09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 ARALJK1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 15 ANKARA HAVASICumhupiyet Ankara Bürosu Yorum yok İşıençıkartılanişçiyeyargıyolunuaçan 158sayıh ILOsözleşmesi, Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi. Bu nedenle işçilerin şimşeklerini üstune çeken Cumhurbaşkanı Özal, işverejüenn ise desteğni aldı. Bu veto karan nedenıyleışçi sendikalan Özal'ı, "MESS Genel Başkanı" gibi davranmakla suçlayadursun, Devtet Bakanı Cavit Çağlar, bu konudaaçıklama yapmaktan kaçıyor. Çağlar. Tûrk-Iş Genel Merkezfnı ayaret etüğinde. işçilerin dostu olduklanra vurgularken, bu ziyaret sonrasında ga2etecilerin Cumhurbaşkanı'run vetosu hakkındaki görüşleriyle ilgili sorulan ıçin, "Yorum yok. Buraya başka iş için geldık" diyor. Çağlar'ın yorum yapmaması, iş güvericesi yasa taslağı konusunda Özal ileaynı anlayışa sahip olmasından kaynaklanıyorolmalı. TRT için, Baydur'a eş desteğiGörevden ahnması için hakkında Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'na yazı gönderilen TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem ıle adı Erdem'den sonra bu makam için düşünülen isimler arasında yer alan Anadolu Ajansı Genel Müdürü Ceyhan Baydur arasında Başbakan Demirel'e karşı bir hürmet yanşının olduğu birkaç gün önce size bu sütundan aktanlmıştı. Başbakan Süleyman Demirerin konuk olarak katıldığı "Gecenin Içinden" adlı programda Erdem'in makam otosunun kapısını tutması, Baydur'un ise Başbakan'ın elini "huşu" ıçerisinde öpmesiyle ortaya çıkan bu yanş, TRTde çalışan bir okuyucumuz ile yaptığımız telefon görüşmesi sonrasında ilginç bir boyut kazandı. Okuyucumuzun verdıği bilgiler, çekim sırasında yıllann deneyımli radyo sunucusu Şebnem Savaşçı ile birlikte sunucu masasında oturan, program boyıınca masadaki çıçekleri düzeltip, sağa sola talimat yağdıran ve tüm basın mensuplannın kimlığini bir türlü tespit edemedikleri bayanı tanımamıza yardımcı oldu. Yıllardır TRTde çalışan okuyucumuzun verdiği bilgiye göre, masadaki bayan. kendisi ile ilgili olmayan bir çekimde ve yerde bulunması dikkat çeken AA Genel Müdürü Ceyhan Baydur"un eşi Bengü Baydur'du. Halen TRT Genel Müdürlüğu Eğitim ve Kültür Yayınlan Dairesi'ndeŞube Müdürü olarak çalışan Bengü Baydur, Gecenin İçinden programıyla hıçbir ilgisi olmamasına rağmen Başbakan'ı bu programa davet etmıştı. Program boyunca sadece masadaki çıçekleri düzeltip, su bardaklannın dolu olup olmadığını kontroleden Bengü Hanım. okuyucumuza göre kendisini program yapımcısı olarak tanıtarak eşirun orada bulunmasına gerekçe yaratmaya çalışmıştı. Okuyucumuzla yaptığımız göriişme bir noktaya daha açıkhk getirdi: Uzun süreden beri bu programı sunan ve yıllannı radyoya veren sunucu Şebnem Savaşçı'nın neden program öncesinde kendisini tanıyanlan hayretedüşürecek kadar sınirlendiğine. BJEKTİFE TAK1LANLAR Gözler hep onun üzerinde Orduya demokrasi dersi TBMM'de Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken, eğıtirn ve demokrasi konulanna da dikkat çekildi. MÇP Yozgat Milletvekili Muharrem Şemsek, konuşmasında bunlann önemini vurgularken. şöyle dedi: "- Silahlı Kuvvetlerimizin eğitim, subay ve astsubay yetiştirme programlan yeniden gözden geçirilmek suretiyle eğitimde daha ucuz ve daha tesirli hareket çeşidi olan modeller geliştirilmelidir. Bu arada silahlı kuvvetlenmize mutlaka demokrasi dersi konulmak suretiyle demokrasi konusunda asker ve sivil herkesın müşterek olacağı değerler ortaya çıkartılmahdır." Darbe korkusu sivilleri çeşitli arayışlara ıtiyor. Yaşananlardan ders alınmayınca, demokrasimizi koruyup kollamak da onu okullarda ders konusu yapmakta aranıyor. Ekoloji clili Çevre dostlanmn yayın organı Ağaçkakan'ın son sayısında. çevre modasmın dılimize yansımalanndan örnekler yer alıyor. İşte bırkaçı: "Ekoman: Süperman'e alternatif olarak ortaya çıkmıştır. / Ekomani: Ekolojik bunahma girmezse kendini hîçbir şey üretmeyen birasalak görme hali. Ekoıdipus: Kentsel yaşamın sonucu bir komplekstır. İlkel atalanmıza öykünmeyle kompleks başgösterir. Ekostrofobi: Genellikle resmi ve sanayı çevrelerinde bu hastalığa rastlarur. Yeşillerealerjilerihadsafhadadır.' Ekostrohobi: Her türlü dernek ve kulüpleregirip çıkan insanlann geliştirdiğı bir tür eğlence. / Ekoloroji: Hayır, bu hava durumunun ekolojik hali değil. Yeşillen ilgilendiren kitaplann çıkmasını günü gününe bilebilme, izleyebilme alanı. Bu insanlar arasında yanşa yol açarsa tipık bir meslek hastahğı olan ekoorolojikrnanik depresyon başgösterebilir". İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NA SINAVLA PERSONEL ALINACAKTIR şeklinde yapılan ilanımıza ilave olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. Defterdarhğımız merkez ve ilçe gelir birünlerinin personel ihtiyacını karşılamak üzere 3065 sayılı KDV kanununun geçici 5'inci maddesinin 3'üncü fıkrasının verdiği yetkiye göre sözleşmeli personel çauştınlmak üzere "tlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacak- lar İçin Mecburi Yeterlik ve Yanşma Sınavlan Genel Yönetmeliği" gereğince 26.12.1992 cumartesi günü yaau, bilahare duyurulacak tarihte sözlü ve uygulamah aşaması yapılacak olan sınavla personel aiınacağı hususu daha önce duyurulmuş bulunmaktadır. 1-15.12.1992 tarihleri arasında başvurulan yapılıp sona eren söz konusu sınava basvunıp da sınava kaulmalan uygun görülen adaylardan, sınav tarihi, yeri ve saati bu adaylardan; şoför, hizmetli, bekçi, kaJoriferci ve aşçı olarak başvuruda bulunanlara 23.12.1992 çarşamba günü, veri hazırlama ve kont- rol işletmeni ve daktilograf olarak başvuruda bulunanlara 24.12.1992 perşembe günü; memur olarak başvuruda bulunanlara 25.12.1992cuma günü; adaylann bizzat kendilerine Defterdarlık Personel Mü- dürlüğu'nce verilecek olan "Sınav Giriş Belgesi"nde belirtileceği ve süre yetersizliği nedeniyle Sınav Giriş belgeleri'nin postaya verilmeyip elden teslim edilecegi aynı ilanımızın V. maddesinin (c) fıkrasın- da duyurulmuş bulunmaktadır. Yapılan duzenlemeye göre; 1- SINAV GÜNLERİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ Söz konusu sınav lise mezunlan dışında kalan diğer adaylar için 26 ve 27 Aralık 1992 cumartesi ve pazar günlerinde yapüacaktır. Adaylann kendilerinin Defterdarlık Personel Müdurlüğu'nden ala- caklan Sınav Giriş Belgeleri, Defterdarlık Personel Mudurlüğu'nde olabilecek yığılmayı önlemek üze- re adreslerine postaya verümiş bulunmaktadır. Bununla beraber Sınav Giriş Bejgesi posta yoluyla eline geçmeyecek veya geç gelebilecek adaylar istedikleri takdirde yine geçerli olan ilk ilanımızda belirtilen tarihlerde kendileri, Sınav Giriş Belgelerini Defterdarlık Personel Müdurlüğu'nden alabileceklerdir. Aynca adaylar; hangi gün, saatte ve hangi salonda sınava girebileceğini lstanbul Defterdarlığı ilan panolarına asüacak olan listelerden 23-24-25-26 Aralık 1992 tarihlerinde öğrenmeleri mümkün bulu- nacaktır. Lise mezunlan adaylann sınav günü, saati, yeri ve Sınav Giriş Belgesinin edinme şekli hak- kında daha sonra açıklama yapüacaktır. 2- HATIRLATMA Yazılı smavlar 26-27 Aralık 1992 cumartesi ve pazar günlerinde yapüacaktır. öğleden önceki sınav- lar saat 10.00'da, öğleden sonraki sınavlar ise saat 14.00'de başlayacak olup sınava başlama saatinden bir saat öncesinden adaylann sınav salonuna alınmasına başlanılacaktır. Sınav öncesinde sınav yeri- nin görülmesinde ve sınav salonu kapsamında açüacak listelerde ismini kontrol etmelerinde fayda bu- lunmaktadır. Sınava gjrecek adaylann yanlannda nüfus cüzdanı veya yerine geçecek resmi makamlarca verilmiş bir belge ile birlikte kurşunkalem ve silgi bulundurmalan, kapalı spor salonu ile konferans salonunda sınava girecek adaylann ise yanlannda, üzerinde yazı yazabilecekleri şeküde karton veya yazı alllığı getinneleri gerekmektedir. 3- SINAV DAĞILIM ÇİZELGESİ Yazılı sınava katılmalan uygun görülen adaylann başvunı yaptıklan oğrenim ve unvan gruplan iti- bariyle yazılı sınav günleri ve saatleri ile aday numaralanna göre hangi salonda sınava girecekleri aşa- ğıda belirtümiştir. Sıra Ögrenim ve unvan grubu No (Sınav grubu) Kodu Sınav günü tarihi ve yeri 1 Yüksekokul mezunu memur YM 2 Yüksekokul mezunu veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve daktüograf VY 3 Yoksekokul mezunu teknisyen YT 27 Aralık 1992 Pazar Saat: 10.00 Abdi lpekçi Kapalı Spor Salonu Zeytinburnu/ lstanbul 4 Lise mezunu memur LM 3 Lise mezunu veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve daktilograf VL 6 Lise mezunu teknisyen LT 7 Lise mezunu şoför LŞ Ocak 1993 tarihine ertelenmiş olup sonra duyurulacaktır. 8 Ortaokul mezunu şoför OŞ 9 Ortaokul mezunu hizmeüi-bekçi OY 10 Ortaokul mezunu kaloriferci OK 11 Ortaokul mezunu aşçı OA 27 Aralık 1992 Pazar Saat: 14.00 lstanbul Üniversitesi Beyazıt/lstanbul 12 tlkokul mezunu hizmetli-bekçi İY 13 tlkokul mezunu kaloriferci İK 14 tlkokul mezunu aşçı tA 26 Aralık 1992 cumartesi saat: 10.00 Abdi tpekçi Kapalı Spor Salonu Zeytinburnu lstanbul Ç.A. ve l.K.nun tamamı ve l.Y.'nin 1-4680 aday no arası) I.Y.'nin aday no 4681 ve sonrası lstanbul Üniversitesi Beyazıt/lstanbul ERDİNÇA. Acele anneni ara, çok kötü durumda! Almanya'dan ailen T.C. KARTAL 1. İCRA DAİRESİ Dosya No: 1992/2552 DAVET KÂĞIDI 1- Alacaklımn adı, soyadı: İs- mail Akdemir vek. Av. Vefa Bostan 2- Borçlunun adı, soyadı: Is- mail Pürçaycı, Büyükturyolu Te- pe Apt. No: 13/7 Küçükyalı. 3- Haczin yapüdığı gün ve sa- at: 06.11.1992-12.11.1992 Icra ve lflas Kanunu'nun 102. maddesine tevfikan yapılan ha- ciz sırasında hazır bulunmadığı- nızdan işbu kâğıdın tebliğ tarihinden itibaren adı geçen ka- nunun 103. maddesi gereğince 18 gün içinde haciz tutanağını tet- kik ve bir diyeceğiniz varsa bil- dirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur. Basın: 14102 HAYVANLAR VE HAYVANLAR İSMAİL GÜLGEÇ » <TOH TAKÂAkll kartâ tuLls: KİM KİME DUM DUMA BEHlç AK AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES HAVA, SUtMSefKcHtÜH KAKA O&üfrlP Ç£. -t>e[XI^ GuLGeç'E. ARA&KYLA YoiA D&JUK MıZ Mfc? ADAr KARPA KARAR YOL frn* fıKAYer e(?ivof?U2 MUZM.N B $KKtet!**fi* U R K M Çr'N (lopiA/Ti.) KiÇK'ÇA o KADAR PAM V6RİP BU MAP TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARJKAN 21 Arabk İLK UZUN Ç/ZGI FILM.. 133?'P£ BUGÜN, SESLİ VB REHKLİ İLK UZUN MET- RAJU ÇJZ6İ FILMİU 6ALASI YAPlLCH. AME&KAU ÇZGİ FİIM YAPIMOSI WALTPtSHBY, PAHA ÖNCE S-i DAKIKALIK KlSA PİLMLERİYU UNLENMİŞTİ- BU K£2 KONU OLASAK 'PAUIUK PRENSES VE YEOİ CUCE"MASAUNI ALMIÇ, 1334'TE FİLMİN K/ŞfUKLE/Ü Y£ KONUSU ÜZEÜıNOE ÇAUÇlLAM- YA BAŞLANMtÇri. ÇAUÇMALAR İLEHLB!>İKÇ£ GBREKÜ YENİ TEKMKLE.H DE BUSIA ÜOÇUTOLA- RAK 6EUÇTİR1UYOÜ0U. OÜNE6IN, MULTIPLAHE KA- MERA İLK KEZ BU FILMDE KULLAMLDI VE &ÖgLn_ TÜLEPE DERINÜK KAZAHDMOI.. 1337 NOELİNE YETtŞTıglLEN "PAMUK PRENSES VE YECM CÛCE* FHMİ, EJtTESİ VIL, >HP/MCt£tNA OSCAH ARMA&AMI KA2ANOIRACAICTIIİ BAFRA 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1992/29 Davacı: Şükriye Ak. Ahmet kızı, Hasırh köyü Bafra. Vekili: Av. tbrahim Erdemgür Bafra. Davalı: Hasan Ak. Hamit oğ- lu, Hasırh köyü Bafra. Dava: Tapu iptali. Taraflar arasındaki tapu iptali davasının yapılan duruşmasında; Davalı Hasan Ak'ın tebligata yarar açık adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından adı- na ilanen tebligat yapümasına karar verilmiştir. Adı gecenin duruşmanın bıra- kıldığı 9.2.1993 tarihinde mahke- mede hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi için davetiye yerine geçmek üze- re ilan olunur. Basın: 52277 YOM ÇİZIMJRİ JOK»'DI ALMAYI UNUTMAYINI ROCK'IN BABASI ERKİN KORAY TJGT7R DITRAK avukatonı istiyor!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle