16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA • • * • CUMHURIYET 21 ARALIK1992 PAZARTESİ 14 HABERLEREV DEVAMI GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada kanlara rastlanıyor Buna karşı ana muhalefet partısı adınaoncekı gun konusan Vehbı Dıncerler, sorunadaha değışık açılardan fakat kımı koşullar yerıne getırıldığın- de partisının oy bazında alacağı vazıyetı daha yumuşak ıfade eden goruşler one suruyor Örneğın, Kuzey Irak a ve Bağdat'a ya aynı ya da ayrı ayrı ıkı parlamento heyetmın gonderılmesını onerıyor ANAP Ozellıkle Kuzey Irak ta olup bıtenlerı, incırlık'ten Zaho'ya kadar yerınde gorrneyı one surüyor Kuşkusuz bır muhalefetın temel haklarından bırinıır yerıne getırılmesını ıstıyor Cekıç Guç suresını uzatmayı ısteyen ıktıdarm muhalefeteyazılı-sozlu bılgıler vermesı gereğını bır kez daha anımsatıyor Bu gerekler yerıne getırılmedığınde ANAPın ' muspet karara ulaşmasının son derece zor ' olacağını açıklıyor Kısacası one sur- duğu makul koşullar yerıne getırılmezse Cekıç Guç suresıne olumlu oy verme olasılığının azalacağını anlat- maya çalışıyor Oysa, hukumet aylardır Batı baskısı altında Son ola- rak Kongre'de çoğunluk başkanı Rıchard Gephardt, açıkça bır tavır koymuyor Ankara zıyaretınde, ama, -bır yetkılının bıze soyledığıne gore- "sureyı uzatırsanız ıyı olur demeye getırıyor Başbakanlığa sunulan bilgi Ne çare Turkıye nın kısa, orta ve uzun vadelı "bırso- rvndan ' kaynaklanan sıkıntıları var Gephardt'a şu soy- (enıyor ' Kuzey Irak ta enınde sonunda Kurt devletı kurulacak veya kurdurulacaksa, bızden bır şey bekle- meyın ' Bılınen kımı olguların dışında, Başbakanlığa son gun- lerde Kurt devletı olayına yenı boyutlar getıren kımı cıddı bılgıler aktarıfıyor ' Yahudıler Amenka ve Avrupa'da yenı bırpropagan- daya gırıştıler Etkılı cevrelere, Kurtler bır mıllettır, dıye başlayan kendılerıne ozgu dıllerınden ve gelenekler- den soz eden bu gmsımler bır yargıyla sonuclanıyor 'Toprak butunluğunden Amenka'ya, Avrupaya ne? Irak, bırakın parcalansın ' Bu ıçerıktekı cabaları Başbakanlık şoyle yorumluyor 'Yahudıler Kurt devletı pesınde1 Öte yandan Ingıltere de gazetecı Başbakan Demı- rel'e,' Yuzbınlerce, mılyonlarca ınsanın self determına- tıon hakkıyok mu?"dıye soruyor Devletı oluşturan sıvıl- asker ust kademeler 'Ozellıkle Amenka ve Avrupa medyasında Kurt meselesının on plana çıkmasından' fena halde tedırgınlık duyuyor Aynı çevreler, Batılı medyanın Kuzey Irak'ta bır Kurt devletı kurulmasına Turkıye nın karşı çıkmasındakı mantığı anlamazlıktan geldığını soyluyor Bır Kurt devletının ' Turkıye ye -orneğın toprak ıstem- lerıyle- zarar vereceğı ABD ye -Gephardt aracılığıyla- bır kez daha anlatılıyor Çekıç Guc un suresını uzatmazsak Batı'nın, medya onculuguyle Kurt devletı konusunda -kuşkusuz aleyhı- mıze- daha tutarlı davranışlara geçeceğıne ılışkın kaygı- lar bır turlu gıderılemıyor Bu arada Cekıç Guç e karşı çıkan Bağdat ın Ankara Buyukelçısı Tıkrıtı, kısa sure once Talabanı ıle Bar- zanı nın yakında çarpışmaya başlayacakları ' haberını kımı cevrelere yayıyor Çeşıtlı gerekçelere bağlanan hukumet göruşune, as- lında tek cumlelık bır yargı egemen oluyor "Çekıç Guc un suresını uzatmaz, ortadan kaldırırsak, Amenka ıle ustelık henuz resmen goreve başlamamış yenı yönetımle karşı karşıya gelırız ' Ankara, bu rıskı goze alamıyor HA\4DURLML TURKIYE DE DUNYADA IVIeteorolO] Genel Mı durlugu ndenalnan bılg ye gore yurdun kjzeydo- ğu kesırmerı cok bulutlu Dogu Karademz kıyıları yagmurlu Doğt Karade- nız ın ıc kes tiler ıle Do gu Anadolu nun kuzeydo ğusu kar yağıslı otek yerler parcalı ve az bulut- lu gecece* Marmara ıle yurdun ıç kesımlerınde yer yer sıs gorulece* Hava sı- caklığı degışmeyecek Ruzgar kuzey ve dogu yonlerden hafıf ara sıra orta kuvvette esecek Denızlerımızde ruzgar Dogu Karadecıız de yıldız ve karayeJ dgerdenızlenrnızdeyıldızvepoyrazdan3-5 Karadenız de yer yer 6 Egedeza- mar zaman T kuvvetınde saatte 10-21 Karadenız de yer yer 27 Ege de zaman zaman 33 demz mıi iızla esecek Van Golu nde fiava cok bulutlu geçecek Adana AJyon Agn A A '3 1 A 2 K Antalya Aydır Bursa Çanakkaie Dıyarbakır Edıme Brzurum Estaşehır Istanbul Izmtf Kars Konva Samsun Trabzon Zonguldak 3' 2 14 B 3 -t A 15' 2 A 12" 2" B 7' 3' B 8" 4 B 6 -6" B 4 0 K -6' 12 B 3 2 B 7 A i<r 4 T K -3- 13 B 2 -4 B 6- 3" Y 6" 4" B 6" y A'f'S'Prüarr Ammarı Atına Bagdat Brukse) Cenevre Frankfurt Leflıoşa Peeıst>.rg Londra Madrıd Mılano Moskara Murfrı Pans Prag Rıyad Roma Vryana Y A A B Y B Y A K B B B B B Y B A B B 8" 16 11 13 9" r4" 15' 2 8 12 4 -3° 3 12 1 17 14 0 aok buutlu yağmur'u sıslı karlı A actk B-fcu ul L G-gunesl Kkar S-ss V yagmjrlu Basuıda tiraj sav aşıBaştarafi 1. Sayfada ponlannı yayımladı Hurnyet'ın ya- yımladığı kupürlere gore. Sabah8Eylüll990-da200kı- şıye. 12Ekıml99rdeıse500 kışıye "çekılışle' Temel Bn- tannıca dağıtırken, bu ansıklopedı ıçın şunlan yazı- yordu "Eşı bulunmaz bılgı hazınesı" 'Dunyanın bır nu- maralı ansıklopedısı". "Çağ- daşeğıtım anlayışının benzen olmayan bır urunu , Dunya- nın en kapsamlı ansıklopedı- sı'. 'Muhteşem bırarmağan' Mıllıvet ısc, Sabah ın Mey- dan LarouMSe kampanyası- nın "cıltlenn çamur gıbı ol- masi. kağıdının kotuluğu ve ıçenğının eksıklığı yuzunden" okuru tarafından tepkıyle karşılandığı ıddıas>ı> la. Sa- bah"ın okur kaybetlığını. kendı ya>ımlddığı Buyuk La- rousse"un da 'en ıyı ansıklo pedı olması nedenıyle, Mıllı- ansıklopedı savaşında ıkıncı cepheaçıldı l 'Benım ansıklope- dım daha ıyıdır" sloganıyla başla>an ansıklopedı savaşı tı- raj sıralamasını değıştınnce, gazeteler bu sefer "mega ku- ponlar", "yenı lotaryalar" her- kese "dış macunu" ve "OMO dağıtarak "skor yanşına" gırdı- ler. Üç gazete. en az ık>ye katla- nan hatta üç katına ulaşan tıraj artışlan yûzunden erken baskı >apmak ve haber saatlennı oğ- leden onceye cekmek, hatta guncel savtalannı yedeklemek zorunda kaldılar Mıllıvet Ga- zetesı, İkıtellı'dekı malbaasını ansıklopedı basımına tahsıs edınce". uç ayn matbaada baskı yapmaya başladı Ansiklopedi sa\aşından önce ve sonra Ansıklopedı sa\aşı\la doruk Ansıklopedısı Hümyet Okul Ansıklopedı- sı ve Temel Bntannıca Bugun Ruya, Gızh İlımler, Burçlar ve Fal Ansıklopedısı. Cınsel Mutluluk ve Sağlık Ansıklopedısı Meydan Cınsel Kültür Ansıklopedısı Turkıye Evlıyalar Ansıklo- pedısı Boş>ok, yetişen alıyor Çeşıtlı promosyon kampan- yalannm başında artan tırajlar, bır sure sonra eskı sevıvesıne duşerken. gazeteler bu yıl 'her- kesc bır şevler vererek' tırajlan- nı sıçratmaya çalıştılar Yılıçın- de Mıllıvet herkese balon. uçıırtma dağıtırken. Hurnjet tıraş bıçağı ve dı$ macunu, Sa- bah masa ortusu, buzdolabı torbası ve OMO dağıtıı macununun ardından tırajı yı- ne bır oncekı gunkü sevıyeye ındı Mıllıyet Gazetesı. Sabahın Meydan Larousse'una karşı ılk atağını 15 kasımda çıkarttığı Fıesta Magazın ve Galaksı Mı- zaheklen>leyaptı Arkasmdan 21 kasımda Türkçe Sözlük ku- ponlannı >ayımlamaya başla- dı Mıllıyet 28 kasımda da Buyuk Larousse kampanyası- na başladı Bu andan sonra gazetelenn ön sayfalan habere kapanarak kampanya 'reklam" ve 'tartış- malanna', gıderek de suçlama- lanna" av nldı Her uç gazete de •"Benım ansıklopedım daha ıyı, onunkı çocuk ansıklopedısı. o sahte. maddelen eksık, cıldı ko- tu. bızde Akbulut maddesı var sızde yok" tartışmasına başla- dı Televıyon kanallannm rek- lam kuşaklan. ansıklopedı sa- vaşına boğuldu Tıraj sıralama- sındakı bmncılığı Hurnyet'e kaptıran ve Mılüyet'ın de tırajı- ru uçe katlayarak yakaladığı Sabah Gazetesı, Meydan Laro- usse'dan sonra da peş peşe OLAYLARIN AKDENDAKI GERÇEK • Baştarafi 1. Sa\fada bu başarı her şeı m noktalandığı anlamım taşımnor ' huzursuz- hik bırdenbıre dağılmcı\acak- tır Solda \ent kurulan CHP'nın çevresmde taze soru çaretlerı dolaşnor CHP açıldıktan son- ra, solda bırkime \erıne \embu bolünmeye yol açdmıştı SHP'- den ıstıfalar olmııştu, bu kez CHPden ıstıfalar baslamıştır karşılıklı suçlatnalar suriip gıdı- \or ama, CHP 'de her şe\ m pek erken patlak verdığı de bır ger- çek Sonuita Turkne de snasal ı aşam çok partılı \ e çok parı, alı bır \apı\a kavuşmuştur Kısa bır surede bu manzara değışebılır mı' Turkne eskıden olduğugıbı ıkı partılı bır \apı\a kanışabıhr mı' Bu sorulara t\et\ anıtım vere- hılnıek çok zordıır o\le bır or- tam oluştu kı tuınhurbaşkanı ve BıiMik Mıllet Meclısı Baskanı da her şe\ ı bırakıp partıler ara- smdakı \eparulerm nındekı tar- tışmalara katûdılar Bu da karmaşa\ ı artırı\or Koalıs\on hükumetının bu karmaşa ortasında her şe\e kar- şın bır "istikrar" gmencesı gıbı kaldıgmı ıtıraf etrneln ız Tür- kne'de snasal \aşamın durul- ması ve guvenıeh bır \apı\a ka\ uşması ıçın \ ukarda vurgula- dığımız gıbı zamana gereksmme xar * • • C4 OJ OJ P) Ansiklopediye karşıjilet • Baştarafi 1. Sayfada dedı Gazetenın başyazısında oku- yuculanna seslenen Aydın. "Sızlere bır şeyler de bız v ermek ıstedık Ne verebılınz dıye du- şûndük Bu kadar kuponlar ıçınde kupon kebimı ıçın makas vermeyı ele aldık Ancak gucu- müz buna vetmedığı ıçın jlet vermeyı uygun bulduk İlle de hedıye ıstıyorsanızjıletmızı ala- bılırsınız Ancak haber ıstıyor- sanız o zaman kupon vermeyen sadece haber satan gazete dlma- nızıönenyorum ' dedı 1987 yılında yayın hayatına atılan once haftalık, daha sonra da ekonomık nedenlerden do- layı aylık olarak çıkmaya çalı- şan. "Yalova Gözlem Gazetesı degeçtığımız ayiarda yayın ha- vatına son v ermek zorunda kal- dı Gazetenın sahıbı ve yazıışle- n mûdurü Avukat Zeİcı Öcal, kağıda yapılan son zamlardan sonra aylık olarak çıkabıldıkle- nnı. ancak aylık dahı olsa 45 sayı ayakta kalabıldıklennı be- hrterek,"Promo!>yon ve kupon- lar sayesınde sunı bır talep ya- ratıldı Okuyuculanna gazete vermek yenne hedıye vermek benımsetıldı Yajova Gözlem de artık yayın hâyatında yok Bunun nedenı de okuyucuİanr kupon peşınde koşması ve eko- nomık çıkmazdır' dedı 30 yıldan bu yana aralıksız olarak gunluk çıkan Yalova Habercı Gazetesı kurucusu ve başyazan Hıkmet Yurdagul son yıllarda Anadolu basınının çok guç koşullar altında yayın hayatına devam ettığını belırte- rek "Gazetealık bır mesjekten öteışadamlığınadonuşlu" dedı yet ın buyuk tıraj aldığını yayın konusu yaptı Hümyet. Sabah ve Mıllıyet sadece tırajlarda değıl reklam harcamalannda da kıyasıya bır vanşa gınştıler Bunun sonu- cunda da ut gazetenın sadece kasım ayında yaptıklan reklam harcamalannın toplamı. Bıle- şım Araştırma'nın venlenne göre66mılyarlırayıbuldu Ka- sım ayında en fazla reklam har- caması yapan gazete. 25 mılyar 246 mılyon lırayla Hümyet ol- du Hurnyet ın arkasmdan 25 mılyar 45 mılyon lırayla Mıllı- yel ve 15 mılyar 450 mılyon lı- rayla Sabah gazetesı geldı Bovlece uç gazetenın kasım ayındakı toplam reklam harca- malan, yılın ılk 11 ayındakı toplam 226 mılyar 500 mılyon lıralık harcamalannın yuzde 30'unu oluşturdu Aralık avm- da da reklam harcamalan son hızla devam ettı Üç buyuk gazete arasındakı noktasına ulaşan promosyon ve lotarya kampanyalany la ga- zeteler, bugüne kadar toplam 11 bın 602 televızyon. 689 ara- ba. 607 muzık set'ı, 23 bın 401 yemek takımı, 31 ev. 214 bula- şık makınesı vs dağıttılar Halen surmekte olan kam- panyalar ve Sabah'm vereceğı ıkıncı ansıklopedıyle bırlıkte gazetelenn bu yıl ıçınde dağıtu- ğı ansıklopedı sayısı 18"e ulaşı- yor Gazetelenn dağıttığı ansıklopedıler şunlar Mıllıyet Evınızın Doktoru Vucudunuzun Atlası Ansıklo- pedısı İl II Turkıye Ansıklope- dısı Grand Master Ansıklope- Jısı ve Buvük Larousse Sabah \ emek Ansıklopedı- sı Turkıye Tanhı Ansıklopedı- sı Ekonomı Ansıklopedısı. Genel Kültur Ansıklopedısı Osmanlı Tanhı Ansıklopedısı. VValt Dısnev Ansıklopedısı. Meydan Larousse ve venleceğı açıklanan Gelışım Hachette Gunaydın yil ıçınde gazeteyle bırlıkte halk ekmek. sabun. çöp torbası ve susam helva verdı Ansıklopedı iavaşi oncesın- de. Hurnyet le Sabah Gazetesı arasındakı tıraj yanşı once tele- vızyon eklenyle başladı 11 ekımde Sabah'm Telerama ekı- ne karşılık Hurnyet Gazetesı de televLzyon gazetesı yayımlama- ya başladı Tırajının. Mıne Der- gısfnı yayımladığı 21 ekımde, Sabah'ı geçmesı uzenne. Sabah Gazetesı 28 ekımden ıtıbaren Meydan Larousse kampanya- sına başlayıp, tırajını 400 bın arttırarak bır mılyona çıktı Sabah'ın bu yukselışı uzenne bır gun sonra Sıstem 2000'ı dev- reye sokan Hurnyet de tırajını 200 bın arttırdı Hümyet arka- sından 27 kasımdan ıtıbaren Temel Bntannıca kuponlannı dağıtmaya başladı Ardından, beş kupona dıl setı kampanyası geldı Hümyet 2 aralıkta da herkese dış macunu dağıtarak, tırajını 1.5 mılyonaçıkarttı Dış kampanyalara başladı 25 ka- sımda 30 kupona 10 daıre. 4 aralıkta 10 kupona bın televız- yon, 9 ve 10 aralıkta FB ve GS posterlen, 12 aralıkta da 7 ku- pona 1200 Jumbo çatal bıçak takımı dağıtmaya başladı Sabah Gazetesı, 18 aralıkta da herkese OMO dağıtü Aynı gun 8 bın 500 bralık OMO'yu 4 bın lıraya alma vanşına gıren halk uçer dorder tane OMO'lu gazete aldı Bakkallar "gazete değıl, OMO ıstıyoruz' dıye ge- len muştenlennın, gazetelen bırakıp uçer dörder kutu OMO aldığını belırtıyor Bakkallann ızlenımıne gore. OMOya ko- şan vatandaşlann çoğunluğu daha once hıç gazete almayan ınsanlar Avnı gun dığer gazete tırajla- nnda onemlı bır değışıkJık ol- maması da bakkallann bu sap- tamasını doğruluyor Sabah Gazetesı son olarak da Gelışım Hachette Ansıklopedısı'nı da- ğıtacağını duyurdu Galatasaray silindir gibi M Baştarafi Spor'da Ilk yannın bıtımıne 5 dakıka kaldığında Uğur. topu cezaala- nına yere paralel orîaladı Yaym uzennde duran Guts- hovv, bekletmeden gelışıne çok sert vurdu Zalad'a topu ağlar- dan çıkarmak kaldı İkı orta, ıkı gol, devrenın skorunu belırledı Maçıı: ıkıncı yansmda yenık ta- kım Ankaragucu, bıraz daha açık oynamayı yeğledı Bunun- la bırlıkte serthğı de on plana çıkardı Gütshovv, tekmelen en çok yaşayan futbolcuydu Hakem İbrahım Aksoy, ıyı baş- ladığı maçı kotu bıünyordu Sertlığe goz yumduğu yetmı- yormuş gıbı ıkı de penaltıyı ver- medı Aksoy, kasten yapılan sertlıkle, sert mucadeleyı bırbı- nne kanştırmışü sanınm Güts- hovv şut atma pozısyonunda topa vuracak, Serhat omzuna basıp duşürüyor, hakem Aksoy oyunu surduruyor Yıne Guts- hovv, altıpasta Zalad'ı geçmış, çelmeyı yıyoT, penaltının tum kurallan adım adım uygulanı- yor. Aksoy gormezlıkten gelı- yor Bu kadan fazla Futbolu- muz Avnıpa kalıtesını yakala- dı Donuş yok Hakemler de uyum sağlamakta gecıkmesın- ler Yoksa yapamayan gıder sayın Aksoy Galatasaray'ın 3 golünde Hamza'nın güzel hareketlen sonucunda topu kazanan Al- man futbolcu Gütshovv, Za- lad'ın burnunun dıbınden to- pun altına ayağını sokup aşırt- ma vuruşu ağlan bulduğunda, cabukluk.teknık veduşuncenın sanıyeler ıçınde butunleşmesı eğıtımın onemını ne guzel vur- guladı Bravo, Galatasaray'a Alman ekolünu adım adım uy- gulayıp futbolun seyır ve sonuç olarak güzellığını yaşattığı ıçın F (m\ W A Z L A K KİLO İ L O L A R I N I Z İ Ç İ N KONTROL MERKEZİ TÜRK KALP VAKFI 275 12 44/45-266 02 78 Gazeteler ne dağttüGazetelenn yılbaşından bugune kadar yapüklan promosyon ve lotarya kampanvalan şunlaı ovuncaklar, Teksas. Barbo kıtaplan, 50 orgu makınesı, yunsetlen 12ansıklopedı 5754televızyon 139 araba 4ev.503çamaşırmakınesı. lOdıkış makınesı 500 fınn 6 bın vemek takımı 5 kondusyon aletı. 500 bısıklet. 3 atlas. 2 yabancı dıl setı herkese tıraşbıçağı. dış macunu Sıstem 2000. bın masa setı. bedava yunub gostensı 4gezı,pembedızıler poster kıtap vebayraklar, kohuk. 300 vıdeo. 150 vıdeo kamera bın Borcam set. bın şekerlık. 200 saat. 500vvalkman 5 bın radyo, bın kot b'r bılgısayar. bın tane bırer mılyon lıralık çek. 10 bın saç kurutma makınesı. 5 bın 500 çay takımı bırotel oyuncaklar Ü 9 9 9 7 Jnsıklopedı 5537 televızyon 438 araba, 15 ev, 650çamaşır makınesı, 200dıkış makınesı, 2 bın fınn 8 bın 400 yemek takımı 2 atlas, herkese buzdolabı örtusu, masa ortusu Omo 3makya)setı sozluk Nutuk, hedıveçekıvenevresım. kıtaplar.oyuncaklar, poster ve bav raklar 64 bulaşık makınesı. 5 bın çay kaşığı takımı. 5 bın tshırt, bın 200 halı mi||Q|4ansıklopedı 251 televızyon, 8 araba 3ev 200dıkışmakınesı 1001 vemek takımı. 20 kondusyon aletı 862 bı->ık1et bır atlas. herkese uçurtma ve balon 5 bın kolye, Türkçe Sozluk, Red House, Turkçe-Ingılızce sozluk, bınbır porselen yemek takımı, 5 dukkân kıtaplar posterler, bavraklar karton B p herkesekolve, 5bın muzik setı, bın tane bombardıman ceketı, 8 araba, 30 çamaşır makınesı. 50 bulaşık makınesı, lOOmuzıksetı. Rusya'dagoz tedavısı, masa ortusu, 100 bısıklet, 30 çakmak, amenkan servıs yastık takımı. mutfatsetı îır ansıklopedı, 35 araba, 100 bulaşık makınesı. 80 telev ızy on, bır ev. 100 bısıklet 3 bın yemek takımı bın gozlük. 150 mutfat robotu, kasetler, suzgeç lıtnon sıkacağı. pıngpong takımı. masa ortusu, kamyondolusueşya çeşıtlı kıtaplar Bır ansıklopedı. 8 ev. 11 araba. ICe^ıtlıarmaâanlar. otoıçı kılıfı. pastaveçay takımı.7motosıklet, I50kot takım maskeler tışortler. herkese halk ekmek. sabun, çop torbası, cıklet. susam helva pBIBWBBB> 1 araba. mılyardcrlcr kulubu kartlan posterler | Q 5 Q ^ Q Kolye. Kuran-ı Kenm tabak. kaşıktakımlan mantımatık. 11 bısıklet.kıtap ve posterler Folospor ve Fotomaç da yıl boy unca çeşıtlı çıkartmalar. posterler v erdı GÖZLEM UĞUR MUMCU • Baştarafi I. Sayfada Askerı savcı 52 ıdam ıstıyordu1 Bu arada istanbul Sıkıyonetım Komutanlığı nın emrıy- le gozaltına alınıp tutuklanan yeraltı dunyasının ünlu ' babaları bırer ıkışer salınıvermışlerdı Aynı gunlerde DISK Genel Başkanı Başturk ve arka- daşları ellerınekelepçelertakılıpbırbırlerınezıncırlerle bağlanarak mahkemeye getırılıyorlardı Dınleyıcı sandalyelerı de bombostu DISK davasının onder avukatlarından bın, istanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın'dı DİSK davasını açan askerı savcı Orhan Apaydın'a da dava açıp Apaydın'ı tutukluyordu Dava savaş halı hukumlerı ' ne gore yapılıyor ve sa- vunma hakkı yok edılıyordu Başturk'u 'Başturk ' yapan koşullar bunlardı Başturk dırendı Zor karşısında hıç eğılmedı bükul- medı, başını hepdıktutmasını bıldı Abdullah Başturk, 12 Eylul 1980 oncesı DİSK Genel Başkanı ydı Başturk, 12 Eylul sorgularında kışılığını ve ınançlarını korumuş, ışkenceye ve ışkencecılere karşı dırenmış bu dırenış gucuyle genel başkanlığı aşıp "ışçı sınıfılıderı' olmuştu Başturk'u yargılayanlar, ışkencelı sorgulardan geçı- renler Bunlar ne oldular1 ? Bunların adları çoktan unutuldu Ama Başturk adı ya- şıyor Turkıye de emek kavgası oldukça da hep yaşaya- cak Bu emek kahramanı'nı olumunun bırıncı yıldonü- munde saygıyla anıyoruz Artık emek ışkencede mahzun ' değıl 'mahzun" ol- mayacak Emek, Başturk gıbı dırendı dırenıyor ve "Ya- şasın DİSK' dıyerek 'ekmek gul ve huvıyet gunleri" ıçın yıne dırenecek • • • özal başkanlık sıstemı ıçın hazırlıklara koyulmuş; bu çalışmalar sırasında eskı Marksıstlerın de kapılarını calıyor Başkanlık sıstemını benımseyenler "değışım" iste- yenler olarak sunulacak, bu sısteme karşı olanlar da "statukocu'i • Turkıye de kavramların bu kadar tersyuz edıldığı bır başka donem daha yaşanmadı Beyefendı, kendı sıyasal geleceğı ıçın bır model ara- yacak, Babıâlı basını da değışımı ve statükoyu bu olçek- lerle tartacak Ve bızım Koşk'ten gelen esıntılere gore haber oluştu- rup yazı yazan ' mabeyn kâtıbı' yazar-çızer takımı da bu modele ıdeolojık kılıf arayacak Cumhurbaşkanı emekkesımındekı 'değışım"ekarşı. Bu yuzden 158 sayılı ILO sozleşmesını veto edıyor Neonemı var''Onemlı olan değışım Cumhurbaşkanı, 12 Eylul cuntasının getırdığı sıyaset yasaklarını savunan pariı lıderı Neonemı var? Onemlı olan değışım Cumhurbaşkanı, DISK'ın malvarlığına elkoyan yasa- nın onay makamı Ne onemı var? Onemlı olan değışım. lyı hoş da, nedır bu "değışım"^ MESS başkanlığından cunta hukumetıne bakan ol- mak Emek gelırlerını azaltmak, sermaye gelırlerını art- tırmak Dış sıyasette Beyaz Saray'ın dumer vuna gırmek ^alnızca bu kadar mı? Sıfırdan mılyarder olan Cumhurbaşkanı oğullarının televızyon kanalları açmaları Cumhurbaşkanı bıraderlerının Arap sermayesı ıle sarmaş dolaş olup -Allah'ın ıznıyle- mılyarlara kavuş- maları Vurguncuya, soyguncuya, kaçakçıya, çıkarılan yasa- lar ve kararnamelerle mılyarlar kazandırılması Bunun adı 'değışım 'değıl, yozlaşmadır Getırılmek ıstenen sıstemın adı da başkanlık sıstemı' değıl olsa olsa Guney Amenka ve Afrıka dıktatorluklerı- ne ozgu başkancı sıstem 'dır Deterjan uyarısı M Baştarafi 1. Sayfada janlar ve temız- bk malzemelennın. mıkroplan öldürucu ozelhğe sahıp olduğu gerekçesı ıle reklamlannın ya- pılabılmesı ve bu ozellığın ambalajlan üzennde bebrtılme- <=ı ıçın, bakanhğımızdan ızın ıs- temelen uzenne. konunun ınce- lenmesı amacıyla bakanlığımız bunyesınde bıbmsel bır komıs- yon toplanmıştır Yapılan toplanü sonucunda, deterjan ve genel amaçlı temız- lık malzemelennın üretım ve kullanım amacı olan temızlık dışında, mıkrop öldürucu (de- zenfektan). hıjyenık ve benzen amaçlara yonelık olabılecek ıfadelerle tanıtımının ve her tur- lu ıletışım araçlan ıle reklamı- run vapılmaa, bu ıfadelenn ambalajlarda yer almasının uy- gun bulunmadığı karanna va- nlmışur Alacağınız reklamlar- da. bu durumun goz onünde bulundurulması gerekmekte- dır" Bakanhk Temel Sağlık Hız- metlen Genel Mudüru Servet Erbaşı. gondenlen yazı ıle tuke- tıcıyı yanıltan bu tur reklamla- nn durdurulmasmı ıstedıklennı belırterek, "Uyanmız dıkkate alınmazsa Savcflığa başvura- rak, konuyu yargıya ıntıkal et- tırebılınz Bu konuda asıl sorun yaratan, ozel televızyonlar TRT zaten her reklamı yayım- lamadan önce bıze danışır Ancak, ozel televızyonlar gayn resmı olduklan ıçm denetleye- mıyoruz" dedı AliağaMa çoluk çocuk • Baştarafi 1. Sayfada Mıtınge katılan Petrol-İş Sendıkası Genel Sekreten Bay- ram Yıldınm vaptığı konuşma- da. Petkım ışçısının elınden alınan grev hakkı>la ılgılı gelış- melen ozetleyerek. DYP-SHP koalısyonundan bu yanlışhğın duzeltilmesını ıstedı Yıldınm. koşeye sıkıştınlmak ıstenen Petkım ışçısının haklı bır dıre- nış ıçıne gırdığmı belırterek. "Gorüşmeler suruyor Mutlu sona ulaşmak ıçın gereken ney- se yapılacaktır" dedı Türk-Iş 3 Bolge Temsılcısı Mustafa Kundakçı da uzayan toplusözleşme görüşmelen, ışcı kıyımlan ve ışçıyı koleleştınne- ye yonelık uygulamalar ol- duğunu. ancak durumun boyle surup gıdemeyeceğmı soyledı Hava-Iş İzmır Şube Başkanı Hasan Coşkun da ışçılenn gü- cünu bır araya getırmekten baş- ka yol olmadığını. ışcı sınıfının güçlu oimadan bunca baskının altından kalkılamayacağmı be- lırttı Petrol-Iş Sendıkası Alıağa Şube Başkanı Mustafa Öztaş- kın da ANAP .donemındekı baskıların surduğunu, Petkım ışçısının soluksuz bırakılmaya çalışıldığını vurgulayarak baş- ladığı kon uşmasını şoyle sur- durdu "Bız baştan ben haklıyız Haklılığımızı Kamusen yetkılı- len de açıkça soylemekten çe- kınmıyorlar Son sozün hukü- mette olduğu soylenıp durdu Devlet Bakanı Cavıt Çağlar'ın araya gırmesıyle göruşmeler başladı Pazartesı gunu göruş- meler surecek Sonucun Petkım ışçısı ıçın olumlu olmasını dılı- yorum Petkım ışçısı dayauna- lara, baskılara böyıın eğmeye- cektır Eylemlenmız gerekırse sürecekür " m Mıüngde konser vermesı da- ha önce açıklanan Grup Yo- rum. gerekb ızın alınamadığı ıçın konser veremedı Konuş- malardan sonra sazlar çalındı, oyunlar oynandı ve Petkım ışçı- len bugun saat 16 00*da Pet- kım'de topluca buluşmak uzere dağıldılar Alıağa"da emnıyet guçlennın sıkı denetım önlem- len aldığı, ancak sert davran- madıklan gözlendı Petkım ışçılen tum vardıyala- nn katılımıyla bugün saat 16 OO'da ışyennde toplanacaklar Ankara dakı goruşmelenn so- nuçlanna ya da gelışmelere go- re ıçende kalınıp kalınmavaca- ğına karar venlecek Işçıler olumlu bır sonuç alınmadan ey- lemlere ara vermeyeceklennı belırterek. "Bızım hıçbır aşın talebımız yok Bız zaten once- den sahıp olduğumuz haklan ıstıyoruz" dıye konuştular
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle