13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURfYET 21 ARALIK1992 PAZARTESİ 10 TELEVİZYON GONON FİLMLERİ Şinekli Bakkal <<»-30) II. Abdülhamid döneminde İstanbul'da Aksaray'm Sinekli Bakkal semtinde ortaoyuncu meddah Kxz Tevfîk'le (Erol Gü- naydın), imam kıa Emine'den (Çolpan tlhan) doğan Rabia (Türkân Şoray), sesi güzel olduğundan mukabele ve mevlid okumaya çağınldığı sarayda, piyano dersi veren İspanyol keşiş Peregrini (Ediz Hun) ile birbirlerini severler. Aşkı uğruna Müs- lürnanlığı kabul eden Peregrini, Osman adını alıp Rabia ile ev- lenir. Halide Edip Adıvar'ın 1928'deyazdığı "Sinekli Bakkal" romanı, 1967de senaryosunu yazan yapımcı Osman F. Seden taraiindan fılme alındı, yönetmenliğini Mehmet Dinler yaptı. Filmde Feridun Karakaya, Funda Gürçen, Nubar Terziyan, Ali Şen, Samiye Hün, Mürüvvet Sim, oynadılan ıveDönüş (13.15) (Long Walk Home) - Latin Amerika'da ırk sorunlanrun bir aile çerçevesinde yansıülması. Yine küçük ekranı sık sıkziyaret eden filmlerden. Richard Pearce'in filminde Sissy Spacek ve Whoopi Geldberg gibi dayanılmaz bir ikili var. 1990 yapuru, lOOdakika.** "•"tlCamdanKalp (20.45) Sanatçı eşi Naciye (Deniz Gökçerf ile iyi giüneyen evliliğinin sıkıntılan içinde bunalmış yaşı 40'ı aşkın senaryocu Kirpi (Genco Erkal), sorunlanna ilgi duyup, dertlerine çare bulmaya çalışüğı giindelikçi kadın Kiraz'ın (Şerif Se^er) istemeyerek ya- şamına kanşır. Kendisine insanca davranmayan kocasının, üs- tiine bir de "kuma" getirmeye kalküğı Kiraz'ın uyumsuz ya- şamıyla kendisininki arasında kimi bağlantılar gören yazar, ona yardım amacıyla İstanbul'daki küçük burjuva yaşamın- dan çıkıp, Kars'ın Göle ilçesinin bir köyüne dek trenle uzanan sürprizlerle dolu trajik bir yolculuğa yönelir. Kendi evliliğini yönetemeyen yazann amacı, yeni yapıtında hizmetçisinin ya- şamını düzene koymaktır. Senaryo yazan Fehmi Yaşar'ın İ990'da yönetmen olarak ilk filmi "Camdan Kalp", çok önemli sınemasal özellikler taşıyan, içtenlikle anlatılmış, insan- cıl duyurusu olan, ayncalıklı ve etkileyici bir yapıü.*** lâZengm Mutfağı (20.45) Gençliğinde güreş yaptığı içın "'Pehlivan" diye arulan aşçı Lütfi Usta'nın (Şener Şen) tüm dünyası, 20 yıl hiç dışan çıkmadığı Kerim Bey'in "Zengjn Mutfağı"yla sınırlıdır. Işinden başka bir şey düşünmeyen aşçı, 16 Haziran 1970 işçi eyletnleriyle de ancak mutfağına yansıdığı kadanyla ilgilenır. Başar Sabuncu'- nun 1988'de senaryosunu yazarak yönetmenliğini yaptığı "Zen- gin Mutfağı", Vasıf Öngören'in aynı adlı sahne oyununun bir uyarlaması. 12 Mart dönemi öncesi çalkantılannı hedef alan bu politik yapıt, perdeye aktanlırken yeterli mizahtan yoksun kalmış. Ağır temposu ve yorumuyla seyircide beklenen ilgiyi uyandıramıyor. Erdal Kahraman'ın görüntülediği filmde Ni- lüfer Açıkadn, Oktay Korunan, Gökhan Mete, Osman Gör- gen de oynuyor. Bastia (Korsika) 5. Akdeniz Kültürleri Film Şenliği'nde Gümüş Zeytin Ağacı ödülünü kazandı.** ffi DokuzuncuHariciye JUŞU (21.10) IstanbuTun rar kenarsemtindedul annesiyleoturup, yıllardır bacağındaki kemik hastalığından acı çeken 15 yaşındaki Bur- han (Kartal Tibet), sık sık konuk olduğu uzaktan akrabası Nazım Paşa'nın (İbrahim Delideniz) 19 yaşındaki hercai kıa Nüzhetı(HülyaKoçyiğit)umutsuzbiraşklasevmektedir. Bu aşktan habersiz Nüzhet'in, Dr. Ragpp'la (Muzaffer Tema) ev- Jenmesi, hasta gencin bunalımlannı iyice arttınr. Peyami Safa'- nın 1930"da yazdığı özyaşamsal izler taşıyan psikolojik türdeki ünlü romanı "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu"nu 1967'de Nejat Saydam senaryosunu da yazarak fılme aldı. Birinci Dünya Sa- vaşı'nda geçen ve içinde ölüm olmayan romanı günümüze uyarlayan Saydam; aşk, kıskançhk ve kin üzerine oturttuğu fil- mi, tdbancalı, kurşunlu, kanlı bir avantüre dönüştürmüş.•*••*• Amarcord (2i.ıo) Ekranda üst üste Feliinifilmleri...Ne keyifli birolay!.. Bu kez sanatçının çocukluk yıllannı anımsaması anlatılıyor. 'Amar- cord'. bir Italyan lehçesinde "ammsıyorum' demek. Feliini, fa- şizmin azgın günlerine denk düşen çocukluğunu anlatıyor ve bize görkemli bir sinema şöleni biçiminde sunuyor. îzlememek için hiçbir mazeretin geçerli olmayacağı gerçek bir sinema ola- >i. Magali Noel. Bruno Zanin başrolîerde, 1973 yapımı, 127 dakika. • • * • JP.Yalnız Adam (23. ıo) (Blaze) - ABD'de ünlü bir politikacı ile bir 'strip-tease" yıldıa arasındaki ilişkiler. Amerikan siyaset tarihinin gerçek ve ilginç bir olayından yola çıkmış bu film, ülkemizde gösterümemişti. Rahatça izlenebilecek ve bizim için de dersler taşıyan bir dene- me. Ron Shelton yönetti, Paul Newman ve Lolita Davidovich oynadılar. 1989 yapımı. 115 dakika. • * T Ö JaCOb (22.40) 1930'lu yıllann Romanyası'ndan bir kesit. 1990 İstanbul sine- ma şenliğınde gösterilmiş olan değişik ve ilgiye değer bir Ro- men filmi. Mircea Daneliuç yönetmiş, Dorel Vesan başrolde oynamışü. 1988 yapımı, 115 dakika. * * *aris Melodileri (23.30) (Paris Blues) - Paris'i mekan tutmuş Amerikah caz müzisyen- lerinin öyküsü. Özlemle anımsanan bir cazfilmi.Gerçek Paris mekanlan, ünlü oyuncular, Duke Ellington ve Louis Armst- rong'un varlıklan ve müzikleri. Daha ne istenir? Martin Ritt'in filminde Paul Newman, Joanne Woodward, Sidney Poitier, Serge Reggiani oynamışlardı. 1%1 yapımı, 95 dakika.*•"*• Atflla Dorsay'ın yabancı, Turhan Gürkan'ın yerli film değer- lendirmeleri: *Sıradan, **İzlenebilir, *-*-*Kaçırmavın, ••••Başyapıt. RADYOLAR RADYO 1 05.09 Haberler 05.05 Turkuler Geçidı. 05J» Şarkılar ve Oyun Havalan. 06.00 Yurtan Habçrler ve Denız Hava Ra- poıx. 06.15 Gûn Başlarken. 07.00 Ha- berkr. 07.05 Herşev Bızler İçin. 07.30 Haterler. 07.40 GiinJe Gelen (1), 09.40 Arkısı Yann. \0J00 Haberier, 10.05 OnıncuSaat(2). 1Z00 Haberier. 12.10 Hayatın Içınden. 1150 Reklamlar ve Racyo Programlan. 13.15 Tûrk Halk Çaipjanndan Ezgiler. 13.30 Bölgesel Yayjı ve Reklamlar. 17.00 Haberler, 17.(5 İş ve lşçı Dünyasmdan. 17.30 Haff Müzik. 17.35 Haftanın Çocuk Sariıs, 17.40 Çocuk Bahçesı, 17.55 Bu Dûrya Bıam. 18.00 Haberler. 18.05 Akşımdan Akşama, 18.55 Bölgesel Yajuı ve Reklamlar. 19.00 Haberler, ».»Türkçe Sözlu Hafıf Müzık. 20.00 İyı Uykular Çocuklar. 20.10 Hafıf Mü- zık.20.15 Gökkuşağı. 21.00 Haberler, 21.6SolistlerGeçıdi (TSM), 21.30 Be- rabr ^ e Solo Türküler. 22.00 Yorum- culnnıız. 22.30 Beraber ve Solo Şarkı- lar. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin lpnlen (4). 00.55 Günun Haberknn- der. özetler. 01.00 Program ve Ka- pscş. R.OYO 2 B7.0 Açılış Program ve Haberler, W& Sohstkrden Seçmeler. 07-» Ha- bera-. 07.40 Türküler ve Oyun Hava- kr.08.00 Sabah Konsen. 08J0 Ikı So- İBMi Şarkılar, 09.00 H<ıberler, 09.05 Çouk Bahçesı, 09.20 Tdnhten Sa>fa- UrI9.35Çe$ulı Müak, 10.00 Halk Ez- glanden Seçmeler. 10.20 Zaman ve Dra<*raa. 10.40 Türkçe Sozlu Hafif Mrik, 11.00 Haberler. 11.05 Eğium Dûyamız. 11J5 Hafif Müak, 12.00 Sostler Geçidı (TSM). 12J0Türküler ve Oyun Havalan. 13.08 Haberler, 13.15 Hafıf Müzik, 13J0 Tiyatroyu Yaşataniar, 13.45 Şarkılar. 14.00 Ya- bancı Dil Dersı. 15.00 Haberler, 15.05 Bu Toprağm Sesı, 15J0 Sazlarla Tûrk Sanaı Müziğı. 15.40 Arkaa Yann, 16.00 Eğılım Dünyamız, 16J0 Esınti- ler, 17.00 Haberler, 17.05 KadınJar Topluluğundan Şarkılar, 17J0 Kadı- nlar Topluluğundan Türküler, 18.00 Gülizar Faslı, I8J0 Hıkayecılenmız ve Hıkayelen. 19.00 Haberter. 19J0 So- bstlerden Birer Şarkı. 20.00 Yabancı- Dil Dersı. 21.00 Açıköğretim. 21.40 Hafıf Müzik, 22.00 Soiistler Geçıdi (TSM), 22J0 Türküler. 22.45 Bir Ro- man Bir Hıkaye, 23.00 Haberler, 23.15 Soüstlerden Seçmeler, 23.40 Ha- fif Müzık, 23.55 Çağın Öncüleri. 00J5 Günün Haberlennden ÖzEtler, 00.58 Program ve Kapanış. RADYO3 07.00 Açılış, Program ve Haberier. 07.05 Güne Başlarken. 08.00 Sabah İçın Müak. 09.00 Haberler, 09.15 Sa- bah Konseri, 10.00 Mûzıklı Dakıkalar, 11.00 öğleye Doğnı. 12.00 Haberler. 12.15 Mikrofondan Sıze, 13.00 Unuta- madığımız Eserier, 14.00 Haberler, 14.15 Dünyanın Dört Bucağından, 15.00 Kuzev Ülkelennden Müzik. 15.45 Haftanın Getırdıkleri, lUOCaz Ustalan, 17.00 Haberler, 17.15 Sızter İçın. 18.00 Tempo, 19.00 Haberier, 19.15 Dûnden Yanna Müzik, 20.00 Pop Stüdyosu, 21.00 Müziğe Övgü, 22.00 Haberier. 22.15 Gökkuşağı. 23.00 Opera Saatı. 24.00 Gece ve Mü- zık, 00.55 Günün Haberlennden özet- ler, 00.58 Program ve Kapanış. Aziz Nesin'in aynı adh romanından televizyona uyarlandı Tatlı Betüş' mart ayında Show TVde • Tath Betüş'te başrolde oynayan Türkan Şoray, di- zide 12 değişik Be- tüş karakterini canlandınyor. TV Servisi- Aziz Nesin'in ay- nı adlı romanından televizyona uyarlanan 'Tatlı Betüş'ün çe- kimlerine başlandı. Yönetmen- liğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve yedi bölüm halinde hazırlana- cak dizi mart ayında ShowTV'- de ekrana gelecek. Dizinin tanıtunı için Hilton'- da yapılan kokteylle Aziz Ne- sin, Aüf Yılmaz, Türkan Şoray, Tank Tarcan ve kalabahk bir davetli topluluğu katıldı. 'Tatlı Betüş'te başrolde oy- nayan Türkan Şoray, dızide 12 değişik Betüş karakterini can- landıracak. Kokteylde hayli he- Dizinin tamtımı için Hilton'da yapılan kokteyle Aziz "Şesin, Atıf Yılmaz, Türkan Şoray vekala- balık bir davetli topluluğu katıldı. (Fotoğraf: İBRAHİM GÜNEL) yecanlı görünen Şoray, Tatlı kimler gerçekleştirilecek' koşu- söyleyen Türkan Şoray, bu ne- Betüş'ün film yapım hakkını 20 luna uyamadıklan için bu pıoje denle eserin kendisi için çok yıl önce almış. Ancak anlaşma- yapılamamış. Senaryo zor ol- önemli olduğunu açıkladı. Şim- da öngörülen '5 yıl içinde çe- duğu için filmi cekemediklerini di, 20 yıl sonra aynı eser, Pril'in sponsorluğunda ShowTV için hazırlanıyor. Hiciv edebiyaumızın temel taşlanndan biri olan 'Tatlı Be- tüş' 1950'ler Türkiyesi'nin top- lumsal durumunu yansıüyor. Eser 1950'liyıllardagazetelerde tefrika halinde yayımlanmış. Türkan Şoray'ın ve Atıf Yıl- maz'ın ilk televizyon dızısı olan 'Tatlı Betüş'ün bütçesi 5 milyar lira olarak beürlendi. Dizide Şoray, 'Bayan Döviz', 'fahişe', 'Prenses Teşo', 'Namus tımsali Betüş", 'Dansöz Gülcan Kek- lik', 'Entelektüel Betüş', 'Ger- çek Betüş', 'Asil asaletin son perdesındc Betüş', 'Doğal Be- tüş'. 'Yaşlı gûnümüzdekı kedili kadın Betüş', 'Lokum Betüş' ve 'Sosyete Betüş' tıplerini canlan- dıracak. Dizide Türkan Şoray ve Ta- nk Tarcan'la beraber, Aydemir Akbaş, Bülent Kayabaş, Faruk Peker. Deniz Türkali, Alp Bu- daycı. Cem Davran da rol ala- cak. HBB'de yeni bir dizi 'ŞeytanTüyü.' TV Servisi- Bu akşam HBB'- de yeni bir mini dizi başhyor; •Şeytan Tüyü.' 1991 ABD yapımı dizinin yönetmeni Harry Winner. Oyuncular Bar- bara Herhey (Jimmie), Morgan Weisser (Michael), Jane Ale- xander (Blance). 1988 yılında Amerika'nın Kennesaw, Georgıa adlı şirin bir kasabası... Her şeyin sakin gittiği kasabada, bu sakinlik ço- cuk kadar genç denocek bir de- hkanlıyla onun iki katı yaşın- daki bir kadının ilişİcisiyle bozulur. "Şeytan Tüyü'nü, pazartesi, salı, çarşamba ve cuma akşamlan HBB'de 23. 00"te izleyeceğiz. Birinci bölümûn kısaca özeti şöyle; Michael, üniversiteye git- me hesaplan yapan 18 yaşında- ki bir lise öğrencisidir. Bir kız arkadaşırun annesi olan Jimmie Sue ile tanışınca hayatı değışir. 'Hanımlarla Sohbet Toplantısı'nda konuşan Orhan Boran: Televizyon eğitici olmaktan ıızaklaşıyor •Antalya'da Falez Hotel'de düzenlenen 'Hanımlarla Sohbet Toplantısı'nda konuşan ünlü sunucu Orhan Boran,Türk insanının oku- mak yazmaktan çok konuşmayı sevdiğini, bu nedenle de televizyonlarda yayımlanan, konuş- ma ağırlıklı programlann diğer programlara oranla daha fazla ilgi çektiğini söyledi. Orhan Boran: Reklam almak uğruna se\ıyesi düşük prog- ramlar yayımlanıyor. TV Senisi- Geçen hafta An- ulya'da Falez Hotel'de düzen- lenen "Hanımlarla Sohbet Top- lantısı'nda konuşan ünlü sunu- cu Orhan Boran, 'Özel televiz- >on kanallannın çoğalmasıyla birlikte televizyonun eğitim amacından uzaklaştığına" dik- kat çekti. 1990 yılından sonra özel tele- vizyonlann hızla yayına girme- siyle her kesimden seyirciyi ek- rana bağlamak ve reklam al- mak uğruna seviyesi düşük programlar yayımlandığını söyleyen Boran. bunun Türk insanının kulağa değil göze hi- tap eden programlara yönelme- sine neden olduğunu vurguladı. Boran, radyonun televizyona oranla çok daha fazla eğitici ol- duğunu kaydetti. Bu arada Türk insanının okumak yazmaktan çok ko- nuşmayı sevdiğini, bu nedenle de televizyonlarda yayımlanan. konuşma ağırlıklı talk-show programlann diğer programla- ra oranla daha fazla ilgi çektiği- ni belirten Boran, "Evlerdeki sohbeti ortadan kaldıran tele- vizyon, bu eksikliği. konuşmayı ön plana çıkaran talk-show programlanyla kapatmaya ça- lışı^or" şeklinde konuştu. Özel televizyonlarda kullanı- lan program kalıplannın tümü- nün ithal olduğunu bildiren Bo- ran, bu nedenle tüm program ve hatta haberlerin dahi şov ha- line geürildığıni öne sürdü. Konuşmasmda değişen eğ- lence anlayışına da değinen Or- han Boran, 194O'lı yıllardaki eğlencelerin göze değil kulağa hitap eden programlarda odak- landığını hatırlattı ve televizyo- nun yayın hayatına başlaması- nın eğlence yaşamına durgun- luk getirdığini söyledi. SEÇTİKL Stüdyoda Buluşalım Tuna Serim'in sunduğu programın bu sabahki konu- su "Fahişelik Meslek mi?' Programın konuklan Aylin, Yağmur, Erdoğan Tok- makçıoğlu, Doç. Dr. Ali Ba- baoğlu. (KtuıaJÖ, 11.00) 40. Paralel Bu akşam yapım ve yönetimi Ali Kırca'ya ait yeni bir ha- ber program başhyor. '40. Paralel'in ilk bölümünün ko- nuklan arasında ABD'de Carter döneminin ulusal gü- venlik başdanışmanı Zbigni- ev Brzezinski. Somali ve Bosna'ya müdahale konusu ve Türkiye'yle ilişkileri de- ğerlendiriyor. Programdaki bir başka dosya ise Kıbns. Amerika yönetiminin yeni Kıbns Özel Koordinatörü John Maresca, Güvenlik Konseyi'nin 789 sayılı son karanyla ilgıli açıklamalar- da bulunuyor. Programın özel konuğu Filistin'de Ara- fat'tan sonra en önemli isim haline gelen Bayan Hanan. Ashravvi. (interstar, 20.00) 32. Gün 32. Gün'de bu hafta 1992 yılının bir değerlendirmesi yapılacak. Programın stüd- yo konuğu Başbakan Süley- man Demirel, Mehmet Ali Birand'ın sorulannı yanıtla- yacak. Kürt sorunu ile ilgjli dosyayı Ortadoğu'daki olay- lann ele ahndığı bir başka dosya izliyor. Avrupa, Rus- ya ve ABD'deki yılın olay- lanna yer verilen dosyalarda ise ilginç görüntüler ve de- ğerlendirmeler var. 1992 yılının Türkiye'de özel radyo ve kanallann patlama yılı olarak değerlendirildiği ma- gazin dosyasında aynca Tür- kiye ve dünyadaki yıhn sine- ma ve müzik olaylanna da yer veriliyor. (ShowTV, 22.20) TVPROGRAMLARI 07.00 07.00 HBB Açılış 07.00 interStar Çocuk Dizisi Lassie 07 00 Kanal6 Günavdm Türkive 07.00 Sho»TV Sho\v Başlıyor 07.00 Tdeoa Çizgi Film: Köfle ve Makama 07.00TVl Açılış-Gün Başlıvor 07.03 HBB Herkese Günaydm 07.25 Tdeon Çizgi Film: Fırtına Kuşlan 07.30 interStar Komedi Dizisi: Acı Tatlı 07.50 Tdeon Yerli Klipler 08.00 08.00 interStar İyi Günier Türkive 08.00 Tdeon İvi Günier Türkive P8.00TV1 Haberler 08.13 TV 1 Gün Başlıyor 09.00 09.00 HBB Dizi: Hayal Adası 09.00 Kanal6 Çizgi Film: Huck Fınn 09.00 ShowTV Müzik: Sabah Esin- tiler 09.00 TVl Çocuk Kuşağı 09.30 interStar Pembe Dizi: Empe- ratriz 09.30 KanaK Türk Filmi: Sinekli Bakkal 09.30 SbowTV Magazin: İste Ha- yat 09.30 Teleon Komedi Dizisi: Papaı- valan Kopartmayın 09.30 TV2 Açılış-Açıköğretim 09.45 HBB Çevre Kulübü 09.55 HBB Tanıtım 10.00 10.00 HBB Haberler 10.00 interStar Pembe Dizi: Santa Barbara 10.00 Teteon Mini Dizi: Cennetten Biri 10.00 TVl Haberler 10.05 HBB Pembe Dizi: Marıelena 10.10TV1 Müzikli Dakikalar 10.30 SoowTV Dizi: Gizli Sohbet 10.30 TVl Arkası Yann: Yalmzca Maria 10.50 interStar Sinema: Esrar Per- desi 10.55 TVl Kadın Saati: Ah Şu Komşuiarmız 11.00 11.00 Kanatö Stüdvoda Buluşalım 11.00 Show*TV Türk Sineması: Dağlar Kurbanı U.OOTeboa Yerli Klipler 11 15HBBMTV 11.25 TVl Arkası Yarın: Telefon- daki Ses 11.30 HBB Hint Dizisi: Savaşa Çağrı 12.00 12.00 GAPTV Açıli)-7den77ve 12.00 HBB Haberler, Hava ve Yol Durumu 12.00 Kanal6 Haberler 12.00 TV2 GA P TV ve Geçiş 12.05 HBB A/7V 12.10 Kanatö Kanal Markel 12.10TVl Dizi. Cenneiten Köşeler 12.20 HBB Pembe Dizi. Zavallı Marcella 12.30 interStar Haber 12.30 SnowTV Aşk Rüzgarlan Prenses 12.30 TV4 Açılış-Açıköğretim 12.35 TVl BirSolisl 12.40 interStar Dizi. San Francisco Sokakları 12.40 Tdeon Komedi Dizisi: Bırak Beaver Yapsm 12.45 GAPTV Çizgi Film: li'imie The Poch'un Yeni Maceraları 12.58 GAPTV Yöreierimiz Türkü- leruniz 13.00 13.00 Kanal6 Yerli Müzik \3.00T\'l Haberler 13.05 HBB SporKokıeylı 13.05 Teleon Komedi Dizisi: Harry ve fiendersonkır 13.15 ShowTV Öğle Sineması. Eve Dönüş 13.15 TVl Arkası Yarm: Tutku ) 3.28 GAPTV Sizin İçin Seçlikieri- miz 13.30 HBB Dizi: Dokuzdan Beşe 13.30 interStar Pembe Dizi: Sevgi Işığı 13.30 Kanakj Pembe Dizi: Yasak Aşk 13.30 Teleon Pembe Dizi: Dünya Döndükçe 13.55 HBB Tanıtım 13.55 Teleon Pembe Dizi: Gecenin Smırı 14.00 14.00 GAPTV Haberler ve Hma Durumu 14.00 HBB Pembe Dizi. Sleilina 14.00 KanaK Hint Dizisi 14.00 TVl Dızı. Bakan ve Karısı 14.15 interStar Pembe Dizi: Başka Bir Dünva 14.16 GAPTV Drama: Erikçigiller 14.20 Tdeon Türk Sineması: Se- vimli Havdut 14.36 GÂPTV Tarihte Bu Hafta 14.46 GAPTV İlkokulararası Bilgi Yanşması 15.00 14.50 HBB Kamera Şakaları 15.00 interStar Pembe Dizi: İhanet 15.00 Kanatö Pembe Dizi Yalnız Kalpler 15.00 ShowTV Müzik: Mozaik 15.00TVl Haberler 15.00 TV5 Açılış- Türkçe Dil Dersi 15.05 HBB Belgesel: Hayvanlar Alemi 15.10TVl Arkası Yarm: Camila 15.26 GAPTV GAPSpor 15.30 TV4 Açık Lise Programları 15.30 TV5 Haberler 15.35 HBB Çtgi Film: Dolbuk 15.45 interStar Çizgi Film: Sinja Kaplumbağalar 15.45 TV5 Susam Sokağı 16.00 16.00 GAPTV Gide Gide GAP 16.00 HBB Çizgi Film. Sevimli Ca- navarlar 16.00 KanaK Çizgi Film: Garfıeld 16.00 ShowTV Çizgi Dizi: Yumur- cak 16.00 Tdeon Yerli Klipler 16.00 T\\ Çocuk Kuşağı 16.10 interStar Çizgi Film: Genç Ja- mes Bonıl 16.15 TV5 Müzikli Dakikalar 16.30 HBB Dizi: Kolej Yılları 16.30 KtauHb Çizgi Film. Snoopv 16.30 ShowTV Türk Sineması: \a- zey 16.30 T\'S Haberler 16.35 ioterStar Komedi Dizisi: Ko- nuşan Bebek \(>AST\'5BizdenSize 17.00 17.00 interStar interStar Haber 17.00 Kanatö Çizgi Film: Kara Ka- nat 17.00 Tdeon Haber 17.10 interStar Pembe Dizi: Cesur ve Güzel \1 .W1<\ean Dizi: Karakol 17.15 HBB Pembe Dizi. Benimle Dans Et 17.20 GAPTV TRT-2'veGeçis 17.20 TVl Bu Toprağm Sesı 17.20 TV2 Çizgi Dizi Akkonun Sırları 17.30 KanaK Muppet Show 17.30 Tdeon Çizgi Film: Roma Devri 17.30 TV4 Müzik • Beraber ve Solo Şarkılar 17.35 Tdeon Çizgi Film. Yogi Defı- rıe Peşmde 17.40 interStar A vna-A vna 17.40 TV5 Yerli Dramâ: Iln 17.42 TV2 GA P TVden Geçiş 17.44 TV2 Arkası Yarm: Sevgı Bağları 18.00 18.00 HBB Haber Röportaj 18.00 KanaK Yabancı Dizi- Sıcak Takip 18.00 ShoHTV Dizi. ilk Öpücük 18.00 Tdeon Çizgi Film: Scoobv- Do 18.00 TVl Haberler 18.05 TV4 Açık Lise Programları 18.10 TVl VideoMix 18.10 TV2 Arkası Yann: Yalan Rüzgarı 18.15 HBB Haber Röportaj 18.15 TV3 Aıılıs-Telegün 18.25 Teleon Çizgi Film. Sevimli Tavsan 18.30 HBB Pembe Dizi: Gizemli Kadm 18.30 interStar Dizi. A Takımı 18.30 ShowTV Yarışma: Haydi Baslır 18.30 TVl Anadoludan Görünüm 18.30 TV5 As \a dan Müzikli Esinti- ler 18.45 TV3 Müzik: Opera Sanatı ve Sanatçılanmız 18.50 Tdeon Market 18.55 ShowTV Dizi Polıs ve Köpe- 19.00 19.00 BRT Açılış ve Program 19.00 KanaK Yarışma: Parola 19.00 Teleon Pembe Dizi: Yarınları Ararken 19.00TVl Akşama Doğru 19.02 T\ 5 Haberler 19.03 TVlAksam Bülteni 19.10 BRT İstanbul Günlerı 1 19.15 HBB Haberler, Hava Duru- mu 19.15 TV3 Arkası Yarm- Kimsesiz Maria 19.20Sho»TV Yarışma-Süper Aile 19.20 TV2 Spor Panorama 19.20TV5 Ah Şu KomşuLvunız 19.30 İnterStar Star Haber 19.30 Kanal6 Haberler 19.30Tdeon//a/x>r 19.43 TVl Yarışma: Joker 19.45 HBB Yarışma. Yirmibir 19.45 T\5 Kadm Magazin 19.50 ShowTV Plastip Shon 19.55 ShowTV Haber 20.00 20.00 BRT İstanhulun Orta Yeri: Tuzla 20.00 interStar 40. Paralel 20.00 Kanatö Üç Aşağı Beş Yukarı 20.00 Teleon On ca Müzik 20.00 TVl Haberler ve Hava Duru- mu 20.05 TV3 Caz 20.10 Kanakü Yarışma: Süper Mar- ket 20.10 SbowTV Yarışma: Çarkıfe- lek 20.10 TV4 Açıköğretim 20.15 HBB Tarot 20.15 TV5 Yerli Drama. Yıldızlar Gece Bürür 20.20 TV2 25. Kare 20.30 BRT Gong 20.30 HBB Yabancı Film: Aşk Üç- geni 20.34TVl Spor 20.35 TV3 Dizi- KomLser Tesadüf 20.40 Kanalö Yerli Dizi. Mahalle- n'm Ktuhhırlan 20.45 SDOWTV Türk Sineması: ZengiB Muıjağı 20.45 TVl TVde Türk Sineması: Camdan Kalp 20.50 TV2 Mini Dizi: Şöhret Pistle- 21.00 23.35 BRT Bizim Türübün 23.40 BRT İstanbul Günleri 3 23.45 BRT Program ve Kapanış 20.30 FbshTV Flash Kadm 23.45 HBB Haberler 1 Hava Duru- mu 23.50 TV5 Almanva Konserleri 00.00 21.00 BRT İstanbul Günleri 2 21.00 FlashTV İstanbul Bölgesel 21.00 interStar Tamam mı? Devam mı? 21.00 Teteoo Tamam mı? Devam mı? 21.10 İnterStar Sinema • Amarcord 21.10 Tdeon Türk Sineması 9. Ha- riciye Koğuşu 21.20 TV5 Gençlerle Gençler İçin 21.25 TV3 Belgesel: Kanser Dosya- sı 21 40 KanaK Sinema: Blaze 22.00 22.00 HBB Yerli Dizi: PortatiJ Hü- seyin 22.00 TV2 Gece Bülteni ve İngüizce Haberler 22.00 TV5 Haberler ve İngiltce- Almanca Haberler 22.20 Sho»TVJ2 Gün 22.20 TVl Eğrisivle Doğrusuvla 22.30 HBB RussAbbot Show 22.35 BRT MSÜ. Sinema Televiz- vonEns. 22.35 TV3 Dizi Korku 22.40 TV2 Bilinmeven Sinemalar 22.45 TV5 Yarışma. Turnike 22.50 Tdeon Zenginler Kulübü 23.00 23.00 HBB Şevtan Tüvü 23.00 Teleon Ön ca Müzik 23.10Kanal6SOTema. Yalnız Adam 23.15 TV4 TWT Eğitim Paketi 23.20 interStar Star Haber 23.20 ShowTV Plastip Show 23.20 Tdeon Haber 23.25 Stnv/TX Haber 23.25 TVl Dti: Alacakaranlık Ku- şağı 23.25 TV3 Kapanış 23.30 interStar Gecenin Konuklan 23.30 SbowTV Sinema: Paris Me- lodileri 23.30 Teleon On 'ca Kfuzik 00.00 HBB Dizi: TheSaint 00.00 T\l Haberler 00.05 TV4 Geçmişe Özlem 00.10TVl Kamera Sizde W.\QT\l Kapaıuş 00.25 TVSBirPortre 00.30 interStar Yasemin 00 35 TV4 Kapanış 00.40 interStar Haber 00.40 Kanal6 Vnutulmavan Maçlar 00.40 Teleon Haber 00.45 HBB Müzik 00.50 interStar Sinema: Esrar Per- desi 00.50 Teleon Güîen Avva Ağlavan Nar 00.50T\'l Kapanış 00.50 TV5 Seyredemedikleriniz: Kaldırım Serçesi 01.00 01.00 HBB Kapanış ve Yartnm Programları 01.00 ShowTV Gece Kevfı 01.10 SbouTV Kapanış 01.20 Teleon Sinema: Hırsızlar 0\A0TVS Kapanış 02.00 02A0 KaosM Kapanış 02.30 interStar Polisiye Dizi: Mia- mi Vice 02.50 Teleon Konser 03.00 03.20 interStar Dizi: San Francisco Sokakları 03.50 Teleon Şen Dullar 04.00 04.10 interStar La/Lafı Açıvor 04.20 Teleon Dizi: Hava Kurdu 05.00 05.10 interStar Konser 05.20 Teleon Mini Dizi: Cennetten Biri 05.50 Tdeon Komedi Dizisi: Kızlar Yurdu 06.00 06.10 interStar Komedi Dizisi: Düş Dûnvası 06.40 interStar Çizgi Film: Ninja Kaplumbailar UYDÜLAR RTL PLUS 07.00 RTL Haberier 08.00 Günaydm Almanva ».50 Owen Marshall 10.45 Zengın ve Güzel 11.10 Dr. Maraıs Wclb> 1100 Viva 12J0 Aılc Kavgası 13.0012. Nokta lİJOGenç v« Ateşh 14.20 Kalıfor- nıya Klanı 15.15 Spnngfcld Hikayesı 16.00 Mavı Kan 17.00 Hans Meıser 18.00 Patron Kım'' I8J0 Tallı Aılc 19.00 Onbir 99 J9.15 Dûdûk 19.45 RTL Aktüel 21.15 KoJombo Soyluluk Anıtı 22.45 Hans Mascr özel 23.45 İle 10 Kala 00.00 Dırk Bach Şov 00-30 Onbirc On Kala 01.00 Overkill 02.25 Tallı A.k 02.50 Patron Kım'>03.20TropıkalSuak- hk 04.15 Hans Mcıscr 05.15 Patlama SAT1 06J0 Sat 1 Bolge Haberleri 07.00 Sat 11c Günay- dın 09.30 KomjuU 10.00 Haher 10.05 Hayvanlar \lemı 10JO Pır Afnka Maoerası 10.55 U*ay Yolu IIJ0 Genç Indıana Jones 12.20 Çarkıfelck 13.45 Bonuıdan Habcrkr 14.35 Calılornıa Guneşımn AI- tında 15.30 Komşular 16.05 Kolby Aılesı 17.00 MacGyver 18J)Î Bu>ük Duşunun 18.45 Bölge Ha- bcrlen 19.15 Bıngo 19.45 Sat I Haberler ve Hava Durumu 20.00 Drun 20JO Çarkıfelck 21.15 Dag Dokloru 22.15 Altm Plaklar Geçidı23.00 Kurtan- cı 24.00 Haberler ic Spor 24.05 Yenılcr vc Öykulen 00JOOğlumMonuOI.15 Fıhm YapımalannSaalı 01.30 McG\vcr PR0 7 06.15 Lzaydan Gelen Çocuk 07.05 Vıckıe 07.2S Numara 7 09.05 Sert Ama Kalpten 09.55 Lotarya 11.00 Sükyman ve Saba Kralıçcsı 13.10 Malloct 14.00 Gazetecı I4J015.20 Shorlist 14.45 tvı Kalpli Ajan 15.35 Şenfaz Kasaba 17.00 Scn Ama Kalp- lcn 17.40 Numara 7 17.50 Dcnnıs 18.35 Tın Toon Maccralan 19.00 TajDevn l9J5BıllCosb) Sho» 20.05 San Francisco Sokaklan 21.00 Haberler 21.15 Ormandan Gelen Adam 22.55 Lad> 00J5 Max Headrom 01.30 Haberler 01.40 Alcş Kalesı 03.20 Haberler 0JJO Sımon Tcmpiar 04.15 Haber- ler 04.25 Bın Mıllık Yol. TELE5 07JO Top Model 0735 Bım Bam Bıno 09OS Ya- mmdakı Ola> 1050 Babam Herşeyi Yapar 11.15 Ruck Zuck 11.45 Hopp Ya da Top 12-25 Top Mo- del 13.00 Vahşı Baü 13J5 Almanvada Bir Yer 14.00 Bım Bam Bıno I4J0 Tcmel Reıs 16.05 Ccsur Yıldız 17.05 Temel Reıs 17.15 Vahşı Kcdısı 17.40 Aıeşle Oyun 18.05 Yanımdakı Olav I8J0 Danger Bay 19.00 Kanunun Sılahlan I9J0 Fasıt Daıre 20.İ» Ruck Zuck 20.35 Hopp \ a da Top21.15Ge- cc Vardıyası 22.05 Aşk Kurbanı 23.55 Mafyaya Karşı Savaş 00.50 Büvük Dcncv 02.15 DünvaHa- berlen 02.45 Pepsı Spor Sena 03.00 A«k Kurbanı 04J5 Mafyaya Karşı Savaş SUPER CHMMEL 09JO Haherler 10.00 E Kanab I0J0 Süper Dük kan 12.00 Fokus 12J0 Tunstık Haberler 13JC FTTV 13.40 Doâu \vTupa Haberlen 14.00 Japor Ekonomısı l4-»"Haberlcr 15.00 Içenden Haberleı 15.30 Sene Noıre 16.00 The Mıx 17.00 Ali Muec Up 18.00 Bağlanııda 19J0 Bonanza 20J0 Siyaf Scn 21.00 Bıll Cosby Show 22.00 Içenden Haberleı 2136 Eco Record 23.00 Haberler 24.00 Fakırteı Prensı 01^0 Haberler 02.10-02.40 Eco Record
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle