13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29ARALIK1992SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Özal-İlnup Çevik davası • ANKARA(AA)- Çumhurbaşkanı Turgut Özal'ın. Turkish Daily Nevvs gazetesinde yazdığı bir yaada, kişilik haklanna ıakaret ettiği gerekçesiyle Başbakanhk danışmanlanndan İlnur Çevik hakkında açtığı 100 milyon liralık tazminat davasına dev am edildi. Ankara9. AsliyeHukuk Mahkemesi'ndekı dünkü duruşmaya taraf avukatlan katıldılar. Mahkeme başkanı. aynı konuda 2. AsliyeCeza Mahkemesrnde açılmışceza davası dosyasınıncelbini kararlaş'.ırarak duruşmayı başkabirgünebıraktı. 'Şapka düştü kel gönündü' • ANKARA(ANKA)- ANAPGenelBaşkan Yardımcısı Bülcnt Atasayan, koalisyon hükümetinin 500 günlüİc avansı 400 günde tükettiğını belirterek. "Şapka düştü kel göründü" dedi. Atasayan I993yıhnındaha kötü olacağını anlamak için Medyum Memiş olmaya gerek bulunmadığını söyledi. Bülent Atasayan düzenlediği basın toplantısında ıktidann ANAP'ın bıraktıklannı mirasyedı edasıyla yiyip tükettiğiniönesürdü. Bir yılın "partizanlıkla ve yandaşlan doyurmakla" tüketıldiğını şavunan Bülent Atasayan, "Ülkenin sorunlannın altından bu hükümetmi kalkacak? Sosyal demokratlığı kimseye kaptırmayan. ancak iktidar olduktansonra •köşebaşlanna adam yerleştirmekten ve >aşbakanlık koltuğuna oturmak için Demirel'in yurtdışına çıkmasını dörtgözle beklcycn aslan sosyal demokratlar mı ülkeyi kurtaracak' 1 Şapka düşmüş kel görünmüştür" dedi. İşçi Pantisi'nden birleşme çajjrısı • ANKARA (ANKA)- İşçi Partisi'nc (İP) katılma karan alan TİKP. sosyalıst solu İP"debırleşmeyeçağırdı. 12 Eylül döneminde kapatılan partilenn yeniden açılabilmelerinı düzenleyen yasa çerçevesindedün yeniden açılarak İşçi Partisı'ne katılma karan alan Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) ıkinci kongre bildirisi yayımlandı. Bıldiride. emekçi cumhuriyetıni kurmak için proletary a partisini ınşa görevinın sosyalist hareketin temel sorunu olduğu vurgulanarak sosyalist güçlerin ya partili mücadele ya da dergi çevresi olarak kalmak tercihiyleyüzyüze bulunduklan kaydedildi. Dergi çevresi olarak kalmanın sınıf dışında kalmayı vedüzenle bütünleşmey ı getireceği belirtilen açıklamada. TİKP"nin partisiz kalmayı büy ük sorumsuzluk kabul ettiği ve bu nedenle İP'y e katılma karan aldığı bildirildi. .Vlücadele toplatıldı • İSTANBL L (ANKA) - M ucadele gazetesinin 26. sayısı İstanbul 2 no.lu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından toplatıldı. Mücadele gazetesinden yapılan açıklamada. gazetenın ""BizeÖlüm Yok" adlı kitabın tanıtım yazısmda Devrimci Sol örgütünün propagandasının yapıldığı gerekçesiyle toplatıldığı bildirildi. Haziran Yayınevi tarafından çıkanlan kitabın bugüne kadar toplatılmadığı ve aleyhınde dava açılmadığı belirtilen açıkJamada. toplatmanın hukuki biryanı bulunmadığı, amacın devnmci basını engellemek ve susturmak olduğu öne sürüldü. Bölücülük davasında beraat • ANKARA (AA)-İşçi Partisi'nin geçen mayıs ayında düzenlediği işçi mitıngindeyaptığı konuşmalarda vesöylediği şarkılarda bölücülük iropagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında Terörle Mücadele Yasası'na göre 5 y ıla kadar hapıs ve 50 milyon liraya kadar para cczası ıstemiyle dav a açılan halkozanı HasanTatar beraat etti. Ansiklopedileriniz ve romanlarınız yerinizden alınır. 554 08 04 __ _____ IşverenlerANAPa kızverdi VehbiKoçf ım kızı ile Çaımıklı nıngelini ve çoksayıda işadamıANAP y ta • Dün istanbul İl Merkezi'nde düzenlenen törende Mesut • Başta hanımlar olmak üzere, gençleri ve kendi alanlannda Yılmaz. yak!aşık400kişinin üyeliğini onayladı. Milletvekillerinin başarılı olmuş kişileri ANAP'a davet eden Yılmaz "ANAP'ta de katıldığı törende Yılmaz. Koç'un kızı Sevgi Gönül'ü "Hanım benim makamım dahil her makamm. her konumun herkese açık efendi hoş geldiniz" sözleriyle selamladı. tutulacağını burada size taahhüt ediyorum' dedi. POLmKA GUNLUGU İç Politika Servisi -Vehbi Koç'un kızı Sevgı Gönü! ile Çarmıklılann gelini Sibel Çarmıklı ve çok sayıda işadamı ANAP'a üye oldu. Galatasaray ve MiJli Takım'ın eski teknik dırektöre Mustafa Denizli de dün Conrad Oteli'- nde ANAP lideri Yılmaz ile 1.5 saat sü- ren bir görüşme yaptı. Denizli'nin ANAP'a üyelikhabe- rinin bugün açıklan- ması bekleniyor. Siyasete yeni bir anlayış getirmek ge- rektiğini belirten ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz. amaçJannın siyaseti kısır döngüden kur- tarmak olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bu partide benim ma- kamım dahil her ma- kam herkese açık ola- cak dedi. ANAP a Se\gi Göniil VNAP'a üje olma kararını kendisinin \erdiğini. bunun Koç ailesini bağlamayacağını söv lcdi. karan olduğunu ifade eden Sevgi Gönül. ailesini bağlayıcı olamayacağını vurguladı. Gö- nül, amacının belediye meclis üyeliğı olduğunu bıldirdi. 'Dün ANAP İstanbul İl Mer- kezi'nde düzenlenen "sembolik' törende Mesut Yılmaz. yakla- şık 400 kişinin üyeliğini onayla- dı. Çok sayıda milletvekilinin de katıldığı törende Yılmaz. Sevgi Gönül'ü "Hanımetendi hoş geldiniz" sözleriyle selam- ladı. Daha sonra miİletvekılle- rinin "hoşgeldiniz" dijeklerini kabul eden Gönül'ü. İstanbul Milletvekili İmren Aykut. "Fevkalade bir karar" sözleriy- le kutladı. Sevgi Gönül'ün ba- şından beri AN AP'ı destek ledi- ğini açıklayan milletvekili Melike Hasefe de. Gönül'ün ileride iyı bir Kültür Bakanı olabileceğını söyledi. Mesut Yılmaz'dan önce ANAP İl Merkezi'negelen Sev- gi Gönül bir süre ıl yöneticile- riyle görüştü. "Politikaya bu vatanda bir vazıfemız olduğu- na inandığım ıçın girdirrf'dıven Gönül. gazetecilcnn sorulannı şöyle yanıtladı: -Seden poliiıkci ı a ve A SA P 'a ginne\ c karar verdını:' Bu vatanda bir vazifemız ol- duğuna inandığım ıçın gırdim. Ana\atan PartiM. leklıf geldıği için. -Koç aıle.sı tirtık ASAP'lı di- vehilir nü\ iz' Hayır. Herkes kcndıne görc bir şahsıycttır. Herkesın kendi fıkri vardır. dolayısıyla böyle bir yorumlama yjpunidzsınız. - Teklif kimden geldi? Erdal Aksoy'dan. -Zamanlama ile ilgilı bir^ey \ar mı.' Ağabeyintin TÜSİAD aracılığıvlu Inlkümete yönelik sert eleştirileri var? Ağabeyim. kendisi başka bir grupta \e ekiptedir. Onlar ken- di kararlannı \erirler. ben ken- di karanmı veririm. Dolayısıyla burada bir genelleme yapmak doğru değil. -Seden AN AP'ı lerah etıinız? Teklif ordan geldi. kafama daha yatkın bırgrup. -Başka bir parıiden mesela D YP'den gelsevdî okıbdır nıivdi'.' Olabilirdi belki. Gelmedi. -Politikuyu bisımllah ıteğil mi' Evet. başladık. Allah kabul etsın. -Nereye kadar efendim? Küçük çapta. Yerel politika. Yerel yönetimde yeralmak isti- yorum. Çünkü benim çapım küçük onun için küçük çapta yapacağım. - Yerel vönetbndemısılbirgörev? Bir belediye meclis üyelıği herhalde hoşuma gider. -Anukent belediye başkanlığı olahihr mi? Hayır. katiyen. Haşa öyle bir nıyetım yok. -Parlaınentoya girmeyi dü- şünmüyor musunuz? Hayır.. -Kardeşleriıüzin politıkcnu atılması sözkonusu mu? Onu, onlara sorun. Onlann bileceği iş. Törende bir konuşma yapan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. hükümete yönelik eleş- tirilerinin ardından Türkiye'de yenı bir si- yaset anlayışı ve ahla- İcını oluştuımak ge- rektiğını söyledi. Tür- kiye'de siyasetin hep riskli bir alan gibi göründüğünü bu ne- denle de değerli in- sanlann siyasete gir- mekten hep kaçındığını belirten Yılmaz şöyle devam etti:"Aslında siyaset yoluyla memleket meselelennı hallede- bilmek için siyaseti bütün topluma yay- mak zorundayız. Türkiye'de siyaset maalesef toplumdan kopuk adeta bir ta- kım profesyonel in- sanlann profesyonel işi haline gelmıştir. Si- yasetin bu durumdan kurtanlması lazımdır. Türkiye'nin bugün geldıği noktada siya- set artık sadece siyasi- lere bırakılamayacak kadar cıddi bir iş hali- ne gelmiştir. Siyaseti bütün topluma yaymamız lazım." V ılmaz. konuşmasını şöyle tamamladı:"Siyasetten kaçmış olan ama kendi alanlannda ba- şan kazanmış, bılgi ve tecrübe- lenyle o başarılannı bıze da laşıyacak olan arkadaşlann ANAP'a katılmalan bir takım katip şöhretlerin partimize katılmasından çok daha önem- lıdir. Başta hanımlanmız ol- mak üzere. gençlerimiz ve kendi alanlannda başarılı olmuş. top- lumun her kesımindekı bizım il- kelerimize. davalanmıza ina- nan herkesi ANAP'a daveı edi- yorum. ANAP'ta benim ma- kamım dahil her makamın, her konumun herkese açık tutula- cağını burada sıze taahhüt edi- vorum'' Gebze Dev-Sol davası başladı İç Politika Servisi - Gebze"- de düzenlenen Devrimci Sol operasyonu sırasında yakala- nan 9'u tutuklu 12 kişinin yar- gılanmasına İstanbul Dev'.et Güvenlik Mahkemesı'nde başlandı. Örgütün "Anadolu sorumlusu" olduğu ileri sürü- len ve idam cezası istemiyle yargılanan Mete Niyazi Aİü- nay. Dev rimci Sol üyesi oldu- ğunu kabul etti. Altınay. sila- hı yanında olmadığı için poli- se karşılık veremediğini ve bu nedenle sağ yakalandığını söyledi. İstanbul 1 Numarab Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndegö- rülen Devrimci Sol davasında sanıklar Mete Niyazi Altınay, Ali Fadıl Celepsoy ve Niyazi Çelık hakkında TCK'nın 146 l.maddesi uyannca idam ce- zası. diğer sanıklar için de 10 ile 25 yıl arasında değişen ha- pis cezalan isteniyor. Dava- nın iddianamesinde sanıklar- dan Mete Niyazi Altınay'ın "Nejdet". "Cihan" kod adla- nnı kullandığı, örgütün ikinci adamı olduğu, örgüt lideri Dursun Karataş'tan her gün 07.30-08.30 saatleri arasında faks veya sözlü olarak talimat aldığı öne sürülüyor. Duruşmanın dünkü oturu- munda tutuklu sanıklar Mete Niyazi Altınay. Ali Fadıl Ce- lepsoy, Osman Dağlı, Murat Altın, Nursemin Yıldız. Niya- zi Çelik. İmam Fidan. Yaşar Yıldınm ile tutuksuz sanık Ramazan Tannkulu'nun sor- gulan yapıldı. İdam cezası istemiyle yargı- lanan ve "Devrimci Sol örgü- tünün Anadolu Sorumlusu" olduğu ileri sürülen Mete Ni- yazi Altınay, örgüt üyesi oldu- ğunu kabuî etti. Altınay. ope- rasyon sırasında polisin ele geçırdiği silah ve diğer araç ge- reçlenn örgüt malı olduğunu söyledi. Tutuklu sanık Ali Fadıl Ce- lepsoy da sorgusunda Dev- rimci Sol davasında yargılan- dığını, 5 yıl hapıs cezasına çarptınldığını belirtti. Celep- soy. suçlamalan reddederek asker kaçağı olduğu için sahte kimlik kullandığını ilen sür- dü. Diğer sanıklar da iddiana- medeki suçlamalan kabul etmediler ve tahliyejerini iste- diler. Sanıklardan İmam Fi- dan ve Yaşar Yıldınm'ın tah- liyelerinc karar veren mahke- me, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Yaklaşık 400kişiANAP'a katıldıSevgi Gönül( Koç Holdıng İdare Meclis Üyesi). Sibel FatmaÇarmıklı( Ekonomir>ı.Halil Çarmıklı'nın eşı, Müteahhıt Çarmıklılann gelini). Atilla Öner(Kımya mühendisi. STSTesisat Armatürlen A.Ş Genel Müdürü). Lale Candar(Avukat). Nuzan Yılmaz. Erdal DumanluDumer A.Ş.'ninsahibı. Halk Sıgorıa Genel Müdürü Erhan Dumanlı'nınağabeyı). Sertaç Hay bat(Onur Aır Genel Koordinatörü). BakiGökbayrak(SimkoGcmicilik A.Ş. Genel Müdürü) Erol Egeran. Hasan Pak.(ProcterandGambleSatış Müdürü) FılızGürkan. NejatGürkan. Burak Taşçıoğlu (Mükerrem Taşçıoğlu'nun oğlu). Bülent Tulun(Cotton BarGene! Müdürü). YükselOkçuoğlu(Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Etap Başkanı), Özcan Oalfmillı hakem). Kıvanç Dündar. Gülten Dündar, Metin Göker. İkbal Dumanlı. Bilge Kutlu. CengizŞışiklŞışikOtomotiv A.Ş.), Eyüp Şişik(ŞişikTicaret), KenanŞışiklDek'art Şişik), Mehmet Ali Kaynak. Mahmure Kaynak. İlyasTunaoğlu. ZeynepLeman Tunaoğlu. Murat Bilgen(BHN Turizm \atınm A.Ş.Genel Müdürü).Erkoç Dumanlı(Diş hekimi). Emin Zorlu. Semra Zorlu. Talip Çolak. Saadet Çolak. Mehmet Şenelp. Yüksel Buzdoğan. Ferhat Akan Arı(İklisatçı).ZeynepYalnızoğlu. Mahmut Hatipoğlu. Müberra Hatipoğlu. İsmail Çevik, Bırsen Yılmazer(av ukat). Cevdet Hacaloğlu(CHP milletvekili Algan Hacaloğlu'nun amcasını oğlu. CHP üyesiydı. İşadamı). AtilaTürkmen.Ömer Karakoyunlu(YılmazKarakoyunlu'nun oğlul.Zeynep Karakoyunlu. İbrahim Kılıç. Gürkan Özcan. Öral Hazarlı ve 250 arkadaşı. Zümrüt Avdan( İmpexbank Genel Müdür Yardıması Saffet Avdan'ın eşi). Nil Bosna(ABD'deöğrenci). Rıza Oy gur. Ay berk Oygur. Yunus Bölükçü. Yakup Bölükçü. .Ahmet Karakeçili. Yavnz Aktepe. Faruk Özy avaş. Aülla Dönmez. Cemal Çıkçıklı. Ramazan Coşkun. Nevzat Yalçın. KadirTaşkın. Sedat Zeyrek. Erdal Öz. Nedım Güvenç, Hasan Yurtsever, Mustafa Yalçın. Kemal Özçelik, Dursun Ünlü. Ayhan Aptikoğlu. Mustafa Rençber. Mehmet Karaman, Mustafa Özkan, Zebra Yıidız İpek. Hasan Çelebican(Gurhan Çelebican'ın oğlu). Yalçın Bayraktar. Yılmaz Hasoğludşadamı). Refık Germırli (Müteahıt. işadamı), Canan Göztepe(modaa), Tarlan Göztepe(işadamı). Besim LysaL Hasan Pak. Yıldız Köyoğlu. Derya Babacan. Bülent Bingöl. Şennur Boztepe. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a Mısır Çarşısı esnafı tabak içinde kayısı ve lokum türü ikramlarda bulundu. Özal, daha sonra "Ma- laty a Pazarı" adlı kuruyemişçiy e girdi. Bu sırada Milli Piyango satıcısı yaşlı bir kadın, ÖzaJ'a Malatya Pazarfndan çıkarken bir Milli Piy ango bileti imzalattı. Özal da aynı piyongocudan bir adet tam yılbaşı bileti satın aldı. OzaFuı gezisi izdilıam yaıattı duevfne gitmek üzere yola çıktı. Ancak konvoy, Eminönü'ndeki İstanbul Ticaret Odası'nın önündeki kavşaktan ani bir dö- nüş yaptı ve Mısır Çarşısı'na doğru yönel- di. Yılbaşı alışverişine çıkanlar, Mısır Çar- şısı'nın girişınde Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı görünce önce şaşırdılar, sonra da eli- ni öpmek için sıraya girdiler. Bu sırada yer rak gerçekleştınlen görüşmeden sonra yöneticı veyazarlanyla bir süre sohberetti yeritiş kakışve izdiham yaşandı. İzdiham Mıtterrand a ozel uçağının kapısına kadar v e ö ğ]e yemeği yedi.' sırasında bazı vatandaşlânn "Zaten Özal Cumhurbaşkanı'nın Mılliyet'i ziyareti hep bızi sıkıştınyor. Burada da sıkıştın- sırasında yemekhanenin bulu'nduğu katta- yor" biçimınde sitem ettiği duyuldu. Mısır ki servıs kapılannın dışandan kılitlenmesı Çarşısı esnafı ise Turgut Özal'a tabak için- ve Özal'ın ziyareti nedeniyle öğle yemeği- Hf> ^av,a ^ inVnm nirii itramlarria hnlnn- İstanbul Haber Servisi - İstanbul'da bu- lunan Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dün yoğun tempolu bir gün geçırdi. Turgut Özal. Noel tatilini ülkemizde ge- çiren Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile dün sabah Atatürk Havali- manı Devleı Konukevi'nde bir buçuk saat süren bir görüşme yaptı. Basına kapalı ola- teatisinde bulunuldu. Aynca Türkiye-AT ılişkileri de ele alındı." Cumhurbaşkanı Turgut Özal Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ı uğurladıktan sonra Atatürk Havalimanf- ndan aynlarak Milliyet Gazetesi'ni ziyaret etti. Burada yaklaşık 2.5 saat kalan Özal. Milliyet gazetesinin sahibi Aydın Doğan. eşlik etti. Fotoğraf çekmeleri engellenen gazeteoler. Mıtterrand'm uçağa binişini Devlet Konukevi'nin demir parmaklıkîan arkasından görûntülemeye çalıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kaya Topen. dün saat 11.25'te Türkiye'- den aynlan François Mitterrand ile Cum- hurbaşkanı Turgut Özal arasındakı görüş- meyle ilaıli yaptıeı yazılı açıklamada şöyle dedi: "Göruşmede. Bosna Hersek sorunu baş- ta olmak ü/ere. Orta Asya cumhuriyetleri ile ılışkiler, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kıbns sorunu konulannda yararlı görüş nin verilmemesi, çalışanlann tepkisine ne- den oldu. Bu arada gazetenin verdiği ansiklopedileri almak için dışanda kuyruk oluşturan kalabalığın kendi aralannda "Galiba Özal da kupon bınktirmiş ve ansıklopedı almak için Mılliyet'e gelmış!" bıçıminde espriler yaptığı görüldü. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bulun- duğu konvoy daha sonra Harbiye Or- Turgut Ozal, daha sonra "Malatya Pazan" adlı kunıyemişçiye girdi. Burada maden suyu içü. Daha sonra Milli Piyongo satıcısı yaşlı bir kadın. Özal'a Malatya Pa- zan'ndan çıkarken bir milli piyango bileti imzalattı. Özal'da aynı piyongocudan bir adet tam yılbaşı bileti satın aldı. Özal, 100 bin lira olan bilet fiyatını Koruma Müdürü Musa Öztürk'e ödetti. HİKMET ÇETİNKAYA Köşe Bizden Döhmesi Sizden... Sosyalist Birlik Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Sadun Aren, Marksist solun birleşmesinin ve tek bir partide bu- luşmasının çok zor olduğunu söylüyor. Âren, sözierini şöyle sürdürüyor: "Türkiye solu artık buna alışmalıdır. Ama bunların içinde bir parti güçlenecek, dığerleri onun yanında ona rağmen var olacaktır. Küçük Marksist partiler de bulu- nacaktır. Bunların varlığını bir bölünme olarak değıl, sosyalist kulture birkatkı, alternatif sunma çabası olarak değerlendiriyorum.'' SBP Genel Başkanı Sadun Aren'e katılmamak elde değil. Bugun Türkiye'de hem Marksist partilerin hem de sosyal demokrat partilerin kaderi aynı. Amıp gibı bölü- nüp çoğalmak. Hele tüm solu kucaklayan yenı bir siya- sal oluşumun gerçekleşmesi bir düş. Bugün merkez solda bulunan SHP, CHP ve DSPnin haline bakın. Birbirlerini eleştirmekten başka bir şey yapmıyorlar. Hele CHP, bir başka havada. Yeniden yapı- lanma adı altında, ANAP'ın ilerisinde bir hareketin için- de. Biryandan kooperatifleşmeyi savunuyoröteyandan devletin küçülmesim. Konuşulanları duyup, okuyunca şaşırıyorsunuz. Onun için de kendi kendinize soruyorsunuz: "Bunlar nasıl sosyal demokrat... " Yoksullaşan halk umudunu 900 lü telefonlara. Milli Pi- yango biletine bağlamış. Diyorlar kı: "Köşe bizden. dönmesi sizden..." Ne yapmalı? "Bir numaralı kutuya evet diyorsanız... 900 " Halkımız 900lü telefonları çeviriyor 200 milyon lirayı kazanmak için. 900lütelefonlarındakikası 17bin liraolduğunagorebil- mem kaç kişi başvuruyor. Toplanan paranın sadece dortte biri dağıtılıyor. Halkımız. köşe dönüculüğü öğrenıyor. 1977 seçimlerindeCHP'nin sloganı "Bu duzen değişe- cektir" idi. Halkımızın umudu ise CHP'ydı. Şimdilerde halkın umudu 900lü telefonlar. Değişen dünyada ve Türkiye'de "Kırşişeyi, dön köşeyi" modası geçerli artık. Bu moda böyle sürüp gidecek mO Burada görev sol partilere düşuyor. Onlann derlenip toparlanması liberal olmayı çağdaşlık sayan kafalann değışmesi gerekiyor. 200 milyonu kazanmak için üç te- lefona 1.5 milyar ödeyen insanımızın da artık uyanma zamanı gelmiş, geçiyor. Türkiye'de sol partiler de uyuyor, halkımız da... Ekonomıde serbest piyasa düzenine alkış tutan. o acı- masızlığa direnmeyen merkez sol partiler belli sermaye gruplarının desteğiyle iktidara geleceklerıni sanıyorlar günümüzde... Devletin küçülmesim isteyenler, devletten yardım bekliyorlar. 1980in başında başlayan "Devlet küçulsün" tezi kamunun "ekonomik çalışmasına son verilsin" an- lamındadır. Özelleştirme gerçekleşınce de tüm ekono- mik sorunlar bir anda sona erecektir Demokrasi biryönetim biçimi olarak kalsın istenmek- tedir. Klasik parlamenter sistemin gereklerı neyse o ol- sun denilmektedir. Sınıflara dayanan partileşmecien çok *itle ve kadro partileri yeğlenmektedir. Oysa demokrasi evrensel ilkeleri olan bir toplumsal örgütlenmedir. De-" mokrasi kişilerın kendi çıkarları için değil. toplumun çir karları için seçilen bir yaşam biçimidir. Toplum olarak hızla değişen bir evrende yaşıyoruz. De- ğişim sürekli ivme kazanıyor. Her yeni gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Tüm değer yargıları tek tek değişiyor. So- runlara çözüm bulmak, ona göre yöntemler üretmek zor- laşıyor. Savunduğumuz ilkeler yuzünden saldınya uğruyo- ruz. Eskiden kınanan, aşağı lanan değerlerşimdi lerde' çağ- daşlık" adı albnda altın tepside sunuluyor. Kafkasya da Balkanlarda süren savaşlar insanı ürkü- tüyor. Irkçılık hortluyor, kana doymuyor.. Köylülerin, kentlilerin sırtında 365 günün 37 günü çalışarak yaşadık- ları savı geçerli sayılıyor... Tüm bunlar olurken Türkiye'de sol partiler derlenip toparlanmıyor. Sol birtürlü birleşmiyor. Halkaumutver- miyor. Ne diyor bir özel TV'de sunucular: "Köşe bizden, dönmesi sizden..." işte yeni dünya düzeninde umutsuz insanımız köşeyi dönmeye çalışıyor. Döneceğini sanırken de kafasını du- vara vuruyor... Başer-Çölaşan davası sonuçlandı Mahkeme, Başer'in tazminat istemini reddetti ANKARA (AA)- Cumhur- başkanı Turgut Özal'ın danış- manlanndan Emin Başer'in PTT Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde Hürri- yet Gazetesi'nde Emin Çöla- şan imzasıyla yayınlanan köşe yazılannda kişilik haklanna hakaret edildiği gerekçesiyle açtığı 270 milyon liralık tazmi- nat davası reddedildı. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen du- ruşmaya davacı Emin Başer'in avukatı Taylan Anhan ile Hürriyet Gazetesi'nin avukatı Çetin Karakuş katıldılar. Karan açıklayan mahkeme başkanı Gazeteci Emin Çöla- şan'ın söz konusu köşe yazıla- nnda güncel bir konuyu işledi- ğj ve dolayısıyla yazılarda kişi- lik haklanna hakaret unsuru- nun bulunadığını belirterek, Emin Başer'ın tazminat iste- mini reddettı. Gazeteci Emin Çölaşan. Emin Başer'in PTT Genel Mü- dürü olduğu dönemde Türksat ihalesi ve milletvekili adaylıâı ile ılgilı 28.9.1991 ve 15.10. 1991 tarihleri arasında bir dizi köşe yazısı yazmıştı. Cumhurbaşkanı Danışması ve eskı PTT Genel Müdürü Emin Başer ise yayımlanan köşe yazılannda kişilik hakla- nna hakaret edildiği gerekçe- siyle 250 milyon lirası manevi, 20 milyon lirası da maddi ol- mak üzere toplam 270 milyon liralık tazminat davası açmıştı. BABAM NURULLAH AEAÇ Meral Tollüoğlu 20.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymları Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul Ödemeli göadcrilmez. Y4RGI ÖNÜNDE SAVUNMA Abdullah Baştürk 20.000 üra (KDV içinde) Çağdaş Yaymları Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul Ödemeli göoderilmez. İLAN ŞİŞLİ 2. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN Sa>ı: 1992 1089 Davacı Avnur Gülseren Merter tarafından açılan vaa tayını davası so- nunda istanbul. Şişlı, Ferıköy, cilt no: 008'24, sayfa no: 55, kütük sıra no: 2571 "de nüfusa kayıtlı bulunan Hakkı ve Aynur'dan olma, 1972 doğumlu Zekıye Banu Merter'in MK'nın 355. maddesı geregince hacır altına alma- rak kendısine aynı yerde nüfusa kayıtlı ve Nişanaşı. Kuvumcu Irl'ır. Sok. No. 40 5 Şışli adresinde ikamet etmekle bulunan annesı A>nur Gulsercn Merter'ın MK'nın 369 maddesi gereğince vesayelı allına konuimu^tur llanolunur. 17.12.1992
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle