13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 ARALIK 1992 PAZARTESİ EKONOMI TUKETICI Alışveriş tuzaklannayemolmayın» htiyaçlarınçok.paranıniseazolmasıhepimizi alışveriş M sanatmda ustalaşmaya zorluyor. Ancak ne kadar usta M olursak olalım, her alışveriş sonrası mutlaka gereksiz bir m mala da para harcadığımızıfark ederiz. Kendinize suç Jjpulmayın, alışverişlerinizin hüsranla bitmesinin sorumlusu sadece iradesizliğiniz değil. Biz nasıl alışveriş sanatmda ustalaşıyorsak .fırmalar da satma sanatmda ustalaşıyor. Mağazalar, vitrinlerinden, kasaların konulduğu yerlere kadar tüm dekorasyonuyla sizin 'almarna' kararlılığınıza savaş açmış durumda. MmrkmtUrt • Ödeme kasalannın yakınına yçrlcştinlen sakız. sigara, çikolata. bisküvi gıbi ürünlcr sizc değılsc bilc çocuklannıza 'al beni" derler. Fiyatlannın ucuzluğu da kafaruzda tehlike çanlanmn çalmasını önler. • Fazla satış yapan mallar göz hizasındaki raflara ycrlcştinlerek dıkkatiniz çckilmcyeçalışılır. Birbirine yakın gıda maddelerinin yan yana konulması ıse biri dcğilsc öbürunü almanızı sağlamak içindir. • Çok saiılan mallar, markelin dip larafındaki raflara konulduğu içın alışvenşıniz sırasında bülün reyonlan dolaşmak zorunda kalırsınız. • Şarküteri bölümleri diğer rcyonlara görc daha fazla ışıklnndınldıeı için yiyecekleri olduklanndan daha taze ve diri görürsünüz. Aynı ışık oyunu et rcyonlannda da kırmızı ampullcrlc yapılır. • Promosyonu yapılan ürünlcr. marketin en harcketli ycrinc. dikkat çckccek şekilde ycrlcştirildikleri ıçin ilgisiz kalamavabilirsıniz. Glylm mtağm*»Uuru • Açık rcnktcn koyu renge, kısadan uzuna doğru dizilen kıyafctlcr. birbirlcriylc rcnk uyumlan vc takım varyasyonlan sağlanarak sizi bir ycrinc daha çok cşya almayalcşvikeder. • Erkek rcyonlannda Hele bir de ön hazırlığınızı yapmadan evden çıktıysanız, eliniz kolunuzpaketlerle dolu olarak dönmekten kurtulamazsınız. O halde mağazalardaki alışveriş tuzaklanna yem olmamanın inceliklerini öğrenmeniz gerekiyor. Oğrenmeye, alışveriş öncesihazırhklardan başlamaktayarar var. Evden çıkmadan önce bir alışveriş listesi hazırlamahsımz. Almayı düşündüğiinüz malgiysi ise alışveriş gününden önce bir iki vitrine bakarak model vefıyatlar hakkındafikir edinmeniz iyi olur. Gıda maddesialmaya çıkıyorsanız karnınızın tok olmasına dikkat edin. Mağazalardaki tuzakları ise size biz anlatacağız: : giysilerin vanına uygun renkte gömlek, kravat; bayan reyonlannda ıse eşarp ve takı gibi aksesuarlann konulması veya güleryüzlü tezgâhtar tarafından ısrarla tavsiye edilmesi tuzak değil de nedir? • Çocuk rcyonlannda ön saflarda sergilenen, güncel kahramanlannoyuncaklan, süslü ve yazılı giysiler sizi en zayıf tarafınızdan vurmayı amaçlar. Züccuciye mağttsaları: • Yeni tanıtımı yapılan ya da özel üretilen eşyalann, parlak kumaşlar üzerinde ve spot ışıklan altında sergilenmesi boşuna değil. • Kasanın yanı. göz hizasındaki raflar vc rnağazaya girişte tam karşıya gelen reyonlar sizin için en tehlıkelı olanlan. Ayahlutbt muğaxalartt • En güzel çanıa ve ayakkabılann sergılendıği vitnnlerdüşmanınızın öncü koludur. Hemen hemen her mağazada ucuza satılan seri sonu mallar bulunduğu ıçin belki hiç düşünmediğiniz bir zamanda da mağaza kapısından giriverirsiniz. • Modarun cazibesine kapıldıysanız kalitc ve kullanışlılık kıstaslannı bir kenara atabılirsiniz. Çofc katlı mağaasatar • Giriş katlanna ayak üstü alışveriş edilebilen. tuhafiye, triko. parfümeri, bujiteri gibi reyonlar konularak mağazalara davet edilirsiniz. • Kasa bölümü üst katlardan birine yerleştirildıği ıçin ödeme yaparken bütün mağazayı dolaşmak ve iradenizi sınamak zorunda kalabilirsiniz. • Reyonlann katlara yerlcştirilme sırası da incelikli bir hesap sonucudur. Çocuk, ayakkabı ve giyim reyonlan alt katlara konularak üşengeçliğinizgiderilir. Sepet sepethediye Ycni yıldayakınlanmızı scvindirecek hediyeleri scçmekte zorlanmayız, ancak zevklerini : bilmedjğimiz, mutlaka da hedıycvermeyi düşûndûğümüz kişıler için nealabiliriz?Eğer ccbinizde paranız bolsa kara kara düşünmcnize hiçgcrck yok. Bellı başlı mağaza veya pasıahanelerin standart hcdiyc scpetlerinden birini scçebilirsiniz. Vakkoroma'da hazırlatacağınız hediye sepetlerinin içine gömlek, cüzdan, kemer, anahtarhk. svvatch saat, içki, mum. parfüm, kravat ve eşarp konuluyor. Hediyenizin sadece sepet fıyatı 165 ilc 335 bin lira arasmdadcğışirken. içindekilere 500 bin lıra ile 2 milyon lira arasında bir ödeme yapmanız gerekiyor. The Marmara Oteli'nin en ucuz sepeti 495 bin olup. içine viskı ve 750 gram madlen çikolata konularak ağzı süslerle kapatılıyor. En pahalısııseToskaadı verilenve l milyon990 bin lırava satılan içv hedıy,c dolu kjlıtlı sandık. Sandıkda viski. madlen, special çikolatalı lokum. bddem, alkollü çikolata, \ ılbaşı çanı. masa örtüsü. gemici feneri. ıthal ipek kravat, parfüm bulunuyor. Dıvan Pastanesi'nin hediye sepetleri. 500 bin ile l.5milyon lira arasında degişiyor. Desenli kutulara. hasır ve pirinç sepetlere cerez. şokola, viski, madlen. şokolalı krep. bisküvi. cin. lokum, badem ve naneli krokan konuluyor. Beymen Mağazası'run bu yılki kreasyonu. fiyatı 1-3 milyon lira arasında değişen inegöl sandıklan. Sandıklann ıçinc gömlek, havan. ithal kravat, şamdan. eşarp, kaşkol. hamam lası, bardak. tabak, kumaş kuponlan konuluyor. NE,NEREDE,KAÇA? • ÇİKOLATA - Yeni yıl hazırlıklannın başladığı bugünlerde se\dıklennızı nasıl se\indireceğınızi kara kara düşünmeye başla- ma\ın. Acı kahvenin kırk yıl hatın olduğunu sövleyen ata- lanmız. çikolata için sanınm söyleyecek bir şey bırakmamışlar. Gerçi söyleseler bile bugün çikolata dıye satılan bütün ürünleri kapsayacak bir laf bulamazlardı. Çünkü son bir kaç yıldır çikola- tanın tahtına kendisinin habcri bile olmadan kokolin oturdu. Çi- kolata ile kakaolu ürünler (kokolin) arasında kalite. lezzet ve fı- yat bakımından önemli farklar bulunuyor. Ancak renk. şekil, ambalaj bakımından fark aramayın. En önemli aynm. çikolata- da hammadesi çok pahalı olan kakao yağının, kokolınde ise özel hazırlanmış nebati yağlann kullanılması. Bu sayede kokolin kali- te vc lezzet olarak çikolatadan daha farklı. fıyat olarak da daha ucuz. Çikolatalar 700 lira ile 71 bin lıra arasında degişiyor. SİKÂYFT KUTUSU ESİN SUNGUR Gelini yolda bırakan tekerlek Mmerkesin hayatmda unutamadığıgünler vardır. Evliliğe ilk advmn aıûdığı düğüngünüde bunlardan biri. Neyazık ki avukat Iştk tşg&tlen "m kızı ıçin aynı zamanda en slkıntıh günlerden bin oldu. Bunun nedenidegelın arabasınm tekerleğinin tam nikah memurluğuna giderken ayrı telden çalmaya başlaması vegelinle damatm arabadan uğrayıp, ellerinde kriko tamiregirişmek zorunda kalmaları. Tamir etmek yine de o kadar sıkmtılı değil, ama dahayeni bakımdan çıkan otomobilin bijon cıvaıalanmn gevşek bırakıldığını görmek ve nasılbir rehlikeyle karşılaştıklartnı anlamak o heyecan anında şokyaratma: da neyapar? Işık Bev için bardağı taşıran son damia da buşok olmuş zaten. İslerseni: mektubunu birlikteokuvalım: Geçen yıl Çanakkale Tofaş bayiinden bir Tempra aldım. Bayinin bakım servısi olmadığı için bana, İstanbul'daki Gürsoy AŞ'yı tavsiye etti. Haziran ayında otomobılimın ilk bakımını yaptırdıktan sonra lastikte serçe parmak kalınlığında bir oyuk oluştu. Servistekiler kötü kullanımdan kaynaklandığını söylediler. Temmuz ayında kızımın nikâhı için arabayı tekrar bakıma aldırdım. Bu sefer önden garip sesler geldi, geri götürdüm. Sahncaklannın anzab olduğu anlaşıldı. Ertesı gün damatla gelini alıp tam nikâh memurluğuna giderken bu kez sağ tekerlekten garip sesler geldi. İnip lastiğj sökmeye çalışırken, bijon cıvatalannın elle bile çıkanlabıldığını gördüm. Bu kadan artık fazla geldi. 9 / ş ık Bey kâğıda kaleme sanlıp Gürsoy AŞ'nin sahibi Ergün Gürsoy'a mektup yazmış. Ağustos ayında postaladığı mektubuna aralık ayı olduğu halde yanıt alamayınca da benı aradı. Gürsoy AŞ'nin servis yetkilisi İskenderTeke, Işık Bey'in şikâyetlerinden haberdar olduİdannı belirterek, sorunun oyulan lastıkleri değiştirmeyi kabul etmemelerinden kaynaklandığını önesürdü. Lastık veakünün otomobilin garantısı içine girmediğini hatırlatan Teke, okuy ucumuza da durumu anlatıp lastiği kendi fırmasına götürmesini istediklerini. ancak olumsuz tepkı aldıklannı söyledi. Diğer anzalar için de" Burada bir sürü insan çalışıyor. Bakım sırasında da birçok kışi otomobille ilgileniyor. Bu tür ufak tefek hatalar olur' mazeretini öne sürdü. Işık Bey ıse ısrarlı davranmadığını söyledi. Bu kezTofaş'ı aradım. Cengiz Bey, servisle görüştüklerini, okuyucumuza ait bakım kartlannın incelenmesinden sonra, birtakım hatalann olduğunun ortaya çıktığmı belirterek, 'Ancak hatanın tamamen serviste olduğunu söylemek zor. Üstehk Gürsoy AŞ İstanbul'un en takdir edilen, gözde servıslerinden biri. Çoğu müştenmizden bu servisle ilgili hep olumlu tepkı aldık. İlk kez böyle bir şikâyetle karşılaştık" dedı. Benım veTofaş'mdevrcye girmesinden sonra Gürsoy AŞ'nin 4 aydır ilgılenmedıği Işık Bey'e Ergün Gürsoy'dan mektup geldi. Okuyucumuzu 'Hiç olmazsa ilgı gördüğü" için sevindiren mektupta, bakımdan hemen sonra anzalı olduğu anlaşılan ön salıncaklar ile gevşek bırakılan bijon cıvatalan için serviselemanlanntn ikazedildiği ve lastiklerin otomobilin garantisi ıçinde sayılmadığı belirtiliyordu. Sütte tortu, peynirde kurt olursa 22 ayhk oğlum günde 600-700 gram süt içiyor. Ben daha sağlıklı olduğuna inandığım ıçin Pınar'ın uzun ömürlü sütlerini tercih ediyorum. Ağustos ayının ortalannda bakkahmızdan iki adet yanm kiloluk süt aldım. Sabah sütü içen oğlum akşama kadar bir yandan kustu, bir yandan da tuvalete taşındı. Kutunundibinebaktıgımda kötü kokulubir tortuyla karşılaştım. İkinci kutuda da aynı tortuyu bulunca bakkala geri götürdüm. Bütün kohde aynı tortu çıkınca Pınar'a mektup yazdım. Dağıücı ile konuşan bakkala da süt bekledigi için tortulanmış, biraz sallansa hiçbir şeyi kalmaz yanıtı verilmiş. Ekim ayında aldığım Pınar tost kaşar peyninnden kurt çıktı. Paketle beraber kurdu bakkala gen verdim. O da dağıtıcıya göstermiş. Pınardan aldığı cevapda 'Havası alınmış, buzdolabında tutulan poşetten kurt çıkmaz' olmuş. Dut agacından kurt toplayacak halim yok ya? Pınar Süt'e mektup yazdım. Hâlâ yanıt yok. 9 9•^_4k mektup Ankara'dan Dr. ÜUter W Koçuh'a. ikincisi İstanbul'dan m tlhnn TurnU'ya ait. Süt gibi m çocuklanmızınençoktüketügibir m besinde hassas olmak gerektiğini -^^- hepimız biliyoruz. Bu açıdan her iki mektup da beni çok ilgilendirdi. Pınar'ı aradım. Müşten temsilcisı Şule Akça Harum her iki mektubun da bir örneğjni isteyip, durumu araştıracağını söyledi. Gerçekten de kısa sürede konuyla ilgili bilgileri aldım. Ancak bu bilgiler. geniş bir tüketici kitlesi olan Pınar konusunda çok da ıç açıcı değil. Binncisi sütün de. pey nirin de neden bozulduğu kesin olarak belli değil, ikincisi her iki okuyucumuzun da mektuplannın zamanında yanıllanmamasının gerekçesı, Pınar gibi büyük bir fırmaya yakışmıyor. Şule Hanım'ın tahminine göre sütler taşmma sırasında şiddetli bir darbeye maruz kalmış, peynirlerisesıcakta bırakılmış. Mektuplann yanıtlanmamasının nedeni ıseçeşitli. Anladığım kadanyla nedenlenn başında şıkayetlerin, Şule Hanım'ın izneçıktığı tarihe rastlaması geliyor. Diğer nedenler ise Ankara'da, tam da yazaylannda Pınar'ın BölgeMüdürlüğü'ndebirkısımelemanın değiştirilmesi. İstanbulda ise. kendisi farkında olmadan(!) İlhan Bey'in Avrupa'ya gitmiş olması. Sonuçta her iki okuyucumuz da Pınar tesislerinı gezmeyedavet edilip, sorunla karşılaştıklan ürünler değişünldi. Başvurulannızı Cumhuriyet Gazetesi ŞİKÂYET KUTUSU Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu-İST adresine veya 512 05 05 'e bektiyoruz. ŞIRKET ŞIRKET BORSA ANALIZI AkalTttaU Ataa Mnpttz Ctrmod BtplpHı Köyta? LiteKadıte UensucatSanlral OkanTeteH PUyteı S*a SânnezRlamnt 54aş Yjnsa ORTALAMA ittuı m 1350 12500 5500 3400 3200 1350 26 000 750 625 600 2100 9 000 700 1400 BjJJ M J * 1 160 323 174 22) 151 113 839 029 018 133 -164 161 069 091 168 fflta. 0*41 147 907 509 (989) (273) 59 346 101 0 (447) (1958) 609 (74) ı131' 1MI F/lta 2181 1178 1081 2305 7525 740 178467 1477 1588 I K F/lta 356 577 874 531 1471 4356 . 480 988 503 - 596 587 m<HKItai 680 1153 542 -669 -6116 357 3736 113 092 4-2 -280 975 483 1102 '4C l*J*V tam ı 8780 5502 11618 209582 '78.44 5753 Z3941 15773 2799 46151 -•"2042 6727 24370 704 95 6653 F«M M i % 199 347 436 0.00 ODO 370 077 953 000 000 000 620 000 OOO 353 FJanka, Sıgorta, Leasing Att»nk Demırftank Emek Sıgorta Esöar*TA.$ Fınansoa* Globa YatOt tosaiFın Kır Netbar*,Mattanlc! TamSıgprta TeksUbank TûMank TOışbank T Ga'antıBank TKalkımaB TSK.B T ls8 (B) T tsB (Ci itıtc m3350 1200 1450 1000 1150 900 1200 700 5000 950 2700 1450 1950 1200 1050 6300 1000 mı 123 129 102 089 109 067 056 063. 140 082 193 073 114 237 083 005 000 Mç-11 895 151 50 99 574 0 279 31 1214 122 350 527 411 168 253 16453 0 1H1 F/lta 374 795 - 2891 1015 375 430 2246 412 776 771 275 474 714 415 1K flta 40' 408 2615 651 228 217 2H 1501 324 456 875 1.95 167 1600 147 RjlT HSMa 351 706 2456 827 353 096 '187 338 572 714 247' 415 607 367 032 232 mm tam 577 21 '22904 4285 84497 84476 023 43746 12999 31515 95123 164959 77427 85333 51110 97917 113765 113765 Tmtti MrM% 776 1* 11 134 8'2 1953 000 1940 000 1036 964 &64 2483 1560 6042 '47C '175 3233 ' Kimya, petnH ûrûnleri 1I1LB Rpt H|X.' Pıjk. 1N1 1H2 m M I f/IMı F Itnı HltMa M t l&Attnyunus UannnsMtYun. UarmnsMarOl tetTunzm F*trakenlTuriOT GRTALAMA 1Uİ» m1550 925 950 2200 875 mı MJ* 052 058 049 101 066 082 taHI (276) (79) 74 m270 1H1 F/lta 1277 324 1311 I K F/lta 163 1450 336 739 545 635 Fmt' 3325 -30 63 746 628 229 960 tam 2545 1290 3259 67924 15235 21960 tMtt NrUl OOO 000 696 0.00 1457 261 j VakıfFn löra 1 VakıfYatOr ORTALAMA •100 1050 054 0B8 058 071 306 170 464 425 647 226 407 328 507 490 349 '03 12228 643 100 20' U7624 306 1322.20 1923 1109 2857 lalırım Holdıng HartoHokjınç. OraHoUng EaaotasıYaL EnkaHoUng HoçHoUng IcçYatnm KedyaHoHmg letHoMmg SaıMHtMng i>a«*rt*W. HRTALAMA 1111B m7800 1700 4750 5903 8300 16500 5290 525 450 1600 mı MJ* 159 082 174 304 417 501 383 043 025 123 312 taf-ti 303 223 217 570 495 901 68 3 93 80 1M1 F/lta 2572 '52 2188 1035 1676 1831 76 7C 18209 482 1997 '894 İ K F/lta 1343 700 00 705 1007 1367 1172 5975 398 2238 14 04 R l * 1 Hilltai 2155 427 2188 1026 1638 1823 6581 5962 470 17JJ7 1752 btafal 1928 22965 327 4131 1160 1216 10611 13320 3199 11350 1248 lastıi hrM% 2.02 1218 351 847 344 303 120 000 1489 357 333 AdanaÇımen |AI AdanaOenıC} AlyonCi"ientD Akcıme-ıto AslanCımento î r t u C t r e * inataleCmento Cmertas Cmsa <onyaOento MardmCme* YgdeCımeito UnyeCımen» ORTALAMA 1L1Ut FW 6100 '150 120000 5400 5200 1250 5500 '4500 8.1» 74000 -1000 190X00 6800 FifJ./ MJ* 1 113 406 3033 151 135 089 349 250 135 465 147 328 234 141 hjta. 18*41 685 68 1162 556 488 190 12 821 668 5092 '209 3450 466 1W Ftta 890 1699 18331 969 1066 660 47742 1767 1212 1453 910 5507 1458 1748 I K F/lta 350 668 316901 734 1'96 510 3963 553 616 719 471 600 642 840 FİJK ttttuu 756 1443 4784 653 411 499 12550 670 479 1095 634 1722 '033 •001 ıjjvç. i&m 7882 7882 65389 10288 162'5 6400 6121 7586 6427 8680 6939 22611 8071 3601 ÎMtt HrW% t 849 445 064 556 415 1315 015 287 395 35' 942 164 559 370 EcacıUac Geotaş izocam Msrshal! PeKım PetrolOfcı Pimas TurcasPelrol Tûpraş Metal isleme ( N t 1700 1750 9400 5250 400 1500 1750 3650 2850 1050 1I1U2 m 068 439 1.81 020 157 118 118 C89 069 076 386 156 704 406 (128) 550 (282ı 205 416 53 958 2077 1124 1335 1295 636 1777 6.85 1973 940 556 12-14 4.61 453 921 772 '784 3-0 1047 878 341 1046 754 131 423 691 1348 514 286 415 W30 9329 6677 9936 7976 16354 86132 2726 17536 16274 15187 845 713 426 380 300 '251 GOC 402 682 113 662 ım I K F/lta f/lta Burcel* CelıkHalat EreğiıDC FenısAlûmKi bTODem Cd Meiaş fstak Sarkuysai ORTALAMA 3200 1600 2.750 3.950 350 325 500 9300 PM Bacmt BıriıkTütün £ge Bractlık ErcıyasBıraal* GuneyBıractt KentOda Mare! PıtarB PınarSu PmarSüt Pınar Un TTuborç ORTALAMA 1112JJ m9000 1300 34000 24000 9900 8000 1250 850 750 1000 800 5000 FtyJj M J * 249 069 1081 972 494 542 077 058 037 105 054 164 A 74 rlf M. Uaat41 1074 60 1005 868 625 382 198 86 (27) 95 (23) 135 1M1 F'Ita 838 2151 3353 2765 1584 2093 1135 987 2099 . 3717 I K F/lta 404 4795 1740 1651 1224 7488 3134 1633 2152 323 1402 16 P mtmtkm 449 856 3025 2173 1027 1523 436 716 124 353 690 1 C72 '-fi1 13431 30439 7643 10479 21168 19344 2058 5838 36276 5741 76ffi 5262 2"' 'û ÎMBI M H 056 327 184 18B 404 313 444 000 000 487 aoo000 ' 96 073 98147 588 128.91 Gubre, tarım ilacları » M Bagtes EgeGübre GübreFabnfcalan tertaş ' KonjmaTanm OFTALAMA 1 1 1 1 * Fmt 1 '00 625 750 1000 875 mı MJ* 1 066 042 056 081 037 060 PIJH. iızatfi 224 11671 35 110 292 ım F/lta 492 2138 911 300 642 I K F/Ital 418 5.91 179 532 F*t Mlba 353 409 377 474 110 320 ümııııı^iM tam 5951 '2068 22599 25148 26333 24123 üüMiiia^iM NMI HM\ 1364 000 0.00 933 8.46 932 Orman urunlerı 8*1 DuranOisel Kartoftsan Kav KetebekMobılya Olmuksa TîreKuSan TopraKKagıt ORTALAMA 1I1U2 m 1900 1050 2.050 2550 1350 1750 7500 m MJ* II 072 056 117 113 075 070 32B 132 ftltt. m* 49 204 19 415 59 (211 128 1N1 F'Ita 3841 10.06 10819 6.14 2196 5865 2652 I K Flta 529 397 699 400 2567 115' m> 1 taHta 490 383 521 109 477 192 1629 7 42 •*rç/ bm 13554 2805 16557 18679 9168 6311 9352 5552 T « M M hrw\ •68 976 304 956 296 000 '33 327 Aygaı CıiurüvaEleKtrt KepezBektnk OflTALAMA m 6600 7700 1850 FijJj M J * 281 193 194 276 um* 445 673 139 1H1 F/lta 1482 1144 2765 1316 İ K F'Ita 991 549 461 630 fifll Hlta 650 1028 606 818 M f / 15458 13048 23472 \ 5527 fMH MMf 455 714 1.71 5.77 Otomotiv ve yan sanayii [lehtronik W «anaEletMetı iselsan ieMefcn* *«Mas •Semens XvALAM>. U.RJI m1550 4300 8200 15250 3200 1900 W750 BfJJ M J * 1 039 135 328 542 087 136 274 248 F*|U. mv 247 303 926 1274 398 236 393 1H1 F/lta 627 1421 8.85 1197 805 805 2734 11Ü3 I K Flta 959 838 521 932 625 878 H0< Hilltai 172 895 615 918 470 469 948 695 T*JK/ tam 4393 22055 14960 47135 26221 324 X 10133 _ 86JB lattd HM\ 000 5Ü1 762 340 645 987 233 596 Cam, Sepamık AnadouCam SenızlıCam Gorbonlsl KutahyaPofselen TıakyaCar T SıseCam UsakSeamık OR T ALAMA 1I.I2J2 m 1550 675 2000 26000 '•500 925 1500 FirJ- Mh| t 079 053 109 238 096 079 080 C91 Pıjb. DM1 1 (4291 179 14' 52 6' '56 1N1 Ftlta 331150 1120 18462 2878 1519 963 2286 I K Flta 465 381 ıfl-1 1296 773 953 R|>1 tuıltm 563 1638 419 56' 564 1341 245 720 iantt 14987 21534 52887 13122 9005 1898 17851 6810 tati MM% 000 000 726 038 311 6J)1 667 391 Dayanıklı tûketim malıemeleri 1112JJ PÎJ.I- « I t E-sa Doktas DtasDogan EgeEndustTi Gcod-Year banboiMo'P Korasa Jtosa:- 'araan Tofaş TOtom.Fab Tofaş ObTıc ORTALAMA 1I.12J2 m 3600 5400 11000 1650 8500 1150 2150 12000 550 10250 71000 M J * 098 255 349 102 342 086 087 323 -073 503 1474 370 rtıu. hn*<1 79 460 67 '63 639 289 487 852 |587) 245 1546 1111 Flta 4534 1175 16350 1010 1330 398 441 1409 4152 4593 2426 I K F'Ita 1502 1075 842 6.47 1018 1223 630 759 148 1 2565 1328 Fiflt' taMtta 586 652 2029 439 558 159 172 147 •16.09 1087 4089 968 tam '2988 7175 11538 8561 21951 5462 9159 8978 •65456 11401 61494 39'5 TMtttt 167 642 045 873 '96 2213 1070 447 000 169 107 249 Oıger hızmetler *** AlarksSaiayı GiMA Hûrrıyet ntema MıgTO Sabah Yavmctk 1111e m 4300 4200 1300 3600 36000 2300 njjj MJ* b 113 189 110 152 805 147 Pifto. m* 766 101 334 192 551 142 1H1 F/lta 561 4167 688 1878 6535 1619 İ K F/lta 8.05 443 3883 213S 839 Fmt. 146 431 459 1'92 2034 1017 !*JR/ tam 27988 2-3622 15950 16041 26038 8623 ttall 930 1.07 5.33 178 104 511 T HavaYol!ar,(2) 500 042 (203) -745 '2481 aooORTALAMA IMKBortalamas 075 nm 134 3079 1M1 9.79 1924 IK 742 28527 m> Hlta 593 18608 tam 27793 1/9 5J0 1N1 IK m T»hrf F/lta F/lta Hintai tam Insaat malzemeleri f) 199J ııtı {• K ortmt 9 uı lık kârtartn vU sommatnnıorımtkı \ansrtthna&ı\fahe*apiaımttftır 2> Bu tfuretı ta±ı\an fîrmaltırM F kıraniarıi%e6üihk kâr rakamlan kulkmtiaruk ht-Mphnnujftr Fnat Sukıtakım Pazardeğennm 19VI \üı loptam nakıtukımtna ıneıkar + ftıutm lazmmanharşûığt + amorıtsmangtden) buiunmatntahesapfanmifftr Tahtffiur Eshank S^rnuı\f Pt\ astLsı Böfüm Başkanhçt taraUruian hn:ıriıuvni}iır m* jjt.-eTakı- Tesan DFTALAMA ıtiıe m 400 1050 mı M J * t •096 227 192 talh 1N1 •0*41 FJlta (348) 1 K Flta Hltltai 291 •369 } tam 179413 29661 36426 IMMİ 000 000 000 PEGProfilO Sııt*'(2| Vestel ORTALAMA 6500 '200 7000 900 2% 086 368 064 193 667 173 231 147 975 692 3027 613 917 590 872 2915 379 592 627 177 2021 375 505 14865 22221 000 18750 8753 796 777 151 1149 803 atte mı Fnh ım I K Ffrt M.I* lızaHi F/lta Fltai Dogusan T DamrDökûr OPTALAMA 525 8500 036 402 168 122 549 429 1547 1512 1395 999 1002 158 1032 983 11545 1639 14191 471 3789 481 ESBANK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle