09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 ARAUK1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA YURTHABERLERI 13 Tpafik3caııaWı • YurtHaberteriSenisi- Uşak, Gaziantepve Manisa'nın Salihli ilçesinde dün meydana gelen trafüc kazalannda 3 kişi öldü. 6kişi yaralandı. Salihü çıkışında bir tankerin kamyonele çarpması sonucu kamyonette bulunan Zarife Eren(18) olay yerinde öldü, Şebahattin Yıldız (31) ise ağır yaralanarak hastanede tedavi alüna ahndı. Gaziantep-Adana karayolunda bir kamyonun çarpüğj otomobüdekı Pozantı Cezaevi Müdürü AbdüllaüfSankaya(32) öldü. Uşak'taise bir aracm üç dokumacı çırağına çarparak olay yerinden kaçüğ» kazada Erdal Zeybek (18) adü çırak öldü, diğer iki çırak da yaralanarak tedavi altına almdı. Kazayı yapan aracın ve sürücüsünün arandığıbelirtildi. Tüneldekaza •ŞANLIURFA (AA>- Urfa tünellerinde, bir dozerin devriknes sonucu meydana gelen kazada operatör ve yardırncısı öldü. Tünelde Ali Kaya'run kullandığı bir dozerin dikkatsızlik sonucu devrildiği ve Ali Kaya ile bırlikte yardımcısı İsmail Polat'ın ağır yaralanarak hastaneye kaldınhrken yolda öldüğübelirüldi. Meslek hastalıklan • tZMtT(AA)- Kocaeli'deki sanayi kuruluşlannda meslek hastalıklan araşürması yapıldı. Gebze Çayırova'daki cam sanayünde fınn ve hammadde ile ilgjli bölümlerdeçahşanlann yüzde 10'unun akciğer haslalığına yakalandığı ve bunun kum, kalker, soda, donarrut ve sülfat gibi maddelerden kaynaklandığj ve bu nedenle açîlan lazminat davalannda işçilerin yaşına göre 400-500 mılyon Üra tazmınat aldıklan bildirildi. Sivas Suşehrililer, il olmak için dayanışmayı Istanburda sürdürüyor Sözeıı(leııiıeuıserileriııesöz EMtNEALGAN lstanbul Ataköy'de 2 bin kişilik bir yemek salo- nu. Girişte'gö nüllû görevh" genç kızlar sı- ralannuş. Gö- revleri, gecenin anısı yaka ro- zetlerini yakalara üiştirip gele- cek bağışlan kabul etmek. Bagışlar, "Suşehri Kültür ve Dayanışma Demeği" adma kabnl edüiyor ve gazetecilerin dışında herkes Suşehrili. Suşehri, 23 bin nûfuslu, 58 köyü ve 2 beldesi olan ve il ol- maya aday bir Sıvasilçesi. İlçe- nin bu adayüğı modaya uy- mak adına değil. Suşehrililer 1943'ten bu yana il olma çah- şmalan sürdürmüşler. Bugüne kadar her iküdar döneminde de söz almışlar. Ancak icraata baküırsa daha pek çok söz alacaga ben- ziyorlar. Dernek kurucula- nndan emekli öğreunen Halis Güler, kimlerden sör aldıklan- nı anlaüyor. "'Her dönem il olma sözü al- dık. ANAP'la özal başbakan olduğu dönemde söz verdi. Sonra Bulut, neydi? (Yüdınm Akbulut diye anımsaüyonız). Hah, Akbulut şehrimize gelip söz verdi. Sonra Mesut Yılmaz bizi il yapacağım söyledi. En son da Demirelsöz verdi ."Gü- ler, şimdiye kadar tutulmayan bütûn bu sözlere karşın umu- dunu yitirmiş değil. "Siyasiler- te ve bürokratlarla sürekli te- mas halindeyiz. Aylık bülte- nimiz var ve bütün siyasi parti- lere gönderiyoruz" diyerek il olana kadar çabalannı sürdü- receklerini anlaüyor. Suşehri Kültür ve Dayanış- ma Demeği iki yıl önce kurul- muş. Ankara'da ve Sıvas'ta şu- TPAO'da zorunlu emeklilik ARİFARSLAN HtZMET SÖZt - tstanbuPun Sivasbbekdiye başkanı Nurettin Sözeo, "SıvasLdara hizmet için vanm, ne gereUyorsa yapanm" dedi. belen var. Istanbul'da yaşayan Suşehrihlenn sayısı ise ilçe nü- fusunun on katına yakın. Der- nek Başkanı Ismaıl Karabiber de il olma yoluna başkoyduk- lanru anlatarak. "bunun için bir komite bile oluşturduk" di- yor. 14 kişiden oluşan İl Yap- ma Komitesi, şubelenyle koor- dineh olarak çahşıyor. Bu amaçla bir taruum broşürü ha- arlayan komite, bunu hem sı- yasılere hem de gazetelenn köşe yazarlanna göndermış- ler. Herkesten kendıkrine des- tek vermelerini istiy'orlar. Su- şehri"nin tanıüldığı broşürde "il olma haritasf' bile çizilmiş. "Yeni iümiz" denilen han- tanın altmda 1990 nüfus sayımma göre il nüfusunun 130 btn olduğu belırtiliyor. Broşürü okuduktan ve salon- dakı kalabf Uğı gördükten son- ra il ojmuş sanıyorsunuz Su- şehri'ni. Kemençeye dayandmaz Salonun her köşesi tek ama- ca yönelık pankanlarla dona- tılmış. Bekdiye başkanlan, kaymakamlar, dernek yöne- ticileri vs. için aynlmış masa- larda bir tek boş sandalye yok. Dayanışma gecesinde Abdul- lah Şahın sumıculuk yapıyor, yöre sanatçıları halk türküleri okuyor. yörenin folklor ekibi "Madımak" oynuyor. Ve ışte bütün salonu piste toplayacak an gelıyor. Kemen- çe. Suşehrihler, bu sesi duyun- ca il olma heyecanı, kalkınma, Kelkit Vadisi herşeyi unutup kendilerini piste aüyorlar. 7'- den 70'e herkesellerini kenetle- miş horon tepiyor. Kemen- çecinin yorulup duraklaması bile hızlanru kesmeye yetmi- yor. Kemençeci de farkında ve her duraklamadan sonra daha oynak bir havaya geçiyor. Bu fasıl yaklaşık bir saat sürüyor. Sıvashlar böyle bir gece dü- zenler ve "niriai amaçlannı" dört bir yana duyururlar da İs- tanbul'da bu geceye kaülma- yan Sıvaslı olur mu? îstanbul Anakent Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen de gecenin ılerleyen saatlennde, daha önce kaüldığı bir top- lantının ardından salona giri- yor. Sözen'i herkes ayakta alkışbyor. Kendisine aynlan masaya güçlükle ulaşan, îstan- bul'un belediye başkanı önün- de eörmeye bir türlü alışa- madığımız el öpme kuyruklan oluşuyor. Sözen'in yanmda SHP lstanbul İl Başkanı Yük- sel Çengel var. Gördüklen ilgi- den oldukça memnunlar. Der- nek başkanı İsmail Karabiber, Suşehri'nin il olma haritasını Sözen'e uzatıyor ve "Sizin de katkılannızla haritamızı böyle görmek isüyoruz" diyor. Hari- ta herkes tarafından dikkatle inceleniyor. Saz ekibinin sahneye geldiğ^ sırada söz Nurettin Sözen'in. Sıvaslı olmanın gunırunu taşı- dıgını söyleyerek başladığı ko- nuşmasmı, Sıvaslılara hizmet etmek için var olduğunu söyle- yerek sürdürüyor Sözen. lstanbul Belediye Başkanı, "Sı- vas'a karşı sorumluluğumu unutmayacağım ve elimden geldiğj kadar Sivaslıya hizmet edeceğim. İstanburda 5 tane Sıvas ve 5 tane Suşehri var Si- zin aranızdan bin olarak oku- mak için, yaşamak için tstan- bul'a geldığimı unutmaya- cağım"' diye tamamladıgı ko- nuşmasından sonra büyük alkış topluyor. Salondaki 2 bin alkış, Sözen için 2bin oy demek, bunun an- lamını biliyor. Suşehri Kültür ve Dayanış- ma Derneği başkanı, düzenle- diğı geceden elde edilen gelirin il olma çahşmalannda kullanıla- cağını anımnsatarak, hazırlau- lan hantalan genç kizlararacıh- ğıyla 50 bin lira karşıUğında masalarda dolaştınyor. Halk türkülennın okunduğu, Türk Sanat Müziği'yle efkar dağıuldığı. horon tepildiğj ve Madımak oyununun keyifle iz- kndiğj Dayanışma Geoesi'nin sonunda herkes elinde bir Su- şehri il olma haritasıyla araçla- nna binip İstanbul'daki evleri- ne dönüyor. Türkiye Pet- rolleri Ano- nim Ortakhğj (TPAO) Bat- man Bölge Müdürlüğü'- nde 25 yılmı dolduran yak- laşık 600 işçinin 6 ay önce emeküliğe aynlmasından sonra ocak ayında da 100 kişilik bir liste hazırlandıgı bildirildi. İşye- ri yöneticilerinin "'kadrolan gençleştirerek üretimi artur- mak" düşüncesiyle planladığı belirtilen emekli etme olayı, iş- çiler arasında tedirgin bir bekle- yişe neden oldu. Telgraf çektikr TPAOnun Batman Bölge Müdürlüğü'nde görevli 100 ka- dar işçi, 25 yılhk zorunlu süreyi doldurduklan için emekliliği hak edince huzursuz oldu. Kapsam dışı ve kapsam içi per- sonelden 100 işçiyi ilgilendıren emekliük olayı Petrol-İş Sendi- kası'nın tepkisıne yol açtı. İşçi- ler, zorunlu emeklihk uygula- masını duyar duymaz Başba- kan Sükyman Demirel ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanlığı'na protesto telgrafian çektikr. TPAO yetkilileri, plan- lamarun, genel müdürlüğün ka- ran üzerine yapüdığını beür- terek, "Liste hazırlanıyor. Biz de zor duruma düştük, ama ge- nel müdürlüğün taümaünı uy- gulamak zorundayız. 25 yıUtu tamamlayanlar ve 55 yaşını dolduranlar emektiye sevk edi- lecekkr. Burada amaç, genç ve dinamik işgücünden yararlan- mak" diye konuştular. Pelrol-İş Sendikası'na üye iş- çiler, zorla emekli edilmekrinin aikkriyk birükte açlığa mah- kum edilmekri anlamma geldi- ğini öne sürdükr. Kültür • Sanat 232 64 26 B 230 21 87 E S K İ Y E Ş İ L VARYETE - TİYATRO - JAZZ ^ 22.30 „ UĞUR YUCEL MAIHAR-FUAT-ÖZKAN Salı - Çarş. - Perş. - Cuma.- C.tesi 35$ 30 30 / 3S4 35 09 ESKİ YEŞİL VARYETE-TİYATRO-J«2 AYDIN ESEN 246 35 89 * 247 36 34 D LCoburn JAZZ : 9 $ Baztnda 1 Komedi 2 bölüm Salı - Çarş. - Per> Cuma C.tesi 01 00 254 35 09 Sporu - Seksl - Oçkafiıfçılıfiı WESLEY SNIPES • W00DY HARRELSON BEYAZLAR BECEREMEZ VVHITE MEN C A N T JUMP &IKBB 041U03) H»RlHt«-W5-21.« MDÛNU O5201tt) 1UIO-H1^L3I)-».4»1.1S fattnlUU (337 01W 11«-U15-I4JO-)»J)O-J1JÛ Ç5»W1 (514»«| t1U0»J0lUH1*> Mr aten a«k) l^taı h«r fii KURT RUSSOL • RAY UOnA • MADELEINE STQWE KANUNSUZ OÎRİŞ UNLAVVFUL ENTRY 3 . H A T T A (3X00S0| BASIC INSTINCT TEMEL İÇOÜDÜ «. MAFTA «Stll (»7M47) ll.00-IMS-lUO-lf.00-21.4S U k S Û U m (33496*7) 11.00-13JO-UJOO-19.00-21.4S (1511174) 11J6-U15-16.45-19.1S-11.45 ÇMStfUH (514»«) Hüt-lUO-IUO-lUO-llJ» M ı » r l K W (573M» 11Ü0-1U0-M.1MU5-11J0 YUKAUOAKİ SEANSUkl FhMİN »AŞIAMA SAATtOİL YÜKSEK TOPUKLAR (5I4244S) 14JN S. H A F T A rOLAĞANÜSTÜn 1 ETKİLEYİCİ, AFFED11MEYİH- ttNFOMIVIN " İÎJ0-ISJ0H.3O-214O 363 51 OO KONKEN PARTİSİ Yıldız Kenter fAüşiik Kenter Petş.-Cuma21.00 C.tesi-Poıar 15.00-18.00 Kuliuı Bokoilığı deslejı ıtegcıceklestırilmfitır Bizinı Tiyairo / Kanıca Tivatrosu'nda W> U 90 Sah 18.30 Bücbner Yön: Zafer Diper B05UIMA Sİnema Tiyatro Gösteri 232 64 26 230 21 «7 \\U\UA itİKLİIİ IİYVIUOSI1 * ISTANBUL DEVLET TİYATROSU AHMBUYUKSALOr! ?515400/254 (ml-21 30,Paıot U 00 19 00 Aziz Nesin ABT DOSTLARINA ÇAGRI *•• Kihûr n »Ml Sa.fteji» «qU kspı.."AIT KÜITÜI M H K E Z İ * ido.b»rio kola olabkmk için - Oaha j»(S, Ma özgw, dakc iıtiket ofabİmelt m.. Töm ilencıb, demokrailor. dmin»3er için ... Hep birtkl» yoraiocoîımı alıtkk »tksttUeıe Wcok oçacsk, yeai bk tiitit nmkezioi ohnJnnno çabosi içMMİeyij- K0CAMU51WW^'<lıı ÖZL£M StHBUSI... Ocnk aymdon itiborM yt«i adı "AKT K M T I I I MERKEZI" i* nnoflo an gûf. svrecek W kan^nyo ba^tıyonıı "İBT KÜLTÜR MERKEZİ KİM 5 0 0 0 t l i n " 17 MtAUK • 27 ARAUK tanhlen anrsındolu K«amustatap(M (evre TTyoiros» saİMusdski«yMİam t«Mgefc solemo oktıriMikto. 'AKA' Oyvımnı aletnek Ehy» berkeu b lanhltr ıçwlelu ıtttdm ?»nywn. M T OOSTLAtl - 1 « İ U I , MEMURUR. GtRÇUft ~ Bu « i " y ı (*«r««iı» y«y«h» -. R4LGIİÇİN S 293 02 20 - 585 52 63 C.tesi - Paıar 15.00 • 18.30 KOCAMUSTAFAPASA CEVRE TIYATROSU'NDA NEYAŞAMAZ Yöneten: Kenan Işık 26-27 Arotık • W. Shakespeare MACBETH Yöneten: ICenan Işılc 2-3 Ocok AK.rA KONStR SALOKU 25(5600/254 Crr.t 19.30 t t o U Oû Saı, Cat, Peı, Ctm 20 30 Ccni 15 00 20 30. P«or 1500 Potrick Süskind i KONTRABAS îYöneten: Metin Belgin i 26 Aralık C.tesi ! • \ Sabahattin Kudret ; Aksal s KAHVEDt i ?EHLIKVAR \ Yön: Turgay Kantürk j 27 Aralık Pazar ( Bakırköy Belediye Trçıtrcrcu $ Yüksel Pazarkaya , KRHAT'INYENI ACIIARI Yöneten: Raik Alnıaçık 22-23-24-25 26-27 Aralık Barbara Scrjottenfelt YEDIKADIN Yöneten: Engin Cezzor 29-30 Aralık 2-3 Ocak Ümit Denizeç UÇAN ŞEMSIYE Yöneten: Turgut Denizer 26-27 Aralık (11.00) 2-3 Ocak (11.00) 251 54 CC-'254 Sal Car Per Curr, 1900 Cral ISOOlîOOPoıot.lSOO DUDUKLUDE MYMAUBAMYA Yöneten: Can Gürzap 22-23-24 Araiık AYRICA BlLET SAT1Ş Vakkoromo Taksim: 2511571 Vakkofoma Suadiye: 360 9090 Galleria Dan.: 559 9560/1104 Yeni Koramörsel ^işli: 248 41 20 (3 Hat) YÜZYÜZE Yön: Çetin İPEKKAYA 25-26-27 Aralık Burak Mikail Uçar , UPAUT CIHAYETI ı Yön: Zekai Müftüoğlu | 29-30 Aralık 2-3 Ocak i ı , Bemard Slade \ ROMANM i KOMEDİ l Yöneten: Suna Akbel i 25-26-27 Aralık i • i Ümit Denizeg \ UÇAN $EM$fYE , Çocuk Oyunu i Yön: Turgut D«nizer > 23 Aralık (17.00) Farhon $«nsey FERHANGİ ŞE PAZAR 15 3018 30 EYLER GÜLE OÜLE GODOT CTESİ 1 5.30-21.OO • İ S T A N B U L B E s - E D I Y E S l 1 =JŞ EHİR TİYATROLARI lUskudar Musohipîocie CelaH Kadıkoy Hüttlun Ttıneı I Sohnesi 1333 03 97} • SaSınesi (349 04 63) loleh BELLON ÖYLE BİR SEVGİ Kİ Tûrkçesi.MuaRa GENEZ Yöneten:Engin GÛRMEN (22-27 Aralık) Lyte KESSLER ÇIKMAZSOKAK ÇOCUKLARI Türkçesi-AJi NEYZİ Yöneten Gencay GÜRÜN (22-27 Aralık) Gaiiosmanposo Sohnesi (578 60 67) Musahipzade Celal FERMANLI DELİ HAZRETLERİ Yöneten • Engin ULUDAG (26-26-27 Aralık) Oyv* GİBİırt: SılıiO.30 - Çarçamfcr.15.00-20.30 P»n - C«mv.2O.ÎO C.t«i:15.00-20.30 Pazan1S.00-18.3B GİŞELER TİYATRO GlŞEURlNlN OIŞINDA VAKKÛRAMA TAKSİM (MERKEZ) VE KADIKÖY HALDUN TANEfl (MERKEZ) GİŞELERİNDE DE BİLETSATILMAKTADIR .C. KUL . istanbul devlet opera ve balesi ATATÛRKKÜLTÛH MERKEZİNDE R. VVagner UÇAN HOLLANDALIromantik opera 3 perde OrtestraŞeîi MICHEL SASSON Sahneye Koyan GIAN-CARLO DEL MONACO Oekor-Kostüm MICHEL SCOH KoroŞefi MARKUS OPPENEIGER / TOMISLAV ŞOPOV Işik AHMETDEFNE/ REINHARDGRÖNER Sanatçılar: Seyit Ahmet YILDIZ • Zehra YILDIZ Attila MANİZADE • Ender ARIMAN Yüksel ÖRSES»SuatARIKAN Meral MANİZADE • Nükhet YALÇIN Hüseyin ÜKOS • Erkan TEZCAN 19ARAUK CUMARTESİ SAAT 21.00 {Utanbufda iik oynmmş) 22 ARAUK SAU SAAT 20.00 (Gala) 2 OCAK CUMARTESİ SAAT 15.30 19 OCAK SAU SAAT 20.00 Biletlertemsilden bir ay önce A.K.M. gişelerinde satışa çıkmaktadır. GişeTel: 251 10 23 - 251 56 00 (7 hat) / 254 P I FINDIKKIRAN T.C. KULTUR BAKAMUĞI istanbu» devlet opera ve balesi ATATÜRK KÛLTÛR MERKEZİ'NDE B Vfagner UÇAN HOLLANDALI Otkestra Şelı MICHEL SASSON a Q A ^tf^AÇEYEVA Sahneye Koyan Oriestra Şefı ELSAD BAGIFIOV GIAN-CARL0D6L MONACO 23 Ar,Uk,20Wd. 19Anlık,21.00l de i , «ralık, 20.00'd. (kunburdt ılk oynanış) M Oçatc 2Q.CW1 d« 22 Aralık, 20.00'd» (Gata) « G.PuccW LA BOHEME opera 4 peıtie OkestfaŞefi iVANANGUELOV S*ney« Koyan YEKTAKARA 26 Anlık, 15 30'dı U Ocak, 20.00de R.Rodgas NEŞELİGÖNLER 19Oc*k,20.M'd( W A.Mozafl FİGARO'NUN DÜĞÜNÜ opera 4 perde OıkesttaŞefi SERDAR YALÇIN Sahneye Koyan GÛRÇILÇEUiaAŞ 2lArakk,20.00'dt 12 Ocak, W.0OtW • COrtf CARMINABURANA oratotyo OetestraŞeftSELMANADA Koro ŞeJt GÖKÇEN KOHAY «Anhk, 20.00de 21 Ocak, 20 00 de OıkestraŞefi SEROAR YALÇIN Sahneye Koyan ALTAN GÛNBAY 30 Anhk, 20 OOdı NABUCCO operalpeıtSe Orkeslra Şelfc IVAN AMGUELOV Sahneye Koyan MAREK ÛRZESINSKI S Ocak, 20 00 de G Rossmı ROSSİNİ'Yİ SEVERMİSİNİ2? müzMı gosten 2 bolûm Mtak YönetmenıAYDIN KARLIBEL Safneye Koyan SÛMERAY ARIMAN 5-8 Aralık, 19.00'd» 8-22-29 Ocak, 1900da • Bttetter lemsilden bir av önce A.KM gışeteıınde sattşaçıkmaktadır GışeTel 2511023-2515600 (7W)/254 YAPI KREDI K Ü L T Ü R MERKEZİ SALI TOPLANT1LARI SANAT VE KÜLTÜR Plastik Sanatlarda Çağdaşlık Sorunsalı" Yöneten: Aykut Köksal Konuşmacılar. Canan Beykal, Vastf Kortun. Beral Madra, Sarkis 22 Aralık 1992 Saat: 1830 Giriş ücretsizdir. Yapı Kredı Kültür Merkezı Sermet Çifter Kûtüphanesi Istıklâl Caddesı-Beyoğlu Tel: 245 20 41 GEIHH.REŞnREYKONSERSftLOHOİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 19.OO Sinema • Tiyatro Gösteri 21 Aralık 1992 Pazar^.-,. ^»c.^. -^ MEHVEŞEMEÇ PiyanoReşitaiı Vryma'da Bosendorfer oJu/untı kazonâıklan sonra honsa ya rfove) edıfen sonufamı; en lyı Roıe! yorumcu%v iealtnk ve SaıdeaUK Orkeıimii es/ıgımfe RovelTn Sol Mo/or Koncettosu'nu mlenditmnitr Uoju pedogag Aforio furrio'nun onerısıy/e londıa ya yerkien tüehves f m « ozdhkle If.azoıt ve Schumonn yorurniörıyia e/estifmenfef/n ovgunınu kaıanıyoı Btlet flymtimn t SO.OOO-4O.QOO-3O.OOO Tl.- 22 Aralık 1992 Salı Saat: 17.OO LEYLA PAMİR Konferans " fıyona da Oekaiani Donemi ve&ınold Sthoenbttg " OMf Serbesftİr 23 Aralık 1992 Çarşamba Saat: 19.OO AYANGİL TÜRK MÜZİĞİ ORKESTRA ve KOROSU Vcnefîıgi her konserde yeni atilımlar ve sfi/ aaynktı ı'cınJe o/ön yonefmen Ruhı Ayongıl wk ılgmt ve gwe( bı< pıogıomlü gelıyor dinleyichrmm bfsısıno Tenor Eroi üros Oılem Afeacı, lafet hkeitoglv. fetbon Baıak m solısi ohıak kaMgı Yahm Jura nm Seyh Go/ıp »simfc «eıinı yorumluyoriof Btlet Uyatlan t 3O.OOO-2O.OOO U.- 24 Aralık 1992 lVt-ji-ınhc Saat: 19.OO CİHAT AŞKIN Kcman Rcsitali 6ew viyoloniilımiı Vitdi, Beelhoren. Muommer Sm Dmak ve De iolk mn eser/«in< ymnıluyoı Kendisme piyanoda Me/uu fnsarı esiıd edıyar. Bttet fiyatimn ı 3O.O0O-2O.OQ0 TL.- Bilet Satıs Yerleri: (RR KOPW 5o!onu 246 53 92 • &KM Komer Gısesı: 25156 00 Büetler hergun «at: 10.00 ile 18.00 otosı yukondobeliıiilen giselerden temin edilebilir. " SalotHimızunbulun fiyat kademelerinde oğıeimen, ogttnti ve emeklıkre". 50 tndırirn yopılıı HER KONSER SONRASINDA TAKSİME OTOBÜS SERVİSİMİZ VARDIR.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle