12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet tmtısaz sahıbı Berın \adı • Gmel >avır 'tonermem Ozgen \ca • Genel \a\ın Koordınatoru Hıkmet (,flınkaıa • >az Kle'i Muduru Celal Başlangıç • Gorsei 1 ıoaemen ^lı \car • Duztrlemc Mu^uta Sajlamfr • \nkara TemsıLısı Cunetl Arca»urek Haber Mııuurler Mustafa Balbat, Işık kansu I/m r TemsıLı V Serdar Kızık AJan ı Teiısılcısı Çetın Yıgenoglu Istanbul Haberlen !j«na> Kalkan Dış Haberler Ergun Balcı Iş Ekonomı Şukran ketencı Yurt Haberlen Mehmel Sanıç Makaleler Samı Karsorrn Spor Abdulkadır Yucelman Du zeltme Abdullah Vazıcı • Muessese Mudur V Erol Erkul • Koordınator Ahmel Kurulsan • Muhasebe Bulent Vener • Idare Hus«}in Gıırer • Işletme Onder Çelık • Bılgı l,lem Naıl İnal • Bılgısayar Sıstem Muruvet Çıler • Reklam Reha Işıtman Basim cumhuııveı Ma baatn K »C Gdicteunk TAŞ • }u\ımta\an Venı Gun Haber Ajam Basrtı le Vaymcılık AŞ Turkotağı Cad W 41 Cğaloglu U3U Ist PK 246 Istanbul Tel M2 OS 05 (20 hai), Telex 22246 Fax (1) <)3 8< 9^ • Buro.ar \nV»n L Gokalp Blv Inkılap S \ o 19 4 Tel 433 11 4I-T Telex 42344 ha\ (4) <P3 0< 6- • tzmır H Zı>a Bh 13S2 S 2 ' Tel 83 12 V Telex 521S9 Fa.x (M) 89 5' 6 0 » Adana Inonu Cad 119 ^ \ o 1 kat 1 Tel ^9 1" ^2 (4 -ıa'1 Telex 621« Fa> Cl) ^9 2' "8 ı\t 2>J ARALlk |t)c >2 49 Gune Oele 12 Ikındı 14 30 Akşam 16 50 Yatsı 18 17 Dullar rahat bekârlar deliksiz" uyuyor" Almanva da vapılan bır ara^tırmada eşlennden boşananlann gecclen rahat hıçe\lenmemışolan bekarlann ıse deliksiz uvuduklarıbıldınldı Mannheım kentınde Ruh Saglıâ Enstıtusu'nun>aşlan 18-6<arasındadeğışen 1500 kışıvı kapsa\an "üvku araştırmasr' enstıtusunun meslekı v av ın organı Aertzlıche Praxıs adlı dergıde \a\ımlandı 900 300'IÜ hatlar iptal İstanbul Haber Senisi- PTT Gencl Mudurluğu. kuçuk ılanlar ıçın tahsıs edılen 900 300'lu hallan amaç dışı kullanıldığı gerekçesıyle ıptal ettı PTT Genel Mudurluğu. amaç dışı kullanıma ornek olarak Interstar Bılgı Yanşması. Shovv TV'nın Koşe Donmcce ve Kanal 6"nın6 AnahtarTombalası programlannı gosterdı 93'ün güzeli 92'den bellidir Dış Haberler Senisi - Y aşlı 1992 \ilinin can çekıştığı şu soğuk kış gunlennde. ınsanın ıçını ısıtanetkınlıklerde } aşanmıy or değıl duny ada Fransa'da duzenlenen y ılın buyuk olasılıkla son guzelhk yanşmasmda 18yaşındakı melez guzelı Veronıque de la Cruz bınncılığelayık goruldu Tacını 92 Fransa Guzelı Lında Hardy'den almadan once. kazandığını ılk oğrendığı anda. Cruz'un gozlennde şaşkınlık \ e se\ıncı bırarada gormek mumkundu Akdeniz f oku • İSTA\BLL(\A) -Akdeniz foklannı (monachus monachus) korumak amacı\ la başlatılan projeye katkıda bulunanlara "Akdeniz Foku Projesfne katkı sertıflkası" venldı Ülkemız kıy ılannda y aşayan yaklaşık 50 Akdeniz fokunun korumak amacıyla. Istanbul suurunlen yurutuvor Projenın amacının Akdeniz foklanyla 'Igılı bılımsel araştırmaları yurutmek, turun korunması konusunda çalışmalara yapmak foklanyenıden doğal ortamına kavuşturmakveeğıtım \ oluy la kamuoy u desteğı sağlamak olduğu bıldınldı Yüznumarada Ankara 1 numara Haber Merkezi - Y ılın V uznumaralan (WC) Seçıcı Kurulu"na gore en temız vuznumaralar Ankara'da 6 a\rıkategonde 12 y uznumaranın dereceye gırdığı ıncelemede. İstanbul y, uznumaralan sınıfta kaldı LlkeçapındaKı bu değerlendırme Turkıye Y uznumara Vakfı Mutevellı Heyetı nceoluşturulanvc aralarındapekçok protesorun bulunduğu seçıcı kurul tarafından vapıldı Kanserden ölüm • \NK\RA(l_BA)- Turkıye de her yıl 40 bın kışının kanserden olduğu saptandı DunyaSağlık Ürgutu nun venlennegore isebusayıdunyada5 mılyonaulaşıyor Turkıye"de nufus dağılımı goz onune alınarakyapılanbır araştırma her y uz bın kışıden 40 bınının kanser nedenıvle olduğunu ortaya koydu Insanlannkımyasal kanserojen hayvanlarda huiunan \e ınsanlara da geçen onkojenık vıruslerya da guneş ışınlan nedenıvle kansercyakalandığı belırtılen arastırmada. tutun v e alkol ahşkanlığının da onemlı bıretkenolduğu belırtıldı Albert Saul ve Luiz Behar Nazilerin zulmünden kurtulan iki Türk Yahudisi Toplaıııa kamplarımn iki Türk tanığı • Albert Saul. 1924 İstanbul doğumlu Babasının clumu uzenne annesı ve • Luız Behar da 2 Dunya Savaşfnın ve toplama kamplannın tanıklarından kardeşleriy le bırlıkte Parıs"e. dedeevme gıdıvorlar Öğrenımını burada sürdürüvor Turkıye'de doğan. beş vaşında aılesıyle bırlikte Fransa'ya verleşen Behar'ı savaş on Saul. Savaşada burada v/akalanıvor. 194rdeSemenehrıkıvısında v üksek rütbelı ıkı altı vaşında vakalıyor, 20 yaşında bırakıyor. Ona gore butun savaşlann nedenı. Alman subayının öldürulmesı üzenne gözaltına alınan bın Yahudıden bın oluvor. ınsanlığın ışsızlık. ekonomık knzdönemlerindeçıkan lıderlerin peşıne takılması. BERVTGLNÇIKAN A\usıuryalı vazar Stetan Zvvcıg ı 1942 nın şubatında ka- nsivla bırlıkte ıntıhara surukle yen Ikınu Dunva Savaşı vdı Sa\aşla bırlıkte çagının tuken- dığını. tumuvle yok olduğunu gorenZueıg sonrakı gunlerıve yıllan gormeyı ya^amavı goze alamamij olumu yeğîemıştı Y a^amını \ e ıntıhanna \ ol açan koşullan anlaıan kıtabı "Du- nun Dunvasfnda îO\lc dı\or Zweıg "Kcndı topraklarına ayak basamayan ınsan dık duruşunu kavbeder guvensızleşır hatta kendı kendı^ıne karşı guvenını yıtırır Yabancı kâğıtlarla ve pasaportlarla \asamak zorun- da bırakılalı berı kendı benlı- ğımle aramda pek bır bağlantı kalmadığını açıga \urmaktan çekınme\eceğım Kendımı bıl- dım bılelı benım olan kımlığı- mın bırpart,ası bır daha duzel- memek uzere \ıkılmış bulunıı- %or Hemen hemen bır \anni \uz\ıl bo\unca uıregımıduma yurtta^ı vetı^tırmemın bana hn, yardımı dokunmadı Pasu- portumun ellı sekı/ saşımda el- den gıttığı gun \urisuzluğun bır karı^ topraklan daha onem- lı kavıplara \ol a(,tıgını an- ladım ' Saul'ün anıları Z\veıgın olumunden ellı \ıl sonra. İ992 de Istanbul da bır kılap \a\ımlandı K.ıtabın \a- zan Turk \ ahudısı Albert Saul ısmı ıse ' Cc7d Kampı hront Sta!agl22 Saul kıtabında on dokuz vaş.ında\ken tanıştıgı kampı a<,lığı olumlerı olum- Turk ^ ahudisı \lbert Saul "Ceza kampı Front Stalag 122" adlı kitabında 19 yaşındayken tantştığı toplama kamplannı anlatı\or (Fotoğraf ERDOĞAN KOSEOĞLL) Albert Saul'u (sağdan ıkınci) kamptan I urk oluşu kurtarnor. lerden kurıulus,ları delırenlen anldtıvor Albert Saul 1924 İstanbul dogumlu Babasının olumu u/enne annesı \e karde>lcrı\le bırlıkte Parıs e dede e\ ıne gıdı- \orlar Ogrenımını burada sur- dııru\or Saul Sa\a^a da bura- da \akalanı\oı Kuzenı Ra\- mond Almanlardan kaı,arken \urularak dedesı ıse DraiK\ kampında ha^talık \e aıjıklan olu\or 1 1 Aralık 1941 deSeıne nehrı knısında \uksek rııtbelı ıkı Alman subavınm oldurul- mcsı uzenne üozaltına alınan bın N. ahudıden bır oluvor Al- berı Saul Duvar dıbınde kur- ş.una dızılmekten son anda kur- tuluvor Evlenmcsıne bır gun kala kampa getınlmış tek ar- kada^ınm delırmesı gunde 2 bardak Mt_ak su \e avuç ıçı ka- dar sıvaiı ekmegın gıaeremedığı aı,lıgı rujvctlealınan \ıveı_ekler- le gıdermuıın /orunlulugu dı- /anteııve vakalanış. vazar \r- nıverle nın vıtamın eksıklığın- den odenı olııp olmesı Saul un unutamadıklan arasında Albert Saul u «.eza kampın- dan Turk vatandaşı oluşu kur- tanvor V azar Collette'nın ko- casıvla bırlıkte 45 kılo olarak scrbest bırakılıvor 65 kılo ola- rak gırdığı Front Stalag 122- den I94î sonlanna doğru Turkıve Konsolosluğu askerlık vapması ıcın Turkıycye don- mesınıistıvor Bu ısteee uvu\or Saul Saul vaşadıklarını Front Stalag 122 nın 50 vıh nedenı\le kaleme alırken hıçkınklarını lutamadığını sovluvor Bugun- ku sava^lar Almanva dakı Neo-\azı harekellen nasıl mı etkıiıvor Albert Saul u ° \k\\- lardan sılınenler unutulanlar gen gelıvor Insanoğlunun ev- rensel bır mucı/e olduğunu ve onun yokolu^unun avnı (,apta bır felaket olacağını dus,unu- \or Yas^ınılan nukleer çağda ınsanlığın kaden nc olacak 1 Bunu ara^tınvor Saul ıkıvuzu aşkın makale ve kıt ıp oku\a- rak Bır vılın herhangı bır vuz vıiında nukleer savaş olasıgının vu/de 63 bır Mİın sonunda ıse vuzde vuz olduğu hesaplanna dayanarak vozumler gelıştıren Saul bu çozum onenlennı de nukleer sılah gucune sahıp ul- kelenn devlet başkanlanna gondenvor Bundan sonrasi ne olacak' Almanva vedunva avnı yıllara. avnı aeılara gen doner mı° Bov- le bır tekrar Saul e gore mantık dı^ı Luız Behar da 2 Dunya Sa vaşi nın ve toplama kampla- nnın tanıklanndan Turkıve de doğan beş vaşında aılesıvle bır- lıkte Fransa _\a yerleşen Bthur ı savaş on ah. vaşında vakalıvor 20 vaşında bırakıvor Babası, Dram.v kampında hastalanıvor veoluyor Behar savaş bovunca eğı- tımcılık yapıvor Davıd Rapo- portısımlı bır Fransizın kurdu- gu 'La Mere Et Leenfant - Anne ve Çocuk- ısımlı orgute katılıyor Bu orgute bağlı ola- rak anne ve babalan toplama kamplanna alınmış çocukları kasabalara koylerc katolık aı- lelenn yanına yerleştınyor Trenle yapılan her an Alman- lara vakalanma tehdıdı taşıvun bu volculuklarda korkusunu yenıyor Behar ama bu çocuk- lann yenıden anne ve babalan- na kavuşup kavuşamayacakla- nna ılışkın endışeyı hep laşıyor Behar"ın kızkarde^ı de avnı or- gutadınaçalışıyor Çocuk gözih le kamp Bır gun Drancy kampından 12 yaşlannda bır çocuğu çı- kartıyorlar. çocuğun ılk an- lattığı şey kadınlan çok acayıp pozısyonlarda gorduğu oluvor JCampta. gorduklen ışkenceler- le morallan bozulan kadınlara genye Almanlarla scvışmek kalıyor Bunu merdıvenlerde hatta çocuklann gozlerı onun- de vapıyorlar Behar geçmışı anmak du- şunmek ıstemıvor ama "ne- den ' dıye sormaktan da vazge çemıyor Ona gore butun sa vaşlann nedenı ınsanlığın ışsız lık ekonomık knz donemlenn de ortav a <,ıkan lıderlerin peşıne takılması Bugun de vaşanan bu Sık sık Yahudılerledığerın- sanlar arasında tark olmadığını v urgulamak gereğı duv uv or. bır de savaş yıllannı anlatan fılmlen Unutulmasın ıstıyor. hıçbır^ey unutulmamalı kı tek- rar yaşanmasin Büyük Şehir Belediyesi, Ankara'da yeni meydanlar düzenliyor Kentler, meydanlarla takdim edilir • Meydanhıkavesı olmavankentlerın hıkavesıdeolmaz. Gunluk kentsel vaşam mevdan duzenlemesıne katılmalıdır Vevaşavan mev danlar bır seru- vendır Onlarkent külturunun merkezını oluştururlar BAYARÇİMEN Mevdanlar luhaf mekanlar- dır Nc kadar lazla kullanılırsa o kadar unutulurlar Çevresıyle bırlıkte meydan- lar ıı,ıne kapalı ve boştur Kım mevdanaavağını ba>arsa mey- danın kendıne ozgu karakterı olan çekıcı gucunu hısseder Meydanlann ustu kapalı oion- ter stru!' turlerı de çoğu kez tark edılır Ve zıyaretçıler kentın guçlu mekanı olan mevdanlara kendılennı adeta çekılmiş hıssc- derler Mevdanlar bazen ele avuca siğmayan ıncelıMer ve abartıl- mış suslerledoludur Görkemli kompozisvonlar Barok ve klasizmın mımarla- n mevdanları duzenlerken dıkı lı ta>lar havuzlar vc hevkeller kullanarak gorkemlı kompo- zısvonlar varatmışlardır Mevdanlar vuzvıllardan berı kentlenn kendılennı takdim et- melenne vardımcı olmuştur Vlcvdan hıkayesı olmavan kentlenn hıkavesı de olmaz Ta^larla dolu meydanlann \nkara'da mevdan ozlemini gıdermek ıçin ilk adım Hacı Bayram Meydanı ile atıldı. kulturel ve sosval hıkavesı hem huzur verıudır hem de genış za- manlan ıçıne alırlar kentlerın mekansal ve yapısal degı^ıklık lerını vansıtan yan vana dızıl- mış eephelerın ortalanndakı mcvdanınmekan vezaman ko- ordınatlan bızı vaşavan bır ta- nhe goturih Mcy danlar da kentlergıbıye- nı fonksıvonlarla vuzlennı de- gi'jtırırler Gunluk kentsel vaşam mev- dan duzenlemesıne katılmalı- dır V e vaşavan mevdanlar bır seruvendır Onlarkent külturu- nun merkezını oluştururlar l^te bu anlamda Buvuk Şehır Bcledıvesi Ankara da mevdan cazenlemesıne onem venvor L lus'ta ikinci proje Llus planlama çerçevesınde uvgulanan Hacı Bavram Mev- danı ndan sonra şımdı de Ulus Hergelen Mevdanı proje uvgu- laması surduruluvor Y an vana ıkı kare ve bır uç- genden oluşan alanın bır kare ve uçgenı ağaçlarla donatılır- ken dığer kare alan (28 metre \ 28 metreI unlu Alman sanatçısı O H Haıek ın projesıne a%nl- dı Prol Haıek projesınde mev- danın arkasında kalan Gazı Lı- sesı nı bır duvar gıbı algıladı Lzaklardan gorulen kalevı ıse kentın merkezıne çekmevı amaçlamış Hergelen Mevdanı- nın Gen(,lık Parkı na bakan bo- lumundeıse yıne Llusplanıçer- çevesı ıçınde. altı otopark ustu mevdan şeklınde duzenleme ge- tırılecektır Prof Hajek Gazı Lısesı onundekı mevdanda konı ve sılındır bıçımlenn oluşturduğu kompozısvonu bır onvantellık olarak gormuş Bu temel îorm- lar serbestlığı ve renklılıgı ıtade ederler Işık ve su oyunlan ıse mevdana hareketlılık aetıreLek- tır Temel bıvımlerdekı (.anlı renkler ay nı zamanda vansıtıtı renklerdır Gıınduz guneş bu- lutlar ve gunluk va^antı renk- lerde sansiyacaktır Vleydandakı ışaretler hem renklenvle hem de olçulerıyle arka planla kalan okulu hedet- lerler Okul sarıva bovanacak- tır Sarı\ la kente > eni tanım San renk sevıncı. canlılığı ve yaşamı vurgularken uzaklarda kalan kaleve Ankara taşı aşağı- v, a doğru veşıllığın ı^ıne taşına- caktır San renk dığer temel renklerden daha dayanıklıdır San renk kente venı bır tanım getırecektır Işık mekan ılışkıle- nnde Hajek hem guneşın ren- gını hem de san ışığı v urgula- mak ıstemış San bırdeta daha guneş îşiğıyla altınlaştınlacak ve onyanteİlığın canlılığını vur- gulavacaktır Boylecede Anka- ra nın guzelleştınlmesı ıçın venı adımlar atılmış olataktır Mekanı oluşturan temel bı- çımler renklı ce'ıktendır Ve uzun vıllar kalıcı olan ıkı bıle- şenlı malzeme ıle kapl'dırlar Mevdandakı koşelı kırmızı kolon ıse okul gın^ını v urgular Plastıklerde dolu mekan avnı zamanda ı^ık ve su mekanıdır Mevdan buvuk Ankaraken- tının bır ı^aretı olarak vurgu- lanmak ıstenırken kalevı ve çev- resını de kentın merkezıne çeke- cektır Mevdanı sakınlcştıren ağaçlar doğa doga ılışkısını Prof Haıek"ın mevdanı ıse sa- natsal doğav ı ıtade ederler Her ıkisı de ınsanlar taratından vapılmışiır Izmir 'de akupunkturpolikliniğiaçıldı Akupunktur mucize yaratmıyor • Akbpunktur. \ ar olan organık bozukluğu değıl onunbelırtılerınıgıderebılıvor Uzmanldramelıyat\e ılaçla tedavıden vdzgeçılmemesı gerektığıru belırtnorlar ASLMAN ABACIOĞLL İZMİR - Turkıve de uzun bır suredır Turk doktorlan ta- ratmdan gerçekleştırılen aku- punktur ıle tedavı vontemı çıkı^ noktası olan Çın'den getınlen uzmanlarca daha da vavgınlık kazanıyor Izmır Eşrefpaşa Beledıye Hastanesı dort Çınlı doktorun bır yıl sureyle hızmet vereceğı bır akupunkıur ^olıklınığı açarak bu yontemın genış bır halk kıtlesıne ulaşmasını sağlıyor Çınlı doktorlar Organık bozukluklar dışında her şevı tedavı edebıldıklennı belırte- rek Ancak kınk bır bacağı akupunkturla onaramazsınız Akupunktur. var olan organık bozukluğu değıl onun belırtı- lennı gıderebılıvor Amelıyat ve ılaçla tedavıden vazgeçıle- mez dıvorlar Çınlı doktorlar vaklaşık on gundur surdurduklen polıklı- nık sırasında ılk once ağrı sozcugunu oğrenmışler Hastalarla olan dıvaloglan- nda agnnın nerede olduğunu oğrenmek ıçın bır tercumana gereksinınıduvmuvorlar Çınlı doktorlar ozellıkle Batı tıbbının ustcsınden gele- medığı telcı akupunkturla gı- derebıldıklennı sovluvorlar Eşretpaşa Hastanesı nde go- levlı SdoktorÇın debeşay su- reyle akupunktur eğıtımı gor duklennı ve bu sırada aku- punkturun "şaşırtiLi sonuç- İarını gorduklennı anlatıvor- lar Ancak yıne de bu vonte- mın mucızcvı" olar ık \unul- mamasını vurguluvorlar Dr Kenme Çıtakoğlu. " Akupunktur alerjı ve bağlı burun akması. goz yaşarması. astım gıbı belırtılen gıdermede çokbaşanh' dıyor Akupunk- tur alerjık reaksivonu tumuv- le ortadan kaldırmasa bıle or- neğın astım knzlennın arasını uzun surelere çıkanyor Akupunkturun dığer tedavı yontemlen arasındakı ven ko- nusunda Çınlı Prof Lı Huıjf şu goruşlen savunuyor "Insan vucudunda organı. olarak her şev duzgunse. an- cak bırtakım rahatsızlıklar varsa o zaman oncelıklı tedavı akupunkturdur Bazı durum- larda hasta amelıyattan tasar- rut edebıhr akupunkturla Yaşlılar ve kalp hastalar. ıçın amelıvat her zaman nsklıdır Ancak akupunkturun tedavı- dekı yennı behrlevecek olan endıkasvonlardır ve hastava gore değışır Batıda v uz telcm- de ılaçla tlzık tedavı bırbınnı tamamlamak zorunda Aku punktur ılaç ve fızık tedavıve başvurmadan kesin tedavı sağlar Oyle vakalar vardır kı sadece akapunktura sığınmak yanlıştır Bu vakalarda ılk vapılacakşev amelıvattır İsveç TV'sinde gösterilen u Kim Görür Bu Çocuğu" adlı belgesel acı bir gerçeği anlatıyor Ensesti anlatanfilıııfirnnalaryaıattı • Ensest. İs\ eç'te uzerınde çok lartışılan toplumsal bır \ ara Yalnızgeçen\ıl 1 000ola\ polıseulaştı Avnısavı. 1989"da 269'du Ensestın bır başka kotu ozellığı. uzun sure gızlı tutulmasi. yuv a denılen dort duv arın ardında. baba (° o 98) denılen canavar tarafından ı^lenn or olması GlRHA\lÇk\\ STOCKHOl VI - Bır Norvo, belacselı koııuMi bjb ı^ı laratından ~ \ jjindan m baren tam 9 \ıl sııresıiKc ır/ına geı.ilcn bır kadının traıık ovkusu Her şcv ktndı ığzından dınlıvoru/ Fılm geçen vıl \or- vcçTV sınde gostcnldıg1 zaman başkı>ısi Marv Ann Oshaug a gunde orialama 1 >(•() icleioıı v jğmi!}' Nvcs, le de dıırıımun uı <ı/ Wi\k olacıigı sa'iılıvıır VI ır.- \ıın ılk kı./ Ikokul ı ba^l ı\ ıc uı lun babaMiıın ^aidınsina ugranıı^ n va^ı ndavkı_n LILIII bıulı gıvınmı^ vıı,ı orj;ulıı ılkokuia ılk kı./ gıdn.ekkeıı Ih vaşına vardığında babası aeberıp gıdcne dek bu ıgremjıgı vapavalnız vj^amış Bazen ba- b.ısı onu poktrovnadığı evkregoturmuş CiJCLnın galıbını. amugan olarak venr- mış ki7tlıgi7i Ilk kcz 9 vaşıııdavkcn va- ^anıı^ nu korkunt, olavı 10 \<i:;indj\kuı ılk kez ıntıhar tlmeve kalkı^mıs. ba^ıra mami'5 Daha sonra babasının saldırısı b.t ııgı geveler gızliLe sokaga v'kmis Sabaha dek orlaiıkta dola^mis Vakındakı bır labrık ınm v,c\asıııı sıı. ık tııian bauısımıı \ ınınd ı uvuınuş Bunu uvıişiuruı.u kul 1 ınına L bedı.nını \iinu ı/ltmıs Toplıımııp nıhaveı \\\ ı ıınasindan so,ı rd SO lı vılların başınd.ı bır psıkıv ıtn klı- nıgıne valınlmıs orada ^ vıl kalnııs Ru- hundan asla atamavaı.ağı atılar dışında bedenını ve sınırlennı ıyılc^tırmış vegeven vıl Oslo vakınlannda kurulan Ensest Merkezi nın gen,ekle^mesı ıçın buvuk bır ugrasvermış Merkezde2^kışı*,alısıvorve basmdan ensesi olavı geçmis vaklaşık 1 >(H) kışıvle gunluk ılışkıv, canlı tutuvor En genç ensest kurbanı orava annesıvle sıgınan bır buçuk vaşındakı bır bebek 1 En vaşlısı da 8N vaşında bır nıne' Marv Ann Oshaug şımdı y vaşında ıkı çocuk sdhıbı Psıkoterapı ogrenımı go- ruvor Fılm henu/ gostenldı ama gorduğu ılgı buvuk oldu Ensest burada da uzerınde çok tartışılan toplums.il b f vara \ alnız geçen \ıl 1 (KM) olav polıseulaştı (Bunlar \.ılnı/ı_a I s vaşın allındakılcrle ılgılı olan- Lır I Avnı savı 19S9da269du FnseMin bır başka kotu o/ellıgı u/un sure gı/lı tu lulması vuva d<.nılen dort duvarın ardı- nda baba ("« 98) denılen ı.anavar laraiı- ndan ışlcnıvor olması Toplum ıçındekı bu varava tuz ekmenın en etkılı vollanndın bın ıse bu konunun uztnnt. gıtmck Kve», TVsındı. bırkaı, \ıl onte ensest isltven bır progranı vapıldıg nd.ı bu konuda polıst. başvuranların savısındj bır gece i(,ınde 4 kat artış olmustu V asalann sertlestırılme- sı vc suçu kanıtlananlann hapıs ve parastil tazmmat nzasına ı,arptırılması ne vazık kı ba/ı ısiısmartilan d ı orlava >,ıkanvor Avrıldıgı eşmden ııiıikam alm ık ısleven bazı kadınların ensesi ıttırasıvla kesınlıkle su«,suz erkcklenn vaşamını Lehtnneme çe- vırdıklendLzaman zanıangoruluvor Kım Gorur Bu (,ı.KUgu belgeselı IM; dupeduzı,ok KI oırgervek u/erınedavanı vor Acaba TRTn,ınde Amenkan vc Bre- 7ilvj dızıknndciı bun ılnuş bır veıkılı var nıuiır hn, dcgıKe dcgısıklık oKıın dıvc bu tllmı alıp leperiuara kovacak ' \ a da bı/de \ok ınu enses \IDS ın dc olmadıgı gıbı1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle