16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7 ARAUK1992 PAZARTESİ 14 HABERLER KonutIdaresikiraödemiyor • Binalannı Türkiye Esnaf Sanatkarlar •TESKGenelSekreteriÖzcan,"Binayı20 Konfederasyonu'na satıp kiracı dunınvuna milyar liraya satın aldık, 2 milyar lira da düşen Toplu Konut ve Kamu Ortakhğı Ida- harç masraftmız oldu. Bizim yönümüzden resi, işgalcilikle suçlanıyor. adaletsizlik söz konusu değiF dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Binalannı Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonıf- na (TESK.) sattıktan sonra "ki- racı" durumuna düşen Toplu Konut ve Kamu Ortakhğı İda- releri. 6 aydır kira ödemedikleri için TESK tarafından işgalci- likle suçlandılar. İki idare ile TESK'in yöneticileri, önümüz- deki hafta bir araya gelerek so- runa çözüm arayacaklar. Toplu Konut ve Kamu Or- takhğı İdareleri bünyesınde. bi- nanın sauşı konusunda başla- tılan idari soruşturmadan ise sonuç çıkmadı. Binanın 20 mil- yar liraya TESKe satılması ka- ranrun. Başkan Can Cangjr ta- rafından değil, dönemin Baş- bakanı Yıldınm Akbulut baş- kanlığında toplanan Yüksek Planlama Kurulu tarafından alındığı belırlendi Binanın sahibi durumundakı TESK'in Genel Sekreten Ha- san özcan, Cumhuri>eı"in so- rulannı yanıtlarken şöyle dedi: "Biz binayı o tarihte 20 mil- yar liraya satın aldık. 2 milyar lira da harç masrafımız oldu. Olayda bizim yönümüzden adaletsizlik sözkonusu değil. Ancak idare yöneticileri, satın almayı planladıklan binayı ala- mayınca bu durum ortaya çıktı. Bir protokol imzaladık. Buna göre Toplu Konut ve Kamu Ortakhğı İdareleri kendilerine uygun bir bina buluncaya ka- dar, makul bir süre için binada kalmaya devam edeceklerdi. Makuî süre 18 aydı ve geçen temmuz ayının 10'unda bu süre sona erdi. Yani o tanhten bu yana bu iki idare bizim binamı- zı adeta işgal etmiş oldular. Ki- ra da ödemiyorlar. Ne yapa- caksınız? Devleti sokağa atacak halimiz de yok. Bir uzlaşmaya şu veva bu şekilde varacağız. Önümüzdeki hafta bır kira söz- leşmesi için taraflarla bir araya geleceğız.." Sonuçsuz soruşturma Toplu Konut İdaresı Başka- nı Yığit Gülöksüz ise. konuyla SSK'dandolarlakira ANKARA (Can*ariyet Bürosu) - Son yıtlarda büyük ekonomik zorluk içine giren ve «nekiilere aylık ödemekte bite zorianan SSK. sorunlann aşıimas icin kira gelirlerini arttirma yoluna gidiyor. Kurumun tüm kira sözleşmelerim yenitemesini sağlayacak yasal düzenkmeleregidib'rkerudolarîa kira uygulaması başlattldı. SSK'nın Ankara Kızılay'da yenı yapurdığı işhanındaki dükkanlar dolar ûzerinden rekor fiy atlarla kıraya venldi. Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehraet Moğultay'ın talimatı üzerine SSK'nın Pıknık İşhanındaki dükkanlan dolar ûzerinden kiralanmak üzere açık arturmaya çjkanldı. İşhanındaki 33 dükkan ve 96 bürodan. geçüğimiz günlerde yalnızca 5 dükkan ve bir çay ocağı açık arttırmayla kiraya verikii. Açık arttırmada fiyatiar SSK'mn öngördüğü alt smınn iki katına çıktı. SSK'nınbircok yerdeki bina vedükkam komik denecek rakamlarla kirada olmasma karşın, Piknik işhanı için yapilan açık artUrraada en düşük rakam 3 bin 150 dolar oldu. Bu rakam işhanındaki 31 metrekarelik birçay ocağı için venldi. Bugûnkü kur ûzerinden kurum yalnızca çay ocağı için ayda 26rnilyon lira dolayında kira alacak ve bu miktar döviz kurlanyla birlikte artacak. Gülöksu/-kamuo\u bili\or ilgili şunlan söyledi: " Binanın ne şekilde kaybedil- diğı kamuoyu tarafından çok iyı biliniyor. Hatta biz göreve geldikten sonra. bu konuda bir idari soruşturma başlattık. Ama bu soruşturma sonucun- da anlaşıldı ki, satış karan idare yöneticileri tarafından verilme- miş. bir YPK karan ile olmuş. Konuyu Başbakanhk Yüksek Denetİeme Kurulu ınceliyor. Onlann varacağı karara göre, bir siyasi sorumluluk ortaya çı- kabılir. Şimdiki durumu ise. karşı tarafla (TESK) yapacağı- mız bir kira sözleşmesi ile çöz- meye çalışacagız. Pazarlık ha- lındeyiz..." TESK'in mülkiyetindeki tar- üşmalı binada. şu anda üç "ki- racı" bulunuyor. Halk Bankası yerleştiği kat ıçın 20 milyon lira kira ödüyor.Kamu Ortakhğı ile Toplu Konut İdaresi'nın kira pazarlığı henüz sonuçlanmadı. Binada en geniş yer. Kamu Or- takhğı İdaresi'ne aıt bulunu- \or Farahalı: Nükleerenerjisiz 8 yıl daha dayanabiliriz • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, "Siyasi partiler, kamuoyu oluşturmak için Meclis'te uzlaşma sağlarsa, nükleer santral konusunda çok hızlı mesafe alınabilir" dedi. ANKARA (AA) - Enerji ve Ta- bii Kaynaklar Bakanı Ersin Fa- ralyalı, mevcut santrallann daha verimli hale getirilmesi vc inşaatma başlanan yeni santral- lann devreye gırmesiyle Tür- kiye'nin 2000 yılına kadar elektrik enerjisi problemi olma- yacağını belirterek "Ama 2000 yıhndan sonra nükleer enerji Türkiye için şart" dedi. Faralyalı. kamuoyu oluştu- rabilmeîc için TBMM'de siyasi partiler arasında bir uzlaşma sağlanması durumunda, nükle- er santral konusunda çok hızh mesafe alınabileceğini açıkladı. Faralyalı, bu konuda şunlan söyledi: "Nükleer santral konusunda çalışmalara bugünden başla- dık. Ancak bu konuda bütün dünyada olduğu gıbi TBMM'- de bir konsensüs temin etme- miz lazım ki, bu zarurettir. Bü- tün siyasi partilerin bunu kabul etmesi lazım." Nükleer enerji konusunda Çernobil olayından sonra dün- yada bir panik yaşandığını, başta 'yeşiller' olmak üzere ın- sanlarda korku oluştuğunu an- latan Faralyalı, bu olayın şoku atlatıldıktan sonra tüm dünya- nın tekrar nükleer enerji sant- rallan kurmaya başladığını an- latü. Faralyalı, Çernobil olayının Ruslann bu konudakı teknolo- jisinin çok geri olmasından kaynaklandığını belirterek "Bu olaydan dolayı Batı çok zor du- rumda kaldı. kötü örnek oldu. Ama kazanın teknoloji gerilı- ğinden kaynaklandığı anlalıla- nıadı. Bu tür kaza ihtimalleri artık mevcut ılen teknolojıyle halledibniş durumda" diye ko- nuştu. Yap-işlet-devret YÜZLERCE İSTANBULLU FİDAN DİKTİ Toruıılarına 'Bu onııaııda ağacını var 9 diyecekler İstanbul Haber Servisi - Çevre ve Kültür E)eğerlerini Ko- ruma ve Tanıtma Vakfı "ÇEKÜL"ün düzenlediği fıdan di- kim töreninde yüzlerce İstanbullu fıdan dikti. TEM Yolu Gaziosmanpaşa viyadüğü çevresinde oluşturulacak ÇE- KÜL'92 ormanına 100 bın fıdan dikılmesi hedefleniyor. Ağaçlandırma çalışmalan ÇEKÜL ve İstanbul Orman Mü- dürlüğü ile Karayollan 17. Bölge Müdürlüğü'nün işbirliğiy- le yürütülecek İstanbul'un çeşıilı semtlerinden doğaseverler İstanbul Or- man Müdürluğü'nün sağladıgı fidanlan alarak viyadüğe dağıldı. Çok sayıda merakh daha önceden Karayollan işçile- rini açtıklan çukurlara fidanlanm dikerken yüzlerde yeşile katkıdan bulunmanın mutluluğu vardı. Küçük çocuklar, dedeler, anneler. babalar adeta "yeşil bir gülümseyiş" için- deydi. Viyadük çevresinde oturanlar çocuklar da fidan dikmek için adeta birbırleriyle yanşıyorlardı. Kazım Karabekir ma- hallesinden orta ikinci sınıf öğrencisi Mustafa Ünver "Dûn- yamız her geçen gün kırleniyor. Okulda öğrendik. Burayı ağaçlandırmak. çevreyi temiz hale .getirmek bizim görevi- miz" diyordu. Dönüş için anons yapıldığında orta yaşlı bir hanım "İğde varmış, benım habenm yoktu. bekleyin ne olur bir iğde dikip öyle geleyim" diye sesleniyordu. Dönüş yolunda gözler ışıl ışıl, ayaklar ve eller çamurlu, dünyamız için bir şey yapmanın mutluluğunu duyuyordu İs- tanbullular. İLAN SttRT KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1988/6 Davacılar Bendi Şendur ve bir kısım mirasçılar tarafından davalı Siirt Belediye Başkanlığı aleyhine açmış oldukları Siirt Merkez Bah- çelievler Mahallesi Rabyi mevkiinde kain 334 ada 1 parsel ile Siirt Merkez Bahçehevler Mahallesi Ziraat Caddesi mevkiinde kain 319 ada 12 parsel sayılı arsa nitebğindeki tasınmazlara yönelik olarak açmış oldukları tespite itiraz dava dosyasının yapılan açık yargılaması sı- rasında verilen ara karan geregince; Gerek davanın ıkamesinden önce ve gerekse mahkememizce yapı- lan açık yargılamalar sırasında mirasçı olduklan anlaşılan sağ eşler Abdülvahit eşi Bendı Şendur, Fikn eşi Dilber Vatan Şendur, Bekir eşi Beşire Şendur, Ethem eşi Heves Şendur, Tevfik eşi Zühre Şen- dur, Erdal eşi Gulay Şendur, Yavuz eşı Yıldız Şendur, Edip eşi Fik- riye Evin, Nesıp eşi Leman Evin, Necip eşi Şadiye Şendur, Edip eşi Şefîka Şendur, Uysal eşi Nurhayal Şendur, Kadri eşi Sadika Şendur, Suat eşi Aysel Tekin, Fereç Fevzi eşi Lemia Şendur, Yasın eşi Su- heyla Yılmaz, Nafi eşi Süheyla Yılmaz'ın medeni kanunda son ola- rak yapılan defişiklik nedeni ile kendilerine müteveffa eşlerinden intikal edecek olan mirastan mulkiyet veya intifa hakkını duruşma- nın bırakıldığı 09.02.1993 saat 9'da yapılacak olan duruşmaya katı- Up bıldirmeleri veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, seçimlik hakkıru bildirmedikleri ve>a kendilerini bır vekille temsil ettirmedikleri takdirdç mahkememizce yokluklannda yargılamaya devam edilece- ği ve kendilerine intikal edecek olan eşlerinden dolayı mulkiyet hak- kıru tercih etmiş sayılacaklan hususunda mahkememizce karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 51V30 İLAN KARACASü İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN Davacr ömer Güngördü vekflı Av. Servet Zûmbül Sanık: Ali Sevı Mehmet ve Fadime'den olma 1954 d.lu Sarayköy ilcesi Beylerbeyn köyü nüfusuna kayıtlı olup. İstanbul 'Mahmutpaşa Manastır Han No. 40 adreste oturur Suç: Mal beyanında bulunmamak. Adına çıkarılan tebiıgatlara ve bütün aramalara rağmen bulunamayan sanık Ali Sevi'ye Karacasu lcra Ceza Mahkemesi'nden 26.3.1990 gün ve 1989 109 esas,' 1990 35 karar sayılı ve ItK'nın 337. maddesı gçreğince hakkında verilen 10 gün hafıf hapıs cezasına ait hüküm tebliğ edilemeyıp ilanen teblığıne karar venlmış olduğundan. adı gecen hûkmûn yayım lan- hınden itibaren 15 gün sonra kesınlcseceği tebliğ olunur Basın: 45739 Bakan Faralyalı. nükleer santral yapımında yap-işlet- devret modelinin uygulanma- masının gerekçelenni şöyle özetledi: "Ben diyorum kı nükleer santral yapımında yap-ışlet- dewet modeli uygulanamaz. la- bii bu şahsi görüşüm. Enerji Bakanı olarak bu olaylann içi- ne bir yıldır iyice gırdıkten. olaylan iyıce tarttıktan sonra önünu arkasını, sağını solunu düşündükten sonra söylüyo- rum bunu. Yap-işlet-devret her şeyde olur ama nükleer enerjide olmaz. Çünkü bu, yap-ışlet- devretin mantığına da aykın- dır. Üzennde bu kadar çok uluslararası deneüm olan bir iş- letme, yap-işlet-devretle olmaz. Bu devleün olacaktır Baştan öyle olacaktır. Yüzde 100 kre- diyle. uygun koşulla gayet tabiı. ama% yap-işlet-<levret modeh burada suret-i katiyede zorlan- mamalıdır. Geçrnışte yap-işlet- devrette ısrar edildiğınden, 6 >ıl kaybetmişiz." Tunceli ve Şırnak'ta 7 PKK'lı öldürüldü Haber Merkezi - Tunceli ve Şırnak'ta güvenlik güçlenyle çatışmaya giren 7 PKK'lı öldü- rüldü. Çatışmalarda bir korucu ve iki güvenlik görevhsi şehit ol- du. Olağanüstü Hal Bölge Vali- liği'nce yapılan açıklamada, Tunceli"nin Pülümür ilcesi kır- sal kesimınde operasyon yapan güvenlik güçleri bir grup PKKhvla karşılaştığı bildırildi. Çıkan çatışmada bın kadın 6 PKK'h öldürüldü. Çatışmada bir korucu ve iki güvenlik gö- revlisinin şehit olduğu belirtildi. Çatışmada 2 roketatar ele geçi- rildi. Şımak'ın Uludere ilcesi Hilal köyüne baskın düzenlemek is- teyen PKK'Iılarla korucular arasında çıkan çatışmada bir PKK'h öldü, bir korucu şehit oldu. Tunceli ve Hakkari illeri kırsal kesimlerinde biri kadın iki PKK'lı güvenlik güçlerine teslim olurken, Batman, Siirt ve Bingöl'de yasadışı örgüte yar- dım ve yatakhkta bulunduklan öne sürelen 16 kişinin tutuklan- dığı belirtildi. Diyarbakır. Siirt. Mardin. Bitlis ve ılçelerinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen ara- malarda 14 uzun namlulu silah. 16 tabança ele geçirilirken, 27 kişinin gözaltına alındığı kay- dedildi. Haliç'edoğalemme Çıkanlan dolgu, Karadeniz'e nakledilecek • Haliç'ten nakledilecek çamur, suyumı bıraktık- tan sonra organik kil haline dönüşecek ve bu şe- kilde doğa parçalanndakine uygun bir topografya elde edilecek. Sonra ağaçlandırılarak kaybolan ormanlar yeniden kazanılacak. İSTANBUL (AA) - Temiz- alanlara dönüştü. lenmesi yılan hıkayesinedönen Haüç ıçm yenı bir proje gerçek- leştirihyor: Haliç, dolan kısım- lan taranarak temizlenecek. Taramada elde edilecek dolgu, boru hattı aracıhğıyla linyıt iş- letmelerince bozulmuş Kara- denız sahıhne yakın bolgelere nakledilecek. İstanbul Büyükşehir Beledi- ye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Güçlendirme Daire Başkanı Doç. Dr. Tuncer Çelik tarafın- dan hazırlanan ön rapora göre Haliç her yıl Kağıthane ve Ali- beyköy derelerinin taşıdığı alüvyon ve kirh sular nedeniyle 11 santimetre kadar doluyor. Bu nedenle Eyüp ve Sütlü- ce'deki vapur iskelelenne şehir hatlan vapurlannın yanaşa- madığı Haliç'te memba kısmı tamamen doldu ve bataklık halini aldı. Haliç'te eskiden be- ri var olan adacıklar da dolma nedeniyje yükselerek karasal Haliç'in tabanırun klasik usullerle taranması çok külfetli ve hatta teknik olarak imkan- sız Bunun için 'airlift' veya "jetlift" olarak tanımlanan çağ- daş emme yöntemi kullanıla- cak. Tarama sırasında karşılaşıl- ması olası sert zemin için emici kafanın ucuna 'cutter' olarak tanımlanan kesici-parçalayıcı aygıt konulması düşünülüyor. Hidrolik transport Çıkanlan dolgunun denize atılması olumsuz etkiler yara- tabileceği için bunlann hıdro- Uk transport yöntemiyle boru hattı kullanılarak. çamur pompalan yardımı ile Karade- nız sahiline yakın kömür ocak- lannca bozulmuş doğa parça- lanna nakledilmesi düşünülü- yor. Buralara nakledikn yüzde 30 organik madde ihtiva eden çamur. suyunu bıraktıktan sonra organik kil haline dönü- şecek ve bu şekilde doğa parça- lanndakıne uygun bır topog- rafya elde edilecek. Sonra da buralann üzeri ağaçlandınla- cak. Telef olan ormanlar yeni- den kazanılacak. Kültür merkezi Haliç çevresindeki Feshane, Sütlüce Mezbahası gibi yapılar da restore edilerek kültür mer- kezi olarak düzenlenecek. Bu çahşmalann, Haliç civa- nndaki öteki tarihi yapılan da içıne alacak şekilde genişletile- rek tarihi ve kültürel dokunun kazandınlması hedefleniyor. Aynca, eski Sadabad'm yeni- den düzenlenerek mesire yeri haline getirilmesi de projenin son aşamasında geıçekleştiri- lecek. 40 milyon dolar Hesaplara göre boru hattı, çamur pompalan ve trafo mer- kezleri dahıl, kaha tesis harca- ması 15 milyon dolar, tarama ve ışletme giderlen olarak 25 milyon dolar olmak üzere, 40 milyon dolar harcanacak. Sergi yakında açılıyor. Çocuklar sizi görünce, kirobilir ne sevinecek!(Fotoğraf: AHMET ŞIK) Övhry sevgiyeengeldeğil • Nüans Sanat Galerisi'nin sahibi Brigitte Yaman, bir müşterisinin önerisi üzerine. zihinsel özürlü çocuklara da galerisinde çahşma olanağı sunmu§. Çocuklar, kendi deyimleriyle, 'İçlerindeki sevgiyi, yaptıklanyla gösteriyorlar." İstanbul Haber Senisi - Zihinsel özürlü çocuklann da sanatsal etkinliklerde bulunduğunu görmek ister misiniz? Yanıtınız evet ise, Teşvikiye'de bulıjnan Nüans Sanat Galerisi'ne gitmenizyeterii olacaktır. Bu galeride çalışmalar yapan çeşitli yaşlardaki 6 zihinsel özürlü çocuk, kendi deyimleriyle "İçlerindeki sevgiyi yaptıklanyla gösteriyor" ve herkesin de görmesini istiyor. Yaklaşık 2 yıl önce eşı Engin Yaman ile birlikte Nüans Sanat Galerisi'nı açan Brigitte Yaman bir müşterilennin önerisi üzerine zihinsel özürlü çocuklara da galerilerinde çahşma olanağı sunmuş Birpsikolog gözelimınde resim ve seramık alanlannda çalışmalar yapan bu çocuklann da bir şeyler yapabıleceğıni ve toplum tarafından bır kenara itılmelenni önlemeyi amaçladıklannı belirten Brigitte Yaman, "Bunlar sevgi ve ilgiyemuhtaç çocuklar. Burada kısmende olsa bu ihtiyaçlannı gideriyorlar. Grup ilişkilerine giriyorlar. Öyle ki diğer üyelerimizle bile ilişki kurabiliyorlar. zaten onlarda kendılenne yardımcı oluyor. Galeriyi okul gibi gördükleri için diğer insanlan da rahatsızetmiyorlar. Bizlere, birşeylef yapabileceklerini kanıtlamış durumdalar, insanlann kafasındaki öny argılan kaldırmak için de herkes aralık ayı sonunda bu çocuklann eserlerinin sunulduğu sergiye davet ediyorum" şeklinde konuştu. İnsanıri istedıkten sonra her şeyi yapabilcceğıni kanıtlamak istercesine. yaptıklan seramikleri gösteren çocuklar. "Yaptıklannızçok güzel. Zoroldumu?" şeklindekisorumuza. "Bunlarda sevgi var. Içimizde sevgisini duyduğumuz ve görmek istediğimiz şeyler. O yüzden zor gelmiyor, çok seviyoruz. Sergjden kazandığımızparalarla bunlann hepsini alacağız zaten" diye yanıt veriyorlar. Insanm, istedikten sonra herşeyi yapabileceğini kanıtlayan. içlerindeki sevgiyi, vaptıklan eserlereyansıtmayaçahşan bu çocuklara. özlemini duyduklan se\ gjyi göstermek, kendi kafalanndaki çocuk dünyalannda mutluluklannı birazdaha arttırmak isterseniz, bu ay sonunda acılacak sergiyi gezmeniz yeterh olacakür. İLAN MENEMEN (İŞ) ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN (Hükiim Özeti) Esas No. 1991 507 Karar No 1992 633 Davacı Bdğkur vekıli larafından davalıUr Bekır Bayrakçı ve Ayten Calt alevhıne açılan dlacakdavasının mahkememızde yapılan açık dunış- may ve ıncelemesı sonunda HÜKÜM Gerekçekısnıında açıklandığı uzere I-Davacmındavasınınkabulüile3 841 3891ıra5Okuruşunsarfvetah- sis tanhı 7 1.1989 tanhinden itibaren kanunı %30 faızı ile davalılardan mu^tereken ve müteselsilen almarak davaa>a venlmesine. 1- Davaa idare dava açtığında harçlan muaf olduğundan 11.900 bıa ba^\ urma ve 115.000 lira kı toplam 127 000 TL harcın davalılardan alınıp Ha/jne've gelir kaytiına. 3- Davaanın yapmış olduğu 24.000 TL masrafın davalılardan alınıp djvacıya venlmesine. 4- Davacı vekilı varanna 384.000TL avukatlık ücretının davalılardan alınıp davacıva venlmesine daır gerekçelı karar kanun yollan açık olmak uzerc 2.11.1992 tarihınde venlmış olup. davalılar Menemen Mermerli mahallesi Ertuğrul caddesi No: 49 6da olduğu bıldirilen Bekır Bayrakçı ile Bıırsa lhsanıye köyünde ıkamet ettığı bıldınlen Ayten Calt tüm arama- lara rağmen bulunamadıklanndan iş. bu karann ılan tanhinden itibaren 8 aun ıçerisınde davalılara tebligat yenne geçerlı olmak üzere tebliğ edilerek ılamın kesinleşeceğı hususu tebligat yenne geçerlı olmak üzere ilanen J'O- ImoUınur. Basın. 46304 tLAN GÜMÜŞHANE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1989,71 Karar No: 199242 Davaa. K.H. Muştekılen Yaşar Çelikkan: Ömer oğlu. 1945 dJu. Erzurum Kadı Mah. No:8 Mağdure- Nurcan Çelikkan: Yaşar kızı, 1973 d.lu, aynı yerde. Sanık Yalçın Çalışkan: Şeref oğhı, 1973 d.lu. Akyazı dçea, Yuvâlak kö- yünde Suç: Reşıt olmayan bır kimseyi nzası ile kaçınp atakoymak. Suç tanhr. 7.5.1989 Yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında bebrtılen suçtan dolayı mahkememızde açılan kamu davasında sanığın 250.000 TL ağır para ce- zası ile cezalandınlmasına. 647 S Y 6 maddesıne göre bu cezasının erte- lenmesine 10.3.1992 gün ve yukanda esas. karar numarası >anb hukûmk karar verilmış, yargılama gıderiennın sanıktan tahsıbne bebrtılen mahke- metnız karan sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edılememış olduğundan 7201 S.T K.nın28,29,30.31 maddelen uyann- ca hükmûn ilanen tebbğı. hükmün ılan tanhinden itibaren 15 gün sonra sanıga tebbğ edilmiş sayılacagı ilan olunur Basın 46356 tLAN GÜMÜŞHANE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1989/71 Karar No: 1992,42 Davacı: K.H. Müşteküer Yaşar Çetikkan. ömer oğlu. 1945 d.lu, Erzurum Kadı Mah. No:8 Mağdure: Nurcan Çehkkan: Yaşar kıa, 1973 d.lu, aynı yerde. Sanık: Yalçın Çahşkan: Şeref oğlu, 1973 d.lu, Akyan ılçesi, Yuvalak kö- yünde. Suç: Reşit olmayan bır kimseyi nzası ile kaçınp alıkoymak Suç tarihi: 7.5.1989 Yukarda açık kimliği yaalı sanık hakkında betınikn suçtan dolayı mahkememizde açılan kamu davasında sanığın 250.000 TL ağır para ce- zası ık cezalandınlmasına, 647 S.Y. 6. maddesine göre bu cezasının erte- lenmesıne 10.3.1992 gün ve yukanda esas, karar numarası yazılı hükümle karar venbnış. yargılama gıderterinın sanıktan tahsiline belırtılen mahke- memiz karan sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebbğ edılememış olduğundan 7201 S.T.K.'nın 28.29,30,31. maddeleri uyann- ca hükmün ilanen tebliği, hükmün ilan tanhinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebbğ edilmiş sayılacagı ilan olunur. Basın: 46356 İLAN GAYRIMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI EsasNo: 1992,111 Antalya Muratpaşa Mahallesi 2667 ada. 3 parselde kayıtlı taşınmaz Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesı'nın 1992 815-1432 sayıh karan gere- ğınce satılacakur Tapu kaydına göre 437 m' genişlığınde olup üzennde muhtelif yaş ve cinste ağaçlar bulunmaktadır. Parsel batıdan bıtışık ruzam 4 kat ınsaata müsaıttır Mahalb rayiçlere göre m r sı 450.000 TL'den muhammen bedeli 198.410.000 TL"dır. I. Satış: 26.1.1992 günü saat 13.45-13.55 arasında Antalya Adliyesi mahkeme satış memurluğunda açık arttirma ile yapılacakür. Bu satışta değerinin % 75'inı bulmadığı takdırde 5 2 1993 günü aynı yerde ve aym saatte 2. artnrma yapüacaktır 2. satışta ise değerinin % 40 ve mahkeme masraflannı geçtiğı ukdırde en çok antırana ıhale edılecektir. Sabş peşın para ıledir, ancak ısteyen alıaya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebı- lir. Satışa işürak edenin defenn % 20'sı kadar temınat yatırması şarttır. lhaleye ıştırak edenlerin şartnameyı görmüş ve mûnderecatını kabul et- miş sayılacaklan, başkaca bılgi almak ısteyenlenn memurluğumuzun 1992/111 esas sayılı dosyasına başvurmalan ılan olunur. Basın: 51868 tLAN URLA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1980/244 Karar No: 1992/83 Urla Gulbahçe köyü 1375 parsel sayılı taşınmazın tespıtının ıptah' ile adı- na tescilı için hazıne tarafından davalılar Fende Altan ve arkadaşlan aley- hine açılan davanın yapılan yargılaması sonunda davanın reddine taşın- mazın tespıt gıbi tamamı 480 pay kabul edilerek davahlar adına paylar oranında tapuya tescilıne karar venlmiş olup zılyethkle kazanüamayaca- ğından bahısle hükmün bozulması talebi ile temyız edilmiş olup tüm ara- malara rağmen adresleri tespıt edılemeyen ve adlanna tebligat vapılama- >an davalılar Fende Altan (Sertsoy) ve Fatma Altan'a mahkeme karan ve temyiz dılekçesi yenne kaım olmak üzere ve ıtırazlan var ise 15 gün içe- risinde mahkememize müracaatlan ilanen tebbğ olunur. 16.11.1992 Hâkim: 21.835 Basın: 46310
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle