16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29ARALIK1992SALI CUMHURIYET SAYFA EKONOMI Sahte fatura operasyonu • İSTAJSBLL(AA) -Istanbul'da. bazı şırketlere 50 mılvar lıra tutannda sahte fatura duzenle>en bır şebckcnın 6 elemanı akalandı Bırıstıhbdratı değerlendıren malı polıs Fatıh Aksaray Çıkmaa Sokak ta bulunan Ram-San Tıcaret Şırketı'ne operasyon düzenledı Operasyonda sahte fatura duzenleyerek vuzde l-2komısyonkarşılığı pıyasaya surduğu belırlenen ışyen sahıbı Ramazan AKun ıle > anında çalışan Erkan Palabıyık. Recep Kaya, HasanAlıÇalıkve Sebahattın Ataş Yakalandı Gıdasektöründe işten çıkartma • Ekononu Senisı- DISK. e baglı Gıda-Iş Sendıkası'nm orgutlenmeçalışmalanna başladığı ış>erlennden toplam bın 440 ışçının ışten çıkartıldığı bıldınldı Gıda-Iş Sendıkasf ndan yapılan açıklamada. bu ışcılenn yuzde 80 ının sendıkal faalıyetten dolavı ışten aııJdığının bolge çalışma mufetiışlcn raporlanyla tespıtedıldığı belırtıldı TDÇİ işçiden sabır istedi • KARABLK(\A) -Turkıye DemırÇclık Iş]etmelen(TDÇI)Genel Muduru AtıllaSezgm. buyıl kurum zarannın 5 5 tnlon lıracıvannda olduğunu belırterek ışçılerden sabır ıstedı Sezgın. topluış sozlcşmesi goruşmelcnnde ışçı veışverenın ozvenlı davranması gerektığjnı îjydettıve şoyle konuştu Demırçelık ışletmelennde ışçılık malıyctlen vuzde 75 dolavında bulunuyor Dıınva standartlanna gore dcmır çelık ışletmelennde ışçılık malıyetı yuzde 20"yı geçmıyor f 992 yıhnda TDÇf nınzaran5 5tnl\on lıra bunun3 ^tnlyonlırdsı ışçıveodendı Muhasebeci parasını alamıyor • IZMIR(AA)-Izmır Muhabebecı!er\e Mdh .MuşavırlerOdası Başkanı Nurettın Akbdş, muhasebecılcnn ışletmelerden l tnlyon lıra alacağı bulunduğunu sövledı " Ekonomıkknz ıçınde olan ışletmeler. muhdsebecılere y aptığj ışın kdrşılıgı olarak para odemı\or 'dedı Yabancıbanka • VSKARA(IBA) ; - Merkezı fctanbui'da olmak | uzere 75 mılvar lıra sermayelı I Credıt Lvonnaıs Bank Turk AŞ'nın kurulmasına Bakanldr Kurulu ızın verdı BakanlarKurulu'nun Resmı Gazcte de\ayırnlanan karanna gore odenmış j sermayesı 75mılyarlıra olacak banka. İzmır'de de «uıbe açacak Serbest bölgede umutyılı i«\NKARA(\A)-1993>ilı ' Turk serbest bolgelen ıçın îumutvılı olacak Serbest Jbolgelenn.Turk jcumhunvetlennın Batı ya raçiJmalannda da onemlı bır Ikapıolabıleceğı ,'duşunuluyor ;HDTM,Serbestbolgeler ^Genel MuduruTurkan jAkuzum.Turk ıcumhunvetlen ve bolgedekı Jdığer ulkelerle olanıhşkılerde Jserbest bolgelenn "kopru îgorevı" ustfenebıleceğını 1 belırtırken Türk Işbırhğı ve • Kalkınrrid Ajansı (TIKA) ' Başkanı Buvukelçı Umut ı Ank da serbest bolgelenn, JTurk cumhunyetlennın dişa | açılmalannda bır 'kapı" ;nıtelığı tdşıyabıleceğıne •dıkkatı çektı Sigara fabrîkalarına ek süre •ANKARA(ANKA) I-Tekel'ın sıgara \ e tutun [pıyasasındakı tekelıne son tyerenve 1991 yıhnda çıkanJan arara. eskı sıgara ffabnkalannın uyumu ıçın tanınan ve 3 Mayıs 1992'de bıtensure 1996vılınakadar uzatıldı Soz konusu karardan oncc urctım fddlıyetlenne başlamı^ bulunan sıgara sanavıı kuruluşlannın 3 Mayıs 1992'den 3 Mayıs 1996 tanhıne kadar soz konusu karara uv um gostermelen zorunluluğugetınldı Bu suredc u> um gosteremeyen ısıgara sanayıı kuruluşlan Malıve veöumruk Bakanlığı tarafından kapatılacak İşçi k Gelir Vergisi ilk dilimi 1993'te 127 milyon lira olmalıydı' diyor Ucretli, vergînin altmda kaldı • Türk Maden İşçileri Sendıkası'nın yayın organı Madencf de yer alan venlere göre, bu yıl uygulanan 20 milyon GehrVergısıilk dılımmın bile 75 milyon lira olması gerekıyordu. Ekonomi Servisi - Dar gelırlı ucretlılenn \ergı yukunu hafif- letmek uzere, gelecek yıldan ıtı- baren 32 milyon lırava yukseltı- len Gelır Vergısı ılk dılımının bu yıl ıçın bıie en az 75 milyon lıra olması gerektığı hesap- Idndı İlk dılımın 75 milyon 68 bın lıraya yukseltılmesmın sadece ucretten kesılen vergınm 1980 yılındakı dğırlığmda kalmasını sağld>acağı, belırlendı Ucretlı- lenn vergı yukunu enflasvona rağmen hafîfletmek ıçın ıse ılk dılımın 75 mılvon lıranın uzc- nnde uvgulanması dığerdılım- lenn de a\nı oranda yukseltıl- mesı gerekıyor Turk-İje bağlı Turk Maden Işcılen Sendıkası'nm avlık vayın organı olar Mddencı Dergısı nde ver alan hesapla- maldrd gore. bu >ıl uygulanan 20 milyon lıralık Gelır Vergısı ılk dılımı 1980 sonrası enflas yonld aynı oranldrdd arttını- savdı, bugunkunun 3 kaıına vakın olmalıvdı Kasım sonu ıtıbanyle vuzde 68"ı aşan tuketı- cı fı>atldnndakı vılhk artış da. 1992 vılınm tdmamında vuzde 70 enflasyon sınvalı verdış go/ GELİR VERGİSİNE DİLİM HAKSIZLIĞI 1981 1982 1983 1964 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 YILLAR ->nune alındığında gelecek yıl bunun 127,5 mılyond çıkanl- mdsı gerekıyordu Gelır \ ergısı dılınıleı ının enı- lasyonun gensındc kalarak. uc- retlerdekı vergı yukunun gıttık- çe arıtırması. 1982-86 >ıllan arasınddkı hukumctlenn bu yolda duzenlememe yapmama- sından kaynaklandı Bu 5 vıl suresınce ortaldma enflas>on vuzde 40 olarak gerçekleştığı halde. ılk dılım hep 1 milyon lı- rada kaldı Dolavısıyla vergı ynku bu sure ıçınde yanya yakın oranda artmış oldu Yapılan değerlendırmede, bu onemlı sapmajla bozulan uc- rct-\ergı dengesının 1992 yılında da duzeltılemedığı vur- gulandı Hükumet bu vılın başında ılk dılımı 75 milyon lı- ranın uzennde hesaplasaydı, aradakı fark kapanmış ola- caktı Bu sayede bugün yıllık brut gelın 75 milyon lırayı aşan ucretlı yüzde 40 oranı uzenn- den Gelır Vergısı odemeyecek- tı Şu gunlerde yuzde 30-35 sevıyesınde vergılendınlen uc- retlı kesım de dıhmler böyle be- lırlenseydı, yuzde 25'lık en du- şuk orandan vergı odemeye de- vam edıyor olacaktı Beklenen düzenlemeler Yapılan yorumda "Huku- met \ergi konusunda reform rutelığınde bır düzenleme yapa- cağını ve bu çerçevede ucretlılc- nn Gelır Vergısı yukunu azal- tacağını vaat etmış, bu doğrul- tuda ılk olarak Gelır Vergısı dı- hmlennı gerçekçı olarak yenı- den saptayacağmı açıklamıştı Hukumet gerçekten de Gelır Vergısı dılımını yukselttı Amd bu yukseltme bır oncekı yılın enflasyon kaybını bıle telafı et- meyen duzeyde oldu" sapıa- ması vapıldı Bu çerçevede Ge- lır Vergısı'nde yapılması bekle- nen düzenlemeler şoyle sıra- landı *Gelır Vergısı ılk ve ıkıncı dı- lımlennın yıllar boyu yanlış saptamalarld oluşan dengesızlı- ğını teldfı edıcı bıçımde yenıden saptanmalı *İlk dılıme uygulanan yuzde 25'lık vergı oranı duşürulmclı *Gelır Vergısı nden muaf tu- tulan ucret mıktan gerçekçı bır bıçımde arttınlmah OECD, 1993 ve 94 için hiç de iyimser değil Dünvaıuıı fah karanlık! • İşsızlığı temel sorun olarak goren Ekonomık îşbırhğı ve Kalkınma Orgutifnun 1993-94 döne- mıne ılışkın rapordd. ı^stz sayısınınyenıvılın sonunda 35 mılyona yaklaşacağı ongoruluyor P4RİS(AA)- Ekonomık Iş- bırlıeı ve Kalkınma Öreutu (OECD). Turkıve'nın de ddhıl olduğu 24 sdnayıleşmış ulkede. 1993 yılında canlanma beklemı- yor Işsızlenn sayısında ?rtış ongoru> or OECD ve gore. sanayıleşmış ulkelerde. tuketıcı ve kamu borçlanmdldnn yukseklığı ve guvensızlık oiamının canlan- mayı engellemesı nedenıyle. ış- sız sayısı 1993 yılı sonunda 34 milyon kışıyle yaklaşacak OECD ülkelennd'e 1992 de 32 3 milyon olan ışsızlenn savı- sının 1993 yılı sonnuda 33 8 milyon kişiye. yüzde 7 9 olan ış- sızlık. oranının dd >uzde 8 3'e yukselmesı beklenıyor 1990'da sadece 4 OECD ulkesınde ışsRİık oranı ıkı hanelı rdkam- larla ıfade edılırken. bu sa\ı 1993 - te IFeçıkacdk Amenkan ekonomısındekı hafıf canlanmanın dunva eko- nomısıne olumlu etkısı, Alman ve Japon ekonomılenndekı za- yıflıklar karşısmda azalacak Dunya ekonomısı yenı yılda yuzde 2 den fazla buvumeve- cek Yuzde 3 luk buyume hızı- na. ancak 1994'de ulaşılabıle- Zenginler de ağlar... OECD'nın öndegelen sanayıleşmtş ulkelennden oluşan Y edıler Grubu (G-7) hakkında 1993%e 1994 yılı projeksıyonlan şoyk ABD: ABD ekonomısı 1993 ve 1994'te yavaş da olsa bıraz ıvmekazanacak Faız oranlannın düşuk olması ve tuketıcılenn ekonomıye guvenlenrundrtmasıyU 1992'de yüzde I 75 olanGSYİHartışı 1993 : teyürfe2 5'e. 1994'te ydzde 3'e y üksclecek Ekonorrudekı zayıf canlanma ışsızhğı pek azaltmayacak. halen yüzde 7.2'de seyreden ışsizlık orarunda sadece bınde75du$uşbeklenıvor ABD'dehalen yüzde 3'te seyreden enflasy on oranının yenı yjlda yüzde 2'ye ınmesj bekJenıyor. uzun vadelı faız oranlan da düşecek Japonya: Japon ekonomısınde 1991 yılı başından ben surenya^aşlama trendı durdurulabılse de yenıden canlanma uzun za- man alacak ve vavaş gercekieşecek Afmanya: Almanya'nm buyüme hızı 1993'te duşük kalacak. enflasyonun ve faız oranlannın düşmesıyle.ancak !994'te vukselebılecek HemAimanyahemdc Avmpa'da 1993-94 donemındeekonomık canlanma, büyuk ölçude mab polıtıkalann derknıp toparianması ve ucrettenn ızleneceğı trende bağlı olacak Malı dısıplın sağlanamaz ve ucret artışlan dalrenlenemezse, Avrupa'da faız oranlan duşurulemeyecek Fransa: 1993 yılı buyüme hızı her ne kadar AT ulkelen ortalamasırun uzennde seyredecekse decanknmada yetersızlık. ışsızlığı yaygınldştıracak Halen yuzde 10 4"te beyreden ı^sızlık oraru 1993'unüuncıyansında yuzde 10 9"ayukseidıktensonrabelkı 1994'te ınecek. İngütere: 1993'ün ılk yansında hafif canlanma beklenıyor 1993'te yüzde 1.3'luk buyüme beklenıyor Sterlırnndeğerkaybınederuyte enflasyon kısavadedeyukselecek Ancak dafaa sonra geriieyecek ftalya:ltalyan ekonomısı 1994'tenıübaren dahahızlıbuyümeyebaşlavabibr Ancakçok kotu olan malı durumun duzcltılmesı gerekıyor Buyümehıandakı yavaşlamaenf- îasyonıst baskılan azaltıp ulke ekonomısını tstıkrarh buyüme yoluna koyacak Kanada: Kanada eıconomısı. buyuk olçüde ıhracataruşı sayesındecınlanacak vebûyume hızı I993'teyuzde2 5'eulaşacak Ancak ışsızlık yuzde 11 'ı aşacak Halen yüzde 2'nın altında seyreden enflasyon 1994 yılı ortasına kadar sadece yüzde 2.5'e yukselecek. cek 1993 yılındakı yuzde 2'lık buyume de hızla yayılan ışsız- lıkle mucadelede yeterlı olma- yacak fşsizlik sorunu OECD ulkelennde 1993 \e 1994'de ışsız kalacak olanlann çoğu, uzun surelı ışsızlık soru- nuyla cebelleşecekler Bu du- rum. ışgucunun becenlen ve moralının aşınmasının \anı sı- ra, malı zorluklara yolaçacak Yanm gunluk ışlere razı olanlar ıle artık ış bulma umıdını kay- bederek ı^ aramaya son vermış kısılenn dahıl edılmemış oldu- ğu gozonune alındığmda ışsız- lık sorunu daha vahım boyut- larda OECDye gore. yuksek ışsızlık oranının bır turlu ındınlmemesı. dunya ekonomı- sındekı mevcut durgunluğun oncekılerden çok daha farklı ozellıkler gostermesınden ka>- ndklanıvor Daha oncekı dur- gunluklardd ımalat sanayıı ve ınşaat sektorlennde yoğunla- şan ışsızlık sorunu, şımdı. hız- metler sektorunun çok genış kısmı ve "BeyazyakaİJİar" ıçın de soz konusu Dahası, sanajı- de yoğun yenıden vapılanma sonucu. ışsızlık. eskısı gıbı geçı- cı değıl. kalıcı haledonuşuvor Bu karanlık tablo karşısmda. hukumetlenn. ekonomık can- lanma ıçın ellenndekı her turlu ımkan ve fırsatı yakalayıp kul- lanmalan gerekıyor OECD çevrelen. butçe ve kamugehrle- nnın gundelık ışlenn gorulmesı harcamalanndan, kamu altya- pı ve dığer kamu yatınmlan ıle eğıtıme kaydınlarak. ekonomı- nın genelınde venmhlığın artı- nlmasını onenyorlar Bu onlemlere rağmen, dunya ekonomısındekı buyume. bek- lentılenn gensınde kalırsa. Ja- ponya'da faız ındınmı. Alman- ya run da faızlen hızla aşağıya çekmesı kaçınılmaz olacak OECD ulkelen, kısa vadede ekonomıve ıvme kazandmr- ken, orta vadede enflasyon, bütçe açıklannın duşuk tutulması hedeflennden de uzaklaşılmaması da gerekecek Eşinize, Çocuğunuza, kendinize en iyi vılbaşı hedivesi... İSVİÇRE YAŞAM YaşamÇjArtırım Sıgortası İsviçre Frankına endeksli yaşam sigortası İSVİÇRE YAŞAM SKÎORTA SISTEMİ BAŞVURU FORMU Sıgorta \ jptırjtjk Kı^ının Vlı Vn udı \ crı \e Tanhı 18 55 \aşındakı herkes _JEn jz 10 \ıl Mirelı JÇtKugunu/ torununu/ ıçın ge^erlı -I Prımler \ jllık pe^ın 1200 Fr , 2 Taksitte 605 12 Fr , 4 Taksıtte 303 85 Fr J Bırden razla polıçe olanağı Pn n Tafısılaıı l^ n Ba^Mtrufaıak P'inı Odcnu Turu \ ıllık U00 . ödeme Şeklı Pt M ı (, ek G K^ı'ıKırı 3 kart luru • VI'1 kart \ o Banka Talımat Mektubu D Sıgorî ıdan t ndjlanacak kışı Mgona lutten ıs ıkiuını/ Adres D IM, Fr Tel Tel 6A\lık 605 12 Is\ A • MAisTERCARD Banka Uiı \ı vapıırandan rMşkası ıse No No D > AUık ?r 303 85 Isv EUROCARD Vade (,ocuk torun O Fr Is\ içre Sıgoru \ Ş Istıklal Cjd Zambak Sokak No -4 1 Booglu 80080 ISTANBUL fcl (c ) n 310 49 50 (20 hat> 310 75 50 (12 ku ^ ukarıda vtrdıgım hılgılerın dogru nldugunu \e ba^\"urum >ırasjnda tedavı olma\ıp 5i(>orralanma\a manı bır haıtahgırı buJunmadıgını be\an ederım Isviçre Sıgorta nın 358215 \'o lu Pobta Çekı hL-babınj latırmıj oldugum 500'KX) TL îu annd ıkı PTT nakHu?u ckttdlr Krcdı Kartı ıle ıKİenıe vapacak kıjıler ıçın Ilenkı takstlerımın odenmesmde Q \lUık 12(30 Is\ (r • jlıı a\Iık 605 12 Isv Pr Q uç a\lık 303 8ı Is\ Fr Mcrke^ Bankı*ı Dtnı/ Saıış kuru u^tnnden Turk I tra>ı o! ırak vadelenndc kredı kartımın hc-.ıH n.ı bcv\ kjıdedıimesım onmUrım Bı- Sahıbının Imzav Tarıh 'Gelece^iniy.ivepanmızıİSVİÇREYAŞAM'dagüvencŞjkınıiühn. ITO bankalardan şikâyetçi Ekonomi Senisi - BanLılann komıs>on, provızyon adı altm- da aldıklan masraflann fahış olduğunu ve muştenler arasın- dd farklı uvguldndığını savu- nan Istanbul Tıcaret Odası Bdjkanı Ataky Şahınoğlu. Devlet Bakanı Tansu Çıller. Hazıne ve Dış Tıcaret Muste- şan Tevfik Altınok ve Merkez Bankası Başkdnı Ruşdu Sdra- coğlu na bırermektupgondere- rek banka masraf ucretlenne Bakanlar Kurulu Karan ıle getınlen serbestbğın kaldınl- mdsını ıstedı Aynı bankanın değışık şubelennde bıle ışlem- lerden alınan ucretlenn farklı olduğunu ılen suren Şahınoğlu komısvon provızvon gıbı masraf ve ucretlenn fıstelerha- lınde banka şubelennde ılan edılmesının zorunlu kılınması gerektığını" soyledı Bakanlar Kurulu'nun 3 Ekım 1992 tanhlı karan ıle bankalann masraf adı altında tdhsil ettıklen meblağlann ;>er- best bırakıldığını hatırlatan Şa- hınoğlu şoyle devamettı "Ban- kdlann bazı hatırlı ve buyuk mebldğlardd ış yapan muşten- lennden hıç komısvon ve mas- raf almadıklan, bunun vukünu de küçuk ve orta ışlctmelere uy- guladıklan tanfelere bındırdık- len ıfade cdılmektedır Aynca bankdldnn bu fasıldan sağla- dıklan kârlan. her ay sonunda dığer kdlemlere dktanlarak he- saplarda açıkçd gozukmesını engelledıklen belırtılmektedır" Şdhınoğlu ""Mdsraflara getı- nlen serbestı kaldınlmalıdır Farklı uvgulamalan torpule- mek amacıyla bankalann hava- le çek, senet odemelcrı gıbı hız- met turlenvle ılgılı olarak talep ettıklen komısvon. provızyon gıbı masraflan, her şubede muştenlennın kolaylıkld go- rebıleceklen bır lıste halınde ılan etmelen zorunlu kılınmalf şeklınde konuştu Isıızu-Mazda işbirlıği TOKYO (AA)- Japonya'da otomobıl satış ve ıhracatı su- reklı genlerken, fırmalar ara- sında çeşıtlı alanlarda ışbırhğı- ne ılışkın gorüşmelenn trafığı hızlandı General Motors un yuzde 37 sıne sahıp olduğu Japon Isu- zu. Honda ıle yaptığı ışbırhğı goruşmelenrun yanı sıra Maz- da ıle de goruşmelere başladı Honda'nın ABD'dekı dağıtım ancınnı kullanmak ısteyen Isu- zu, Mazda ıle dızel motorlu araçlar ıçın teknolojı paylaşımı konusunda araştırma >aptıkla- nnı açıkladı Ford Motor'un yuzde 25'ıne sahıp olduğu Mazda ıse ekono- mık durgunluktan en çok etkı- lenen fırmalar arasında yer ah- yor Mazda ABD ve Kanada - da yenı lüks otomobıl uretım planını ıptal ettığını açıkladı Japonya otomobıl üretıcılen bırlığı rakamlanna gore, oto- mobıl satışlan kasım ayında aeçen yılın aynı donemıne gore yuzde 11 9. otomobıl ıhracatı da >uzde 12 oranında genlemış bulunuyor ÎŞÇÎNİNEVRENİNDEIV ŞÜKRAN KETENCÎ ILO Sözleşmesi Şovu Özal' Turkıye ıçın lukstur' gerekçesı ıle ıs guvencesıne ılışkın 158 sayılı sozleşmeyı veto etmemış olsa Meclıs'ın onayından geçen ILO sozlesmelerının kamuoyu farkına bıle varamayacaktı Cumhurbaşkanı 158 sayılı sozlesme- yı Meclıs'e gerı çevırmekle de kalmadı Arka arkaya ver- dığı demeçlerle saldırgan ve tahnk edıcı bır uslupla sert bır tartışma ortamını da yarattı Calışma ve Sosyal Gu- venlık Bakanı Mehmet Moğultay ıle TISK Başkanı Refık Baydur basta olmak uzere taraflar arasındakı tartışma doğal olarak daha da keskınlestı Iş guvencesı sorununun sağlıklı tartışılabıleceğı bır ortam tumu ıle ortadan kalktı Bır yılın ış guvencesı de dahıl, butun can alıcı ışçı sorun- larının hıçbırıne çozum getırılemeden boşa geçmesını sağlayan sağırlar dıyaloğu daha belırgın bır bıçımde orta- ya çıktı Çok dıkkat çekıcı değıl mı? Cumhurbaşkanı her yenı demecı ıle ışverenlerden cok daha keskın bır uslupta, ış guvencesı sözleşmesi ve yasa tasarısına catarken, huku- metın DYP kanadı konu hukumetı ılgılendırmıyormuş- çasına sessız kalıyor Sozleşmeyı oybırlığı ıle kabul etmış Meclıs, parlamenterler duyarsız Sendıkalar kerhen tepkı gosterır konumda Cumhurbaşkanı sozleşmeyı ımzalamıs ve bugun yu- rurlukte olsaydı uygulamada ne değısecektı? 158 Sayılı ILO Sözleşmesi oylesıne genel ıs guvencesı hakkında en altsınırları belırleyen bırsozlesme kı bugunku ıstençıkar- maları ozgur bırakan yasal düzenleme bıle soz konusu sozleşmenın temel ılkelerıne aykırı duşmuyor Sadece haksız çıkarma ıddıalarında ıspat yukumluluğu yargıda ışverene duşuyor Açıkcası ortada ışcının canını yakan kıtlesel çıkarmaları keyfı çıkarmalan durdurabılecek, uygulama değışıklığı yaratabılecek bır durum yok özal ve ışverenlerın soz konusu sozleşmeyı Avrupa ulkelen- nın de ımzalamadığı ıddıalarına gelınce Cok doğru An- cak Avrupa ulkelennın pekçogunun anayasaları ve yasal duzenlemelerınde en temel bırcok ınsan hakkı ve grev hakkı laıklık ılkesı de dahıl onemlı bırcok düzenleme yok Sorun olmuyor Gerek duyulmuyor O ulkelerde zaten bu temel haklar tartışılmadan doğal olarak uygulanıyor 158 sayılı sozleşme Almanya da çalışan bır ıscının bu konuda sahıp olduğu haklarm cok gensınde kalabılır Onun ıcın fazlaca bır onemı ve anlamı olmayabılır Ama ış guvence- sı duşuncesının dahı yer etmedığı Turkıye de ışçıler ıçın bır anlamı vardır Buna dayanarak ış guvencesı hakkını ısteyebılır savunabılırler Özal'ın 158 Sayılı ILO Sözleşmesi nın ımzalanmadığını soyledığı ulkelerden hangısınde bızdekı keyfı ışten çıkar- ma hakkı duzenı var? Hepsınde haklı bır neden ol- maksızın ışten çıkarma yasağı yerleşık hukuk duzenı ola- rak var Hepsınde sıstem olarak belırlı kosullardakı haksız çıkarmalarda ışe lade kavramı var En azından ışe lade yerıne geçecek ozel ek tazmınatlara hukmedılebılı- yor Her yıl yuzbınlerle ışçının sadece sendıkal haklarının ellerınden alınması toplusozleşmeler ıle kazanılmış uc- retlerının asağı cekılmesı ıslerın taseronlar elıyle yuru- tulmesı ıcın ısten çıkarıldığı br ulkede yaşıyoruz Is gu- vencesmı kağıt ustunde de olsa gundeme getırecek ışçı- ler ve sendıkalara hak arama kapılannı aralayabılecek 158 Sayılı ILO Sözleşmesi nın Cumhurbaşkanı tarafından veto edılmesı hazırlanan yasa tasarısının Bakanlar Ku- rulu nda bekletılmesı ışverenlere bır kazanım gıbı gozu- kebılır Bır ısyerınde toplusozleşme duzenının uygulan- maması toplusozleşme varsa yukselen ucretlenn ışç» çı- karmaları ve dusuk ucretlı yenı ıscı calıştırma ıle aşağı cekılmesı, ıslerın yan şırketler ya da taşeron sırketter aracılığı ıle yurutulmesı şuphesız cok da kazançlı gelebı- lır Ancak taseronlasmanın sanayıye mafya duzenını sokmak olduğunu gorememek, sendıkalızmden kaçışın uretımde verımlılık ve ış barışına kavusamamak ıle esan- lamlı olduğunu yadsımak ışverenler ıçın kazanım değıl- dır 20 mılyonun uzennde çalısma çağında nufusu olan bır ulkede toplu pazarlık hakkını kullanabılen çalışan sayısı 1 milyon gıbı dusuk bır duzeye çekılmışse bu sen- dıkalı ışçının de 700 bını kamu çalışanı ıse ozel sektorde, sanayıde çalışan toplam ışçının ancak onda bın sendıkal hakları kullanabılıyor onda ucu yasal sozleşme kontratı- na sahıp sıgortalı dığerlerı ıse matya tıpı uretımde kaçak çalıstırılıyorsa Ortada ozellıkleçağdas uretım artısı ıste- yen sanayıcının korkması gereken cok carpık bır tablo var demektır Tahrıklere kapılmayı duygulara hoş gelen kısır tar- tısmaları bır yana bırakıp ışcının en doğal haklarından bın olan ıs guvencesı keyfı çıkarmaları sınıriayabılecek cağ- daş ışletmelerın kurumlaşmasını sağlayabılecek bır ya- sal duzenın sağlıklı tartısılması olusturulması zamanı gelmts gecmıştır Cumhurbaşkanı ne derse desın, ışve- ren - ışçı - hukumet uçlusu ucuz sendıkal ve sıyasal pole- mıkten vazgecıp ıttıfak noktalarını bulmakdurumunda ve zorunluluğundalar IKV'nin yeni başkanı Aloğlu: ' AT'ye iyi niyetliyiz' Ekonomi Servisi - Jak Kdmhı nın ıstıfasının ardın- dan Iku^adı Kaikınd V'akfı başkanlığı gorevını ustlenen Sedat Aloğlu dun duzenledığı basin toplantısında hükume- tın Mnırh tuttugu gumruk ın- dınmlennın AT tarafından ıvı nıyet adımı olarak değer- lendırılmesı gerektığını belır- terek AT ıle tam uvelık mu- zakerelennın hemen başla- mdsını" ıstedı 1993 başından ıtıbaren" gumruk ındınmlenvle bırlık- te tek vergı sıtemıne geçıldığı- nı hatırlatan Aloğlu. Gumruk Vergısı dışındakı kalemlenn fonda toplanmasının usgun bulunduğunu ve bu karann ıthalat mahvctını vukselt- mcyeceğınısovledı Hukumetın bır tarafun gumruk ındınmıne gıderken bır taraflan da fon oranlannı arttımnavd (.ah^nğı şcklındekı bır soru uzennc dc Aloğlu Gumruklerın hcpsını j\nı dnda vc nıspette d/altacdgi7 dcmek ?orunda dcğılız Üy- • Hıikümetın sınırlı tuttuğu gumruk ındırımlennın Topluluk tarafından hoşgörüyle karşılanması gerektığini ılen suren Sedat Aloğlu'AT ıle müzakereler hemen başlamalıdır' göruşünde gulama genelde 1996'da ta- mamlanması gereken gumruk bırlığıne gıdıcı ılk adımdır Onemlı olan ıvı nıyetlı adımlar atmaktır' dıye konuştu Gumruk bırhğının amaç de- ğıl, AT">e tam uyebk ıçın bır araç olduğunu behrten Aloğlu •Gumruk bırlığı ındınmıne evetdıvoruz Ama bu sure ıçın- de taraflar tam uvelık takvımı uzennde anlaşmaya var- mdlıdır"dcdı AT'nın Türk tekstıl ve kon- teksivon urunlennde olduğa gıbı kota. telafi edıcı ve antı dampıng vergılen uygula- mdsını de eleştıren Aloğlu, Tür- kıyc nın tam uvelıkten once gumruk bırlığını gerçekleştıre- ceğıne dıkkat çekerek gumruk bırhğının jaratacağı sektorel sorunlann çozulebılmesı ıçın uvo ulkelerıçın geçerlı mekdnız- malann Turkıye ıçın dedevreye sokulması ve Turkıye nın lop- luluğa uvum sağlamdsi ıçın ge- reklı nidlı >ardımldrd hemen ış- lcrlık kaZiindınlmasını ıstedı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle