19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 ARALIK 1992 PAZARTESİ CUMHURIYET SAYFA HABERLER HEPhakkında pankart asma Içışlen Bdkanı hmet Sezgın. HEPın.Günevdoğu Anadolu Bolger>ınde emnıvet guçlennın partılen hakkında olumsuz. suçlayıcı \fiş astığı \e ılan dağıttığı ^onundekııddıalanndoğru olmadığını so> ledı Sezgın, bu tur ıddıaların bolgede başan ıle gorev > apan emnıvet guçlennı vıpratmava >oneîık olduğunu savundu Sezgın HEPDı>arbakır Mılîetvekıh Sedai \ urtdaş'ın onergesınc \erdıgı yazılı yanıtta. Şanlıurfa, Vlardın. Şırnak Hakkan Van. Bıtlıs. Sıırt. Batman ıl ve ılçelennde pankart dfi^veılanasılma olayınınme\dana gelmedığını ıladeettı Polisteişkence savı K.on\a II Ba^kanı Rccaı Erso\ ""Buıklıdjnnbaşanlı olmaMnı ısteme\en guçler vardır Bunlannbırbolumu de de\ letın ıçındc >er almaktadır"dedı Mucadcle dergısı Konva burosunun vonbırav ıçındc polıs tarafından üç ke7 arandığını \e ıçerıdc bulunanlann " polısemuka\cmet" gerekÇCM v lc gcvaIun a alındıklannı oncsurcn ErsoN dun duzenledığı basın toplantiMnda. ışkence gorduğunu one surcn Musiafa Koprulu"} u de ga/eteulerc gostcrdı Samsun CHP'de görev bölümü •SAVISl\(Cumhuri\et)- CHP Samsun ıl \c merkez ılçemecliM sorev bolumu vapıı CHP"İIBa»kanıSczaı Öndcr. başkun . vardımcılıkkmna Kemal Özkara TemelÇoIak. MusiafaTurkoglu Ünal Lzun HakkıTomaç. \hmet Havvalı. ılsekreterlığınc Hııİ\d Korkmaz. savmanlığa da HusCNin Lğurlu'nun getırıldığını açıkladı Merkcz ılçe başkanı Sebahatlın Doncr de bdijkan vardımcılıklanna \\şc Oktav Üzevır\ılmaz Kazım Beceneoğlu. Remzı Yılmaz Mehmel Ar. Necaiı Koroğlu. sckreterlığc Ismct Şahın. say manlığd da V edal Erkoç'un getınldığını bıldırdı Adalet Bakanı Oktay, adaletin hızlandırılması için çalışıyor 300 yasa eldengeçiriliyor%/_GÖKSELPOLAT •Adalet Bakanı Seyfı Oktay, 300 kadar yasayı elden geçirdiklerini ANKARA (Cumhuriyet Bu- söyledi. Oktay, "Adaletin hızlandınlması'" başlığı altında yürütülen -AdaletBakamSevfiOk- bu çalışmada, " Yargıyı tıkayan, eskimiş ve çağdışı kalmış hükümlerin yasalardan çıkanldığını" bildirdi. Oktav. "Adaletm hızlandınl- ması" başlığı altında yürutulen bu çalışmada. " Yargıyi tıka- yan, eskımış \e çağdışı kalmış hukumlenn yasalardan çıkanl- dığını " bıldırdı Ceza Muha- kemelen Usulu Kanunu'nda (CMUK) >apılan değışıklıkler- le ılk ddımmı gerçekleştırdıklen " Yargıda reform " çalışma- •annın" sürdüğunü belırterck W kadar yasayı elden geçır- dıklennı sovledı Seyfi Oktay." Adaletin hızlandınlması" başlığı altında vunıtulen bu çalışmada. " Yargıyı ukayan. eskımış \e çağdışı kalmış hu- kumlenn yasalardan çıkanl- dığını ' bıldırdı Sıra4\asada Oktay. bakanhğında surdu- rulen çalışmalar hakkında Cumhurnet e bılgı vcnrken. CM L K. tan sonra Çocuk Mah- kcmelen Vasası. Adlı Kolluk Teşkılatı Yasası. İnfaz Vasası \e Avukathk Yasasfnın da Meclıs tc kabul edılmesıvle bır- lıkte" Y argıda reform " olarak adiandınlan yasalann bır bu- lun halınde uygulamaya konu- lacağını soyledı Oktay, bu ya- salann dışında Adaletin hız- landırılmaM " başlığı allında genış kaps«ımlı bır hazırlıklan daha olduğunu belırterek. şun- lan sovlcdı ' Bu çahşmamız adaletin hızlandınlması. basıtleştınlme- sı. şeflatlaştınlması ve bu ışleyı- şin kendısınden kuşku duyul- mayacak bır sısteme kavuştu- rulması esasını tcşkıl edıyor Bu hazırlık ıçınde. mahkeme teşkı- latlannın gorev ve vetkılennın yenı baştan duzcnlenmesı v e ust mahkemelerle ılgılı yenı ça- Uşmalar da var Bunun yanında. hukuk usu- lu. ceza muhakemelen usulu. ıdan yargılama usulu kanun- lannı da yenı baştan gozden ge- çınyoruz Aynca. yargıyı lıkayan. eskı- mış. çağdışı kalmış ve yeiersız hale gelmış hukumlen taşıyan 300 kadar kanunu da elden ge- çınyoruz Buraya çağdaş hu- kumlen alıvor, eskılen aııyo- ruz Adalet Bakanı Seyfi Oktay. yapılan çalışmalardan bınsının de burokrasıdekı aksaklıklann gıdenlmesi olduğunu soyledı Oktav. burokrası ıle vargı ılışkı- lennı bellı ılkelere bağlamayı te- mel alan bu çalışma ıle mahke- melenn yukunun azaltılacağını ıfade ederek, buradan kavnak- lanan sıkıntılann gıdenleceğını kavdettı \argı\a teknığı sok- ma ve bılgı depolan oluşlur- manın vanısıra . hakımlık ve savcıhk mesleğını daha cazıp halc geııncı duzenlemelerde ya- pacaklannı belırten Oktav. (,ali,malann tamamlanmaiin- dan sonra bır hukuk ını bıldırdı Ku- tartışmalardan son- ra son şeklı venlecek olan yasa tasanlannın. Bakanlar Kuru- lu'na sunulacağını kavdeden Adalet Bakanı Sevfi Oktay, " Bunu 10 yılda zor yaparlar Ama bız çok kısa bır sure ıçınde . bır ıkı aya kadar bu çalışmala- nmızı tartışmayd açacaeız " de- dı GaaosmanpasaViaki mitingde birçok insan dovııldu. vaklaşık -40 kişi gozaltına alındı. (Fotoğraf ZAFER AKNAR) Kamu sendikalan platformu, mitinge müdahaleye tepki gösterdi: Coplar demokrasiye kalktıİstanbul Haber Senisi - Kamu sendıka- donem Başkanı Vıtdan Ba>kara dun bır nlmemesı bızde kayıplar olacağı endışesı lannın oncekı gun Gazıo?.manpaşa'dd du- zenledığı mıtıng sonrası slogan atarak yu- ruşe geçcn guruplan polısın coplayarak dağıtması tepkılere neden oldu Kamu Ça- hşanlan Sendıkalar Piatformu donem Baş- kanı Vıcdan Ba>kara. polıslenn coplan ıle yaralanan 20 kadar memurun. polısler hakkında savcıhğa suç duvurusunda bu- lunacağını sövledı İstanbul Guvenlık ve Adlıye Muhabırlen Derneğı(IGAM) ısc yaptığı açıklamada. mıtıngı gorevlen gere- ğı ızleyen gazetecılere polıslenn saldırması ve fılmlenne el koymasını kınadı Kamu Çalışanlan Sendıkalar Plalformu basın toplantısı du7enledı Ba>kara. polıs- lenn mıtıng alanına gelen memurlara "ala- na gınyorsunuz. ama bır de bunun çıkışı var' tehdıdındebulunduğunu one surerek. polısın saldınsının oncedcn planlandığını soyledı Polısın mudahalesi uzenne hamıle kadınlann yerlerde suruklendığınu 20 me- murun yaralandığını ve 40 kadar kışınm gozaltına alındığını belırten Bavkara "Go- zaltına alınanlann durumu konusunda avukallara dahı açıklama yapılmıyor" dedı Vıcdan Baykara daha sonra şunlan soyledı " Gozaltına ahnanlar hakkında bılgı ve- uvandınvor Demokrasıden ne anladıkla- nnı kafamıza vııra v ura gosteren sıyası ıktı- dan uyanvoruz Arkadaşlanmız derhal serbest bırakümahdır Mıtınge polısın mu- dahale etmesı. 21 aralıkta Ankara"da top- lamp Başbakanla goruşulmeve gıdılmesıne gozdağı vermcktır Grevlı toplu sozleşmelı sendıka mucadelemızı butun baskılara rağmen surdureceğız " Mıtıng sonrası çıkan olaylan göruntule- meye çalışan gazetecılere de polısın muda- hale etmesi ve Mıllıvet Gazetesı muhabın Erkan Avcılar ın başının polts copuyla >a- nlması ola\ına IGAM tepkı gösterdı Bakan Kilercioğlu: Talat Turhan yalan söylüyor • Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu dun >aptığı açıklamada. emeklı Kurmay Yarbav Talat Turhan'ı. Kanal 6televız\onundakı "Bızım Koltuk* adlı programda yayımlanan ıddıalan nedenıyle > alan sö> lemekle suçladı İç Polirika Senisi - Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu. Kanal 6 televızyonunda va- vımlanan 'Bızım Koltuk" programında konuşan Talat Turhan'ın valan soyledığjnı ılensurdu Kilercioğlu "Buva- \ ınlar usulsuzluk ve yolsuzluk- Lırla ılgılı çalışmalanmda ka- rarlılığı cngellemek. bozmak ve vıldırmak hedefını gutmek- tcdır " dedı Kilercioğlu. Tur- han ın televızyon programın- da anlattığı konular ıçın daha once mahkemede "Bılmıyo- rum" ıfadesını kullandığını v urguladı Devlet Bakanı Orhan Kıler- cıoğlu. dun saat 12 00"de va- yımlanan "Bızım Koltuk' programının yayınını "kışıbk haklanna tecavuz tehlıkesı teş- kıl eıtığı gerekçesıvle durdur- mak istemıştı Ancak. Kilerci- oğlu bu gınşımde başanlı olamadı Ahmet Altan ve Neşe Du- 7Cİ'ın sunduğu programda Ta- lat Turhan " Kontrgenlla ' konusunda konu^ıu TSK dan rescn emeklı edılen 12 Mart dönemmde Zıverbev Koşkü - ndekı ışkence goren ve daha sonra kontrgenlla ve Ozel Harp sorunu uzenne araştır- malara vonelerek "Doruk ope- rasjonu", "Bomba Davası. Savunma I. II" gıbı kıtaplarya- zan Kurmay Yarbay Talat Turhan. yaşadığı ışkencelen programda şöyle anlattı ' Orada dun>a tanhının >aşa- madığı vahşet vardı Buvahşe- tın sorumlulan hâlâ ıktıdarda oturu>orlar Bu Turkıye'nın a>ıbıdır" dedı Turhan. Zıver- bev Köşku'ndekı ışkencelenn tek sorumlusunun o donemde- kı 1 Ordu ve Sıkıyonetım Komutanı Orgeneral Faık Tu- run olduğunu one surdu Özel Harp Daıresı hakkında da konuşan Turhan bır soru uzenne "Herhangı bır ulkede sureklı faılı meçhul cınayetler ışlenıyorsa. faıller meçhul kalı- yorsa kuşkulann bınncı odağı ıstıhbarat orgütlendır" dedı Neşe Duzel'ın '"Bugunku hukümette yer alan Devlet Ba- kanlanndan Emeklı General Orhan Kılercıoğlu'nun bır as- ken cuntanın uvesı olduğunu. 1 Mayıs 1977 Taksım Mevda- nı katlıamı ıle ılışkısı olduğunu !>oylu>orsunuz Bu ıddıavı ne- ve davandınyorsunuz" şeklın- dekı sorusunu Turhan şovle vanıtladı "Şımdı dıkkat edersenız b ı- nu vazdığım vakıt bır kavnaK.- tan aktarma vapıvorum Bcn soylemıyorum Soyleyenlen vansıtıvorum 1978 yılının ıçınde Mıllıvet gazetesı bu cıa- >ı ıddıa ettı Eylul ayında <\y- dınhk gazetesı bu konuyu manşete çıkardı Bır yerde bır kışıve yonelık bır ıddıa varsa. eğer bu kışı ıddıayı tekap et- mezse ya da yasal yonlerde kı- şılık haklannı kullanmazsa o ıddıanın altında kalır " Devlet Bakanı Orhan Kiler- cioğlu da dun yaptığı yazılı açıklamada bır dergıde bu ko- nu hakkında yazı çıktığın, kcndısının de yazjyı mahkeme karanyla tekzıp ettığını ancak dergının tekabı yayınlamadı- gınıbelırttı TekzıbınyaymLn- maması uzenne kamu dava?ı açıldığını ve dergı sorumlusu- nun 15 mılyon lıra para cezası- na çarptınldığını açıkladı Kilercioğlu bu yay ın neden' le Ankara 9 \slıye Huki'\ Mahkemesı'nc manevı tazrr 1 - nat davası açıldığını ve bu da- vanın da surdüğunu kaydetu Bu dava nedenıyle tanıklığına başvurulan Talat Turhan'ın Kılercıoğlu'nun '"herhangı bır orgute u>e olduğunu bılmedı- ğını spvjedığı" açıklandı Tur- han. Uskudar 4 Aslıye Hukuk Mahkemesf nde alınan talımat ıfadesınde "Ben davacı tarafın bunun uvesı olduğunu bılmı- yorum"di)or "Talat Turhan yalan soylu- yor" dıyen Kilercioğlu, açıkla- masında şu goruşe yer verdı " Bu yayınlar usulsuzluk ve yolsuzluklarla ılgılı çalışmala- nmda kararhlığı engellemek, bozmak ve yıldırmak (aldığım tehdıtler dahıl) hedefını gut- mektedır Bellı bazı çevreler panık halındedır Bunlar da bu mucadelede doğru yolda oldu- eumun kanılıdır " Kültür • Sonat SaplantiM olan blr adam a*kl için bar fayi r"P«- KURT HUSSE1İ • RAY LIOTTA • MADELEINE ST0WE KANUNSUZ GİRİŞ U N L A V V F U L E N T R Y LnbuyMOOA (337012B) 11 45-)4.l5-14JO-HJ»21J0 ' "'"""• (25201621 110O-ltl5-UJO-1145-2l 00 (5162660) ll.30-llM16JOU.«-2IOe C2VMC) 1ÎİK-1O0-17J» 19J&22J» (4188323) U ı O I U I (MU61) MICHAEL DOUGLAS • SHARON STONE INSTINCTTEMEL İÇGÜDÜ 2. HAFTA (2476947] II0O-1H5-I6JO-U 00-21 45 (336 M 82) 11001X3016 00-19 00-2145 (2511176) UJO-14.15-1645-19 l « l 45 (51624«) IİJ00-Î3JO-160O 18-îf>21XO (572M»| II.0O-13JO-1615-18.45-21 JO YUKAUOAKİ SfANSUR FİIMİN KA$LAMA SAATİDİl YUKSEK TOPUKLAR rurkiye'd. Ilk defa TÜRKÇE DOUY STEREO pa>$AfU-4 (5162660) 14Ü0 3. HAFTA EVRENİN ASKERLERİ rjat$AFAK-4 (5162660) HJû-ltJO 1H5-2100 KaUıiyU (3360050) 1IW-1100-I5JO-I115-2115 7. HAFTA MÜJDE ! ÇİJLİ'DE MODERN, RAHAT VE KONFORLU BİR SİNEMA AÇILDI. YAPI KREDI K Ü L T Ü R MERKEZİ SALI TOPLANTILAR1 BİLİM "tnsanlık Yeni Serüvenln Eşiğinde Bilimin En Küçûkle En Büyûk Evrende Yolculuğu. Sınırların Öteslndeki Fizik. Yoneten Orhan Bursalı Konuşmacılar: Giılen Aktaş, Ömür Akyüz, Cihan Saçlıoğlu 8Aralık 1992 Saat: 18.30 Gırış ücretsızdır. Yapı Kredı Kültur Merkezı Sermet Çıfter Kütüphanes Istklâl Caddesı-Beyoğlu Tel 245 20 41 ESKİ YEŞİL VARYETE - TİYATRO - JAZZ 22 30tı UGUR YUCEL MAZHAR-FUAT-ÖZKAN01 00 tamrolUnUnadamı. AYDIN ESENTRIO Rez. Tel : 255 20 20 - 254 35 09 Siıtema • Tiyatro 258 69 871 ORTAKÖY KÜLÎÖR MERKEZİ 193OHndıcını(Vîetnam} Glzem dcJu bır yasam „ Ertrıkaior Askbr Ve ölûm _. SmtnnTniırulileseııoyunası CATHER1HA DENEUVE INDOCHINA Sinema • Tiyatro Gösteri İSTANBUL DEVLET TİYATROSU AKM BUYUK SALON 251 5i 00/254 CmU1.3D,Nzar.M.OO,IİOOl W Shakeipeare MACBETH Yöneten Kenon l;ık 12-13-19-20 Aralik AKMKONSERSALONU 2515400/254 Cmt. 19.30, fmr. 14.00 Palrıck Suikınd KONTRABAS Yöneten Mebn Belgın 12-13 Aral.k • „ Ira Levın v OLUMTUZAGI Yoneten Kartol Tıbel 19-20 Aralık AKMODATİYATKOSU 2515400/254 SoUor.fer.CuntllOO Cml: 15.00,1100 roınr. 15.00 Sobahaftın Kudrg! Aksal KAHVEDE ŞENLIK VAR Yoneten Turgoy Kanturk 8-9-1 a i 1-12-13 Aralık Bakırkoy Beledıye Tıyalrosu • Burok Mıkoıl Ucqr UMUT CINAYETI Yoneten Zekoı Mufiuoğlu 15-16-17-18-19-20 Aralık IAKSIMSAHNESI 249 6 M 4 Sol, Çor, Per, Cum: 20.30 Cırt.lS.OO,llOO,hıtr. 15.00 f I Dorfmon OIUMVEKIZ Yoneten Müşfık Kenter 8-9-10-11-12-13 A/alık • Yüksel Pazarkayç FERHAT'IN YENI ACILARI Yoneten Raık Alnıâçık 15-16-17-18-19-20 Arolık Umır Denızpr ÜÇAN ŞEMSIYE Çocuk Oyunu Yooelen TurgutDenızer 11-12-19-20 Arolık (11 00) MlurköyfcieıiıyıTiyttrıbn fcÜZ NESfM SAHMESİ502 01S3 CumQ:20.30,Cmt;l 5.00-20.30, Poıor.15.00 Burak Mıkaıl Ucqr UMUT CINAYETI Yonelen Zekoı Muftuoğlu 18 19 20 Arohk • Umıfr Den zpr UÇAN ŞEMSIYE Çocuk Oyunu Yonelen Turguf Denızer 16 Arolık [14 00) AYR1CA EıLH SAI1S bkUomolaksım 251 15 71 Vakkoromıı Suodıye 360V0 90 Goüerıa Don- 559 95 SO, 11 04 Yer Kaıaaıursd Srsl 248 41 20 (3 Ha.: 24* 3519 • 247 34 34 D.l.Coburn Komedi 2 bölöm KONKEN PARTISI Yıldız Kenter • Müşfik Kenter Perş.-Cum» 21.00 C.lesi-Sıof 15.00-18.00 klvı Iduılıjı i«lt)ı ı!e jerftUdınbijlır Ludmila Rcjzumovskaya SEVGİLIYELENA SERGEYEVNA 13 Aralık P u « 15.00-18.00 Nazım Hikmet KUVAYI SON MİILİYE 010U ltArdıkCtesilt.00 12 $uai» 24 •/««, blnUr<* iıUyiıi Tiyılr«ıauıu yifala* lıhyldltrinh* l«f*kklr tinh ...' 4M4 lliA IİİRLİK TilVntOSII MüJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ Yön: SAVAŞ DİNÇEL («mılOJO'C.tısl 11.00-20.30 riı» 15.00-11.00 T«l: 3 4 1 1 0 72-73-74 Kültur Bakanlığı Kalkılanyla BTİKIAICAD. N0:140 HL 25118 65-M FAX: 244 43 27 Ferhan Şensoy l: FERHANGİ ŞEYLERPERŞEMBE 21 0 0 • PAZAR 15.30-18 30 Ferhan Şensoy'un GÜLG OÜLE GODOTCUMA 21 00 • CUMARTESİ15 30-21.00 232 64 26 • 23O 21 87 DORMEN O l TİYATROSU ŞAHANE ZÜGURTLER çar? -Per? Cma 21.15 Komodi 2 Bolüm Cumarteti 14 30 HASTA11K HASTASI ya da MERAKİ Komedi 2 Boium Çarf 15 00 c leti 18 oo ve 2i 15 1* 30 »• 1» 00 ÇILGIN SONBAHAR S a l l 2 1 * " u*dl 2 Bölüm 5 a " Z 1 ERGENEKON CAD. NO.: 9« PANGALT1 241 27 37 GÜLRİZ SURURi TİYATROSU SOKAK KIZI İRMA Yön: Haldun Dormen Mûakal Komedi 12 Aralık C tesı 21.15 • 20 Aralık Pazar 15 00-18 00 Yön: Gülriz Sururi Komedi 10 ve 11 Aralık 21 15 KARACA TİYATRO htıkJal Cad Odakukı kaışısı Beyoğtu 24916 32 FarfSI 4211 Bıleller gı^Je ve Vakltoramada salılmakiadır Kuitur lakıniığt ; Sinema ; Tiyatro ;;:: Gösteri ^ 23a 64 26 230 21 87 DİLEK TÜRKER Amerika Nerde Misin Yazan Israel Horovıtz Yoneten Dılek Tûrker 9 Aral k Çarsamba saal 18 30 KABACA TsYATROSU BeyogİL Tel 251 8E 8 7 252 59 35 Ayna Mutlu 01 Nâzım era Tulvakova'nın anılarından oyunlaştıran Ataol Behramoğlu Oynayan Dılek Turker 9 Araıık Çarşamba saat 2115 12 Aralık Cümartesı saat 15 00 ve 18 30 CEMALREŞITREYKONSERSALONU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ F«r$«mbt • Cumı 20.00 / C.tısi • h z « 1S.OO-U.3O KOCAMUSTAFAPAŞA'DA Tel: 293 02 20 • 585 52 63 lu prait CJlûr i i " i",n it* .: t r r : IKVURUIHAIAN •ef(eklestnfnqlir. İSTANBUL BELEDİYESİ f • : H J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I Uskudar Husohipzad* Celol Sahnesi (333 03 97) Wılly RUSSELL BİR KADIN Turkçesı Semra KARAMURSEL voneten Çetın İPEKKAYA (8ve13Ardık) • Şelık 3NAT HÜZÜNLÜ BİR KOMEDİ .9-10 11 i2Af3l*' Kadıköy Haldun Tan«r Sahncsi (349 04 63) Ly.e KESSUR ÇIKMAZ S0KAK ÇOCUKLARI TurKîesı Alı NEYZİ Yöneten GencayGURUN (8-9-10-11 12-13 Aralık) Goziosmanpoşa Sahnvsi (578 60 67) Refık ERDJRAN DELİ e'STÇctın PEKKAYA 0 1 ' 2 13 Aralık) |.in.S,» 20JO <«l ISOv-ÎOJO P«ı -C.u ÎOM tltll 1SJ0-S9 M r ı » 1S 00- » K 7-8 Aralık 1992 Pazavtesi-Salı Saat: 19.OO VİVALDİ KADIN ORKESTRASI Ytdmz kaMmdon o/u?m bu genf fpluhk, Moskovo Konervaiuannm dcğcrli hocosı Sveilono tezrodnava \aiafindon 5 tlisan 1989'da kurulmuş v$ Stvyetler Sirluji Kültür Bokanhgt'nm onoyı ile Anttmio Wvo/(A' adınt alınştır. Çok yeienekli genç sonaialordan ohısan bu ftp/ıM Ingihen, Almanyo, fransa vtAmerika'dokomerltr vamistır. Bir çok büyük sanalaylo konurlcr vcrmiş olan Tophlogun so&rferı 6u ktz ûnfü virtiöı IGOJ? OISMKti. O«v/«f sonofamır Ayia hduım n l/b/eıy Oistrakh'tır. İO Aralık 1992 Perşembe Saat: 19.OO MANUEL BARRUECO Gitar Resitali Amtrikan tıynıkk Kübalı gilarist, 1974't$ Amtrika'da lCmarH Arlisl Gvild) birinâ odvhınü aldı vt Hev Yuk'da ilk kometierin verâ. lamanımmn en önmli gitar virtüöderinden bki olarak tamnmaktadu. . 11 Aralık 1992 Cuma Saat: 19.00 İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ Bale Göstensi T ı p n v* Imas)" Koreogrofî n ühaeye % o n : ÜIÇUK SOHAK 'Itsngokt" Kareo3ta(i v$ Sahney* Koyan: KOtmO FÂSCIUA "ltopsodi'K*retgra(ivSohMyeKoyan:G[WANMc)MLLEN 12 Aralık 1992 Cumartesi Saat: 19.00 CRISTINA ZANNI Şan Resitali Değerlisanatama Ityla Sencer'in bgrenoltfinden biri olan soprano Zanni, Paganmi Kometvaluan birindlikle bitirdikten sonra birçok vluslararosı yartşmoda da birinciik ödülü olrmşiır. Donizelti Festivalinde «/</« ettigibuyvk boşarıdan sonro, Sergamo Savono vt iresda'do birçtk oçttada baştolh »ynarnş, öıetlikl» itssini vt Doniıetti operalanndaki porlok yorumlarıyla ün kazanmışlır. I t U t S«tı$ Y*rl*rl> (Mt KonstrSalonu: 24153 »2 • AKNl Konser Gis«i: 25156 00 • Haldun Taner Sahnesi Kadtköv- 349 0463 Bittrier hergün saat 10.00 il» 17.00 arası yukarıda be!irtiten gişslerden temin eilebilir. ' SoUnumuzun bütunfiyatkod«mderind« oğretmen, öğrend vt emeMiİN* %50 indirim yopılır' HER KONSER SONRASINOA TAKSİME O T O İ Ü S SERVİSİMİZ VARDIR.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle