11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 ARALIK1992 PAZARTESİ HABERLER Nebioğlu'dan Özal'a tepki • tST ANBL L (ANKA) - DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu, iş güvencesine üişkinl58sayılıILO sözleşmesini veto eden Çumhurbaşkanı Turgut Özal'ı, işverenlerin 'flarmoni orkestrası şefi"ne benzetti. Hükümetin demokratikleşme çabalannın Özal tarafından engellendiğini öne süren Nebioğlu, "Bu yanlışlık rejimin geleceği için düzeltilmeli, sorumsuz Çankaya kendisine hesap vermelidir" dedi. Moğultay, DİSK sempozyumunda • İSTANBUL (ANKA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, DİSK tarafından düzenlenen "Sosyal güvenlik uygulamalan, SSK ve yeni yasal dûzenlemeler" konulu scmpozyuma katılarak açılış konuşmasi yapacak. Türkiye Devrimci İşçi Sendikalan Konfederasyonu (DİSK) tarafından 25 aralık cuma günü, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nde yapılacak olan sempozyuma, Moğultay'ın yanısıra DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu ve Genel Sekreteri Süleyman Çelebi, Türk Eczacılar Birligı İkinci Başkanı Ziya Postacı, SSK Göztepe Hastanesi Başhekimi Dr. Koptagel İlgini.SŞK İstanbul Sağbk İşleri Müdürü Dr. Fevzi Sağıroğlu, İlaç İşverenleri Temsilcisi Nurettin Turan ile emekli ve çalışan işçileri temsilen 2 işçi katılacak. SHP'den radyasyon araştırması • ANKARA(ANKA)-SHP Grup Başkanvekilleri Ercan Karakaş ile Aydın Güven Gürkan. radyasyonlu çaylarla ilgili olarak haarladıklan Meclis araştırma önergesini bugün TBMM Başkanhğı'na verecek. SHP araşürma önergesinden sonra Meclis soruşturması da isteyecek. Özalcılan çalkantıdan rahatsız • ANKARA (ANKA)- ANAP'tan avnlan ve parti kurma çabşmalannı başlatan özakılar arasında çıkar. liderlik tartışması rahatsızlık yarattı. Halil Şıvgın, partının genel başkanını kuruculann seçeceğini belirürken. Yusuf Bozkurt Özal, "Bu dava hepimizin şahsından daha önemli"dedi. ANAP'ta olağanüstü kongreden sonra Mehmet Kececiler'in hareketın liderliğini yapıp yapmayacağı konusunda çıkan tartışma. harekeü sekteyeuğrattı. Tartışmalann bir an önce sona ermesini isteyen Çumhurbaşkanı Ozal'ın kardeşi Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Özal, kimsenin "hareketin lideri ben olacağım" diye uğraşmaması gerektiğini söyledi. MHP'de anlaşmazlık • ANKÂRA(ANKA)- MHP'de yenıden açılış kunıltayına bir hafta kala Türkeş'le Somuncuoğlu arasındaki tamam mı devam mı anlaşmazlığı giderilemedi. Bu arada Sadi Somuncuoğlu ve GİK üyeleri il il dolaşarak kongreden devam karan çıkmasını sağlama çahşmalanru sürdürüyorlar. Delegelerin yüzde 80'inin MHP'nin devamı yönünde oy vereceklerini savunan bu kesim, daha önce yapacaklannı açıkladıklan Türkiye toplantısmı da Türkeş'in yemeği üzerine iptal ettiler. Kahveci'den CMUK eleştiPisi • ANKARA (ANKA)- ANAP İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci,CMUK'un işkenceyi önleyemeyeceğini savundu. Kahveci, tecavüz edene devlet avukat sağlarken, tecavüze uğrayan kadmınbuhaktan yararlanamayacağını ifade ederek, "Yapılan reform değil, millete şaygısızhktır" dedi. ANAP İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci, "DYP-SHP koalisyonunun. Amerikan filmlerini scyrederek hazıriadığı CMUKa göre herkese ûcretsiz avukat hakkı verildi. Türkiye'de sanki en büyük sosyal adaletsizlik bu imiş gibi. Yapılan bu değişiklik büyük reform olarak lanıtılmaktadır. Yapılan leform değil, millete saygışzlıktır" diye konuştu. TBMM Başkanı Cindoruk AP'nin kapanmasıyla ortaya çıkan durumu değerlendirdi: SağdabölünmeartacakHAKKI ERDEM ANKARA - TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, DYP'ye katılma karan abnan AP kong- resinde, sağdaki partilerin bir- leşmesi acısından önemli bir fırsaün kaçınldığıru belirtti. AP'nin kapanması ile bölünme ihtimalinin ortadan kalkmadı- ğmı, aksine artüğını bildiren Cindoruk. TBMM başkanı ola- rak. parti sayısırun artmasından rahatsızlık duyduğunu da dile getirdi. Başbakan Süleyman Demırel, TBMM Başkanı Hü- samettin Cindoruk'un AP kongresi nedenıyle verdiği de- meçlere ve hükümetle ilgili çı- kışlanna ne diyeceğini soran •TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk Adalet Partisi'nin kapanması kara- nyla sağda birleşme adına önemli bir fırsatm kaçınldığını söyledi. rvendisini te- lefonla arayan bazı delegelerin şaşkınlık ve pişmanlık duyduklannı söyledikleri- ni açıklayan Cindoruk, "AP'nin kapanmasıyla bölünme ihtimali arttı" dedi. Cumhuriyet muhabınne "Sa- yın Cindoruk siyaset arkada- şımdır. Ben gazeteler yoluyla konuşmam. Bana bir şey söyle- yecekse. gayet açıklıkla gelir söyler. Benim ona söyleyece- ğim bir şey olursa ben kendisine söylerim" dedi. AP'nin siyasi yaşamına deva- mıru savunan ve kongredeki ge- lişmelerden rahatsızlık duyarak TBMM Başkanlığından isti- fanın eşiğine gehnesine karşın arkadaşlan tarafından ikna edi- len, Cindoruk, kongre sonrası düşüncelerini Cumhuriyet'e an- latü. Cindoruk. TBMM Baş- kanlığı'ndan ıstıfası ile ilgili bir soruya, "Herşeyin zamanı var. Bakacağım, hepsine bakacağım. Böyle bir siyasi karar vermek için çok kişi ile iştişare etmek lazım" yanıünı verdi. Kongre sonrasi gelişmeleri ve yankılan bekleyeceğini belirten Cindo- ruk'un Cumhuriyet'in sorulan- na yanıtlan şöyle: Bu aşamadan sonra yeni bir parti olurmu? Cindoruk- Hiçbirşey söyleye- mem bu aşamada beklemek la- am... Aydın Menderes'in AP Kongresinde önemli bir konuş- ması var. Kongrenin en akılda kalıcı yanı Aydın Menderes'in konuşmasıdır. Meclis Başkanuğı'ndan aynl- manız söz konusu mu? Cindoruk- Herşeyin zamanı var. Bakacağım, hepsine baka- cağım. Öyle bir siyasi karar ver- mek için çok kişi ile iştişare et- Büyükçekmece Gölü ve çevresinde doğayı bozacak vapılaşma protestoedildi (Fotoğraf: REMZİ GÖKDAĞ) Büyükçekmece deçevreiçinyürüyüşİstanbul Haber Senisi-İstanbura 35 ki- lometre uzakhkta bulunan Büyükçekme- ce Gölü kenannda yapılmakta olan Trak- ya Serbest Bölgesi. Hezarfen Havaalanı ve diğer kaçak yapılar Büyükçekmece'de dü- zenlenen çevre yürüyüşü ile protesto edil- di. SHP İl Çevre Komisyonu ve Büyükçek- mece İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen çevre yürüyüşüne katılanlar Büyükçekmece Körfezi'ndeki sahil dolgu çalışmalannı protesto etmek amacıyla sahile siyah çe- lenk bıraktılar. Havanın soğuk olmasına karşın özellik- le çocuklann büyük ilgi gösterdiği yürü- yüş öncesi SHP Büyükçekmece ilçe bina- şında brifing verildi. SHP ilçe Başkanı İbrahim Bilgin. İstanbul'un en güzel böl- gelerinden biri olan Büyükcekmece'nın son yıllarda artan kaçak yapılaşma tehdi- di ile karşı karşıya kaldığını soyledi. SHP İl Çevre Komisyonu Başkanı Omer Savaş da SHP"nin sanayileşmeye. serbest ticaret bölgelerine karşı olmadığını belirterek, "Ancak sanayi bölgeleri çevreyi, çevrenin doğal yapısıru tehdit ediyorsa o noktada harekete geçeriz" dedi. Adalet Partisi bitti, ancak tartışması sürüyor Erkmeıı: DYP'yi ihya içinAP iııılıaedildi ANKARA (Cııınhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in isteği doğrultusunda. DYP'ye katılma karan ab- nan AP kongresinin ardından tarüşmalar sürüyor. En yaşb delege sıfaüyla kongrenin açıbşını yapan DP Genel Başkanı Hayret- tin Erkmen, AP kongresinin "şaibeli" ol- duğunu iddia etti ve, "DYP'yi ihya etmek için, AP'nin imha edildiğini söyledi. Erk- men, kongrede "bindirilrniş kıtalar"la de- legelerin etki altına abndığını ve kongreyi yöneten hakime baskı yapıldığını da öne sürdü. Erkmen. dün bir basm toplantısı düzen- leyerek, AP kongresini değerlendirdi. Erk- men. AP'nin kapatılmasıyla siyasi partiler yelpazesinde bir boşluk doğduğunu kayde- derek, "'AP'ye yazık olmuştur, kıyılmışrar. Siyasi tarihimiz bu olayı böyle değerlendi- recek ve kabn harflerle yazacakür" dedi. Erkmen, AP'nin DP teşkilatı üzerine ku- rulduğunu vurgulayarak, kongrede "hile ve tertip" yapıldığını iddia etti. Erkmen, şöyle konuştu: "Kongre salo- nunun sabaha karşı basılması, partinin devamından yana pankart ve sloganlann. yönlendınldikleri belli olan emniyet görev- lileri tarafından indirilmesi ve toplanması, yargıç denetimindeki boşluklar ve tu- tarsızlıklar. delegelerin dınleyiciler arası- nda yer alan DYP militanlannın baskısı altına abnması, oy kullanmadaki düzensiz- likler ve son olarak da AP'nin mallanmn gasp edilmesi, partinin kapatılma karan alınmadan AP'nin mallanmn DYP'ye inti- kalinin oylanması, baştan sona dengesiz- likler içinde geçen kongrenin nasıl bir baskı altında yapıldığının göstergesidir. Kongre, baştan sona siyasi edebiyatımızda "bindi- rilmiş kıtalar' adı verilen dış güçlerin baskısı altında bırakılmıştır. Dışandan adam toplayarak içeri sokulmuş, delege- lerin zihinleri kanştınlmıştır. Esefle söyle- yebilirim ki, çok partili hayatımız süresince yapılan parti kongrelerinin en şaibelisidir". Erkmen, kongreyi kontrol etmekle gö- revli yargıça baskı yapıldığını da savuna- rak. "Yargıç herhalde baskı altına ahnmıştır. Vazifesini kanunun emrettiği bi- çimde yapamamış, ya da yaptınlmamıştır. Acaba neden?" diye sordu. Erkmen, kong- re sırasıpda, partinin devamını isteyenlerin yuhlanmasını da kınayarak. kongredeki seçimlerin 1946 yılındaki hileb seçimleri çağnştırdığını belirtti. Erkmen. DYP'nin DP'nin devamı ol- madığını belirterek. kongre sırasında Baş- bakan Süleyman Demirel'in. "Celal Ba- yar'ın,' AP, DP'nin ta kendisidir'..." dediği yolundaki sözlerinin doğru olmadığını bil- dirdi. Erkmen, partilerin devamının "şahı- sta" değil. "fıkirde, misyonda ve kadrolar- da" aranması gerektiğine de dikkat çeke- rek, DYP ıçindeki AP'lilerin oranının yüz- de 25 olduğunu, DYP'nin APni "malum yöntemlerle gasp ettiğini" aktardı. "AP. bize göre zorla. emrivakiyle kapatılmıştır" diye konuşan Erkmen, o tertibin başında da Süleyman Demirel'in olduğunu söyledi. Galeri • Atölye 232 64 26 • 23O 21 87 MISTAFA Resitn Sergisi 22Aralık'92-50cak'93 Açılış 18.00-20.00 Arası SelinSok.No: 11/21 Caddebostan Tel: 360 99 64 MINE SANAT GALERISI H A Ç I Z. I Ş 24 Arahk 1992 - 31 Ocak 1993 Adnan Çolter Özdemir Altan Tomur ACagOk Nur Koçal; GUngör Tâner Menç Hızal Seyhun Topuz Göktaan Anlağan Koray Aıiş Mustafa Ata Zekai Ormancı Yusuf Talctak Bağdat Cad. 159 Buıç Sıtesi A/Blok Uysal Dekorasyon Kızıltoprak - Konak Tel: 337 45 86 • Fax . 337 34 69 (OPERA) S A N A T GA. L E R I S I REMZİ İREN'in Resimleri Eşliğinde Dogu Anadolu KÜİmleri Sergisi 21 Aralık 92-9 Ocak 93 Horiöy* Konağı $ck. SağUtApt. No. I Taksm M -.249 9102 Y A V U Z T A N V E L R E S İ M S E R G İ S İ ATATÜRK KÛl-TClIIMERKEZI B U Y U K S A L O N I7A8ALIK 92 10 OCAK93 NO 3*22 IUÎ 2 I «1310 ISTANBUt T| L FAX 336 114' BÜLENT ERKMEN 91/92 ÇALIŞMALARI 7-30 ARALIK 1992 AKM SERGİSALONU TAKSİM İSTANBUL PAZAR HARİÇ HERGÜN 10-19 ARASI BANKEKSPRES BOYUT YAYIN GRUBU VE OFSET YAPIMEVI'NIN KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTIRILMIŞTIR DADYADOS-T SANAT GALERlSt İSMAİL YILDIRIMResim Sergisi 22Aralık-10Ocalc Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No:15/9FeıWryok. Kod.köyTel:363 17İ3 S E L Ç U K E R T' O P RESİM SERGİSİ lö -31 ARAUK1992 IAKBANK BEBEKSANAT GALEfilSI 2*3 55 4» 232 64 26 230 21 87 10-31 -\nülkl992. 11.00-18.00 (Pamgûnkridşmda) Istiklai Caddesi 141 Be«ğlu islanbd Ttl 2521698 NECMETTIN OZLU Resim Sergisi GARANTİ SANAT GALERİSİ S e 1 v i T e k t a ş Resim Seıgisi 9-X.MMl992,UW-18.00 (Pazargunkridışmda! • Yonça . ModemSanat _^ Galerisi-SAVTM, \'&likonağı Caddesi No. 117/2 Nişantaşı-İstanbul Tfel: 230 39 80 mek lazım. Şımdi araya Meclis'- ın tatili de girecek' Kongrenin şonuçlan da yavaş yavaş yansır. İlferden, ilçelerden düşünceler gelir. Hiçbir şeyin acelesi yok. Siz bu konuda özel bir çakşma yapacak nusnuz? Cindoruk- Hayır. Ben Meclis Başkanıyım, siyasetin o kadar içiride değilim. Ben burada bir uyan yaptım, çok partili siyaset parçalanmıştı. dağılmıştı. Par- tileT çogalmıştı. 9 parti olmustu. Bir bölümünün AP'de birleşebi- leceğini söyledim. Aydın Bey'in konuşması beni haklı çıkardı. Bir fırsat kaçmıştır. Meclis Baş- kanı olarak parti sayısırun art- masından rahatsızım. Tek parti kadar, çok parti de sıkıntı verir. Gereğinden fazla çok parti, par- ti enfİasyonuna götürür Türki- ye'yi. Meclis Başjkaru olarak bu tehlikeyi görüyorum, Mecüs'te de hissediyorum. Çok parti oJması ne gibi bar saknca doğurabilir? Cindoruk- Oylann dağılması hükümet sorunu çıkarür, Meclis içi anlaşmalan zorlaşünr. Hü- kümet çıkarmayı güçleştirir, Meclis müzakerelerini zorlaşü- nr. Benzer siyasi görüşleri savu- nanlar, liderlenn uyuşmazhğın- dan yeni partiler halınde çoğalı- yorlar. Bunun sonucunda de- mokrasiye bir fayda gelmez ki... Hiçbir siyasi parti de yeni bir fi- kir getirmiyor. Ayru fıkirleri paylaşan partiler ayn şekilde ör- gütleniyor. Bu hem seçmenin kafasını kanşünyor, oylann dağılması sonucu da istikran kaldınyor. AP'nin kapanmasıy- la bölünme önlenmedi, bölün- me ihtimali arttı. Aydın Mende- res'in konuşması da onu koydu ortaya. Kongredeki durumu nasıl de- ğeriendiriyorsunuz? Cindoruk- Ben gitmedini. Du- yumlarun var, ama ben duyum- la konuşmam. Sayuı Demirei Ue görûştünüz mü bu konulan? Cindoruk- Benim kimseyle ahp veremediğim yok. Kimseye de mesafe koymuş değüim. Ay- nca Sayın Demirei'i severim ve sayanm da. Ama siyasette sevgi ve saygı tek başına bir faktör de- İü- D\ P'nin bu geUşmelerden son- ra kendi içindeki sorunlan aş- ması mümkiin olur mu? Cindoruk- Buna bir cevap bulmak için şimdilik erken. Kongre orada kabnışUr, ben yeni bir polemiğe gjrmek iste- miyorum. Demirel'in secim baraparmı arttırmayı düşündüğü yolunda haberler var. Siz ne di\orsunuz? Cindoruk- Bence, barajlann indirilmesınden söz etmeli. Se- çimden önce barajlann indirile- ceği söylendi. Hem barajlan arttırdığınız zaman, partiler se- cim ittifaklan yoluyla Meclis'e geliyor. Bu sefer partiler Meclis içinde yeniden parçalanıyor. Par- tilerin organizasyonunda işbirli- ğini artnnrsanız, barajlara gerek kalmaz. BİZBİZE ERDAL ATABEK Sendromu.» Sarışın Rus güzeli Nataşa'nın bir gün ülkemizde fahişeliğin sembolü olacağı kimin aklınagelirdi? Ama oldu işte. Ülkelerin sosyal çalkantı dönemlerinde, ekonomilerinin altüst olduğu zamanlarında emek- değer ilişkisi de değişir. 1918 yılında Istanbul'a gelen beyaz Rus kadınlarının Beyoğlu'nda çiçek sattık- larını, İngiliz ve Fransız askerleri tarafından rahatsız edilince, çiçeklerini bugünkü Çiçek Pasajı'nda satma- ya başladıklarını, pasajın da adını bu olayla aldığını unutmayalım. Sağlık Bakanlığı'nın AIDS'e karşı hazırlattığı film- lerde de 'Nataşa sendromu' bir kalıp-yargı olarak kul- lanılıyor. Bu kalıp-yargıların hemen görünmeyen teh- likelerine daha önce de değinmiştim. Ama bakınız bu türyanlışlarkalıp-yargılarıçokkullanantoplumumuz- da nasıl gelişmeler gösterir? -Sarışın yabancı kadınlar fahişedir. -Sarışın kadınlar müsaittir. -Başı açık gezen, mini etek giyen kadınlar kuşkulu- dur. -Kadın şeytandır. Bunların hepsi de yanlış kalıp-yargılardır, ama toplumumuzun değişik kesimlerinde yaşadıklarını bilmezden gelebilir miyiz? Yıllarca önce bu tür kalıp- yargılarla beslenmiş bir köylü çocuğunun Avusturya Büyükelçisi'nin kızına karşı giriştiği saldırı bütün top- lumu sarsmamış mıydı? Bu köylü gencini hemen idam etmeye kalkışarak turizm mevsimini kurtarma girişimleri başka bir kalıp-yargının ürünü değil miydi? Şimdi böyle kalıp-yargıları hem de devlet eliyle arka- lamanın ne denli tehlikeli olduğunu görmezden gele- bilir miyiz? Kadın haklarının yıllardır tartışılıp duran değişik bo- yutlarında küçük adımlarla yol alınırken insan sağlığı öne sürülerek ahlak bekçiliği yaparken toplumdaki 'kadın imgesi'nin nasıl etkileneceğıni hesaba katmak gerekmiyor mu? Nataşa' fahişe, öyle mi? Romen kadınları da fahi- şe. Kolay yoldan para kazanmak için kendi ülkelerin- den buralara geliyorlar. Bizim erkeklerimizi baştan çıkarıyorlar, onlarla fuhuş yapıyorlar, paralarını alı- yorlar. Busıradada AIDShastalığınıbulaştırmatehli- kesini taşıyorlar. Bunlar doğru da bizim erkeklerimiz ne yapıyor? Onların yaptığı elbette 'çapkınlık.' Bu kadınlarla gönül eğlendiriyorlar, kaçamak yapıyorlar. O da olabilir de, bizim erkeklerimiz AlDS'ten korkmu- yorlar mı? Yapılan araştırmalar böyle bir korkunun pek olmadığını ortaya koyuyor. Bu arada, bu toplu- mun çok gereksinmesinin olduğu doğru dürüst bir cinsel eğitimin yapılması akla geliyor mu? Ona ilişkin ortada bir işaret yok. Cinsel eğitimle ilgili bir niyet, bir program, bir uygulama ortada görülmüyor. Ortada görünen, herzamanki gibi korkutma', 'ürkütme', 'öcü gelir seni yer 1 öyküsü. Neden diye sorunca yanıt hazır: Bizimkiler bundan anlıyor. insanın içi burkuiuyor. Şu güzel kadınların 'yeni dünya düzeni'nin yükselen değerleri içine girip de 'çok para kazan da nasıl kazanırsan kazan' kuralına uyrhalarına insanın içi burkuiuyor. insan değerlerinin yerine para değerlerinin 'yükselen değerler' yayga- rası içinde nasıl konduğunu görünce insanın içi bur- kuiuyor. Paranın nasıl kazanıldığının da çok önemli olduğunun inkar edilmesine insanın içi burkuiuyor. 'Nataşa'nın arkasında yükselen fonda insan umut- larının nasıl parçalandığmı görüyorsunuz, para ve mal hırsıyla gözü dönmüş yağmacıların insana ilişkin her şeyi nasıi yağmaladığını görüyorsunuz. Nataşa'- nın arkasında yükselen fonda çıkar savaşlarını görü- yorsunuz, Bosna-Hersekte yaşanan insan kıyımını, Somali'deki aç insanları görüyorsunuz. Amerikalılar, ünlü Teksas bifteklerini yesin diye kesilen Amazon'- un yağmur ormanlarını görüyorsunuz. Sığırlar ora- larda açılan otlaklarda besleniyor da. Nataşa'nın ar- kasında yükselen fonda çıkar ekonomisini görüyor- sunuz. işsiz gezen milyonlarca insanı görüyorsunuz, insan yağmasını görüyorsunuz. Ortalarda gezen Nataşa değil, kapitalizmin içyüzü- dür... BİLGİMATİK SETİ, SİHİRÜ YONCA, CİNSEL KOKU ÜÜÇAGDAŞ BÜYÜLERE TRİLYONLAR ÖDÜYORUZ! FâNORAMAÜÜ BİLGIMSTIK SEII. SIHİRLI VONCA CİNSEL KOKU BOŞ VAADLERE TRİLYOrJlAR ÖDÜYORUZ! "MUCİZE ÜRÜN'İERİN• •• •• •• IÇYUZUNU UZMANLARA SORDUK / 45 GÜNDE-SÜPER HAFIZA" OLUR MU? / 10 GİİNDE-HİPER GENÇLİK" MÜMKÖN MÜ? • 5 GÜNDE-MEGAVÜCUF GERÇEKLEŞİR Mİ? / 7 GÜNDE "ULTRA ZAYIFLIK"GERÇEK Mİ? /1DAKİKADAVELCAZİBPARTARMI? • SSK'NIN SAĞLIKTA YENİ STRATEJİSİ: "ÖZEL HASTANELER GİBİ HİZMET VERECEĞİZ!" • DÜNYA BANKASI UZMANI REFİK ERZAN: TEŞVİK MEVZUATt ÇÖPE ATjLSIN" • PETROLÜN YENİ DEVİ: KAZAKİSTAN • İTKİB SEÇİMLERİNE "HİLE" VE "SEVİYE" KARIŞTI BORSA: VERGİ MUAFİYETİ BORSAYIKURTARAMIYOR. FON YÖNETİCİLERİNE GÖRE, BORSAYA 675 MİLYARLIK KAYNAK AKIŞI "HAYAL" OLARAK KALACAK EKONOMININ NABZI PANORAMA'ÜA ÂTIYOR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle