13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
VRALIK1992SALI • ••• CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 GUNCEL CITNEYT ARCAYUREK UBa^tarafi 1. Sayfada sonra sağdakı her hareket kurumlaşacak olursa partı sayısının on ıkıye yukseleceğını hesap edenlere rastla- nıyor Adı henuz konulmadı Yer yer acıklanan programı ve hedeflenyle Yenı Değısım Partısı olabılır Aydin Men- deres le Hasan Celal Guzel den sonra gozlerın uzerın- de odaklaştığı, bol dedıkodulu partı TO nurı kurdurmak- taolduğu sağ partı ANAPtan ıstıfa eden 16 lardan Mehmet Keçecıler'ın TO den koptuğunu one suren haberler çelışkılı Kımıne gore lıderlık verılmeyen partıde yer almayacağını soyle- mış Keçecıler kımıne bakılırsa zaten doğal bır lıder var, TO Ohalde lıderlık savaşımı neden 9 Bır yandan da ANAP merkezı çalışıyor Mesut Yılmaz Keçecıler ın ANAP a donebıleceğınden 'arkadaş/any/a yaptığ/ konuşmada orgutuyle goruştukten sonra karar vereceğınden soz acıyor TÖ ıse oldukça deneyımlı Keçecıler ın ANAP'a do- nebılecegını soyluyor Polıtıkada vefasızlık çok gor- duk En buyuk korkum -16 lar arasında- yıne lıderlık mucadelesının baslaması dıyor Doğalı hazırken 'mustafı 16 lann ' lıder kavgasınatu- tuşmalan bıraz ganp olmuyor mu 7 Demek kı TÖ'nun yakın arkadaşları bıle Çankayayı bırakıp aktıf sıyasete gıreceğıne ınanmamış Kurulmasına çalışılan partının genel başkanlığı ıçın fol yok yumurta yokken ortada bır kavgadır surup gıdıyor İnsan hayal ettikçe yaşar Oysa ANAP genel merkezınde soz sahıbı bır sıyaset- çı, son kongreden sonra 16 ların Keçecıler'ı lıder adayı gostermelermı yorumlarken bıze,' Bakmayın bu davra- nış sunı Partıyı hele bır kursunlar llk harcayacakları Kececıler olacak demıştı Gelışmeler bu yorumu haklı çıkanr nıtelıkte Kuşkusuz yenı bır partı, kımılerıne yenı bır umut Ör- neğın TÖ ye gore 'Yenı partı lyı toparlanır, teşkılatlan- mayı sağlar ve tabanın beklentılere cevap verebılecek program hazırlarsa ılk secımde ıkîıdara gelecek ' Hayalın boylesıne şapka çıkarmak gerekıyor Uç ay ıçınde kurulacak partmın başına secımler yaklaşırken hele bır geçsın ', oldu da bıttı maşallah TÖ nun partısı tek başına ıktıdara gelır ınşallah' Nerede o bolluk 1983 te olduğu gıbı bol keseden vaat- lerle -orneğın ıkı yıl ıçınde enflasyonu yuzde 15 e ındıre- cekmış- tek başına ıktıdar duşlemek9 Ancak ya/nız adamlara ozgu bır haslet olsa gerek Ne var kı TÖ hangı kesımden oy alacagını geçenlerde ılaneyledı ILOanlaşmasını vetoettıya bu davranışı ış- sızlenn onayını alıyormuş llk sectmde -ıstatıstıklere gore beş mılyon kışı- ne lyı ettı de ILO yu onaylamadı dı- ye TÖ nun peşıne duşecekmış Bır ara Kurtlerden umutlanmış Kurtlere unıter devlet kavramıyla bağdasmayacak kımı odunler vermış vaat- lerde bulunmuştu Kurtçuluğun yoğunlaştığı gunlerde, galıba "ana tarafından Kurt olduğunu bırkaç kez açık- lamıştı Son demeçterınden bırınde Ben Kurt değılım, ama Kurtlerı severım dıyor Zamana vezemıne goretezatlı konuşmalaryapanyenı partının lıder adayına yurdumu- zun ışsızı Kurdu nasıl ınanacak? Turkıye ANAP ın başındayken TÖ ye 2950 gun dayan- mış Halkımızbu sureyeyenılerını ekleyecek kadar comert m»? 0LAYLAR1N ARDEVDAKt GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada kadın-erkek eşıtlığmı \e ınsan haklarmı eikılemnor Orta- doğu da çogu :engm Islam ulke- smde bu durum apaçık gorulıı- \or Demokrau kulturumı toplum bemmsemeden demokrası hır \aşam bıçunıne doşunebılnor mu' Kadının ozgurleşmesı demok- ratıkleşmenm "olmazsa olmaz" bır koşuludur Turkne de kadm hakları Ataturk de\rımı\le bır- ' kte onemlı aşatnalarmıgerçek- tırdı Yurttaşlık Yasusı bu ikımdan bır utılımdır kadmla- ra seı,me \e seçılme hakları Turkne de 1930 larda benımse- mıştır Buna karşın kadmları- mızm kendılerme sağlanun hak- ları kullanmada gerı kaldıkları so\lenebıhr \usalart kağıt u:e- rmde bırakan taplumsalbaskılar engelle\ u ı \ehelırle\ ;c / olu\ or 21 ıncı \ u:\ila gırerken Tuı- kı\e de kadm hakları ozel bır oncm kazannor Çıınku şerıatçılar snasal \e toplumsal ı aşamda azımsuna- ma\acak ağırhklar kazanımş- lardır Partılerı demeklerı gazetelerı \e dergılernle kadım ıkınc ı sınıf ınsan im an bır dıon a goruşunu \a\gınlaştırma\a \a- hşmakradırlar \e \azık kı bu çabalarmda kendılertm des(ekle\enler az de- ğıldır Bu durumda Turkn e de kadm sorununun Batı dakınden çok daha deçışık bır anlam ve oneını \ar Kadmı ıkıncı smıf \aratık olarak degerlendıren bır toptuın- da çağdaş demokrasmın kurul- duğu goruimemışttr kadınları- mız kendı haklarmı \a\unurlar- ken tum toplumun \ararma bır denıokraiık sa\ajimın ba\rağını \ ukselttıklennm elbetıe bılınc ın- dedırler * • • H\\\DLRUML TURKIYE DE DUNYADA Mle'eoro 0|i Gene Mu dLr jgu ndena nanbılg ve gce vurcjn «uzey ve hatı kes m er cok bulut u Marmara Ege BatıAkce- n z Karaden z ıle lc Ana dolu nun kuzeybatıs ya 31Sİ1 gececek Yagsar Ege ve A*den z k yılann- da yagmur dıger yer er de <ar sekı nde olacak Hava sıcaklıgında oneml b r deg s klık 0 mayacak Rjzgar gunev ve Dat y urdun kuzeybat kes miennde kuzey ve dogu yonlerden na'f ara s ra orta kuvvetıe Bat bo geler mızûekuv\etl oylarak esecek Der z lermzde ruzgar Dogu Karademzde gunbatısı «ekarayel Batı Karadenızde yı dıZ ve poyraz Marmara e Ege de gundogusu .e poyraz Akdenız de gunöo- gusu ve Kes s eme 3-5 yer yer 6 kuvvetınde saatte 10-21 yer yer 27 üen zmıt h z a esece<. Van Go u nde hava parcal bulutlu gececek Adana Atvon Ankara Artalya Aydın Bursa CanaKkale Dyartıakr Ed'ne E^jrurr stanbjl zrr r Kars Konva Samsun Zonçulûak ,dgmur L ^ ss ^3 A ac k B-OJ u J G-gjnes K-narlı S-s s r tstaıibul'uıı eskî konukları • Ba}tarafi 1. Sayfada Angar>a da anavasal bır suç- tur Hıç kımse ucret almadan çdhijmavd rorlanamaz" dedı Sendıkanın bu açıklamabi uzenne adeta bır bıldın savaşı \aşandı Şışlı Beledıye Başkanı Fdtma Gınk de Şışlı halkına \a21h bır açıklama > aparak sen- dıkanın açıklamdlanmn gerçek dı^ı olduğunu sa\undu Gınk dçıklamasında "15 aralıkta odenmesı gereken ucretlere karşıkk 17 aralıkta 2 mıl>on a\ans vermek ıstedık 22 aralık bdlı gunu de ucretler ödenmeye başlandı Ancak sendıka >one- lıcılen ışçıler uzennde >oğun bır baskı oluşturarak ucretlenn alınmasını engelledı' dedı Şışlı Beledıvesı Başkanı Yar- dımcısı Erhdn Alptekın. toplu- sozleşmeden doğan bınkmış tarklann odenmemeM ve 2 gun- luk gecıkme nedenıvle ışçılenn dırcnışe geçtıklennı belırierek Beledı\emızın bır odeme guç- luğu ıçensınde olduğu doğru- dur Ikı gunluk gecıkme>le ucretlen odemeve başladık A>nca toplu sozleşmeden do- ğan farklar konusunda sendı- ka\la dagoruştuk Ancak ış\e- nnde Beledıye-Iş \e Geneİ-lş sendıkalannın rekabelı var Dı- reniş bu rekabete donuk propa- ganda çalışmasıdır" dedı 12 Eslulden sonra ışcılenn uzun sure haklannı alamadıklannı >ıllarcaduşuk ucretle çalıştıkla- nnı belırten •\lptekin," Arada- kı uzun zamandakı du^uk ucret kavıplannın gıdenlmesı zor ol- muştur Bız sosval demokrat beledıye olarak çalışanlann haklannı \erehm dedık Ama bedelı de bız oduyoruz dedı Alpıekın avnca beledışelenn \arolan Beledıye Yasası vla hızmet >apabılmesının zorlu- ğuna değındı ve sasadd beledı- >elenn gelırlennı arttıracak değı^ıklıklere gıdılmesı gerektı- ğını belıntı Bcledı\e ışçılen ıse beledıve vonetımını suçlavarak "Beledı- venın odeme guçluğu ıçınde oldusunatnanmiNoru? Dırenı- şımızı kırmak ıçın tuttuklan kamyonlara, ışçılere odemeler hemen>apılı>or Bırışçıyegun- de 200 bın lıra odu>orlar Bıze para odeyemeyen beledıye on- İara verecek parayı nereden bu- luyor 1 " dedıler Şışlı Beledıyesı Fen Işlen ış- \en temsılctsı Süleyman Dınler. beledıyenın hıçbır sozunu yen- ne getırmedığını belırterek ge- Jışmelen şoyle anlattı "*25 ka- sımda odenmesı gereken toplu- ;>ozleşme farkı ödenmedı 15 aralıkta odenmesı gereken uc- retlenmız ödenmedı. ıkı gun sonra ıkışer mılyon avans ver- mek ıstedıler Ancak toplusoz- leşme farkına mahsuben kabul edebıleceğınızı belırttık Kabul etmedıler Buhalkakarşıbırey- lem değıl Ancak haklanmızı alana kadar evlememızı surdu- receğız" Şışlı Beledı>esı ve ışçıler bır- bırlennı karşılıklı suçlarken Şış- lılıler çoplenn bır an once kaldı- nlmasını ıstedıler Teşvıkıye sakınlennden Kaptan Nejat In- Merkez 5 milyon işsize iş bulahmMBaştavaJı I. Sayfada nnın sorunlannı dıle geiıren bazı -\SOu\elenninkonusnu- lannddn sonrd kursuse çıkan Çıller Turk ekonomısı açısin- dan 1992 yılını değerlcndınr- ken Lmduğumuz kdddr ba- şan dolu olmamakld bırlıkte dun\a\a bakıldığında oldukça başanhdır dedı Para polıu- kalannın oncelıklı olmadığını başlangıç noktasının para po- htıkası olamayacağmı savu- nan Çıller. "Açıkçd sovleve- >ım kı ıktıdara geldıkten sonra. buanla\ışımvzı eskıan- lavışla donen devlet çarkına sokmakta oldukça zorlandık " dedı Çıller. ekonomının \onetımı- ne Malne polıtıkasf ağırlıklı anlavışı yerleştırebılmek ıçın Merkez Bankası \oneiimi\le mucadele ettığını. ancak bu mucadelenın kışısel mucadele şeklıne donuşturulmeye çalışıl- dığını !>a\ unarak "Buıamamen vanlıştır" dedı Tahkım \ asası kapsamına Merkez Bankası kı- sa vadelı avanslannın gırmesı konusunda çok buyuk bır dı- rençle karşılaştıklannı, bu dı- rencın galıp geldığını soyledı Sermaye pıyasasmın gelıştı- nlmesıne ılışkın çalışmalannı da an'aıan Çıller. asgan Ku- rumlar Vergısfnın vuzde 23 olarak alınmasını ongoren de- MBaştarafı I. Sa\jada sonutd baglamak sı>abet >a- panlara hukumete vonvermek zorundavız" dedı Turk-lş Ge- nel Başkanı Bavram Meral de. sorunlan bırlıkte masa başında çozmekıen >ana olduklannı ıfdde ettı TISK Genel Başkanı Refık Bavdur dun Turk-Iş Genel Merkezı nı zıvareteuı Ba\dur /ı\areı sırasında \aptıgı açıkla- madd bugune kadar ışçı ve ış- v eren arasında dev amlı v e ısuk- rarlı bır îşbırlığı okışturulama- dığını ka\dederek Budonem. memleket Turkı>edekı reka- bet orumının varatılması \ara- nna ı^bırhğını sağlamak zorun- da>ız'dedı Ba>dur Turkıve"- de 5 mılvon ışbiz olduğunu. bu ışsızlere ış bulunması gerektığı- nı da vurgulayarak Bazı ko- nulan aramızda sonuca bağla- mak hukumete >on vermek zorundayız Umıt edenm kı buradan vaptığımızçağn karşı- lık bulur ve bu kapıyı aralamış oluruz" dıye konuştu Bavdur. dunyanın her yennde ışçı ve ış,- verenlenn. devlet sektoru. ozel sektor aynmı olmadan sendı- kalaştıklannı anlatarak "\\nı gemıdevız Batarsak. hepımız batanz dedı Ba>dur. busozle- nnın Başbakan Süleyman Demırel m sozlenyle paralellı- eının anımsatılması uzenne de. Başbakan"la ıfade tarzımız belkı aynı. ama ıfade tarzımızın paralellığı bır on ıstışareve da- vanmıvor Bırsağduyu>adaya- nı\or Hepımız avnı gemının ıçındevız Batarsak beraber ba- tanz Sa>ın Başbakan da aynı- sınısoyluvor dedı Turk-Iş Genel Başkanı Bay- ram Meral de bunun uzenne. "Bdtmavız. AUah ın ıznnle Y ıllardır bu gemıde battık ba- tıyoruz Bıraz ağjr gıder. ama daha batmaya nı>etı de yok" DYP-SHPçarketti Baştarafi 1. Sayfada ıddıalanyla bağlanlılandınl- mışiı Bu konuda ne dıyorsu- nuz'" sorusu uzenne ıse şoyle konuşıu Bu tamamen 1940 lı vıllar- da çıkmış bır yasa Bu kadar eskı bır yasa. gunun ıhtıyaçlan- ğışıklığın "her turlu karşı goru- n ı ^rşılama bakımından veter- şe karşın" 1 ocaktan ıtıbaren sızkalıyordu Bunun guncelleş- u>gulamava gıreceğını soyledı tınlmesı soz konusu Tabıı kı, tehdıt unsuru vonunden bır de- KITlenn 1992 >ıh acıklan- ğıv kl,k yok memleket ıçı duş- 61 tnbon lıra olduğunu. mana karşı korunma Bırhadı- bır teşkılatlan- nın b\ tnlyon lıra olduğunu. bunun 56 tnhon lıralık butçe açıeından daha fazla olduğunu belırten Çıller, "Ilk kez. K1T- lenn açığı butçe açığının uzenn- de olmuştur' dedı ASO Başkanı Sozer Ozel. Ankara dakı yatınmlann orga- nıze sanayı bolgesıne yoneltıl- meMnı ve Başkent'e 2 orgaruze sanavı bolgesı yapılmasmı ıste- dı ILAN 7-13 ARALIK 1992 tarıhlerınde yapılan TURK-IŞ 16'ncı Olağan Genel Kurulu'nda; 1- Adı-Soyadı Meslek ve Sanatı İkametgâh Adresi Bayram MERAL Şemsı DENIZER Enver TOÇOĞLU Salıh KILIC Sabrı OZDEŞ Nun AĞÇIÇEK Harıta Ressamı Maden Topoğrafı Tornacı Işletme Teknısyenı Işçı Raşıt Galıp Cad No 45/6 Gazıosmanpaşa / ANKARA Fener Mah Yayla Cad 36/8 TTK Loj No 902 ZONGULDAK Karanfıl Sokak Izmır Apt 46/4 Kızılay/ANKARA Harbıye Mah Karşıyaka Sok 35/6 Dıkmen/ANKARA 26 Mart Mah Istanbul Yolu Atakent C-1 Biok No 25 Yenımahalle/ANKARA DENETLEME KURULU ÜYELİKLERİNE Torna-Tesvıyecı Hasan AKMEHMET Elektrıkçı Erdem OKUR Kocatepe Mah Inkılap Sokak No 20 ANKARA Ankara Çımento Sanayı T A Ş Lojmanları Guvercınlık7ANKARA Fevzı Çakmak Mah Tunca Sok No 1 SAMSUN DİSİPLİN KURULU ÜYELİKLERİNE Ambar Memuru Durmuş TOPRAK Bar Şefı Selahattın GOKDEMIR Kalıte Kontrol Ustabaşısı Ambarh Mah Camı Sok No 28/3 Avcılar/ISTANBUL Yukarı Dudullu TURK-IŞ Blokları 7284 PB Blok Kat 1 No. 4 Umranıye/ ISTANBUL 1879 Sokak No 54/3 Karşıyaka/IZMIR 40 Memurlar Kop 417 Sok No 21 Yenımahalle/ ANKARA Ataturk Cad No 106/2 Dalaman/ MUĞLA 2- Aynı genel kurulda TURK-IŞ Ana Tuzüğu'nun (Madde 3/d), (Madde 29), (Madde 34) değıştırılmıştır Keyfıyet 2821 sayılı yasanın 9 maddesı uyarınca ılan olunur. TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU I Mustafa BONCUKLU Abıdın GUL Salıh OZGEN Imar Iskan Bak (IŞÇi) T.C. Merkez Bank Laborant se olduğunda ma. bır korunma vapılması lazım Bu dunv anın her tarafın- davar Kontrgenlla ıle hıç ala- kasiyok Zaten boyle bır kuru- luş da yok Bıldığınız gıbı Ozel Kuvveıler Komutanlığı dıye bır kuruluş var Genelkurmay da zaten bunu başına açtı ve tanıt- ıı \NAP dönemınde tentoryal sd\unma adıyla hazırlanan ya- sa taslagına, o donemde muha- lefette bulunan gerek DYP Genel Başkanı Sülevman De- mırel gerekse SHP Genel Baş- kanı Erdal Inonu karşı çıkmış,- lardı Demırel o donemde yenı bır yasal duzenleme olarak su- nulan yasa taslağını "ganp' olarak nıtelerken Turk Sılahlı Kuvvetlen"ne venlen savaş go- revı şayet başkalanna da venle- cekse çok başlı bır savunma ortaya çıkar. bunun ıçınden kımse çıkamaz" demıştı Inonu vse tepkısını Tum dunya sı- lahsızlanmaya gıderken. yerel bırlıklere ne gerek var r soru- su^la dıle getırmıştı Mjllı Savunma Bakanı Ayaz. dun bakanlığının 1992 yılı çalış- malannı bır basın loplantısı duzenleyerek değerlendırdı Turkıye'nın, Kafkasya. Bal- kanlar Ortadoğu ve Doğu \kdenız gıbı uç bunalım bolge- sının odak nokrasında buldu- ğunu bıldıren Bakan \\az. "Ulkemız bugun ıslıkrar ve ış- bırlığıne muhtaç genış bır bu- nalım uçgenınm kavşak nokta- sında bır ıstıkrar adası halınde- dır Ancak bu durumuyla. Turkıye'nın aynı zamanda nsk- lere en fazla maruz bır ulke konumundd olduğunu da vur- gulamak ıstenm dedı Bosna- Hersek'te yaşanan olaylann hıç arzu edılmemesıne karşın Ko- sova, Makedonva, Sancak ve Voyvodına ya vavılmak uzere olduğunu da kavdeden Bakan Ayaz, buna bır onlem bulun- mdtndsı halınde bır Balkdn savaşınıncıkabıleceğınısovledı Ayaz, "Turkıye, Somah'de ol- duğu gıbı Bosna- Hersek'tekı trajedının bıtınlmesı ıçın de uzenne duşen her turlu gorevı yapmavahazırdır 'dedı ^yaz, askerhk suresınde ya- pılması planlanan ındırım konu- sunda ıse şoyle konuştu "• 12 aya ındınlmesı ıçın bır çalışmaya gerek var Bıldığınız gıbı Kara Kuvvetlen'nın mev- cudunda bır ındınm olacak Bunun ıçın sözleşmelı subay alı- mı. uzman erbaşlık \asalan çı- kanldı Aynca sıvil personel alımı da suruyor Karargah ış- len artık sıvıl personel ve pro- fesyoneller tarafından yapıla- cak Ancak sure ındınmı hemen mumkun değıl Celp do- nemmde azalmalar oldukça sure ınecektır 1993 ınmesı ke- sınlıkle mumkun değıldır " Ayaz, askerhk sure&mın ındı- nlmesı konusunda kesınlenmış bır tanh olmadığını da belırte- rek, Zaten tanh koymak bek- lentıyı de berabennde geünr ve vanlış olur" dıye konuştu Ayaz, TSK'da profesyonel personel ıstıhdamına yonelık olarak uzman erbaşlık muesse- sesıne ışlerhk kazandırmak amacıyla belırlenen yaş sinın- nın da 35 den 45'e çıkanlmasi- na yonelık bır çalışma ıçınde olduklannı. bunun yasalaşması sonrasında uzman erbaşlann da emeklılık hakkı kazanacak- lannı soyledı Yenı çıkanlan bedellı asker- hk yasasından yararlanmak ıçın. ekım ayına kadar toplam 8 cedıken "Şu çoplen bakın, ola- cak ış mı 7 Beledıye ne ışe yan- yor' dıye kızgınlığını dıle getı- nrken Fenkoy'de oturan, ışyen Osmanbey 'de bulunan Meh- met Doğan "Osmanbey'ı ne de olsa bıraz temızlıyorlar. Fen- koy'de çopten geçılmıyor" de- dı Şışlı Beledıye Başkan Yar- dımcısı Erhan Alptekın ışçılenn dırenışı suresınce ozelhkle ana caddeîerde yığjlan çöplen ozel şırketlere toplatmaya başladık- lannı bıldırdı Ote yandan Bakırkoyde bır suredır toplanmay an çopler va- tandaşlann şıkayctlenne neden oldu Bakırkov Beledıyesı Ba- sın Danışmanlı|ı'ndan yapılan açıklamada, beledıyelenn bo- lunmesı nedenıyle eldekı araç- lann sırayla kullanıldığj, bunun da aksamalara yol açtığı bıldı- nldı Bugunden ıtıbaren Bakır- koy ılçesındekı çoplenn yıldı- nm ekıplerce toplanacağı belır- tıldı dedı Meral. hukumetın kamu ışverenlen sendıkası yoluyla ış- verenlen "devlet uyesı" yaptık- lannı da belırterek bu nedenle Başbakan Demırel ıle Baydur'- un sozlennde paralelhk olduğu- nu soyledı Meral. Turk-Iş'ın 40 yıllık deneyımı boyunca ış banşını korumada uzenne duşen gorevı yaptığını, bundan sonra da bu gorevı surdureceğını soyledı Meral. bazı konularda ışveren- le bırlıkte hareket etmekten ve sorunlan masa başında çoz- mekten yana olduklannı da kavdederek. "Ancak. bunun ıçın hakkanıyet olçulen ıçınde ışçı haklannın venlmesı gere- kır' dedı Meral, taşeronlaştır- ma yoluyla ışçılenn ışten çıkar- tıldığını da arumsatarak, ış banşını sağlamak ıçın bır aray a geldıklenru. ancak once temsıl ettıklen kıtleye karşı sorumlu- luklan olduğunu ıfade ettı bm 801 kışınm başvuru y aptığı- nı bıldıren Ayaz, uygulamadan 147 mılyar 302 mılyon lıra gelır sağlandığıru kaydettı Ayaz, Cadıllac Gage fınna- sından alınan zırhlı araçlann. zırhlannın delındığı yolundakı ıddıalan değerlendınrken de, "Bana zırhta delınme dıye bır konu olmadığı ıfade edıldı An- cak, zaten bu araclar. tank gıbı. roket ve tank mermılenne muka- vım değıl Polısın maruz kala- cağı şartlara gore ahnmıştır bunlar Ama şımdı Guneydoğu ve doğudakı şartlar çerçevesın- de zırhlann kalınlaşünlması yolunda çahşmalar yapıhyor" dedı Ayaz, Hava Kuvvetlen'- nın uçaklan ıçın ABD'den ge- len malzemenm İzmır gümru- ğunden çalınması konusunda şoy le konuştu "3 11 1992'de olay saptanı- yor 20 kalem malzemenın ça- lındığı fark edılıyor Şımdı tazmını ıçm gereklı ışlemler ya- pılıyor Ancak bunun bızım bakanlığımız ıle ılgısı yoktur Bız y alnızca taşıma ıhalesını ya- parız Işm takıbı ve kontrolu gıbı hızmetlen >urutmeyız " Ayaz, F-16 uçaklannın elekt- ronık sıstemlennın yazılım programı konusunda gereklı anlaşmanın yapıldığı da bıldır- dı ve onumuzde yıldan ıtıbaren uçaklara montajına başlanaca- ğını soyledı Ayaz, uçaklann gece goruş sistemlenne de 1993 y ılında kavuşacaklannı sozlen- ne ekledı GOZLEM UĞUR MUMCU • Baştarafı l. Sayfada nda faşızm totalıter rejımlere ozgu resmı ıdeolojı ornek- terıdır Bugun Iran Lıbya ve Suudı Arabıstan gıbı ulkelerde de Islamcılık resmı ıdeolojıdır Turkıye de tek partı dönemınde Ataturk ılkelen resmı ıdeolojt olmuştur Bugun Turkıye de Ataturkçuluk sıyasal partılerın or- tak ıdeolojısı de değıldır Olsa bıle hangı Ataturkçuluk'' Ve Ataturkeuluğun hangı yorumu 9 Turkıye de 12 Eylul'un yapay Ataturkculuğu" ıle ANAP hukumetlerının ' Turk-lslam Senfezı ıdeolojıst ıç ıce geçmıştır Bunlardan hangısını Ataturkçu goruş sayacağız'' Çoğulcu demokratık yapıda kımse Ataturkçu olmak ve laıklığı savunmak zorunda değıldır Bugun 'Kemalızm' adınabırumacıyaratılıyorvetam bır 'McCarthy' bağnazlığı veçılgınlığı ıleKemalıstsay- dıkları kışılere saldırılıyor Kemalızm, Marksızm gıbı bır tdeolojı de değıldır 'Kemalızm ve ' Kemalıst' kavramları ılk kez 1920'- lerde Amenkan basını ıle Ingılız gızlı yazışmalarında 'ısyancı bozguncu, mıllıyetcı ve bolşevık ' anlamların- da kullanılmıştır Ataturk un sağlığında da Kemalıst' kavramı sık sık kullanılmamıştır Bu kavramı katı bır ıdeolojı yapma ça- balarına Ataturk un olumunden sonra rastlanır Turkıye de bugun Kemalıst dıye suçlananlar ozgur- lukcu ve çoğulcu demokrasıyı savunanlardır Bugun orneğın ışçılere ış guvencesı sağlayan 158 sa- yılı ILO sozlesmesını kımler savunuyor'? Dun, Turk Ceza Yasası nın 163 maddesının kaldırılmasını kımler savu- nuyorsayıneonlar Ataturkçuler, Kemalıstler' Eğer Ataturkçuluğe "ızm' ekı gerekıyorsa bu anlam- da Kemalızm bır bağımsızlık bılıncı ve uygarlık sava- şımmınadıdır Ataturkçu ve Kemalıst de devletm bağımsızlığı, ulke- nın demokratıkleşmesı ve Anadolu ınsanının aydınlan- ması gıbı uygarlık savaşı yapanlara venlen addır Bır Ataturkçu ABD'nın de eskı Sovyetler Bırlığı'nın de Turkıye uzenne koyduğu ıpoteklere karşıdır CIA ıle KGB arasında bır fark gormez Bır Ataturkçu, dın duygularının ve dınce kutsal kav- ramların sıyasal ve tıcarı amaçlarla kullanılmasına kar- şıdır Bu yuzden 'Arapfcap/tL//asyon/arına' da karşıdır, Islam bankerlığı adı verılen 'hıle-ı şenyye'ye de Gelın olaya bır başka açıdan bakalım Marksızm-Lenınızm, eskı Sovyetler Bırlığı'nın resmı ıdeolojısı değıl mıdır'? Evet oyledır Marksızm-Lenınızm-Mao Zedung Duşuncesı", Baş- kan Mao zamanındakı Çın Halk Cumhurıyetrnın resmı ıdeolojısı değıl mıdır'> Evet oyledır Islamcıhk Iran islam Cumhurıyetı'nın resmı ıdeolojısı değıl mıdır'? Evet oyledır Reaganızm' ve 'Thatchenzm" ABD ve Ingıltere'nın resmı ıdeolojılerı olmamiş mıdır9 Evet olmuştur Turkıye'de yıllarca Sovyetler Bırlığı'nın resmı ıdeolojı- sını savunanlar, Marksıst kesımde, bu totalıter ıdeolojı- ye karşı' Turkıye ye ozgusosyalızm' bayrağıntyuksett- meye çalışan eskı SDP Genel Başkanı M Alı Aybar'a nasıl da saldırmışlardı Bugun,' resmı ıdeolojı' dıye Ataturk e ve Ataturkçule- re saldıranlar da başka resmı ıdeolojılenn sozculerıdır Demokrası, bu bırbınne karşıt ıdeoloıılerı barış ıçınde bıraradayaşatmasanatıdır r „ „ Bızler boyle bır demokrasıyı savunuyoruz Mercedes bayılerı gıbı BMW bayılerı gıbı ve Islamcı banker sozculerı gıbı başka resmı ıdeolojılenn temsılcı- lıklerını yapanların 'resmı ıdeoloji ' adına bır umacı ya- ratıp bu umacıya saldırmaları' yenı McCartızm 'dır McCarîızm ', komunızm korkusunu ' paranoya ' halı- negetırenbır 'soğuk savaş ıdeolojısı dır "Yenı McCartızm ' de uluslararası sermayenın, ba- ğımsızlık, emek ve emekçı duşmanlığı yapan 'ılık savaş ıdeolojı sı değıl de nedır9 o r t a > a Ajda'nın nesitutmuyor? • Baştarafi 1. Sayfada "kurşunsuz super stann guldü- pahasına olursa olsun yıne de ^ n d e b u r n u l l e § o z t o r b a l a n halkının karşında olacaktı Çekım gunu her şey yolunda gorunuyordu Kanal 6 makyaj . . *>e k k a • t t k a m e ekıbınden Aysel O\cu, \jda . A J<ıa Hekkan m estetık ame- Pekkan'ın da guzellıiıne guzei- [i ? mm gerçekleşuren. uluslara- hk katacaktı k, acı gerçe| yu- g j ^ ^ £ £ « £ [ Sonra makyajın yapılabıldığını, yara olmayan bır yuzde makyajm tutmaması gıbı bır haben yılba- ztevum dler "Ajda berabennde makvozunu eetırecek Olsun A İ m Ajda Pek- kan'ın supervızörluğune trans- k e n d l n.n rkyajtyfpıSeny^e de f yanında hazır bulunabıhrdı ^ Nıtekım oyle yapu Beş yıllık Gazetealıkten guzellık uzmanı 'Vysel Oycu p ğ Ajda'nın makyajını şoyle anla- fer olan Cuneyt Avral ıse stud- uyordu yo haarlıklannın uzamasından "Çok doğal bır makyaj y apıl- kaynaklanan gecıkme ıle bırlık- dı Yuzu çok guzeldı Maşke te'basın mensuplanyla Ajda gıbı bu makyaj yapılmadı Ön- Pekkan arasında oluşturduğu ce kapatıcı patlar suruldu Ar- etten duvardan rahatsız olan dından fondotenlendı Pudra bazı meslektaşlanmn bu haben landı Açık renk farlar kullaml- yaydığını ıfade edıyordu dı Tabıı çekımler çok uzun Yılbaşı gecesı ekrana gelecek surunce burnundakı makyaj olan Ajda Pekkan ın çekımten kustu ' neden uzamıştı 0 Kanal 6 "dan bır yetkılı ıse çe- Ajda Pekkan'ın estetıkh yüzu kımın saatler surmesının bası- nın yansıtuğı gıbı Ajda'nın makvajmm tutmamasından de- ğıl, kullanılan beş ayn dekorun, tabın yenndeyse çıvılennın tut- mamasından kaynaklandığını soyluyordu Ama bır kadın ola- rak Ajda'da gozlemledığı makyaj mı tutmamıştı' 1 Yoksa kulanılan dekorlann çmlen mı tutmamıştı'' Ya da Ajda Pek- kan'ın yuzu yenı bır rotuş mu gerektıyordu 0 Eğer Ajda Pekkan'ın estetıkh yuzu makyaj tutmamıştı dıyor- sanız, 900-900- Zorunlu hizmet kaldırılıyor • Baştarafi I. Sayfada gulamasinın kaldınlması gerek- tığını belırterek, bu yondekı yasal duzenlemenın 1993 te gerçekleştınleceğını soyledı Bakan Aktuna dun duzenledı- ğı basın toplantısinda sağlık personelının zorunlu hızmet vukumluluğunu duzenleven vonetmelıktc değışıklık yapıl- masina ılışkın çahşmalar konu- sunda bılgı verdı Gorevc geldığı gundcn bu ya- na yaptığı tum duzenlemelerde. hızmette venmı artırmak ve sağlık personelının haklannı en lyı şekılde korumak ıçın hızme- tın zorunlu değıl, gonullu vapıl- ması ılkesınden hareket ettığını kaydeden Aktuna, Zorunlu Hızmet Yonetmelığfnde yapı- lacak değışıklıklenn de aynı goruş doğrultusunda hazırlan- dıgını vurguladı Bakan Aktuna'nın ve^dığı bılgıyc gore bundan bovle zo- runlu hızmete tabı hekımler, bakanlıkça ılan edılen gorev \erlen arasından en fazla 3 ıl ol- mak uzere tercıh hakkı kullana- bılecekler *\ynca, devlet hız- metı yukumluluk surelen ayru olan avnı branştakı uzman ve pratısyen hekımler, bu hızmet suresı ıçensınde aynı kurum bunyesınde bulunmak kaydıvla karşılıklı yer değıştırme talebın- de bulunabılecekler 1992 yılı ıçensınde Doğu ve Guneydoğu Anadolu Bolgesf- ne dtanan hckımlerın vaklaşik yuzde 50'sının gorev e başlama- dığını dnımsatan Akluna yo- netmelık değışıklığı onensının Bakanlar Kurulu na sunuldu- ğunu değışıklıklenn hızmette zorlama venne gonullu çalış- tanelenn çevresımn eczanelerle mayı ozendıncı nıtelıkte o'du- dolduğunu kaydeden Aktuna. ğunu soyledı bu durumun çeşıtlı suustımalle- Bı r soru uzenne. hastaneler- de hasta vakınlarından ılaç ve kan üteme uygulamasmın ya- sdklandığını ıfade eden Bakan Aktuna. "Dunyanın hıçbır ul- kesınde yatan hastadan ya da y akınlanndan ılaç, kan gıbı şey - ler ıstenmez Bızdekı gıbı orada hasta vakınlan kapı kapı dola- şıp kan aramaz Hastane baş- hekımlerıne gonderdığım ge- nelgeyle, bu uygulamayı yasak- ladım Hdstdsının ılacını ve kanını temın etmek, hastanenın gore- vıdır Kanı da ılacı da hastane- ler bulacak' dedı Hastadan ılaç ıstenmesı nedenıyle, ozel- hkle buyuk şehırlerde tum has- re neden oldueunu da vurgula- dı Ocak ayından ıtıbaren yeşü kart sahıbı vatandaşlann ayak- ta tedavı ücretlennın de bakan- lıkça karşılanması uygulaması- na geçıleceğını belırten Bakan Aktuna, aynca yeşıl kartlı has- talara venlmek uzere hastanele- re bır ılaç lıstesının gondenlece- ğı, bu hstedekı ılaçlann mart ayına kadar ıhalesının yapıla- rak hastanelere ve sağlık mu- durluklenne dağıtılacağını bıl- dırdı Aktuna bu lısteye gore, yeşıl kartlı hastalara ayakta te- davılennde de ucretsız ılaç ver- me ımkanının doğacağını kay- dettı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle