09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUAİYET/16 SPOR 19 OCAK 19i Ali Şen'in resmen başkanlığa aday olduğunu açıkladığı divan kundunda söz verümedi Aşık'ı konuştıırmadılarF. Bahçe Divan Kurulu toplantısında eski başkanlardan Ali Şen'in gündem dışı başkanlık konusunu ortaya atması tepkilere yol açtı. Başkan Metin Aşık, yönetimin icraatlarını anlatması için söz verilmeyince salonu terk etti. AŞIK — Icraatlarını anlattırmadılar. Spor Servisi — Tüzük gereği sekizin- cisi yapılan Fenerbahçe Divan Kunılu toplantısında bugüne kadar yaşanmayan ilginç durutnlarla karşılaşıldı. Fenerbahçe'nin faaliyetleri, yönetim kurulunun uyguiamalannın konuşulma- sı gereken Divan KuruJu'nda Ali Şen, söz alarak, yaptığı konuşmada başkan- lığa resmen aday oJduğunu açıkladı. Aynca tavsiye niteliğindeki Divan Ku- rulu'nda Fenerbahçe Başkanı Metin Aşık'ın konuşmasına seçime geçilmesi nedeniyle engel olundu. Başkan Aşık si- nirli bir şekilde salonu terk etti. Fenerbahçe Divan Kurulu'nun seki- zinci ve son toplantısında gündem, mü- rakebe raporunun okunması, sicü rapo- runun okunması ve yeni divan heyetinin seçimi olarak belirlendi. Murakebe ra- porunun okunmasında idare heyetinin hesaplan iie bu ekibin hesaplan arasın- da büyük farklar olduğu belirlendi. Da- ha sonra Sicil Kurulu'nun raporu okun- ması gerekiyordu. Ancak Sicil Kurulu Cumhuriyet'te yayımlanan raporu oku- mak için kürsiiye gelmedi ve rapor Di- van Başkanlığı tarafından okundu. Ve üyeler arasında herhangi bir olumsuz tepki yaratmadan dinlendi. ki başkanı Ali Şen söz alarak kürsüye Aşık sinirli bir şekilde salonu terk eder- geldi. Ali Şen başkanlığa resmen aday ken "Divan Kurulu hata yaptı. Bu bir oJduğunu acıkladı. Şen, plan ve progra- seçim koagresi degil, Divan Kurulu top- mını, borçsuz bir kulübün nasıl olaca- lantısı.. Biz yaptıgımtz işleri ğmı yurtdışından ömekler vererek anlat- anlatacaktık" dedi. tı. Eski başkan kulübü borçsuz olarak Yeni divan kurulu seçimleri sonunda noter huzurunda ünzalayacağı taahhüt ş u jsimler görev aldı: ile devredeceğini söyledi. Aşık'a söz yok Ali Şen'in gündem harici başkanlık konusunu ortaya atması çeşitli tepkile- re neden oldu. Fenerbahçe tarihinde bir Divan Kuruhı toplantısında ilk kez böyle bir olayla karşılaşıhrken Divan Başka- nı Irfan Eralp, Başkan Metin Aşık'a söz vennesi gerekirken, seçim sandığmın ku- rulduğunu söyleyerek, üyeleri sandığa davet etti. Oysa Başkan Aşık'ın yöneti- Divan Başkanı: Sezai Aytan, İkinci Başkan: Irfan Eralp, Sekreter Ali İhsan Tunçaslan, Üye: Imadettin Tezyener, Er- ciyas Sipahi. İlginç bir iddia min icraatlerini anlatması gerekiyordu. Bu arada Fenerbahçe Kulübü'nün es- Konuşma hakkı elinden alman Metin Geçtiğimiz kongrede başkanlığa aday- lığını koyan Naci Barlas ilginç bir iddia ortaya attı. Barlas kongrede 501 oy al- dıgını ve başkanlık için soyunan Ali Şen'in bu oydan fazlasını alamayacağı- nı belirtti. Naci Barlas "501'den fazla oy alsın, kendimi kulubun önündeki bay- rak direğine asarım" dedi. Oernekten futbolculara çağrı Söz futbol emekçüerininTürkiye'de 4752 profesyonel futbolcu bulunduğunu vurgulayan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Adnan Sezgin, "Dernekler Yasası'na göre dernek yönetimi tüzel kişiliğe kavuştuğu an faaliyete geçip üyeleri kaydetmeye başlayacağız" dedi. ASENA ÖZKAN "Profesyonel Futbolcular Derneği",' kapılarını tüm "futbol emekçileri"ne açıyor. Futbol Federasyonu Gcnel Sekreteri Adnan Sezgin, "Profesyonel Futbolcular Derneğf'nde de avnı görevi üstlenerck "Bugüne kadar çoktan kurulması gereken bir derneği kurmaktan futbolcu- lar adına büyük onur duyuyo- rum"dedi. " Adnan Sezgin, "Türkiye'de şu anda 4752 profesyonel fut- bolcu var. Ancak onların hak- larını satunacak tek bir kuru- luş yok. Dernekler V asası'na göre dernek yönetimi tüzel ki- şiliğe ka>uştuğu an faaliyete geçip üyeleri kaydetmeye baş- layacağız. Bunun için de siire- ci en kısaya indirgeme\e çalı- şıyoruz"dedı. Genel Sekreter Sezgin, ko- nu ile ılgili sorulanmızı yanıt- larken şunkın söyledi: "UE- FA geçmiş dönemde Futbol Federasyonu'na bir >azı gön- derip Türkiye'de futbolcuların nasıl bir derneğe sahip olduğu- nu sormuştu. LEFA'ya o za- man yanıt »erememişıik, an- cak artık Türkiye'de futbolcu- ların haklarını sa\unacak, bir derneğin kuruJduğu müjdcsini herkese >erebiliriz. Şu anda 8 kurucu üyeviz, benim dışımda berkes futbolcu. Hepsinin ta- kunınla birlikte olması gerek- li. İşlerimiz bu nedenle şimdi- lik >a\aş >ürü>or. Ancak kısa bir süre sonra kongrevi >apıp bu derneğe profesyonel bir ekip getireceğiz. Türkiye'nin berbangi bir verinden futbol- cu, derneğini arayıp "Benım bu konuda ne yapmam ge- rekli?" sorusunu sorabilecek. Derneğin yaşamını sürdüre- bilmesi ve güçlü olması için gereken maddi imkânlar nasıl sağlanacak? Sorusuna ise Ad- nan Sezgin şu yanıtı »eriyor; "Derneğe üye olan her futbol- cu, bir giriş ücreti yanında be- lirlenecek aidatı da her aj düzenli ödeyecek. Henüz otur- tamadığımız birtakım şeyler var. Belki de futbolcuların transfer ücretlerinden çok ufak bir tutar derneğe ödene- cek. Tüm bunların kararını \erecek olanlar elbette futbol- cular. Bu, kongre sonrası be- lirlenecek." "Cjelerin teknik, sosyal, külrürel ıe ekonomik sorunla- rını çözmek >e savunmak. Bu yönde araştırmalar \apmak. çözüm için gerekli çabayı sarf etmek. L yeler arasında birliği \e dostluğu sağlamak." Şu anda herşeyin futbolcu- ların ısteği doğrultusunda gerçekleştiği dernek Adnan Sezgirfe göre gerçek gücünü kongre sonrası bulacak. Ve Türkiye'deki tüm profesyo- nel futbolcuların en büyuk aüvencesi olacak. Sarı-Kırmmlüar, Sinan'ınjübüe maçındaMersin tdmanyurdu ileyenişemedi Galatasaray yîne berabere M. İdmanyurdu: 2 — Gaiatasaray: 2 STAT: Tevfık Sırrı Oür. HAKEMLER: Altan Öncüt(5), Can Erkmen (7), Necmi Şahin (7). M. tdmanyurdu: Atıf(7) - (tbrahim 5), Selçuk (7), R Faruk (7), K. Faruk (7), Erol (8), Tuncay (5) - (Şenol 6), Bahadır (7) - (Ozan 4), Necmetün (5) - (Mehmet 6), Yücel (7), Sinan 10 (Kurthan 7), Nurettin (8). Galatasaray: Hayrettin (7) - tsmail 6, K. Bülent 5, (Tayfun 4), Yusuf (7), Tugay (7), Rotariu (7), Uğur (6), Mustafa (6), İorfa (6) - (Selçuk 5), Koseçki (5) - (Şevket 6), Arif (5) - (Taner 6). GOLLER: Dk. 9 İorfa, dk. 85 Taner (Galatasaray). Dk. 26 ve 79 Yucel (Mersin İdmanyurdu). NAZMİ AKDAĞ SİNAN OMUZLARDA — Mersin tdmanyurdu'nun kaptanı Sinan, eski takımı Galatasaray'a karşı 10 dakika oynadıktan sonra sahayı arkadaşlannın omzunda terk etti. (NAZMİ AKDAĞ) MAÇIN ELESTİRİSİ MERSİN — Mersin İdman- yurdu kaptanı Sinan'ın jübıle ma- çında Galatasaray ile Mersin İd- manyurdu yenişemediler: 2-2. Maçtan önce oynanan Galatasa- ray Kulübu Başkanı Alp Yal- man'ın yer aldığı şöhretler kar- maşı Mersin idmanyurdu şöh- retlerini 6-1 yendi.' 9. dakikada Kosecki'nin pa- sıyla cezaalanına giren İorfa caprazdan sert vurarak topu ağ- lara gondererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 10. dakikada Sinan her iki ta- Galatasaray şimdi daha da kötü AYDIN GÜLEŞ MERSİN — Ligin ilk yaraını Besıktaş ve Fenerbahçe'nin arkasında 3. olarak ta- mamlayan Galatasaray'ı dün 2. Lig (A) Grubu 3.'su Mersin İd.Y. karşısında izle- me olanağını bulduk. Gordüğumüz kada- rıyla Galatasaray'm durumu hiç de iç açıcı değil. Hatta dun izlediğimiz Galatasaray, diyebilirim ki ligin ilk yarısındaki Galata- saray'dan da kotu. Teknik adamının dev- re arasmı 'çok iyi değerlendirdikleri' sek- lindeki demeçlerinin, ileriye dönup iyilik ve mutlu sona 'şampiyonluğa' ulaşacakları soylevlerinin ağız kalabalığından ote bir şey olmadığına, kocaman bir laf salatası oldu- ğuna dun bir kere daha şahit olduk. Düşu- nun, 1. Ligde şampiyonluğa oynayan ko- ca Galatasaray, 2. Ligin grubunda ancak 3. olabilen takımıyla bir maç oynuyor ve Galatasaray bu musabakada bile bırakalım. ustun mücadele etmeyi oyunun büyuk bö- lumunde mahkûm oynuyor, hatta zaman zaman aciz durumlara duşuyor. Gelin de ilerisi için umitli olun. Rotariu henüz çok formsuz ve hâlâ sakatlığının etkisinde. Hiç- bir ikili mücadeleye girmiyor. Topu ancak ayağına gelince oynuyor. Çabuk oynasa ona da razıyız. Ama topları o kadar yavaş ayağından çıkarıyor ki insanın adeta uyu- yası geliyor. Her zaman yazıyor ve söylu- yorum. Galatasaray'm bana gore en eksik yeri orta alanı. Şayet Rotariu iyi form tu- tup sezon başı performansını yakaiarsa bu alana bir de Muhammet katılırsa o zaman Galatasaray bana göre biraz daha rahat ne- fes alır ve hatta ileriye umutla bakabilir. Aksi takdirde lige veda edebilecekleri gibi kupalarda da kısa zamanda havluyu atar- lar. Sol ayağını kullanamayan Yusufun sa- vunmanın solunda oynatılması benim fut- bol mantığıma hep ters duşuyor. Kendisin- den çok umutlu olduğumuz Tayfun, Mus- tafa ve hatta Kosecki'nin ruhsuzluğuna, boşvermişliğine kızmamak mumkün değil. Lig bitiyor. Bu adamlar ne zaman form tu- tacaklar, ne zaman normal bir futbolcu gibi futbol oynayacaklar. En önemiisi bunlara doğruyu kim ve nasıl oğretecek? Bence Ga- latasaray çıkışı biraz da bu yönde arayıp bulmalıdır. kımın oyuncularının omuzunda sahayı terk ederek formasını genç oyuncu Kurthan'a tesJim etti. 14. dakikada Mersin İd- manyurdu ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Nurettin'in ortasında top kaleciyi de geçti, ancak Nec- mettin dokunamayınca Yusuf topu uzaklaştırdı. 26. dakikada Mersin İdman- yurdu beraberliği yakaladı. Bu dakikada Bulent'i Nurettin'in duşurmesinden doğan penaltı atışını Yücel gole çevirince du- rum 1-1 oldu. 60. dakikada Şevket'in sert şutu kaleci Ibrahim'de kaldı. 79. dakikada Mersin l.Yurdu öne geçti. Bu dakikada Nurettin or- ta sahadan aldığı topla çapraz- dan cezaalanına girdi, daha uy- gun durumdaki Yücel'e pasını verdi bu oyuncunun sert vuru- şunda top filelere gitti. 2-1. Golden sonra Galatasaray'm baskısı görulmeye başladı ve 85. dakikada beraberlik geldi. Ro- tariu'nun sert şutu kaleci Ibra- him'den döndü, pozisyonu iyi iz- leyen Taner duzgun bir vuruşla topu ağlara gonderince skor eşitlendi 2-2 Gürcan'ın jübilesi Galatasaray, bugün de Ada- na'da eski futbolcularından Gürcan'ın jübilesi için Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bakan Yılmaz, olimpiyatbm kadar tüm federasyorüann 'özerk'olacağınısöyledi Federasyonlar seçime gîdîyor Şeref kürsiisü (A) Genç Milli Takını Spor Servisi — Renault- Mais'in geieneksel olarak düzenlediği 'Şeref Kürsüsü' yanşmasında Avrupa'da ilk 8 taİcım arasma giren (A) Genç Milli Takım birinci seçildi. 87 oy alan genç millileri Balkan Şampiyonu cimnastikçi Suat Çelen ve halterci Muharrem Süleymanoğlu izledi. Toplantıya konuk jüri olarak spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Gençlik Spor Genel Müdürü Kemal Kâmiloğlu, Gençlik Spor ll Müdürü Irfan Karakaş, federasyon dış ilişkiler sorumlusu Süheyl Önen ve Trabzonspor'un yeni Başkanı Sadri Şener katıJdı. Günün programı ELTOPU 13.00 Halkbank - Çukobirlik (Cebeci-Ankara), 14.30 TMO - 24 Şubat (Cebeci-Ankara), 11.30 Polis - Çankaya Bel. (Atatürk-Eskişehir), 13.00 Eti Bis. - ASKl (Atatürk- Eskişehir), 13.00 Vestel - Be- şiktaş (Celal Atik-lzmir), 14.30 Tariş - Kılıçoğlu (Celal Atik-İzmir) Bayanlar: 10.00 TMO - Sağ- lıkspor (Cebeci-Ankara), 11.30 Gazi - Iskenderpaşa (Cebeci-Ankara), 11.30THY - Sümerbank (Bayrampaşa- Istanbul), 18.00 Pertev - Halk- bank (Bayrampaşa-lstanbul), 10.00 Vestel - Anadolu Üni. (Celal Atik-tzmir), 11.30 Izmir Bel. - Eti (Celal Atik-lzmir). ARİF K1ZILYALIN Spordan sorumlu Devlet Ba- kanı Mehmet Ali Yılmaz, 1992 Barcelona Olimpiyatları'na ka- dar tüm federasyonlann 'özerk' olacağını açıkladı. Konu ile il- gili çalışmalara hız verildiğini ve federasyon başkanlannjn seçim- le işbaşına gelmeleri için hazır- Ukların yapıldığını bildirdi. Renault-Mais'in duzenlediği 'Şeref Kürsüsü' ayın sporcu ya- nşmasına onur konuğu olarak katılan spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, 'atama' yolu ile göreve getirilen federasyon başkaniannın kısa süre içinde yıpranacağını beUr- terek, "Sporda kalkınmak isti- yorsak özerköğe adım atmamız şart. tstifasını veren Şenes Er- zik'i biz yeniden göreve atadık. Ama Futbol Federasyonu da ha- ziranda seçimle işbaşına gelecek. yani şimdiki federasyon geçiş federasyonu" diye konuştu. Spordan sorumlu Devlet Ba- kanı Yılmaz, Futbol Federasyo- nu kurullannın oluşumunda Renault Maisin duzenlediği "Şeref Kürsüsü" yarışmasına onur konuğu olarak katılan spordan sorumlu Devlet Bakanı M. Ali Yılmaz. atama yolu ile göreve gelirilen federasyon başkaniannın kısa sürede yıpranacağı göruşunu savundu. 'tavsiyede" bile bulunmadığını da söylerken "Biz sadece Erzik'i atadık, o da ait kurullannı oluş- turdu. Yani Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na şu veya bu adamı alın diye dketmedik" de- di. Başanlı sporcuları her zaman destekleyeceğini de söyleyen Mehmet Ali Yılmaz, "öğrenci- sporculara" ellerinden gelen ko- laylığı sağlayacaklarıru beUrtti ve "Dünya ve Avrupa ölçüsün- de başanlı olan sporcuJara üni- versJtelere girişlerde 'ek pnan' uygulamasiDi getireceğiz. Ayn- ca ne kadar tasarnıf yapsak da başanlı sporculan tesvik edece- giz" dedi. Spordan sorumlu Devlet Ba- kanı Yılmaz, olimpiyat konusu- na da ciddi olarak eğilditderini ve 'meşaleyf ateşlediklermi söy- ledi. TMOK Başkanı Sinan Er- dem ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ile gö- rüşerek olayın çizgilerini belir- ledikJerini vurgulayan Yılmaz, "Zaten hükümet prograraımız- da da var olan olimpiyat çalıs- nuüanna hız verecegiz" diye ko- nuştu. Mehmet Ali Yılmaz, naklen yayın nedeniyle boşalan tribün- ler için de önlem alacaklanm ve TV'nin verdiği karşılaşmalarda bilet fiyatlaruun düşürüleceğini söyledi. Yılmaz, "Ben Trabzon başkanıyken bn isi basan ile yü- rütüyorduk. Şimdi sanıyorum İstanbul İl Müdiirtügü'nün de çabalan ile üç büyükler de bu yola basvuracak" dedi. Yılmaz aynca ligin sonlann- da çoğalan 'tribün terörü' konu- sunda da çalışmaları olduğunu sözlerine ekledi. Fenerbahçe set alaıııadı Fenerbahçe: 0 — Ziraal Bankası: 3 SALON: Burhan Felek. HAKEMLER: Akın İra (7), tsmail Yı/dız (7). FENERBAHÇE: Ata (6), Mehmet (6), Ahmet (6), Pavel(6), Uze- yir (5), Milcho (5), Hakkı (5), Burhan (5), Raif (5). ZİRAAT BANKASI: Aykut (7), Atilla (7), Bogomi(6), Fazıl(6), Ali (7), Bulent (7), Murat (5). SETLER: 10/15, 10/15, 7/15 ALEV ANAKÖK Ziraat Bankası, Fenerbahçe'- ye şans tanımadı: 0-3. 3 sette ra- kibinden çok üstun olan Ziraat Bankası altısı, rakibine 3 sette toplam 27 sayı verdi. File ustun- de yapılan başarılı bloklar, ser- vis atışında yapılan az hata An- kara takımına galibiyeti getirdi. 1. Lig: S.Hlament: 3 - Emlak Bankası: 0(15/4, 15/13, 15/7), Samsun DSI: 1- Halk Bankası: 3 (16-14, 8/15, 2/15, 12/15), Galatasaray: 3 - Arçelik: 1 (16/14, 11/15, 15/7, 17/16), Eczacıbaşı: 3 - Kolejliler: 0, (15/9, 15/11, 15/13), Ş.Paşa- bahçe: 3 - Beşiktaş: 2 (15/11, 10/15, 4/15, 15/3, 7/15). Bayanlar: Eczacıbaşı: 3 - Ga- latasaray: 0(15/7, 15/4, 15/5), ENKA: 3 - S.Beykoz: 0 (15/4, 15/2, 15/7), G.Sigorta: 3 - Ye- şilyurt: 0, (15/9, 15/8, 15/8), Gazi Üniversitesi: 1- Vakıfbank: 3(10/15, 15/12, 9/15, 8/15). 2. Lig: SASA: 2 - A.Yapı- spor: 3 (15/8, 15/10, 12/15, 11/15, 6/15). Bugün 3 maç var İSTANBUL (Burban Felek): 11.00 Fenerbahçe - Kolej (E), 12.30 Eczacıbaşı - Z.Bankası (E), 14.00 ENKA -tst. B. Bel. (2.E). Eczacıbaşı: 3 - Galatasaray: 0 HakemJen Ismail Şengül, Yaşar Ünsal Eczacıbaşı: Şehnaz 7, Pelin 6, Penka 7, Arzu 7, Serap 7, Gamze 7, Aylin 6, Arzu Can 5, Bahar Mert 5, Bahar 6. Galatasaray: Duygu 4, Nihal 5, Dilek 5, K. Banu 4, R Ba- nu 5, Hidri 5, (Pınar 4, Ebru 4, Senem 4) SeÜer (15-17, 15^, 15-5) Bayanlar Voleybol Ligi'nde oy- nanan maçta, şampiyonluk adayı Eczacıbaşı, Galatasaray'ı 3-0 yenerek iddiasını sürdürdü. UNAL ILEDOBRA DOBRA L'NAL — 2. janya iddialı baznianıyor. Trabzonspor'dan büyük değilim' YUSUF ÖZKAN ANTALYA — Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşanı- yor. Bulunduğumuz beş yıldızlı otelin kumsalına doğru ilerliyo- ruz. Kıyıda genç bir adam ba- şını dizlerine dayamış, kış gü- neşinin Akdeniz'in mavi sula- rındaki yansımasını izliyor. Ya- nına yaklaşıp selam verip "Geç- miş olsun" diyoruz, "Sağolun" derken ne kadar tedirgin oldu- ğunu fark ediyoruz... Sozunü ettiğimiz genç adam ulusal futbol takımı ve Trab- zonspor'un yıldız futbolcusu Ünal Karaman'dan başkası de- ğil.Ünal'a, sezonsonundaTrab- zonspor ile sözleşmesinin bite- cek olduğunu anımsatmamız üzerine yuklü bonservis ücreti nedeniyle transfer sezonu gel- meden çeşitli söylentiler çıkarıl- dığından yakınarak şöyle konu- şuyor: "Her şeyden önce önümuzde zorlu bir ikinci yan var, onu du- şünuyonım. Beni çekemeyenler tarafından sanki 'Ünal Trab- zonspor Kulübu'nden buyük' havası yaratılmaya çaiışılıyor. Bu yaniış. Pahalı bir futbolcu olmam Trabzonspor'dan buyük olduğum anlamına gelmez. Ben Gaziantep'te ikinci ligde futbol oynarken milli takımın aranan oyuncusu\dum. O dönemde bi- le çıkanlan soylentilere karşın 'Ben Gaziantepspor'dan buyuğüm' demedim, demem de. Transfer döneminde önce Trabzonspor diyeceğim. Kulu- bümu çok seviyorum. Ama an- laşamazsak da bir başka kulü- be giderim. Profesyonel bir fut- bolcuyuml' Bademciklerindeki şişme ne- deniyle konuşmakta güçlük çe- ken Ünal'ı daha fazla yorma- mak için soyleşimizı bitirıyo- ruz. "Güle güle kardes" diye- rek bizi uğurlayan Ünal, yeni- den başını dizlerine gömerek hasta bedenini saran ılıklıkla Akdeniz'in mavi sularında oy- naşan güneşin pırıltılarma da- hp gidiyor. Toto ödülleri verfldi • Spor Servisi — Spordaı Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, kulüplerin gelirlerinin yetersiz olduğunu belirterel bunların arttınlması için çalışmalar yaptıkJarım söyledi. Devlet Bakanı Yılmaz, Spor-Toto'nun duzenlediği araJık ayının er başarılı ve centilmen takımlan yanşmasının ödül törenine katıldı. Yılmaz, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent Sosyal Tesisleri'ndeki törende, Birinci Ligde en başanlı ve centilmen takım seçilen Beşiktaş'a 75, İkinci Ligden Muşspor'a 50 ve Üçüncü Ligden Marmarisspor'a da. 30 milyon liralık çeklerini , verdi. Bu arada, Mehmet Ali Yılmaz, 9 federasyonun başkanıyla TSYD tesislerindı duzenlediği toplantıda . federasyonlann sorunlarını, dinledi. Michael : Chang elendi • İSTANBUL (tÜHA) — - Avustury'a'ıun Melbourne • kentinde devam etmekte » olan Avustralya Açık Tenis , Türnuvası'nda büyük sürpriz... ABD'li Michael • Chang, 5 set süren mücadele sonunda Hollandalı Krajicek'e 6-4, . 6-1, 5-7, 1-6 ve 6-3'lük setlerie 3-2 yenilerek turnuvaya 3. turda veda etti. Türnuvanın 2 numaralı, seribaşı ve son Rolland Garros şampiyonu ABD'li Jim Courier de kolay bir < maçtan sonra, Avusturyalı . Muster'i 6-1, 6-4 ve 6-2'lik , setlerie 3-0 yendi. Bayanlarda da 2 numaralı - seribaşı Arjantinli Gabriela- Sabatini, 3. tur maçında Avustralyalı Byrne'ı 6-1 ve , 6-0'hk setlerle 2-0 yendi. : ABD'li Capriati ise 35 dakika süren mücadele sonunda vatandaşı Katrina • Adams'ı 2 sette de 6-0 yenerek 4. tura yükseldi. Zina Garrison da Pam •» Shriver'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi. Gençler flöre '. birinciligi î M ANKARA (AA) — Eskrimde Türkiye Gençler, j Flöre Birinciliği -» müsabakalan, Ankara'da £ başladı. Ankara Eskrim Kulübü Salonu'nda 11 bölgeden 24 sporcunun katılımıyla yapılan bayanlar karşılaşmalan sonunda, ilk 3 sırayı alan sporcular şunlar: 1. Pelin Kaya ', (Ankara Eskrim Kulübü), _, 2. Pınar Yalçınkaya c (Ankara Eskrim KuJübü), , 3. Seden Banşkan (Bursa ^ Belediyespor), Birincilik, ^ bugün yapılacak erkekler ,j müsabakalanyla sona > erecek. Beşiktaş - - Antalyaspor I Spor Servisi — Beşiktaş, bugün Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Şehir Stadı'nda karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bursaspor- Sakaryaspor • BURSA (CumbHriyet) — Ligin ikinci yan hazırlıklannı Vakıfköy Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, bugün Bursa Ataturk Stadı'nda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. At yarışı sonuçları Spor Servisi — Dün koşulan Adana At Yanşlan'nda altılı ganyan, 2-5-13-4-16-6 şeklinde sonuçlandı. TDDIU sonuçlar FUTBOL Hazuiık Maclan: Karşıya-. ka: 3 - Pendik: 2, Antalyaspor:' 2 - Bakırköyspor: 1, Alanya- spor: 2 - Trabzonspor: 1, Kon" yaspor: 0 - Samsunspor: 2. I Eltopu 1. Lig (Erkekler): T.M.O. - Çukobirlik: 24-22 (14-10), Ta- rişspor - Beşiktaş: 18-26 (7-11)," Halk Bankası - T.24 Şubat: 45-25, (19-12), Eti Bisküvüeri - Ç.Belediyesi: 26-20 (15-8), E.Pölisgücü - ASKİ: 25-23 (17-11), M.Vestel - K.Toprak- spor: 2»-23 (11-13). Bayanlar M.Vestel - Eti Bis-. küvileri: 21-18 (10-7), l.Beledi- yesi - A.Üniversitesi: 18-31 (8-12), T.H.Y. - Halk Bankası: 21-29 (12-14), Pertevniyal - Sü- merbankspor: 18-18 (10-8). ' Sutopu Adalar Susporları - ODTÜ: 21-ll,Yüzme İhtisas - Ankara DSİ: 29-11.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle