13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/6 DİSK'te kucaklaşma (Baştarafı 1. Sayfada) sonra "Yenılıkçı"lerın lıderı Er- tugnıl Guna.> gorundu Yanında YenılıkvimılJetvekıllen>le Der- ken, tam Inonu'nun korrjşma>a başla>acağısıradaDenızBajkal geldı \anındaBavkaIcımılletve- kıllerıvle InonuveBa>kalgenel kurulda pek fazla kalmadılar Ertugrul Gunay ıse lobıde çev- resını saranlarla uzun sure soh- bet ettı Sohbetın konusu kuş- kusıız SHP kurultayıydı, ama Gunay, soruları espnterle geçış- tırdı. Saionda konukJann konuş- maları surerken dışanda bugun yapılacak seçımlenn kulısı suru- yordu Çarşaf lıste mı olacak, yoksa ayrı ayrı hsteler mı çıka- cak? Soylendığıne göre ılçe se- çım kurulu gorevhsı, "Ben sa- bab sandığı kuranm, 17.00'de de sooucu alır gidenm. Ojle a>n listeler, tuıiar anlgmam" dıyor- du. KuJıste önce uzun sure "ayn" lısteler konuşuldu Genel baş- kan adayları Kemal Nebıoğlu, Mukbıl Zırtıloğlu ve Mustafa AktolgaJı ayn blok lısteler çıka- racaklardı Otekı genel başkan adaylanndan Rıza Guven ve özcan Kesgeç ıse "adaylıktan çekilebil«ceklefiııi" söyluyordu Delegasyon ıçındekı goruş- melerın sonucunda, saat 17 30'a gelırken bır karara varıldı Ve karar, başkanlık dıvanına ıletıl- dı Buna göre bugun çarşaf lıs- HABERLERİN DEVAMI 19 OCAK 19i MLTRIS D İT KOGLŞL HATIRASI — DISK »oneJıcılerı. tezavındekı tılları da bırlıkle \Asi- mış ve bır mucadeleve donu>(urnıu>lu. Genel başkan Abdullah BaMurk'un (arkada oturanlardan Mtldan uçuncu) olumu\le boşalan OISK Genel Başkanlıgı'na, şımdı bu fotograttakılerden uç kı^ı jda\. Kemal Nebıoglu (onde tam kaı>ıda oluran), Mukbıl /ırtılüglu (arkada en <<agda oturarO. Muslafa Aktolgalı (solda a\akta)... Rua Guven (arkada soldan ıkincıt >e O/can Kesget, (arkada soldan dorduncu) ıse ada>lıklan fekıldı. Me»cut genel sekreter "iule\man Çelebı (onde oluranlar- dan »ag başta) ise jine genel sekreter ada>ı. teyle seçıme gıdılecek Lıstede Nebıoğlu, Zırtıloğlu ve Aktol- galı genel başkan adayları ola- rak yer alacak Genel sekreter- lık ıçın ıse ıkı adayın mevcut ge- nel sekreter Suleyman Çelebı ve son anda surprız bır bıçımde or- taya çıkan Kamıl Suleymanoğ- lu'nun ısmı yazılacak Gelışmelerın bır başka surp- rızı de yonetım kurulu uyelığı ıçın adaylığı gunlerdır konuşu- lan Tekstıl Sendıkası Başkanı Rıdvan Budak'ın ısrnının lıste- de yer almaması oldu Kulıste, Rıdvan Budak'ın "kendi istegiyle" çekıldığı söylenırken bazı delegeler "ikna edilmesi- ne" çalışılacağını belırtıyordu DİSK Genel Kurulu'nda tum delegelerın ve konukların uze- nnde bırleştığı nokta, Abdullah Başturk ölmeseydı, seçımlenn bır "formaJileden" ıbaret ola- cağıydı Ama öyle olmamış, ge- nei başkanlık ıçın bır yarış baş- lamıştı Bu yarış, bugun yapıla- cak seçımlerle sona erecek DİSK, yenı genel başkanmı ve yönetıcılerını seçecek Asıl zor anlar ıse bundan sonra DlSK'ın mal ve para varlığı- nın ıadesıyle ılgılı karar henuz sonuçlanmadı Anayasa Mahke- mesı, bu konuda olumlu karar verse bıle bazı bınalann kamu- laştınlması (Anajasa Mahkeme- sı bunlardan bırınde oturuyor), bazı bınaların da uzun surelı kı- raya ver:lmesj nedenjyle soru- nun ancak bır bolumu çozulmuş olacak Ama en buyuk sorun "uyesizlik..." DlSK'ın kapatıJ- masıyla zorunlu olarak başka sendıkalara gıden uye ışçılenn dönuşu apayrı bır çabayı gerek- tırecek. Ve DİSK, en aandan bır sure yalnızca yenı seçılecek 13 >one- tıcıden ıbaret olacak Yıne de 296 delege ve vone- tıcı dun yıllar sonra yenıden "Yaşasın DİSK" dıyebılmenın keyfını yaşıyordu 11 yıl 7 ay sonra ilk genel kurul Istanbul Cemal Reşıı Re> Saionu'nda vapılan genel kurulda, DISK. Genel Sekreterı Sule\man Çelebı, SHP Genel Başkanı Erdal Inonu, Devlet Bakanı İDrahım Te7, eskı Genel Sekreter Fehmı Isıklar ve Buvukşehır Beledıve Başkanı Sozen, bırer konubma vaptılar Iç Polıtıka Senısi Dev- rımu Ijçı Sendıkaları Konte- derasvonu nun (DJSK) Genel Kuruİu. >aklaşık 12 vıllık bır aradan sonra toplandı Genel kurula 1980 vılındakı 7 Ge- nel Kurul un deleaelerı katıl- dı Cemal Reşıt Re> Salonu n- da vapılan genel kurula, çok iavıda vabancı sendıkacı ıle SHP Genel Başkanı Erdal İnonu, Çalışma Bakanı na ve- kâleten Devlet Bakanı İbra- him Tez. TBMM Başkanvekı- lı Fehmi Işıklar, TISK Başkanı Refik Bavdur. Turk- lş \e Hak-lj temsıleılerıvle SHPIı mıllenekılkn de katıl- dı Bır sure once olen Genel Başkan Abdullah Başturk'e savgı duru^u ıle başlavan ge- nel kurulda açış konuşmasını vapan Genel Sekreter SüJej- man Çelebi şunları sovledı "Bi/i wldırmak, bize bovtın eğdirmek istedıler. O\sa tum dünv .nın izlediğı gibi hep a> akta kaldık, a\ aktaj \z. V ine dımdık. vıneınançlı \e \ineka- rarlıvı/. DISK. kapatılamaz demıştik. kapatamadılar Her zaman aramızda vaşavacak başkanımız Abdullah Baş- turk"ün deuşiyle Turkıve ışçı smıfını 2000 İı jıllara DISK taşıvacak Çunku bız gerçeğı doğruvu, guvenı, daha onem- lısı umudu temsıl edı>oruz SHP Genel Ba^kanı Erdal Inonu de 12 Evluİ den en za- rarlı çıkan kesımın ışçı-çalışan kesım olduğunu belırterek "Hukümet olarak bize bınuk sorumluluk duşuvor. Çalışan kesımın orgutlenmesini ve si> a- si surece katılımını sağlamalı- yız. 12 Fvlul'ün tahribatını vok etmek, orgutlu toplunıu kur- mak zorundavız. Çalışma >aşamında ILO standartlarını vakalamak zorundauz" dedı Devlet Bakanı Ibrahım Tez de "bozulan dengelerin veni- den kurulmasını" amaçladık- larını belırterek kamuçalışan- larının sendıka hakkı ve tum çalışanlara sos>al guvenlık sağlanması konusunda çalış- maların surduğunu sovledı 12 Evluloncesı DISK'ın ge- nel sekreterı olan SHP Mıllet- vekılı Fehmı Işıklar ıse konuşmasına genel kurula "delege" değıl "konuk" ola- rak katılmaktan uzuntu duvduaunu belırterek başladı TBMM Baskamekılı Işıklar "DİSK'ın maharlığını bir rnahkeme almamıştır. Kendısi- nı Meclis verıne kovan 5 gene- ral almıştır. Bu nedenle de maharlığını mde etmek. mah- kemeve değil halkın seçtiğı Meclîs'e düşer" dıve konuştu Işıklar ın "Bir z.ımanlar ce- zaevi duvarlarının dışını gor- meveçalışırdık.Şimdi Vleciis'- jn duvarlarının d/ş»nı gormeve çalışıvorum. Oradan Marma- ris'i, oradan da Şili')i goruvo- rum'% sozlerı, konuk vabancı sendıkacılar tarafından alkış- larla karşıhndı Sozen de demokrası mucadelesıne bu- vuk katkıda bulunmuş ve bulunacak olan bıı kuruluşun malvarlığına el konulmasının "talihsızlik" olduğunu sovledı Daha sonra kursuve gelen Avrupa Sendıkalar Konfede- rasvonu Genel Sekreterı Emilio Gabaglio. "\ ureğım vıllar bovu verdiğı mucadelc- nin sonucu olarak bu genel kurulun vaşanmasını sağla\an bu\uk varatıcının vokluğu ıle acılıdır" dıve başladığı konuş masında 19901ı vılların Avrupa'da sendıkal mucade- leve >enı gorevler getırdıgını jnlattı Gabaglio Turkıve ve ılış- kın olarak da şunları sovledı "Başbakan Demıre) taraf dan açıklanan hukumet prc ramı umît vericidir. I programın gerçekleşmesi, içı de sendikal hareketin ver aldı tum demokratik guçterin e>l ınine bağlıdır. Bu durumd guçlu \e bırlık ıçınde bir send kal hareket çok onem (aşı Eminim ki DISK, Turk send kal hareketinin butünluğu içiı de birliğin vollarını açma istevecektir. Bu vaklaşıml ben, 4SK uvesi DISK veTürk İş'in. karşılıklı o/erklik ve tar bir ozgurluk içınde tum çalı şanların birliğinı sağlamal uzere bir masa etrafında bi arava gelmelerini \e araların da ortak bır sendikai mutaba kat kuracak eşgudum oluştur malarını dilivorum." Konuklann konuşmalanndaj sonra, gundemıyle ılgılı çalışma lara başlayan DlSK Genel Ku rulu'nda, "DtSK'in mal varlı ğına el koyan ve çalışmalanu durduran 12 EyluJ askeri hare kâtının 5 generali bakkında da- va açıiması" yolunda bır öner- ge venldı Delegelerın alkışlany- la ve oybırlığıyle kabul edılen önergede, Anayasa'nın geçıcı 15 maddesının kaldınlması ha- lınde, S general hakkında dava açılması öngöruluyor DlSK'ın 8 Olağan Genel Ku- rulu, bugun de yenı genel baş- kan ve yönetıcıler ıçın vapılacak seçımlerle devam edecek Sinema • Tiyatro» Gösteri 232 64 26 • 230 21 87 MICKEY R I U K K E I I I J I N N S I N HARLEY DfllflDŞON MARLBORO MANYor SIMOM VHNCEfl M»T 4 6203 l OC 300'500- 5 19302145 Jetogj tTUS 43^""6 1 0 0 4 6 - 6 3 0 8 45^ 5 I Bak ko, ?< 3 20444 X 300 ı « H O0-I90u^ 5 İKaOkoy H»K»« 33 808? n 00-13 30-1600'9002'30 I AW ars METBOPOL 2i 4 a m DfNU 6461 Bu sa BUDC 2 ^350 ERENK0Y KOZYATAÖI'NDA ÇAGDAŞ BİR SİNEMA Kaiıttlı Fılmler Alışılmışın DışımJa bır Hızmtt \nla\iji Kjtap klubu Cafe Scrgı Salonu Bufc t trctsu ocopark \ergöscerme Vcstner önceden Rezervasronla A Ç I L D I CumorN» d.n.t.baren K I R M I Z I PAZARTESl 1200 14 15 1630 1900 21 15 IflonuCad Sumko Sıtcsı Nct 12 Kozya'agı-ERENKOY/İST 36Z5100 CHARLIESHEEN CARrELWES VALERIA GOUNO LLOYO BRIDGES HAVADA K0MİK BİR ŞEYLER 0LUY0R Yonetmen JIM ABRAHAMS BÜTÜN FİLMLERİN ANASI SİTE 2*7 ö9 4 SUREVYA 336 06 82 aaroĞLu a 32 4o ŞAFAK 1 3 « 26 60 İMCtRÜ 3 c o* 39 M E L B R O O K S KOKUŞMUŞ HAYAT "Senin zengin olman Allah'ın emrı mi b« adam?" x_.«. LIFE STINKS LESLEY ANN VVARREN sgras»» O Yonetmen MEL BROOKS SfflfflE 20 OCAKTAN İTİBAREN REKLAM FİLMİ DAölVMINOA 149 5O 33 Anotlıer ^ou 3 HAFTA İS Brtottu EmSK (244 «4 M) 0G 14 5-1630 645-2 i^ < \\ Çlmt%AfUC (9T«3IIO} 11 00 13 30 »6 OC T8 3O ?1 00 tyl If AnkaraAXUM (12T 76 M) 2 ^ 4 3 0 6 45 18 002 ' Yt | | izmtrlZMtR (21 42 «1J ^ £ 4 30 6 45 9 00 2 15 /pA ABDULLAH ŞAHİN NOKTA TİYATROSU FERHAN ŞENSOr un HAYROLA KARYOLA 2 Bolum Muzıkıl Gulduru S* ?l 00 IKılk Cınııl C»I 1530 <i m Cumınm Pııır 530 1100 Mi^dal Gezen San«1 Mertezı M« 51 09 348 BO 72 |3 N«| K E Ç İ > 1 « « R E S T i U > i N T 2 0 O c a k P a ı a r t c s ı a ç ı I ı y o r F İ G E V R A K E Ç I B A R i l e • y n ı ( i t ı a l t ı n d a y e p y e n ı b i r m e k a n A N T R A K T BAYİLERDE, SİNEMALARDA EN6İN ÖZER ISTANBUL CEP TİYATROSU ÜŞÜTENLER Kabare 2 Bolum CUsı 18OC 21 00 Pııır 1530 1800 O l I5 3O2I0O PerıCltm 2100 Altıyol KırtMiyecj Sok 9 1 Kadıkfiy (Vakkonun arKa sonağ ) T«l 348 «7 76 B/ZIM TIYATRO M Puıg/Macıt Koper ÖRÜMCEK KADININ ÜPÜCÜĞÜ Ctesı-Pazar 1530 Bai3 HarjTjiel «81371452490 ^ BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI 502 08 53 AZİ2 NESİN SAHNESI 507 43 82 S KUMET AKSAİ. AZIZ NESİN GULDURU 2 BOLUM VONETBI TURCAV KANTUPK OYNAYANLAR ORHAN AVOIN OKTAV KAYNARCA HOAN TEK YAKINDA BAŞLIYORI rOMETSn) AHMFT GULHAN PERŞ CUMAT'FS 2030 " TfS PA 7 Aa 1500 INĞMJ CAO GUNGÖCfN $UU MUD ALTt-HAZNEDAR KEANU REEVES PATRICK SWAYZE KIRILMA NOKTASI Beyogiu OÜNYA <:49 93 D 12 00-14 15-16 30-18 45-21 15 EVDE 5 BAŞINA Beş Kez Daha Fazla Kahkaha Yonetmen STEPHEN HEREK CHRISTINA APPLEGATE - JOANNA CASSIDY ı AS-2 (247M1S) I 1 30 13 30 15 30-17 30-19 30-2 45 t LALC 1 («» 2S 24) 1200 < 5163T B «5 < 1 5 r OC»K (3M 37 71) 20 OCAK7AN lTl>AiaN I Hİ1TIK (3«0 29 2$) t> V « f IYASEMINYALCIN BENIBIRAI YÖNETİR MISINIZ? 100 OYUN Ç>T Perj Cuma. 21 00 jmırte 1800 2100Puar ISOO Tdltl 01 91 Otopjrl m i tird y e n i b u l u $ m a y e r ı S ı b ı t ' t ı t f ı ı l ö ğ l e n y e m e ğ l g r I I I s a n d v v i c h l e r Ç a y s ı a t I A k $ a m ü s t û b a r ı n d a j o h b c t l t r BARETTO da yazarkasa da a i y a ı ı y o r B u I u ş m a k O z e r e TfîVIBye BOStan SC* NO 1 ! 161 45 07 KO(V1ED1SHOW| DORMEN S TİYATROSU Müzik-Mizah TEATRAL GÖSTERİ Yazon Von Fot h Yıldız Ctes. 18 00 Pazor 13 30 15 30 18 00 MUjdst Bezen Saıurt Merkezi Gı?e 346 51 09 [Beyfıan Hanıml YAZAM TAMAY SAYAD YONE T E\ EVıN KALKADCı MUZIK FAHIR «TAK06LU $ARKILARDA GUL OZER SAHNE TASARM ESRAAVCI TUIICER ı^'rhuLAMA MA2AN SOÇMEM MKTKKC PALYAÇ0 MÜZİKll ÇOCUK OYUNU Her Pazar 13 30 TEVFİK GaENBE rlT*r»0SU 336 21 03 IDIL ABLA ÇOCUK TİYATROSU ÇEKIRGE BİR SIÇRAR ERCAN YAZGAN Muz k Reymon Erav Yazon Yon Idıi Yargar H*r Paıar 11 30 Kor a Hoicn A e Kı. >u, Vıerkez 3İ3 V ' JLAİLJLLİB • • w •• -SAHANEZUCÜRTiaYoneten M E T I N SERfHZLI 1( OCAK-310CAK TARİHtffll AHASINDAKİ OYUN GÛHURİ Çars 1500-2115 Perş -Cuma2115 C tesı 18 00-2115 Pazar 14 30-18 00 Bnı» Yoneten G E N C A Y G U R U N V 1 Subat C tesı 18 00-2) 15 • 2 $ubît Pazar 14 30-18 00 GUNAYDIN Cad M PangaHı 1 4 1 2 7 3 7 OBTAO. i X1L 4 H IstıklalCad No 140 Tel 251 18 65-66 FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy Sah-Çarş.: 21.00 Pierre Henrl Caml • Ferhan Şensoy »YORGUN MATAD0R Perşembe 21 00 Cihan öksüz • Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIK KABUĞU Cuma- 21 00 C tesı-Pazar 15 30-18 30 DEEP PURPLE EFSANEVI SOLİSTİ IAN GILLAN SOLO KONSERİ LX)STLARTIYAJROSU NUiu Eskj Mtden Fakuluaı Sılonu nda NAZIM SEVDALIBULUT A""* İFA SEÇKİN FİLMLER SUNAR AŞK ÜZERİNE BİR FİLM Yon KRZYSTOF KIESLOWSKI 4. HAFTA B«yojlu FİTAŞ CEP (249 01 66) 12 00 14 15 1630 ' 8 4 * 21 15 %EMBETIKQ Yon- COSTAS FERRIS 2. HAFTA KadıkSy AS (336 00 50) 11 00 3 30 16 00 19 00 21 5 SIYAH GOZLER Marcello Mastroiannı 3. HAFTA BakıffcOy KARYA (542 11 72) 2 00 '4 I j . 6 30 18 45-21 00 KIRMIZI PAZARTESl Ornella MUTI-Anthony DELON EmnkSy APOLLON (362 51 00) 12 X U 15 6 30 *9 00 2 15 Moskova Fllm Şenllği Büyük Ödülü Vah?ı Kapitalızmın Tarıhı ^VAATLER ÜLKESİ Yön:ANDRZEJ VVAJDA OKM (258 69 87) 13 00 16 30 20 30 •ereboyu Cad. No 110 ORTAKÖY Sinema • Tiyatro Gösteri 232 64 26 • 230 21 87 20 Ocak Pazartesi Saat 19.00 ULUSLARARASI PİYANO SERİSİ ALEXANDRA NOMIDOU VALSLER Schubert, Brahms, Ravel, Şostokoviç, Strauss-Tausıg 25 Ocak Cumartesi Saat 19.00 ŞAN SERİSİ SUSAN VON REICHENBACH Soprano NEAL GOREN Pıyano Handel, Schubert, Wagner, Poulenc, Foure, Satie, Brahms, Strauss "X- Turk Havo Vollon Katlolartylo » 15 Kififvn uftandekı grupJora % 25 ıncfmm uygufanır * ögrena ogretmvn ve emaklı ındınm fum yeHcrda % 50"d<r Bıl*l xıtı» Y.ri.rı Konor Solomı 248 53 92 Gallena Don..mo Burosu 559 95 60 AKM Gı«*l«n 251 56 00 Vokkoramo Taiıım 25! 15 7! Vokiıoramo Suodıy» 3*0 90 90 N«p<ı Musc C«nt«r Sılk <n Atnum Mıgroı 240 28 45 560 83 3? İSTANBUL BELEDİYESİ ' Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I ÇOCUK OYUNLARI BAŞLADI rbıye M Frtcgrul hntfs' 140 77 20 f)fı Marıa Clara MACHAOO SEVJMLI HAYALET Uyjrlaym Bulenl KINAC ronelen Kakan ALTIHEB SIRIK- OBUR- CAMGÖZ Yoneten Alıye UZUNATAGAN Urgıy 1)1.012 () PALYAÇO PRENS Grımnı KARDESIER HANSEL VE GRETEL Uyarlayan ve Yonelen Ites e ALTINER ÇOCUK OYUNLARI NER CUMARTESI-PAZAR 6ÜNU SAAT 11 00 DEOIR ] İSTANBUL BELEDİYESİ jŞEHİR TİYATROLARI KÜLTÜR GÜNLERİ-3 P A "BİR KÜLTÜR MOZAJĞİNDE TÜRK YAHUDİLERİYLE 500 YIL" Prof.Dr. SELÇUK EREZ Kanlanlar BEKİ BAHAR-METE TUNÇAY MARİO LEVİ 20 OCAK 1992 PAZARTESl GÜNU SAAT 18 00DE HARBIYE MUHSfN ERTUCRUL CEP TIVATROSUNDA GIRIŞ UCRETSIZDIR OETLET TT»»TfK>L4K ISTANBUL |DEVLET TİYATROSU <«M HKUk S1IIK 1151 5«00 JMI * 2t3O r*z 1400 C900I Azız Netın YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Yoneten Kenın Ijı* Muzık Tımur Selçuk 25 2fi Ocak W Shakespesre HRT1NA Turkçeıı Cın lucel Yoneten Baıar Sıbuncu 18 19 Ocjk Palnc* Susk/nıJ KONTRABAS Turkçesı Hale Kuntay Yoneten Metın Belgın IB 19 Ocak HMIum Gıöson SALINCAKTA İKİ KİŞİ Turtçesı Sevgı Sanlı Yoneten Alev Sezer 25 26 Ocak Hjldun Taner SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI Yoneten Semıh Sergen ) 5 6 1 7 ? 2 23 2 O *KM ı ı ı nr*iMSU 5 0 0 1 9 0 0 fmz I 5 O SurJk Mıknl Uçar UMUT CİNAYETİ Ynneten Zekaı Multuoglu 14 15 16 17 18 19 Ocak Aleksander Gelman YÜZYÜZE Turtçesı Selgı Pakıoy Yoneien Çelın Ipekkayı 2 1 Z Z 2 3 2 i 26 Alı Taygun MASAL BAHÇESI Yoneten Esen Ozmia 18 25 Ocak (11 001 (Sal.Cjr Per Cum 20 30 Clts. 15 00 20.30-Faı 171 Georg Bucfıner DANTONUN ÖLÜMU Çevm ve fteji Semıh Fırıncıoglu 14 15 16.1718 19 Ocak Nezıhe Araz AFİFE JALE Yoneten Kenan Itık 2122 23.24,25 26 Ocak Jakop LDrey KÜÇÜK MOZART Turkçesı Saıp San Yoneten Falk Ertener 19 2S Ocak Ayrıcı Bllet Sltu GalKna D)nı(mı. 559 96 60 1104 Vakkornna Tıksım 151 15 71 Mktramı Suadıye 360 90 90 16 OCAKTAN BAŞLAYARAK Turgut ÖZAKAAAN •Vöneten HAKAN ALTINER Muzık dırektöru KVUİ A^ANGİL Çar^uııhn Iâ00-21.(X)— 1 İSTANBUL BELEDİYESİ İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 13-19 Ocak 1992 Anton ÇEHOV VANYA DAYI Turkcesı Mlzlım BEYHAN Yoneten Leonıd HEIFETZ |14 !5-l6-l7l8 0cak| E Rej« »EY/C R«f« REY LÜKÜS HAYAT Yoneten HalOun DORMEN II9 Ocak Pazar| Selık ONAT HÜZÜNLU BİR KOMEDİ Yoneten Basar SABUNCU [l4-15-IS-l7l8-l9 0cak| Yıldınm KESKİN ÇİÇEK SEPETLİ KIZ Yoneten Erol KESKİN iSalı Per Cuma Saat 15 00 del Musahıpzade CELAL FERMANLJ DELİ HAZRETLERİ Yoneten Engın ULUOAfi IÎ4-15 15-17 lB-19 Ocak| Wılly RUSSELL BİR KADIN Turkcetı Semra KARAMURSEL Yoneten Çttm IPEKKAYA 114 Ocrt Şjlı| Juon MİLLER ŞAMPİYONLAR Turkcesı Aygen TORUHER Yoneten Hıörel OENIZHAN 115-16-17 18 Ocıkl Saı! FAIK/Sjvaı DINCEL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE roneten Mıcıl KOHH II9 Ocak Paz»r| Sıîı XXÇın 15 00 M 30 Peri Cuma » 3 0 Curaırld, 15.00 2030 Plzar 1500 18.30 llLtrun TirATRO St$ELEB(WIH YAHISIRA TAKSIM VAKKQflAMA IMERKEZI Vt KAOIKOY HALBUM TAKER IMESKEZl GBELERI»OE &AT (LMAKT»OIR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle