16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 29ARALIK1992SAU 10 TELEVİZYON GMvHLMLERİ St. Muhabbet Kuşu (09.30) Aynı kadıru seven; biri yoksul, öbürü zengin iki erkeğin aşk ve çatışma öyküsü. O.NuriErgün'ün 1969'daSafaÖnal'msenar- vosundan alarak yönettiği; Sadri Alışık, Sevda Ferdağ. Sülev- man Turan, Şaaye Moral, Necdet Tosun'un oynadığı "Mu- habbel Kuşu' önemsiz birçalışma. * .— Sara'ya 2 Katır (10.50) (Two Mulesfor Sister Sarah) - Star'ın 'müzmin' tekrarlann- dan biri daha. Müteveffa Don Sıegel'in fılminde. sert kovboy Clint Eastvvood'la delişmen rahibe Shırley MacLame'ın ilişki- sini ızlemeyen sinemasever kalmadı sanınz. 1970 yapuıu, 100 dakıka. *•* @mYalnız Adam (12.28) Naluk Bayian'ın 1974yılında Erdoğan Tünaş'ın senaryosun- dan uyarladığı "Yalnız Adam". Cüneyt Arkın ve Semra Özda- mar"ın başkahramanlannı canlandırdığı biraşk veserüven öy- küsünü anlatıyor. Süieyman Turan, Erol Taş, Turgut Boraîı. Şükriye Aiav. Ceyhan Cem, Atılla Ergün, Altan Giinbay. Uğur Salman da oynuyor. * Can Düşmanı (14.20) Bırbirinı seven iki gençle. bunlan ayırmaya çalışan bir adamın öykiisü. Semih Evin'in 1966'da yönetmen, senarvocu, yapımcı oİarak imzaladığı "Can Düşmanı' adlı sıradan fiJmde Fikret Hakan. Selma Günen. baterist Vasfi Uçaroğlu başlıca roller- delcr • 113 Veda Türküsü (I6.30) Zengin amca kıana aşık ûlan yoksuJ delikanhnın öyküsü. Yü- cel Uçanoğlu'nun 1986"da senaryosunuyazarak yönettiği Ve- da Türküsü'. başroldeki Mahmut Tuncer'in türküleriyle süs- lenmiş önemsiz biraşk melodramı. Sema Tamer, Atilla Ergün, Hayati Hamzaoğlu, Mehtap Arda oynuyor. * >ana Dönmeyeceğim (20.30) Yıllar önce iğfal ettiği bir bahçıvan kızıyla yeniden karşılaşan bira\ukatın öyküsü. 1969yılmda Mehmet Dınler'in. Erdoğan Tünaş'ın senaryosundan uyarladığı, adını o dönemin sevilen bir şarkısından alan "Sana Dönmeyeceğim'. Türkan Şoray'ın geçmiş dönem çalışmalanndan biri. Muraı Soydan, Suzan Av- cı, Hayn Caner, Aliye Rona da oynuyor. * ı Alamancının Karısı (20.40) Çalışmaya gıttiğı Almanya'da, yaşamına giren yabana bir ka- dın yüzünden köyde bıraktığı kansını (Hülya Avşar) sahte bel- gelerle bosavan bir gurbetçi (Korhan Abay), çocuğunu da ala- rak ortadan kaybolur. Orhan Elmas'ın 1987'de Safa Önal'ın senaryosundan filme aldığı "Alamancınin Kansı", yurtdışında yeni bir düzen kuran. ancak hıçbir zaman uyum sağlayamayan işçilerimizin bircysel ilişkilerine, dnsel yaşantılanna eğilen bir gurbetçi dramı. Baki Tamer. de oynuyor. -k-k EE Bir Teselli Ver (20.45) Çalıştığı fabnka sahibinın kızı Nermin'in (Tülin Örsek) araba- sını onanrken aşık olan musikiye düşkün Orhan Usta (Orhan Gencebay). besteleri ve şarkılanyla kızın gönlünü çaldıktan sonra hem onun ailesi hem de sözlüsü Vedat'la büyük birçatış- mavagirmekzorudakalır. Lütfı Ö.Akad'ın 197 l'de yönetmen ve scnaryocu olarak ımzasını laşıyan "Bir Teselli Ver". arabesk ustası Orhan Gencebay'ı şarkılan ve görüntüsüyle ekrana geti- ren sinema vaşammdaki ilk fılmi. Kadir Savun, Osman Alya- nak. Güzin Özipek. Turgut Borali. Danyal Topatan. Feridun Çölgeçen. Aydın Tezel'in de oynadığı 'halkçf bir karakter taşı- yan şarkılı iş Jllmlerinebirörnek. -k-k "•© Yıldızlara Doğru (21.10) 1 Losi in the Stars, - Güney Afrika'da kaybolan oğlunu ara- mak için kentegelen bir rahip. burada ummadığı acı gerçekler- le karşılaşır... Güney Afnka'daki ırkçılık sorunlanna yıllar ön- cesınden değinen müzikal bir fılm. Bir oyundan uyarİanan fıl- min müzıklerini. ünlü Alman bestecisi Kurt Weilİ hazırlamış. Bu NVeıll'ın son müzıkli oyun çalışması olmuştu. Tiyatro uyar- lamalamla tanınan Daniel Mann'ın yönettiği fılmde. Brock Peters. zenci oy uncular Raymond St. Jacques ve Melba Moore başrollerdc. "Özgürlük Çığlığı". Kuru, Beyaz Bir Mevsim" gibi filmlerin atasını ve müzikli biçiminı görmek açısından ilginç olabilir. I974yapımı. HOdakika.** i#- Çifte Görüntü (23.10) (Douhle Exposure) - 1930-40'lann hırslı kadın fotoğrafçısı Margaret Bourke-White'ın ve ünlü yazar Erskine Caldvvell'la olan gönül ilişkisinin öyküsü. TV için yapılmış bir biyografik film. Farah Favvcett, Frederic Fornest oynamışlar. Lavvrence Schillervönetmişti. 1989yapımı, lOOdakika. -kit Atilla Dorsay'ın yabancı, Turhan Gürkan'uı yerii, film değer- lendirmeleri:* Sıradan, **İzlenebilir, **K.açırmaym, •*•• Başyapıt. RADYOLAR Mmra 1 05.00 Habcrlcr 05.05 Türkuler Geçıdı. 05J» Şarkılar ve Ovun Havalan. 06.00 Vurtlan Haberler veDenız Hava Raporu. 05.15 Gun Başlarken. 07.00 Haberler 07.05 Hcr>> Bızlcr İçin. 07JO Hdberler 07.40 Gûııfc Gefcn (I). 09.40 Arkast Yarın. 10.00 Hjherler. 10.05 OnuncuŞaaı (2). 12.00 Haberler. 12.10 Havatın İçın- den. 12.50 Rcklamlar ve Rad>o Program- Un. 13.00 Haberler. 13.15 Türk Halk Çalalanndan Ezgıler. 13-30 Bolgcsel YaÇın ve Reklamlar. 17.00 Haberler. 17.05 Kadın Gozü>lc. 17.25 Hdfif Mııak. 17.35 Haftanın Çocuk ŞarkiM. 17.40 Ço- cuk Bahçesı. 17.55 Bu Dünya Bızım. 18.00 Hdbcrlcr. 18.05 Ak$amdan Akşama. 18^5 Bölgcx?l Yayın vc RekUmlar. 19.00 Haberler. 19.30 Beruber ve Solo Şarkılar. 20.00 İ>ı Lvkular ÇocukUr, 20.10 Bera- bcr \c Solo Turkuler. 20.40 Turkce Sozlu Haflf Muzık. 21.00 Habçrlcr. 21.05 Saz Escrlcn. 21.15 Turk ve İslam Dünyası- ndan. 21.30 Turkuler Gcvdı. 2100 Kücuk Kt.nser. 22.30 Sohsller Gccıdı. 23.00 Hahcrler. 23.15 Geecnın İçınden 14). 00-55 Gunun Hdberlennden Özetler. 01.00 Program ve Kapanij. RADYO 2 07.00 Aolı> Program ve Haberler. 07.05 Sotıstlcrden Scçmeler. 07J0 Haberler. 07.40 Turluler ve O>un Havdlan. 08.00 Sdbah Konvn. 08J0 Bcrabcr vc S<'lu Şjrkıljr. 09.00 Haberler. 09.05 l,ıxuk Bahı,eM. 09.20 Ekıınomı Dcrpsı, 09.35 (,'eytlı Vlu/ık. 10.00 YordcrımıİTürkule- nmı/ ve Fl.ıik Şunmı/ 10.20 Edebı\dt Dünv.ımı/dj Kım Kımdır' 10.40 Turkce S<wlü Hjfıf Mûzık. 11.00 Haherier. 11.05 Eğitim Dûmamız. 11J5 Hafif Miızık. 12.00 Sızın fpn SeçDklenmız. 13.00 Ha- berler. 13.15 Turk Hdlk Çatalanndan Ez- gıler. 13.30 Aeaçlann Dılmden. 13.45 Ha- fıf Mozık. 14.00 Yabancı Dıl Dera. 15Ü0 Hdberler. 15.05 Şarkılar. 15.20 Turkuler GeçıdL 15.40 Arkda Yann. 16.00 Eğılım Dün>ami2, 16.30 Yurttatı Scslcr. 17.00 Haberler. 17.05 Günümûzde Caz. 18.05 Tdsavvuf Musıkıst ve Saz Eserlcn. 18-30 Dın vc Ahlak. 19.00 Haberler, 19.30 Tûr- küler Geçıdı. 20.00 Yabancı E>ıl Dersi. 21.00 Bcraber ve Solo Turkuler. 21J0 Ha- fifMuzık.22.00KlasıkTürk Musıkısı Er- kekler Korosu. 22J0Tûrkçe Sozlu Hafif Muzık. 22.45 Bir Roman Bir Hıkaye. 23.00 Hdberler. 23.15 Solıstlerden Bırer Şarkı. 23.40 Hdfıf Mıizık. 23^5 Muzıkte ız Bırakdnldr. 0035 Gunun Haberlenn- den Öretler. 00.58 Progrdm ve Kapanış RADVO3 0^.00 Açıh,. Proeram ve Haberler, 07.05 Gune Ba>Iarken. 08.00 Sdbah lcm Mûak. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah Konsen. 10.00 Muzıkh Dakikalar. 11.00 Öğleve Doğru. 12.00 Haberlcr. 12.15 Fransa'dan Muzık. 12.45Çağdaş Tûrk Sdnat Mûzığı. I3JJ0 Muzık Türlcnnde Elkılc>ım. 14.00 Haberler. 14.15 Muzık Tunelı. 15.00 Per- de Açılı>or. 1SJ0 Çalgılann Dılı. 16.30 CM Sdnatı. 17.00 Hdberler. 17.15 Ok>a- nuv 18.00 Mcreck. 19.00 Hahcrler 19.15 Mu/ık DunvaNindan Sayfalar. 20.00 Al- m.ıncd Melodıler. 20J0 Bır KonM.r. 2100 Haberler. 2115 Gcccnin Getırdıklcn. 23.00 Yenı Mu/ık. 24.00 Gece vc Müzık. 0035 Guı:ün Habcrlenndcn Özctlcr. 9038 Program vc Kdpanış 'Susam Sokağı'nın yaymdan kaldınlmaması için imza kampanyası başlatıldı 'Sıısam SokamIU seviyorıız'n__ i _i_ _ y / A J _ I * _ _i_i_ _ i _ ^ m I^*JL ^ n > - • * , • T* . . ^ ^ , _ . Şu ana kadar 6-60 yaş arasmdaki yaklaşık250 kışı- nin imzaladığı metinde, "Mariayı değil Kırpığı, He- Man'i değil Minik Kuş'u ve diğer tüm sevdikleri- mizle Susam Sokağfnı istiyoruz. Aksi takdirde TRT TV yayınlannı izlemeyeceğiz" deniliyor. imzalarla. TRT yöneticilerine sesini duyurmaya çalışıyor. Miniklerin. çizdikleri gü- lümseyen bebek resimleri ve çiçeklerle imzaladıklan kampanya metninde, TRT ŞEBNEMGÜNGÖR ANKARA - Uzmanlann. özellikle okul öncesi eğitim alma imkânından yoksun ço- cuklann gelişmesi açısından olumlu bulduklan Susam So- kağı adlı programın. üretimine "Milli kültüre uygun olmadığV' gerekçesiyle TRT tarafmdan son verilmesi. eğitimcilerin yanı sıra minikler ve anne bab'alar tarafından da büyük tepki top- ladı. TRTnin bu karan karşısı- nda Ülker Can Özbey isimli 6 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi, avukat anne ve ba- basının da yardımıyla, Susam Sokağı'nın devam ettirilmesi amacıyia bir kampanya baş- latü. "Okula başlamadan önce en çok seyrettiğim program Susam Sokağı'ydı. Kırpığı, Minik Kuşu. Kurabiye Canavan'nı çok seviyorum. Sayı savmamı öğrenmemde Susam Sokağı çok yardımcı oldu. Hem hayvanlan da ta- nımış oldum" diyen minik Ül- ker. kendısınden küçük kardeş- lennın de bu programı izlemesi gerektiğıni, anne ve babasının yardımıvla kampan>ayı baş- lattıklannı sövledi. Ülker Özbey'in yaklaşık 1 hafta önce başlattığı "Susam Sokağı'nı ıstivoruz" kampan- yası. yaşıtiannın yanı sıra avukat olan anne ve babasının çalışma arkadaşlan ve Ankara Adlıyesi çalışanlan tarafından da büyük destek görüyor Anne Esın Özbey ile baba Hasan Basri Özbey kampanva meiınlennı çalışma arkadaşlan. diğer av ukatlara ve adliye men- suplanna ımzalatırkcn. Ülker de arkadaşlanndan topladığı "Biz aşağıda imzalan bulu- nan çocuklar. öğrenciler. öğretmenler. anneler ve ba- balar öğrendik ki. TRT ku- rumu Susam • Sokağı adlı programı. mılli kültüre uygun olmadığı gerekçesi ile yayından kaldırma karan almış. Bu gerekçeyı anlayamadık ve komik bulduk. Çünkü: yanlış Türkçeli, yanlış şeyler aniatan bunca Latin dizileri. polısiye diziler varken. bizi eğiten. katkısı olan Susam SokağYnın yayından kaldınlması karan, çocuklara ve özellikle okul öncesi eğitim kurumlanna gidemeyen milyor.larca çocuğa >apılmış büyük bır haksızlıktır. Lütfen bu haksızlığa son vermek için biran önce ka- rannızı geri alınız. Aksi tak- dirde. TRT TV yayınlannı izlemeyeceğiz. Maria'yı değil Kırpığı, He- Man'i değil Mınık Kuş'u ve di- İngiliz CTAV şirketi ile TRTnin ortak yapımı olan Susam Sokağı, bugüne kadar 120 ülke televiz- yonunda gösterilmiş. Türkiye'de şu anda eski çekimlerden yararlanılarak yayımlanıyor. yetkililerinden, özellikle okul öncesi eğitim alma imkânından yoksun çocuklann geüşimıne olumlu katkıda bulunan Susam Sokağı adlı programın devam ettirilmesi isteniyor. Şu ana kadar aralannda an- neannelerin. dedelerin de bulunduğu 6-60 yaş arasındaki yaklaşık 250 kişinin imzaladığı metinde şövle deniliyor: cğlendıren değil tersıne korkutan bunca çızgı fılm varken. ne için yanşıldığını bılemediğımiz bunca yanşma programı varken. bu tür programların değil. çocuklar hatta bü\ükler için. eğitsel ve kültürel kaıkısı bılımce de ka- bul edilen, bizı korkutmayıp Eğlendıren. bizi okula ve lopluma hazırlamakıa buyük ğer tüm sevdiklerimizle Susam Sokağı'nı istiyoruz." İngılız CTW şirketi ile TRT- nin ortak yapımı olan Susam Sokağı, bugüne kadar 120 ülke televizyonunda gösterilmiş. Türkiye'de 260 bölüm olarak hazırlanan program. şu anda eskı çekimlerden yararlanı- larak vavımlanıvor. MERCEKLE BAKEVCA MAHMUT T.ÖNGÖREN Nasıl TRT'nin Başına Gelinir?.. Yeni yıla güzel giriyoruz. Yasaklar, engellemeler ve ayak oyunlarıyla... Polis, bir rastlantı sonucu gittiği Denizli'deki basıme- vinde ilkokul öğrencilerinin çıkardığı bir gazete sayısını görüyor ve "Ya bu uygulama ortaokula ve liseye de sıç- rarsa? Ondan sonra sağ-sol davası yeniden başlar" di- yerek savcılıktan gereken işlemi yapmasını istiyor. Polis. kitap fuarlarını basarak kitap ve yazar toplamış- tı. Şimdi sinemaya girip Ankara'daki örnekte de gördü- ğümüz gibi "Temel Içgüdü'yü topluyor. Radyo ve televizyonda ise resmı ellerin erişebildiği şimdilik tek kurum olan TRT'de de, PTT'nin kablolu tele- vizyonunda da filmlerin ve izlencelerin toplanması sü- rüp durdu 1992 yılında. Özellikle TRT yöneticileri "iyi topladıklan ", yani radyo ve TV yayınlannı çok güzel san- sürledikleri için 1992deyerlerinı iyi korudular. Ama şimdi de başımıza "el öpmesini" iyi beceren TRT genel müdür adayları çıktı. Bir de Başbakan ın otomobi- linin kapısını iyi açan TRT genel müdür adayları... Her- halde gazetenizin "Ankara Havası" sayfasında oku- muşsunuzdur, kimi üst düzey TRT görevlilerinin, görev- lerinden alınacağına değgin söylentilerin çıkmasından sonra Ankara Radyosu'nu ziyaret eden Başbakan'ın otomobilinin kapısını tutması ve zaten önemli bir yerde görevli olan bir başkasının ise Başbakan'ın elini TRT Genel Müdürlüğü'ne aday olduğu için öpmesi anlatılı- yordu. Şimdi böyle mi genel müdür olunuyor? "Bizim Kol- tuk" adlı Kanal 6 izlencesinde Talat Turhan'ın yaptığı açıklamalardan sonra, Ahmet Altan'ın sorduğu soru unutulacak gibi değildi: "Türkiye'de jetler uçunca mı in- san Genelkurmay Başkanlığfna atanıyor?" Talat Tur- han, Faruk Gürler'ın atanmasını böyle anlatmıştı. Şimdi de el öpünce ya da otomobıl kapısını açınca TRT Genel Müdürü olunuyorsa, bu işi en görkemli biçimde gerçek- leştirebilecek yüzlerce aday olsa gerek. 23aralıkakşamı.TV2'deki Kubilay izlencesini izlerken düşündüm şöyle: işte belli ki TRT'de hâla yaşayabilen bir iki dirençli TV yapımcısı kalkmış, bugüne dek hiç gös- terilmemiş belgesel nitelikteki kimi filmleri de kullana- rak irticanın günümüzdeki tehlikeli varlığından yola çı- kıp Kubilay olayını bir kez daha anlatmış. Ama bu izlen- ce herkesin ve özellikle de Menemenlılerin izleyemedi- ği yayın alanı dar TV2'den ve de 19.30 gibi erken bir saat- te gösteriliyor. Bu da bir çeşit sansür değil mi? Belki de TRT Genel Müdürlüğü koltuğunda oturmayı sürdürmek ya da bu koltuğa aday olabilmek için, el öp- mek ve kapı açmak yetmiyor. Bir de yayıntndan kaçınıla- mayan izlenceleri TV yayınlarında gözden kaçırmak için bu gibi ayak oyunları da-mı gereklı? TVPROGRAMLARI 07.00 07.00TV'l Açıhş-Gioı Bcışlıvor 07 00 HBB Açıhf-Prognıımlan Seçmeler hıiklal Marşı 07.00 interStar Çoaık Dııısi: Lussie 07.00 Kanal6 Günavdın Türkive 07.00 Sho*vTV S/ıoıı Bttilıvor 07.00 Teleon Çı:gi Film. Krifie ve Sfukarna 07.03 HBB Herke.se Gümıyclm 07.25 Teleon Çi:gı Film: Fırtına Knfları 07.30 interStar Komedi Dtisi: Acı Tatlı 07.50 Teleon Yerii Klipler 08.00 08.00 interStar İyi Günler Türkive 08.00 TV1 Haberler 08.08 TV2 Açıhf-Açıköğretim 08.13 TV'l GünBaihvor 09.00 09.00 HBB Dizi. Hayal Adası 09.00 Kanal6 Artı Pazarlama 09.00 ShowTV Sabah Esintileri 09.00 Teleon İyi Günler Türkive 09.00TVI ÇocukKıışağı 09.30 interStar Pembe Dizi: Emperatriz 09.30 Kanalö Türk Filmi: Muhabbet Kuşu 09.30 ShonTV Magazin: İşte Havat 09.30 Teleon Komedi Dtisi: Pupat\ alan Kopartmavm 09.30TV2 Açıköğretinı 09.45 HBB Çevre Kıtlübü 10.00 10.00 HBB Haberler ve Yol Dununu 10.00 interStar Pembe Dizi: Santa Barbara 10.00 Teleon MiniDizi: Gelecekteki Ycışum I0.00TVI Haberler 10.05 HBB Kadm Magazin 10.10 TV1 Müzikli Dakikalar 10.30 HBB Pembe Dizi: Marielena Fırtınusı 10.30TV1 Arkast Yaruı: Yalnızta Maria 10.50 interStar Sinema. Sara ya İki Katır \0.55T\l Salmcak 11.00 11.00 Kanal6 Stûdyoda Buluşatım 11.00 ShowTV TürkSineması: Belkı Bir Gün 11.00 Teleon Yerii Klipler 11.15 HBB V/7T \\.25J\lArkası Yaruı: Telefondaki Ses 11.30 HBB Hint Dizisi: Altm Ülkesi 11.58 12.00 12.00 GAPTV Çizgi Film: Şirinler 12.00 HBB Haberler ve Hava Durunnı 12.00 Kanalö Haherier \2MT\lGAPTV\eGeçiş 12 05HBBA/7T 12.10 Kanai6 Sinema: Gecenin Sırn 12.10TV1 Dizi.BoşYuva 12.20 HBB Pembe Dizi: Zavallı Manella 12.28 GAPTV TV'deTürk Sineması: Yalnız Adam 12.30 interStar Star Haber 12.30 SfaoHTV Dizi: Prenses 12.30Teleon/7w/>er 12.30 TV4 Açılış-Açıköğretim 12.35 TV'l BirSolist 12.40 interStar Dizi: San Francisco Sokakları 12.40 Teleon Komedi Dizisi: Bırak Beaver Yapsm 14.57 TV5 Açılç 15.00 13.00 15.00 interStar Star Dizi İluneı --i- - 15.00 Kanal6 Pemhe Dizi: Yalnız Kalpler \5.00T\l Haherier 15.00 TV5 Türkçe Dil Dersi 15.05 HBB Belgesel: Hayvanlar Alemi 15.I0TV1 Arkası Yaruı: Camila 15.16 GAPTV Anadolu dan Görüm'im \530T\'4 AçtkLise Programları \5.3OT\5 Haherier 15.35 HBB Çizgi Film Dolhıık 15.45 interStar Çızgı Film. Taş Devri 15.45 TV5 Sıısw» Sokağı 17.45 GAPTV TRT-2'yeGeçiş 18.00 18.00 HBB Haber Röportaj 18.00 Kanalö Yahaııa Dizi: • Sıcak Takip 18.00 ShowTV Dızı İlk Öpücük 18.00 Teleon Çizgi Film: Scoohv-Do \S.00T\l Haherier \8.05T\'4 AcıkLise Programları \%.\(<JX\ Fasıl 18.1OTV2 Arkası Yaruı. Yalaıı Rüzgarı 18.15HBB.V/7T \8.15T\'3 Actltş-Telegün 18.20 interStar Market 16.00 I3.00TV1//«W<T 13.05 HBB SporKoktevli ] 3.05 Teleon Komedi Dizisi: Harn ve Heııdersonlar 13.15 ShowTV Öğle Sineması: Kavbetmeyen Kız 13.'l5TVİ.4rAa» Yaruı • Tutku 13.30 HBB Dızr Dokuzdun Beşe 13.30 interStar Pemhe Dızı Sevgı Işığı 13.30 Kanalö Pemhe Dizi Yasak Aşk 13.30 Teleon Pembe Dizi: Düııva Döndükçe 13.55 Teleon Pembe Dizi: Gecenin Sınırı 14.00 14.00 GAPTV Haberler ve Hava Dununu 14.00 HBB Pemhe Dizi. Stellma 14.00 Kanalö Hint Dizisi 14.00 TV1 Hammlar S'asılsmız.' 14.15 interStar Pembe Dizi: Baska Bir Diinva 14.16GAPTVSa?//A: 14.20 Teleon Türk Sineması. Can Düimanı 14.30 ShovıT\'\fozaik 14.36 GAPTV Ortaokullararası Bilgi Yanşması 14.50 HBB Kıtmera Şakahın 16.00 GAPTV Gide Gide GAP 16.00 HBB Çizgi Film: Sevimli Canuvaıhır 16.00 Kanalö Çocuk Dizisi: Garfıeld 16.00 ShowTV Çizgi Dizi: Yeşiliıı Kızı \6.00Te\eonYer/iK/ip \6.00J\\ ÇocukKıışağı 16.10 interStar Çizgi Film: GençJames Bnnd 16.15 TV5 Müzikli Dakikalar 16.30 HBB Dizi: Kole/ Yıllar, 16.30 Kanalö Çizgi Fılm: Snoop\ 16.30 ShowTV Türk Sineması: Veda Türküsü 16.30 TV5 Haberler 16.35 interStar Komedi Dizisi: Roc \6A5T\5TürküDefteri 17.00 17.00 interStar Star Haber 17.00 Kanalö Çizgi Film: Kara Kanat 17.00 Teleon Haher 17.10 interStar Pemhe Dizi: Cesıır ve Güzel 17.10 Teleon Dizi Karakol 17.10TV'l Bu Toprağm Sesi \7.\5HBB Pemhe Dizi Benimle Dans Et 17.30 Kanalö Çizgi Film- Muppet Slunv MMl\4 Bır Solist 17.30TV5 Dızı: Önce Canan 17.35 Teleon Çtzgi Filnı: )'ogi De/ine Peşinde 17.40 interStar A vna-A vııa 17.40 TV2 GAPTV \len Gecis 17.42TV2 Arkası Yaruı: Sevgi Bağlan 18.25 Teleon Çizgi Film. Sevimli Tavşan 18.30 HBB Pembe Dizi: Gizemlı Kadm 18.30 interStar Dizi: Magnum 18.30 ShowTV Yarısma: Haydi Bastır \835TXlDeğisenAiie 18.45TV3.V/Ü.-/A- 18.50 Teleon Market 18.55 ShowTV Dizi: Kı~niik Doktor 19.00 19.00 BRT Açılış ve Program 19.00Kanalö Yarışma: Paıola 19.00 Teleon Pembe Dizi: Yarmları Ararken 19.00TV1 Akşama Doğru \9.027X5 Haberler 19.03 TV2 Akşanı Bülteni 19.10 BRT İstanbul Günleri 1 19.15 HBB Haberler ve Hava Durumu 19.15TV3 Arkası Yann: Kimsesiz Maria 19.20ShowTV Yarışma: Süper Aile 19.20 TV2 Haftanın Sohbeti 19.20 TV5 Spor 19.30 interStar Haber 19.30 Kanalö Haherier 19.30 Teleon Haber 19.43 TV 1 Yarışma: Joker 19.45 HBB Yarışma: Yirmıbir 19.451X2 Ezgi Akşamı !9.50Sho»TV PlastıpShoıv 19.55 SYm*1X Haber 20.00 20.00 BRT İstanbulım Orta Yeri 20.00 interStar Sa!ı Pazarı ve Tamam mı Devam mı'' 20.00 Kanalö L\ Asağı Beş Yukarı 20.00 Teleon Oıı'daOn 20.00 TV1 Haherier ve Hava Durumu 20.05 TV3 Vıdeo.Müzik Türkive 20.1 £ Kanalö Yarışma: Süpermarktt 20.l0ShomJX Yarıpmı: Çarkıfelek 20.10TV4 Açıköğretim 20.10 TV5 Müzikli Dakikalar 20.15 HBB Yarısma Şans Değir- menı 20.15 TV2 .'. Lig Dosyası 2030BT 20 35 HBB Açıkoturum 20.30 TV5 7VV/f Türk Sineması - Saııa Dönmeveceğim 20.34 TV1 Spor 20.40 Kanalö Türk Sineması: Alamancının Karısı 20.45 ShowTV Türk Sineması: Bir Teselli l 'er 20.45 TV1 Yarışma: Turıüke 20.50 Teleon Zenginler Kulübii 21.00 21.00 BRT İsıanhul Gunlerı 2 21.00 Teleon On ca Müzik ve Tamam mı Devam mı' 21.05 TV2 CV.V Dünya Raporıı 21.10 TV3 Sinema Tarihinden Bir Yuprak • Yıldızlara Doğru 21.25 TV2 Çevre Koruma l 'akfı 21.40 interStar Laf Lafı Açıvor 2\M1X\ Haherier 21.45 Teleon Dizi: Hava Kurdu 21.45 TV 1 Yılın Haher Olavları Görüntü 23.10 ShonTV Plastip Shmv 23.15 BRT Program ve Kapanış 23\5Sho»T\ Haber 23 \5TX4TWTEğitünPaketi a 23.20 ShowTV Spor: 3. Devre 23.30TVI Müzik: Gcçmişe Özlem 23.30 TV2 Dizi: Şehrin Meleği 23.40 interStar Yasemin 23.45 HBB HaherlerıHava Durıonu 23.45 TV5 Açıkoturum 23.50 interStar Star Haber 23.50 Teleon Haber 23.50 TV3 Kapanış 00.00 22.00 22.00 HBB Karşı Kıırşıva 22.00 TV2 Gece Bülteni ve İngilizce Haberler 22.00 TXS Haberler ve İngilizce-AImanca Haherier 22.10 Kanalö Haher Program: Kamera 6 22.25 ShowTV Yerii Komedi: Zekı-Meıın 'ce 22.30 BRT Mimar Sinaıı L'niversitesı Sinema Televtzyon FJIS. Öğrenci Filmlerinden Seçmeler 22.30 HBB AçıkTribün 22.40 interStar Star Haher 22.40 Teleon Haher 22.40 TV2 Rad\ o Konseri 22.50 interStar Dizi: Kanun ve Düzen 22.50 Teleon On 'ca Müzık 22.55 TV3 Miııi Dizi: Bulutlara Doğru 00.00 HBB Dizi: Sııç Dosyası 00.00 interStar Sinema: Sara 'ya İki Katır 00.00 Teleon İlyasSalman dan Hika'veler 00.00 TVI Haberler 00.057X4 PopSaati 00.10 ShowTV Tutti Frutti 00.10TV1 Yerii Drama: Gecenin Öteki Yüzü 00.20 T\'l Kapanış 00.40 Kanal61 nutulmayan Maç lar 00.40 TS'S Bır Portre 00.45 HBB Müzik 00.50 T\'4 Kapanış 01.1 01 OOHBBKapaııış, Yarımn Programları 01 00 ShowTX Kapamş 01.00 TVI Kapanış 01.05 TV5 Bir Solist 01 10 Teleon On'daOn 0\.25T\'5Okudukça 01.40 interStar Dızı: Stingrav 01.50 Teleon KarşıŞov 01.55 TX5 Kapanış 02.00 02.10 Kanak) Kapanış 02.20 Teleon Futhol 02 30 interStar Dizi San Francisco Sok akları 03.00 03.20 interStar Futhol 03 50 Teleon Kıınsı- Durtluraınaz 23.00 04.00 23.00 BRT Istanhul Günleri3 23.00 HBB MiniDizi: Müthiş Hickev 23.00 TVl Yerii Drama: İnsanlık Hali 23.10 Kanalö Sinema: Çifte 04.20 Teleon Şen Dullar 04.50 interStar Komedi Dtisi: Murphv Broun 04.50 teleon Konier 05.00 ü5.l5interStar Konser 05.50 Teleon Mmı Dizi: Oelecektekı Yaşam A UYDULAR RTL PLUS 07.00 RTL Hahcrler 08.00 Günavdın Almanya 10.10 Doklor Maaus VVclhv 11.11 Zcnson vc Gu- K\ I1J0 Ödul Sıı.-akiır 12.00 Rısklı 12J0 Aılcler Sjvav 13.00 Noku 12 13J0Gcı\ vc İhtıraşlı 14.20 KjlırorniNJ Aılcsı 15.15 Spnngncld'tcrın Ö>küsü 16.00 Ma\ı Kan 17.00 Hjm Mcıscr 18.00 Patron Kım IHM TJIII Aılc 19.00 Onhr W 19.45 RTL H.ıtvrlcr 20.15 Patlama 20.45 Ivı vc Kııtü Zaman- lar 21.15 Ç.vülcmcvcn Sırlar 22.15 Bcnı Mlcl 23.15 Pallama 00.20 Öldurcn Tabu 02.00 \lc> TanriM 03.3(1 DıU Bach Shovv IM.00 Harr. \t.ix.r 05.00 Pallama (15.3ü Haltaüa ' Kv.v SAT1 06J0 Sjt l Bolgc Rar<' r u 07.00 Sat l lc Günavdın 09.30 KomiUİarl0.00 Sat l Haher 10.05 Kalp Âlı5 ı 10J0 Kalıfornı\a Gunc,ı Allında I \J5 \llın Plak- Lr 12.05 DagDokloru 12.55 Çarkifetek 13.45 Bor- >.ıdan Hjherler l435K.4hfornı\J Güncşmın \hm- da I5J0 Kom^ular 16.05 Colbv Aıfcs; 17.00 Mc üv\cr 18.05 Bu>iık Dinünıın 18.45 Bolacv;! Ra- pör 19.15 Bm&ı I9.*5 H.ıhcrlcr 20.00 Drân Suıun Lou Richtcr 20.20 (.arkıfclck 21.15 McrhaKı Hcı- no 22.15 Aınun Bombası 24.00 Ayna TV 00.30 Hahcrloı (»).35 Mjvı EUtnk 01.İ5 Mc G\vcr U2.1U K ıv ık 0.1.05 T.ın.t'ın 03.10 Projraınl.ı'ı vc Sal I Ickst PR0 7 06_10 Uzavdan Gclcn Gcnc 07.20 V>ckı 07.45 Nu- mara 7 09.20 Scn Ama Kalptcn 10.10 Ma\wcll AjanM 11.15 Hcr^ev İçin So/ V'cr 13.10 San Fran- cısco St)kaklan 14.00 Bıll Cosbv Shov» 14.45 Harry Fnx Olavı 15J0 SanMbarın Sanşını 17.05 Scn Ama Kalplt'n 17.45 Komıscr Gaıigcl 18.30 Tın Ton un Materjlan 19.00 Ta5 DcCn 19.35 Bıll f(ish> Sh.ı» 20.05 Saı, rrjcciM Sokakian 21.00 Hahcrler 21.15 Onıı kımse Yakakıvama/ 23JB5 Kan l/ı 01.00 Cicct Sahını 01.50 Hahcrler 02.00 Sı- mon Tcmpltr02J«) H ıKLrO2.55S,t .rra fTınarri- ba05.00 Bın Mıllık Vol 05JSO( hıcara dan Kuus. TBİ5 07.40 Top \lodcl 08.05 Bım Bam Bına 10.20 Ya- nımdakıOlav 10.45 Danecr Bav II.ISRuck Zuck 11.45 Hor pva da Top "12.25 Top Modcl 13.00 V'ah5 ı Batıda 13J5 Alman>ada Bır \cr 14.00 Bım Bam Bmo 14.30 Tcmel Reıs 16.00 Cesur Starr 17.05 İki Kcdı Bır Kopck 17.45 Yaban Kcdısı 18.10 -\tı_>k Ovun 18J5 > anımd.ıkı Oiav 19.05 Kantınun Sılahaları 19.50 Fasıi Daıre 20.00 Rııek Zm.k 2030 Hopp va d<ı T*»p 21.15 Gccc Vardıvası 22.10 Bana "ı alan'Sövlcnıc 23.50 Mal>a>a Kar>ı S.ıva5 00.45 Cavsıdv Ö2J0 Pepsı Spor Sensı 02.45 Hjmadan Hahcrlcr 03.15 Bu»uk Dcntv 04J5 Malya>a Karşı Savaş SUPER CHANNEL 09JO Hahcrlcr 10.00 E Karuıh 10JO Süper Dûk- kan 12.00 Scvahal 12J0 Bugiınun Ekonomis 13J0 FTTV 14.00 Japon Ekonomısınde Bugûn 14J0 \ cnı Bakı} 15.00 Içcndcn Bakı^ 15J0 Scne Noırc 16.00 The Mıx 17.00 MI Mıxcd Vp 18.00 Yd)inda I9J0 Rmanza 20J0 Sıyah Sm 21.00 Kuliür T\ 22.00 Kcndcn Bakı5 22JO Mcd>a Av- rupa 23.00 Haberler 23J0 Ekonomı 24.00 Beklen- ıneycn. Mcktup
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle