19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 ARALIK1992 PAZARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER Yeni DerneklerYasasıve anayasaengeli Ana>asa, kısıtlama>a yonelık fıkralannda. yapılabılecek kısıtlamanın sınırlannı gostermıştır. Bu konulardakı ozgür- lükçü tutumun anayasaya aykınlığı söz konusu olamaz. ERAYKAREVCA Yargıç, Kamu Yönetimi Uzmanı D YP \e SHP koahs>on hukumetı programın- da 12 Eylul hukuku kalıntılannı aşma he- defı oncelıklı sırada yer almaktadır Buamaçla haarlanan demokratıkleşme paketın- de, bazı yasalann tumden değıştınl- mesı yoluna gıdılırken, baalannda soz konusu yasa ıçınde ıyıleştırmeler ya- pılmakla yetınıleceğı anlaşılmaktadır 2908 sayılı Dernekler Yasası da ıkıncı grup ıçınde bulunmaktadır 2908 sayılı yasanın tumune sınen ve tepkıcı karaktennden kaynaklanan, yasaklayıcı. sınırlayıcı dolayısıyla der- nek hakkının kullanılmasına olanak tanımaktan ote, engellemeye donuk yaklaşımının. bu yasa ıçensınde kalı- narak tersme çevnlmesı haylı zor ola- caktır Yapılacak duzenlemenın İsa'- ya da Musa'ya da yaranamayacağını baştan soylemek kâhınlık olmayacak- ür Yasanın tümden değışmesı yenne, yapılacak lyıleştırmelerle hakkın kul- İanımının kolaylaştınlması goruşunün gerekçesını, anayasa engehnın olus- turduğu gorulmektedır Anayasanın 33 maddesının, top- lam sekız paragrafından ılkı dışındakı yedısının. demek hakkının kullanımı- na geünlebılecek sırurlama ve yasakla- n duzenlemesı karşısında. bu goruş yadsınamaz gorulmektedır Oysa bu göruş ılk bakışta sanıldığı kadar sağ- lam değıldır Bır kez 33 maddenın 3 fıkrasında yer alan derneklere sıyaset yasağı ve başka orgutlerle sıyasal amaçlı eylem yasağı dışındakı duzenlemeler emredı- a nıtelıkte değıldır Örnek olarak maddenın 6 fıkrasındakı, yönetsel bı- nmlere derneklen kapatma. yonetım kurullannı gorevden alma yetİcısı tanı- yan dûzenleme ıle 7 fıkradakı sılahlı kuvvetler, kolluk kuvvetı ve kamu hız- metı gorevlılen ıçın kısıtlamalar getı- nlmesıne olanak tanıyan dûzenleme göstenlebılır Anayasa yapıcı bu fıkra- larda yasa koyucuya, soz konusu kısıt- lama ve yasaklann sınırlannı goster- mıştır Yasa koyucunun bu sınırlara her kezınde gıtme zorunluluğu yoktur Öyleyse yenı. ozgurlukçu. hakkın kul- lanımına olanak tanıyan bır yasa ya- pılmasında belırtılen konular ıçın bır sakınca yoktur Kuşkusuz ozlenen, özgürlükçü bır dernekler yasasının ozgurlukçu bır anayasaya dayanmasıdır Ancak2908 sayılı yasaya bakıldığında anayasada- kı sınırlara her gıdılışınde, yasak ve kısıtlamalarda, dayanağı olan 1982 Ana>asası'nın33 maddesının çok çok aşıldığı gorulmektedır Anayasanın geçıcı 15 maddesı nedenıyle de bu du- zenlemeler ıçın anayasaya aykınlık savı ıle Anayasa Mahkemesı'ne gıdıle- memektedır Yanı yasakçılar, dernek hakkının kullanımını engellemek ıçın, < kendı yaptıklan anayasayı aşmakta, bu konuda yargıya gıdılmesını engel- lemekte hıç çekıngen davranmamış- lardır Bugun, bu anlayışın hukuk dunyamızdakı kalınülannı temızleme- yı amaçlayanlar da en az >asakçılar kadar cesur davranmak zorundadır- lar Kaidı kı hayh aynntıcı bır yasa olan 2908'ın yururlukte kalması ve yapıla- cak ıyıleştırmelenn 1982 Anayasası çerçevesını aşamaması demek, baştan yapılacak düzenlemede, dernek hak- kının evrensel ılke ve olçutlennın gen- smde kalmayı kabullenmek ddmektır Oysa Insan Haklan Evrensel Bıldırge- sı m 20 1. Kışısel ve Sıyasal Haklar Sozleşmesı m 22 1. Uluslararası Ça- lışma Örgutu Anayasası'na ek Fıladel- fiya Bıldırgesı m 1 b. Avrupa Insan Haklan Sozleşmesı m 111, herkesın sureklı olarak dernekleşme hakkının bulunduğunu dıle getırmekte, gıderek yaptınmlar ongörme aşamasına gehn- mektedır Pans Şartı, yukandakı ev- rensel ılkeyı bır kere daha vurgulamış- tır "'Aynm gozetmeksızın herkesın ( )orgutlenmevebanşçı toplantı oz- gürluğune hakkı vardır " Özetlersek, lyı nıyetle hazırlandığı > anlaşılan demokratıkleşme paketınde dernek hakkı ıçın. 2908 sayılı yasada yapılabılecek ıyıleştırmelenn. anayası- nın 33 maddesı kapsamında kalması- nın, uluslararası belgelerde somutla- şan evrensel ılke ve olçutlere ulaşama- yacağı. devleün bu yuzden sık sık eleş- iınleceğı açıktır 2908 sayılı yasa aynntıcı yapısıyla. sık sık yınelenen yasaklany la ıyıleştır- meye elvenşlı değıldır Kısıtlama ve yasaklarda dernek ozgurluğunün ale> hıne olarak ana> asayı aşan duzen- lemelen sayısızdır Yasaklamacılar, dunyada eşı gorûlmedık bır dûzenle- me ıle Anayasa Mahkemt"sı'ne aykın- hk savı ıle gıdılmesını engellemışlerdır Ozgurlukçu bır ya;>a ıçın, anayasaya aykınlık savında bulunmak, hakkın evrensel olçutlen. ulkemız ve uluslara- rası kamuoyunun ılgısı gözetıldığınde haylı guç olacaktır Anayasa, kısıtla- maya yonelık fıkralannda, yapılabıle- cek kısıtlamanın sınırlannı göstermış- ür Bu konulardakı ozgurlukçu tutu- mun anayasaya aykınlığı soz konusu olamaz Anayasanın kesın yasaklama getır dığı, sıyasal amaç gutme ve başka or gutlerle ışbırlığı yapma yasaklan konusunda demokratık, ortak bır çö- zum uretılmelıdır Gerçekte anayasa- lann ınsan haklannın temel güvence belgelen olma nıtelığı, dernek özgürlu- ğunu değıl, ozgurluksüzluğunü duzen- leyen 2908 sayılı yasanın yasakçı anla yışı yenne, hakkın kullanımına olanak tanıyan yenı bır yasanın yapılmasına anayasanın kesın bırengel oluşturaca- ğı duşuncesını son tahlılde gecersız kıl- maktadır ARADABIR Prof. Dr. SEZER Ş. KOMSUOĞLU Karadeniz Tıp Fakültesi Seçlyop, Ama Seçilemlyor! Türk kadınına seçme ve seçılme hakkını tanıyan yasa, 58yılonce 5 Aralık 1934 tarıhmde kabul edılmıştı 3Nı- san 1930'da ıse bu yasaya onculuk eden beledıye se- çımlerınde kadına seçme ve seçılme hakkını tanıyan ya- sanın varlığından soz etmelıyız Bu yasanın kabul edıldı- ğı yıl, 27 Kasım 1930'da, Ataturk, Trabzon'a gelır Aynı gun, programda Trabzon Beledıyesı'nı zıyaret vardır Ataturk, beledıye meclısı uyelerı ıle tanışır Ve gorur kı, Trabzon Beledıye Meclısı'nde 3 kadın uye vardır (Sa- kıbe Hanım Şazımet Hanım ve Faıka Hanım) Ataturk, olayın sevıncınde ve etkısınde kalır ve beledıye zıyaretı- nı yarım saatten bırbuçuk saate çıkarır O Trabzon kı, 26 mart yerel seçımlerınde Trabzon Beledıye Meclısı'ne tek bır kadın uye seçılmemıştır 1 Turk kadınına seçme ve seçılme hakkının verılmesı ılk kez, 1926 yılında, Trabzon da bır toplantıda ortaya atıl- mışhr Trabzon Turkocağı ndakı bır toplantıda Sureyya Hulusı Hanım, Avrupa'da bazı devletlerde olduğu gıbı Türkıye'de de kadına seçme ve seçılme hakkının verıl- mesını ıstemıştı 1927 de de, Istanbul da Kadınlar Bırlığı, kendı tuzuğune, kadınların sıyasal haklara sahıp olması ıçın çalışma yapılacağı hukmunu ekledı Değerlı bılım kadınımız Afet Inan'ın da bu konuda yoğun çalışmaları vardır Tarıhsel bır sıralama yaparsak, kadınlara seçme ve seçılme hakkı veren ılk ulke Amerıka'dır 1868'de Ame- rıka'da VVyommg eyaletınde tanınan bu hak, ABD'de tum eyaletlerde ancak 1920'de tanınmıştır ingıltere (1902), Fınlandıya (1906), Norveç (1907), Danımarka (1915), İsveç (1919), Almanya (1920), Polonya (1921), ka- dınlara seçme ve seçılme hakkı tanıyan ulkeler olmuş- lardır Turkıye de kadınlara seçme ve seçılme hakkı tanın- masından sonra yapılan ılk seçımlerde 18 kadın mıllet- vekılı TBMM ye gırdı TBMM ye kadın mılletvekılı gon- deren ıller şunlar Afyon Bursa, Dıyarbakır, Edırne, Er- zurum, Istanbul, Kayserı, Konya Malatya, Samsun Seyhan, Sıvas ve Trabzon 57 yıl sonra yapılan mılletve- kılı genel seçımlerınde (1991) TBMM'ye gıden kadın mıl- letvekılı sayısı sadece 7 1930'da yerel seçımlerde kadınlara seçme ve seçılme hakkı veren yasadan sonra 1950 de bır kadını beledıye başkanı olarak goruyoruz 26 Mart 1989 da yapılan son yerel seçımlerde ıl beledıye başkanı seçılen kadın yok 73 ılden tek bırınde kadın valımız var Kadınımıza seçme ve seçılme hakkı tanındı ama Turk kadını bugun sadece seçıyor fakat seçılemıyor Tur- kıye'de var olan toplumsal yapının bır sonucu olarak eğıtımde, ekonomıde, kulturel alanda kadına daha az yer verılmektedır Kadın ulke duzeyınde erkeğe oranla daha az okur-yazar Tarımda en yuksek oranda çalışır- ken, endustrıde, devlet memurluğunda daha az Hele de ust duzey yonetıcılığınde kadınların oranı sadece % 4 Bana gore, yasalarda var olan esıtlığe karşın kadın ve erkek arasındakı bu çelışkının temelınde kadınların or- gutsuzluğu yatmaktadır 1982 Anayasası nda sıyasal partılerın kadın kolları kaldırıldı Bu, açıkca, kadınların sıyasal yaşamdan dışlanmasıdır Eğer uygar ulkelerde olduğu gıbı kadınlara karşı saygılı ısek ınsan haklarına değer verıyorsak ve de ulkemızde gerçek demokrasının kurulmasından yana ısek kadınların orgutlenmelerını sağlayacak yasaları cıkarmalıyız En kısa zamanda, sı- yasal partıler bır araya gelerek kadınlara da orgutlen- me hakkı veren yasa tasarılarını hazırlayarak TBMM'ye sevketmelıdırler Ataturk dıyoruz, O nun ılkelerıne, devrımlerıne sahı- bız, dıyoruz Eğer gerçekten Ataturk un ızınde yuruye- ceksek çağdaşlığı kabul edıyorsak, kadın, toplumda hak ettığı yerı almalıdır OKURLARDAN Yeniliklen ve beğeni Ilk olarak "TV ' sayfasının son durumunu çok beğendığımı belırteyım Gerçekten zaman çok değerlı olduğu ıçın bu sayede en kısa zamanda ızlenmeye değer programın hangı kanalda oynadığını oğrenmek mümkun oluyor Osmanlı İmparatorluğu hakkındakı yazı dızısı gerçekten bu konu uzennde epey araştırma y apılıp yenı yayınJann ortay a çıkmasını zorunlu kılıyor Bugune kadar okuduklanm bırbırlenne yakın konularda aşağı yukan aynı gorüşlere yer venyorlardı Sızlerden ncam, uygun bır zamanda eğer mümkun olabılırse ıyıbır konu üzennde bıryazıyayımlamanızdır İstedığım yazının konusu ıse Osmanh İmparatorfuğu'nu 10 seneye yakın yonetmış olan Ittıhat Ve Terakkı Cemıyetrnuı ıstıhbarat teşkılatı olan "Karakol Cemıyetı"dır Sayın Uğur Mumcu nun "bılgı sahıbı olmadan.fikırsahıbı olunmaz" sozune uyarak Beyazıt Devlet Kutuphanesı'nde yaptığım araştırma sonucunda Ittıhat ve Terakkı Cemıyetı hakkında 10'a yakın kıtapbulabıldım Ancak bunlann ıçınde ne yazık kı merak ettığım konu y oktu Kıtap ve Bılım Teknık eklennı beğenıv orum Pazar gunlen yayımlananCumhunyet Dergı yeıseartıkbıryenılık getınlmesı gereklı gıbımegelıyor Saygı ve sev gılenmle tum çalışanlara başanlar dılıyorum Bülent Erkoç TARTTŞMA Abdullah Baştürk'ü anarken... İSK'ınıkıncı Genel Başkanı, Genel-tş Sendıkasıeskı Genel Başkanı, Avrupa Sendıkalar Konfederasyonu PSI Yonetım Kurulu onur uyesı, Avrupa Sendıkalar Konfederasyonu ETUC Yonetım Kurulu eskı uyesı, üç donem mılletvekılı Abdullah Baştürk'ü 21 Aralık 1991 gunü yıtırmıştık Bınncı olum yıldönumunde onu sevgıyle, saygıyla anıyoruz Turkıye sendıkacılık hareketıne değerlı katkılanndan sonra, Turkıye ışçı sınıfının demokrası, ozgurlukler ve sendıkal haklar savaşımına daha da onemlı katkılar sağlayacagı bırdonemde kendısınıyıtırdık Orta oğrenımını tamamlayamadan ışçılık hayatına atılan Baştürk daha genç yaşlarda orgutçuluğunu kanıüadı Genel-Iş sendıkası bır yerde onun urünuydu. Yaklaşık otuzyılda. bınlerden başlayan bır sendıkal yapıyı yuzbınlenn üstune taşıdı O donemın beledıye başkanlanna sendıka gerçeğını oğrettı Beledıye ışçılen ışyerlennde onunla kımlık kazandı, saygınlık gordu Türk-İş'te bugunlere kadar yansıyan muhalefetın temeüennı o atmıştı Bu muhalefetın ılkelennı belırleyen Dortler Raporu. Onıkıler Raporu, aynı zamanda Turkıye'dekı sendıkal mucadele surecının onemlı noktalannı sergılıyordu Turk-İş"tekı uzun muhalefet yıllanndan sonuç alamayınca, mucadelesını DİSK. ıle bütunleşürdı 27 Aralık 1980'de DİSK Genel Başkanlığma seçıldı 16Martl978"deİstanbul Ünıversıtesı'ndekı faşıst katlıam uzenne ılk kez Turkıye'de 2 saatlık bır "genel grev"'ı başlatan oydu 1 Mayıs korkunun zerresmı goremedıler Işkenceyapülar Horlamak ıstedıler Ö ınatçı ve bılge duruşuyla dımdık durdu Genye adım atmadı Arkadaşlannı kucaklayarak yoluna devamettı Davutpaşa ve Metns MartynMontgomepy (ILLUSTRATION AMER1CAN SHOWCASE) 1977 katlıamınm getırdığı yılgınlık, 1 Mayıs 1978'de onunla bırlıkte aşıldı Tutukluluğuılkkezl96rde Balmumcu'da yaşadı Ardmdanl Mayıs 1979 vel Mayıs 1980tutukluluklan geldı 12 Ey lül darbesmın ılk hedefi DİSK ve Abdullah Başturk oldu Amagozlennde hapıshanelennı gordu Dırettığı ıçın, '"Evet, ışkence yaptınız" dedığı ıçın, mahkemede asken hakımı reddettığı ıçın, Sultanahmet ve Metns cezaevlennın hucrelennı de yaşadı Daha darbeden bırkaç ay sonra, yılgınlığın kol gezdığı bır ortamda. Bakırkoy dekı DİSK Davası sırasında yargılanması sırasında tok bırsesledarbenm hukuk dışılığını tüm dunyaya ılan edıy or. "zaman DİSK'ı ve bızlen haklı çıkaracaktır" dıyordu DİSK Davası sırasındakı kararlı tavn ıle halkımızın ve düny a halkjannın saygısını kazandı DİSKDavasfnda yaptığı savunma kıtaplaştınlıp (Çağdaş Yayınlan), "Yargı Onunde Savunma' adıyla anıldı PSI tarafından Ingılızceyeçevnlerek tum dunyaya dağıtıldı Abdullah Başturk 12 Eylüi öncesınde Türkıye'de v e uluslararası sendıkal harekette bılınen bır kışılık ıdı \ma onu asıl "buyuk" kılan, 12 Ey lul hucrelenndekı hapıshanelenndekı, mahkemelenndekı tavn oldu DİSK Davası gıbı haklı bır davanın mucadelea, kararh lıden olması. onu yurt dışında 12 Eylul'e muhalefetın de lıden yaptı 1987 yılında Isveç Sendıkal Hareketı'nın verdığı 'Ozgurluk Odulu" ıle Mandela dan sonra odüllendınlen ıkıncı kışı oldu Son 18 yılın büyuk bölumunu bırlıkte yaşadık Dortyıllık hapıslıkten sonra ulke çapında ve uluslararası platformlarda kendısını DİSK'ı yaşatma mucadelesıneverdı "Kafası kopasıcalar" dıyen bakanlarla mucadele ettı Dunyaya her zaman guzel bakan, sürekh gozlennın ıçı panldayan ve tum çevresmı guzellıklen paylaşmaya çağıran bır "ınsan" ıdı, arkadaşlanna başlattıklannı tamamlama gorevı duşen, savaşımcı, dırenışçı, kararlı bır "guzel ınsan " FanıkPekin Kentiçi ulaşımına sahip çıkmak M • unümuz kent ^f "^ ınsanlannın en m büyuk I "^B r "gereksınımle- ^ k I nndenbın.bır ^ ^ ^ ^ ^ ^ yerden başka bır yere rahat, ucuz ve zamanında ulaşabılmesıdır Bu da yerleşım bınmlenndekı herhangı bır ulaşım aracıyla karşılanmaktadır Gunumuzde uzmanlar, nüfusu bır mılyonun uzenndekı yerleşım merkezlennde metronun ulaşımda devreye gırmesını zorunlu bulmaktadıriar Bu zorunluluk dunyada, kentıçı ulaşımda raylı sıstem mı, değıl mı tartışmalannı gende bıraktırmıştır Bu tartışma. ulkemız metropollennde son zamanlara kadar surüp geldı Kentleşmenın alabıldığıne sağlıksızlığı, ulke ıçındekı goçun hızlı bır şekılde artması ve kentlenmızın ulaşım cenderesınde olması, kentıçı ulaşımda raylı sıstemlen yenıden gundeme getırmıştır Başta İstanbul olmak uzere Ankara, İzmır, Konya, Bursa gıbı kentlenmızde raylı ulaşım sıstemlen uygulamada hızmet vermektedır Merkezı bır polıükanın oluşamamasına rağmen kent yoneümlen raylı sıstemden yana tercıhlennı bağımsız olarak kullanabılmekte. buda ulkemızde konuyla ılgıh çeşıtlı teknolojılenn uygulanmasını getırmekte ve yerlı teknolojının varlığıni/ gehşmesını tehdıt etmektedır Meslek odalanmız yıllardır rayb ulaştırma sıstemlennden yana goruş gelıştırmışlerdır Bu göruşler çerçevesındekı polıtıkalann ulkemız ulusal polıtıka terahı olması ıçın de çaba harcamışlardır Bu doğrultudaçeşıtlı bılımse! panel, sempozyum ve kongreler duzenleyerek merkezı ve yerel yönetıalen ve kamuoyunu uyarmışlardır Ancak bu uyanlarveduzenlenen bılımsel »plantılann sonuçlan, dıkkate alınmamış ya da gözardı edılmıştır Bu tür toplantılann bır onemı de kentte yaşay an tum ınsanlanmızı ılgılendırmesıdır Bu ılgı, ulaşım pohtıkalannın oluşturulmasında ve uygulanmasında kent ınsanlannın kente sahıp çıkma, kent y onetıcılen üzennde baskı oluşturma ve kent yatınmlannda soz sahıbı olma doğrultusunda çaba gostermelennı gerektınr Gostenleek benzer her çaba. kapalı kapılararkasında oluşturulan uluslararası çıkar gruplanrun plan dışı ulaşım pohtıkalannın uy gulanmasını zorlaştıracak adımlar olacaktır Oldu bıttılerle karşılaşmak ıstemıyor ve kentın ulaşımındakı polıtıkalarda soz sahıbı olmak ıstıyorsak. düzenlenmekte olan bu tur toplantılara katılmak. katkıda bulunmak ve sonuçlannın abnabılmesı doğrultusunda çaba gostermek gerekıyor Abdülselam Suvakçı İnş Muh jstanbul Bütçe ve ücretli tüketidler er yıl butçe kanunuıle saptanmakta Oİan memur ve emeklılcn ılgılendıren katsayı ve ucret artışlan konusunda 1993 yıh bütçesının göruşülmekte olduğu bugunlerde gerek onenyı geuren hukümeü, gerekse bu onenyı yasallaştıracak olan TBMM'nın sayın uyelenne bır hatırlatma yapmak ıstıyoruz 1973 yıbnda mıllı gebrden %33 37 oranında pay alan ucretlının yırmı yıl ıçınde bu payı kuçülerek 1992 yılında %18'eduşmüştur Yanı her gun yoksullaşan memur ve ucretlının satın alma gucu azalmıştır Seçım meydanlannda memur v e emeklıy ı ezdırmeyeceğız dıyen hukumeün ebne ışte fırsat geçmıştır Boylecehayat pahalılıâ karşısında ezılen ve yoksullaşan memura ve emeklıye yeterlı katsayı artışı yaparak zam yapmak ve odedığı vergıyı azaltarak vergı yukunu hafifîetmek yolunu açabılır Boylece burokrasının dıreğı olan memura ınsanca y aşama duzeyı nı sağlayacak ve onu ıtıbanna kavuşturacak maaş pobtıkasını bebrlemış olacaklardır Dığer taraftan ucreüıden yapılan kesıntılerdunyanın hıç bır ulkesınde bızdekı gıbı yuksek değıldır Ulkemızde %35-50olankesıntıAT ulkelennde%17,OECD ulkelennde%17 5 dolayındadır Gerek vergı dışı kalıp beyanname doldurmayan, gerekse gerçek kazananı duşuk gosteren vergı mukeUefınden alınamayan vergı açığını ücretbnın sırtma yukleyerek, mıllı gelın pay laşanlar arasında, ücretli tuketıcıler aleyhıne buyük bır adaletsızbk yaratılmaktadır Bugun Ankara "da yaşayan ve kırada oturan bın lıseve gıden ıkı çocuklu bır aılenın ayiık en azgıden6 5O0 0O01ıradır Memur ve emeklılenn maaşlannda 1993 yılı ıçın öngorülen toplam %54'luk artışla değıl bu gıden karşılamak, ev kırası bıle odenememektedır Daha öncekı hukumet donemınde olduğu gıbı bu donemde, de borçlar. faız odemelen v e dığer sorunlar gerekçe gostenlerek memur ve emekh ucretlen surekb duşuk tutulmakta, ucretb tuketıcıler açlığa ve yoksulluğa mahkum edılmektedırler Oysabutçenın bu durumundan. borçlanmadan, memur ve emekbler sorumlu değıldır Tuketıcı Haklan Derneğı olarak 1993 yılı butçesı haarlanırken, hukumete venlen sözlenn yenne getınlmesmı hatırlatmak ıstıyoruz Turhan Çakar ZekiTürksoen DUYURU "TARTIŞMA " sutunlanndaya\ ımlanmasmı ıstedığımz \ azûarın, çıft arahklı olarak sayfanm tek \uzune yazümasını \e 250 kehmeyı geçmemesım saygıyla bılgımze sıınarız. PENCERE Frak ve Poütika!••• Cmdoruk adı son gunlerde gazete başlıklarında dal- galanıyor, Buyuk Mıllet Meclısı Başkanı, DYP'nın ıçınde Demırel'e karşı muhalefetın bayrağını gondere çekmış gorunuyor Sayın Husamettın Cmdoruk un basına yansıyan soz- lerınden bırkaç alıntı '- Partıler uzennde mulkıyet hakkı ılerı surenler var Sıyasette doğal gaz gıbı doğal lıder (Suleyman Demırel) olmaz Turkıye de bır lıder (DYP lıden) mılletvekılı aday- larını tespıt ışını kaymbıraderme ıhale edebılıyor O da ortağını mılletvekılı seçtınyor Partı ıktıdara gelınce de bakanlan tayın edıp ış bıtınyor Partı ıçın savaşan, partı- yı ıktıdara getıren kadro dışlanıyor Hukumet, lıderin çevresınden oluşuyor Çevre, ulkeyı yonetıyor. Ama ya- kında çok şey değışecek ' Bır alıntı daha Cmdoruk demış kı '- Demırel, boyle gıderse 60 adamla kalır '' Devlet Bakanı Ûmer Barutçu da Buyuk Mıllet Meclısı Başkanı nı yanıtlamış '- Sayın Cmdoruk'un boyle şeyler soyleyeceğıne ınanmıyorum Kendısı akıllı adamdır Bu sozler akıllı adamın soyleyeceğı turden değıl '' Gazetelerde Cmdoruk a ılışkın epey yayın yapıldı, so- nuçta ' Cmdoruk, gırtlağına kadar partı pohtıkalannın ıçınde mıdır?' sorusu gundeme geldı • 82 Anayasasfnın 94 uncü maddesınde başlık "Meclıs Dıvanı"d\r Maddenın son fıkrası "TBMM Başkanı, başkanvekıllen, uyesı bulunduklan sıyası partının veya partı grubunun Meclıs ıçınde veya dışındakı faalıyetlenne, gorevlennın gereğı olan haller dışında, Meclıs tartışmalarına katılamazlar, başkan ve oturumu yoneten başkanvekılı oy kullanamazlar ' Anayasa hukuku, Sayın Cındoruk'u ' Meclıs Başkanı" kımlığıylesınırlıyor Meclıs Başkanı fraklı polıtıkacıdır Parlamentoda bu zorunluk yalnız Meclıs başkanına ozgudur, nıtekım Cmdoruk, fraktan kurtulmak ıçın gırı- şımlere geçmış ama ısteklerı reddedılmıştır Meclıs'te başkanın kursusu cumhurbaşkanından da yukarıdadır Bızım Cumhurbaşkanı anayasayı hıçesayarakıstedı- ğı gıbı konuşuyor, atıptutuyor partızanhk yapıyor ortalı- ğı bırbırıne katmak ıçın elınden gelenı yapıyor Ama, onun adı özal Cmdoruk değıl Bugune kadar Cmdoruk hukuk devletıne yasalann ozune, anayasanın ruhuna saygısıyla tanındı Pekı bır Meclıs başkanı ' uyesı bulunduğu sıyası par- tının Meclıs ıçınde ve dışındakı faalıyetlenne' katlabılır mı? Ya da partısının ıçınde muhalefet hızbı oluşturup gazetelerde hukumete veryansın edebılır mı? • Sayın Cmdoruk un göruşlerı belkı doğrudur, soyledık- lerı gerçektır ya da değıldır O bır başka konu Öyle bır Türkıye'de yaşıyoruz kı Çankaya'da oturan Cumhurbaşkanı, anayasayı her gun çığnıyor, yasaları hıçesayıyor Koşkteyangelıphızıpçılık partızanlıkyap- mayı doğal goruyor tozu dumana katıyor Pekı, Buyuk Mıllet Meclısı Başkanı Husamettın Cmdo- ruk da bu yolu mu tutacak? Sanmıyoruz Cmdoruk Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı Başkanlığı'nın sorumunu ustlenen bır "hukukçu"dur Sayın Özal gıbı olamaz Eğer gonlu partıcılığı çekıyorsa, ustundekı 'frak'ı çıka- rır, Meclıs Başkanlık kursusune bırakır, ama frak ustun- deyken yasalann gereğını yenne getırmezse kımlığının etıketınedonuşmuş 'hukukçu Cmdoruk' sımgesı kayıp- larakarışacaktır CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜNDEN E ARMAĞANLIKÎTAPKAMPANYASI. ÜYE OLAN VE OLMAYAN HERKESE, TÜM OKURLARA... 7-31 ARALIK 1992 *.35> varan indirimler... 150.000.- T.L.'ya kadar armağan kitap Cumhunyet Kıtap KulDbU Taksım Mağazamızda (IsDklal Cad Zambak Sokak 4/1 Fransız Konsolosluğu yanı) dıledığmız lûtabı seçın, armağan palcetınızı ve sürpnz hedıyemzı alın Cumhuriyat Kltap Kulübü, Çağ Pazarlama A Ş. Isüklal Cad Zambak Sokak No 4/1 Taksım T«H 2S2 38 81 82 DİLFEnÜZMfîN KfiDRO ILE ŞIMDIDE GÜZEL semnmfî HfîziRUK HER BOLUM IÇIN OZEL ÇALIŞMALAR » RESIM • ENDUSTRİ TASARIM » İÇ MİMARLIK • TEKSTİL * GRAFİK • SERAMİK VEDGERLERI KAYITLAR B A Ş L A M I Ş T I R . Tel: 260 77 46 - 259 75 29 s î i ŞİŞLİ 2. SULH HUKUK HÂKİMLtĞİ'NDEN 1992/1106 Davacı Hacı Bayram Yağız tarafından açılan vası tayını davsı sonunda Beyoğlu, Kemankeş Mahallesı, alt 025 04, aıle sıra no- 345, sıra no 02'de nufusa kayıtlı bulunan Mustafa ve Suna'dan 1323'de ol- ma Ayşe Tekcan M K 'nun 355 maddesı gereğınce hacır altına alı- narak kendısme Istanbul ılı, Bahçeüevler, Çamlık Cad Yonca Sokak No 13, kat 2 daıre 7 adresınde ıkamet eden oğlu Hacı Bayram Ya- ğız vası tayın edılmıştır llanen duyurulur 17/12/1992 Basın 14265 KURTULUŞSAVAŞI'NA DENİZDENGELEMDESTEK EROL MÜTERCİMLER'ın bu çaplı araştırması "Kuva-yı Mıl- lıye Donanması" ve Sovyetler Bırlığı'nden alınan yardımlar ko- nusunu ayrıntılı bıçımde aydınlatıyor ESKİDİKÇE Ali PûskBİIüoğlu son sıırlerını ESKİDİKÇE adı altında topladı Cem Yayınevı tarafından yayınlandı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle