16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 29ARALIK1992SALI: 14 HABERLER Sağlar: Radyasyon hesabı sorulsun • Kültür Bakanı Fıkri Sağlar.başta Cumhurbaşkanı Turgut Özal olmak üzere radyasyon felaketini Trakya halkından saklayan herkesten hesap sorulmaanı istedi. Sağlar Trakya milletvekillerine bu konuda sorumluluk düştüğünü devurguladı K1RKLARELİ (Cumhuriyet) - Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'- ın Trakya halkından radyasyon felaketini sakladığını iddia cde- rek hesap sorulmasını istedi. Bakan Fikri Sağlar dün Kırklareli Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde bir ko- nuşma yaptı. Sağlar. konuşma- sının bir yerinde 1986 yıhnda eski Sovyetler BirliğTnin Çer- nobil kentinde meydana gelen nükleer santral kazasına değin- di. Sağlar bu konuda şunlan söyledi: "1986 yılında Trakya halkın- dan radyasyon felaketini sakla- yanlardan, başta Özal olmak üzere hesap sorulmalıdır. Par- lamento bu hesabı sormabdır. Trakya milletvekilleri bu olayın üzerine gıtmelidirler." TEKyine görücüye çıkıyor ANKARA(AA) - TEK'te yaklaşık 1.5 yıl önce başlaülan ve koalisyon hükümeti göreve başladıktan sonra ara verilen dağıtımın özelleştirilmesi çalış- malanna yeniden hız verildi. Üzerinde 10 ay çalışılarak ön- cekinden daha detayb hazırla- nan yeni modele göre özelleşti- rilecek bölgelerde elektrik dağı- tım ve pazarlamasını •üstlene- cek ilgili fırmalar, TEK'ten ayn olarak 'farkb fıyat tarifesi' uy- gulayabılecek. Yeni modelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın daha etkin bir denetim esas alınırken dağıtıma talip olan fırmalann sermaye yapısı, teknik yeterlili- ği. elindeki kadronun niteliği gibi unsurlar, 'ince elekten' ge- çirilecek. TEK'te dağıtımın özelleştiril- mesi uygulamasına ANAP hükümeti tarafından başlandı- ğını hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faral- yalı, önceki dönemde özelleştir- meyegidilen bölgelerde, sistem- den kaynaklanan hatalar nedeniyle muazzam reaksiyon- lar olduğunu söyledi. "Bizden öncekilerin yaptığını çok tenkit ettik, hatalan orta- da" diyen Bakan Faralyab. şöyle konuştu: "Şimdı bu'şartlan değiştir- dik. Bunu değerlendirirken üzennde çok çabşüğımız yeni bir model geliştirdik. Son aşa- masına geldik. Şimdi bu aşama- da bir siyasi karar gerekiyor. Onu da aldıktan sonra devam edebiliriz. Alınacak karar da şudur. Bu sistemin yürüyebil- mesi için Türkiye'nin değişik yerlerinde, değişik tarirelerin artık uygulanması lazım. İstan- bul'daki ile Hakkarfdeki va- tandaş evinde yaktığı cereyanın bedelini aynı tarife ile ödüyor. Bu çok yanlış. Bundan vazgeç- memiz lazım." Bu arada Bakan Faralyalı, "Farkb tarifeb kıstas ne ola- cak" şeklindeki soru üzerine "Dağıtımı üstlenecek şirketle- rin ihtiyaca cevap verebilmesi için yeni yatınm yapması lazım. O da göç alan büyükşehirlerde söz konusu. Göç alan büyükşe- hirlerde bu imkaru tanımazsa- nız, ben de olsam yatınm yap- mam. O zaman yatınm TEK'e kabyor ve işler birbirine giriyor, olmuyor" şeklinde konuştu. Faralyalı, bir başka soru üze- rine daha önce Bakanlar Kunı- lu karanyla 5 bölgede dağıtım ve pazarlama hakkı verilen 5 şirketle olan hukuki durumun incelendigini kaydetti. Geçen hükümet döneminde. 25 Ekim 1991 tarihli Resmi Ga- zete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu karanyla, 4. bölgede Aydem Güneybatı Anadolu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, 6. bölgede Gökdere Elektrik AŞ'ye, 7. bölgede Tektar Elekt- rik Üretim, Ilçtim, Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye, 11. bölgede Best Babkesir Enerji Sanayii ve Ti- caret AŞ'ye. 18. bölgede de Sen- kom Enerji Komünikasyon Üretim, İletim, Dağıum Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 30 yıl süreyle elektrik üretimi. iletimi, dağıü- mı ve ticareti yapma görevi ve- rihnişti. İNSANSICAĞI ErdalAtabek 5. bası 20.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-Istanbul Ödcmeli goaderilmez. • Baştarafi I. Sayfada Türkıyc Eleklrik Kurumu (TEK) hükümctin de onayını alarak geçen günlcrde bir süredir ara verdiği nükleer santral kurma girişimlenni yeniden başlatmak ıstediğinı konuyla ilgili ku- ruluşlara resmen iktti. Arjantin ile ya- pılan 20 M VV'lik santral anlaşmasının sadece deneme niteliğinde olduğu bildi- rildi. 19701i yıllarda Mersin Akkuyu yakınlannda kurulması planlanan 1000 M VV'lik nükleer santral. o dö- nemdekı kamuoyu baskısı nedeniyle ertelenmişti. TEK bünyesıııdeki nükle- nükleer santral pazamıdaer enerji bölümü de küçültülmüştü. Son olarak bu birimin genişletıldiği ve daha geniş kapsamlı araştırmalann ya- pıldığı öğrenildi. Ldınilen bilgiyegöreTürkıyenınbu çağnsına ilk olumlu yanıt Kanada'dan geldi. Kanada'nın AECL fırması önce- ki hafta Türkiye'ye gelerek TEK'e öne- risını iletti. Kanadablann yaklaşık 2 milyar dolarlık bir mali portre çıkardı- ğı öğrenildi. Konuya yakın çevrelerden edinilen bilgiye göre Almanlar ve Fransızlar da nükleer santral ıçın ortak bir teklif geti- recek. Bunu İsveç'in ASEA fırmasının izlemesı bekleniyor. Bunun dışında ıki uluslararası kuruluşun daha konuyla ilgilendiği belirtiüyor. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu eski başkanlanndan Prof. Dr. Neiat Ay- bers Türkiye'nin nükleer santral kur- • ma girişimlerirun başladığı günlerde Çemobiİ olayının gündeme getirildiği- ne dikkat çekerek, "Nükleer teknolpji- ye geçmeliyiz. Çevremizde herkes atom bombası üretiyor, biz enerji amaçlı nükleer denemeleri bile çok görüyoruz. Ben Çernobil olayının yeniden günde- me getirilmesinde art niyet var mı diye düşünüyorum" dedi. Prof. Dr. Aybers sanayi ve teknoloji eski bakanlanndan Cahit Aral'ın teleyizyonda Çernobil olayına karşı kendisini savunamadığıru belirterek, "Cahit benim öğrencimdir. Atotnun "a'sından anlamaz. Oysa ener- ji üretiminde riskler göz önüne abndı- ğında nükleer santrallann risk düzeyi diğer enerji üretim yöntemlerine göre daha düşüktür" diye konuştu. Milli Piy ango'nun talih kuşu bu kez Noel Baba kılığına girmiş, 33 milyarlık büyük ikramiyenin hay alini kuranlara unut dağıtıyor. Milli Piyango'nun ilk kez 1926'da verdiği yılbaşı büyük ikramiyesi 100 bin liraydı Talih kuşu 66 yıldır konuyor • Milli Piyango'nun 1929 yılında verdiği yılbaşı büyük ikramiyesi 100 bin liraydı. 1992'nin büyük ikramiyesi ise 33 milyar lira tSTANBUL(AA) - 1926 yılından bu yana insanknmı- zın rüyalannı süsleyen "talih kuşu" bu yıl 31 aralık günü 66. turunu tamamlayacak. AA muhabirinin Milb' Pi- yango İdaresi'nden elde ettıği verilere dayanarak yaptığı he- saplamalara göre ilk kez 1926 yjlında ikramiye dağıtan Milü Piyango'nun aynı yıl verdiği 100 bin lirahk yılbaşı büyük ikramiyesi. 1992 yıbnın tam bilet fiyatı kadardı. Milb Piyango yetkilileri. 1926 ile 1939 yıllan arasında dağıtilan toplam ikramiye. sa- tışlar ve bilet fıyatlanna ibşkin verilerin elde bulunmadığını ifadeettiler. Milli Piyango 1939-1991 arasında geçen sü/ede 1991 yı- lı fiyatlanyla toplam 11 tril- yon 532 milyar 482 milyon lirabk ikramiye dağıtırken 19 trilyon 632 milyar 475 milyon lirabk bilet sattı. 1939-1992 yıllan arasında 1991 fiyatlanyla 347 milyar 694 milyon lirabk "Ydbaşı büyük ikramiyesi" ödeyen Milli Piyango tdaresi. 1991 yı- lı fiyatlanyla en büyük ikra- miyeyi. 44 milyar 938 milyon lira ile 1988yıbnda verdi. 1939 yılında 80 bin lira olan yılbaşı büyük ikramiyesi. 1991 yılı fiyatlanyla 1 milyar 409 milyon liraya denk geli- yor. 1940 yıbnda 600 bin bra olarak verilen ve 1991 yıb fi- yatlanyla 9 milyar 647 milyon brayı bulan büyük ikramiye ise 1986 yıbna kadar verileme- mış. Talih kuşu. şimdiye kadar "en esasb konuşunu" 1988 yı- bnda yaptı. 1988 yıbnda 1991 yılı fiyatlanyla 44 milyar 938 milyon hra yılbaşı büyük ikra- miyesi veren Milb Piyango. aynı yıl, 1991 yıb fiyatlanyla 1 trilyon 253 milyar 552 milyon lirahk bilet satışı gerçekleştir- di. Umut 2 Era ;_ Milli Piyango'nun 1926 yı- bndaki ilk turu 2 lira ile başla- dı. 2 lira vererek bilet alanlaro günün fiyatlanyla 100 bin li- rarun hayabni kurdular. Pi- yango 1952 yıbnda ilk milyo- nerini yarattı. 1952 yıbnda bilet fiyatlan 20 lira. yılbaşı büyük ikramiyesi de 1 milyon liraydı ve bilet alanlar 'milyo- nerlik' hayali kurmaya başla- dılar. 1986 yıbnda tam bilet 10 bin bra, yılbaşı büyük ikrami- yesi de 1 milyar bra oldu. Milli Piyango bilet fiyatlan içinde yılbaşı biletleri her za- man ikramiyesine uygun ola- rak yüksek oldu. 1940 yıbnda normal bilet fiyatlan 5 liray- ken yılbaşı biletleri 10 liraydı. 1951-60 yıllan arasında 20 b- radan satılan tam biletler. 1960-67 yıllan arasında 100 ü- radan satıldı. 1968 yıbndan itibaren inişe geçen bilet fiyatlan, daha son- ra yükselerek 1980 yıbnda 200 braya çıktı. 1987 yıbndan 1992 yıbna kadar 80 bin bra olan tam biletler, bu yıl 100 bin bra olarak bebrlendi. Ya- ni, 1926 yıbnın büyük ikrami- yesi 100 bin lira bu yıbn tam bilet fiyatı oldu. 1986 yıbnda 1 milyar lira Arap oyımıma çare bulunamıyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkibleri, Türkiye'de taşınmaz sahibi olmak isteyen Araplann, "ya- banalara mülk edinme yasa- ğını" aşmak için, saün aldık- lan gayrimenkullerin tapula- nnı yöredeki yurttaşlann üzerine yapmalan konusunun 1 "kendileri dışında bir olay" olduğunu bıldirdiler. Tapu Yasası. "karşıbkb olmak" ko- şuluyla, yabancı gerçek kişile- rin Türkiye'de gayrimenkul edinebileceklerini öngörüyor. Ancak Suriye. Katar, Um- man Kralbğı ve Suudi Arabis- tan gibi ülkeler bu kapsama girmiyorlar. Yetkililer, Tapu ve Kadast- ro Genel Müdürlüğü'nün gö- revinin. yasal taleplere ibşkin işlemleri. yasalar çerçevesinde sonuçlandırmaktan ibaret ol- duğunu, kiralama. imar ve benzeri konularda "takdir" haklannın bulunmadığını söyledi. 2644 sayılı Tapu Yasası'nın 35. maddesi, yabancı uyruklu gerçek kişilerin "karşılücblık" koşuluyla Türkiye'de taşın- maz sahibi olabileceklerinı hükme bağlıyor. Ancak Suri- ye, Katar, Umman ve Suudi Arabistan gibi ülkeler, 35. maddenin "Tahdidi muta- zammın kanuni hükümler ye- rinde kalmak ve karşılıklı olmak şartıyla, yabancı haki- ki şahıslar Türkiye'de gayri- menkul mallara temellük ve tevarüs edebibrler". nükmü .kapsamı dışında kalıyorlar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkiblen. Cum- hireyet'e şu açıklamayı yaptı- lar: "99 yıllığına, 49 yıllığına ve- ya bir başka şekilde kiralama. Tapu Kadastro Genel Mü- dürlüğü'nün dışında bir olay. Tapu Kadastro Genel Mü- dürlüğü, yasal olan taleplere ibşkin işlemleri, yine yasalar çerçevesinde sonuçlandır- makla görevli. Tabii 'tapu' deyince, akla Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gebyor. Bizim talihsizliğimiz burada başlıyor. Ancak bu olay, bi- zim dışımızda. Genel müdür- lük. hiçbir yerde- ve şekilde. takdir yetkisinde değil. Ne imar yönüyle ne düzenleme yönüyle.ne de düşey boyutta- ki yapılaşma yönüyle hiçbir takdir yetkimiz ypk. Yani "şu- rada bir bina olsun. şu kadar olsun, yüksekbği şu olsun. şu- na ait olsun' gibi bir takdiri- miz yok. Biz. kanunlar çerçe- vesinde gelen talepleri, tapu sicilinde grafık veya sözel bil- giler olarak işliyoruz." "Bize bugüne kadar, bir gerçek kişinin, 49 veya 99 yıllı- ğına kıraya vermek için bina yaptırdığı intikal etmedi" di- yen yetkililer, işlemin "yasaya karşı hile" sayılıp sayıhnaya- cağı konusunda, bu tür kira- lama işlemlerinin, örneğin hazineye ait orman arazilerin- de görüldüğünü, ancak şimdi- ye kadar gerçek bir kişinin bu sürelerle kira ilişkisi kurduğu yönünde tapu sicillerine bir şerh düşülmediği görüşünü dile getirdîler. Yetkililer, "Biz, olsa olsa bu tür ilişkileri tapu sicillenni şerh ederiz, ama bu- güne'kadar duymadık. Bun- lar kendi aralannda yaptıklan özel sözleşmelerle bu işlemleri gerçekleştiriyor olabibrler" dediler. Şah'ın yüzbaşısı Erenköy'de ki evinden kaçırdd AbbasGolizade • Cumartesi akşamı, çember sakallı 5 kişinin saldınsına uğrayan Iranlı AbbasGolizade mavi renklibir minibüse bindirilerek kaçınldı.Golizade'nin kansı Zehra Golizade.daha öncede tehdit aldıklannı bunun üzerine evlerini değiştirdiklerini söyledi.Şah döneminde yüzbaşı rütbesiyleözel koruma görevi yapan Golizade, Humeyni döneminde Türkiye'ye kaçmıştı.Golizade merkezi Paris'te bulunan İran İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Derneği adına çalışmalan yapıyordu. İstanbul Haber Senisı- Şah döne- minde İran ordusunda yüzbaşı rütbe- siyle görcv yapan ve Şah'ın özel koru- ması olduğu öğrenılen İranlı Abbas Golizade, Ercnköy'deki cvinin önün- den kaçınldı. Abbas Golizade ve eşi Zehra. cumar- tesi saat 20.00 şıralannda Erenköy Şair Arşi Caddesi Özlem Sokak'taki evleri- nin önünde. kimlikleri bebrsiz ve çem- ber sakallı olduklan belınilen beş kişi- nin saldınsına uğradı. Bayıltıcı spreyle Abbas Gobzade'yi etkisiz hale getiren saldırganlar, plakası belirlenemeyen Mitsubishi marka mavi renkli bir mini- büse bindirerek olay yerinden uzaklaş- tı. Abbas Golizade'nin eşi Zehra Gob- zade, 10 yıl önce Türkiye'ye geldikleri- ni ve üç yıl önce de tehdit aldıklannı belirterek, "Tehditler üzeri- ne evimizi değiştirdik. Daha sonra ara- yan obnadı. Cumartesi akşamı 2ü.tK) şıralannda eşimle birlikte abş-verişten dönerken sokak başında çember sakal- lı beş kişi ile karşılaştık. Üçü eşimi, ikisi de beni bıçak ve spreyle etkisiz hâle ge- tirdi. Farsça olarak bizi ölümle de teh- dit ediyorlardı. Daha sonra eşimi gök mavisi bir minibüse bindirerek kaçtı- lar"dedı. Abbas Golizade'nin yüzbaşı rütbe- siyle devrik İran Şahı'nın özel koruma- sı olduğunu söyleyen Zehra Golizade. olan yılbaşı ikramiyesi, (1991 yıb fiyaılanyla 10 milyar 838 milyon bra) "Milli Piyango Milyarderleri DevrTni baş- lattı. Bir sene sonrasında 5 mil- yar braya çıkanlan yılbaşı ik- ramiyesi (1991 yıb fiyatlanyla 39 milyar 28 milyon bra), 1988 yıbnda 10 milyar braya çıkanldı. Bu da 1991 fiyatla- nyla 44 milyar 938 milyon lira ediyor. 1992 yıbnda 33 milyar bra olan yılbaşı ikramiyesinin, yaklaşık yüzde 65 olarak ger- çekleşmesi beklenen yıllık enf- lasyon hesaba katıldığında, 33 milyar değil 49.5 milyar bra olması gerekirdi. Öte yandan Milb Piyango tdaresi Genel Müdür Yar- dımçısı Ab Serdar. yılbaşı ik- ramiyesi için 1 trilyon brahk bilet basıldığını bebrterek bu- nun 700 milyar brabk bölü- münün sauldığını söyledi. şöyle dedi: "Şah'ın devrilmesinden üç yıl sonra dört çocuğumuzla Türkiye'ye geldik. Eşim Türkiye'de, merkezi Paris'te bu- lunan İran İnsan Haklan ve Temel Özgürlükleri Derneği adına çabşmalar yapıyordu. Eşim, ülkesini sevdiği için bunlar başına geldi." Kaçırma olayının. İran'daki mevcut rejim yanblan ile karşıtlan arasındakı çatışmayla bağlantısı olduğunun sanıl- ! dığını bebrten yetkililer, olayia ilgili I olarak tüm emniyet birimleri ile yurtdı- şına çıkanlmasının önlenmesi için sınır kapılan ve havaalanlanndaki görevli- lerinin uyanldığını bildirdi. İran'daki Şah Rıza Pehlevi rejiminin, Humeyni liderliğindeki İslamcılar tara- fından devrilmesinden sonra çok sayı- da Şah yanlısı ülke dışına kaçmış, bir bölümü de Türkiye'ye gelmişti. İstan- bul'da da Humeyni rejımi karşıü Hal- kın Mücahıtleri Orgütü üyeleri ile şcri- at yanblan arasında daha önce de adam kaçırma ve otomobil bombala- ma olaylan görülmüştü. KKTÇ, 4 bin işçi istiyorANKARA(Cumhuriyet Bü- rosu) - Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Başbakanı Derviş Eroğlu. Kıbns konusunda "ye- ni stratejiler" oluşturmak için Türkiye ile birlikte değerlendır- melerin devam ettiğini bildirdi. Türkiye'den Kıbns'a, ilk parti olarak 3-4 bin ışçınin gönderile- ceği açıklandı. Ankara'ya önceki gün gelen Eroğlu, dün Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu ile görüştü. Eroğlu, Çetin'in kabulü sıcasın- da yaptığı açıklamada. Birleş- miş Milletler Güvenbk Kon- seyi'nin kasım ayında aldığı 789 sayılı karann arkasından "yeni stratejiler belirlemek ve ona gö- re hareket etmek ihtiyacı için- deyiz" dedi. Eroğlu, Kilercioğ- lu tarafından kabulü sırasında "Federasyon dışında bir çözüm için Ankara'dan bir işaret abn- dı mı?" sorusuna şu yanıtı ver- di: "Kıbns'ta çözümü 789 sayılı karan göz önüne alarak duru- rou birbkte tekrar değerlendiri- yoruz. Federasyon, istemekle olmuyor. Onlann masa başın- da önerdikleri, federasyon tab- losu değildir. Rumlar, silahla alamadıklannı, masa başında abnak istiyorlar. Önerilen şeyin adı, federasyon değil, Rum yö- netiminin egemenbğini bizim vatanımız dediğinıiz topraklar üzerine de yaymaktır. Biz geç- mişte, federasyon derken; iki toplumlu, iki kesimlı gerçek bir federasyon düşünmüştük. Şim- di önümüze konan o değil." Dışişleri Bakanı Çetin ise, Türk tarafımn Kıbns'ta çözümü en fazla isteyen taraf olduğunu, ancak 1974 öncesi duruma dö- nülmesine yol açacak bir çözü- mün gerçek çözüm olmayaca- ğını söyledi. Çetin, Güvenbk Konseyi'nin karannın gerçekçi anlamda bir çözüme katkı vap- madığnı tekrarlayarak. "Önü- müzdeki dönemde müzakerek rin sağlıklı bir biçimde devan. edebibrıesi için her şeyden önce karşı tarafın ve özellikle de, BM' Güvenbk Konseyi'nin bir adım atması gerekir" dedi. Devlet Bakanı Orhan Kiler- cioğlu, Eroğlu'nu kabülünde, KKTC'ye 1993 yılında üretime 1 yönelik yatınmlar için çeşitb; projeler uygulanacağını söyle-' di. 1992'de KKTC'ye yönelik uygulanan projeler sonrasında. adadaki ihracatin yüzde 17; tu-' rist sayısının da yüzde 40 arttı- ğını vurgulayan Eroğlu,' KKTC'nin Türkiye'den ışçi ta-; lebinde bulunduğunu. bu tale-j bin yapılmasının da Kıbns* ekonomisinin düzelmekte ol-î duğunu gösterdiği söyledi. Ki- lercioğlu. ilk parti olarak kon- feksiyon alanında çalışacak 3-4 bin işçinin istendigini. bu konu-; da çabşmalann devam ettiğinij bebrtti. İşçilerin, aileleriyle gel-« meleri durumunda, ilk partideî 9-12 bin kişinin KKTC'ye geç-j mesi beklendiği bildiriüyor. • Demirel'den güvence i Başbakan Süleyman Demi-< rel, KKTÇ Başbakanı-Dervişj Eroğlu'nu İstanbul Valibği'ndeı kabul ederek, bir süre görüştün Demırel, Kıbns'taki soydaşla-; nn en ufak bir endişeye kapıl-j masma gerek bulunmadığmı< kaydederek. "Türkiye. Kıbnsî meselesini fevkalade yakındanî takıp ediyor" dedi. BaşbakanJ Süleyman Demirel, "Kıbns'4 taki soydaşlanmızın en ufak bir" endişeye kapılmasına gerek yoktur. Bizim görmek istedi£~ miz şey, Kuzey Kıbns'taki sox daşlanmızın güvenbk içindfc ı olmalandır ve mutlaka işleyebi- lir, çabşabibr, adil bir çözüm. bulunmasıdır. İşleyebilir, çab- şabibr bir çözüm bulunmayın- ca. bir yere vanlmaz" diye konuştu. Körfez yeniden ısımyor ABD, uçak gemisi gönderiyor Dış Haberler Senisi - Irak'a ait bir savaş uçağının, uçuşa yasak bölge üzerinde uçuş yap- tığı gerekçesiyle bir ABD uçağı tarafından düşürülmesi Bağ- dat'ta büyük tepkiye yol açtı. Buna karşın ABD Savunma Bakanbğı da Körfez'e bir uçak gemisi göndereccğini açıkladı. Irak'ta yayımlanan gazeteler, "düşürülen ucağın inü'kamının alınacağını" yazdılar. Irak'a ait bir MİG savaş uça- ğının ABD'ye ait bir F-16 tara- fından Irak'ın güneyinde ilan edilen uçuşa yasak bölgede ön- ceki gün düşürülmesine tepkiler sürüyor. Irak'ta yayımlanan resmi ga- zeteler, düşürülen ucağın inti- kamının alınacağını yazdılar. Gazeteler, intikamın 20 ocakta görevi Bill Clinton'a devrede- cek olan ABD Başkanı George Bush'tan alınacağını ileri sür- düler. Hükümetin yayın organı Cumhuriye gazetesi, Başkan Bush tarafından düzenlendığini iddia ettiği eylemi "korkakça bir hareket" olarak niteledi. Gazetede "Yüce halkımız, şid- detli öfkesini Bush'un bu saldı- nsına ve Irak'jn egemenbğine tecavüz eden cabalanna karşı nasıl yansıtacağını çok iyi bilir. Suçlu Bush'un bu hareketi kar- şısında bu defa sessiz kabnaya- cağız" denildi. Savunma Bakanhğı'nca ya- yımlanan El-Kadisiye gazetesi de Irak'ın kimseden korkmadı- ğını. saldırganlann bunu paha- bya ödeyeceklerini yazdı. Gazeteler aynca Irak bderi Saddam Hüseyin'in "Vatan- daşlanmız meydan okumamızı onaybyorlarsa ve bir zafer ka- zanılmasından yanalarsa diğer konular kolaylaşacakur" şek- bndeki sözlerine yer verdiler. Clinton'uı tepldsi ABD'de başkanbk görevini 20 ocakta devralacak olan Bill Ointon ise Irak uçağının düşü- rülmesine ibşkin yaptığı açıkla- mada Irak'a uygulanan ulusla- rarası yaptınmlan tamamen desteklediğini söyleyerek Bağ- dat yönetimini uluslararası da- yanışmayı sınamaya yönelik hatab girişimlerden kaçınması için uyardı. Clinton, Irak uçağının düşü- rülmesine ibşkin olarak "Bu eylem, Irak'ı BM kararlanna uymaya ikna etmeye yönelik uluslararası kararbbğm bir ifa- desidir" dedi. Bill Clinton şöyle devam etti: "Saddam Hüseyin, ABD ya da BM'nin bu kararlılıktan yok- sun olduğunu düşünüyorsa, büyük bir yanbşlık içerisinde- dir. Irak'ı yola getirmeye yöne- bk çabalan destekbyorum." Bu arada, Fransa Dışişleri Bakanı Roland Dumas Irak'ta gerçekleşen olayın Bosna'da da uygulanması gerektiğini söyle-' di. Roland Dumas, Bosna-Her- sek hava sahasının Sırp uçakla- n tarafından en az 200 kez ihlal edildiğinin saptandığını belirte- rek Irak'ta olduğu gibi burada da Sırplar'a uyan nitebğinde örnek müdahalelere gerek du- yulduğunu söyledi. Ayaz'ın açıklaması Milb Savunma Bakanı Nev- zat Ayaz, 32. paralebn güneyin- de düşürülen Irak uçağını Suudi Arabistan'dan kalkan F-16'lann vurduğunu söyledi. Bakan Ayaz," Zaten duyuru yapıbnıştı. Tedbiri delmek git bir hareket karşısında. yapı ması gerekenin de bu obnast gerekir" dedi. | Uçak gemisi | ABD. uçuş yasağına rağmen | havalanarak yasak bölgeye gi- j ren bir Irak uçağının düşürül-' mesinin ardından bölgeye bir uçak gemisi gönderiyor. ABD Savunma Bakanlığf- ndan adının açıklanmasını iste- meyen bir yetkib. Kitty Havvk uçak gemisinin Körfez'e gide- ceğini söyledi. Yetkib. daha önce Körfez'de bulunan geminin, Somab'de başlatılan operasyonu destekle- mek amacıyla Somali açıklan- na gönderildiğini hatırlattı. Körfez savaşının sona ermesin- den sonra bölgede uçak gemisi bulunmayan ABD, bölgeye ye- niden bir gemi göndermiş ola- i cak. Bağdat'tansert tepki j Irak. müttefikler tarafından} 32"nci paralelin güneyinde ilan ı edilen uçuş yasağını tanımadı- - ğını bildirdi. Irak Başbakan Yardımcısı Tank Aziz, INA'ya verdiği demeçte, "Hava kuv- vetlerimize Irak üzerinde getiri- len uçuş yasağını tanımıyoruz. Bu, Irak'ın egemenbğine darbe- dir" dedi. Aziz. ABD Başkanı Georgt Bush ile ondan görevi devrala- cak Bill Cbnton'ın. Irak uçağı- nın düşürülmesinden sonraki açıklamalannı "aldatmaca" olarak niteledi. Bush ve Clinton, Irak Devlet, Başkanı Saddam Hüseyin'i,;. müttefıklerin kararblığını sma-; mak istemekle suçlamışlardı.; BM'nin, Şii halkı korumayı- amaçlayan 688 sayılı karanyla,. 27 ağustosta, Irak jetlerine 32'- nci paralelin güneyinde uçma -yasağı getirilmişti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle