13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29ARALIK1992SALJ CUMHURİYET SAYFA YURTHABERLERI 13 Milyarlıkiki soygun • Yurt Habeıferi Servisi - Konya'da bir kuyumcu ile Gaziantep'te bir hah mağazası soyuldu. Gaziantep Eski Saray Mahallesi'ndeki Erdemoğlu halı satış mağazasına giren soyguncular, içinde 617 milyon lira nakit para ile 2 milyar lira değerinde çek bulunan çelık kasayı alarak kaçular. Yetkililer, boş kasayı bir arazide bulduklannı ve olayla ilgili araştırmayı sürdürdüklerini bildırdiler. Manavgat'ta cinayet •ANTALYA(AA)- Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl köyünde Ahmet Sıtkt ile Ahmet Acar adlı kişiler arasında tartışma çıktığı ve Ahmet Acar'ın soba borusuyla dövülerek öldürûldüğü bildirildi. Olaydan sonra Ahmet Sıtkı gözaluna alındı. Aşırı alkol ölöm getiPdi • AYDIN (AA) - Aydm'ın Çine ilçesinde aşın derecede alkol alan kişi yaşamını yitirdi. Yalnız yaşadığı barakada ölü bulunan Mustafa Kocabıyık'ın, ölüm nedeninin aşın derecede alkol alması olduğu belirtildi. Milyarlık bötçe •ÇANAKKALE (Cumhurivet)- Çanakkale'nin tl Genel Meclisi yıhn son toplantısında 1993 yılı bütçesi belirlendi. Toplantıda, Özel İdare bütçesinin 12 milyar lira olmasına karar verildi. Vali Hüsnü Tuğlu, olanaklannın az, gereksinimlerinin fazla olduğunu belirterek, "Özel İdare bütçemiz son kuruşuna kadaren adilane şekilde değerlendirelecektir" dedi. Adıyaman'da yangın • ADIYAMAN(AA)- Adıyarr.an'da bir marangoz atölyesinde çıkan yangın 250 milyon liralüc zarara yol açtı. Onceki gece Eski Marangozlar Çarşısf ndaki Sait Başpınar'a ait marangoz atölyesi, elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangında tamamen yok oldu. Çevredeki işyerlerine sıçramadan söndürülen yangında 250 milyon lirabk zarann meydana geldiği bildirildi. İkikardeş boğularak öldü • VAN (AA) - Vanın özalp ilçesi Dönerdere köyünde Sadettin Öztürk'e ait evde iki kardeş boğularak öldü. Sobadan sıçrayan kıvılcımın yatağı tutuşturmaa ve yataktan çıkan duman nedeniyle evde uyumakta olan Semra (4) ve Nuri Öztürk(2)adlıkardeşkr boğularak öldü. Şofbenyinecan aldı •ANTALYA(AA)- Antalya'nın Özgürlük Mahallesi'nde banyo yapan bir genç şofbenden sızan gaz nedeniyle zehirlenerek öldü. Muratpaşa Caddesfndeki Çalım Apartmanı'nda meydana gelen olayda Abdülkadir Ansoy'un (22) banyo yaparken zehirlendiği bildirildi. Av tûfegiyle kardeşini vurdu •TERME (AA>- Samsun'un Terme ilçesi Uzungazi köyünde oturan 10 yaşındaki İlker Özbek, av tüfeğiyle oynarken, silah aniden patladı. Patlayan tüfekten çıkan saçmalar, İlker'in karşısında bulunan 7 yaşındaki kardeşi Feyza'nın ağır yaralanmasma neden oldu. ICüçük Feyza Terme Devlet Hastanesi'ne kaldınlırken yolda öldü. Genel Kurul •SEYDİŞEHİR (Cumhuriyet) - Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu 21 üyenin katıhrru ile yapıldı. Başkan Sami Akbaş'ın adaylıktan çekilmesi üzerine tek liste oluşturularak oy birliğiyle iki yıllığına bıryönetim kurulu oluşturuldu. YeniYönetim • Kurulu şöyle: Başkan HakkıBalcı, Başkan Yardımcısı Enver Haykır, Sekreter Hasan Leventoğlu, Mali Sekreter Şeref Değirmenoğlu ve üye Salih Genç. Denetim Kurulu ıse Adıgüzel Yeter, Abdullah Karakoç'tan oluştu. Çay üreticisi ürünün düşük fiyatla almdığını söylerken Çay-Kur'un özelleştirilmesine karşı çıkıyor treticiııiııaradığıdevletgarantisi ha- r, CEMİL CİĞERÎM FAİK BAKOĞLU Doğu Kara- deniz Bölgesı"- ndeki yaş çay yaprağı üreti- cileri Çay- Kur'un özel- leştirilmesine karşı görüş be- lirttiler. Yaş çay yapragı üretici- lerinden yüzde 7'si özelleştirme- ye "evet". yüzde 93'ü ise "ha- yır" dedi. "Çay-Kur'da. 1992 yılında getirilen yeni uygulamalar so- nucunda. "yaş çay yapragı üre- ticilerinin ne düşündükleri ve hangi ekonomik koşullar içinde bulunduklan" konusunda Ha- cettepe Üniversitesi tarafından bir araştırma yapıldı. Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Kaptan Kaptangıl'in yaptığı araştırma verilerine göre, çay lanmı ile uğraşan işletmelerin (6 kişilik bir aile)buradan elde edecekleri gelir ile geçinebilmeleri için. el- Terinde ortalama girdi ile yılda ortalama bin kgdekar yaş çay yapragı üretebilecek 16.6 de- karlık bir çay bahçesinin olması gerekiyor. Çay tanmı bölgesinde. bu işle uğraşanlann yüzde 26'sının caydan elde etmekte olduğu ge- lir ile geçinebilecek ekonomik özelliklere sahip olduğu, kalan bölümün ise geçinebilecek du- rumda olmadığı belirtilen araş- tırmada. "geçim için yan gelire ihtiyaçlan bulunmaktadır" de- nildi. Çay tanmından elde edilen gelirin yıllara göre sürekli ola- rak azaldığını ve yaş çay yapra- ğı fıyatlannın yıllık enflasyo- nun altında kaldığını söyleyen yaş çay yapragı üreticilerinin oraru yüzde 77.7 olarak hesap- landı. Yüzde 21 oranındaki üretici ise, yıllara göre herhangi birdeğjşimin olmadığını, yüzde 1.3 oranındaki üretici ise gelirin yıllara oranla arttığını söyledi. Yaş çay yaprağı için tespit edilen alım fıyatlan. üreticiler açısından yüzde 75 az, yüzde 22.3 normal ve yüzde 2.7 oranı- nda da yüksek olarak değerlen- dirildi. Lreticinin tercihi Çay-Kur H.Ü.'nün araştırmasına göre üreticiler, yaş çay yaprağı satı- mında yüzde 83.7 oranında Çay-Kur'u tercih ediyorlar. Yüzde 5.7 oranındaki üretici özel çay fabrikalannı benimser- ken yüzde 10.6 oranındaki üre- tici ise özel fabrikalar veya Çay- kurumu'nun özel bir tercih se- bebi olamayacağını belirtiyor. Çay-Kur'u tercih eden üretici- ler yüzde 76.6 oranında "devlet garantisi" olması nedeniyle bu ÜRETİCİ DEVLETE GÜ VENÎYOR - Rize'de yaş çay yaprağı üretileri, özeUeştirmeye karşı çıkarak devlet garantisi aradıklannı belirtiyorlar. türlü davrandıklannı, özel çay fabrikalannın bir güvencesinin bulunmadığını belirtiyorlar. 1984 yılında, çayda devlet te- kelinin kaldınlması, yaş çay yaprağı üreticileri tarafından yüzde 63.7 oranında olumlu, yüzde 25 oranında olumsuz, yüzde 11.3 oranında da herhan- gi bir değişiklik meydana getir- mediği şeklinde değerlendirildi. Araşürmaya göre. devlet tekeli- nin kalkmasının olumlu olduğu yönünde görüş belirtenler, çaya rekabetin gelmesini ve yaş çay yaprağı alımlannın artacağı ve arttığı şeklinde düşünceleri ol- duğunu bildirdiler. Çayda dev- let tekelinin kalkmasını olumlu bulmayanlar ise yaş çay yapra- ğı üreticilerinin isusmar edilme- lerine zemin hazırlandığı görü- şünü dile getirdiler. Araştırma- da. Çay-Kur'un özelleştirilmesi konusu şöyle yer aldı: 'Bir KIT olan Çay Ku- rumu'nun özelleştirilmesinden yana olan üreticilerin oranı yüzde 7 düzeyinde kalmakta- dır. Yüzde 93 oranındaki üreti- ci. Çay Kurumunun özelleşti- rilmesine karşı görüş belirtiyor- lar. Eğer Çaykurumu mutlak Kühür • Saırat BüTün Kutsal Kitapların llk Emri " ASLA ÖLDÜRAAEYECEKSİN " Yiı.: IrıyııUf KIESLOWSKI Bu filmin etkilerinden uzun süre kurtulamayacaksınız. COIMS Festjvot Jiri ÖzelÖdûlû Berln Festnali Ahui Ayı (Büyik Ödğl) • Avrupa Oscar'ı (Felu) BûySk Ödîl (2M0IH) ) 1.30-14.15-16JO-1I.45-21JO 232 64 26 • 23O 21 87 Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 230 21 87 Bizim Tiyatro / Karaca Tivatrosu nda Itf lı 90 Salı ve Cuma 18.30 Büchner Yön: Zafer Diper BOÖÜIMA YAPI KREDI K Ü L T Ü R M E R K E Z İ SALI TOPLANTILARI KİTAP DUNYASI "Kitap Kurtları" Yöneten: Hulki Aktunç Konuşmacılar: Orhan Duru. Alâeddin Eser, Ahmet Oktay, Güven Turan 29Aralık 1992 Saat 18.30 Gihş ücretsizdir. Yapı Kredı Kültür Merkezı Sermet Çifter Kütûphanesı Istiklâl Caddesı-Beyoğlu Tel:252 01 1S _ ] ! S T A N B U L B E L E D I Y E S I İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I j S T A N B U L j DEVLET İ TİYATROSU AKMBUVUKSALOM 25156 00/254 Cırt: 21 30. Paıar 14 00.19 00 ! W . Shakespeore MACBETH Yöneten: Kenon !>ık 2-3-9-10 Ocok AKMK0NSER5AIONU 2515600/254 Cml. 19.30 Paıar: 16.00 Ira Levin ÖLÜM TUZAGI Yöneten: Korfal Tibet 2-3Ocak • Eugenie Labiche LOURCİNE ŞOKAĞI CİNAYETİ Yön: Yılmaz Onay 9-10 Ocak AZIZ Ntjl'i SAHNESİ Baktrkoy BeiidıyeSi 502 08 53-507 43 82 Haldun Taner SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI Yöneten: Semih Sergen 6-7-8-9 Ocak TAKSIM SAHNESI 249 69 44 Sol. Car, Per, Cum: 20.30 Cmt 15.00.20 30. Pazof 15.00 Borbara Schottenfelt YEDİ KADIN Yöneten: Engin Cezzar 29-30 Aralık 2-3 Ocak • Yöksel Pazarkaya FERHAT'IHYENİ ACILARI Yöneten: Raik Alnıoçık SÖ7-8-9-10 Ocak • Ümıt Denizer UÇAN ŞEM5İYE Yöneten: Turgut C^nizer 2-3-9-10 Ocak AıiMOOA TiYATROSU 2515600/254 Sal. Çor. Per. Com 19 00 Cml: 15 00.19 00 Pozor 15.00 Burok Mikaıl Uçar UMUT CİNAYETİ Yön: Zekai Müftüoğlu 29-30 Aralık 2-3 Ocak • Istvan Orkeny KEDİOYUNU Yön: Can Gürzap S6-7-8-9-10Ocak AVIIIUIIlfTMnf toT*i25115 V«Uor«ınimtif 3HMM B S U Imi temiml }it li: il» 41 K (3 H«l) Harbıye M. trtugrul Sahnesi(24O77 2O) • OCAKTAN İTİBAAEN MOLIERE TARTUFFE Türkçesi: Orhan Veli KANIK Yöneten: Jean Louis Martin BARBAZ (8-9-10-12-13-14-15- 16-17 Ocak) Kadıkoy Haldun Taner Sohnesi (349 04 63) John GUARE ALTI DERECE UZAK Türkçesi ve Yön: Tunç YALMAN 29-30 Aralık 2-3 Ocak CEP TİYATROSU 240 77 20 A. R. GOURNEY AŞK MEKTUPLARI Türkçesi: Armağan ERSİN Yön: Hakan ALTINER (12-14-15-19-21 -22-26- 28-29 Ocak) Fatih Reşat Nuri Sohnesi (526 53 80) S OCAKTAN rHBADEN Memet BAYDUR VLADIMIR KOMAROV Yön: Engin .ULUDAĞ (5-6-7-8 -9-10-12-13- 14-15-16-17 Ocak) Usküdar Musahipzode Celal Sahnesi (333 03 97) HaşmetZEYBEK AYRANGEVEN Yön: Haşmet ZEYBEK (29-30 Aralık 2 Ocak) • VVılly RUSSELL BİR KADIN Türkçesi: Semra KARAMÜRSEL Yön: Çetin İPEKKAYA (3 Ocak Pazar) Gaziosmanpaşa Sahnesi (578 60 67) RefikERDURAN DELİ Yön: Çetin İPEKKAYA (2-3 Ocak) OYUN GÛNLERİ Salı 20.30 • Çarşamba 15 00-20 30 • Perşembe 20 30 Cuma 20 30 • Cumartesı 15 00-20.30 • Pazar 15 00-18.30 HARBIYE M ERTUĞRyLVE FATİH REŞAT NURİ GİŞELERİ 28 ARALIK PAZARTESİGÜNÜ BİLET SATIŞINA BAŞLAYACAKTIR DİĞERTİYATROLARIN BİLET SATIŞLARI BAŞLAMIŞT1R Sinema Tiyatro Gösteri 246 35 89 • 247 36 34 D.L.Coburn Komedi 2 bölüm KONKEN PARTISI Yıldız Kenter Müşfik Kenter Per ş.-Cuma 2 1 . 0 0 Ctes'hPaıar 15.00-18.00 KûİTür Sakanlığı desteği ile gerçeklesJtrilmişlir | I S T A N B U L B E L E D İ Y E S I JŞ E H İ R T İ Y.A T R O L A R I TIYATROSEVERLERE ONARIMITAMAMLANAN HARBİYE M. ERTUĞRUL, CEP ve FÂTİH REŞAT NURİ TİYATROLARI PERDELERİiJİ OCAK AYINDA AÇIYOR Harbiye M. Ertuğrul'da: Moliere'nin "TARTUFFE"ü CEP Tiyatrosunda A. R. Gurney'in "AŞK MEKTUPLARI" Fatih Reşat Nuri'de Memet Baydur'un "VLADIMIR KOMAROV'u BİLET SATIŞLARI 28 ARALIK PAZARTESİ GÛNÜ SAAT 11.0ODEN İTİBAREN SATIŞA SUNULACAKTIR. CEMALREŞITREYKONSERSALONU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2 Ocak 1993 Cuınartcsi Saat: 19.OO CARLOS BONELL GİTAR TOPLULUĞU Plcklan Amerikon Cfom/ny odulunu clan Caılos Bondl Ronesans'dan Borok caga kadar uzanm degisik talgılor icin bestelenmis eseıl&i keren repettuon yotumlamada gosterdigi bosoııloılo tmmmakladıı. Topluluk Bacb, Vİvalİı. Albeniz, Rodhgo, Miyogi, BrouKer ve Eonell "m eseıleıini yorumluyor. Bilet fiyatları t 40.000-30.000 TL.- 3 Ocak 1993 Pazar Saat: 19.OO ANIELLO DESIDERIO Gitor Rcsitali 1986 da Kıiba'mn 4. Hmana yansmsında birincilık odulunu alon Deiiderio. genc kuiak gilarisllerin en onde gelenlerinden biridir. Desideıio resilalinde Dovhnd, Boch, Tartega ve Ginasteramn eseıleıini yorumlayotek _._ • ^ Bllet flyatlan ı 40.000-30.000 TL.- 4 Ocak 1993 P 19.OO Sinema • Tiyatro Gösteri YENI YIL KONSERI Genç kusaktan sekiz opeta sonahm (Gokhan Akyuz, Joklin Carka, Elif Savs. Suba Yıldız, Hmsel Oncul, Aytvl Buyuksavot, fra/p Kıyıa. Ruhim Ocall yeni yılı, opero dagatmm en ieckin eserleriyle kaısthyorlar. Bilet flyatlan ı 3O.QOO-2O.OOQ 11.- Bilel Satış Yerleri: CRR KonserSalonu: 248 53 92 • AKM Konser Gişesi: 2515600 Biletler hergun saat: 10.00 ile 18.00 arası yukarıda belirtilen giselerden tetnin edilebilir. " Salonumuzun buiun fiyat kfldemelerinde ogrelmen ogrenri ve emeklilere o c50 indırfm yopılır" HER KONSER SONRASINDA TAKSİME OTOBÜS SERVİSİMİZ VARDIR. özelleştirilecek duruma gelirse. yaş çay yaprağı üreticilerinin yûzde 47'si alıma (tahvil, hisse senedi) kaülabileceklerini. yüz- de 53'ü ise alıma katılmayı dü- şiinmediklerini belirtiyorlar. Çay Kurumu kime özelleştiril- melidir sorusuna ise yüzde 53.3 oranı ile "çay yaprağı üreticile- rine", yüzde 27.3 oranı ile "tüm halka", yûzde 6.3 oranı ile "ya- bancılara" ve yüzde 13.1 ora- nında da '•kooperaüflere" yanı- tınıvermişlerdir."' Yaş çay yaprağı üreticilerine yöneltilen "eğer markete gider ve evinize kuru çay almak ister- seniz, hangi kaynaklı çayı tercih edersiniz?" sorusuna da üretici- ler yüzde 86 ile Çay-Kur, yûzde S.3 ile özel çay fabrikalannın çaylannı tercih ettiklerini söyle- Jiler. Yüzde 5.7 oranındaki üretici ve "farketmez" yanıtını \erdi. Çaykurumu'nu tercih cdenler, kalite konusunun önemli olduğunu vurguladılar. Çaykurumu'nun yaş çay yaprağı üreticileri üzerindeki etkileri araştınldığında da, üre- ticilerin 1992 yılı önceşi ve son- rası diye ayınma gittikleri gö- rüldü. Üreticiler, 1992 yılı önce- sinde Çaykurumu'nun uygula- malannı yüzde 28.5 oranında olumlu bulurken, bu olumluluk orarunın 1992 yılı için yüzde 75. 7'ye çıktığı hesap edildi, 1992 yılı için olumsuzluk >âizde 15. olumlu veya olumsuz bir fıkri olmadığını beyan edenlerin oranı ise yüzde 9.3 düzeyinde kaldı. Yaş çay yaprağı üreticileri- nin. çay fabrikalannın müdür- lerinin uygulamalan düzeyin- deki düşünceleri araştınldığın- da ve çay fabrikalan müdürleri- nin bilgi, beceri ve yeterlilik bazındaki intibalan irdelendi- ğinde. başanlı bulunanlann oranının yüzde 37. başanlı bu- lunmayanlann oranının yüzde 41.3. başanlı veya başansız ola- rak herhangi bir fikir vereme- •yenlerin oranının iseyûzde21.7 olduğu ortaya çıktı. Aynı araş- tırmanın genel müdürlük düze- yindekı değerlendirilmesinde. başa'nlı bulanlann oranının yüzde 65.3. fıkır belırtmeyenle- rin orarftnın yüzde 6. başansız bulanlann oranının yüzde 28.7 olduğu görüldü. Genel Müdü- rün başarısızlığındaki büyük pay, politik davrandığı yönün- de değerlendirildi. Araşürmanın "sonuç" bölü- münde de şöyle denildi: "Çay tanmı ve teknolojisin- den beklenilen en önemli sonuç, üretilen yaş çay yaprağının iş- letme maliyet fıyatı üzerinde satılması ve parasının uygun bir zaman içinde ödenmesidir. Ay- nca. çay fabrikalannda ışlenen yaş çay yaprağından elde edilen kuru çaylann iç ve dış pazarlar- da satılarak, çay tıcareti sırkü- lasyonunun devamlılığı sağ- lanmakladır*". KAŞIKLI GÖSTERİ - Konyaüların geleneksel dayaıuşmage cesinde, İstanbul'daki Konyalılardan oluşan folklor ekibi Kaşık Havası'yla kanşık sema gösterisi sundular. Konyalılar, kendi kendilerine şaştı Kaşık havaşında sema gösterisiEMİNE ALGAN İstanbul'da özellikle son yıllarda moda haline gelen "yöresel daya- nışma gecele- ri" kimi zaman geleneklerin yaşatıldığı, kimi zaman da "bü- yük kentlerdeki eğlencelere ayak uydurulduğu bir şekle bü- rünüyor. Konya Sosyal Yar- dımlaşma ve Dayanışma Der- neği'nin Kalamış Koyu'ndaki bir eğlence merkezdnde düzen- lediği gecede de böyle bir "sen- tez" göze çarpıyordu. İstanbulda 500 bine yakın Konyalı yaşıyor. Genel olarak kunduracılıkla uğraşan Kon- yalılar, bu piyasanm büyük bö- lümünü ellerinde tutuyor. Dört yıl önce kurulan Konya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Avııkat Nebil Zenginli. hemşerilerinin büyük bir kısmının da tekstil sektö- ründe çahştığını anlatıyor. Konyalılar Gecesi bu kez hasta bir hemşerilerine yardım amacıyla düzenlenmiş. Gece- nin gelirinin. böbrtk hastası olan 28 yaşındaki Hasan Ege'- nin tedavisi ıçitı harcanacağı beürtiliyor. Bu amaçla bir açık artırma da yapılıyor. Derneğin satın aldığı bir faks cıhazı açık artırma yoluyla satışa sunula- rak 15 dakikada 50 milyon lira gibi bir rakama ulaşılıyor. Bu para dagecenın gelinne eklene- rek. 2 çocuk babası. kundura iş- çisj Hasan Ege'ye verilecek. İstanbul'da yaşayan Konya- lılardan oluşan folklor ekibinin sunduğu gösteriyi semazenler- den görmeye alıştığımız gösteri- ye benzetiyoruz. Bu görüşümü- ze, Dernek Başkanı Zenginli şiddetle karşı çıkıyor: "Mevlana içkili yerde aml- maz. Bu sadece bir sema göste- risi." Piyanist şantörün. orguyla başJattığı eğlence gecesi kaşık havasıyla kanşık sema gösteri- siyle sürüyor. Kaşık havası oy- namak üzere hanrlanmış giysi- lerle sahneye çıkan folklor eki- binden sema gösterisi yapacak- lannı ummuyoruz. Folklor eki- binden bir kişi sahnenîn ortası- nda semazenler gibi dönmeye başlıyor. müzik kaşık havası. Geri planda ekibin diğer ele- manlan Konya'nın ünlü tahta kaşıklannı "şık'iatıvorlar. Trafik terörü: 18 ölüYurt Haberleri Servisi -Yur- dun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalannda 18 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Mevsim normallerinin üzerindeki so- ğuklar ve yağış nedeniyle yolla- nn kaygan olması şehırlerarası yollarda olduğu kadar şehiri- cinde de trafik kazalannın yo- ğunlaşmasına neden oluyor. Rize'de, 5 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Trabzon'a git- mekte olan bir yolcu otobüsü- nün özel bir otomobille çarpış- ması sonucu otomobil sürücü- su Munammeı Dal (35) ik otobüs yolculanndan Yaşar Bakır (43), Sultan Çolak (52). Tufan Çolak (35)ve Arif Çolak (28) adlı kardeşler yaşamını yi- tirdi, ağır yaralanan Hamza Kuş tedavi altına alındı. Kaza- dan sonra otobüs sürücüsü Çe- tin Kavalcı ise olay yerinden kaçtı. Bursa'da. Sadık Oğuz. Hüs- niye Kabak, Saniye Kahraman ve Seyit Ahmetoğlu öldü. Konya'daki trafik kazasmda ise Ekrem Özkan (39), Levent Sak (22), Tevfık Baran (31) ve Cevat Süren yaşamını yitirdi. Mugla'da, Bodrum yönüne gitmekte olan bir taksinin kam- yona çarpması sonucu alkollü olduğu belirlenen taksi sürücü- sü İbrahim Şanlı öldü. Antalya Merkez, Elmalı ve Manavgat ilcelerinde meydana gelen üç trafik kazasında Çe- malettin Çakmakçı (80), Erdal Güzel (18) ve Mustafa Karabaş öldü. İzmir'in Kahramanlar semtindeki kazada ise kimliği belirsiz bir kişi, karşıdan karşı- ya jeçerken bir kamyonun çarpması sonucu yaşamını yi- tirdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle