09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21ARALJK1992PA2ARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Komisyona başvurular • ANKARA (AA) - TBMM İnsan Haklanru İnceleme Komisyonu'na, fıilen faaliyete başladığı 1 Mart 1991 tarihinden bu yana toplam 2 bin 948 başvuru vapıldığı bildirüdi. iComisyonun, bu başvurulan 23 ana başlık ve bunlara bağü 115 alt başlık alunda toplayarak işlem yürüttügü belirtilirken başvurularda memur, işçi, emekli, yargı ve gayrimenkul sorunlan ile şikayetlerin sayısal bakımdan ön sıralan aldığı öğrenildi. Komisyona yapılan başvurularda, eski hükümlüler ve Güneydoğu sonınlan ıle güvenlik soruşturması konusundaki sorunlarda azalma olduğu gözlendi. ANAP milletvekillepîne görev • ANKARA (ANKA)- ANAP Genel Merkezi, milletvekillerini parti tabanında çalışmak üzere görevlendirecek. Başkanlık Divanı, ANAPTeşkilat Başkanı Ersin Taranoğlu'nun teklifı üzerine milletvekirierinin il ve ilçe örgûtlerinde inceleme yapmalan için görevlendirilmesini kararlaşünldı. ANAP'ın 95 milletvekili. kendi üleri dışındaki bölgelere giderek üye kav ıtlan ve kongrelere yönelik çahşmalar hakkında inceleme yapacaklar. Milletvekılleri edindikleri izlenimleri ve örgütlerin isteklerini genel merkeze rapor edecekler. Hak-İş Kararlar Komisyonu • ANKARA (ANKA)- Hak-İş genel kurulunda oluşturulan "Kararlar Komisyonu" tarafından haarlanan ve genel kurul tarafından kabul edilen kararlar açıklandı. Kararlar arasında Anayasa Mahkemesı Başkanı Yekta Güngör Özden'i hedef alan bir madde de bulunuyor. Hak-İş genel kurul karannda, Yekta Güngör Özden'in "Laik olmayan, insan değildir" şeklinde bir söz söylediği iddıa edılerek "Anayasada yeralan temel insan haklanna, önce anayasayı korumakla görevh makam ve o makamda oturan zevat da uymalıdır" denildi. HEP'lilep bu hafta yapgılanacak • ANKARA (ANKA)- Aralanndan HEP eskı Genel Başkanı Feidun Yazar'ın da bulunduğu 3'ü tutuklu, 2'si halen aranan 15 HEP yöneticisi hakkında "devletın birliğini bozmaya, devlet hakimiyeti alünda bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik eylemlerde bulunduklan" gerekçesiyle idam istemiyle açılan dava 25 aralık cuma günü yapüacak. 19 eylülde Ankara'da yapılan HEP Jkinci Olağanüstü Kongresi'nde yaptıklan konuşmalarda devleun birliği aleyhine faabyette bulunduklan ileri sürülen HEP yönetıcilerinden Kemal Okutan, Abdûlcabbar Gezici ve Hanın Çakmak tutuklu olarak yargılanacaklar. CHP GYK üyesi Öner, partideki tartışmanın kuşak çatışması olmadığını söyledi IkineicumhıııiyetçatışmasıANKARA (Cmnhuriyet Bûrosu) - CHP Genel Yönetim Kurulu üyesi Hayri. Öner, parti içindeki çaüşmanın, kimi milletvekillerinin söylediği gibı. kuşaklar arasında değil, 1 ve 2. cumhu- rjyetciler arasında olduğunu dile getırdı. Öner, Genel Yönetim Kurulu'ndan ısti- fa etmeyerek, mücadelesine devam ede- ceğjni söyledi. Öner, ÇHP'de son dönemdeki ısüfa- lar ve gelişmeler üzerine, partili millet- vekili ve yöneticilerin yaptıklan açıkla- malar ve CHP içindeki çatışmaya ilışkin görüşlerini Cumhuriyet'e şöyle dile ge- tirdi: "Bu catışma; CHP iktidannı alaşağı etmek için ilanlar vererek, 12 Eylül kapı- lannı açmaya yardım edenlere sığman- larla. yer yanlsa, gök çatlasa CHP'yı • CHP Genel Yönetim Kurulu üyesi Hayri Öner, parti içinde istifalarla doruğa çıkan huzursuzluğun kuşak çatışması olarak açık- lanamayacağını söyledi. Öner, "Bu çatışma, CHP ilkelerini yoz- laşürmak isteyen 2. Cumhuriyet yanhlan ile, CHP'de direnenle- rin çatışmasıdır. 1. Cumhuriyet yanlılan ile, Türkiye'yi yedekte bir mavna gibi sürüklemek isteyen 2. Cumhuriyet yanülannın çatışmasıdır" dedi. cağdaş ve evrensel ilkeleri, devrimleri ve dünya görüşüyle mutlak iktidara götür- mek isteyenlerin çatışmasıdır. Bu catışma, kuşak çatışması değil, CHP ilkelerini yozlaşürmak isteyen 2. Cumhuriyet yanlılan ile, CHP'de dire- nenlerin çauşmasıdır. Bu çatışma, bağımsız kalkınma ve gerçek demokrasi uğruna savaş veren 1. Cumhuriyet vanlılan ile, Türkiye'yi ye- dekte bir mavna gibi sürüklemek iste- yen 2. Cumhuriyet yanhlanmn çatışma- sıdır. CHP'nin bugün genel başkanlığı ve genel sekreterüği görevi yapanlann, böylesine büyük bir çatışmayı başka türlü göstermeleri, karşunızdaki tarafa. yani 2. Cumhuriyet yaniılanna fırsat vermeleri üzücüdür, gerçekten can sıkı- cıdır. Eğer bu tanımlamalarla, bu çatış- mayı sürdüriirlerse, verilecek cevabın altından kalkamazlar. Hiçbir zaman parti içinde akıla, cıddi ve odünsüz uğ- raş yanlılannın, ileriye dönük kişisel dü- şünce biçiminde bir sürtüşme yarat- malanndan yana değiliz. Kendilerini, yaşlanna ve konumlanna bakmadan 30-40 yaşında gibi göstermeye kalkan- lann, ileri yaşlanna rağmen genç ve çağ- daş beyin taşıyanlan görmemezlıkten gelmemeleri doğaldır." Öner, "Şu anda CHP'de görev yapan kimi yöneticilerin, geçici dönemin ken- dilerine verdikleri makamlan sürekli hale getirmek için alışılagelen vollara başvurmaktan çok, CHP'nin ilkelerine, devrimlerine ve dünya görüşüne sığına- rak. o makamlan sürekli halegetirmele- rini tavsiye ettiğini" de sözlerine ekledi. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Çekiç Güç defol' mitinginde konuştu: BölgedeKüıtlerikonımagöreviyalaıı tstanbul Haber Servisi - İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Pe- nnçek, Çekıç Güç'ün banşçı bir amaçla Türkiye'de bulunmadı- ğını ileri sürerek. "Çekiç Güç. Türkiye'nin ABD'ye bağımlı ve muhtaç dış politikasının sem- bolü haline geldi" dedi. tP tara- fından dün İstanbul Gazios- manpaşa meydanında düzenle- nen "Çekiç Güç defol" mitin- ginde konuşan Perinçek, Türki- ye'nin Ortadoğu politikasmı eleştirdi. "İşçi kıyımına son", "İş gü- venliği". "Kahrolsun ABD em- peryabzmi", "Yaşasın Türk ve Kürt kardeşbği" pankartla- nnın dıkkat çektiği coşkulu bir topluluğa hitap eden Perinçek, Somali'ye asker göndenlmesini de eleştirdi. "Eskiden insanlar birbirlerine, 'Çorum'da, Sivas"- ta, Şırnak'ta askerdim' derler- ken şimdi Somab'de. Bosna'da askerlik yapü" diyen Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü: "Somali'ye asker gönderil- mesi bile, Bosna'ya askeri mü- dahale ortamının hazırlanma- sıyla açıklanıyor. Balkanlar'dan Orta Asya'ya uzanan milli boğazlaşmalar ka- osuna girmek ve bu alandaki savaşlara taraf olmak, Türki- ye'nin kendi iç mozayiğini de çatlatacak ve insanlanmızı sonu gelmez kanb kavgalara itecek bir anlam taşır. Türkiye milletleri banştıran çözümler için aküf bir dış pohtika izleme- lidir." Perinçek mitmgde "Kahrolsun oportünistier"diye bağıralara "Oportünst setıin babandır" diye karşuık >erdi.(HATİCE TUNCER) Çekiç Güç'ün banşçı bir gö- revle ülkemizde bulunmadığını iddia eden Perinçek, bunun bü- yük bir yalan olduğunu söyledi. Perinçek Çekiç Güç konusun- da şunlan söyledi: "Çekiç Güç'ün. Irak Kürtle- rini korumakla görevli olduğu da büyük bir yalandır. ABD, Kürt halkuıa bolgesel savaşlar- da kınlmaktan başka bir şey vaat etmiyor. Bu vaadin içinde kan, yoksulluk ve Kürdü Kür- de kırdırmak da vardır." Savaşçı poütikalara karşüık Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleri arasında derhal banşçı bir çö- züm girişiminde bulunması ge- rektiğini haürlatan Perinçek "Türkiye kendi Kürt sorununu askeri yöntemle çözmekten vazgeçmeli, eşitlik, kardeşlik ve gönüllü birlik temelinde bir çö- zümle bölge ülkelerine de Bal- kanlar'dan Orta Asya'ya uza- nan kaos coğrafyasına da ör- nek olmalıdır" dedi. Perinçek konuşmasının diğer bölümle- rinde hükümetin ücret politi- kasmı eleştirerek SHP-DYP hükümetinin işçi taleplerine ku- lağını tıkadığını, Türkiye'nin sı- lahlanma politikasının yükünü emekçilerin çektigini savundu. Perinçek "Milli boğazlaşmalar içindeki bir Avrasya'da, Türki- ye sılahlanmaya iDİiyor ve yükü de emekçiler çekiyor. Skorsky helikopterlerine yaklaşık 1 mil- var dolar ödenecek" dedi. Milli GüvenlikKurulu Çekiç Güç'ün süresine ilişkin karar vermek üzere bugün toplanıyor Çekiç Güç süresi içinkararhaftasıANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Kuzey Irak'taki Kürtlere yardım için Türkiye'de konuşlu bulunan Çekiç Güç'ünjörev süresinin uzatılıp uzatılmaması bu hafta içinde karara bağlanacak. Bugün yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, görev süresine ilişkin görüş belirlenecek MGK'nin hükümete bildireceği bu görüş, Bakanlar Kurulu'nca bir tezkere ile TBMM'ye gönderilecek. TBMM deya bu hafta sonunda ya da önümüzdekı hafta toplanarak uzatma konusunda karar verecek. Çekiç Gûç'e denetim Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılıp uzatılmamasının yanı sıra, bu hafta yapüacak toplantılarda, gücün daha etkın denetimı de değerlendirilecek. Demirel 32. Gün'de: Çekiç Güç'ün görevi sırasında. özelljkle "PKK'ya yardım ettiğj" yolundaki iddialar basında sık sık yer alırken, denetimin daha etkin yapılabilmesi yolunda çeşitü projeler de haarlandı. Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz, gücün denetimi konusunda, "daha tatmin edıci önerilerin bu hafta yapılacak toplantılarda gündeme gelebileceğini" söyledi. Çekiç Güç'ün görev süresi konusunda ilk toplantı bugün yapılacak. Cumhurbaşkaru Turgut Özal başkanlığında toplanacak MGK, bu konuda bir tavsiye karan alacak. Toplantıya, MGK Genel Sekreterliği'nin Çekiç Güç'ün görevi, kapsamı konusunda, "büımsel verilere" dayab olarak hazırladığı araştırma da sunulacak. Bu konuda, Genelkurmay Başkanlığı'nın, özellikle Çekiç Güç'te görev yapan Türk komutanlann verdikleri raporiardoğrultusunda bildireceği görüşler etkin olacak. Genelkurmay Başkanlığı'ndaki bu konudaki son çahşmalar dün tamamlandı. MGK görüşünü açıklıyor Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasına ilişkin MGK görüşü bugün belirlenerek. hükümete bildirilecek. MGK'nin görüşü daha sonra Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Bakanlar Kurulu'nun karan daha sonra bir tezkere ile TBMM'ye iletecek. TBMM de bütçe görüşmelerinı ardından, özel gündemli bir toplantı ile yılbaşı tatilinden önce bu konuyu karara bağlayacak. Milli Savunma Bakanı Ayaz, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılıp uzatılmamasına ilişkin eğilim konusundaki soruya. "Bu konu daha hiç görüşülmedi. Temayülü yann (bugün) MGK'da görüşülecek. Ondan sonra Bakanlar Kumlu'na gelecek. Bu konuyla ilgüi herhangi bir müzakere olmadı. Yann (bugün) ilgili kuruluşlar gelir, görüşlenni söyler. Orada ahnacak tavsiye karan da Bakanlar Kumlu'na gelir. Önceden bir eğilim yok"' yanıtını verdi. Ayaz. "Çekıç Güç'ün başka yere taşınması ya da denetlenmesi konusunda değişiklikler olabilir mi?" sorusuna da, "Denetleme konusunda birtakım öneriler olabilir. Şu anda somut birşey ifade etmem mümkün değil" karşıhğını verdi. Ayaz. denetleme konusunda çok büyük sorun olmadığını da belirtirken, "Ama daha tatminedici baa öneriler gelebilir ilgili kuruluşlardan" diye konuştu. bugün Ya Samsung Gündemde Ozal müzik setiniz olacak, 21 Aralık Pazartesi: 19.30 Tiyatro: "Sıcakhk" Yazan: Ewa Pokas Yön: Laureni Levy Oynayan: Escn özman Tai-Cbi Chuan HarekediMcditasyon ÇinEgsersızleri Erol KESKIN yönetiminde KayıüanmızBaşlamışür Görsel Sanat Atölyeleri Mchmet GÜLERYÜZ yöneünunde Pcrşcmbc-Cuma Fotograf ve Sinema Atölyesi Sclçuk TURANLI Seramik Atölyesi KadnyeEzcl AGAOĞLU yöneliminde Salı - Perşembc-Cumanesi Cafe-Foyer-Bar(Giriş) AkustikGııar-TanjuA. Rock Care-Bar(5.Kat) Türk Gtcesi bilsak, sırasclviler cad., soğancı sok. 7 cihangir 243 28 79-99 ANKARA (Cmnhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Süleyman Demirel, PKK'nın Kuzey Irak'ı kullanması durumunda tekrar sınır ötesı harekât yapı- lacağını belirterek. terörle akıtı- lan kanın, ancak askeri önlem- lerle durdurulabileceğini söyle- di. Türkiye'nin öncelikü sorun- lan arasında "çığköfte" ve "Özal'ı indirme" bulunmadığı- nı vurgulayan Başbakan, Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'm, ABD başkanlığına seçilen Bill Clinton'la kendisinden daha önce görüşebileceğini söyledi. Başbakan Süleyman Demi- rel. "32. Gün" haber progra- mında. Mehmet Ali Birand'ın 1992 yıhnın iç ve dış gelişmeleri- ne ilişkin sorulannı yanıtladı. Dünyanın, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'le birlikte ya- şamaya ahşamadığını ve Sad- dam'ın gücünü anlayamadığını kaydeden Demirel. Türkiye'- nin, Irak'ın toprak bütünlüğü- nü savunmaya devam ettiğini, bu ülkenın parçalanması duru- munda, bölgede yeni ve daha büyük sorunlar çıkabileceğine işaret etti. Başbakan, "Ben, Irak'ın uluslararası toplumun bir parçası haline gelmesi ge- rektiğini söylediğim zaman. Hüsnü Mübarek'ten John Ma- jor'a kadar, Mitterand'tan Bush'a kadar herkes bana. 'Saddam'lı bir Irak mı? Hıç sanmıyoruz' anlamına gelen ce- vaplar verdiler. Bunun alünda, Saddam'lı bir Irak'la bir yere vanlamayacağı görülüyor. Saddam şu an ayakta duruyor ama. şimdi dünya Saddam'ın bir gün ayakta duramayacağı kanaatindedir" dedi. Sınır ötesi harekat "Peşmergenin, Kuzey Irak'ta PKK'yı kontrol alünda tutaca- ğına inanıyor musunuz?" soru- suna, "Irak hududumuza bir >ığınak yapılma ihtımali olursa müdahale ederiz. sınır ötesi ha- rekât yapanz" yanıtını veren Demirel, peşmergelerin. "kendi ölçüleri içinde" Türkiye'ye dü- rüst davrandıklannı söyledi. Başbakan. PKK'nın silah bı- rakması ve teslim olması konu- sunda, "Onlann da şartlan vardır. Bir taraftan herkes bir- den, 'Kürt Kürdü öldürüyor' diye konuşmaya başladı. Birta- kım zorluklar vardır. Ama söy- lediğim gibı. peşmergeler, hiç olmazsa şımdive kadar dürüst davranmışlardır" görüşünü di- le getırdı. Bugünlerde 185.000, 265.000, 585.000 TL'den başlayan peşinat ve taksitlerie Samsung müzik sef/erine sahip olabilirsiniz. Samsung ürünlerinde ayrıca, 120.000 TL'den başlayan tom 72se<enek daha var. Samsung bayinize gelin. 72 seçenekten biri mutiaka size uyacak. Göreceksiniz, bir Samsung müzik setiniz olacak! ya da Samsung müzik setiniz olacak! E1T* İ.İ lölge MâMOUefı Doom BI*HWJU!1| 272 38 35 2'J i l 5« 267 41 9! ANKA1A 141 J38 32 9C 439 47 43 İ40 DB 49 IZMW j l ) 2 6S 40 22 6J 67 63 79 00(iahd|SAMSUN'|]»l32u23 324428 324J 12 AD*N*-(71| 5447»? 544609 AMIAIYA Irtıbal lâresu: 131148 M 79 ErtuğrulGünay Adana'da SHP iie bütünleşme sorulannıyanıtladı: CHP'ninSHP'ye katilmasıMustafa Kemal'eihanettir• CHP Genel Sekreteri Günay, gazetecilerin "CHP solda 3. parti konumunda diye değerlendi- riliyor. Solu birleştiremedi diye eleştiriüyor" biçi- mindeki sorusuna, "Tam 9 yıldan bu yana sol, HP- SODEP-SHP-DSP olarak devam ediyor. Şimdi bizden 90 günde bu iki tüzel kişiliğe son verip birleş- meyi sağlamamız istenemez" yanıtını verdi. ADANA (Cumhuriyet Gü- ney İDeri Bûrosu) - CHP Genel Sekreten Ertuğrul Günay, "CHP solu birleştiremedi. Sol- da 3. parti oldu" biçimindeki suçlama için "9 yılda iki parti birleştirilememış, 90 günde bir- leştirmek nasıl olacak" dedi. Günay, CHP içindeki tartış- malan da "İşler iyi gıttiği için bazı çevreler huzursuz, on- dan" diye değerlendirdi. CHP Genel Sekreteri Gü- nay, îskenderun ve Reyhanlı örgütkrini ziyareti öncesi uğ- radığı Adana'da bir basın top- lanüsı düzenledi. Gazetecilerin "CHP solda 3. parti konu- munda diye değerlendiriliyor Solu birleştiremedi diye eleşti- riüyor" biçimindeki sorusuna, "Yanlış bir yaklaşım" diye ya- nıt veren Günay, şunlan söyle- di: "Ortada bir gerçek var. Tam 9 yıldan bu yana sol, HP- SÖDEP-SHP-DSP olarak de- vam ediyor. DSP'liler SHP'ye, SHP'liler, DSP'ye gitmiyordu. Şimdi bizden 90 günde bu iki tüzel kişiliğe son verip birleş- meyi sağlamamız istenemez. Üçüncü parti olma iddiasım kesinlikle reddediyorum. Ya- kın bir gelecekte solun ve da- hası Türkiye'nin birinci partisi olacağız. Kendimizi de sadece CHP'lilerle, SHP'lilerle, DSF- lilerle ve 12 Eylül'den sonra si- yasete girenlerle sınırh saymı- yoruz. Yüzü yeni. olgun. dene- yımlı genç bir parti yaratmaya çahşıyoruz." CHP'nin SHP'ye kaülması yolundaki görüşlere değinerek bunun tarüşılmasmı bile doğru bulmadığmı vurgulayan CHP Genel Sekreteri Ertuğrul Gü- nay, "Solda birlik gibi kutsal bir iddia adına dahi olsa CHP hiçbir biçimde başka bir parti- ye kaülamaz. Bu, kurucusu Mustafa Kemal'in ilkelerine ihanet olur" diye konuştu. CHP'deki bazı istifalann so- rulması üzerine, "Bunlar bir miktar SHP'den kontrol edi- len, SHP'den kurcalanan şey- ler" yanıünı veren Günay, "CHP'nin üst yönetiminde tarüşmalar olsun istendi, ama şükürler olsun olmadı. Birta- kım yakıştırmalar da tutmadı. CHP'yi başka partilere endek- lemeye çahşan çevreler, yöneti- me farklı anlayışla bakanlar, işlerin i>i gitmesinden huzur- suzdular, ondan baü tarüşma- lar oldu; ama bunlar siyasi de- ğil, kişiseldir" yorumunu yaptı. Koalisyon hükümetinin ic- raatlannı da eleşüren CHP Genel Sekreteri Günay, "Des- teğiniz sürecek mi?" sorusuna "Yanlışlanna ortak olmayaca- Ertuğnıl Günay ğız" diye yanıt verdi. Bosna- Hersek politasını agır ve ka- derci bir anlayış olarak değer- lendiren Günay, aküf bir tu- tum izlenmesinden yanı olduk- lannı söyledi. Bu sırada yönel- tilen, "Askeri müdahale mi" sorusuna da "Türkiye caydın- cı gücünün hepsini kullanmah. 15 ocaka kadar verilen süre geçtı. Birinci meselemiz Bosna olmalıydı. Gıdıldığınde Bosna kalabilir, ama Bosnalılan bu- lamamak olasıbğı var" yanıü- nı verdi. CHP Genel Sekreteri, Çekıç Güç'e muhalefetteyken '"ha- yır" diyen anlayışın bugün ik- tidarda olduğuna da dikkat çektiği basın toplantısında şöyle dedi: --». "Enflasyonu indireceğim, i$- sizliği azaltacağım dcrshıfe Vtt iktidara gelince iyi niyetle uğ- raşır, ama az başanrsınız. Bu- na bir dediğimiz yok. Ama Çe- kiç Güç gitmeli deyip sonra 'kalsın' demek söylediğinden dönmekür. Ve siyaseü erozyo- na uğratan, siyasetçiyi güvenil- mez kılan bir yaklaşımdır. Çe- kiç Güç'ün de pratik hiçbir ya- ran görülmemiştir. Eğer ulus- lararası bir görev için tutu- luyorsa ben vereyim o görevi; Bosna-Hersek'e müdahale." Topuz yöneltilen eleştirilerin partiye zarar verdiğini söyledi Genelmerkezegöre birleşmenintek yolu CHP ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosn) -CHP'de yönetime ve Genel Başkan Deniz Baykal'a eleştiriler yoğunlaşarak, kurul- tay isteklen gündeme gelirken, Genel Başkan vardımcılann- dan Ali Topuz olağanüstü kongre toplanması için, siyasal bir neden bulunmadığını söy- ledi. Topuz, "Bu davranışlar CHP kimliğine zarar veriyor. 9 eylül kurultayıyla CHP'ye can veren delegelerin iradelerini saptırmaya çabşıyorlar" dedi. Ali Topuz dün düzenlediği basın top- lanüsında ör- gütlenme çab- şmalan hakkı- nda bilgi verdi ve 74 il ve 513 ilçe meclisinin göreve baş- ladığmı. 12 bin 500 partilı- nin yönetici olarak atandığını söyledi. 9 martta yapıla- cak kurultaya hazırlan- dıklannı vur- Ali Topuz gulayan Topuz "Başta 9 eylül kurultayında CHP'ye hayat veren delegeler olmak üzere tüm CHP'lileri, CHP'ye gönül verenleri, CHP'nin kapatılmış olması nedeniyle ötekı sosyaî demokrat ya da demokraük sol partilerde yer alanlan. ül- kenin önündeki ükanıklann açılması gereğine inananlan CHP'ye üye olmaya" çağırdı. Topuz CHP'den ıstifalar ko- nusundaki bir soruya, "İstifa dive bahsedilebilecek çok önemli bir şey yok. Hiçbir CHP'linin istifasını istemeyiz. Bu arkadaşlann haklı nedenle- ri olduğunu kabul etmek mümkün değil" yanıtını verdi. CHP'nin sosyal demokratlann bütünleşmesi konusunda ye- terb çabayı göstermediği eleşti- rileri anımsaüldığında Topuz, "Bu iddia haksız. CHP sıradan bir parti değildir. Bütünleşme- nin CHP'de olmasından başka çözüm yoktur. CHP'nin başka bir partiye katılma karan ver- mesi düşünülemez. Elbette bir- leşme CHP çaüsı alünda ola- cak. CHP böyle bir bütünleş- me çabasını bir kenara ıtmiş değil. 9 marttaki kurultaydan sonra bu konudaki girişimler sıklıkla ve yoğunlukla günde- me gelecek" dedi. Topuz, parti içindeki muha- liflerin olağa- nüstü kurultay toplama giri- şimleri konu- sunda da, konu- nun hukuksal açıdan incelen- diğinı; ancak olağanüstü ku- rultay toplan- ması için siyasal bir neden bulun- madığını söyle- dı. Topuz "CHP tüzüğü seçimlı olağanüstü ku- rultay yapılmasma uygun de- ğil. Zaten olağan kurultay tak- vimi de başladı. Parti yarannı tehlikeye atan davranışlar, CHP kimliğine zarar veriyor" dedi. Topuz, AP'nin açılması ve DYP'ye katılma karan alması konusunda şu değerlendirmeyi yaptı: "AP'nin eski >öneticile- rinin hemen hemen tamamı yeni partide, DYP'de. Sonra AP o misyonun ortasmdaki bir kesit. Ondan önce DP vardı, sonra da DYP oldu. Birleşile- cekse DPde birleşmenin bir anlamı vardır belki, ama AP'- de birleşme o ölçüde anlamlı değildir. Bizim durumumuz onlardan çok farklı. CHP ana 'partidir. AP ara partidir."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle