13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29ARALIK1992SAU CUMHURIYET SAYFA DIŞHABERLER Nükleer indirim görüşmeleri • CENEVRE(AA)-ABD Dışışlen Bakanı Lavvrence EagleburgerıleRus meslektaşı Andrey Kozırev, nukleer füzelerde > enı ındınmlerc gıdılmesını sağlamaamacıvla Cenevre'de goruşmelere başladılar Cenevre'dekıRus mısyonundd yapılan goruşmeler oncesınde Kozırev. START-2 antlaşması konusunda mutabakatd varacaklanna daır bır şışe vıskıye bahse gırmey e hazır olduğunu soyledı Eaglaburgerıse. anlaşmaya vanlma olasılığının yuzde 50 olduğuru beiırttı İkı dışışlen bakanı. önce bır saat başbaşa goruştuler Atina'dan AT'ye tehdit • ATİNA(\A)-Yunanıstan hukumeü. BM Guvenlık Konsevı uvclerı Ingıltere. İspanyave Fransa">ı tchdıt ederek. Makedonva Cumhunyetı'nın uyelık başvurusu konusunda AT'de alınan karardan farklı davranmalannın"ıkılı ılışkılen etkılev, eccğını" ıddıa ettı Dışışlen Bakanı Mıhalıs Papakonstantınu Atma'da duzenledığı basın toplantısında, soz konusu ulkelennısımlcnnı vermeksızın "idkınacaklan tutum bugunc kadardostane olanılışkılenmızı etkıleyetektır' şeklınde ı konuştu ı İran-Nahcivan sınırına 2. köprü • MOSKOVA(A\)-İran ıle Azerbavcan'a bağlı NahcıvanÖzerk Cumhunyetı arasındakı sının oluşturan Aras Nehn uzennde ınşa edılen ıkıncı hubut koprusu dun ulaşıma açıldı Turanajansı, koprunun sağlayacağı taşıma ımkanlanyla, uzun suredır Ermenıstan'ın ulaşım ambargosu altında yaşayan Nahavan'ın onemlı olçude rahatlayacağı > orumunda bulundu Iran'ın Bakü Buyukelçısı Alı Asker ı Nehavendıanda, koprünün J açılışı vesılesıv le Iran'ın j Nahcıvan'a tonlarca gıda ve ' yakıthedı>eettığınısoyled» \ Tatikistan'da ' çaüşma • MOSKOVA(AA)- ", Tacıkıstan - Afganıstan l sınınnda gorev yapan Rus j sınır muhafızlanyla • Taakıstan'a sızmak ısteyen ı alahlı bır Afgan grubu J arasında çıkan çatışmada j askerlenn6kışıyı j öldurduklen bıldınldı Sınır muhafizlan sozculuğunden yapılan açıklamada çatışmanın, Tacıkıstan'dakı ıç savaştan kaçmak ısteyen onbmlerce multecının yığıldığı Penç bölgesınde mevdana geldığı behrtıldı İ Fransa'da yılın en iyiterf • STR ASBOL RG (AA)- j Fransa'nın dunyaca unlü ! denızuzmanı Jacques-Yves 'j Cousteru. ulkegenelınde j 1992 > ılının enpopulerısmı ı olarak belırlendı Fransız ! Kamuoyu Araştırma ! KuruluşuİFOP.buyıl değışık meslek gruplanndan bın kışı arasında yaptığı anket sonucu. yardımsever kuruluşlarlaılgılı çalışmalanv la tanınan rahıp Pıerre'nın Cousteau nun ardından ıkıncı sıravı aldığını açıkladı Sağlık Bakanı Bcrnard Kouchnerpohtıka alanında en çok sevılen kışı olarak belırlendı Araştırma kuruluşuna göre ünlu aktor Depardıeu, en ıyı sanatcı sıralamasında ılk sırayı gostcnlırken. spordalında yelkencı Florence Arthaud , ılk sırayı aldılar Alman TV'sinin iddiası • FR\NKFLRT(\\) -Almanva dakı ResmıTV kurııluşu \BD de yavımlandn " Monıtor " ısımlı magdzın programının yapımcılan. bazı veraltı orgutlennın eskı doğu bloğu ulkelenndengızlıcesdvaş uçağıveradvoaktıv madcn sattıklarını ıddıa cttılcr "Monıtor' programının pa/artesı dkşamı konuv u ekrana gcureceğmı bclırten vapımcılan, kendılcrını ul jslarardM ambargo kcnmuş hr ulkenın mcnsubu olarak tanıtan ıkı monıior" gcrcvlısınc. savas uçagı ılc rad\oaktıvıtesı vuksek pltınlony um vc uranv um mıdcnlcnnın satılmak ıstndığın1 bıldırdılcr 415 Hlistinli Günev LübnarTda soğuğa karşı vasama savaşı veri\or. Filistınlıler. babasının öldüğunu oğrenen bir arkadaşlanna başsağlığıdiliyoriar.(REUTER) Beyrut, 415 Filistinli'yi ziyaret etmek isteyen elçiye geçiş izni vermeyeceğini açıkladı Lübnan'danBM'ye geçit yok • İsraıl, 415 Filistınli'den 7"sinin yanlışlıkla sınır dışı edildiğını açıkladı. Fransa Dışışleri Bakanı Roland Dumas. Filıstınlıler'ın dramından dolayı hem İsraıl'ı hem de Lubnan'ı suçladı. Dış Haberler Servisi - Lubnan. 17 aralıkta sınır dışı edılerek Günev Lub- nan'a gondenlen 415 Fılıstınlı'yı ziyaret etmek ısteyen Bırleşmış MılletlerfBM) Ozel Elçısı'ne ızın vermeyeceğmı açıkla- dı 415 Fıiıstınlı'ye Israıl'den yıyecek vc ılaç goturen yardım kbnvoyu fsraıl as- kerlennce durduruldu 415 Fılıstınlı dondurucu soğuk ve aç- lığa karşın_yaşama savaşımlannı surdu- ruyorlar israıl ve Lubnan"ın yardım malzemesı gondenlmesını yasakfaması- nın ardından tampon bolgedevalnızlığa terk edılen 415 Fılıstınlı'ye. genllalar ya- sadışı yollardan yardım ulaştınmaya ça- lışı>or Lubnan Başbakanı Refık el- Hann BM Özel Elçısı James Jonah'a Lubnan topraklanndan geçerek 415 Fı- lıstınlı'yı ziyaret etme ıznı vermeyecek- lennı sovledı El-Hann. Reuter'e yaptı- ğı açıklamada bugun Be>rut'a gelerek ı/ın ıstemesı beklenen Jonah'ın. zıvare- tını israıl u/ennden gerçekleştırmesı gcrcktığını belırttı Lubnan Başbakanı. ' Yaralanan va da hastalanan Fılıstınlı- ler ın Lubnan topraklanndakı hastane- lere gotürulmesıne ızın verecek mısınız" sorusunu da Havır Israıl'e gotursun- lerdıvevanıtladı •* Ote vandan Israıl'dc yaşayan Arap- larca 415 Fıhstınlı ıçın oluşturulan ve dun vola çıkan yardım konvoyu İsraıl askerlennce durduruldu Askerler kon- vo>un. İsraıl'ın kuzey sınınndan geçe- rek Gunev Lubnan'a gırmesıne ızın vermedı Fransa, Fılısunlıler'ın dramından do- ld>ı hem İsraıl'ı hem de Lubnan'ı suçla- dı Fransa Dışışlen Bakanı Roland Dumas Israıl'den sınır dışı edılen 415 Fılıstınlı nın maruz kaldığı durumu "kabul edılemez" olarak değerlendıre- rek buna tepkı olarak İslamı köktendın- cılığın tırmanışa geçebıleceğı uyansmda bulundu Dışışlen Bakanı Roİand Du- mas bır Fransız televızyon kanalına ver- dığı demeçte "Bır ulke sınır dışı ettı. dığer ulke dc kabul etmıyor dı>e o ın- sanlan soğuk. hastalık ve açlıkla karşı karşıya bırakmak hoşgorulemez Ayn- ca bu muamele Bosna'da Müslümanla- ra karşı yapılanlarda duşünulurse İsla- mı koktendınalığı harekete geçırebılır" dedı Yanlışlık ~ israıl Ordusu. 415 Fılıstınlı'den T- sınm vanlışlık sonucu sınır dışı edıldığı- nı bıldırdı Asken kaynaklar, asken bınmler arasmda bır anlaşmazkktan kaynaklanan bu yanlışlığın duzeltılmesı ıçın soz konusu Fılıstınlıler ın asken mahkemeye başvurmalan gerektıüını belırttıler Fıbstm Kurtuluş Örgutu (FKÖ). HAMAS'ın. Fılıstınlıler'ın sınır dışı edılmesıne karşılık Ortadoğu banş go- ruşmelennden çekılme onensını gen çevırdı ERMENİSTA^ Enerji sıkıntısı dorukta• Envan'da enejı sıkıntısı neden- ıyle metro seferlen durdurul du. Dış Haberler Servisi - Ermenısian"ın başkentı Envan'da enenı sıkıntısı nede- nıvlc meiro seterlcnnın durdurulduğu bıldınldı AFP'nın bıldırdığıne gore ulkede uzun bır suredır şaşdnmakta olan enerji sıkıntısı olağanustu bovutlara ulaşınca yetkılıler mctro seferlennın durdurulması vonunde karar aldılar Isının sifınn alıında seyrcttığı kentte ısınmak ıçın dc enerjının bulunmadığı. evlere \enlen elektrıkte de buvuk kısın- tılar vapıldığı bıldınlıyor Ulkede buvuk bır akarjdkıt sıkıntısı vaşandığı ozel araçlara benzın \enlmcdıgı kavdedılıvor 2 mılvon nufuslu Envanda kenı ıçı ulaşım neredcvsc tamamen metrova ba- ğımlı bulunduğu bu nedenle mctro sefer- lennın durdurulmasının vaşanan enerji sıkıntısının bovutlannı gostcnnesı açısı- ndan çarpıu bır ornek olduğu ıtadc edılı- >or Kent ıçı otobus sctcrlerının çok du- zensi/ \apıldbıldığı metronun durmdsı nedenıvlc kent ıçı ulaşımın da durma noktasına geleceğı belırtılıvor Envan da 11 >ıldır ışlcmekte olan met- rodan her gun yaklaşık 240 bın kı^ının vararlandığı bıldınlıvor Kenttedubiık kalıtclı akaryakıtm 20 lıt- resının karaborsada 7 bın rublcvc (>ak- laşık 15 doiar-150 bın TL) satıldığı belırtı- lnor Ermenıstan'da ortalama ucret ise bın 500 ruhle dolavında Bu arada Ermenı^tan Devlet Başkan \ drdımcısı Gagık Arutun\an. ulkenın cn az 6 mıhon metrekup bcnzıne \c 7 bın ton akarvakıta gercksınım du\- duğunu sovledı Arutunvan Turkmenis- tdn \e Ozbekıstan Id akuryakıt dlımı ko- nusunda aoruşmelenn sıırduğunu kav- dcttı Somali'de 'olüm kenti 5 Baidoa'da bir anne iki yaşındaki yavrusuyla kaldığı kampta \i>eeek dağıtıimasını beklivor. Türk birliği 2 ocakta Mogadişu'da Aden Körfezi'nden geçecek Ertuğrulgemisi, yarın Somali açıklanna ulaşacok ANKARA (Cumhurivet Burosu) - Bırleşmış Mılletler ın (BM). Somalfye ınsanı amaçlı asken mudahale karan kapsamında Turkıye'den denız v oluy la gondenlen bır boluk asker 2 ocakta Mogadışu"yavaracak Edınılen bılgıyegöreTurk boluğunu Somali ve goturen TCG-Ertuğrul gemısı. şu andd Cıbutı sahıllenndc se>redıvor Bugun Aden Korfezı ndengeçmesı beklenen Ertuğrul gemısı yann da Somali karasulanna ulaşacak Boluk. 2 ocakta Mogadışu'ya ayak basacak ve BM karan kapsamındagorevıne başlayacak Öteyandan ABD Denız pıvadalennın, Mogadışu havaalanında dun mevdana gelen bırolav sırasında ateşaçmalan sonucu bırSomalılı oldu Olay, uç kışının. Vısnevvs televız> on ekıbıne saldınsı ıle başladı KameramanJımı Matthevvs'ınanlatımınagore, saldırganlardan bın elındekı tabancayı ateşledı Aynı anda uçuncu kışı de, olay yennden 50 metre otede bulunan ve havaalanı gınşını korumakla gorevlı denız pıyadelennın uzenne elındekı Kalaşnıkov marka otomaük sılah ıle ateş açtı Matthens "Denız pıyadelen de karşılık vennce, kamerayı alan kışı y ere senldı" dedı Somali'de sav aşan ıkı taraf lıderlen Muhammed Alı Mahdı ve Muhammed Faran Aıdıd. dun ba^kent Mogadişu'da bın kadar kışının onunde duzenlenen torendekucaklaşarak uzlaştıklannı açıkladılar Mahdı ve \ıdıd, Somali'debırlıkçağnsında bulunarak savaşın sona erdığını duyurdular Parlamento bınası önunde duzenlenen toren. cumartesı akşamı rakıp ıkı kabıle lıden arasında ımzalanan banşanlaşması uzenne kararlaştınlmıştı KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, İstanburda Kıbnsb öğrencilerie görüştü Türkiye dünyaya davaıııızı anlatmalıISTANBLL(A4)-KKTCCumhur- başkanı Rauf Denktaş. Kıbnslı oğren- cılere hıtap cderken Kıbns sorununun 29 vıldır çozulemcdığını belırterek "Bız bıtıremedık Sız de\am ettıreccksını/ Bu bır dırenme da\asıdır Turkı_\e'\e buvuk gorev duşmektedır ' dedı Denktaş oncekı gun KKTC Istanbul Başkonsolosluğu'na gelerek Turkıye'de oğrcnım gören Kıbnslı oğrcncılcrle go- rııştu Oğrcncılenn çcşılh sorularını va- nıtlavan Denktaş "Dunvaya haklı oldugumu/u dnldtmak ıçın dırenmcvc devam etmemız gcrekır dıvc konuştu Bu konuda Turkıvc'vc buvuk gorev duştuğünu anlatan Denktaş. ' 7 89 ka- bul cdılırse Kıbns yenı bır Bosna-Her- sck'e donuşeceklır Bunu anlatmak gerekır" dedı Bır oğrencının TC 789 u ımzala dcrse. ne vapardınız" şeklındekı sorusu- na Dcnkıaş "Halka gıdcr. rcfcrandum yapdnnı Halk bunu kabul edcrse bcn ıstıfa edenm Başkası da yenme gelır, ım/alar Bunu ımzaldmak halkın bo>- nuna ılmck geçırmektır devıp bunu ımzaldvamdm. >as.tl olmayan temclı kabul eıtırmck ıçın bcnı 7orld>amazlar' karşılığını vcrdı hn kisa 7am.ınud TC hukumctı ılc Kıbns konusunda dcrınlemesınebırde- ğerlcndırme yapılmasinm gcrcktığını belırten Denktaş "Bu Guvenlık Kon- se>rnc dcğıl. yalnızca haksızlığa kafa tuiuvoruz" dedı Dunvanın Kıbns mcsclcsinı "Dcnk- taş mesclesı olarak gordugunu " Denktaş gıderse Kıbrıs sorunu da ço- zulur' vaklaşımında olduğunu anlatan Denktaş şunlan soyledı "Kıbrıs mesclesı olduğu >ckıldc anla- şılırsa bızım hakhlığımızı da kımscınkar edemez Dunva 29 vıldır teşhıs ko>ma- dan Kıbns mesclesını halletmeyc çalışı- >or Bu Kıbrıs'ı Turklcr'dcn bo^ıllmak ıçın vapılan bır mucadclcdır Bır za- manldr Kıbns Rumu'nun vapmava ça- lışlığını şımdı BM vapıvor Türkıve nın başı asıl bu anlaşma yapılırsa dcrdc gı- rcr Çunku bu anldşmavla kavgava zeının hazırlanıvor' KKTC Cumhurbaşkanı "Bundan sonrakı mucadelede nasıl olacak" şek- lındekı bır soruvu ıseşovle vanıtladı "Dunva kararını ıddıa edenın dırenış gucunc gorc vcrır Eğcr bı/ı bırlık. bcra- bcrlık ve Turkıve ıle aynı goruşte gorur- lerse onlar da bı/ kez daha duşunmck zorundakalacaklar Bızımdırenmeklen başkd hn.bıı çartmı/ vokıuı POLTnKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Rabin, Banş Umudunu Süpgün Etti İsraıl ın radıkal Islamcı HAMAS orgutuyle ılışkılı oldu- ğu gerekcesı ıle surgun ettığı 415 Fılıstınlı nın dramı gı- derek buyuyor Buyuk su ve yıyecek sıkıntısı çeken Fılıs- tınlıler arasında hastalananların sayısı da artıyor Bu Fılıstınlıler yargılanmadan ve HAMAS'la ılıskılı ol- duklarına daır haklarında somut bır kanıt bulunmadan İsraıl den surgun edıldıler Aslında Basbakan Izak Rabın Fılıstınlılerle bırlıkte Or- tadoğu da barıs umutlarını da surgun etmıs ve HAMAS'- ın ekmeğıne yağ surmuştur HAMAS, dort İsraıl asken ıle bır sınır muhafızını ol- dururken belırlı bır hedef guduyordu Bu hedef banş goruşmelerını torpıllemek ve ısgal altındakı topraklarda yaşayan Fılıstınlıler arasında FKO'nun zararına olarak on plana cıkmaktı Orgut İsraıl Başbakanı Izak Rabın ın buyuk bır hata ıslemesı ıle ıkı hedefıne de ulasmıştır VVashıngton dakı Arap heyetlerı surgun olayını protes- to etmek amacıyla barıs gorusmelerınden cekılmısler- dır Fılıstınlı temsılcıler barıs gorusmelerıne donerlerse HAMAS tarafından 415 Fılıstınlı ye ıhanetetmekle suçla- nacaklar Donmezlerse HAMAS ın ıstedığı olacak banş goruşmelerı torpıllenecek İsraıl le dıyalog kur- mak ısteyen ve barıs gorusmelerıne yesıl ısık yakan FKÖdeguçdurumdakalmıstır Orgu' tutumunu sertleş- tırırse, Araplarla anlasmak ısteyen Rabın hukumetı ıle koprulerı atacak, bu olgu da İsraıl de sertlık yanlıları ıle Lıkud Partısı'nın tekrar ağır basmasına yol açacaktır Arafat barıs goruşmelerını desteklerse bu kez halkının çıkarları ıçın mucadele etmeyen guçsuz bır lıder duru- muna duşecek Pekı Izak Rabın gıbı deneyımlı bır polıtıkacı nasıl oldu da HAMAS ın oyununa gelerek 415 Fılıstınlı >ı sınır dışı ettı'' Önce, en deneyımlı polıtıkacılar bıle hata yapabılırler Ancak Rabın ın bır noktada caresız kaldığını da belırtmek gerekıyor İsraıl Başbakanı Golan ve Batı Şerıa da bazı toprak tavızlerı vermeye hazırlanı- yor Enazındandemeçlerındenoyleanlaşılıyor Bututu- mu yuzunden de muhalıflerı tarafından İsraıl ın guvenlı- ğınıtehlıkeyeatmaklasuçlanıyor Rabın buıddıalarıçu- rutebılmek ıçın İsraıl ın guvenlığı soz konusu olduğu za- man çok sert davranabıleceğını kanıtlamak zorunda Son olarak HAMAS tarafından oldurulen Israıllı sınır muhafızı, ışgal aldıkdakı topraklarda değıl İsraıl sınırları ıçınde olduruldu Yanı sorun israıl ın doğrudan guvenlı- ğını ılgılendınyor Olay halkta buyuk ofke yarattı israıl Başbakanı sert karşılık gostermese yarın Araplara top- rak tavızı vermeye kalkıstığında kendısıne artık guven- meyen halkın desteğını sağlayamayacak Ancak İsraıl Başbakanı 415 Fılıstınlı'yı aleyhlerınde somut kanıt bulunmadan ve yargılamadan sınır dışı et- mekle İsraıl halkına gercekten guven telkın edebılmış mıdır^ Burası kuskulu Basbakanın davranışı bırakın dunya kamuoyunu, İsraıl de bır dızı çevre tarafından elestırıl- mektedır Şıddet eylemıne kararlı karşılık vermek başka ol- çusuz ve duygusal karşılık vermek başkadır izak Rabın yanlış karan ıle hem banş goruşmelerını tehlıkeye atmış hem de FKO ıle VVashıngton dakı Fıhs- tın heyetını guç duruma sokmustur Bundan kazanclı çıkan da Fılıstınlıler ın onderlığını FKÖ den almak ısteyen HAMAS olmustur ARNAVUTLUK Enver Hoca'nın eşiyargılanıyor • Enver Hoca'nın eşı Necmıye Hoca, ulkenın çok büyiık bır kısmı sefalet çekerken de\ lete aıt para- larla kışısel dış gezılere çıkmak ve >abancı lüks mallar satm almakla suçlanıyor. Dtş Haberler Servisi - Arna- vutlukun cskı lıden Enver Hoca'nın karısı Necmıvc Hoca onumuzdekı hafta yargılan- mava başlana- cdk Necmı>e Hoca. yolsuz- lukla suçldnı- vor Davanın vargıcı Muhar- rem Kushe Re- utere vaptığı dçıklamada mahkemenın ocak avının ılk haftasında baş- !a\acdğını. ke- sın tanh konu- sunda önumu7- dekı gunlcrde karar venlece- ğını soyledı Davada 71 >aşındakı Nec- mıye Hoca nm >anı sıra eskı Arnavutluk 71 vaşındaki Necmiye Hoca, eşinin ölümün- den bu vana zor günİer jaşıyor. sı uvelığı gorev lennı de ustlen- mı^tı Necmıye Hoca nın duruş- mdsı dvukdtı Dhımıter Beşın'- nın 1991 nısanındd Işkodra'- dd mevddna gelen olavlarda 4 kışının olumuve çok savıda kı- şının varalanmasından sorum- lu tululan ba/ı eskı komunıst Emek Partısı'nın (Komunıst Partı) malı bolum şcfı Kıno Buhelı dc vargılanacak Necmıje Hoca geçen vıl tu- tuklarımiş ve evındc goz hapsi- ncalınmışlı Necmıvc Hoca va voncltılen suçlamalar arası- nda. ulkenın çok buyuk bır kısmı sefalct çekerken dev lete dit paraldrla kışısel dis gezılere voneııcılenn vc polıslenn de çıkmak ve vabancı luks mallar davalannı usilenmesi ncdenıy- sdlın alnıak bulunuvor NetmıycHoca 1991 vılında Arnavutluk ta konıunızmın çokmesı ıvennc 1 ıran ın mer kc/ındckı son deretı- luks malı kancsinı lerk cdcıek sıradan bır eve taşınmaya 701 Ijnmıştı 198^ vılındd olen kotdsı Sta- leertelenmışu Besın nın savunduğu bu eskı voneiıuler geçen hjfia sonu tamamlanan duruşma- Kırın sonunda 15 ılc 20 vıl arasında değisen hapıs ceza- larına Çcirptırıldıldr L lkede komunısi re]imın lııııst Envcı Hoca'nın 40 vıliık son dcvlet başkanı Ratı i/Alıa voneiımı bovunca ulke ıdarc- halcn evınde goz hapsıııde tıı- sınde çeşıtlı gorev ler vuıuten Necmıvc H(X.ı \1diksi/m Fnstııusu nun başkanluı \c F-ınek Pddısı Merke/ komık tuluvor Avrn.a ISeskı dnııenı \oneucisi dc tuluklıı dıırumda > .ırgılandcaklaıı gıınu Kk'i- \ oı lar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle