16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"Hesabımda para olmasa biie kredim var. Kendi kredim." PAMUKBANK Cumhuriyet89. YE SAYI24547 / 4000 TL (KDV içınde) KURUCUSU YUMÜS NADI /1924-1945) BASYA2ARI NADIR NADI (1945-19917 21ARAUK1992PAZARTESİ Üç gazetenin 66 milyar reklam harcamasıyla başlattığı ansiklopedi kampanyalan, temizlik maddeleriyle desteklenince, yıllardır 3 milyonu geçmeyen gazete satışlaıı 5 milyona ulaştı Basında tiraj savaşıt] -|A I • I • Hürriyet ve Milliyet'i iWı%« I I 'Kıskançlık,saygısızlık ve edepsizlikle' suçladı. 'Dün liderdik, bugün de lideriz' diyen Sabah, Hürriyet ve Milliyet'i 'Cephe gazeteleri' olarak tanımladı. Hurrıye • 'Sabah'm gerçek yüzü' başlıkh yayınmda, 1990 ve 91 yıllannda Sabah'ın överek dağıttığı Temel Britannica'yı, şimdi çocuk ansiklopedisi olmakla suçladığını yazdı. • Meydan Larousse kampanyasmda 'ciltlerinin çamur gibi olması, kâğıdının kötülüğü ve içerik eksikliğinden' Sabah'ın okur kaybettiği iddiasında bulundu. DENtZŞAHİN Gazete tirajlannı belirle- yen olgu, artık 'haberrilik' olmaktan çıktı. Renkli ba- sımlara. bol fotoğraflı sayfa- lara ve çarpıcı haberlere kar- şın, yıllardır 3 milyonu aşamayan toplam tiraj, Hür- nyet'ın 'bedava İpana". Sa- bah'ın 'bedava Omo' dağıt- malanyla "rekor üstüne rekor' kırar hale yükseldi. Böylelikle, 'haber"in tıraj kazandıramadığı Türk basını temizlik malzemelennin 'be- dava' dağıtılması sayesınde, 2000 yıhnın eşiğinde 5 milyon günlük tirajı "yakaladı." Bu- nun sonucunda da ansiklo pedi savaşıyla 4 milyona yükselen toplam tiraj. Sabah'ın Omo dağıttığı gün 5 milyonu aşarak 'tarihi" bir ra- kama ulaştı! Diş macunu dağılüğı gün, ürajını 1 5 milyona hrlatan Hürriyet'ten son- ra; Sabah da Omo temizlik tozu saye- sinde 2 mılyonluk bır satış rekoruna FARUKKIRTAY YALOVA - Günlük gazetelerin ansiklopedi savaşı yerel basını olumsuzyönde etkiliyor.Günlük ve haftahk olarak yayınlanan tırajlan bın ıle ikı bin arasında değışen yerel basının kupon kampanyalanndan dolayı ekonomık kriz içine girdiği ve kapanma noktasınageldiği belirtildi. Fiyatlannın bin lıra olduğu halde satış yapamamaktan yakınan Yalova Çevre Gazetesi sahibı Feyzullah Avdın, bu tür kampanyalann sonucunda okuyuculann "Kuponcu " kimliğıne büründüğünü ıleri sürerek. "Çevre ve Dünya sonınlanndan anndınlmış bir topluluk yaratılmak ısteniyor. Bu kampanyalann önüne geçilemediği takdirde duyarsız bir toplum ile beraber gazeteler kapanma noktasma gelecektir" mArkasıSa.l4,Sû.Vde Ansiklopediye karşıjilet ulaştı. Türk basınında da ilk kez top- lam tirajın 5 milyonu aştığı günlerde, Sabah-Hürriyet-Milliyet arasındaki 'suçlama' kampanyalan da büyük bır hızla sürüyordu. Önce Sabah. Hürriyet'in geçmiş yıllarda Meydan Larousse kuponlan yayımladığıru ve o dönemde Meydan Larousse'u öve öve bitıremediğini sayfalanna konu yaptı. Sabah Gaze- tesi dünkü sayısında Hürriyet ve Mil- liyet'i, "Kıskançlık, saygısızlık ve edepsizlikle" suçladı. "Dün hderdik, bugün de lideriz" diyen Sabah Gaze- tesi, Hümyet ve Milliyet'i "Cephe gazetelen" olarak tanımlayarak. bu gazetelerin ansiklopedilerini dağıtma zamanı geldıği için daha da saldırgan- laştığını öne sürdü. Sabah aynca. yeru vereceği Gelişim Hachette Ansıklo- pedisi'nı Avrupa kuşe kâğıda, renkh resim ve haritalarla basacağını duyur- du. Hürriyet ve Mılliyet gazeteleri de Sabah'a yüklendiler. Hürnyet, 'Sa- bah'ın gerçek yüzü' başlığı altında üç gün sürdürdüğü yayınında. 1990 ve 91 yıllannda Temel Britannica çekilişi yapan Sabah'ın şimdı çocuk an«k - lopedısi olmakla suçladığı bu ansik - lopedıye yağdırdığı övgülenn ku- • Arkası Sa. 14, Sii. 3 te 'BABIALİ SÜPERMARKETİ'NDE KIYAK ÜZGENACAR'M yra •j. Sayjada ŞANS OYUNLARI İÇİN 5 TRİLYON •j. Sayfada Deterjan uyansı • Saglık Bakanhğı, TRT ve tüm özel televizyonlardan, yanıltıcı deterjan reklamlan yayınlamamalannı istedi. ŞEBNEM GÜNGÖR ANKARA - Sağhk Bakanlığı, TRT ve tüm özel televizyonlan. vatandaşlan yanıltıcı deter- jan reklamlan yayınlamamalan konusunda uyardı. Uyan yazısında. reklamlardan, bu tür mamüllerin hijyenik ya da dezenfektan amaçlı olarak kullanılabıleceklen yönündekı ıfadele- rin çıkartılması ıstendı. Bakanlık Müsteşan Dr. İsmail Koca imza- sıyla. 8 Arahk tarihinde "Acele" kaydıyla gön- denlen yazıda, deterjan ve genel temizlik malze- melerinin üreüm ve kullanım amaçlannın dışın- da, dezenfektan. hijyenik ve benzen amaçlara yönelik olabılecek ifadelerle tanıtılması ve ambalajlannda bu tür ibarelerin bulunmasının uygun olmadığı belirtildi. TRT ve özel televizyonlann yanısıra. Tüketi- ci Haklan Derneği. İstanbul. Ankara ve İzmir Gazeteciler Cemiyetleri, Türkiye Ticaret Sana- yi ve Ticaret Borsalan Birliği ile Sabun ve De- terjan Sanayicileri Derneği Başkanhğı'na da gönderilen uyan yazısı şöyle: "Çeşitli fırmalann üretmekte olduklan deter- mArkasıSa.l4.Sû.7'de Tekelciye büyük paracezası • "Anti-Kartel" Yasası olarak bilınen Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun Tasansı. TBMM'ye sevk edilmek üzere bugün Başbakanlığa sunuluyor. • OECD'ye üye ülkeler arasında, sadece Türkiye'de rekabet yasasının bulunmadığını söyleyen Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse. "Tasan yasalaşırsa, tekelcilik, 5 milyondan 100 milyar liraya kadar ceza görecek" dedi. • 7. Sayfada Sazlarçalındı. halaylar çekildi. Miting, alkışlı protestolar ve 'babamız nerede biz oradayız' sloganlarıylasürdü. (Fotoğraf: CUMHURİYET) ÂHağa'da çoluk çocuk ayakta Petkim işçileri bugün yapılacak görüşmeler öncesi gövde gösterisi yaptı. Türk-İş ve DİSK'in desteklediği mitinge işçiler, eş ve çocuklarlanyla katıldı. ÜMtTOTAN • J. Sayfada ALİAĞA - Günlerdır sürdür- dükleri "ışyerinde hapis" eylemi- nın ardından Petkim işçileri, dün' de eş ve çocuklanyla birlikte mi- ting yaptı. Türk-Iş ve DİSK'e bağlı sendıkalann da destek ver- diği miting, yürüyüşle başladı. Alkışlı protestolar ve "babamız nerede biz oradayız" sloganlany- la sürdü. Aliağa Petrokimya tesislennde çalışan 3 bini aşkın ışçi bugün yapılacak görüş- melerden önce gövde göstensi yaptı. Eşlen, ço- cuklan ve yakınlanyla Aliağa'yı dolduran işçi- ler. "Emek ve Demokrası" adım verdikleri miüngde,"YHK'ya hayır". "Köle ticaretıne Baştürk cunhyor Memurlar Başbakanhk'ta • Kamu sendikalannın üyeleri. bugün saat 13.00'te Başbakanlığa yürüyecek. Memurlar, "İstemlerimizi yetkililere ileteceâiz" dediler. SERTUĞ ÇİÇEK'in haberl • ,\ Sayfa son" dedıler, türküler söyleyıp oyunlar oynadı- lar. "Allah çocuklara acıdı" diyordu bir anne. Hava soğuktu. ancak güneş ortalığı yumuşatı- yordu. Sabahm erken saatlerinden başlayarak İzmir ve ılçelerinden işçiler, ya- kınlan, destek veren sendikalar Ahağa'mn İskele Meydanı'nda toplanmaya başladılar. Burada yürüyüş koluna geçen işçiler ve yakınlan sürekli alkışlı protesto- da bulundular Daha sonra ço- cuklar ve hanımlar en önde yürü- yüşe geçen işçiler, Belediye Meydanı'na geldiler. "Müteahhit İşçılen Somalı Halkından Fark- sız". "Kıdem Tazmınatı Kaldın- lamaz", "Köle Tıcaretine Son", "Haklıyız, Güçlüyüz. Kazanacağız" pankart- lan açan işçiler. Aliağa Belediye Meydanı'nda yapılan konuşmalar sırasında sürekli olarak "YHK'va havır" sloeanı attılar. j|fe • Arkası Sa. 14, Sü. 7'de P İ R OLAYLAR1N ARDENDAKI GERÇEK Karmaşa!.. Sıyasal yaşamda, sağ ve sol- da, kaynaşma var. Partiler açüıyor, partiler ka- panıyor, partiler bölünüyor, par- tderden istıfalar sûriiyor, her kafadan bır ses çıkıyor. Hiç kuşkusn: bu kaynaşma- nn, bir değil, bir çok nedeni var. 83 rejimini tasfıye etme yolun- da, 12 Eylül'de kapatümış partı- lerin açılmasına Meclis karar verince, siyasal ya^aında bazı çalkantılarm yaşanacağı bilini- yordu; ancak olaylarm böylesine kızışacağım çoğu kişi beklemi- yordu. Soldaki bölünmeler zaten çoktan ben bir sorun olarak gün- demdeydı, şimdı buna sağ da ek- lenmif midir7 ANAP'taki çatla- ma, veni bır partimn kurulması- na yol açacak mıdır? AP'nin açılmasıyla kapatılması bir ol- du: bu olgu, DYP'nin ıçmde \e çevresinde birtakım yenı gelij- meler yaratmay acak mıdır.' CHP'nin kurulmasıyla birlikte başlayan parti içi \e dışı çalkuntı nerede durulacaktır? Bütün bu sorulara doğru yanı- ııa/uak 'zaman' verecektir. Şımdılik sivasal vaşam, bölük pör^iik bir manzara sergiliyor ve politika dünvasında bir geçış sü- recınin bütün göstergeleri sergi- lemyor; dedikodusu bol bir or- tamda, daha bir süre her kaja- dan bır ses çıkacak... Ancak bugünden söylenebile- cek seyler de vardır. Sağ kesimde en sağlıklı görii- nenpartmin DYP olduğu ızleni- mi, AP Kongresi'nde bır kez daha orlaya çıkmıstır. Süley- man Denurel, AP'nin lıderiydi, bu gerçek kamtlandı, AP'nin D YP'de devamı sağlandı; ancak ••• MArkasiSa.l4,Sü.r<te Beşinci vüzyılın başlarından kalma gümüş kepce, alıctsına, toplam 75 milyon liraya maloldu. Karun y un kepçesini kaptüar• Karun Hazinesi'nin en önemlı bölümünü elinde bulunduran New York Metropolitan Sanat Müzesı aley hine dava açan Türkiye. parçalann geri verilmesını istemişti. "SothebyY'deki müzayedede, Türkiye y a da İran'dan gelmış olabileceğı belirtilen Perslere ait bronz bir ayna da 159 bin dolara alvcı buldu. • Gümüş kepçeyi satın alan kişinin adı açıklanmadı. Kültür Bakanlığı yetkilıleri, böy le bir müzayededen haberleri olmadığını, bu tür açık Bronz ayna (5. yy) arttırma kataloglannın düzenli izlenmediğini söylediler. fe 18. sayfada kavgasıAP BİTTİ, TARTIŞMASISÜRÜYOR • TBMMBaşkanı Cindoruk: Adalet Partisi'nin kapanmasıyla bölünme ihtimali arttl. m 4. Sayfada • Demokrat Parti Genel Başkanı Hayrettin Erkmen: DYP'yiihyaetmek için,APimha edİldİ. *4. Sayfada 'BİRLEŞME CHP'DE OLUR' • Ali Topuz: CHP •CHP Genel sıradan birparti Sekreteri Ertuğrul değildir. Günay: CHP'nin Bütünleşmeelbette SHP'ye katılması CHP'de ' Mustafa Kemal'e Oİacaktir. •5. Sayfada İhanettİr. • 5. Sayfada CHP GYK ÜYESİ HAYRİ ÖNER: KAVGA İKİNCÎ KUSAKCAT1SMASI US.Sayfada GÜNCFX CUNE\T ARCAYUREK Risk Parlamentonun iktidar kanadı Çekiç Güç'ün süresini önümüzdeki cuma günü uzatmayı planlıyor Fazla vakit kalmadı. Çekiç Güç kararı 25 ya da bir gün önce 24 aralıkta alınmazsa, Türkiye her açıdan sıkışa- cak. Meclis, cuma günü butçe görüşmelerini tamamlaya- rak on, on beş gün tatıle girecek. Oysa Çekiç Güç'ün süresi aralık ayı sonunda. sanırız 30 aralıkta sona eri- yor. Çekiç Güç, iç politikada giderek büyüyen bir sorun oluyor. Olumlu ya da olumsuz alınması gereken karara üç beş gün kalmasına karşın, siyasal dünyamızda Çekiç Güç'le bağlantılı duraksamalar, kaygılarla kuşkulardan geçilmiyor DSP lideri Ecevit gibi Çekiç Güç'e çok katı gözle ba- UArkasıSa.N.Sü.l'de Almanya tarihiyle hesaplaşıyor 'îkiyüzlü politikacıya yumurta, ırkçı saldırgana şiddet' ORAL ÇALIŞUR'm yazi drasi • 12. Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Emek Kahramanı... 12 Eylül günlerinde DİSK yöneticileri işkencelerden geçirilirken, hep Enver Gökçe'nin "Emek işkencede mahzun/Ümit işkencede mahzun" dizelerini anımsar- dım. Emek kavgası verenler, cunta emriyle gözleri bağla- narak karanlık odalarda ışkenceli sorgulardan geçirili- yorlardı. MESS başkanı, cunta hükümetinin başbakan yardım- cısı; Türk-lş'in genel sekreteri de Sosyal Güvenlik Baka- nı olmuştu % Arkası Sa. 14, Sü. 7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle