09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 ARAUK1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER CUMHURIYETTEN OKURLARA ÖZGEN ACAB Ali veii ya da Veli Ali Türkiye 14 Mayıs 1950'de Demokrat Partinin secimle- ri kazanması ile çok partili düzene geçti. Ancak bu olay gerçek bir demokrasi değildi. Bunun gerçek demokrasi anlamına gelmediği üç ay sonra anlaşıldı. Demokrat Parti TBMM'nin "olur'unu almadan 25 temmuzda Kore'ye asker gönderdi. Cumhurbaşkanhğından ana muhalefet liderliğine düşen Ismet Paşa bu tek yanlı ka- rarı şiddetle eleştirdi. Ancak sonucu degiştiremedi. Türkiye, Kuzey Kore ve Kızıl Çin'e karşı BM şemsiyesi altında savaştı ve binlerce şehit verdi. Bugün Kuzey ve Güney Kore birleşiyor ve Kızıl Çin de Güvenlik Konseyi'- nin beş daimi üyesinden biri olarak barış adına oy kulla- nıyor. Izmir Eşrefpaşa'da delikanlı komşum Halil Onbaşı'yı mahalleli olarak Kore'ye nasıl coşkuyla uğurladığımızı anımsarım. Halil Onbaşı Kunuri'de "kayıp" oldu... Yani ne şehit oldu ne gazi... Girit göçmeni annesi Halime, oğ- lunun günün birinde döneceği inancıyla gözlerini yu- marken son sözleri de "Halilim..." o\rr\uştu. Aradan yaklaşık bir çeyrek yüzyıt geçti... EOKA, Kıb- rıs'ta soydaşlarımızm kanlarını akıtıyordu. Türk ordusu- nun adaya çıkarma yapmasından söz ediliyordu. Ne var ki bu çıkarma bir fürlü gerçekleşmiyordu. Yunan basını Türk askerini altında lazımlıkla gösteren karikatürterle "çıkarmanın munkabızlığı" ile alay ediyordu. 20Temmuz 1974teTürkSilahlı Kuvvetleri Kıbrıs'açı- karmasını yaptı. Türk askerinin adadaki varlığı ile o ta- rihten bu yana adaya barış egemen oldu... Yoksa ada- daki BM Barış Gücü'nün varlığı iledeğil... Bu olay, Kore Savaşt'ndan sonra sınırlarımız dışınaTSK'nin ikinci çıkı- şıdır. Birincinin gerekçesi uluslararası barışa hizmet, ikincisinin ise ulusal çıkarlardı 1990 Ağustosu'nda Irak. Kuveyt e girip Körfez savaşı başlayıncaCumhurbaşkanı TurgutÖzal şahin kesildi ve Türk askerinin Irak'a girmesi konusunda telefon diplo- masisinı başlattı. Ancak Dışişleri ve Genelkurmayda, hatta ANAP kökenli hükümette sağduyu egemen oldu. Türkiye bu savaşa sadece Incirlik üssünün kullanma iz- nini vererek katıldı. Türkiye, 80li yıllarda "sıcak takip" gerekçesi ve Bağ- dat rejiminin "olur'u ileçeşitli kereler Iraksınırını geçti. Her seferinde Türk askerinin teröristlerin kökünü kurut- tuğuna ilişkin başlıklar gazetelerde iri harflerle okura duyuruldu. Ancak zaman, bu başlıklann pek de doğru olmadığını kanıtladı. Bunun üzerine. TSK birlikleri en son olarak birkaç ay önce Kuzey Irak sınırını haklı bir gerekçe ile aştı. Güven- lik güçlerinin bu kez hedeti PKK terör odaklarını kökün- den temizlemekti. Şu anda TSK'nin pek çok birliği sınır ötesi konumunda kışı geçırmeye hazırlanıyor. Son aylarda Bosna-Hersek'te insanlık dışı iç savaşın TV görüntüleri insanların tüylerini diken diken ediyor. Batı, çifte standardını uyguluyor. Nüfusunun yüzde 98i Müslüman olan laik Türkiye'de liderler, partiler, insan- lar Bosna-Herseke askeri mudahalede bulunulmasını istiyorlar. Hatta Türkiye'den aralarında Hizbullah gru- bundan da gönüllüler, bu ülkedeki Müslümanların yardı- mına koşuyor. DYP-SHP koalisyonu da Türkiye'de yaşa- yan yüzbinlerce Boşnak ve milyonlarca Müslüman seçmenin gözüne girmek için uluslararası arenada ba- şarılı bir diplomasi savaşımı veriyor. Hatta BM karar verdiği takdirde buraya göndereceği bir tugaydan olu- san Türk askerini bile hazırlıyor. ABD ve AT, Sırpların mezalimini görmezlikten gelme- yi ve aralarındaki şarap savaşına. çözüm bulmayı daha çok yeğliyor. Türk Parlamentosu ise Bosna-Hersek'e asker gönderilmesini görüşüp "olur"unu vermeye ha- zırlanıyor. Somali'deki çeteler, insani yardımın aç ve yoksul hal- ka ulaşmasını engelliyor. Bosna-Hersek'te boğazı kesil- miş kan içindeki insanların yanı sıra Somali'de (bir deri kemik değil,- iğne ipliğe dönmüş) kara kuru insanların görüntüsü de gözlerimizin önünden gitmiyor. 21. yüzyıla girerken ABD, "yeni dunya düzeni"n\ ve insani yardımın zavallt insanlara ulaşmasını sağiamak İçin buraya BM kararı ile asker gönderecek BM'nin 170kadar üyesi var. Bunlardan ancak 12 kadarı bir çeşit barış gücü niteliğin- deki bu uluslararası biriiğe asker veriyor. Türkiye de bu 12den biri!.. Son yıllarda, Türk askerine karşı sınır ötesinde ulusla- rarası alanda duyulan bu talebin dıplomasimizin bir başarısı olduğu kabul ediliyor. Hepsinin de haklı gerek- çeleri var. Hepsindeki değişik "makul" gerekçeleri an- lamak kolay. Ancak gelecekte karşımıza ne gibi yeni uluslararası "makul" gerekçeler çıkacak, bunu şimdi- den kestirmek güç. inşallah Türk Parlamentosu'nda bu "makul" gerekçeler titiz bir biçimde değerlendirilir... • • • BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs konusunda aldığı son karar KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Türk hü- kümetini güç durumda Diraktı. Konu mart ayında yeni- den gündeme gelecek. Marta kadar telefon diplomasisi ya da mekik diplomasisi başkentler arasında iyiden iyi- ye yoğunlaşacak. Hiç kuşkusuz ABD'de "Clinton yöne- Wm/"nin izleyeceği yeni politika da yol gösterici olacak. KKTC'de durumun nasıl olduğunu, liderlerin ve halkın neler düşündüğünü öğrenmek amacıyla Dış Haberler Servisimizden Erdal Güven adaya gitti. Yaptığı mülakat- lan bir süredir art arda okuyorsunuz. Erdal, adadan dönerken bazı meslektaşlarımız daha yeni adaya gidi- yorlardı. • • • Babıâli'deki ansiklopedi fırtınası dev "gel-git" dalga- larına neden oldu... Fırtına öncesinde gazetelerin satış- ları şöyleydi: Sabah 592 bin, Hürriyet520 bin, Milliyet346 bin. Sabah. ansiklopedi kuponlarını devreye sokunca Hürriyet 40-50 bin, Milliyet 100 bin okuryitirdi. Hürriyet ansikl.opedi savaşına girince 800 bine yüksel- di. Milliyet 270 binlere duştü. Milliyet de ansiklopedi bayrağını açınca yarım milyonluk bir okur artışı sağladı ve Hürriyet'i de geçerek ikinciliğe yükseldi. Her üç gaze- tenin bu kampanyası ile Türkiye'de gazete okur sayısı arttı mı? Hayır... Sabah'ın 1.5 milyona çıkan satışı 1 mil- yona düştü... Babıâli'de gazete satışı Ali Veli iken şimdi Veli Ali oldu... Barış dolu günler dileğiyle... T.C. tZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ İLAN (İzmir Birinci Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'ndan) Esas: 1992/889 Davacı Ahmet Üner vekili Av. Yılmaz Özşener tarafından davalı- lar S.S. Yeni özler Konut Yapı Koop. vekili Av. Ayten Tekeli ve ıh- bar olunan Halil Aktan Oral aleyhlerine mahkememizde ikame olunan Koop. genel kurul ve davacımn çıkarılmasının iptali davasının yapı- lan açık duruşmasında, İkame olunan davada davalı koop.'in 27.9.1992 tarihli genel ku- rulunun davacıyı ortaklıkıan çıkarma karannın iptali davası nede- aiyle davalı Koop.'in başkanhğının Koop.'ler Kanununun 53/2. maddesine göre duruşma günü olarak tayin edilen 3.2.1993 günü sa- at 10.00'da yapılacak duruşmada itiraz edenler bulundugu takdirde delil ve belgeleriyle birlikte mahkememizde bizzat hazır bulunmaları aususunda keyfîyet ilan olunur. Basın: 46428 NoelBabalar dolamıızıbekliyor• Seyahat acentelen yılbaşı nedeniyle Uludağ, Abant ile Akdeniz ve Ege kıyı kentlerine; turizm şirketleri ise sizi dışanya davet ediyor. Fransa, Mısır, İngiltere ye İsviçre gibi ülkelere çeşitli turlar düzenliyorlar. Denizcilik İşletmeleri ise 26 aralık-3 ocak tarihleri arasında özel "Yılbaşı Gezi Proğramı" hazırladı. MUHARREM AYDIN Yeniyılı karşılamaya hazır mısınız? Peki nasıl. nerede v e kiminle? İşte her \ ıl bu zamanlarda aynı telaş yaşanır. Bir çok alternaüf arasından en uy- gununu secip bunu gerçekleştirmektir tek amaç. Istanbul'daki 5 yıldızlı lüks oteller basta olmak üzere turizm şirketleri ve seyahat acentelen yıl- başı geeesini dışanda geç-rmek isteyenlere birbi- rinden zengin proeramlar hazırladı. • SVVISSOTEL: Müşterilerine "Yor- gun düşünceye kadar eğlence" vaadeden Swisso- tel. 29-31 aralık tanhleri arasında 4 gün. üç gece- lik bırpaket program hanrlamış. Kişi başına 560, ikı kişilik rezervasyonlar ise 860 dolar. Yılbaşı gecesınde ise Los Machucambos. Jean Yancy ve Nilüfer sahneye çıkacak. • THE MÂRMARA: Taksim Balo ve Büvük Balo salonlannda düzenlenpn programda İstan- bul Seı Orkestrası. 7 dilde şarkı söyfeyen Hasana- ki adlı sanatcı ile iki oryantal yeralıyor. Zengin meze buketi \e mönüyle süslenen yılbaşı progra- mı 100 dolar Panorama Restoran'da da 890 bin liraya piyanist-şarkıcı Elizabeth Keefe. Melis Sökrrien ve Ercüment Vural dinleyebilirsiniz. • CONRAD İSTANBLL: Balo Salonundaki zengin mönulü eğlenceyi 180 dolar karşılığında yaşayabilirsiniz. Fransız Caz E>örtlüsü ve Paris Kabaresi'nin "Tap Dance Shovv'unun yanı sıra Amerikah zenci sanatcı Cşthia Mc Pherson'un şarkılanvla renklenecek programda aynca Fran- sız Orkestrası da sabaha kadar dans müziği suna- cak. Monteverdi Restoran'da ise 130 dolar öde- yerek İtalyan melodileri eşliğınde. zengin mönü- yü tadıp. şampanva ve şarap içebilirsiniz. Gülizar Cafe'de ise yerli içki ya da şampayayla bir- likte zengin mönüyü tadarak, sabaha kadar dans ve müzikli bir gece gecirebilirsiniz. Internalional Lounge'da ise îstanbul caz Trip'suyla bırlikıe ge- ce boyunca dans edebilirsiniz. İlk içki 150 bin lira. • HİLTOIN: Balo Salonu ve Convention Cen- ter Turban'ın yurtdışından İstanbuFa özel olarak gelen gruplan için rezerve edilmiş olup. 1001 Ge- ce dekoru içinde eğlenceler düzenlenecek. Altın Kubbe'de Boğaziçi Ünıversitesi Mezunlar Der- neği özel bir yılbaşı eğlencesi düzenliyor. Green- • İstanburdaki 5 yıldızlı lüks oteller yılbaşı gecesıni dışanda geçirmek isteyenlere zengin programlar hazırladı. Bunlann arasında "Yorgun düşünceye kadar eğlence"den Fransız orkestrasınvn dans müziğine kadar her şey var. Unutmayınız bazı hizmetler için dolar bazılan için TL ödeyeceksiniz. house ve Roof Rotisserie'de "Aysun Ercan ve Kemanlan" program yapacak ve oryantal show sunulacak. Loby ve Lalezar Barda "Latest Trick" müzik ikilisi gece yansmdan sonra konuk- Iarla birlikte olacak. Hilton'da özel >ılbaşı mönü- sünün fıyaü 850. Grecnhouse'daki açık büfenin fıyatı ise 350 bin lira olarak belirlenmiş. • MÖVENPİCK: 950 bin lira karşılığına Yıl- başı Partisi hazırlayan Mövenpick, 8 uluslararası yiyecek büfesi ve limitsiz yerli içkinin yanı sıra pop. caz ve Türk müziği. orkestralar ve piyano eşliğinde non-stop bir eğlence hazırlamış. Büy'ûk- ler partide eğlenirken. 3-10 yaşlan arasındaki ço- cuklannızda 250 bin lira karşıbğjnda yeni yılı ka- lifiye bakıcılann gözetiminde oyuncaklarla dolu bir salonda kutlayacaklar. RAMADA. Ramada Otelinda yeni yıla Gala Dinner Bufiet'te merha- ba diyebilmeniz için 120 dolar. Dvnasv Resto- ran'da Singapurlu aşçı Loo'nun hazırladığj özel Asya yemeklerinden oluşan mönü için 150 dolar ödemeniz gerekecek. • ÇIRAGAN PALACE HOTEL: Çırağan Restorandazengin mönü ve trio müziği eşliğinde mütevazı bir yeni yıl programı hazırlamış. • SHERATON: U Coupole Restoran'da 85 dolara yerli içki ve mönünün yanı sıra piyanist Kadri, Zinnur Karaca ve Sultan Bar Orkestraa'- nı; Balo ve Horizon salonlannda ise 75 dolar kar- şılığında yine mönüye ek olarak Armoni 81 Or- kestrası, Folklor. Zinnur Karaca ve sabaha ka- dar disko ile Cafe Vienna'da ise Gitarist Turgut"- un ile Trio ve Gypsy müzikleri sizi bekliyor. Se>ahat acenteleri Uludağ. Abant ile Akdeniz ve Ege kıyı kentlerine; turizm şirketleri ise Fran- sa. Mısır. İngiltere ve İsviçre gibi ülkelere çeşitli turlar düzenliyor. Türkiye Denizcilik İşletmeleri ise 26 aralık-3 ocak tarihleri arasında özel "Yılbaşı Gezi Programı' 1 hazırladı. İskendenın Feribotu 26 aralık günü Istanbufdan hareket edecek. Feribot Pire, Girit ve İskenderiye liman- lanna uğrayıp yılbaşı gecesini Ashdod LimanT- nda geçirecek. 2 ocakta Rhodos limanına vara- cak olan gemi yolculuğunu 3 ocak pazar günü Is- tanbul Limanı'nda noktalayacak. 0-4 yaş grubu çocuklardan ücretsiz katılacağı gezi ücretleri ise 995 dolar ile 475 dolar arasında degişiyor. İFSAK'ın düzenlediği 2. Foto Maraton, fotograf heyecanı yaşattı İstanbullu fotoğraf severlere. (Fotoğraf: HATICE TUNCER) NefeslmntuUdduğufoto-maraton • PARKUR İstanburun camileri, çeşmeleri, kayıkları, seyyar satıcılan. • YARIŞMACILAR Her yaştan fotoerafiTAeraklılan. • START İFSAK'ın Tünel'deki merkezi • MESAFE36 karelik renkli negatif fılm. tstanbul Haber Servisi - Nefes nefese bir leri. çeşmeleri. sc\\ar satıcılannı pazar ak- maraton yaşandı hafta sonunda İstanbul'- şamına kadar bir makara filme fotoğraf- da. Ne atletler. ne hakem. ne de 42 kilomet- re 195 metrelik parkur vardı bu maraton- da. Sadece 36 karelik renkli negatif fılm şe- ridi maratonun parkuru. Parkur, İstan- bul'un kavıklanndan. camilerinden. çeş- melerinden. seyyar satıcılanndan geçivor- du. Yanşmacılar ise her yaş ve meslek gru- lamalan gerekivordu yanşmacılann. Sultanahmet"te, Eyüp"te. Balat'ta. Üs- küdar'da, Fatih'te. Eminönü'nde fotoğraf peşinde koştu yanşmacılar. Asıl mesleği öğretmenlık olan kırk yaş- lanndaki Fahrünisa Özgül isımli yan- şmacı, yanşmaktan çok İstanbul'u fotoğ- bundan fotoğraf meraklilan. İstanbul Fo- raflamaktan mutlu, "İstanbul gibi gizemli toeraf ve Sinema Amatörleri Kulübü"nün bir kenti daha iyi alolayacaâma inanıyo- (İFSAK) 8. İstanbul Fotoğraf Günleri •-•-..- programı kapsamında düzenlediği 2. Foto HHP'ÜLEŞİYORMU? rum dıyordu. Bir şirkette muhasebecilik . „ _.# yapan 28 yaşındaki Gül Emirgan ise "Fo- Maraton. fotoğraf heyecanı yaşattı İstan- toğrafçekmeninheyecanınıkelimelerlean- bullu fotoğraf severlere. latabileceğimi zannetmiyorum" di\e ıfade Yanşın stardı 5 aralık cuma günü İF- ediyordu du\gulannı. Gül ve Engin Seçkin SAK'ınTünel"dekimerkezındefılmdağıtı- çiftinin içi içıne sığmıyordu. Sultanahmet mıyla verildi. İstanbul'un kayıkları. r":.,ı- Camii'ni en iyi açıdan fotoğraflamaya 452 delege var Türk-Iş genel kurulu bugün başhyor • Değişim grubunun adayı Bayram Meral'in listesi kesinleşti. Şevkçt Yılmaz ise Tek Gıda-İş. Tes-İş, Belediye-İş ve Türkiye Maden İş sendikalan ile alt kadro görüşmelerini sürdürüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk-Iş'in 16. ge- nel kurulu bugün Devlet Su İşleri Konferans Salonu'nda başlıyor. Genel Başkanlık için adaylıklannı açıklayan Bayram Meral ile Şevket Yılmaz'ın listelennin yanş- ması beklenen genel kurulda 452 delege oy kullanacak. E>eğişim Grubu'nun ada- yı olan Bayram Meral'in yö- netim kurulu listesi kesinleş- miş görünürken. Şevket Yılmaz'ın Tek Gıda-İş. Tes- İş, Beledıye-İş ve Türkiye Maden-İş sendikalanyla alt kadro oluşturmak için gö- rüşmeleri sürüyor. Değişim Grubu'nu oluş- turan 23 sendikanın toplam 287 delegesi bulunuyor. Bu grubun dışında kalan Tek- sif. Türkiye Maden-İş. Tek Gıda-İş, Tes-İş, Sağlık-İş ve TGS'nın de 128 delegesi bu- lunuyor. Ancak. son anda dengelerin değişebileceği ve muhalefet grubu içinde yer alan sendikalardan kayma- lar olabileceği belirtiîiyor. Dok-Gemi-lş, Şeker-İş, Ko- op-İş, Toleyis ve Haber-İş sendikalanndan 42 dele- genin genel kurulda "kilit rol" oynayacağı ifade edili- yor. çalışırken arkadaşlan Cemil Ağacıkoğlu"- yla karşılaştılar. Ağaakoğlu. "'Su ıçmek kadar gerekli bir şey benim için fotoğraf çekmek" derken caminin karşısı kalabah- klaşınca kendisine başka bir cami bulmak üzere başka bir camiye doğru yola koyul- du, İstanbûl'un unutulmuş çeşmeleri de bu ılgiden mutluydu herhalde. Seyyar satıcılar ise karşılannda makineleriyie bir poz yaka- lamaya çahşanlardan rahatstz oldular kimi zaman. Ama yanşma için fotoğraf çektik- lerini açıklayanlara yardımcı olup, başan dilediler. Şımdı sonuçlann açıklanacağı çarşamba gününü bekliyor yanşmaalar. Ilk üçe veri- lecek madalyayı alamayanlarda iki günlük maratonun verdiği keyifle yetinecekler. AN-AP'TA DEĞİŞİM KAVGASI ANAP'TAN KOPANLARIN AKSİYON PROGRAMI BUDA BİR BAŞKA KÜRDİSTAN IRAN KÜRDİSTAN DEMOKRAT PARTİSİ KAMPI'NAİLKKEZ NOKTAGİRDİ • BAYKAL, İLÇE ÖRGÜTLERMK BAYKALCIUK YAPTI • KOMPLO TEORLBİ, GİZ1J GÜÇLBt PUUNOYASI VE KOftKU TOPLIWU • KALP HASTALARINA YENİ UMUT: LİMON • RÜŞ AYISI UYUMUYOR: SÖMÜRGECİLİK SÜRÜYOR • K1BR1STA IDR DÖNEMEÇ • İŞSİZÜâİN GİZlJ BOYUTURI • AJDS'TFJ SONRA, AŞISEKSTEN KURTULDU • AİE AVUKATU6I TÜRKİYE'DE • 21 ÇEŞİT MANTAR LfZZETİ • TÖRKİ ÖÖtENdfitE AT ETİ ARJUIYOR • STÜDYODA BIH.UŞAUM1N KADH MhJTANUUtl • TARTIŞILAN HLM: MALCOIM X • FUTBOLUN Dİ$J KRAMPONUUy NOKTA'NIN GELENEKSEL ANKETİ -.DORUKTAKI.LER '92 • Haftalık Kent rehberı sinema, :ıyat r o te'ev zyon, vıdeo, radyo, TnuziK, sergı, gezi ve etkınlıkler, ıkınc. dergınızde; netterede HABERCILIKTE SON NOKTA ışeOğretmen ek karşıçıkıyor • Öğretmenler, ek iş yapmalanna olanak sağlayacak yasa taslağına karşı çıktı. Çözûmün öğretmenlerin maddi durumlannın düzeltilmesi olması gerektiğini söylüyorlar. Öğretmenler yaptıklan ek işlerle çift kişilikli birer insan haline geldiklerinden yakmıyor. İstanbul Haber Servisi - Öğ- retmenlenn ek iş yapmalanna olanak sağlayacak olan yasa taslağına öğretmenler karşı çı- kıyor. Öğretmenler. çoğu kez ek iş yapmak zorunda kalmış olsa- lar da, çözümün bunu yasal- laştırmak olmadığını, herkesin asli işini yapması gerektiğini savunuyor. 23 yıldır öğretmenlik yaptı- ğını söyleyen Hüseyin Gökşen, öğretmenlerin ek Iş yapmalan- nın yasallaşmasına karşı ol- duklannı belirtti. Öğreünenle- ^- z —j—— rin asıl işlerinin öğretmenlik Oğretmenin Sİnİri yapmak olduğunu belirten Hüseyin Gökşen 'Eğer öğret- men ek iş yapmak zorunda kalıyorsa bu durumun düzel- tilmesi gerekir. Ek işyapmanın yasallaşünlması çözüm ola- maz" dedi. Hüseyin Gökşen şunlan söyiedi: "Özel dershanelerde ders ve- ren arkadaşlar da durumlann- dan memnun değiller. Ama bunu yapmak zorunda kalı- yorlar. Özel dershanelerin programlan çok yüklü. Bura- larda ders veren arkadaşlar çok yorulduklannı. dinlenme- ye h'iç vakıı bulamadıklann- dan yakmıyor. Böyle bir du- rumda oğretmen iki tarafta da verimli olamaz. Öğretmenin dinlenmesi için kendisine ayı- racak bir zamanı olmalı. Okul, dershane ve ev arasında koşuş- turan bir öğrelmen öğrenciye ne kadar faydalı olabilir? Ek iş yapanlar arasında özel dersha- nelerde iş bulabilenler de o ka- dar fazla deeildir." Hüseyin Zenk 13 yıldır oğ- retmen. Bir süredir pazarlarda işportacılık yapıyor. Okuluna yakın yerlerdeki pazarlara cık- madığını söylüyor. Öğrencilerinin kendisini pa- zarcı kıyafeti ile görmelerini is- temiyor. Babasından kalan iki odalı bir gecekonduda oturdu- ğunu ve iki çocuk sahibi oldu- ğunu söyleyen Hüseyin Zenk "Oğretmen olup da pazarcılık yapmak zor bir iş" dıyor. Hü- seyin Zenk duygulannı şöyle anlatıyor: celikten değildir "Sabah kalkıyorsunuz oku- la gidiyorsunuz. Karşınızda 50 kişilik bir sınıf. Akşam pazar- dan geç dönmüşsünüz. Kendi çocuklannızla bile ilgilenme- den yemeği >iyip yatmışsınız. Bir önceki günün yorgunluğu. üzerinizde. Siz bu çocuklann geleceğini etkıleyeceksiniz. Siz- den ilgi bekliyorlar. Sınıfın ka- labalığı bir yana kendi geçim derdiniz bir yana. Bir çocuğu terslemeniz dahası bir çocuğa yaptığı yaramazlıkdan dolayı bir fiske vurmanız onun gele- ceğini etkileyecek. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Ama hiçbir öğretmenin sinirle- ri celikten değildir. Çift kişilik kazanıyorsunuz. Pazarcı ve öğretmen kişiliğiniz. Bu kişi- liklerinizi yerli yerinde kullan- mak için de ayn bir gayret sarf etmeniz gerekiyor. Bütün bu zorluklara kaulmamızın bir nedeni vardır herhalde" Başvurular 14-25 aralık tarihleri araanda 26 branş için 5 bin oğretmenahnacak ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Milli Eğıtim Bakanı Köksal Toptan. başta fen- ede- biyat fakülteleri olmak üzere, diğer bazı fakülte mezunlann- dan gereksinim duyulan 26 bin branş-için 5 bin yeni öğretmen ahnacağını söyiedi. Milli Eği- tim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre. Toptan. baş- vurulann 14-25 aralık tarihle- rinde kabul edileceğini bildir- di. Açıklamaya göre, öğret- menlik için. fen fakültesi, ede- biyat fakültesi. fen edebiyat fa- kültesi. DTCF. mühendislik ve mimarlık fakültesi, güzel sa- natlar fakültesi, güzel sanatlar tasanm ve mimarlık fakültesi. müzik ve sahne sanatlan fa- kültesi. Türk musikisi devlet konservatuvan. devlet konser- vatuvan. uygulamalı güzel sa- natlar yüksekokulu. denizcilik yüksekokulu. ev ekonomisi v üksekokulu. su ürünleri yük- sekokulu ile fakültelennin gıda bilimi ve teknolojisi bölümü mezunlanndan (eskı mezunlar ile bedcn eğıtimı \ e spor yükse- kokulu, gençlik spor akademi- si mezunlan dahil) pedagojik formasyona sahip olanlar baş- vuruda bulunabilecekler. Ancak, Ingilizce branş öğ- retmenliği için pedagojik for- masyon şarü aranmaksızın fa- kültelerin İngilizce öğretmenli- ği. İngiliz dili ve edebiyatı ile Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümleri ile İngilizce eğitim yap>an yükseköğretim kurum- İannın lisans mezunlan da, başvuruda bulunabilecekler. Öğretmen olmak için özürlü adaylar da başvurabilecekler. Bu adaylann özür durumlan ve dereceleri. uzman binmlerce incelenecek. öğretmenlik göre- vine engel olmayacağı sapta- nanlann atamalan.fizikika- pasitesi uygun okullara yapıla- cak.Öğretmen olmak isteyen adaylar. başvurulannı il milli eğitim müdürlüklerine yapıla- bilecek. Atamalar. gereksinim duyulan illere bilgisayar kurası ile yapılacak. Aynca başvuru- da. eş durumunu belgelendi- renler. bu durumlan gözönüne ahnarak atanacak. Sorumlularınm hâlâ hesap vermedıği bir silahlı saldın sonunda 7 Aralık 1979'da aramızdan ayrılan eşim, babamız Prof. Dr. CAVİTORHAN TÜTENGİL'i bugün 10.00'da mezan başında saygı ve sevgiyle anıyoruz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle