12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 ARALIK 1992 PAZARTESI CUMHURİYET SAYFA 15 ANKARA HAVASICumhuriyet Ankara Bürosu Köpek sahibini izlemeli, sahibi köpeğinideğil. E. Carpentier SHP'de kadın maıızaralaıı »urtta Turk Lıüinına seçme \e seçılmehakkı \enlmesinm 58 \ıldonumu kutlanırken, SHP Samsunorgutu Karadenızlı uyanıklığı yaparak. 68 yıldonumunu kutladı Gunun anlam ve onemı nedenı > le SH P11K.adı n Komısyonu'nca bır panel duzenlendı Auiurkçu Duşunce Demeğı, Samsunu Sevenler Derneğı ve SHP Partı Meclısı uyelennm de katıldığı panelın afışlennde, SHP'run '"10 yıl ılen gıtmesı"nı, beçme ve ^(.ılmchaklanolduguhalde" seçılme hakkı" nı aencllıklckullanmamayı tercıh cden kddıiîlar, • SH P 10 > ıl ılen gıttı Bır ılerleme \ar herhalde ' dıve vorumladılar • • • Emeklı banka mudıresı Le\la Akman. 1989 da Samsun SHP İl Genel Meclısı uyesıseçıldı Boylece \rt\ın. Rıze. Trabzon. Gıre^un. Ordu, Samsun Sınop. Kastamonu, Zonguldak, Amasya. Tokat. Gumuşhane ve Bayburt ıllenndekı erkek egemenhğını delen tek kadın oldu Levla Akman. 409 ıl genel meclısı uyesı arasında tek bayan olma ozellığını de boylece kazanmış oldu Ancak gelın gorun kı. Türk Kadınına Seçme ve Seçılme hakkı venlışının58 yıldonumunde Akman. SHPdenCHPyetransteroldu Bundan sonrakı sıyasal yaşamını CHPnın'tanhı \eonurluçatısı"altındasurdurrneye karar veren Akman. boylece "'seçme" hakkmı kullanmış. kadınlara yuzde 25 oranında kota uygulavan SHPde Karadenız'dekı tek kadın ıl genel meclısı uyesını •"kaybetmış" oluvordu OBJEKTÎFE TAKILANLAR Liderlik, çantada keklik değihniş...( Fotoğraf RIZ A EZER) İLAN ÇAYIRALAN KADASTRO MAHKEMESt'NDEN DosvaNo 1988 217 Duruşma gunü 2 2 1993 Davacı Hazıne'yı temsılen Çayırakn Malmudûrluğu Urafından davab- lar Çayıralan ılçesı Menteşe koyunden Saffet. Mehdı \e Duran Suna aley- hıne açılan tespıte ıtıraz davasınırt vapüan açık v argılaması sonucu venlen ara karan gereğınce Tüm aramalara rağmen açık ıkamet adresı tespıt edılemeven dava ko- nusu Çayıralan ılçesı Menteşe köyü Atalan mevkıındekı 1033 parsel nolu taşınmaz ıle Çataloren me\kundekı '220 parsel nolu taşınmaziar hakkın- da açılan davaya konu dava dılekçesı ve duruşma gunu kendısıne teblığ edılememıştır Davanın duruşması 2 2 1993 gunu saat 09 3^"e bırakılnuş olup, davah Mehdı Suna duruşrnaya gelmez ıtıraz v e delıllennı bıldırmezse 3402 savıh Kadastro Kanunu"nun 28 2 maddesı gereğınce davaya karşı ıtıraz etme- mış sayılacağı ve ılanın gazetede vavımlandığı tanhten ıtıbaren 15 gün süre ıçensınde kendısıne teblığ edılmış sdyılacağj hususu ılanen tebhğ olu- nur Basın 51990 İLAN NALLIHAN KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo 1992,5 Davacılar Hüseyın Çalık ve arkadaşlan tarafından davalılar Nallıhan Mal Mudurluğu. Nalhhan Beledıve Başkanlığı \>şe Başaran ve arka- daşlan akvhıne Nallıhan ılçesı Alıaga mahallesı Olukbaşı mevkunde bu- lunan 90 ada 4.6,3 99 ada 1 100 ada 1 parsel sayılı taşmmazlarla ügılı kadastro tespıüne ıtıraz ddvasırun >apılan açık duruşnulan sırasında ve- nlen ara karan gereğınce. Adlanna daveü>e tebbğ olunama>dn davalılar Ruksan Ovar. Azız Ayvat. A\se Gune\ Muharrem Özer Aydınoz. Tevfîk önder Aydınöz, Naıme Akar Zekaı Akar Namık Aydınoz. <\sı>e Aydınöz. Gulseren Korkun. Hatıce Dınçer Munev\er Gokoglu. Muammer Erol Dıncer Ayşe Dınçer, Avşe Başaran ve Hamdı Tulm Dınçer ın mahkememızde 26 2 1993 gunu saat 09 30"da yapılacak duruşma>a gelmelen varsa belge ve delıllennı ıbraz etmelen gelniedıklen ukdırde davanın vokluklannda devam edıleceğının bılınmesı ılanen teblıe olunur 12 II 1992 Basın 46290 T.C. KAYSERİ 2. SULH CEZA HÂKİMLİĞt'NDEN 91/1087 esas, 92/1015 karar Gıda maddelen tuzüğune muhalefet suçundan sanık Kaysen Pı- narbaşı ılçesı Han köyu nufusuna kayıtlı ve halen Karpuzatan mev- kiı Yığıt sucuklan mesul rnudünı Sadettın Yıldız'ın musnet suçtan yapılan yargılaması sonunda, TCK 398, 402/1-2, 647/4 maddelen uyannca 490 000 TL ağır para cezası ıle cezalandınlmasına, 3 ay su- reyle cürme vasıta kıldığı meslek, sanat ve tıcaretının tatıhne, 7 gun süreyle ışyenrun kapatılmasına karar venlmıştır tlan olunur Basın 46367 T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI İLAN İSTANBUL GUMRUKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ Dosva No 10/812(90) Bakırköy 1 Ashye Ceza Mahkemesı'nın Esas 1990/124 Karar 1990/1104 sayılı, 15 11 1990 gunlu karan uyannca ıdaremıze 72.095 903 TL para cezası odemeye yukumlu kararda behrtılen ad- resınde bulunamadığından mezkur para cezası tahsıl edılememektedır Teblıgata esas olacak başkaca bır adres: bılınernedığınden 7201 sayılı tebhgat kanununun 28 ve 29 rnaddelenne göre ılanen tebhğıne ka- rar venldı Teblıgat yenne kaım olmak üzere teblığ olunur Basın 46295 tLAN SARIYER 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosva No 1988 465 Davacı Orman Idaresı tdrafından Ibrdhım Merıekşe ve arkadaşlan alev.- hıne açılan mudahale ve muarazanın men'ı ıle kadastro tespttıne ıtıraz ddvasındd Mahkememızden venlen 23 3 1984 gun 1983 465 esas 1984 135 karar sa- yılı ılamına karşı davacı Orman Idaresıvekılıtarafından 24 II 1992gûnlu dılekce venlerek hukmün tavzıh talebınde bulunmuş mdhkememızce ışm dumşmalı olarak dûşünulmesıne karar venlerek yukanda dosva numara- >ı yazılı davanın duruşma gunu olan 26 1 1993 günu saat 11 00 de ışbu ddvanm davalılan olarak ve adreslen bılınmeyen Hacer Arpacı (Muhsın Mehmet Refid.Tahıre Fethıve, Hadıye Emıne Medıha Haver Fatma'- nın bıldınlen durusma gününde dunışmaya gelmelen gelmedıklen tak- dırde davanın vokluklannda devam edılerek tavzıh hdkkındd kdrar ven- leceğı tavzıh talebını ıçenr dılekçe yenne ılanen teblığ olunur 2S1I 1992 Basm H579 İLAN BALIKESİR 2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN 2.12 1991 suç tanhınde sağlığa az veya çok zarar verecek derecede sucuk ımal edıp satışa sunmaktan sanık İsmaıl Özbırlık hakkında mah- kememızce 1 10 1992 gun ve 992/105-644 karar sayılı ılamı ıle TCK'nın 398, 3506, 402, 647/4, 6. maddelen gereğınce 490 000 - lı- nı ağır para cezası ve aynca 3 a> süre ıle curme vasıta kıldığı meslek ve sanatın ve tıcaretm tatılıne ve yıne 7 gun sure ıle ışyenrun kapatıl masına ve tecılıne daır mahkememızce venlen ılam kesuüeşmış ol- makla TCK'nın 402 maddesı gereğınce ılan olunur. Basın 46313 T.C. ALİAĞA İCRA VE İFLAS DAİRESİ Sayı 1990 I tflas IFLAS ALACAKLILAR1 SIRA CETVELİNİN VE tKİNCl ALA- CAKLILAR TOPLANTISININİLAN1 Müfbsın adı, soyadı ve ıkametgahı GEMSAŞ Gemı Soküm Sanayı ve Tıcaret AŞ tstıklal Caddesı No 52 Ahağa-lzmır Mûflıs GEMS\Ş Gemı Sökum Sanayı ve Tıcaret AŞ hakkındakı ala- cak ve ıstıhkak ıddıalannın uhkık ve tetkık ışlemı bıtmış lcra ve Iflas Kanunu'nun 206 ve 207 maddelen gereğınce duzenlenen alacaklılar sıra cetvelı mcelemeye haar bulunduruknuştur Sıraya ve alacağın esasına ve mıktanna ıbşkın ıtırazlann, ılandan ıtıba- ren 7 gün ıcınde lcra tflasKanunu-nun235 maddesı hükmünegöreyapü- raası gereken kanunı ışlemın ıfası ıçın 2 alacaklılar toplantısı günü olarak tayınolunanl8 12 1992 Cumagünü saat 14 OO'te Abağa tcra ve tflas Daı- resı'nde hazır bulunmalan veya >etkıü bır vekıl gondermelen luzumu fcra IflasKanunu nun232 234 235 maddelen gereğınce ılan ve tebbğ olunur 16 11 1992 Basın 46305 İLAN KAYNARCA KADASTRO MAHKEMESİ Esas No 1991 8 Karar No 1992 100 Mdhkemermzın yukanda es<ıs ve karar numarası yazıb davasının yapı- lan açık v argılaması sonunda, bazı dav alılanna temyız dılekçesının teblığı mumkun olmamıştır Temyız dılekçesının özetı Kaynarca ılçesı Sanbeyb koyu bırlığının 82 parselle ılgılı mahkemece yennde vapılan keşıfte bıbrkışının yapuğı ra- porda bır kısmının orman savılmayan yerlerden olarak gostenlmesı yan- lıstır Anca bılırkışının orman muhendısı olmayışı nederuvle ılgılı raporun bdğldvıci bır nıtelığı yoktur Orman Kddastro Komıs>onu"nca orman oldrak tespıt edılen bu taşınmazın tamamımn onnan okrak tespıtme ka- rar venlmesı gerekırken eksık venlen bu karan temyız eder, lehımıze bo- zulmdsınıarzvetalepedenm 17 11 1992 Davacı Orman Genel Müdurluğü adına Kaynarca Orman Işletme Şeflığı Temyız dılekçesının teblığ yapılamayan davalılar Alı Ihsan Acar, Ne- zahat Eratay Fatma Leman Öke Ayşe Sebahat Memışoğlu ve Şadan Yıbnazer veya ölüvselermırasçılanna Teblıgat Kanunu'nun 28 ve devamı maddelen çerçevesınde ılanen teblığ olunur 17 II 1992 Basm 51846 ILAN TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas 1988/194 Karar 1988/299 Davacı Hasan Yamaç tarafından davalı Nebahat Yamaç aleyhıne ıkame ettığı boşanma davasının mahkememızde vapılan açık duruş- ması sonunda venlen karar davalı Nebahat Yamaç'ın adresı meçhul kaldığından ılanen tebhğıne karar venlmış olmakla Turgutlu ılçesı, Sınırlı köyu, 51 kütukte nüfusa kayıth davacı Hamza oğlu Gulseren'den doğma 1965 D 'lu Hasan Yamaç ıle davalı Fed- man kızı, Fatma'dan doğma 1967 d lu Nebahat Yamaç'ın bırbırle- nnden davalı kadının zına tıılı nedemyle boşanmalanna, tarafların muşterek çocuğu Ayşegul Yamaç'ın velayetının babası davacıya ve rılmesıne 13 09 1988 tanhınde mahkememızce karar venlmıştır Işbu ılam hıikum teblığı yenne kaım olup, ılam takıben ıtıbaren (15) gun sonra teblığ edılmış sayılacagı, kanunı surede temyız etme- dığı takdırde hukmun kesınleşeceğı ılanen teblığ olunur 08 10 1992 Basın 46241 HAYVANLAR VE HAYVANLAR İSMAÎL GÜLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHİÇ AK ÇİZGİLİK KÂMİL MASARAÇ] e> AĞAÇ YAŞKEN EĞtlİR KEMAL CÖKHAS cOnse» HARBİ SEMH POROY TARİHTE BUGÜN MUMTAZ ARIKAS 7 Arahk "CAVALLSR1A Rl/ST/CANA*NIN YARATICISI 18(3'TE SU6UM, UHLÜ ITALYAN OPERA SBSTBClSl PlETKO MASCA6M (MASKANYI) DO6DU UNUNU IUC Of>€liASI *CAYALL£RIA KUSTtCAMA*(KA- VALLEKIVA HtJ£n/G4NA) ıLE ELDE ££>£C£K OtAN AMSCAGNI, K/S* Su/BE IÇJAJPE Z£N6lNL£ŞE- ' CEKTHZ. OAHA SONKft YAZACAĞ/ OP£RA - LAtZ ISE UAJUNE S/eÇ£Y EKLEMlYECSKTtÇ. KONUSU, SıCJLVA'O* GEÇE/V B/* /IÇK KtSKANÇ UĞ/ VE C/MAYET7 OLAN "CAl/ALLE&A /SÜS77O4- AlA* i OPEJSA GAMArtNDA YENI 8l£ DEV/&M UGCr SAY/LAGVCrr/ÇÇieao'). İTKLYANLA/İ/N OEDtAU.Ee/, GeBÇEtcÇtUGlU O£v£ll>£ SU. SağcUt, 'Gavaf/erta HasHcana* nın 1926'dakj bır- ter»s//ı ıçın yapılan kozhtm çıztırtfertndefi bır kapya görvfüyor Not- "C/tvaHeria RuShçana', ICoyhj Mer+lığı arr/errn lkf Galeri • Atölye 232 «4 26 • 230 21 87 BULENT ERKMEN 91/92ÇALIŞMALARI 7-30 ARALIK 1992 AKM SERGISALONU TAKSİM İSTANBUL PAZARHARIÇ HERGUN 10-19 ARAS1 BANKEKSPRES BOYUT YAYIN GRUBU VE OFSET YAPIMEVI NIN KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTIRILMIŞTIR S e l v i T e k t a ş Resim Seıgisi 9 30>uM1092 UM18J0O (Pazargunhndışında! \bnea Modon Sanat Gatensı >• SANTAS. V^lıkonagı Caddea No 117'2 Nışantaşı Istanbul Ttl 230 39 80 10 31 Arahk 1992, 1100 18-00 (Pazafgunkndrşındi! lstfclal Caddesı 141 Beyoghı-bunbul TA 2521698 NECMETÜN OZLU Resim Serglsi GARANTİ SANAT GALERİSİ TEM SftN&T GftLERİSİ SALİH COŞKUN Heykel ve Desen ASIM İŞIER Resim Sergisi 26 Kasım - 22 Araltk GALERIİ 'BALDEM va»»konag Caö Akkavatı Sofc No 22 3 8020O Nışamas IS'ANBUL Tc 1 232 40 81 VGaleri • Atölye
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle