzluk gibi olaylara ilişkin iddialar ortaya atıldığında toplumumuzda bunları hemen pertavsız altına alıp büyütmek gibi bir eğilim de mevcuttur. Bununla, idareye musallat olmuş bu hastalıklan umursamaz bir yaklaşımla karşılayalım demek istemi- yorum. Elbette yolsuzluklann üzerine gidilmelive suçlular ce- zalannı bulmalıdır. Ama madalyonun bir de öbür yanı var. Bu konuda bir anımı nakletmek isterim. Bu ülkeye, en nazik dönemlerinden birinde başbakan olarak değerli hizmetler vermiş olan merhum Suat Hay- ri Ürgüplü. şimdi yeniden açılan Demokrat Parti'nin ikti- dara geldiği 1950 secimlennden önceki dönemde Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yaptığı sırada, muhalefet partisinin, onun ve ona bağlı bazı üst düzey bürokratlar hakkında ileri sürülen yolsuzluk iddialarına verdiği destek sonucu CHP iktidarının da seçmen naza- nnda itibardan olmamak kaygısıyla takındığı ve anlam- sız olduğu sonradan ortaya çıkan tutumu yüzünden, bazı yakın mesai arkadaslan ile birlikte Yüce Divan'a verilmişlerdi. Sonunda dağ fare doğurmuştu. Öyle, ama aileleri ile birlikte aylarca üzüntü içinde ya- şadıktan sonra. Gerçi daha sonraki yıllarda, aynı kişiler 1950 yılında başlayan demokrat parti iktidan döneminde üstün gö- revler üstlenmişlerdi, ama bu durum onlara yapılanları unutturabilmiş değildi. Bunu bizzat merhum Orgüplü'nün kendisinden duy- muştum. Bir yurtdışı görevime hareket etmeden önce, veda et- mek için Yeşilköy'deki evinde ziyaretine gitmiştim. Gö- rüşmemiz sırasında babadostu olarak, eski günleri dile getirmiş ve bu arada Yüce Divan'a verildiği günleri an- latmış, ailece duydukları üzüntünün ötesinde, bürokra- sinin o zaman uğradığı tahribatın devlet adına bir kayıp olduğunu söylemişti. Şimdi gelelim zamanımıza. Bugünkü iktidan oluşturan partiler, 20 Ekim 1991 se- çimlerinden önceki kampanya döneminde meydanlar- da halka yolsuzluklann üzerine gidecekleri vaadinde bulunmuşlardır Bunun gereği olarak da iktıdara geldik- lerinde, bir Devlet Bakanlığı bu yolsuzluklarla meşgul olmak için görevlendirilmiştir. Aradan bir yıl geçmiştir. llgililer, yüzü aşkın dosyadan bahsetmekte, şu kadar dosya savcılığa, şu kadarı TBMM'ye sevkedildi, şu kadarında da uzerinde çalışıl- maktadır demektedirler. iyi hoş da bir seneden beri uzayıp giden ve daha ne kadar süreceğı bilinmeyen bu soruşturmaların ve yer yer basına intikal eden bazı yeni iddiaları karşısındaki 'tutum ve davranışların bürokrasi uzerinde yapmakta ol- duğu tahribat acaba akla hiç getiriliyor mu? Devleti asıl ayakta tutan bürokratlardır. Politikanın sa- hipleri gelip geçicidir. Bubürokratkadro, kendilerindenöncekilere şimdi ya- pılanların, yannki iktidar tarafından da kendilerine yapı- labileceği düşünce ve korkusuna kapılırsa, artık cesur ve atılımcı bir davranış sergiliyebilirler mi? Oysa ülkemizin böyle bürokratlara ihtiyacı vardır. ller- lemek ve kalkınmak bunlarla olur. Bugün, "Yarın başıma iş mi açacağım" diyen idarei maslahatçı bürokratlar dönemine girme tehlikesi ile karşı karşıya bulunmadığımız söylenebiiir mi? Evet, yolsuzluklarla uğraşılmalı, ama bürokrasi de ür- kütülmemelidir. ABD, herkes adına düsündü FLATKOZLUKLL W ASHINGTON - Oeuz Alay demişli yarulmıyorsam: "Propagandaya kapdmak, Goebbelsin dedığj gibi. kendi yerine düşünecek ve meseleleri halledecek birini bulabilmenin rahathğından gelir". Goebbels, Hitler'in prop^ganda bakanı. İ nsanlan düşünce tembeli olarak tarumlayıp mesleğirun büıün zamanlarda ne denli gcçerlKolacağını 1940'larda söy lcmiş. Yıl 1992 ve arahğın ük haftaa. Dünyadaki herkes için yine ABD düşündü (!) geçen hafta. Sam Amca. aylardır yakından izlediği Somali dramına "çare" olma karan aldı. Başkent soğukla iyiden iyiyetanıştı. Kongre binasından çıkıp metro istasyonuna yürürken adım başnda bir dolar isteyen e\ r sizlerin battaniyelere sanldığını görünce. başkentin ne denli soğuduğunu iyice fark ediyorsunuz. İşte böyle bir havada geride bıraktığımız haftayı arumsamaya çahştığımızda Neonazüerin 3 Türk'ü yakarak öldürmesınin ardından gelişen olay lar ve uluslararası tepkinin ABD'ye yansımasını görüyoruz. lrkçılığın ne demek olduğunun Almanya ve Güney Afrika'dan sonra en iyi anlaştlabüdiği ABD'de de siyahlara karşı ırkçı yaklaşımlann ürmandığı da hatıriatılarak Almanya'da olup-bitenler ve olabâecekler uzerinde duruklu. ABD'nin Alman göçmeni eski Dtşişleri Bakanı Kissinger. doğum yeri olan Almanya'daki yabana düşrnanhğının Urmanışjnı "tehlikeir bulduğunu ıfade etti. Kongre üyesi Demokrat Joseph P.Kennedy II de Almanya'yı ziyaret ederek suikasta kurban giden eski ABD Devlet Başkanı amcası Kennedy'nin Berlin'de tarihi konuşmasıru yaptığı yerden "Ben yabanayım" diye haykırdı. Ticari zekası taruşma götürmeyen sınema yönetrnern Spike Lee'nin Mûslüman siyahi lıder Malcom X'ı anlatüğı destans fıhni tartışümaya devam etti. 5Ci tarumayan birçok siyah genç. "sütlü kahve" dediğibeyuzdostu renktaşlanna öfkeyle yaklaşmayı sürdürdü. İki hafta önce metroda siyah meslektaşıru adeta kurşuna dizen New Yorklu beyaz polisin rinayetiyle başgösteren "emniyettekı huzursuzluk" için alarma gecildi. Ve kan gölü Bosna Herseke mücadele, "sözde" girişimlerle BM gündemindelü yerini (!) yine alamadı. Açlıktan her gün bin kadar kişinin öldüğü Somali, 1 yıldırdevam eden etnik layımın beşiği Bosna Hersek'in önüne geçti. Matem duygusu veren müzikler kullanılarak ekranlara geürilen Somalıh çocuklann can verişi, yürek parçalayıaydı. Başkan George Bush, "seçmen tokadTnın saranüsını atlatmayacabalarken. Birteşmış Milleüer Gend Şekreteri Butros Gali'ye "işte yeni gündem" diyerek Sornaü'ye asker göndermek istediğini büdirdi. BM Güvenük Konseyi, iürazsrz kabul etti ve "Sam Arnca"nın "kışlada aküan" çocuklan alah kuşandılar. Karar, perşembe günü Nevv York'tald Beyaz Saray'da-BM binasında ahndı ve 28 bin asker hazıriandı. "lnsani yardımın dağmmmı kolaykşürmak amacıyla savaşmaya" yetkili askerter, bu hafta SomatTde olacak şekÛde yolaçıktılar. Başkan Bush, 20 ocakta görevi devredeceği Kll Ointon'a, "beüci de seçjrnm aasını" cıkartmak amaayla bir diş sorun btrakarak haftayı kapattı. Körfez savaşmda olduğu gibi, bu defada ABD herkesler(!) için düşündü taşındı ve verdiği karara destek istedi. BMdeonayladı. a b. r i I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle