09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 29ARALIK1992SALI EKONOMI PARA RAPORU BORSA VHÜLERİ Endeksler Bırleşık Malı Sanayı önceki 4023 00 2448 68 4935 48 Işlem hacmı Işlem mıktarı Dünkü 3938 96 2429 06 481668 Farfc(%) -2 08 -0 80 -2 40 232 405 576 675 393641645 BORSA HalalıKonut Adana Çım (A) AdaruÇim (0 AtnnEkMro AiyonÇmmio AlalTrtsiıl AMwk Akpmerto Msa Alifiıo HoUıng MvtoSınayı MnyuusCapne HtoyUu AnadduCam AseBan A«az Bajfaş Bmvrt Bcfcotcknık BrtkTutun kta £••* Bna BurçeM (••fcHtÇhn* ÇeikHatat pmnta; ÇSmsa ÇutaırovaElk Oemrtar* MdlCai Denmod DevaHoUng OUşOoOjn DoOusan Oftkoş Ouran Ofset Eczaabaşı Yatınm Eczıottt^ Uac Edm IpCk EgeBnakk EgeEndustn E|i Hkn Emöt &gora Eroyss KrwM< EnpOnnrÇrtk Estaı* Fentş Ajummynm finansbar* Gwöş Glna MMTıbm Good Year Gofhcn Işıl Gubre Fatınkalan Guney Bırjcıttk Mtaı Humyei Ganteaik Ikftsat Ftn (BU) Intema 1 Moior Pfeton Izmr Oemır Çeiık Izocam Kartonsan Kav KgKKkMoMya Kenıada KepcBeör* Koç YaHıro İMIS CİMBİİ Kordsa Konjma Tartm Uytaş Kutahya Ponaten LuteKadıte MamnaTıigm MatfhPMta Itant Mar Amnyunus MarMartOtei ManMf Medya Hotdmg Mensucal Slntral Meoş Mgns Nabank NetHoMmg NetTıran •tÜ(Mı taaTtfcstl Otmuksa OtOS» Parean PEG Profilo PeUom Petrotcent Tunzm tavSM Pınar Enttgre Et PmarSu Pınar Un Ptmaş Pttrol Ofs Polylen Profilo Telra Rabak Satoh Yaymcılık Saaml M * 4 Sartaısyan Sıfaş Simto SMsa Sânmez Rtannnt Sun EleMrooıfc Tam Smorta TJHjM* Tdeta$ Tezsan TGarant Ban T1$ Bank. (B) T Iş Bank. (A) T * Ba*. IKU) ı T Iş Bank (C50B0L) TJ» I M U C M I K ) T ı$ Bank (C) TktMaa Turtoye Kalkınma Tolaş OtomoDıl F Ttta* M Tktnl Toprak Kağn Trakya Cam Transturtt HoMıng TSıemens TŞışe Cam TSKB T Demr Dttum Turcas Petrotculuk Tufl'aş Tum Hava YtMlan Tubofg Ttmınbank iql(M üş»k Seramık Vakıf Yatnm On Vestef Vakıf Rn Kr Yasaş Yapı Kredı Bantas ymaa İMU 1 t—» 2 960 000 6300 1 150 1550 120 000 3450 3300 5100 12 750 «200 4200 1400 5800 1 loo 6 400 4 150 M H 6 700 1 150 9200 22O0 1300 1JM 1500 3000 7jm 2750 17 250 8000 7700 1 150 *7S 3400 1 750 10250 500 5500 1 700 4700 3650 3200 34 000 1900 m 1450 SJM 24 000 2800 1000 4200 2250 1750 4200 m 8800 2000 625 IOOOO 1JM 2300 1300 3450 1500 350 9000 2050 2200 2400 8 000 3800 8400 16 500 7 U M 2200 875 1300 24 500 2300 375 11JH um 925 1000 5100 5200 700 325 34 500 675 550 2000 1SMM 5M 1450 12 250 500 1 150 400 875 17M 850 750 750 1750 3650 600 15 250 425 2300 4 » 9500 700 7000 2000 9000 3100 5000 •um m 1850 1050 1900 6400 220 000 30 000 425 t » 975 1.M0 1 150 10500 (S.M0 7500 1 350 1500 11750 875 1050 8500 3500 2900 475 4 750 2700 I.5M 1700 1 150 875 1350 1 050 1000 1JM taphM 1 0 6300 1 050 1500 0 3400 2200 5000 12 250 8000 4 150 0 5700 1 100 6200 3950 7JM 6600 1 150 9200 8000 0 1JM 3400 0 7.1M 2600 17 000 7900 7400 1 150 I M 0 1 7X 10000 500 5300 0 4500 3500 0 32 500 1800 •23 0 U M 23 000 2700 0 4200 2200 1700 0 m8 600 1900 625 10 000 1.IM 2200 1250 3300 1750 350 8900 2000 2150 2350 0 3 00 8I0D 16 250 7 M M 2100 850 1300 24 500 0 375 11.7M ZJM 925 975 4800 5200 700 325 34 000 0 525 0 21S.M0 57S 1350 12 000 450 1 150 400 875 1.7M 800 0 750 1650 3550 600 0 400 2300 4 » 9300 675 0 2000 0 3000 4500 1JM 1JM 1800 0 1 850 6400 0 0 425 8M 975 1 f M 1 150 10 250 CS0M 0 1300 1450 10 750 825 1 050 8300 3400 2750 475 4 750 0 M M 1550 0 875 1250 1000 950 1JSİ tatfMI 1 D 6600 1 100 1550 0 3500 2200 5300 12 750 8300 4200 0 5700 1 150 6400 4 100 7 J H 6800 1200 9200 8200 0 1 J N 3500 0 7JM 2650 18 250 8200 7600 1 150 7M 0 1800 10 250 500 5500 0 4650 3650 n 33 500 1850 KM 0 U M 23 500 2800 0 4200 2 250 1700 0 « 8700 1900 625 10 250 i.tst 2200 1250 3500 1750 375 9100 2050 2200 2350 0 3800 «400 16.750 7 M M 2200 850 1300 25 500 0 400 1L2M £JM 925 1000 5100 5200 700 350 35 500 0 550 0 21UN S7S 1400 12 250 475 1 150 400 875 1JM 825 0 775 1650 3650 600 0 425 2300 4M 9600 700 0 2000 0 3050 4700 M M 1JM 1850 0 1900 6400 0 0 425 K» 975 2.MI 1 150 10 500 M.(M 0 1350 1500 11250 850 1050 8500 3550 2900 500 4750 0 U N 1700 0 900 1300 1050 1000 1.4M 28 0 6300 1050 1500 0 3400 2200 5000 12 500 8000 4 150 0 5700 1 100 6200 4000 7JM 6 700 1 150 9200 8200 0 1JM 3400 0 um 2650 17 250 7900 7400 1 150 7M 0 1 750 10 000 500 5300 0 4550 3SO0 0 32 500 1850 m0 U M 23 500 2 750 0 4200 2250 1700 0 t a 8 700 1900 625 ioooo 1JM 2200 1 250 3 300 1750 350 8900 2000 2150 2350 0 3700 8200 16.25 77JM 2 150 850 1300 24 500 0 375 11.TM L«M 925 975 4800 5200 700 325 34 000 0 550 0 » U M S75 1 350 12 250 475 1 150 400 875 1JM 800 0 750 1650 3600 600 0 400 2300 4M 93O0 675 0 2000 0 3000 4 700 1JM 1JM 1800 0 1900 6400 0 0 425 nt 975 1IM 1 150 10 250 H.0M 0 1350 1 500 10 750 825 1050 8300 3400 2 750 475 4 750 0 U M 1700 0 875 1300 1000 1000 1.4M ARAUK m 0 6300 1050 1500 0 3400 1850 900 12 250 77 300 4150 1400 5600 1100 6200 3950 TJM 6600 1150 9300 8 100 0 1.2M 3400 2800 7.1M 2600 17 250 7900 7400 1 100 m 3000 1 700 9 750 475 5300 0 4500 3500 3200 32 000 1800 m 0 U M 23 000 2750 0 0 2200 1650 0 m 8600 1800 625 10 000 1JM 2 150 1250 3300 1750 350 8900 2000 2 150 2300 0 3 700 8 100 16250 7UM 2 100 850 1250 24 500 0 375 11JM um 900 975 4800 0 650 325 34 000 0 550 0 » U M SM 1350 12 000 450 1 150 375 850 1JM 800 700 750 1650 3560 575 0 400 2300 4M 9300 675 0 2000 8800 3000 4600 1.SM Mt 1800 0 1850 6400 0 25 000 425 125 975 1JM 1 150 10 000 17 J M 0 1300 1400 10 750 825 1 050 8 200 3400 2 750 450 4650 0 U M 1 650 1 100 875 1250 1 000 1000 1JM 1992 M * 2 960 000 6400 1 100 1550 0 3450 22O0 5000 12 750 8000 4200 1500 5700 1 150 6300 4000 7 J N 6700 1200 0 8200 1350 us» 3450 3 000 7JM 2650 17 500 8000 7500 1 150 7M 3300 1750 10 250 500 5400 1 500 «550 3600 0 33 000 1850 •75 1 450 (.IM 23 500 2800 1000 4200 2250 1 700 0 tst 8700 2050 650 10 250 1 1M 2250 1300 3 350 0 375 9000 2050 2200 2500 8000 3 750 8200 16 500 77 J M 2150 875 1 300 25 000 0 400 11.75» • 950 1000 4 900 0 725 350 36 500 700 575 2 150 1 575 1 450 12 250 475 1200 400 875 1 825 750 775 1 700 3600 625 0 425 0 475 9400 700 0 2050 9600 3050 5100 1.5M 175 1850 900 1900 6 700 0 50 000 450 175 1000 2JM 1200 10 500 M J M 0 1350 1450 11 000 850 1 100 8400 3450 2800 475 4 750 2 700 • 7M 1 700 1 200 900 1300 1 050 1 050 1.4M Genç Radyo'nun ALO ALO hatları yardımıyla gerçekleştırdıği yarışmada Mustafa KARAGOZ EF'nın Londra'dakı dıl okulunda bır aylık tam burs kazanmıştır. (Toplam değerı $ 2130, yaklaşık 18 mıl- yon TL.) 25 Aralık 1992 tarıhınde gerçekleşen ya- rışma Türkıye Millı Piyango İdaresı'nın ıznıyle (320 sayılı KHK), noter huzurunda olmuştur. EF'ye kat- kılarından dolaylı teşekkur edıyor, Mustafa KARA- GÖZ'u tebrık edıyoruz. Özal'dan İMKETye 'durgunluktan kurtulma' formülü: Enüasyonu düşürün • Cumhurbaşkanı Özal, İMKB'nin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuş- mada, Osmanh döneminde üç yabancı bankamn geldiğini. cumhuriyet döne- minde 198l'e dek hıçbir yabancı bankamn Türkiye'ye gelmediğini hatırlattı. Ekonomi Servisi Ktanbul Menkul Kıymet- ler Borsası ile kuruldu- ğundan ben vakından ıl- gılenen Cumhurbd^kanı Turgut Ozal, borsanın ıçınde bulunduğu dur- gunluktan kurtulabılmcsı \e canlanabılmesı ıçın enflasyonun \e Haane'- nın borçlanma gereğının aşağıva çekılmesı gerektı- ğını sovlcdı İMKB"nın 8 kuruluş jıldonümunc kalılan Ozal. konuşmasında Os- manlı Imparatorluğu'nun son 100 vıllık donemınde ulkc>e uç yabancı ban- kamn geldığını hatıriattı Cumhunyet donemınde 1981 vılına kadar hıçbir \abancı bankamn Turkı- ve"ve gelmediğini belırten Ozal Borsanın da banka- lannkıne benzer bır geç- mışı bulunduğunu ka\de- derek "Borsa ıle malı pı- yasalar ılışkılıdır Borsa- İarda nakıte çev nlmesı hısse senetle- nnın cazıbesını arttınyor" dedı O7al hısse senedı pıyasabinın gelı- şebılmesı ıçın gereklı gorduğu ön- lcmlen de ^oyle sıraladı • Once enflasy onun aşağıva çekıl- mesı ^ereklıdır • Istıkrann saclanması \e auve- nın de olması lazımdır • K.alkınma hızının bellı rakamlara %oızde 5-6 gıbı. gelmesı elzemdır • Borsaya ıstıkrar getırebılmek ıçın malı pıvasa ıle bırhkıe duşun- mek ve onlemlen de buna gore al- mak gereklıdır • Bu bağlamda bankalarla ılgılı olarak mevduat munzam karşılıklan ıle dısponıbılı- le oranlan yuzde 47"ler sevıyesınden yuzde 10'- lara duşürulmelıdır Ha- zıne borçlanma ıhtıya- cındadır Dısponıbıhte oranlan ıle bu borçlanma karşılanabılır zannedılı- yor Oranlann duşürul- mesı ıle bır problem orla- ya çıkmaz Asıl olan Ha- zıne'nın borçlanma ıhu- yacının aşağıya çekıl- mesıdır Bunda buyük fayda vardır ' • Vergılenn aşağıya çekılmesı lazımdır Gelır Vergısı ıle Kunımlar Vergısı'nın bırbınne baeranmaması lazımdır Beîkı Gelır Vergısı, Kunımlar Vergısı ve KDV yı bır tek orana toplamak \e mesela yuz- de 25"e çekmek >aıın- mlanarttınr Vergıdeko- laylık sağlar Oranlan aşağıya çekerken \ergı kaçıranlann da ağır bıçımde ceza- landınlması yoluna gıdılmelıdır • ATılegumrukbırlığınegıdılme- sının buyuk onemı vardır Gumruk bırlığıne ne olçude gıdebılırsek o oranda yabancı sermaye gelır Bu, once şırketlen. dolayısıyla borsayı olumlu etkıler Amerikalı yatınmcı Türkiye'ye gelmeden her şeyi araştınyor Ince eleyip sık dokııyorlar • Turk-Amenkdn İşadamları Derneğı'nın araştınnasına gore. Amerikalı yatırımcılann \ uzde 6 l"ı doğrudan doğru> a Turk pazanna gırmeyı, yuzde 31 "ı ıse. Turkı> e uzerınden ıhracat vapmayı amaçlıyor. Ekonomi Servisi - Amenkalı vatınmcılar. Turkne ve vatınm va- parken oncelıklc Turkıye"nın pazar potansıvelıne. unıverMtemezunlan- na. yillık çalışma saatlenne havaa- lanlanna. ıletışım altjapısına kar transfenne. burokrasıve. buyuk şe- hırlerdekı çevre kırlılığıne bakıvor- lar Amenkalı vatınmcılar Turkı- je'de yapısal retormlann gereklılı- ğıne ınanıy orlar Turk Amenkan İşadamlan Dcr- neğı (TABA) aralannda Pepsı Cola Goodvear, IBM ITT Hıl- ton Kodak Phılsa. Mobıl Oıl Procter and Gamble Cıtıbank ın da bulunduğu Amenkalı yatınmcı- larla ılgılı "Yabancı sermaye ne- den vetennce Turkıye ve aelmıyor konulu bır araştırma yaptı TABA uvesı Suzan Bavazıt larafından va- pılan araştırma sonucunda. Amen- kalı vatınmcılann Turkıye"yı eko- nomi polıtıkalannda lıberal olan. yuksek pazar potansıvelıne sahıp bır ulke olarak kabul ettıklen orta- va çıktı \nkctm sonucunda Turkıye pa- zar potansıyelı. unıversıte mezun- lannın kahtesı uzun çalışma saatle- Amerikalıyatınmcılar Türkiye'ye gelirken nelere dikkateckyor? • Türkıye'dekı pazar potansyekne. • Şerbest gjnşımcıhk sıstemıne • Unıversıte mezunlanna. • Yıllık çabşma saatlenne. • Venmhhğe, • İşçılenn kahtesme. • thracat teşvık sıstemıne. •• Vergı teşvıklenne,ozel amortısman ındınmlenne, • Para sıstemine, • Sendıkalann rolune, • Bankacıhk sıstemıne. • Kar transfenne. • Enerjı masrafianna, • Yaünm teşvıkienne. • Büyûk şehırierdekı çevre kırlılığıne, • ABD vatandaşlannm luşısel vergılenne. • Çeşıth fon ve vergjlenn duzeyıne, • Kurumlar Vergsf'ne, • Yatınmlardaki vergı mdinrnıne. •Vergılen değerlendınne tabanı ve metotlanna. - • tthaiat vergjsı duzeyıne DÜNYA EKONOMISÎNE BAKIŞ ERGÎN YILDIZOĞLU 1993 Yılına Girerken Dünya Ekonomisi rı havaalanlan ve ıletışım gıbı alt- yapı konulannda en vııksek puan- lan aldı Demıryolu sıstcmımn ye- tersızlığı. \Tye olası uyelık duru- mu hukumet polıtıkalannın tah- mın edılebılırlığı ve parasal konular ıse. yatınmcılar tarafından olumsuz gorulen noktalaı arasında yer aldı Yapısal reform gerekli Yatınmcılar. olurmuzluklar arasında. Turkıye'nın AT ulkelen ıle karşılaştınldığında ıthalat vergı- lennın yuksek olmasını ozellıkle entlasyondan kaynaklanan guncel ekonomık sonınİan gosterdıler ve yapısal reformlann gereklılığını vurguladılar Turkıve'nın OECD ulkelen arasında lıberal dovız polıtıkasıvla en başta yer aldığını belırten y atınmalar. bu nedenk kâr transfe- nnde zorlukla karşılaşmadıklannı behrttıler 6 bin 114 kişi çalıştırıy orlar TABA nın 49 avn sorudan olu- şan anketıne katılan yaklaşık 420 mılyon dolar sermayeye sahıp Amenkalı yatınmalar Turkıye'de toplam 6 bın 114 kışı çalıştınyor Ankete katılan yatınmalann vuzde 61 ının yalnızca Turkıye pa- zan ıçın, yüzde 39'unun ıhracat ıçın uretım yaptığj gorulurken hıçbın- nın serbest tıcaret bolgelenne ya tınm yapmadığı dıkkaıı çekmekte- dır Yuzde 94"u ıse alınan sonuçlara gore tekrar Türkiye'ye yatınm yap- mayı duşunmektedırler Dunya ekonomisi uzerınde tahmınler- de bulunan baslıca uç kuruluş OECD IMF ve Bırlesmıs Mılletler ABD ekono- mısındekı toparlanma ve Uzakdogu eko- nomılerındekı guclu buyume oranlarına rağmen 1993 yılında dunya ekonomısın- de daha once tahmın edılenden daha du- suk bır buyume hızı beklıyorlar OECD bölgesınde, 1993 yılı ıçın ılk buyume oranı tahmını olan %3 buyuk olçude azaltılarak %1 9 cıvarına dusuruldu Bu kotumser beklentının arkasında esas olarak Japonya ve Avrupa dakı ekono- mık durgunluğun 1993 yılında da surece- ğı ınancı yatıyor Dığer taraftan analıstler arasında dunyanın en fakır ulkelerınde ekonomık durumun 1993 yılında daha da kotuleseceğı gorüşu hakım Dunyanın çesıtlı yerlerınde suregelmekte olan po- lıtık ıstıkrarsızlıklar bu tabloyu daha da kotulestırecek ABD de ekonomık toparlanma ışaret- lerı guç kazanıyor OECD tahmınlerıne gore 1992 yılında %2 1 buyumesı bekle- nen ABD ekonomısınde buyume 1993 te %3 6 ya çıkabılecek ABD ekonomisi III dort aylık donemde %3 4 buyudu Bu 1989IV dort aylık donemden berı en yuk- sek buyume hızı Dayanıklı tuketım mal- larına olan talebın kasım ayında bır yı! oncesıne gore %4 1 buyumesı ıssızlık oranında mutevazı de olsa bır gerıleme- nın baslamış olması, stokların kasımda %0 3 oranında gerılemesı ve nıhayet sa- nayı urebmının yavas da olsa kasım ayın- da artmaya devam etmesı ABD ekono- mısınde bır durgunluk donemınden yenı bır genısleme donemıne geçılmekte ol- duğunu gosterıyor Uzun vadelı hukumet bonosu faız oran- larının dusuk kalması ıse pıyasaların da 1993 yılında genel ola- rak yavas ve ıstıkrarlı bır buyume bekledığı- nı gosterıyor Tek kor- ku Clınton yonetımının bu ekonomık buyume- yı sunı olarak hızlandır- ması ıle buyumenın hızla bır asırı ısınma- ya donusmesı Amerıka nın yanı sıra bır dığer buyume odağı Japonya harıc Uzakdogu ekonomıle- rı dort kaplanlar denen Guney Kore Tayvan Hong Kong ve Sıngapur a bu yıl Çın Halk Cumhurıyetı de eklenmıs du- rumda Asya nın bu kap*lanlarının 1993 yılında ortalama o /o6 5 oranında bır buyu- me gostermesı beklenıyor Bu oran 1992 yılındakı %7 5 ten bıraz dusuk Bu yuz- den bır yavaşlamaya ısaret edıyorsa da yıne de dunyanın gerı kalanına kıyasla yuksek bır oran Dığer taraftan Çın Halk Cumhurıyetı ndekı hızlı buyume herkesı şasırtıyor ÇHC nın buyume hızının 1993 yılında 1950 lerdekı Japonya ekonomısı- nınkıne benzer bır şekılde %11 e ulasa- cağı tahmın edılıyor Şılı ve Arjantın'de de buyume oranının 1993'te %7 yı geç- mesı beklenıyor Yenı sanayılesmıs ul- kelerdekı guçlu buyumenın yatınmcılar acısından ozel bır onemı var Her ne ka- dar ABD ekonomisi durgunluktan çıkmıs gozukuyorsa da borsa yatnmlan açısın- dan burada çok yuksek bır performans beklememek gerekıyor çunku ABD pı- yasasında menkul kıymetler asırı değer- lenmıs bır durumda Bu yuzden bellı baslı yatınm sırketlerının analıstlerı ABD dekı buyumeden gerçekten fayda- lanmak ıçın bu buyumeden olumlu etkı- lenecek olan ' gehsmekte olan pıyasa- lar' dakıborsalarayonelmekgerektıgıne ınanıyorlar ABD ekonomısınde bır toparlanma baslarken dunyanın dığer ıkı ekonomık merkezınde durgunluk sıddetle devam edıyor 1993 boyunca da edecege benzı- yor Kasım ayında ıflaslar Japonya da bır oncekı yıla gore %20 artarak son 6 yılın en yuksek duzeyıne ulastı Is çevre- lerınde guven 1975 ten berı en dusuk du- zeyde Bu yatırımlaradayansıdı Kasım ayında Japonya da makıne sıparışlerın- de bır oncekı yıla gore %24 bır duşuş oldu Aralık ayında Japon hukumetı 1992 yılı buyume tahmınını neredeyse yarı yarıya azaltarak %3 5ten %1 6 ya du- surdu ve 1993 buyume oranında %3 3cı- varında hesaplandı Morgan Stanley analıstlerınden Kwaı ye gore ıse bu ra- kama bıle ulasmak çok zor olacak Bu arada artan ekonomık durgunluğun etkı- sı ıle ıthalat dusunce Japonya'nın dıs tı- caret fazlası kasım ayında %19 carı he- saplar fazlası da ekım ayında bır oncekı yıla gore %60 arttı Japonya nın dıs tıca- ret fazlası ABD ve Avrupa ıle Japonya arasında surtusmelere yol açıyor Avrupa yı 1993 te oldukca zor bır yılın bekledığınde hemen herkes anlaşıyor OECD tahmınlerıne gore Avrupa'da eko- nomık buyume 1993 te %1 2 cıvannda kalırken ıssızlık 20 mılyonu bularak 10 un ustune çıkacak 1993 yılında Avrupa da enflasyon ıse ortalama %4 9 cıvannda kalacak Bu oran genel olarak dusük sayılıyor ve cıddı bır tehlıke olusturmu- yor Yıne de OECD rakamlannın 1993 te hemen butun Avrupa ulkelerınde enflas- yon oranlarında az da olsa bır artışa ısa- ret ettığını vurgulamak gerekır Avrupa da buyumeyı tehdıt eden en onemlı etken Alman ekonomısındekı ya- vaslama Alman sanayı uretımı 1992'de 1982 den berı ılk defa o o1 5 duştu Gelecek yıl da %3 dusus bek- lenıyor Ekonomık durgunluk Almanya- da da ıssızlık artışı 1992 de sosyal çal- kantılara yol açtı Al- man hukumetı 1993 yılında ekonomık dur- gunlukla mücadele uğruna ıssızlık taz- mınatı çocukyardımı ogrencı bursları mul- tecıler ıçın sosyal gu- venlık parası kıra yardımı vb gıbı sosyal harcamaları kesmeyı planlıyor Bu tedbırle- rın Almanya da yoksullasmayı buna bağlı olarak sosyal gergınlıklerı yabancı dusmanlığı vb korukledığıne ıse kesın gozuyle bakılıyor Doğu Avrupa ve eskı SSCB ye gelın- ce her ne kadar hızla artan ıstıkrarsızlık- tan dolayı buralara yonelık tahmın yap- mak çok zor ıse de ekonomık gerıleme- nın genel olarak devam edeceğını soyle- mek yanlıs olmaz Buna bağlı olarak ıs- sızlığın hemen tum Doğu Avrupa ulkele- rınde ve eskı SSCBde 1993 yılında bu- yuk olçude artmasını beklemek lazım Tahmınlere gore en buyuk artıs eskı SSCB de yasanacak Burada ıssızlık 1992 de %0 2den 1993 de %15s çıka- cak Bunu %8 den 13 e artısla Cekoslo- vakya nın ızleyeceğı tahmın edılıyor Arnavutlukta ıse ıssızlığın °/026ya ulas- ması beklenıyor Doğu Avrupa da eko- nomık buyume acısından Polonya, Ma- carıstan ve Cekoslovakya dığerlerıne gore daha olumlu bır goruntu sunuyor OECD tahmımne göre dunya tıcaretı 1992 de °0 4 7 arttı Bu rakam 1993 te %4 9 a çıkacak Bu tahmın GATT Tıcaret An- lasması Uruguay Raundu nun karşı- lastıgı zorlukların dostça çozumlenece- ğını varsayarak hesaplanmıs Bunun ne kadar gerçekcı oldugunu ıse dunya eko- nomtsını 1993 yılında etkılemesı olası hu- kumet polıtıkalarını ve uluslararası ılıskı- lerı ele alacağım gelecek haftakı yazım- da tartısacağım BANKALAR NE FAİZ VERİYOR? lYüzd 1 TL Zraa! Is Bankası EmıaKöank Abank YapıKredı Vakrtbaik Halkbank Pamukbank Garant Tu -toank Sl"V*anK Etaar* nk Setrta-* Omai TE Ege^ar» tfflsa. CSffl* 'ansca'k 58-6C 5^38 53 55-D6 55-58 57 58 58 5i 5ÎHC 6W1 5 r 60 :1 60 36 •O-d * Saymu* Tl 70-7 2 66-68 69 66-68 66-68 68 69 68 55 7CV25 ^73 69 65 "1 S 35 1 25 25 25 3 3 3 15 35 4 4 Z 3 4; 375 3 4 6 W 225 "2 H) 06 a 5^ 26 68-70 59 56 ^otf&ısn » 49 rteoam va^a'a np-JDar* Turk S*ura Aterartbarv iai> Ejıp'es 43 U 5U 60 3S5 40 56-68 57 56 73 6>ffl T5 T) 6b: 5' 1- 56 •* ı * • 25 3 45 4 15 - 3 v 25 2 7 45 1 6 45 35 •58 3: 4 DM 6 4 5 5 5 55 65 5 4 5 6 65 6 8 625 €25 5 65 6 3 45 5: 65 7 45 3: 65 C 7 925 723 6 325 lıynM TL 71-73 68-70 48 68-70 68-70 70 71 70 68 n 5-^5 7A-76 •o 73 58-70 n 73 11 73-75 72 68-7C 90 90 76 73 62-tö 7O 7' 62: 34 53 7 ~ S 4 15 3 3 3 35 4 35 2 4 45 5 4 55 475 425 3 35 4 475 425 15 3 35 '25 25 İİ ? 5 8 7 ; 35 "6c i 3 DM 7 5 55 5 6 6 7 6 45 7 25 57 T 95 - 725 6 *• 65 9L25 8 5 7 •• 7 7 55 105 8 '1 8 95 65 723 65 9 5) lyinMi TL 73-75 69-72 74 69-72 69-72 74 75 78 69 ^5 "H0 80 78 80 7B 75 75-r 76 79 71 76-79 76 76 73 6" 70 s- 50 90 78 63-1 7* 90 61 6' 69 — S 45 2 35 35 35 5 45 5 25 45 53 6 5 7 525 475 3: 4 45 5 5 2 55 4 4 25 3 9 5: 9 9 6 i 43 ^9 DM 75 55 65 65 65 7 75 7 5 -. 9 83 8 1 75 1 75 65 725 - 95 8 55 \- 7 5 7 7 6 13 85 12 1 0 '0 65 ^ 5 > 9 ' : YAT1RIM FONLARI «MMUMH2 Kablma belgesiadı Bugün Peğ Kablma betgestadı Bugün Deg- lşYatınm-1 lşYatırım-2 iş Yatırım-3 lsYatırım-4 işYatırım-5 Is Yahnm-6 lnterton-1 lnterfon-2 lnterfon-3 lnterf<xv-4 interfoo-5 ikösatYat-2 lkbsatYat-3 lktısatYat-4 Ikt AtıhmFon Gar Yatırım-1 Gar Yatırım-2 Gar Yatırım-3 Gar Yatırım-4 Gar Yatırım-5 EsbankFon 1 Esbank Fon 2 EsbankFon3 YKöYatırımF YKBSektorF YKB Hısse F YKBKamuF YKBLıkıtF YKBKarmaF YKB Dovız F YKBKapıtalF YKBAktıfF Vakıf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hısse Vakıf Dunya Vakıf Fon-6 Dış MavıFon 185 977 62 324 49 066 37 227 17086 35 611 129 244 95 725 54 396 54 855 10950 94 262 44 898 45 354 28 836 142 578 53 360 34151 19 564 18 239 140196 46 695 34139 122 095 99 159 96 754 97 350 84 926 96416 43 912 33 894 31 537 95 677 230 782 43 467 25 527 37 460 26 700 82 983 052 -0 08 052 035 018 053 048 048 046 050 -002 049 049 049 052 050 049 0 51 016 0 51 048 040 0 51 053 0 51 088 0 51 0 49 052 0 47 052 000 045 0 41 039 029 -0 39 038 034 Dişbank Beyaz Dışbank Pembe Tütûn Fon-1 Tütun Fon-2 Mıtsuı Fon-1 Mıtsuı Fon-2 Fınans Fon-2 Fınans Fon-3 Fınans Fon-4 Fınans Fort-5 Zıraat Fon-1 Zıraat Fon-2 Zır BasakFon Zıraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Halk Fon-3 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak Invest Emlak Denız Fon lmpexFon 1 lmpexFon2 SumerFon Ege Fon-1 Ege Fon-2 Kalkınma Fon Demır Fon-1 Demır Fon-2 Tarış Fon-1 Tanş Fon-2 Ortak Fon Turkbank Fon NetFon Etı Fon TSKBUzmanF Akfon 126 281 35 399 100 013 27 376 319 124 36553 57 376 47 793 33499 31 180 50 023 37 475 40197 36 906 52 385 39 219 35 210 52 473 34 054 44 726 34 050 13450 42 548 45 263 34124 34 357 32750 14113 36393 34 015 17 171 37 971 15695 29597 28 917 29 978 29 799 13 995 14 956 049 039 047 047 045 042 054 053 121 052 0 37 036 044 045 045 043 052 045 0 37 051 050 010 0 47 049 049 035 045 043 033 045 042 0 51 0 51 052 044 045 043 -013 052 SERBEST DÖVİZ CİNSİ ABD Doları Alman Markı Isvıçre Frangı FransızFrangı HollandaFlorını IngılızSterlını SArabRıyalı AvusturyaŞılını 100ltal Lıretı 8600 5350 5900 1565 4700 13000 2240 757 592 SATIŞ 8635 5380 5950 1585 4765 13200 2290 770 608 MERKEZ BANKASI • Em syon (27 AraliK) 35 032 • TL Interbank laızlen %67 75 Işlem Hacmı 5 614 mılyar Geceiık °o4O Haftalıkrepo %63 Aylık repo °o67 DÜNYA BORSALARI Albnın onsu 334 10 dolar ABO Doian 1 6040 Alman Markı 124 10 Japon Yenı 1 5210İ Sterlını Petrolûn variH-18 33 dolar ALTIN CNSI AUS SATIŞ Cumhurıyet 615 000 625 00C Reşat 630 000 660 000 24ayaraltın 33 000 93 300 22a/ar&ılez< 83 900 92 000 ÇAPRAZKURLAR 1 16035 14472 112560 61760 5.2270 54635 18025 11366 71000 14490 143800 12435 12590 68250 37503 isnrito lECtr. a* m. ABDDOLAN UkiMrtı AmMjıMn AmtrjıfM MurtalPM FüMvttı» fmmfrm MafenirM jsparılPtntjsı jfHÇİFMJ İıı^ııriHV ittfrauntı jMJtTMj mnıMın NrHfKraM. SinMıtaRtyıl 15175IHMVI 12209 U 8 M f f 1 3799 U S M n 1175937TL MERKEZ BANKASI KURLARI CİNSİ 1 ABD Doları 1 Alman Markı lAvustralya Doları 1 AvusturyaŞiiını 1 Belcıka Frangı IDanımarkaKronu IFınMarkkası 1 FransızFrangı 1 HollandaFlorını 11sveç Kron j 11svıçre Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yenı IKanada Doları 1 Norvec Kronu 1 Sterlın 1S Arabıstan Rıyalı DÖVtZ AUŞ SATIŞ 850496 530399 587692 75559 25859 137710 162712 155669 471842 119788 586954 59144 6840 675532 124614 1290628 226781 8522 00 531462 588870 75711 25911 137986 163038 155981 472788 120028 588130 59263 6853 676886 124864 1293214 2272 35 29AMUK1992 ErartiF AUŞ 849646 529869 578877 75483 25600 136333 161085 155513 471370 118590 586367 58553 6737 665399 123368 1289337 223379 uvş 854757 533056 590637 75938 25988 138400 163527 156449 474206 128388 589894 59441 6874 678917 125239 1297094 227917
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle