16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 ARALIK1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA YURTHABERLERI 13 İUevyandcBir M • BARTIN (AA) - Bartın'da iki ev yandı. bir kışı hayatını kaybetti. Ahnan bilgiye göre. Barün'a bağlı Gürpınar köyünde, Bayram Kahraman'a (76) ait ev, jbadan sıçrayan kıvıtamlar nedeniyle yandı. Evde tek başına yaşayan Kahraman, yanarak can verdi. Akbaş köyünde de Recep Hakkı'ya aitev, aynı nedenle yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınlarda 100 milyon liralık zarar meydana geldiğjbildirildi. Hastanedenet Hrsızbğı •KAYSERİ (AA) - Kayseri Devlet Hastanesi'nde çalışan iki aşçı, hastaneden et çalarken yakalandılar. Ahnan bilgiye göre. Kayseri Devlet Hastanesi'nde çalışan Ali Demir ile Mustafa Metin, bir ihbar ûzerine, mutfaktan 15 kiloet çalarken yakalandılar. Gözaluna ahnan sanıklar, etleri çalarak satuklannı itiraf ettiler. Soba dumanından zehiPlendi •KAYSERt(AA)-Soba dumanından zehirlenen bir kadın öldü. Esenyurt Mahallesı Salkım Sokakta oturan Elmas Dalaslan (45) uyuduğu sırada yanan kömûr sobasının dumanından zehırlencrek hayatıru kaybetti. Dalaslan'ın cesedi dün sabah komşulan tarafından bulundu. Cinayet mi, İntihar mı? •TRABZON(AA)- Trabzon'da bir kişi kaldığı apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğünden ahnan bilgiye göre 2 çocuk babası Namık Bayrak (26) Fatih Mahallesi'nde oturduğu apartmanın teras katından düşerek öldü. Batman'da cinayet• BATMAN(Cumhuriyet)- Silahh saldınya uğrayan M. Nuri Aslan (52) adh eski hükümlü yaşamını yitirdi. Hububat satmak üzere Gercüş'ten Batman'a gelen Aslan, Aydınhkevler Mahallesindeki akrabalannın evıne giderken 17. Cadde üzerinde kımligi belirsiz kışilenn saldınsına uğradı. Aslan önceki gün meydana gelen olayda başına isabet eden mermiyle yaşamanı yitirirken saldırganlar kaçmayı başardılar. Petrol yeri satışı •KARAMAN (Cumhnriyet)-Belediye kaynak yaratmak amacıyla mülkiyeü kendisıne ait iki petrol istasyonu yerini açık artırma ile sattı. Satışlardan 4.5 milyar lira gelir elde edildi. Belediye Encümenı huzurunda yapılan iki petrol 'stasyonu yeri ihalesine 31 kişi katıldı. KöyyoHan yapınunda başan •NEVŞEHtR (CMntaMİyet) - Nevşehır'de bu yıl köy yollan nınyapımı çahşmalannda iste. nilen hedefe gehndigi ve çok sa - yıda köyyolununyapım çalışmalan içın yaklaşık 800 milyon lirayı aşİun bir harcamanın yapıldığı öğrenildi. Traîik kazası • Yurt Haberleri Servisi - Konya ve Bahkesır-Edremit karayolunda meydana gelen trafik kazalannda otomobilinçarpuğı Mehmet Kaya (14) ile şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan Ah Oğuş (52) hayatlannı kaybettiler. Maden ocağında göçûk ve yangın •SOMA (AA) - Manısa'nın Soma ilçesinde Hüstaş Madencilik Şirketi'ne ait bir kömür ocağında meydana gelen göçük ve ardından yangın çıkması sonucu 4 işçi agır yaralanırken, 2 işçi de zehirlendi. Olay Eynes mevkimdeki kömür nadeninde dün sabah saat 09.00 sıralannda meydana geldi. 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler bacadan kömürçıkartmak için uğraşırken kömür aynası tabir edilen bölüm çöktü. Osman Karataş, Ahmet Yılmaz, Nevzat Demirbüken ve Bekir Karaçay adlı işçiler yaralandılar. Mahmut Baş ve Mustafa Çulhan adlı işçiler de zehirlendiler. SSK, prim borçlannı ödemeyen Çukurova belediyeleri hakkında icra takibi başlattı SSK'danbelediyelere icra ACAR FİLİZ Sosyal Sigor- talar Kurumu (SSK), prim borçlannı öde- yemeyen Çuku- rova'daki bele- diyeler hak- kında icra takibi başlattı. Bolgedekı bütün bele- diyeleri icra konusunda yazıyla uyaran SSK, borçlardan bele- diye başkanlan ve muhasebe saymanlannı da sorumlu tutu- yor. Uygulamayı "haksız ve yanlış" olarak değerlendiren belediye başkanlan ise ödemek istemelerine karşın primleri ödeyemediklerini söytediler. Belediye başkanına haciz Belediyeler, 1991 yıhna ka- dar olan prim borçlannın Tah- kim Yasası'yla affedilmesine karşın çahşanlannın SSK pnm- • Haklannda icra takibi başlatılan Çukırrovalı belediye başkanlan, uygula- mayı 'haksız ve yanlış" buluyorlar. Başkanlar bütçeleri sımrh otduğu için öde- mede işçi maaşlan ile SSK primleri arasında tercih yapmak zorunda kaldıkla- nnı vurgulayarak, işçi ücretlerini ödeme yanksı olduklannı söylüyorlar. lerini yatıramıyor. Yeni yapılan yasal değişıkliklerle birlikte prim toplama konusunda adeta seferberlik başlatan SSK ise bu kurumlan üçlü takibe aldı. Ödeme için belediyelere tanı- nan 30 günlük sürenin dolma- sıyla kunım, haciz işlemleri için startı verecek. SSK'nın haciz istemitun ka- bul edilmesi halinde önce bele- diyclerin tüzclkişiliğıne. yanı kamuya tahsis edilmış araç ge- reçler dışında kalan gayrimen- kullen ve dışanda bulunan pa- ralanna el konacak. Prim ala- cağının bu yöntemle tahsıl edi- lememesi halinde belediye baş- kanlannın kişısel mallan hacze- dilecek. İki gırişimden de sonuç ahnmadığı takdırde muhasebe saymanı sorumlu tutulacak ve kişisel mallan haczedılecek. SSK, pnm borçlannı ödeme- mekte direnen belediyelerin yanı sıra DDY, Sümerbank, Aksantaş gibi kamu kuruluşla- nna da bir süre önce bırer yazı göndererek borç konusunda uyanlannı yineledi. Başkanlardan tepki Yazıda bu kurumlardaki bi- nmlerin milyarlan bulan borç- lannı ayn ayn anımsatan SSK '"Mezkûr borçtan, ışverenle bir- likte işveren vekilleri ve üst dü- zey yönetıci veya yetkilileri müştereken sorumludur" uyansında bulunarak. dökümü verilen borcun 30 gün ıçinde ödenmemesı halinde icra yo- luyla tahliyesıne gidıleceğini duyurdu. Bu arada prim borç- lan nedeniyle SSK ile yıldızlan bir türlü banşmayan belediye başkanlan, prim tahsili konu- sunda izlenen >eni yöntemı "haksız ve yanlış" olarak de- ğerlendirerek tepkilerini dile ge- tirdiler. Yüreğir Belediye Baş- kanı Sebahattin Eşberk. işçi maaşlannı ödeyebilmek için ayda 2-3 milyar lira borçlan- mak zorunda kaldıklanna dık- kat çekerek SSK'na ödeyecek tek kuruşlanrun bile olmadığını söyledi. "Ben net işçi aylıklannı ödeyebılmek için her ay 2-3 mil- yar lira borçlaruyor ve birikmiş alacaklannı dahi ödeyemiyor- sam, SSK içın ne yapabilirim? Ödeme şansımız yok" diyen Başkan Sebahattin Eşberk, bu konudaki çözüme de ancak be- lediyelenn gelirlerinin arttınl- masıyla ulaşılabileceğini vur- guladı. Seyhan Belediye Baş- kanı Yalçın Akyol da bütçeleri sınırlı olduğu içın ödemede işçi maaşlan ile SSK primlen arasın- da bir lercih yapmak zorunda kaldıklannı vurgulayarak işçi ücretlerini ödeme yanlısı olduk- lannı söyledi. Bu tercihlerinden dolayı suçlu duruma düşürül- melerine bir anlam veremediği- ni anlatan Akyol. "İnan- dığımızı yapıyoruz. bundan do- layı gelecekleri üstlenmeye hazınm. Bız de SSK'na ödeme yapmak isteriz ama imkanımız yok" diye konuştu. İskenderun Belediye Başkanı Hasan İnsan ise SSK'nin uy- gulamasını haksız ve yanlış ola- rak değerlendirerek aylık gelir- lerinin personel ücretlerini karşılamadığını bclırtü. 18yeni eANTALYA (AAy Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan üçlü kararname- lere göre 18 yeni belediye ku- ruldu. Antalya'nın Kemer ilçesi merkez bucağına bağlı "Göy- nük", Kahramanmaraş'ın El- bistan ilçesine bağh "'Karael- bistan" ve "Akbayır", Elbis- tan ilçesi merkez bucağına bağh "lzgın", Nurhak ilçesi merkez bucağına bağlı "Kul- lartatlar", Ordu'nun Gölköy ilçesi merkez bucağına bağlı "Alanyurt", Edirne'nin tpsa- la ilçesi İbnktepe bucağına bağh "Sultan" ve "Hacı". Elazığ'ın Karakoçan ilçesi merkez bucağına bağh "San- can", Mardin'in Midyat "Ge- linkaya", Malatya'nın Ku- luncak "Sofular", Kahra- manmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı "Bakraç" köylerinde kendı adlanyla, Kahraman- maraş'ın merkez ilçesine bağlı Tanır köv'ünde "Şahınka- yası", Ordu'nun Ikizce Bolluk ve Şentepe köylerinin birleşe- rek "Sembollük", Ünye Tek- kiraz, Dağköy ve Ekıncik köylerinin birleşerek "Yeni- kent", İçel Kaşlı, Düğdüören ve Buluklu köylerinin birleşe- rek "Dorukent", Rize Mü- derrisler, Kokulukaya, Üzümlü ve Güneşli köyleri- nin birleşerek "Çaykent", Malatya Hekimhan Akpınar, Kirmanlı köylerinin birleşe- rek "Kirmanh" adlanyla be- lediye olarak kurulması ka- rarlaştınldı. ASKERLER SOKAKLARDA - Bedelliler haftasonları cadde \c sokaklarda kalabalıklar oluşturdular. Askerlerin bir kısmı yürü- yerek lokanta ve çayevlerine ulaşmak isterken Burdur sokaklarında ilginç görüntüler de oluştu. Bir asker botunu boyatırken, saz çalma özlemini de giderdi. (Fotograf: GÜLÇİN İLCt) Dövizli askerlerden ihya olan Burdur esnafı bedelli askerlere abşamadı Burdur, bedelliyi se\ ıııediGÜLÇtN tLCt Burdur'da es- naf. bedelli as- kerlerden um- duğunu bula- madı. Ekim- aralık dönemin- dcikiayaskerlik yapmak için Burdur'a gelen birinci dönem bedelliler fazla para harcamadı- lar. Dövizli askerliğın bir aya in- dirileceği, paralı askerlerin de Burdur'a gelmeyeceği söylenti- leriyle kaygılı bir bekleyiş icine giren esna£ "bir ay dövizli, iki ay bedelli" uygulamasının eylül ayından itibaren Burdur'da ya- pılacağının kesinleşmesi üzeri- ne hem sevindi hem de kaygı- lanmayı sürdürüyor. Bir yıldır askerlere hazırlanan esnafın umuılan yine 15 aralıkta gele- cek olan dövizlilere kaldı. Burdur'da 49. dönemine ula- şan dövizli askerlikten sonra ekim-aralık döneminde başla- yan bedelli askerlik, en çok muhtarlara yaradı. Burdur'da kayınlan olan ya da kendilerine >eni eş-dost bulan bedellilere nü- fus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi çıkartan muhtarlar, bu hizmetleri karşılığında "fıks" fı- yat uyguladılar. Hafta sonla- nnda 58. Er Eğitim Topçu Tu- gayfndan evci çıkabilmenin be- Erzurum'da hava kirliliğine yüzde 83 oranında motorlu taşıtlar neden oluyor En suçlumotorlutaşıüar KENAN BtÜZ Atatürk Üniversitesi Çevre Sonınlan Araştı- rma Merkezi, Erzuram'- da hava kirliliğine yüzde $3 oranmda motorlu taş»- tlann neden olduğunu acıkladı. Çevre Sonınlan Araştı- ıma Merkezi tarafından yapılan araşü- rmada özellikie eski model araçiar ile Re- natıİt, Fıat, Desoto ve Ford marka araç- lann en fazla Mercedes marka otomobil- ferin ise en az kirlîlik yarattıklan beh'rtiü- ypt. Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr, Ozbay, araçların soğuk ve oksijen azhğı nedeniyie normal yakma işlemini gercek- leştirmedigi için kirliliğe yol açtığtnı söyle- di. Prof. Dr. Özbay ik uzmanlar Vahdet- tin Tosunoğlu ve Recep Boncukoğlu ta- rafından yaptlan araştırmada. motorlu taşıtlann çıkardıği ZEhirh' gazîann solu- num yoluyla yutulmasının ölümlere yol açüğı beÜTİendi. P'of. Dr. Orhan Özbay, "Benzinli motorlann egzoslanndan çıkan karbonmonoksıt, hidrokarbon. azotok- sitler ve dizeî motorlann egzoslanndan çıkan katı partİküller hava kırliliğmi ofuş- turan maddejerin başmda yer aimaktadır. Erzurum şehir merkezinde oksijen oranı yüzde 16.4 ve yılhk sıcakhk ortalaması 6 santigrat düşuk oMuğundan, motorlar normal yakma işlemmİ gerçekleşüremi- yor. Bu yüzden katı yakıtın bir kısmı yan- mamış haîde, bir kısmı da eksik yanma nedeniyle karbonmonoksit olarak egzos- dan dışan atıbnaktadır. Korbonmonok- sit_ kükürt hidrokarbon ve azotoksit kirli- bğin yüzde 83"ünün taşıtiardan. yüzde \T- sinin ise baca gazîanndan ileri gekliği bi- linmektedir" dedi. Erzurum şehir merkezinde trafik yo- ğunluğu göz önüne alraarak belirlenen noktaiarda gerçekîeştirüen ölçümlerde ze- hırli gaz oranı tespıti yapıldı. Renksiz, ko- kusuz ve okiukça zehirh' olarak bilinen karbonmonoksit, hidrokarbon, azotoksit ve kükürt oksitlerin kandaki oksijen transferlerine engel olarak zehirlenme yo- luyla ölüme yol açüğı belirtiiiyor. 126 yıllık Kolej 5 yıldızh otel oluyor Aıııerikaıı Koleji yıldızlaıııyor CEMtL CİĞERtM Merzifon'da, Amerikan Ko- leji'ne ait bina- lar otele dönüş- türülüyor. 1866 yılında Ameri- kan Misyoner Cemıyeü urafin- dan kurulan ve içinde hastane- si, okulu, kütüphanesi. müzesi, eczanesi, laborauıvan, maran- goz atelyesi, sineması ve rasat- hanesi bulunan Amerikan Ko- leji'ne ait binalann otele dönüş- türülmesi çahşmalanna baş- landı. Yanm yüzyıldan uzun bir sü- re Merzifon'da "Anadolu Ko- leji" adı alunda faaliyette bulu- nan Amerikan Koleji'nin, 1924 yılında Yunanistan'ın Selanik yakınlannda bir yerc taşınma- sından sonra koleje ait binala- nn uzun süre Milli Savunma Bakanlığı larafından kullanıl- dığı bihniyor. Amerikan Koleji binalann- dan birinde halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne bağlı Merzifon Meslek Yüksek Oku- lu, eğiüm hizmeti veriyor. Ha- len boş olan diğer binalann ise turistik bir otele dönüştürülme- si için Merzifon Belediyesi tara- fından çahşma yapıldı. Beledi- ye. Tunzm Bakanlîğı'na başvu- rarak otel projelerine destek \erilmesini istediği bikUrikü. Merzifon Belediye Başkanı Hüseyin Ünsal, 40 dekarlık bir alan üzerinde bulunan binala- nn çürümeye lerk edildiğini söyleyerek, ''Otel projemiz Tu- rizm Bakanlığı tarafından des- tek görmelidir. Bakanhk, öneri- mize sıcak bakarsa yapılacak bir restore ile Amerikan Koleji binalan 5 yıldızh bir otele dö- nüştürülebilir. Bu konudaki gi- rişimlerimiz sürüyor" dedi. deli. 50 bin lira. Dövizliler gibı gelişigüzel alışveriş yapmayan bedelliler, yine de Burdur'da yediler. ıçtiler ve yattılar. Bur- dur'da bulunan 100'ün üzerin- deki lokanta. hafta sonlannda askere yemek yetiştirmeye çalıştı. 15 oteldeki toplam 1100 yatak, askere yetmedi. Burdur'a ilk kez gelen "yerli" paralı askerlerin 10-11 aralık tanhlerinde sona erecek dö- nemleri boyunca dükkanlara. daha önce hıç ınmeyen "Askere ev kiralanır", "Askere dayalı- döşelı ev" levhalan asılmadı. Dövizli askerliğin başladığı 1980 yılından beri vitrinlerden indirilmeyen "Dövizle alışveriş yapılır" levhalan, bu dönemde hiç görülmedi. Dövızh askerle- rin bulunduğu dönemlerde Burdur'da en çok dikkati çeken fotoğrafçı dükkanlan da birinci dönem bedellilerde sönülj kal- dı. Burdur'un. " kapıdan ko- vulsa bacadan giren" dilencileri de bedelliyi sevmedi. Dövizliler döneminde zabıtadan önce şe- hirdeki köşelerinde yerlennı alan Gölbaşı Çingenelen. bu dö- nemde görünmediler bıle. Burdur Ticaret ve Sanayı Odası Başkanı Kayhan Ertuğ- rul, bedelli askerin fıyatlan yüksek bulduğunu belirterek. "İstediğimiz, herkes eüketini koysun. asker de ahşverişe gel- diğınde neye ne kadar ödeyece- ğini bilsin" şeklinde konuştu. BED AV A DOĞUMKONTROL ARACI Isteyenherkese doğııııı kontrol aracı UFUKTEKtN Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) hem istenmeyen gebe- likleri önlemek hem de "Çağın belalısı AlDS'e engel olmak amacıyla doğum kontrol araç- lannı bedava dağıtmaya baş- ladı SSK Genel Müdürlüğü ile ABD Şirkeü Seats arasında bir süre önce vanlan protokol anlaşması. kurumun Adana Bölge Hastanesindeuygulan- maya başladı. Yoğun ilgi gör- düğü belirtilen kampanyanın ana espnsi "Gebe kalmaîc iste- meyen kadınlar ile gebe bırak- mak istemeyen erkeklere" bu amaçla bilinen bütün olanak- lan bedava sunması. ABD Şir- keti Seats'in sponsorluğu altı- nda gerçekleşen kampanyaya göre kondom (prezervatif). spiral benzeri rahim içi araç- iar, doğum kontrol haplan herhangi bir bedel ödenmeden isteyen herkese sağlanacak. İlk adımda tam 1,5 yıl süre- cek pilot kampanya hakkında bilgi veren SSK Adana Bölge Hastanesi Başhekimı Dr. Rıza Mete, istenmeyen gebeliklen ve doğumlan engellemek amaayla son derece bilimsel yöntemler bulunduğunu ve yüzde 100 oranında güvenilır- lık sağladığını belırtti. Türkıye'de ilk kez bu denli yaygın bir kampanya başlatan SSK, istenmeyen gebehkleri önlemek için bilinen her türlü yöntemi uygulamak üzere bir ope- rasyon oluş- turmuş du- rumda. Aile Planlaması adı altında SSK Bölge Hasta- nesi bahçesinde oluşturulan ünite ve doğum uzmanı Meh- met Ankan. kadın doğum ih- tısası yapan bir pratisyen he- kim, doğum kontrolü ve aile planlaması dalında özel kurs görmüş iki ebe-hemşire ile yardımcı personelden oluşu- yor. Daha önce isteyen sigortah- Iara kısmen ödeme yapmak önkoşulu ile tüp likasyonu (kadının kanallannı bağlat- ması) ve vezektomi (erkegin kanallannı bağlatması) ameli- yatlan yapabilen SSK Hasta- nesi. kampanya ile artık bu operasyonlan da para alma- dan gerçekleştirecek. SSK Adana Hastanesi'nde "Dünya A1DS Günü" olarak ilan edilen 1 aralıkta başlaü- lan kampanya bugün birinci haftasını dolduruyor. SSK yetkilileri. halkın yoğun tale- biyle karşılanan "Bedava do- ğum kontrol" olanağp ıçinde prezervatif ve rahim içi araç kullanımının en revaçta yön- temler olarak dikkati çektiğini sövlediler. PatrikBaıtoUmıeos NoelBaba ayininde ANTALYA (AA) - Fener Rum Patriği 1. Bartolomeos. Demre'de düzenlenen Noel Baba ayinine kaüldı. Bartolo- meos, ayıne çok sayıda katılı- mın olmasmdan memnunluk duyduğunu söyledi. 10. Uluslararası Noel Baba Sempozyumu çerçevesinde Demre'deki Noel Baba Kilise- si'nde düzenlenen ayine katı- lan Bartolomeos, ayin son- rasında gazetecilere şunlan *söyledi: "Bu ayine ilk defa kaühyo- rum. Ayine bu kadar ka- labahk bir gnıbün katılması beni çok duygulandırdı. Ayin- de Katoliklerin ve Protestan- lann da hazır bulunması ve dualanmıza iştıak etmesi de gösteriyor ki Aziz Nikolos, herkes tarfından sevilen sayı- lan bir şahsiyettir Nice bay- ram lar." 10. Uluslararası Noel Baba Sempozyumu her yıl 4-6 aralık tarihleri arasında düzenlenı- yor. Çok sayıda din ve bılım adammın katıldığı bir sem- pozyumun ardından* Noel Baba Kilisesfnde bir tören dü- zenlenivor. Sedefhastaları moralinızi bozmayınCurahuriyet Güney İlleri Bürosu - İn- sanbk tanhi- nın en eski hastalıklann- dan biri olan sedefın nede- ninin halen saptanamadığı ancak hastanm daha rahat yaşam olanaklan- na kavuşturularak moralleri- nin yükseltilmesınin tedavıde etkiti olduğu bildirildi. "Sedef Hastahğı ve Tedavi Yöntemleri" konulu bir konferans veren Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabüim Dah Başkanı Prof. Dr. Hamdi Me- mışoğlu, sedefın vücutta nasıl gelıştiğinin uzun yıllardır araşünldığını, ancak bunlar- dan olumlu sonuç alına- madığını bıldirdi. Hastalık ne- denı bulunamadığı için kesin bir tedavi yönteminin de ol- madığıra belirten Prof. Dr. Hamdi Memişoğlu, Türkıye'- de tüm hastalann yüzde 10'- unu oluşturan sedeflilerden ilaç ve klınık tedavısı uygu- landığında "uzun bir iyilik hali görüldüğünü anlatü. Derma- toloji Anabilim Dah Başkanı Prot. Dr. Hamdi Memişoğlu. bu kimseleri dışlamamak ge- rektiğini vurguladı. Memişoğ- lu hastalığt "Tamamen psiko- lojik" olarak tanımladı. 6 Ozürlüler Haftası özürlüleriuyutnıa haftası 9 Amerikan Koleji binalarının birinde halen Ondokuz Mayıs Üniver- sitesi'ne bağlı Merzifon Yüksek Okulu eğitim hizmeti verirken, ha- len boş olan binalann otele dönüşrürülmesi için Merzifon Belediyesi tarafından çauşmalar yapılıyor. MEHMET ÖZDEMtR Samsuır'Ortopedik Özürlü- ler Derneği Basın Yayın HaUc- la İhşkiler Sekreteri Hüseyin Kıhnç, "BM. 3 Arahk'ı Dün- ya Özürlüler Günü olarak ilan etti. Türkıye'de de mayıs ayı içinde Sakatlar Haftaa var. Biz böyle gün ve haftalan özürlüleri uyutma haftası ola- rak nitelendiriyoruz" dedi. Bugüne kadar sesi çıkma- yan politikacılann Dünya Özürlüler Günü'nü fırsat bile- rek basın ve TV'yi kullandı- ğını ileri süren Hüseyin Kıhnç önceki gün bir basın toplantısı düzenledi. Kıhnç toplantıda şöyle konuştu: "TBMM'deki özürlüler ko- misyonu gelecekte ve bugün özürlüler için hiçbır şey yapa- mayacaktır. Bu komısyon özürlülerin ağzına Meclis tara- fından sokulmuş bir emziktir. İşsiz özürlüler son zamanlarda fark beklerken bir de bakük ki üç ayda bir aldıklan 680 bın hra maaşlanndan lOO'er bin li- ra orduya yardım için kesil- miş. Orduya katkıda bu- lunmayı el- bette isteriz. Ancak Türki- ye'de 670'e yakın yüzsüz vergi ka- çakçısından neden kesılmiyor da ılle de kendi yüklerini taşı- yamayan özürlülerin sırtına vuruluyor? Bu yüzsüzlerinde mı yükünü özürlüler çe- kecek?" Türkiyedeki özürlü sayısı- nın 7 milyon civannda oldu- ğunu söyleyen Kıhnç şöyle de- vam etti: " Koaüsyon hükümetinde bulunan bakan ve milletvekil- lerine de buradan sesleniyo- rum. Seçim öncesi meydanlar- da 'sizlere aamıyoruz, sizlere iş vererek geleceğinizi güvence altına alacağız" diye vaatlerde bulundunuz. Ancak Dünya Özürlüler Günü'nde bile bir taneniz olsun 'gününüz kutlu olsun" demediğiniz gibi, 'ne haldesiniz' diye soranınız bile olmadı."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle