09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"Hesabımda para olmasa bile kredim var: Kendi kredim." NACIKHESAP Cumhuriyet69. YIL SAYI24555 / 4000 TL (KDVİçınde) YUMUS NADİ H924-1945! 8KUIAR! NADIR MADI \1945-1991) 29ARALIK1992SAU Sağlık Zorunlu hizmet kaldınlıyor • Sağlık Bakanı Aktuna, hekimlere uygulanan zorunlu hizmetin kaldınlacağını söyledi. • Aktuna. hastanelere gönderdiği birgenelgeyle, hasta yakınlanndan ilaç ya da kan istenmesini yasakladığını bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Sağlık personelinin zo- runlu hizmet yükümlülüğünü düzenleyen yönetmelikte yapı- lan değişikliklerle. zorunlu hız- mete tabi hekimlere il tercihi yapabilme hakkı tanınırken, aynı statüdeki hekimlere karşı- lıkh yer değjştirme talebinde bulunabilme imkanı getinliyor. Sağlık Bakanı Yıldınm Ak- tuna, hekimlerin büyük tepki eösterdip mecburi hizmet uy- UArkasıSa.l7,Sü.5'te TİSKTÜRK-İŞ'te '5 milyon işsize iş bıüalım' •TİSK Genel Başkanı Refık Baydur: 5 milyon işsize iş bulmak zorundayız. bazı konulan aramızda sonuca bağlayarak hükümete yön vermek zorundayız. Aynı gemideyiz, batarsak birlikte batanz. • Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral: Bazı konularda birlikte hareket etmekten, sorunlan masa başında çözmekten yanayız. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türk-İş ve TİSK. ortak sorunlarda "birlikte hareket" etme konusunda görüş birliğjne vardı. TİSK Genel Başkanı Re- fık Baydur, Türk-İş'in işçi lehi- ne uyguladığı sistemleri. mem- leket yaranna çevirmek zorun- da olduğunu belirterek, "5 milyon işsize iş bulmak zorun- dayız. Bazı konulan aramızda mArkastSa. 17, Sü. 4'te KIBRIS.4BINIŞÇI İSTÎYOR mU.Savfada Türkiye nükleer pazarda • Türkiye Elektrik Kurumu hükümetin de onayını alarak nükleer santral kurma girişimini başlattı. 'Canada'danAECL tlk başvuru yapan tirma oldu. Haber Merkeri - Çernobil fa- ciasmın yarattığı sonuçlann tartışıldığı şu günlerde Türkiye bin megavvatt gücünde bır nük- leer santral kurmak üzere ulus- lararası piyasaya duyuru yaptı. Bu çerçevede Kanada'dan AECL fîrmasının geçen hafta ilk başvuruyu yaptığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde dört bü- yük kuruluşun daha Türkiye'ye gelerek görüşmeler yapacağı belirtildi. UArkasıSa. 14,Sü.2'de BAKAN SAĞLAR: RADYASYON HESABI SORULSUN UM.Savfada Demirel ve Inönü, muhalefetteyken şiddetle karşı çıkarak engelledikleri 4 ülke içi düşmana karşı teritoryal savunma birliklerfni kurmaya hazırlanıyor DYP-SHPçarketüANKARA(Cumhuriyet Bü- rosu) - DYP ve SHP muhalefet- teyken karşı çıktıklan "teritor- yal savunma'yı kendi iktidann- da uygulamaya koymak üzere yeniden gündeme getirdi. M'.lli Savunma Bakanlığı. "leritoryal savunma" adıyla bi- linen ve gecmışte kontrgerilla iddialannın ortaya atılmasına neden olan. '"Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müda- faa Mükellefıyeü Kanunu"nu yenılemek üzere bir taslak çalış- ması başlattı. Mılli Savunma Bakanı Nev- zat Ayaz. çalışmarun kontgeril- la ile ilişkilendirilmemesı gerek- tiğini belirterek. "Zaten kontr- gerilla diye bir şey yok. Özel Kuvvetler Komutanlığı var. bu da zaten basına açıl- dı ve tanıtıldı" dedi. Milli Savunma Bakanlığı, ANAPhükümeti döne- minde ayn bir yasa taslağı olarak gündeme getirilen, ancak kamuoyunun yanı sıra şu anda iktidar ortağı bulunan DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve Haber Merkezi - Başbakan Süleyman Demirel ile Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü. muhalefetteyken 1988 yılı ekim ve kasım aylannda AN AP ıktidannın gündeme getirdiğj teritoryal savunma konusuna şiddetle karşı çıkmışlardı. İnönü ve Demirel'in o dönemdeki değerlendirmeleri şöyleydi: Demirel: Türk Silahlı Kuvvetleri"ne verilen savaş görevi şayet başkalanna da \ erilecekse çok başlı bir savunma ortaya çıkar. Bunun içinden kimse çıkamaz. (29Ekıml988) • Tozu dumana kattılar. Göz gözü görmüyor. 800 bin kişilik ordu yetmiyor mu ki halk birtakım yükümlülüklere sokulmak isteniyor? (2 Kasım 1988) Erdal İnönü: Tüm dünya silahsızlanmaya gıderken. yerel birliklere ne gerek var? Pek anlaşılamadı. Amerika ile ilgisi var mı? (30 Ekım 1988) • Banşta alınan savunma önlemlerinin ekonomiyi zayıflatmayacak şekilde yapılması gerekir. (2 Kasım 1988) 1988'dekarşıydılar SHP Genel Başkanı Erdal inönü nün yoğun tepkısı nedeniyle askıya alınan teritoryal savunma konu- sunda bir calışma başlattı. Çalışma, 1944 yılında çıkanlan, 4654 sayılı "Mem- leket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mü- kelleliyeti Kanunu'"nun bazı maddelerinin değiştiril- mesine ilişkin yeni bir yasa tas- lağını içcriyor. Bu taslak ile 1944 yılında yü- rürlüğe giren yasanın bugüne kadarki uygulamasında ve di- ğer mahalli savunma unsurlan da dikkate alınarak saptanan eksikliklerin gjdenlmesı ve gü- nümüz koşullanna uyumlu ha- le getirilmcsi amaçlanıyor. AN AP dönemindeki çalışma \se. 4654 sayılı yasanın günün koşullanna göre değıştirilmesi yerıne. konunun ayn bir yasa ile düzenlenmesini öngörüyor- du. Milli Savunma Bakanı Ayaz. taslak ile ılgıli olarak Cumhuri- yet'in sorulannı yanıtlarken. "Eski bir yasa olduğu içın gün- celleştirme ve yenıleştirmeye yönelik bir çalışma" dedi. Ayaz, ""Yenilemenin Güneydoğu'da artan olaylarla bir ilgisi var mı?" sorusuna ise. "Hayır. Türkiye genelinde olacak" yanıtını verdi. "Geçmişte de bu yönde bır çalışma yapılmış ve yasa kontrgerilla m.4rkasıSa.l7,Sü.4'te B e k i r a ğ a o l u ğ u n d e n K o n t r g e r i l l a ' y a! • Yüzbaşı Mahmut Adil 11 Hazıran 1913 günü gözaltına ahndı. Bekirağa Bölüğüdenenünlü işkencehaneye kapatıldı ve tam 87 gün işkence gördü. İdamı ıstendi ve beraatetti! • Üsteğmen Çetin Nergis 16 Mart 1983 günü 23. Seyyar Jandarma Tugayı'nda gözaltına alındı. Ankara'ya getirilip Kontrgerilla'da tam 87 gün işkence gördü. 15 yıl hapis istemiyle yargılandı ve bet aat etti. Aydın Engin 'in dizi röportajı Perşembe günü Cumhuriyel te veren dünyası ANAP'akız verdi Çannıklılar'ın gelini Sibel Çarmıklı • Vehbi Koç'un kızı Sevgi Gönül ile Çarmıkhların gelini Sibel Çarrnıklı ve çok sayıda işadamı dün İstanbul İl Başkanhğf nda düzenlenen törenle ANAP'a üye oldu. • Başta hanımlar olmak üzere, gençleri ve kendi alanmda başarılı olmuş kişileri ANAP'a davet eden Genel Başkan Mesut Yılmaz. "AN AP'ta benim makamım dahil her makamın. her konumun herkese açık tutulacağını burada size taahhüt edivorum" dedi. Vehbi Koc'un kızı Sevgi Gönül • Üyeliğinin kendi kararı olduğunu ifade eden Sevgi GÖPÜI, ailesini bağlayıcı olamayacağını vurguladı. Sevgi Gönül amacının belediye meclis üyeliği olduğunu belirtti. Milletvekili Melike Hasefe, Gönül'ün ileride iyi bir kültür bakanı olabileceğini söyledi. • Galatasaray ve milli takımın eski teknik direktörü Mustafa Denizli de dün Conrad Oteli'nde AN APlideri Yılmaz ile görüştü. Denizlfnin ANAP'a üyeliğinin bugün açıklanması bekleniyor. • 5. Sayfada GUNCEL _ _ CÜISEYT ARCAYÜREK Tezat Açıkiamalar İçişleri Bakanı ismet Sezgin, Kastamonu'daki çığ yö- resine helikoptergöndermiş. Kar üç metre. İnememiş. Güneydoğu'daki terörle savaşı hava koşulları etkili- yor. Hükümet üyeleri sınır ötesi harekatın bölgede aynı hızla uygulanamamasına tek neden, kış engelini göste- riyorlar. Fakat, "ilkbaharda yurt içindeki terör odaklannın bü- yük ölçüde temizleneceğini" söylüyorlar. Ilkbahar ve yaz ayiarına göre planlar hazır. Ama karakışa karşın siyaset durmuyor. Üçüz soldan MArkasiSa. I",Sü. l'de SAV VE SUİÇMEZ İSTİFA ETTİ CHP'de atama krîzi tırmanıyor • 9 martta kurultaya hazırlanan CHP'de. genel yönetim kurulunun. örgütlenme konusunda il örgütlerinin görüşlerini dikkate almaması tepkilere neden oldu, Ankara'nın politik yönden en önemli ilçesi olan Çankaya'da ilçe başkanlığı için il meclisinin gösterdiği aday, genel yönetim kurulu tarafından benimsendi. M4. Sayfada TA\SUÇİLLER: Merkez Bankası'yla kavgamkîşiseldeğil ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çüler. ekonomınin yönetimine hükü- metin kendi anlayışım sokabil- mek için Merkez Bankası yönetimiyle mücadele ettiğini. ancak bu mücadelenın kişisel mücadele şekline dönüştüriil- meye çalışıldığını savunarak "Bu tamamen yanlıştır" dedi. Çiller. venı otoyol yapımlanna izın venlmediğini. bunun için Kamu Ortaklığı İdaresi"yle "büyük çatışmaya" girdiğjni söyledi. Çiller. dün. Ankara Sanayi Odasfnın (ASO) genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısına katılarak Ankaralı sanayicileri dinledi. Sanaymin ve sektörle- mArkasıSa'.1?,Sü.3'te f c f o n l l ı ı l ' ı ı n f^elrî I r r k n ı ı l r l a n Ş>şl> Belediyesi işçilerinin 21 aralıktan bu yana yaptikları çalışmama eyle- l ^ U t l l U U l U l l CSK1 n U U U l U A I 1 m i sonucu ŞJŞ |J ilçe sinde cadde ve sokaklar çöp yığmlarıyla doldu. Bele- diye-İş Sendikasrndan eylemle ilgili olarak yapılan açıklamada işçilerin üç aydır toplusözleşme farkı ve maaşlarını düzenli olarak alamadıkları, Şişli Belediye Başkanı Farma Girik ve Başkan Yardımcısı Erhan Alptekin'in verdikleri sozleri yerine ge- tirmedikleri bildirildi. Açıklamada ayrıca belediyenin kaynakiarını planlı harcanması gerektiği, özel şirkct gibi yönetilemeye- ceği belirtilerek "Maaşını ve hakettiği ücretiödemeden işçilerinçalışmasını istemek angaryadır. g Irkası Sa. 17, Sü. 3'te •ORSA Öncekı 4O23.OO Dun 3938.96 DOLAR Ûnceki 8570 Dün 8635 MARK 1 Öncekı 5360 Dün 5380 ALTINt*.) öncekı 92.4OO Dun 93.1 OO Kampanya/10. Sayfada, "Susam Sokağı'nı seviyoruz" Kültür 711. Sayfada Sanata bakışnasıl , değişebilip? ^ 92'nin ardından / U . Sayfada Her şey e rağmen tiyatro KÖRFEZISIMYOR ABD,uçak gemisi gönderiyor • Irak'a ait bir savaş uçaâınm uçuşa yasak bölge üzerinde uçtuğu gerekçesiyle bir ABD uçağı tarafından düşürülmesi, Irak yönetiminin büyük tepkisineyolaçtı. • Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Tank Aziz. Körfez Savaşı'ndan sonra BM tarafından konulan uçuş yasağmı tanımadıklannı açıkladı. • 14. Sayfada BOSNA-HERSEK Sınırlara 10 bin asker • BM Genel Sekreteri Gali. Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda sınırlann denetimi için Bosna-Hersek"e 10 bin asker daha gönderilmesini istedi. U8. Sayfada Futboi /18. Sayfada Kocaelispor mucize değil gerçek OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Kachn Sonanı?.. Prof. Dr. Esmer 'in İstanbul da değişik toplnm katmanlarında ve çefitli kültür düzeylerinde 2 hin kişi arasmda yaptığı ankeıin toınnları ilginç. "Bir kadtnın eşinden dayak yemeyi hak ettiği fhrumhur oiabilir mi?" sorusuna kadmların vüzde 55 i, erkeklerin vüzde 66'sı "evrt" varnimı veri- vor. Kadmların üavağı hak olarak gönlükleri dıırumlar şımlar: Ko- casııu aldatma yüzde 97. itaat- sizlik yüzde 9(), çocuğa körü hakma yüzde 75, kavmva'ide ve kavmpedere savgısızlık vüzde 70. lüks şeyler istemek yüzde 60. einselyak'laşmayı ret yüzde 62. Çağdas Yasamt Desıekleme Demeği Başkanı Prof.Türkûn Saylan "İnsarunuz yüzydlarca geleneklere göre yetiştirilmiş, eğitilmis, kız çocuğuna itaat et- meyi öğretmiş. Koca ne yaparsa yapsın huklıdır görüjü asıtan- nus" dedikten sonra tek çözü- mün eğitimden geçtiğuü söylü- vor. istanbul Üniversitesi Kadın Sontnlarmı Araştırma Merkezi Başkanı \ecla Arat da SHP'nin dünva görüşünü benimsemiş ka- dmların sözü geçen anketteki payını şaşırtıa buluyor. Ortak görüş şu: "Aile içindeki teröre dur denmetidir." S'e vur ki bımıı sövlemekle iş bitmivor. Lzmanlaru göre "da- ha önümüzde uzun bir yol var." Gerçekten kadmın (ya da erke- ğin bireyleşmesi) kimliğini bıd- musı, haşka deyişle insanlaşması hir uvgarhk sorunu. Bir ülkede köprüler. gökdelenler. baraflar otovollar vapılması da doğnıdan Ajda'nuınesitutmuyor? • * * \Arkası Sa. 17, Sü. 1 de MERTALİBAŞARIR Aşklan. geçırdiği estetık ope- rasyonlan. "star mıydı, süpers- tar mıydı. lensli miydi. tel çerçe- ve mi takmıştı?" gıbi Türkiye gündemini belirleyen "prob- remlenyle" magazin basınının gözbebeğı Ajda Pekkan. bu kez bir başka "sorun'ia yer aldı ga- zetelerde: ""Ajda'nın estetik yüzü mak- yaj tutmuyordu." Her yıl. "yılbaşı özel eğlence" çekimleri. stüdyo arayışlan. de- korlann yerieştirilmesi. sanatçı- lann şu ya da bu ücreıe ıkna edilmesi. kaprislerinin aşılması gibi "aHvapısal" sorunlardan uzadıkça uzuyor, saatler, hatta günler boyu sürüyor. Kanal 6 yılbaşında ekrana gelecek sanatçılardan binni de Ajda Pekkan olarak belırlemiş- ti. Ancak Ajda Pekkan bir süre önce geçirdiği estetik anıeliyat- tan sonra Amerika'da bir de ınenüsküi operasyonu almış ' durumdaydı. Bu yüzden isiıra- hate çekilmesi gerekirken ""ne UArkasıSa. f.Sü.^'de Resmi Olmayan... 1992 yılının en çok üzerinde konuşulan konularından biri "resmi ideoloji"kavramıdır. Totaliter rejimleri çoğulcu demokrasiden ayıran temel ölçütlerden biri ve en önemlisi "resmi ideotoji'öti. Çoğulcu demokrasilerde devletin ideolojisi yoktur; partilerin ideolojileri vardır, bu partiler iktidar olunca, ideolojilerini devlete mal ederler. Bu ideolojüer de-ge- çici de olsa- o devletin resmi ideolojisi olur. Eski Sovyetler Birliği'nde Marksizm-Leninizm; Hitler Almanyasf nda nasyonal-sosyalizm; Mussolini italyası - MArkası Sa. /7, Sü. 7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle