16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29ARALIK1992SALI CUMHURİYET SAYFA 15 ANKARA HAVASICumhuriyet Ankara Bürosu Anneme bir kupon gazetesinde çahştığumsöylemeyin. O benihala... (Çakırkeyifbir meslektaşm rakı masası sohbetmden) TBMM Başkanı, ne döşünüyor acaba? Gelelim yılbaşı tatiliııeSayın milletvekilleri böylece biryılı daha geride bırakmış bulunuyoruz. Bir yıl boyunca çok önemli ışler başardık. Kapatılan partilerimizi yeniden açük. Kimilerini de açar gibi yaptık. CMUK birazsünnetli de olsa çıkardık. İLOtopunuÇankaya'ya atarak kısmen rahatladık. Toplantılara pek kaülamadıysak da Meclis dışı görevlerimizin hepsini başanyla yerine getirdik. Böylece en azından ülkemizdekı "istıhdam" sorununu görece hafıflettik. Çiğ köftelerimizı yoğurduk ve Meclis binarruan tavanırun dekorasyonuna katkılarda bulunduk. Bızim 500 gün gıbi bir sorunumuz olmadığından gönlümüz ferah. Bu yüzden gelecek yıla da umutla bakabilivoruz. Maaşlanmızla ilgilı olarak lam bir başan kazandığımız söylenemese de gelecek yılda bu konuyu da çözüme bağla> acağımıza inanıyoruz... Demek ki şimdi tam bir ruh ve vicdan huzuru içinde yılbaşı tatilinı görüşmeye başlayabiliriz... Ruh hastası bir ÂJman nasıl iyileşti? Serol Teber"i ikincı sayfamızdaki "Olaylar vcGörüşler" köşesınden tanırsınız. Yıllardır Federal Almanya"da Ruhr bölgesinde hekımlık yapan arkadaşımızın uzmanhk alanı ruh sağlığı \ e sinır hastalıklan ıle ılgilı olduğundan ış saatlennde biz "dışardakilerden" çok •"icerdeki"delilerlehaşırneşirolur. O anlatu. Gclsenkırchen'deki bir sinir hastalıklan klınığindebir Alman başhekim vedört Turkhekimdenoluşanbirekipvar. Serol Teberdebunlardanbıri. Bırakşamklınığe bır Alman"ı getırdiler. Adamcağız korku içinde bakını>or, heran biryerlerden gelebılecek saldınya Kârşı kerıdinfi güvence> e almay a çabalıyordu. Türk hekimlerden bin hastayı karşısına alıp derdıni sordu. Alman hasta ga>et düzgün cümlelerlederdını anlattı: Hertarafta Turkler\ardı. HeryanTürklerle dolmuştu Sokaklar. kahveler. alanlar. olobüsler. tramvavlar. meyhaneler, piknık verleri. parklar. mağazalar... her ver. herverTürklerledoluydu. Zavallı(!) Alman. Türkler tarafından kuşaiıldığı ınancındaydı. Bu saplantı onu sonunda akıl hastanesınekadardagetırmışti. Türk hekım. Alman hastayı sabırla dinledı ve sonunda adamın omuzuna dostça vurup' - Sakin ol ahbap, dcdi. Korkacak bir şey >ok bunda. Bak ben de Türkfim. Hasta canhıraş bır fery atla çıkış kapısına hamleettı. Hasta bakıcılargüçbela tultular adamı v e taşkınhğına devam ettıği için de alt kattakı tecnt odasına kapattılar. yalıştıncı bır ığne v urdular. Dr Teber ertesı sabah klıniğe geldiğınde. ona tecnt odasında durumu kntik bır hasta bulunduğu söylendı. Teber günün ılk •"iş'"ine o hastayla başladı. Adamı o da sabırla dinledi. Sonunda o da adamın omuzuna dostça bir yumruk attı veekledı: - Takma kafanı ahbap, dedı. Alman. Türk, İtahan. İspanvol... Ne >ar bunda ?Sen gerçekten takma kafanı. Bak ben de Türküm. Tahmin edebıleceğıniz gibi hasta öğlene doğru üçüncü Türk hekim tarafından muayenc edıldı ve o muayene de "Ben deTürkunV'lebıttı. Alman'da da ıp tamamen koptu. Ne yatıştına iğneler, ne tecnt odasının duvarlan, ne güçlü kuvvetlı hastabakıcılannçabalan.. Adamı zaptetmek mümkün olmuyordu artık. Gürültü patırtıv a klınığin dört Türk hekiminden en kıdemlisi ve yaşlışı, geçenlerde yitırdığımız rahmetlı Özcan Oktem geldi. Hasta hakkında bilgi bile almadan odayadaldı. Perişandurumdakı Alman bukezdederdınıDoktorÖkteme anlattı. DoktorÖktemadamsözlennı bitirince. sanki sözleşmişler gibi sırtını okşadı ve ekledi: - Ddi misin sen > ahu ? Takma kafanı. Bak ben de Türküm. Serol Teberın bundan sonrasına ılışkın tek bıldiği. hastanın kliniğı derhal terkettıği. Gerçı daha da sonrasına ılişkin kımı söylentiler varmış ama Seber doğrudan tanık olmadığı ıçın bu söylentilenn doğruluk derecesini garanti etmiy or. Oysa bize çok akla yakın geldi "söylentiler". Birinci söylenti: Alman. hastaneyi çok coşkulu, çok sevinçli. çok mutlu ve "'En büyük Türkiye. başka büyük yok!"' diye bağırarak terketti. İkinci söylenti: Adam Berlıne taşındı ve Türkiyemspor'un amigosu oldu. Üçüncü söylenti: Alman. Münih'e taşındı. Münıh Türkgücü'nün maclannı hıç kaçırmadı. Rakıya başladı. Pastırmaya bayılıyor. Boş vakitlerinde de Münıh'teki Merkez Kıraathanesi'nde "okey" oynuyor HAYVANLAR VE HAYVANLAR isMAİLGLLGEÇ AYI. KİM KIME DUM DUMA BEHİç AK ad\ıromapın^ •hzS"Z bvldujunu ş veilek ve A6ATWA MS ÇİZGİIİK KÂMİL M4SARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHA* GÜRSES HİSVİR "•' VARp BJEKTIFE TAK1LAMLAR * U SEHRD OİİLBER HARBİ SEMİH POROY TARİHTE BUGUN MLMTAZ AR1KAN FATIHA ÜSAÜH AKALIN . 29.12.139! •UIF IttİC Fllüft» «SIEfft SllllllifLtH $Ü tf# ifiııı tıışkıvındıı ııvııbeskSanata müzik kapısından gjren arabesk. sonunda mezar dörtlüğünden. Alınyaası kara Şerife, kankanserinden giden taşlanna kadar uzandı. Gaziantep Asbri MezarlığYnda, Semra Kemal Onat'a kadar uzanan değişık mezar taşlan. Anadolu Dülger'in bedduasından. Çardaklı Hösö Bedo'nun '•Kader Ajansı'ndan fotoğrafçı arkadaşımız Ahmet Karaaslan'ın utansın"lı Fatiha'sına. Bahükara Salih Akakn'ın karamsar objektifine takılanlardan sadece bir kaçını oluşturdu... 'Cahit atomun a'sından anlamaz' Prof. Nejat Aybers. Türkiye Atom Enerjısı Kurumu'nuneskı başkanı. L'zun llardaİTÜ"deöğretımüyelığiyapmış. ^ğrencıleri arasında Turgut Ozal. Sülevman Demırel. Necmettın Erbakan'ın \anısıra Cahit Aral da varmış. Prof. A>bers bütün öğrencilennden memnun. Hepsıçakı gibi. konusuna hakım.dersini sektirmeyen öğrencılermış. Erbakan biraz hırsıyla dikkati cekıyormuş. Hoca. Aral'a şu günlerde biraz kırgın. Bılmedıği konularda konuşmasına bozulu\ or Prof. Aybers'e göre Türkiye ne zaman nükleerenerjıve ılgı gösterse, nükleersantral kurmak üzerekollan sıvasa hemenradyasyon üzerine söylentiler başlıyor. Çoğu da gerçeğe dayanmıyor. Yöneticilerdeneyazıkkibu konuda yeterli bilgiye sahip değil. Aral"ın Uğur Dündar'ın programına çıkmasını yanlış bulmuş Prof. A\bers.""Cahıt atomun a"sından a*ılamaz. Dündar da hırsla cevap hakkı tanımadan soru sordu. Tabıi Cahıt rezil oldu Bilen biri çıksaydı.Dündara venlecek çok cevap vardf'dıyor. SAVAŞ YILLARENDA BİR SÜRGÜN Kemal Siilker 20.000 lira (KDV içinde) Çağdaş YaymUm Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-Istanbui Ödemeli gönderilmez. AJM DEĞİL \AŞAM Oktay Akbal 20.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınları Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-htanbul ödemeli gönderilmez. KJLOAIMAÜ &\M 5PİY0R.J 29Arahk HAYALET DANSI VE WOUNDED KNEE.. fSSO'OA 8UGUN,ABD OROL'SUMÜM 9İR SUVARl SİRÜ6I, GUNEY/ DAIacm'MKt U/OUH&ED KNEE(yUN&D Hİi)ADLI YERD£,KI- ZILOERIULERI KATLETD!8EYAZL4BIN YÖMETtMI, Yll lARCH#,gU IKKA ICARŞI AOMASIZ SİK SüfiGÜU ' YOtC E7ME EYlSMl SÛKDÛRMEkJEYDI. ESKİ ktUTUl GÜNlEHlNE ÖZLEM DUYAN KJZILPEGÎULEf? AKAStNPA WOVOKA(yOVOIC£) APU giR ÇAMAN DA BUUINUYOGDU. WOVOKA, IRKININ PlHI GELEMEKLSI&YÎ LE, YAY1L*IA#TA OLAN HteiSTİYANÖĞBETİStNDEN YEM BlR PROTESTO S/LEŞ'Mf YARATM($TI: "(4AYALET Sl "... BU DANSLA OAVET EPİLEN MESıH, GELİP ONLARi AŞA&LANMAKTAN kZienfRACAKTI.ANCAK, YAYGINlAÇAN DANSIN UYANOIRPIGI KUÇKU,ASie£fZLEKt PAVET(!) ETU/'ŞT/, fSD'AIİtl ÛZERİNDE(ÇDĞU ZAP/tJ /£ ÇOOJK) CAN AIAM KATLİAM, YILLAR SON. RA, BU IRICIH ZAUMCE YÛK EOIUflN/N SıMŞESl SAY/LACAKTfR.. tLAN ŞİŞLİ 3. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİCİ'NDEN 1992/58 Davacı Temoş Aksu tarafından davalı Müslüm Aksu aleyhine açılan boşanma davasının yapüan duruşmasında; Okmeydanı, Talatpa^a Mah. Keskıngil Sokak No: 22 Kâğıthane- lstanbul adresmde mukım davalı Muslüm Aksu'ya gönderilen tebli- gat davalıya tebliğ edilemediğınden hâkimliğiınizce dava dilekçesi ve meşruhatlı davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince davalı Müslüm Aksu'nun duruşma günü olan 15.4.1993 gunü saat 10.30'da mahkememizde hazır bulunması veya' kendisini bir vekil ile temsU ettinnesi, belli edilen günde mahkemede hazır bulunmadıgı takdirde duruşmalara yokluğunda devam edile- cegi ve geçerli Ozrü olmadan gelmedigi takdirde cereyan eden işlem- lere itiraz edemeyecegi meşruhatlı davetiye ile dava dilekçesinin ilanen tebliği yerine kaim olmak uzerejilan olunur. 25.12.1992 Basın: 14542 Nüfus cuzdanımı, ehliyetimi, Açıköğretim Fakültesi ögrencı kimliğimi ve SSK kartımı kaybettim. Hükümsuzdur. AYŞEN ATMACA Uzman öğreticiden matematik dersi verilir. 245 05 39 KADIKÖY 3. ASLİYE CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN 1991/214 Esas-1991/1004 Karar . Vergi Usul Kanunu'na muhalefel suçundan saıuk Yakup Tavşan hakkında yapüan açık yargüama sonunda: 213 sayüı Vergi Usul Kanunu'nun 360. maddesi ve TCK'nun 59, 647/4, 6 maddekrı gereğince iki milyon sekiz yüz on iki bin bes yüz lira ağır para cezasıyla cezalandınlmasına ve cezasının teciline 18.12.1991 tarihinde karar verildi. 24.12.1992 Basın: 14545 T.C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESt 1992/838 Mahkememizce 1992/838 esas 1992/940 karar sayüı 3.12.1992 ta- rihli ilamı ile Istanbul, Eyüp ilçesi İslambey Mahallesi, cilt 009/07, S: 95, K: 607'de nüfusa kayıtlı Lütfi ve Akile oğlu 1927 dogumlu Osman Nuri Güleş'e aynı yerde nüfusa kayıtlı kardesi 1929 dogum- lu Huseyin Cahit Güleş'in vasi olarak tayinine karar verilmiştir. Teblig olunur. Basın: 14498
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle