13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 ARAUK1992 PAZARTESİ 8 DUTNYADA GEÇEN HAFTA Konutyüzünden koltukgitti ANBLAR KANBLAR ECMEL BARUTÇU • Sosyal Demokrat PartTnin en güçlükadını Ritt Bjerregaard 5odalıevinin geçici bir mekân değil, asıl mekânı olduğunu kanıtlayarak davada aklandı. • Ne var ki Bjerregaard'm davayı kazanması, parti içinde tekrar eskiyerine gelmesi anlamına gelmedi. FERRUHYILMAZ KOPENHAG - Sosyal Demokrat Parti'nin en güçlü kadını, eski parlamentognıp başkanı Ritt Bjerregaard. bu görevini kaybetmesine yol açan "ev" davasını kazandı. Bjerregaard'ın buna rağmen parti içindeki eski yenne getmesinin sözkonusu olmadığı açıklandı. Sosyal Demokrat Parti'de eski başkan Svend Auken'den sonra en güçlü kişi olarak biünen Ritt Bjerregaard, Fyn Adası'nda oturmasına rağmen Kopenhagda 5 odah bir ev tutmuş, bunun gazetelere yansıması üzerine daireyi bırakması yönünde sosyal demokrat tabanın baskısına maruz kalmıştı. Danimarka'daki kurallara göre Kopenhag Belediyesi, Kopenhag dışında oturan milletvekillen için Kopenhag'da geceleyebilecekleri '"uygun" bir daire bulmak zorunda. Kopenhag Belediyesi uygun kavramını "en fazla iki odalı bir daire" olarak yorumluyor. Belediye bu nedenle Bjerregaard'ıevden çıkarabılmek için dav a açtı. Bu arada. parti tabanının baskısına karşın evden çıkmamakta direnen Bjerregaard, geçen yıl parlamento grup başkanhğı görevinden ve parti içindeki diğer önemli görevlerinden ahndı. Rht Bjerregaard. geçen hafta görülen davada, resmi adresi başka yerde olmasına rağmen Kopenhag'daki dairede vıldaen az 200 gününü geçirdiğini kanıtlayarak evi elinde tutmak hakkını elde etti. Yasaya göre birevin ya da dairenin geçici adres olarak görülmemesi için yılın en az 180 günükullanılıyor olması laarrî. Böylelikle Bjerregaard 5 odalı evinin geçicı bir mekân değil. asıl mekânı olduğunu kanıtlayarak davadan aklanarakçıktı. Ne varki Bjerregaard'ın davayı kazanması, parti içınde tekrar eski yerine gelmesi anlamına gelmedi. Sosyal Demokrat Parti'nin şimdiki başkanı Poul Nyrup Rasmussen, Bjerregaard'ın hukuki sorunlardan dolayı değil, sosyal demokrat ilkelere aykın davrandığı için görevinden alındığını belirterek Bjerregaard'ın dava sonucundan dolayı eski görevlerine iade edilmesinin söz konusu olamayacağını açıkladı. Sosyal demokratlar. halkm büyük bir kısmının kiralık ev sıkmüsı çekerken Bjerregaar'm lek başına 5 odalı ikinci bir evdedaha kalmasını kabul etmiyorlar. Aynca Bjerregaard'ın Kopenhag'da oturuyor olmasına rağmen vergisini, vergilerin daha düşük olduğu Fyn Adası'nda veriy or olması da parti tabanında tepkiye yol açıyor. Ritt Bjerregaard'ın eviyle ilgili tartışma sadece Bjerregaardın kendi başmı değil. parti eski başkanı Svend Auken'in debaşını yemişti. Auken. Bjerregaard tartışmasında uzun süre sessiz kaldığı için iyi bir lider olmamakla suçlanmış \e diğer sorunlann da etkisiylekısa bir süre sonra yapılan olağanüstü kongrede liderlik koltuğundan indirilmişti. m AGIKgerçekten işeyarıyor mu? G€RHANLÇKAN STOCKHOLM - Geçen haftanın temel konusu, AGİK'ti hiç kuşkusuz. Benzeri çok az görülmüş sıkıhktaki güvenlik önlemleri içinde 51 ülkenin dışişleri bakanlan bir araya geldi. Sonuç bildirisinde anlaşabilmek için toplantı saatlerce uzadı, ama 51 ülke şu ya da bu formülasyonla "kâğıt üzerinde" de olsa anlaştı. Şimdi gününsorusu bu: AGtK neye yanyor? Herhangi bir konuda anlaşmaya vanlması için bir ülke dışında. diğer bütün ülkelerin evet demesi gerekiyor. Peki. böylesıne fırtmalıbir Avrupa'da 50 ülkenin anlaşabilmesi gerçekten olası mı? Yoksa yapılan şey. sözcük oyunlanyla her şeye "ha ha!" demek mi? Örneğin. bırakın Bosna-Hersek, Karabağgibi canahcı konulan, minik Liechestein'in Çekoslovakya'ya ile olan minicik anlaşmazlığı bile, sonuç bildirisinin hazırlanmasını az daha çıkmaaa sokuyordu. Sonunda arnaştüarmı, yooo! Şunun şöyleyapılmasına şuradan şu şekilde dikkaı çekilmesi vs. gibi bir formülasyonîa yasak savıldı. Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin. bu satırlann yazanna şunlan söylerken belki aynı şeyi düşünüyordu: - Bosna-Hersek konusunda olumlu bir değişiklik. gelişme getirecek bir karar almmasmı istiyoruz. Eğer alınan kararlar, hiçbiryenilik getirmeyecekse, ahnması neye yarar? Evet, kendisi bu görüşü, yalruzca bir anlaşmazhk konusunda dile getirdi, ama basın, aynı şeyi tüm AGİK için soruyor: - Kozirev'in uyguladığı "sok diplomasisi". bütün AGIK bünyesinin ne denli zayıf olduğunu gösterdı. Tek bir ülkenin, örneğin Rusya'nın, poliüka saatıni geriye döndürmesi, her şeyin durmasına yeterli olacak. (...)Stockholm'deki iki gün süresincc-en absürd durum, az daha gerçek oluyordu. AGİK bakanlan. 2 gün süresince, Bosna konusunda diyecek bir şey bulamadılar. Sonunda topun, silah ambargosu konusunda BM'ye atılmasında anlaştılar. AGİ K'in acizliği, bundan iyi gösterilemezdi. Aynen, Dışişleri Bakanı Margareta af Ugglas'ın ağzından kaçırdığı şu gerçek gibi: "Bakanlar toplanıyor ve metin üretiyor." Expressen'in başyazannın haklı olduğu, AGÎK başkanı sıfatıyla Belgrad"a giden af Ugglas'ın. Miloseviç tarafından resmen terslenmesiylebirkez daha kanıtlandı! RahibeTe«sa.Hindistangerisisırasındaünlülider Mahat- maGandrninkabrinizi>aretetme>iunutmadı.RahibeTe- resa ile birlikte hemen tüm dinlerden yüzlerce ziyaretçi, bu av başında HindistaıTı kana buia> an Müslüman-Hindu çatışmasıntn ardından başkent \ eni Delhi'de bulunan kabri başında GandiNi savgryla anma gereği dındu. Babür Şah ( amisi'nin Hindularca yakılıp yıkılması Müslümanları ayaklandırmış\e çıkan çatışmalarda bini aşkm kişi yaşamım yitirmişti. (Fotoğraf. REUTER) Flamanlarpartilerine adbeğenemiyor ERDtNÇUTKU BRÜKSEL- 13-16kasımda yapılan kongresinde Flaman Liberal Partisi PVV'nin kendini feshetmesi ve yeni ilkeler ve yeni bir isimle Flaman Liberal ve Demokratlan (VLD) olarak daha geniş bir yelpazeye yönelmesinin yankılan henüz sürerken koalisyon ortaklanndan Hıristiyan Halk Partisi CVP'de de isim değişikliği gündeme geldi. Parti başkanı Herman Van Rompuy CVP üyelerine dağuılan parti yaym organında partisinin yeniden yapılanmaya gereksinim duyduğunu yazdı. CVP başkanı yazısında partılerinin yeni bir başlangıcı ve atıhmı vurgulamak amaayla 50yıl önce de isim değiştirdiğini anımsattı ve bugün de yeni bir canhlığm gerekli olduğunu belirtti. Başkan. "'eğerpartinin bakış açısı modern bir yaklaşımla yeniden belirlenirse CVP'nin yeni bir isim almasının kaçınılmaz olacağını" vurguladı. Çarşamba günü yapılan CVP idare kurulu toplantısında isim değişikliği ciddibirşekildeelealındı. Partinin BELCÎKA Hoüanda ve Almanya'daki kardeş partileri gibi (Christen-Democratisch Appel: CDA ve Christen Democratische Unie. CDU) bir isim alması amaçlanıyor. Aynca Flaman sözcüğünün parti isminde kesinlikle yer alması isteniyor. "Flaman Halk Partisi" ve "Flaman Demokrat Parti" gibi isim önerileri "Hıristiyan Demokrat" sözcüklerini içermediği için eylül aymda lartışmalara yol açmıştı. Katolik kilisenin Hıristiyan demokratlara karşı olduğunu. bu nedenle kilise ve toplumsal sınıflann dışında kalarak imaj tazelemek istediklerini belirten başkan, yapmayı amaçladıklannın aslında 1945 Noel Programı'nı gerçekleştirmekten başka bir şey olmadıgmı ifade etti. Bu programda toplumsal sınıflardan uzak kalınması ve özgürlüklere öncelik lanınması amaçjanıyordu. Değişiklik önerileri haziran ayında yapılacak olan iki günlük "yentleme kongresi"nde delegelere sunulacak. KAMUOYUNA Kateiçi Sanatevi'nin kundaklanmasından ötürü aralık ayı duyurumuzda yer almış olan etkinlikleri gercekleştiremeyeceğimiz için örûr dUeriz. KALEİÇİ SAMCTEVİ T.C. HENDEK KADASTRO MAHKEMESİ EsasNo: 1984/15 Karar No: 1985/4 Davacı Orman İdaresi vekili tarafından davalı Huseyin Baylan adına Hendek Bey'.ice köyü 470 nolu parselin tespitinin iptali davasını aç- mış, yapılan yargılaraa sonunda verilen karar davacı Orman Idare- si'nce temyiz edilmiş olmakla, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin 16.12.1985 tarihli kararı ile kara- nn bozulmasına karar vcrilmiş, ancak davalmın adresi bulunaoıa- mış, yapılan zabıta araştırmasında da setnti meçhule gittiği anlaşıldığından Hendek Beylice köyünden Dursun oğlu Hüseyin Bay- lan'a tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25. H. 1992 Basın: 52321 Genel Yönetim Kurulu üyemiz, sevgili şair arkadaşımız AHMET ERHAN'tn annesi EMİNE BOZKURTun 20 Aralık 1992 günü öldüğünü üzümüyle öğrendik. Ailesine başsağlığı dileriz. EDEBtYATÇILAR DERNEĞİ tLAN GÜLNAR ASLtYE HUKUK HÂKtMLİĞt'NDEN Esas No: 1985/60 Davacı Oülnar Orman Işletme Müdürlügü tarafından davalılar Mehmct Kılıç ve arkadaşlan aleyhine mahkememize açılan meni mü- dahale davasının açık duruşmasında: Davalılardan Fadime Kılıç, Zekiye Kılıç, Leyla KJıç, Aysel Kılıç ve Mustafa Kılıç'ın adresleri bütün aramalara rajmen bulunamamış ve adresleri de tespn edilememi; olduğundan adı geçen davalıların Gülnar Asliye Hukuk Mahkemesi'mn 1985/60 esas sayılı dava dos- yastnm 9.2.1993 günü saat 9.35'teki duruşmasma icabet etmeleri ve kendilerini ternsilen bir vekil göndermeleri HUMK'nun 509. madde- si gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 52306 İSTANBUL 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Savı: 992,214 Ddvalı: Sona A>dın-Nİ5anca. TürkeK Cad., Nil Apt.. No: 84, D. 14. Is- tanbul. Davacı Ihsan Aydın taratınılan davalı Sona Aydın aleyhine açılan bo- şanma davasının >apılan duruşması sonunda venlen E.992 214. K.992ı 522 sayılı 27.11 1992 tarihli kararla. "tsıanbuL Eminönü. Nişanca Mah.- 024 12.cilt83. sahıfe 1201'denüfusakayıtlıthsan Aydın ile Sona Aydm"- ın boşanmalanna. 153 (0) TL. yargılama gıderinin davalıdan alınması- na. davaa vekili yaranna 250.000 TL. maktu vekâlet ücretı tayınine" karar verilmıştır. İsıanbul Valıliâi Emniyet Müdûrlüğü'nün 2.10.1992 tanhli B.05.1. EGM 4.34.47.03 lh.6413 sayılı yazılannda Sona Aydın isimlı şahsın adre- sındcn haaran ayında aynİdijh, adrese hiç uğramadığı bıldinldiğindcn karann ilanen tebliğıne karar verilmıştır. Mahkeme itamınm 15 gün içinde temyiz edilmesı getektiş. edilmedıği takdirde keânleşeceği. tebliğ makamına kaim olmak uzere karar özetı ilan olunur. 14.12.1992 Basın: 14120 İLAN EMtRDAĞ ASLtYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN 1992/182-1992/480 Davacı vekili tarafından davalı Şahin Mızrak aleyhine açılan bo- şanma davasının mahkememizde yapılıp bitirilen yargılaması sonunda: Davalı Şahin Mırrak'ın belli bir adreste bulunamaması ve tüm ara- malara rağmen adresinin tespit edilememesi nedeniyle karar tebliğ ve karar özeti ile tarafların boşanmalanna karar verilerek karar öze- tinin yurtiçinde yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ilam- na karat verilmiştir. Davalı olan Şahin Mızrak'a karar yerine geçerli olmak uzere ila- nen duyunılur. Bu Uan yayımlandığı tarihten itibaren (15) on beş gün içinde teb- hğ edilmiş sayılacaktır. Basın: 52304 ÎLAN ERZURUM İÇRA TETKİK MERCİİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 992/35 Davacısı Ömer Zamanoğlu vekili Av. Hale Ataman tarafından da- valılar Fikret Sayar ve Hikmet Bölükbaşı aleyhine açılmış bulunan isıihkak davasmın verilen ara kararı gereğince; Alacaklısı Hikmet Bölükbaşı, borçlu Fikret Sayar'ın borcundan dolayı Erzurum 1 Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 990/611 D. iş ka- rarı ile hacız kararı aldığım ve yine Erz. 2. İcra Müd. 990/2966 sayılı takip dosyası ile yapağı konumda bulunan AR 49608 ruhsat nolu ara- ma ruhsatı uzerine haciz konuldugunu, aslında bu yerin borçlu hıV reı Sayar ile ılgisınin bulunmadığını ve da\acı Onrıer Zamanoğluna an olduğundan bahisle ıstihkak iddiası da bulunmuş ve haczın kal- dınlması ile en azr ol5 lazminata hukmedümesinî istemiştır. Borçlu Fikret Sayar adına meşruhatlı davetiye çıkanlmış. buluna- mamış ve zabuaca da arastırılmıs ise de bulunamadığından ilanen ıeb- lığıne karar verılmış olmakla: hbu ilanın ılan tarihinden itibaren borçlu Fikret Sayar'ın her tur- lu belge \e evvaklan ile birlikte veya kendisini temsil ettirecek bir \e- kılle duruvmanın atılı bulunduğu 01.02.1993 günü saat 09.00'da nidhkenıcde haar bulunması hususu davetiye yerine kaim olmak uzere ilanen lebliğ olunur. 03.12.1992 Basın: 52252 Hisselerin spekülasyon analizini yaptık SPEKÜLASYONA AÇIK HİSSELERE DİKKAT! t Yapay fiyat oloştanılabilen hisseler hangileri? • Borsa'da spekölas|on en fazla hangi dönemde, ıtasıl yapılıyor, yatırımcı nasıl oyuna getiriliyor? • Spekülasyondan koruntnamn yolları... • Gümrûk duvarian düşecek mi? • Hazine bonosu ve devlet tahvili içeren fonlar kazanç rekoru kırdı • Sigorta sektöründe soğuk savaş • EgeMenkul Değerter. Temel analizden hiç bir zaman vazgeçmiyoruz' • Şirketlerden 750 milyarlık yılbaşı hediyesi • Tur operatörtûğü gözde meslek oklu • Yatı- rım portföyünüzde kitap da var mı?# Arslan Başer Kafaoğlu: "Edinburg Doruğu ve Tûrkiye" • Maret, Mardin Çimento, Kûtahya Porselen, Köytaş, Koruma Endûstri, Kordsa, Konya Çimento, Koç Yatırım ve Koç Holding hisselerinm teknik analizleri. • RARAIVII IMEREYE YATIRAYIIV1? Semaye piyasastndaki en iyi kazanç olanaklan her hafta TREHD'de... Dolar «e marktn yönü nereye? Mevduat faizlerinde ne bekieniyor? Yatırnn fonlanndan hangisi dahaynksek kazanç sağlıyor?Tahvildefaiz oranlan yökselecek mi? YÂTIRIMCININ YOLPU AYÜINÜIIR Doğrusu Hangisi? Kıbns mesetesi Türkîye'ye ayak bağı oldu, dış ilişkile- rimizi etkiliyor ve Avrupa Topluluğu'na girmemizi etv gelliyordeniliyor. Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimizdeki sorunlar esas itibanyia bir hatadan kaynaklanmaktadır. Bu hata 1975 yılmda Yunanistan Ortak Pazar'a girmek için müracaat ettiği zaman aynı şekilde bir müracaatın Türkiye tarafın- dan da yapılmamış olmasında yatmaktadır. O nedenle kendi hatamızın faturasını Kıbrıs meselesine çıkarma- mız doğru olmaz. Diğer tarattan, Türkiye'nin ikili ilişkilerinde -bunun at- tını çizerek söylüyorum- Kıbns meselesinin bir sorun yarattığını söylemek gerçeklere uygun düşmez. Bu so- run sadece ABD yönetimi ile zaman zaman gündeme gelir ki bu da Yunan lobisinin etkili olduğu ABD Kong- resi'nin tutumundan dolayıdır. Bunun dışında -tabii Yunanistan hariç- bu sorun yü- zünden ilişkilerimizin bulutlu olduğu tek bir ülke gösteri- lemez. Kıbrıs konusundaki tutumu bize ters düşen pek- çok ülke vardır, ama bunlarla olan ikili ilişkilerimizin bu sorundan etkilendiği nereden çıkarılmaktadır? Kıbrıs meselesi diye bir sorunumuz olmasaydı bu ül- kelerden Türkiye'ye yabancı sermaye daha mı fazla ge- lecekti? Yoksa Kıbrıs meselesi yüzünden ihracatımızı arttıra- madığımız bir ülke mi var? Kıbns meselesi ile ilgili asıl sorunumuz AvrupaToplu- luğu iledir. Bunun da sebebi Yunanistan'ın bu topluluğun içinde, bizim ise dışında olmamızdır. Bu durumdan ötürüdür ki Yunanistan yıllardır sürdürdüğü ısrarlar sonucunda, Av- rupaTopluluğu'na, "Kıbns meselesi Türkiye-AT ilişkile- rini etkiliyor" dedirtebilmiştir. Burada akla bir sual gelebilir AT üyesi diğer ülkeler, Yunanistan gibi AvrupaToplu- luğu'nun yardımlanna muhtaç bir ülkeyi, isteseler yola getiremezler mi? ingilizlerin zaman zaman sergilediği olumsuz tutuma kızıp "Avrupa birliğini kurmaya gere- kirse İngilteresiz yöneliriz " diyenler Yunanistan'ı mı yo- la getiremeyecekler diye düşünülebilir. m e s Onlar da Türkiye'nin ATye girmesini istemedilyer için Yunanistan'ın arkasına saklanıyorlar denilebiliı mı acaba? Eğer öyle değilse, Kıbrıs meselesi Türkiye'nin ATye girmesine engel teşkil ediyor da Batı Avrupa Birliği'ne kabul edilmesine neden mani olmuyor? Kıbrıs meselesi halledilirseTürkiye'nin ATyegirme- sinin mümkün olacağını sanan çevreler varsa bunların yanıtgı içinde olduklarını söyleyebilirim. Bu çevrelerin böyle bir kanaate sahip olmalarını da yadırgamıyorum. Türkiye'yi ziyareteden Batılı devlet ve hükümetadamla- rının verdikleri beyanatlarda Türkiye'nin ATye tam üye olmasını desteklediklerini söylemelerinden bu çevreler etkilenmiş olabilirler. örneğin, bir süre önce Türkiye'yi ziyaretetmişolan ingiltere'nin eski Başbakanı Margaret Thatcher verdiği beyanatta Türkiye nin ATye girmesini desteklediğini söylemiş ve bu sözleri basınımızda geniş akis bulmuştu. Bu beyanata bakarak ahkâm kesmek yanlış olur. Margaret Thatcher başbakan iken Türkiye'yi ATye tam üyelik müracaatında bulunmaktan caydırmak için elimJen geleni yapmıştır. Dışişlen'nde müstesar yar- dımcılığı dönemimdeki bu devreyi yaşadığım için biliyo- rum. Eğer Margaret Thatcher, Türkiye'nin ATye girme- sini gerçekten destekliyor idiyse bunu başbakan olduğu zaman neden yapmadı da sorumsuz bir durumda iken Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında "Sizin üyeliğinizi destekliyorum " diyor? Bu beyanatın samimiyetine kim inanır? Sorumlu mevkide iken desteklemeyeceksiniz, aman ATye girmek »çin müracaat etmeyin diyeceksiniz, sonra sorumsuz bir vaziyete düştüğünüz zaman sizi destekli- yorum diyeceksiniz. Buna kim inanır? Bu kadar saf mıyız? Aslında Kıbrıs meselesinin çözümünü biz de isteriz. Ama hangi çözüm? Çözümden çözüme fark var. Adil ve kalıcı olmayan. geçmişte Kıbrıs Türklerinin uğradığı te- cavüzlerin tekrarma imkân verecek, Rumlann günün birinde Ada'ya tekrar egemen olmalarını sağlayacak, Türkiye'nin yeniden müdahale hakkını kullanmasını ge- rekli kılacak bir çözüm, çözüm değildir. Hele, Avrupa'- daki örnekleri, diniveet- nik düşmanlıklann feci sonuçlarını her gün gözler önüne serdiği federasyon sistemi hiç değil. Kıbrıs, 1960 statüsünde- ki gibi. Türkiye ve Yuna- nistan'ın ikisinin birden dahii olmadığı siyasi veya ekonomik bir örgüte gire- memelidir. Bu son derece önemli- dir. Mitsotakis, Paris'te Me- sut Yılmaz ile başbakanlı- ğı döneminde yaptığı gö- rüşmede, Kıbrıs'ın ATye tam üye olmasını kabul et- memizi istemiş. Bunun manası ne demektir bilir misiniz? Türkiye'nin mü- dahale hakkını hiçbir şekil ve surette kullanamaya- cak olması demektir. Yani, ENONlS'in AT ara- cılığı ile gerçekleşmesi demektir. AT'de olup bitenlere, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye aleyhindeki faali- yetlere bakarak ahkâm kesmeyelim. Kıbrıs mese- lesi halledilse bile bu faali- yetler • devam edecektir. Bu faaliyetlerin amacı başka hedefe yöneliktir. Acaba ters kanıt istesek, ilk önce siz Türkiye'yi AT- ye alın, onöan sonra Kıb- rıs meselesi halledilir desek o zaman foyaları meydana çıkmaz mı? Elbette çıkar. Çünkü me- sele Kıbrıs sorunu değil- dir. Hızlı nüfus artışı, büyük işsizlik ordusu ve yüksek enflasyonu ile 60 milyon- luk Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na sağlayacağı fayda ile topluluğa getire- ceği yükün mukayesesin- den ortaya çıkacak tablo neden istenmediğimizin cevabını verir. Gerisi laf-ı güzaftır. TREND SPEKÜLASYONA HİSSELERE töımu» Niuıtıuı ısts nm KIIİTM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle