13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Türkiye'nin ilk ve tek fotoğraflı kredi kartı Pamukbank Prestige Card... P A M U K B A N K P I E S T I G I 69. VIL SAYI24533 / 4000 TL (KDV ıçınde) WUCÜSU YUNÜS NAOİ '1924 1945) SASWAHı NADİR NADİ 11945 1991) 7ARALIK1992PAZMİTE» Humeyniolmaıunyolu Bati'dan geçer 'KARA KIMIN SESİ? r. Fulya Atacan Koln'dcki spor salonu hıncahıırç dolu. Ellerindeki ov uncak tüfeklcrle Cemaleddin Hoca'mn müritleri silahlı de>rimin provasını vapıvor. Cemaleddin Hoca'nın silahı işsiz Türkler maleddin Kaplan'ın başkanlığındaki hareketin MMu kişiler, şu anda yaşadıklan toplumda sosyal XmJmanya'da yaşayanlann karşılaştıklan aynmcılık, tabanını yurtdışmda yaşayan işçiler oluşturuyor. Hareket, tabakalaşma içinde alt grubu teşkil ediyorlar. Gettolarda Cemaleddin Kaplan grubuna bağlı insanlann özellikleAvrupa'dayaşayan, niteliksiz işlerdeçalışanveya yaşıvor, ırkçıhk ile burun buruna, Batılılanndışlanmış düşünüşündegöçekutsal biranlam yüklerken,aynmcılığa uzun süredir işsiz olan Türk işçileri arasında taban buldu. kesimleri ile çatışma içinde ve öfkeliler. kaderci yorum getirmiş. • 12. Sayfada Hükümetin asker gönderme karan almasının perde arkası S<>ıııaM"yekaısıB(>sııa\laclh^liy(>nız Çalışanlara• HerşeyABDDışişleriBakanVekiliLawrence • BMkararıçıktıktan sonra ABD, Türkıve'nin 1 T î ^ ~\ **1 * ' 1 EagleBurger'inHikmetÇetin'eyazdığımektupla katkısınısoruyordu.Demire!.Çetın\eÇağIar Z\ C \TpT* Q"OT1 flPTTHP 11/^1 QP±f^C*Y\P±\Z' Zorunlu tasarruf Her şey ABD Dışişleri Bakan Vekili Lawrence Eagle Burger'in Hiİcmet Çetin'e yazdığı mektupla başladı. Mektupta, 'ABD'nin Somali'ye müdahale edeceği veTürkiye'in nedüşündüğü* soruluyordu. Tokyo'da bulunan Çetin, Demırerie görüşüp. 'Uygundur, ama aynı duyarlıhğın Bosna'ya da gösterilmesi" gerektiği mesajını yolluyordu. • ABD'ye karann Meclis'e ait olduğu bildirildi. Çetin'e göreTürkıye Bosna-Hersek'e asker gönderme ıçin BM'yi tahrik etmiş olacaktı. • BM kararı çıktıktan sonra ABD. Türkıve'nin katkısmı soruyordu. Demirel. Çetın \e Çağlar Kyoto'dakı otelde toplanıvor. Sonuç- Büyük devletızdiyerek, uluslararası bır konunun di!}inda kalamayız. Türkiye, Balkanlar"dakı oiavlarda \ar başka ve aynı ıçenkteki olaylarda yokmuş gıbı ters bir durum ortaya çıkabilir. GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK'in UP.SayJada Asker gönderme muhalefeti böldü• H ukumeun Somali'ye asker gönderme karaı ına Refah Partısı karşı çıktı. ANAP\eCHP "şartlı destek' vereceklerini açıkladılar. Erbakan,"Türkıye"nm bağımsızlığı kalmadl""dedi. M17.Sayfada Saraybçsna can^kişiyor• Sırp birliklerinin, başkent Saraybosna'ya 8 kılometre uzaklıktaki Ötes mahallelennı ele geçirdikleri bildirildi. 5 gündür Sırp bombardımanı altındakı Otes'e 4 bm top atışı isabet ettiği belirtildi. • BM kuvvetlennın komutanı General Abdülrazek, sivıllerin korunması için çatışmalann durması gerektiğini söyledi. • 9. Sayfada TUNCELİ VE ŞIRNAKTA 7 PKKLI ÖLDÜRÜLDÜ • 14. Sayfada Mübarek'le görüstü Özal, Bosna'ya çözüm için çağn yapü •Kahire'deki temaslannı sürdüren Cumhurbaş- kanı Turgut Özal, BM'nin Bosna'ya bir çözüm bu- lamamasıdurumunda İslam Konferansı Örgütün- den Zirve toplantısı isteyebileceklerini söyledi. Izlenimler Ozallar'ın Mısır tatili CELAL BAŞLANGIÇ bildiriyor • Kendı kişını yaşıyor Kahıre.Giındüzbır gömlek bır ceket fazla. gecelen ıse üşutü> or. M17. Sayfada KAHİRE (Cumhuriyet) - Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mubarek ile duzenlenen ortak basın toplanüsında BM'nın Bosna-Hersek sorununa uygun çözüm bulamaması durumun- da İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Zırve Toplantısı duzen- lenmesı ıçın çağnda bulunabıle- ceklennı soyledı. Özal aynca Irak'ta demokratık bır rejım kurulması durumunda, bu ul- kenın Ekonomık İşbırlığı Ör- gutu (ECO)gıbı bolgesel eko- nomık orgütlere katılmasmdan yana olduğunu belırttı Mısır Devlet Başkanı Hüsnü • Arkası Sa. 17, Sii. 3 'te Almanya Irkçılar Hırvat işçiyi yaktı •Jaenschvvaldekasabasında yabancı ışçılenn kaldığı bır e\de. patlamanın ardından yangın çıktı Olay sırasında dumandan zehırlenen Alman aileyle 2 polıs memunı. hastane>ekaldınldı DİLEKZAPTÇIOĞLL BERLİN-lrkçı ıcror Al- manva'da can alma>a devam edışor Brandenburg evaletın- dc vabancı ışçılenn kaldığı cvın Neonazıler tarafından kundak- lanması sonucu çıkan yangında 2K \asindaki Hırvat bır ışçı ha- vatını kavbettı Konıgslutter kcntındekı sığınmacı >urdu da m.4rkasıSa.İ7,Sü.8'de Kıbrıslılar: Asalak olmaktan bıktık Niirnberg'de 2 bini aşkın Türk ırkçılık aleyhinde gösteri yürayüşü >aptı (Fotoğraf REUTER) ERD\L GÜVEN'in İzleninüeri i • Kıbns"ta Türkıye"ve sıtem edenlerede rastladık, toz kondurmayanlara da. Rumlardan hâlâ öcu gıbı korkanlardavaı.acıbelkı, ama umudunu Rumlara bağlavanda BırKıbns Turku şoyledıvor: Asalak gıbı vaşamaktan bıktık • 9. Sayfada ikiseçenek• Devlet Personel Daıresf nın başlattığı çalışmada, zorunlu tasarruf için iki seçenek öngörülüyor. Isteyenler kesıntılenn tamamım alabilecek ya da emeklilıklerine dahil ettirecek. • Zorunlu Tasarruf Fonu'nda 30 trilyon lira birikti. Bunun 14trilyonuKttmuOrtaklığıFonu tahvıllenne. 7 tnlyonu TEK"in dövize endeksli tahvillerine yatınldı. ^ EREL ANKARA -Devlet Personel Daıresı"nın vurüttüğu "Perso- nel Reformu" çalışmasının bır halkasını da "zorunlu ta- sarruf kesıntılen" oluşturu- vor Zorunlu kesıntıler \enne '"ek emeklılık" ongoren çalış- ma gerçekleşırse. tercıh. çalı- şanlara bırakılacak Bu du- rumda ısteyenler kesımılen- nın tamamını alabılecekler Ek emeklılığı tercıh edenlcr ıse arada nema almaktan vaz- geçerek. emeklılık sonrasını bekle>ecekler Hükumete ycnı yılda sunul- ması beklenen çalışmanın, 30 tnlyon lıralık bır yük getırebı- leceğı dıkkate alındığında, v ürurluğe gırmesının ertelene- bıleceğı kaydedıhyor Devlet Bakanı Şenf Er- can'a bağlı olan Devlet Perso- nel Daıresı bunyesınde yurii- tulen çahşmalarda. personel rejımının "kokten değıştınl- mesı" hedeflenıyor 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu'- nun gunun koşullanna aydu- rulmasmın artık kaçınümaz olduğunu vurgula>an yetkılı- ler"\na>asa Mahkemesmın sozleşmelı personel uygula- masını ıptal etmesınden sonra doğan boşluk da bu çalışma ile gıdenlecek Ana ılkelerden U4rka\ıSa. 17, Sü. 7'de Türk-İş genel kurulu bugün başlıyor • Genel Başkan Şevket Yılmaz'la Bayram Meral"in hstelerınin yanşacağı genel kurulda 452 delege oy kullanacak. Yılmaz'ın, Tek Gıda-İş, Tes-Iş. Belediye-İş ve Türkiye Maden-İş • sendikalanyla görüşmelen sürüyor. • Değişim Grubu'nu oluşturan 23 sendikanın toplam 287 delegesi bulunuyor. Bu grubun dışmda kalan Teksıf, Türkiye Maden-İş, Tek Gıda-İş, Tes-İş. Sağlık-İş ve TGS'nin de 128 delegesi var. U3. Sayfada Yahup Kepcneh'm 'Ankara Pazarı' köşesi b u g ü n v e h e r pazartesi 7. sayfada OLAYLARIN ABDENDAKI GERÇEK A y dan Z'ye Grerlı toplusozleşmelı sendı- kal haklarını sağiaınak ıçm memurlar Ankara da, hmır'de. Zonguldak 'ta vuruduler. Adana'da \urüyuşe ıztn verûme- dı. Cumhurıvet'm haberıne gore yaklaşık 25 bm memur mıtıng ahmlarına çıktı. "fşçi memur el ek", "Topbt sözleşme hakkımız, grev sUahumz" ve "Söz, yetki, karar, çahşanlara" gibı slogan- laı atıldı Tıırknenm uç buvuk kentın- clc ı apılan bu demokratık evlem- ler, ertesı gunü çıkan çok satışlı gazetelenn bırmtı sa\falarında \eı hıdaınadı Başkentte hekımler "Beyaz Yürüyüf" vaptılar. Türk Tabıp- ler Bırlığı Merke: Konseu nce duzenlenen vurüvüşun amaa ne\dı' "Mesleğin onurunu koru- mak, özliik haklarını güvence ahına almak, sağhkta herkese eşit firsat latunmasıru sağla- mak" gerekçesıyle duzenlenen viıruYÜşe 42 tabıp odasından he- kımler katıldı kımılerı eşlerıyle ve çocuklarıyla bırtıkle gelmış- lerdi. Ertesı giin yayunlanan çok sa- tışlı gazeteler, bu ola\ a da bırmc ı sa\falarında \er vermedıler Turkıye'de vaklaşık I 5 mıl- von memur var Aılelerıvle bır- lıkte aşağı vukarı be} mih onlıık nufusu ılgılendıren demokratık bır hareket vaşannor, basınımız buna ılgı gosıermıy or Pekı, ma- asfarmm azlığından şıkû\ et eden.hergün vanıp \akdan,ezıl- Jıklenm so\leyen kuçuk memur kesımınde olay nasıl değerlendı- n/ııor9 Memurlan bır yana bıraka- lım, bır ulkede 42 tabıp odası \urüvüş dûzenlıvorsa. orada bır ölürn kalım sorunu var demek tır Hergün hastane kapılarmda ı a- Arkası Sa. 17, Sii. l'de Tanju, rekora vurdu GOZLEM UĞUR MUMCU • Türkı>el Lıgı'nınl4. haftasında Karşıyaka'ya 6gol bırdenaun Fenerbahçeh Tanju, bır maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını vakaladı. Daha öncekı rekor 5'er golle Tanju, Erdal(G.Sarav)Ne Bora'y a (Adanaspor) aıtu Ankuragücu nun santrforuLeventde Konya\a4golatü. Tanju"dan 6 gol. • Lıgde.G. Bırliğiile l-l berabere kalan Kocaelıspor. bırhaftalık aradan sonra yenıden lıderlığeoturdu. F. Bahçe Karşıyaka"yı7-1, Trabzonspor, Bakırko\"ü, Bursaspor Kaysen'yı 1 -0, Ankaragücü Konya'yı 8-0 yendı. Aydın G Antep. Altay da Sanyer'e puan kaptırdı. • 16. Sayfada Su Kontr-Gerilla••• Kontrgerılla konusundakı tartışmalar bitmiyor Bizler, 70lı ve 8O'lı yıllarda bu konuyu elımızden geldıği kadar belgeledık ozamansusuldu •Kontrgerılla" 12 Mart doneminde Ziverbey Köşkü sorguları sırasında ortaya cıkmıstı Sorgular, "Burası Genelkurmay'a bağlı Kontrgerilla- dır, burada anayasa yoktur" dıye başlıyordu Aynı ışkencelı sorgular Ankara da da yapıldı. Ataturk Orman Cıftlığı'ndekı Marmara Koşku, Bahçeli- M Arkası Sa. 17, Sü. 7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle