19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 ARAUK1992PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER CUMHURIYETTEN OKURLARA ÖZGEN ACAK 'Babıâli Süpepmapketi'nde Kıyak... Kıyak... Kıyak çekmek... Kıyakçı... Şu günlerde herkes ya kıyak"yada "kupon"peşinde... Işinin bürokrasiye takılmasını istemeyen ışadamı gümrükçüye "kıyak çekiyor". Bir genç kız TV ekranında gördüğü birdelikanlıdan "kıyakçocuk" diye söz ediyor. Son sınıf üniversite öğrencisi kendine bir "kıyak iş" arı- yor. Genç memure, amirinden izin konusunda kendisine bir "kıyak çekmesini" istiyor. Son günlerde bu "kıyak" işlere bir yenisi daha eklen- di. Milletvekillerinin emeklılık haklarını düzenleyen ya- saya "kıyak yasası" adı takıldı. Basına göre bazı "kıyak- çı" milletvekilleri emeklilik günleri için bir "kıyak" peşinde. "Kıyak, kıyakçı, kıyak çekmek" sözcüklerinin sözlük- lerdeki gerçek anlamını bu kişiler yerli yerine oturtsalar acaba ne olur? Isterseniz gelin bir deneme yapalım... Bir at harasında bir azgın aygırın bir zarif kısrakla çift- leşebilmesi için bazı işlemleryapılır. Kısrağın başını bir bakıcısı tutar. Bir başka bakıcı coşku içındeki aygırı ar- kadan kısrağa yaklaştırır. Bir başka bakıcı işlemin ger- çekleşmesini sağlar. Bu işleme "kıyak çekmek", bunu yapan bakıcıya "kıyakçı" ve eylemin kendisine de "kı- yak" deniliyor. Dil, yaşayan bir varlık; her gün değişime uğruyor, yeni anlamlar yükleniyor. Şimdi insan merak ediyor. Acaba bir memure, amirinden kendisine nasıl bir "kıyak çek- mesini" istiyor? Bir genç kız televizyondaki yakışıklı ile nasıl bir "kıyak" düşlüyor? işadamı ile gümrükçü ara- sındaki "kıyak"\n ucu kimedeğiyor? Bazı milletvekilleri- ne acaba neden "kıyakçı" deniliyor? "Kıyak yasası" ile kime "kıyak çekiliyor?"... • • • Altı haftadır "Babıâli Süpermarketi" de moda deyi- miyle halkımıza "kupon"\ar\ ile "kıyak çekiyor". Ansiklopedi kuponlarına ek olarak, bir gün bakıyorsu- nuz diş macunu, ertesı günü deterjan dağıtılıyor. Gazetedört bin lira... Diş macunu dokuz bin, deterjan sekiz bin lira... "Kıyak çeken" gazete sahibi memrujn... Satışlar bir, bir buçuk ya da iki milyonu aşıyor. Okur memnun; gazetenin yanısıra her gün evinin bir eksiğini gideriyor. Satan bayi memnun... Eskiden birkazanırken şimdi iki kazanıyor... Bakkal eskiden iade gazeteler için mırın kırın ederdi. Şimdi "keşke daha çok iade olsa..." diyor.Çünkü diş macununu.deterjanını rafa kaldırıp da- ha pahalıya satabiliyor... Ortalıkta "kupon"lu bir "kıyak" iştir gidiyor. Alan memnun, satan memnun... Kıyak çe- ken de, çekilen de... Diş macunları, deterjanlar, süper kupon. mega kupon, süpermega kupon, megasüper kupon, tarihi kupon, me- ga tarihi kupon, süpermega tarihi kuponlar ortaya çıkın- ca rekorlar kırılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti basın tarihinde ilk kez aynı gün iki gazete (Sabah-Hürriyet) bir milyonun üzerinde sattı. Daha sonra üç gazete (Sabah-Hürriyet-Milliyet) aynı an- da bir milyonu aştı. Sonra bir gazete (Hürriyet) tek başı- na 1.5 milyonun üstüne çıktı Bir başka gazete (Sabah) "olmaz'ı gerçekleştırerek bir gün 2 milyon adet sattı ve bir rekor kırdr. Türk basını için görkemli bir başarı mı?.. • • • Bosna-Hersek katliamını yaratanlar "savaş suçlusu" ilan edildi. Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bu ki- şilerin uluslararası bir mahkemede yargılanacaklarına ilişkin haber dünya basınında olduğu gibi Cumhuriyet'te de sekiz sütunluk bir başlıkla Türk kamuoyuna duyurul- du. Kupon basını bu habere her nedense iltifat etmedi. Aynı gün Türkiye, Kore ve Kıbrıstan sonra yıllardır ilk kez denizaşın bir harekât için bir başka ülkeye asker gönderiyordu. Bu olaylar öteki gazetelere yeterince yansımadı. Aynı günkü Sabah gazetesinin birinci sayfasının tümü ansiklopediye, yeni bir ansiklopedi kampanyasına ve dağıtılacak deterjana ayrılmıştı. Bir başka gün, daha ilginç bir olay yaşandı. Türk diplo- masisi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Bosna-Her- sek'e askeri müdahale konusunda Güvenlik Konseyi'ne tavsiye kararını geçirtip büyük bir başarı kazandı. Bu haber de o gün sadece Cumhuriyet'te yer aldı. Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın gezisinde, Hürriyet gazetesinin muhabiri haberini gazeteye yazdırmak is- terken kendisine istanbul'dan "Sansasyonel bir şey yoksa boş ver, hiç yazdırma... Çünkü yarın diş macunu veriyoruz" denildiği için o gün tek satır haber geçemi- yordu. Milliyet gazetesi ise kuponlu gazetelerini okurlaraye- tiştirmek için baskı olanaklarının sınırh oluşu nedeniyle çok erken baskıya giriyor. Durum böyle olunca, şimdiye değin ciddiyetinden kuşku duyulmayan Milliyet'te hata- lar gözleniyor. Akdeniz'de batırılan bir kaçakçı gemisin- de toplam 10.5 ton bazmorfin ve eroin olduğu, sekiz sütunluk başlıkla okurlara duyuruldu. (10.5 ton bazmor- fin ve eroini hiçbir güvenlik yetkilisi tartmadan gemi ba- tırılmıştı) 10.5 ton bazmorfin ve eroin bir anda bir kaçakçı gemi- sinde olabilir miydi? Oysa bu kadar bozmorfin ve eroin için 105 ton afyon gerekliydi. 105 ton afyon ise hemen hemen Türkiye'nin toplam afyon üretimi kadardı. Dünya üretiminin de yüzde onu anlamına geliyordu. Ertesi gü- nü gazete bu rakamı 3.5 ton eroine düşürmek zorunda kaldı. Milliyet birkaç gün sonra, eski Sanayi Bakanı Cahit Aral'ın Çernobil kazası sonrasındaki ihmalinden dolayı Türk halkından özür dilediğini sekiz sütunluk bir başlıkla duyurdu. Aral önceki gün böyle bir söz söylemediğini açıkladı. Bu oluşumlardan gazetenin de rahatsızolduğu ve önümüzdeki günlerde Milliyet'in kupon yarışından çekileceği söyleniyor. Milliyet'in sadece mevcut ansiklopedi ile ilgili sözünü yerine getirmekle yetinece- ği ve yeni bir kupon yarışına girmeyeceği öne sürülüyor. Bu gelişme ise Babıâli Süpermarketi'ne birsağduyunun gelmesinin en önemli işareti olarak kabul ediliyor. • • • Şairdemişki: "Yerden göğe küp dizseler I Altındakin bir çekseler I Seyreyleyin gümbürtüyü..." Şu anda Türk basını yerden göğe küp dizmekle meş- gul... Amaç, satışı arttırıpreklam pastasındandahafazla pay almak... Ancak ne var ki reklam pastasının çapı bü- yümüyor. Böyle olunca da pasta dilimlerinden büyüğü- nü koparmak hedefleniyor. Üç gazete de aralarındaki oransal dengeyi bozmadan satışlarını arttırdıkları için de dilimin büyüklükleri değişmiyor. Buna karşılık ansiklopedi, diş macunu ve deterjanların maliyetleri eklenince ve reklam girdileri de değişmedi- ğinden gazetelerin 4 bin liralık satışfiyatı bu kuponların maliyetini karşılayabilecek mi? Şu anda bu gazeteler- den biri için trilyonluk bir açıktan ve ötekilerin deyüzler- le ifade edilen milyarlık açıklarından söz ediliyor. inşal- lah kimse alttaki küpü çekmez... Kuponsuz, saygın bir basın dileğiyle sağlıklı ve mutlu günlere... Güneydoğıı'daroket pazarı• Kaçakçılık ve îstihbarat Harekât Daire Başkanı Haluk • Bahçekapılı, "Tabanca veuzunnamlulusilahkaçakçılığını Bahçekapılı, Güneydoğubölgesinde yaptıklan bir operasyonda, biliyorduk, ama roketatar pazan ile ilk kez karşılaştık " dedi. silah kaçakçılannın bölgede "roketatar" pazan kurduklannı Bahçekapılı, Irak'a giden kamyonlann, kaçak mazot için ortaya çıkardıklannı açıkladı. yaptırdıklan tanklar içinde, Türkiye'ye silah soktuklannı bildirdi. GÖKSELPOLAT ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçak- çılık ve fstihbarat Harekât Daire Başkanı Haluk Bahçekapılı, PKK terörünün sürdüğü Güney- doğu'da, silah kaçakçılannın "Roketatar pazan" kurduklannı açıkladı. Bahçekapılı, bölgede yaptıklan bir operasyonda. kaçakçılann, RPG-7 roketatarlarla yakalandıklannı bildirdi. Cumhuriyet'in. '"Silah kaçakçılığı" konusunda- ki sorulannı yanıtlayan Haluk Bahçekapıb, terör olaylannın tırmanmaa ile birlikte silah kaçakçıbğın- da da paralel bir arüşın gözlendiğini belirtti. Bah- çekapılı, özelükle 1991 yılında, uzun namlulu silah kaçakçılığında önemli birartış olduğunu ifade ede- rek, bunun daha çok Olaganüstü Hal Bölgesi'nde- ki illerde göriildüğünü, buradan da diğer illere pa- zarlandığını kaydetti. Kuzey Irak'taki peşmergele- rin Türkiye'ye sığınmalan sırasmda 10 bin dolayı- nda silah girdiğinı belirten Bahçekapılı, silah ka- çakçıbğının bugünkü boyutlannı şöyle anlattı: "Kaçakçıhğın artmasındaki önemli etkenlerden biri de, İran-Irak savaşının sona eraıesiyle birlikte, buralardaki gayri yasal silahlara pazar olarak en vakın ülke olan Türkive secilmesi oldu. Yine Kör- fez savaşının sona ermesiyle, Irak tarafından sınır- lanmıza yakın yerlerde ikamete zorlanan aynlıkçı güçlerin ellerinde bulunan silahlan paraya çevirme istekleri, silah kaçakçılığında bir artışa neden oldu. Bahçekapılı, Habur sınır kapısından insani yardım amaayla Irak'a kamyonlarla sevkıyat ya- pıldığını ve bir ara bu kamyonlann yakıt tankla- nnın genişletildiğini belirterek sözlerini şöyle sür- dürdü: "Bunda amaç, Irak'taki ucuz mazotu Türkiye'- de satmaktı. Ancak, bu yakıt depolan öyle bir hal aldı ki. kasalann altına ayn bir tank yapmaya baş- ladılar. Ve birkaç olayımızda, Gûneydoğu'da bu yakıt tanklannda silah yakalandı. Yanı sadece ma- zot kaçakçılığı değil, aynı zamanda silah ka- çakçıbğını da körükledi bu iş. " Bahçekapılı, Güneydoğu'daki silah kaçakçıhğV- nı anlaürken, çarpıcı bir örnek verdi ve kaçakçı- lann bölgede bir "Roketatar pazan" kurduklannı söyledi. Ankara'dan gjden kaçakçılık timlerinin. Diyarbakır ve Şımak'ta yaptıklan operasyonda. silah kaçakçılannın. abcı kıbğındaki polislerle ro- ketatar pazarlığına girdiklerini ve 3 adet RPG-7 roketatar silahını mermileriyle birlikte satmak is- terlerken yakalandıklannı açıkladı. Bahçekapılı, "önce 15 taneydi, sonra 3 tane getırebildiler. Ora- da kaçakçıbk operasyonu ile ilk defa roketatar ya- kaladık. Tabanca ve uzun namlulu silah ka- cakçılığını biliyorduk ama. roketatar pazan ile ilk kez karşılaştık. RPG-7'nin kaçakçılar tarafından pazarlanması çok enterasan" dedi. Uyuştunıcu . otomobil ve silah kaçakçılığı ara- sında bir bağlantı olduğunu kaydeden Bahçeka- pılı, son zamanlarda işin boyutunun değiştiğini ve terör örgütü PKK'nın bu kaçakçılan kullandı&nı açıkladı. Bahçekapılı. PKK'nın bu kaçakçılık faa- liyetlerinden pay aldığını ya da kaçakçılan taşeron olarak kullandığını ifade etti. Memur 'BabaVa yürüyor• İNÖNÜ'DEN MNDEVU Memur sendikalannın üyeleri, bugün saat 13.00'te Zafer Meydanı'ndan Başbakanhğa yürüyecekler. Kamu Çalışanları Sendikalan Platformu'nca, Erdal İnönü'den randevu alındığı bildirildi. • İZMIR'DEN ANKARA'YA Kamu sendikalannda örgütlü memurlar dün Ankara'ya hareket etti. Memurlar hem yeni açılan konfederasyonlannı ziyaret edecekler hem de yetkililere ulaşmaya çalışacaklar. SERTUĞÇtÇEK BAŞTÜRK- Anısına fotoğraf sergisi açılıyor Boştürkcuuhyov • Geçen yıl 21 Aralık'ta ölen DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün anısına bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler bugün Baştürk'ün anıt mezanndaki toplantıyla başlıyor. Ekonomi Servisi- DİSK Ge- nel Başkanı Abdullah Baştürk. ölümünün birinci yıldönü- münde bir dizi etkinlikle anılı- yor. Geçen yıl 21 aralıkda ölen Baştürk'ü anmak amaayla DİSK tarafından bir dizi et- kinlik düzenleniyor. Anma etkinlikleri bugün saat 10.00'- da Baştürk'ün Anıt Mezan- ndaki toplantıyla başlıyor. Daha sonra saat 14.30'da AKM Konser Salonu'nda bir anma toplantışı düzenlenecek. Toplantıya. DİSK Genel Baş- kanı Kemal Nebioğlu, Genel- İş Başkanı îsmail Hakkı Önal, Ayten Baştürk, TBMM Baş- kanvekili Fehmi Işıklar, İstan- bul eski Belediye Başkanı Ahmet İsvan, Halkevleri Ge- nel Başkanı Ahmet Yıldız, İl- han Selçuk. Oktay Akbal ve Uğur Mumcu konuşmacı ola- rak katılacak. Baştürk'ün yaşamının çeşitli kesimlennden oluşan "Abdul- lah Baştürk; Bir Insan" isimli fotoğraf sergisi de saat 14.00'- de AKM'de açılacak. ANKARA - Kamu çalışanla- nnın sendikal haklanna ilişkin yasal düzenlemenin hâlâ yapıl- mamasına karşın, üye sayılan her geçen gün artan memur sendika- lan. ücret artışlannda etkili ol- maya başladılar. TCDD'deki sözleşmeli perso- nelin ücretlerinin, Dem-Sen'in eylemleri sonucu ortalama yüzde 17 oranında artınlmasının ardın- dan, Gaziantep Anakent Bele- diyesi ile Tüm Bel-Sen. toplusöz- leşme için masaya oturdu. Beledi- ye memurlannın toplusözleş- meyle sağlanacak ücret artışla- nnda nasıl yararlandmlacağı ko- nusunda ilke düzeyinde anlaşma sağlandı. 1993 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak maaş zammını yeterli gör- meyen ve hükümeti toplusözleş- me masasına cağıran memur sen- dikalannın üyeleri, bugün saat 13.00'te Zafer Meydanı'ndan Başbakanhğa yürüyecekler. Ka- mu Çabşanlan Sendikalan Plat- formu'nca. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnö- nü'den randevu alındığı bildiril- di. Baskılar sürüyor. Ankara Va- liliği, Sosyal Hizmet Sendikası'- nm kapatılması talebiyle mahke- meye başvurdu. Bayındırhk ve tskan Bakanlı- ğı. Karayollan, DLH, TAU. Yapı İşleri, Afet Işleri genel mü- dürlükîerinde örgütlenen Yapı Yol-Sen Genel Sekreteri Cengiz Faydab, örgütlendikleri yerierde çabşan toplam memur sayısının 12 bin, üye sayüannın da 9 bin ol- duğunu, 1200 delegeyle 5-6 aralık 1992 tarihlerinde 1. genel kunıl- lannı yaptıklanm bildirdi. Bakan Onur Kumbaracıbaşı'yla yaptık- lan göriişmenin olumlu geçtiğini, Bakan'ın işyerlerinde temsilcibk- ler açılması konusunda onay ver- diğini bebrten Faydab, 5 bin üye- den sendika aidatının kaynakta TAYTUNGÖNÜLLÜ Devlet eliyle oynaülan şans oyunlanna her yıl birer trilyon lira daha fazla yatınyoruz. Va- tandaşlar. bu yıl, Milli Piyango, Hemen Kazan, at yanşlan, Spor Toto ile Loto'ya 4 trilyon liradan fazla yatırdılar. Bu oyunlara geçen yıl 3, önceki yıl ise 2 trilyon lira yatırmıştık. Yurttaşlann her yıl şans oyun- lanna artarak yatırdıklan tril- yonlar, Türkiye'deki enflasyo- nun ne kadar ürkütücü olduğu- nu bir başka açıdan daha izlememize yardıma oluyor. Bu yıl devlet eliyle oynaülan oyunlara, televizyon kanalla- nnda kullanılan yanşma prog- ramlanndaki 900'lü telefonJar da eklendi. Böylece, 1992 yılın- da vatandaşlann cebinden çı- kan toplam para 5 trilyonu buldu. Pahalıhk. işsizlik, enflasyon, yurttaşlan şans kapılannda da- ha çok "umut" aramaya itiyor. Başka gereksinimlerinden kı- san yurttaşlar, küçük parayla, büyük para kazanma tuzağına gün geçükçe daha fazla düşü- yorlar. 900'lü telefon hatlannın kul- lanıldığı TV'lerdeki yanşma programlan, Milli Piyango Idaresi'nin bilet satışını olduk- ça etkiledi. Ancak yine de sanı- lanın aksine, en büyük hasılatı bu yıl da Milb Piyango İdaresi yapü. 1.1.1992 ile 30.11.1992 tarihleri arasında Milb' Piyango bilet saüşıdan 1 trilyon 456 mil- yar 288 milyon lirabk hasılat elde etti. İdare, Hemen Kazan oyunundan da yine aynı tarih- ler arasında 647 milyar 842 mil- yon lira topladı. Böylece idare- nin bu tarihler arasındaki top- lam hasılatı 2 trilyon 104 milyara ulaştı. Yıl sonuna ka- dar 900 milyar liralık yılbaşı bi- leünin saülacağı öngörülmekte. Ve idarenin 1992 hasılatı. 3 tril- yonu bulacak. İdare, bilet satı- şının yüzde 60'ıru iştirakçilere dağıtıyor. Yurttaşlar. Türkiye Jokey Kulübü'nün düzenlediği at ya- nşlan için gişelere. 1992'nin b-ışından 16 aralık tarihine ka- dar 1 trilyon 69 milyar 623 mil- yon 633 bin 500 lira saydı. Jo- key Kulübü'nün 1990 hasılatı yaklaşık 550 milyar, 1991 yıb 700 milyar lira olurken, artış •oranı açısından 1992 en verimli yıl oldu. Jokey Kulübu, 16arabğa ka- dar topladığı 1 trilyon 69 milyar ürabk hasılatın 576 milyar 774 milyon 469 bin 232 lirasını işti- rakçilere geri verdi. Geriye ka- lan paranın 114 mil>ar 602 milyonu KDV, 214 milyar 159 milyon lirası kulüp hissesi, 95.5 milyar lirası Savunma Sanayii Fonu'na, 6 milyar 929 milyonu Olimpiyat Fonu'na, 350 milyo- nu Kızılay'a. 29 milyar 382 mil- yonu da Tanıtma Fonu'na ödendi. Kulüp hissesinin yüzde 20'si olan 42 milyar 831 milyon 848 bin 486 lirası da belediyele- re eğlence resmi olarak ödendi. Bu kuruluşlar düzenledikle- ri 1303 oyun karşılığında dağı- tacaklan ikramiye tutannın toplam teminaü olarak 288 mil- yar 619 milyon lira gösterdiler. Bir başka deyişle, bu kuruluşlar 1303 oyun karşıbğı nakit olma- yan piyango ve çekibşte 288 milyar 619 milyon liralık hediye dağıttılar. Geçen yıl ise 604 oyun karşılığı 63,5 milyar lira- bk hediye dağıtmışlardı. 1992'nin 11 aylık bölümünde TRT, 29 piyango ve çekiliş dü- zenledi. Bunun toplam ikrami- ye tutan ise 4 milyar 266 milyon oldu. Aynı dönem içinde özel TV'ler 76 oyun düzenlediler ve toplam 35 milyar lirabk hediye dağıttılar. En büyük piyango ve çekiliş sayısı. bu yıl da basın ve yayın kuruluşlannın oldu. Bu tarihler arasında toplam 578 pi- yango ve çekiliş düzenlendi. Bunun karşıbğında 156 milyar 413 milyon liralık mal dağıtıİdı. Sportif ve diğer amaçb kuruluş- lann yaptıklan piyango ve çeki- lişlerlebu rakam 1067'yi buldu. Aynca 1992'nin 11 ayında 900'lü hatlann kullanıldığı 236 oyun düzenlendi. Bu 11 ayda TRT 25 düzenleme yaparken. 3 milyar 967 milyon bralık hediye dağıümında bulundu. Özel TV'ler ise 72 düzenleme yaptı- lar ve 33 milyar 866 milyon b'ra- bk mal dağıtımında bulundu- lar. Telefon araalığjyla en fazla düzenleme yapan kuruluşlar arasında birinciliği yine basın yayın kuruluşlan aldı. Bu kuru- luşlar. 73 düzenleme yapmala- nna karşın 2 milyar 475 milyon lirabk dağıumda bulundu. Di- ğer kuruluşlar ise 66 düzenle- meyle 3 milyar 495 milyon lira- lık dağıtım yaptılar. Devlet eliyle oynaülan şans oyunlan arasında yine en son sırada Spor Toto Teşkilaü geb- yor. Teşkilat, toto ve lotodan 12-13 arahk tarihine kadar 297 milyar 734 milyon lirahk hasılat elde etti. Teşkilat, bu hasılatın 71 milyar 340 milyonunu va- tandaşlara dağıttı. Bu yıl, TRT, özel TV, basın ve yayın kuruluşlan ile diğer ti- cari amaçlı kuruluşlann düzen- ledikleri piyango ve çekilişlerde patlama oldu. 1.1.1992 ile 30.11.92 tarihleri arasında Milli Piyango İdaresi bu kuruluşla- nn 1303 oyun düzenlemesine izin verdi. Oysa bu rakam geçen yıbn aynı tarihleri arasında 604 idi. Ancak 1303 düzenlemeden bu kuruluşlann ne kadar hası- lat elde ettikleri sağlıklı bir şe- kilde öğrenilemiyor. Ancak tril- yonlarca liranın reklam harca- malanna gittiği bebrtiliyor. Memur maaşlarında gelişmeler Y« 1990 1991 1992 697.227 1.248.816 2.453.305 RMI 15.0 7.9 15.2 Maaf nlytU !ıf 1.229.411 2.137.117 4.079.300 Raal Arbf l)Ut) 22.8 4.7 12.0 Kaynak: Maliyt ve Gümrük Bakanlığı DPT: Son 3yddamemur maaşıreeloİarakarttı ANKARA (Curahuriyet Biirosu) - Devlet Pianlama Teşkilatı'- nca (DPT) yapılan hesapiamalara göre, memur maaşlanndaki aröş, enflasyonun üzerinde. Enflasyonun etkisi düşüldügunde, memur maaşlaniKİaki gerçek arüş, 1990'da yüzde İ5, 1991'de yüzde 7.9,1992'de de yüzde 15.2 oranında gercekkşti. DPTnin,'"1993 yıb programı destek çabşmalan. ekonomik ve sosyal sektörlerdekı geîışmeler" başhkb çabşmasında, memur ma- aşlânrun son 3 yıl içindekİ gelişımi de incelendı. Buna göre, 1990'da 697 bin 227 lira olan ortalamamemur maa- şı, 199l'de yüzde 79 oranında artarak 1 mtlyon 248 bin 816 lifaya yüksetdi Bu artış, enflasyondan anndınldığında. 1990'da yüzde 15 olan gerçek zammın, 1991'de yüzde 7.9'a düştüğü beliriendi. 1992 yümda nominal (parasal) olarak yüzde 96.5 oranında artan ortalama memur maaşlan, 2 milyon 453 bin 305 liraya yüksekü. Bu araşın enflasyondan annchnlması durumunda, 1992"dekı ger- çek maaş. zammınm yüzde 15.2 oranında olduğu saptandı. Memur maaşlannın devlete maliyetindeki gerçek artış ise, son 2 yüda, ücret ardşlannın alünda kaldı. İ990 yıbnda memur maaşla- n, reel olarak >-üzde 15 artarken, ortalama maaş maliyetindeki artış, yüzde 22.8 oranında oldu. 1991 yıhnda ise, maaş maliyetin- deki yüzde 4.7lik artış, reel ücretlerdeki yüzde 7.9luk arüşın geri- sinde kaldı. Aynı bicımde, 1992 yıbnda da ortalama memur maa- ştndaki reel aruş yüzde 15.2'yken. maaş maliyetindeki reel arüş, yüzde 12'de kaldı. kesilerek abndığını bildirdi. Yaklaşık 100 bin memurun çabşüğı belediyelerde örgütlenen diğer sendika olan Tüm Bel-Sen Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Tekin Araç, 40 bin üyeleri olduğunu, Gaziantep'te de ilk toplusözleşmelerini imzalaya- caklannı bildirdi. Araç, Gazian- tep Büşükşehir Belediyesi yetkib- lerine 72 maddelik toplusözleşme taslağı sunduklannı ve pazarbğın devam ettiğini kaydetti. Hava meydanlannda çabşan 4 bin 500 sözleşmeli personel arası- nda örgütlenen Tüm Hava-Sen'- in Genel Sekreteri Seyfullah Gü- cükatalak, 800 üyeleri olduğunu. bunlann 150 tanesinin genel mü- dürün baskısıyla sendikadan isti- fa ettiğini, îstanbul'da çalışan merkez yöneticisi 7 kişinin de doğu ve güneydoğuya sürüldü- ğünü söyledi. Or Kam-Sen Genel Başkanı Sümmari Can, Onman Bakan- lığı'nda örgütlendiklerini, 36 bin memur arasından 4 bin 100 üyeye sahip olduklannı bildirdi. Can, 1992 nisanında kurulan sendika- lan nm genel kurulunun vabbkçe engellendığinı söyledi. TCDD, TÜLOMSAŞ, TÜ- VESAŞ, TÜDEMTAŞ'ta örgüt- lenen Dem-Sen'in Ankara Şube Başkanı Yavuz Demirkol, söz- konusu işyerlerinde 28 bin me- mur ve sözleşmeb personel çalıştığını. bunlardan 5 bininin sendikalanna üye olduğunu bil- dirdi. Sağlık Bakanbğı ile bütün sağbk kuruluşlannda örgütlenen Tüm Sağlık-Sen, Ankara Şube Başkanı Kalender Aydıner, 20 binin üzerinde üyeleri bulundu- ğunu, bakan Yıldınm Aktuna'y- la yaptıklan görüşme sonucu, Bakan'ın sendika temsilcib'kleri için oda tahsis edilmesi doğrultu- sunda bir genelge yayınladığını söyledi. Izmir'den Ankara'ya hareket Kamu sendikalannda örgütlu memurlar dün otobüslerle Aıîkaj- ra'ya hareket etti. Memurlar hem yeni açılan konfederasyonlannı ziyaret edecekler hem de yetkilile- re ulaşmaya çalışacaklar. İzmir'- de 14 sendikada örgütlü memur- lar dün saat 15.00 sıralannda İzmir Gan'nda toplanmaya baş- ladılar. Daha sonra yürüyerek otobüs terminabne giden memurlar An- kara'ya hareket ettiler. Memur- lar yaptıklan açıklamada. toplu sözleşme istediklerini belirterek. "Demokratik hak ve özgürlûkler kağıt üzerinde kalmayıp yaşama geçirilmelidir. tstemlerimizi An- kara'da yetkililere ileteceğiz" de- diler. s oyunlaruıa 5 trilyon ~PanasonıcPRINTER Dünya'nın e n SeSSİZ printer'leri (Şimdi çok özel fiyatlarla...) Sadece 31 Aralık 1992'ye kadar... MODELLER Nokta vuniflu printar'ler KX.P118O 9/BO, 192 ops. KX.P1695 9/136 330 cps. KX.P1123 24/80 240 cps. KX.P1124i 24/80 300 cps. KX.P1624 24/136 192 cps. 24/136 375 cps.KX.P1654 KX.P2180 KX.P2123 KX.P2124 KX.P2624 9/BO R 240 cps. 24/80 R 240 cps. 24/80 R 320 cps. 24/136 300 cps. Laser Printer'ler KX.P4410 5 ppm, 300 dpi KX.P4430 5 ppm, 300 dpi s.p. KX.P4451 11 ppm, 300 dpi s.p. Peşin FiyaUar 2.245.000.• 4.295.000.- 3.175.000.- 4.675.000.- 4.995.000.- 8.395.000.- 2.795.000.- 4.195.000- 5.595.000- 6^85.000. 7.995.000.- 9.995.000.- 16.995.000. Vadaii nyaöa (4 Taksit) 645.000.- TL. 1İ25.000.-TL. 895.000.- TL. 1.325.000.-TL. 1.425.000.-TL. 2.395.000.- TL. 795.000- TL. 1.195.000.-TL. 1.595.000.-TL. 1.785.000.-TL 2575.000.- TL. 2.845.000.- TL. 4.825.000.- TL. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir QPT: Dünyanın en sessiz nokta vuruşlu printer teknolojisi (43 decibel) KME satin prfnt: Kyushu Mitsushita Electric Optimum laser baskı teknolojisi KX-P4430 Communıcatıon Systems Paıusonk Printer TOıUyeCcnel Dfetribûtört Bilmumcu, Itri Sok. No. 14 Bcjikbf.'İSTANIUL TH: 272 05 01 - 272 39 31 272 59 90 F»x: 2*7 59 M Panasonıc Bulu?nM NoMalan: İSTANBUL > ACENA 258 21 741AKBLLLT 231 32 111ALFA 231 22 7İ | BETtCA 274 79 021BILDES 241 74 2 3 1 CAN 326 47 061HAUO 385 41 371INFO 2)5 07 8 0 1 INTfRLOC 275 42 8 8 1 ISOMAK 280 17 10 i PC DİREa 288 09 531SMART 249 68 101TAM 414 36 501 ULUKOM 274 12 461VATAN 247 47 0 2 1 YILDIZ 28810 051ANKAKA > HAUO 425 83 261METROCOM 434 22 911PROT0C 427 47 5 0 1 İZMİR > OATA 63 29 21 • BUBA > MINERVA 55 15 0 0 • ADANA > NORSAN 53 11 151SAMSUN > V1P32 35 1 7 | KONYA > HAUCI 12 21 33 1CAZİANTH» > YILDIZ 30 67 23 | ANTAIYA > ISOMAK 11 52 03
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle