09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet| Safubı: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik TUrk Anonım Şirkeu adına Berin Nadi % Murahhas Üye: Eminc Uşakhgil « Genel Yayın Mudüru: Hasan Cemal, Yazı Işlerı Muduru: Okay Goneasin 0 Yazı lşleri Müdur Yardımcıları. S*Um Alpaslu, Kerem Çalışkan, Necdel Do£an, Uıtfiı Tınç Sayfa Dılzeni Yönetmem: AH Acar % Ankara TimsılasL Ahmtl T«n lç Politika: Metamet Tezkaa Ekonomi: Mer»l Tsuntr, Kültür. CeUl Üster, lstanbul Haberleri: Muhiltin Sirer, Spor: Abdnlkadir Yiutinun, Makaleler: Şahin Alpay, Düzeltme: Abdullah Yazıcı • Koordma- tör: Ahmet Korulsan • Mali Işler. Erol Erknt • Muhasebe: Bulenl Yener # Butçe-Planlama: Sevgi Osmanbeşeoglu • Reklam: Ayşe Torun % tdare: Huscyin Gurer 0 tşleune: Önder Çelik • Bilgı-lşlem: Nail tnal % Pereonel: Sevgi Bostancıofclu Basan v€ Yaytn. Cumlmn>w Maıbaacılıt; ve Gazoealık TA-Ş. TOrkoog) C»d 39/41 Cagalofl 34334 Ist PK 246 Isunbu] Td 512 OS 05 (20 hal), Tdo 22246. Fax (!) 526 60 72 % BOrolaı \rnkm: Zı>» GOkalp BN lnküap S. No' 19/4, Tel 133 11 41-47, Td« 42344, Fax (4) 133 03 6 % Izadr H Zıya Blv 1352 S. 2/3. Tel 13 12 30. Tcicx 52359, Fax (51) 19 53 60 % U m InOoü Cad 119 S. No 1 Kat 1, Tel: 19 37 52 (4 hal). Tel» 62155, F u (71) 19 25 7 TAKVIM-. 19 OCAK 1992 Imsak: 5.48 Guneş: 7.17 Oğle: 12.20 Ikindi: 14.48 Akşam: 17.11 Yatsı- 18.35 DeUet Bakanı Şahin: Santral, Gokova'yı olumsuz etkiler MUĞLA (AA) — Devlet Bakan) Ertan Şahim, Gökova Kemerköy Termik Santrah'nın başki bir yere taşınrnası halin- de, bı tesislerden, Uluslarara- sı Akieniz Araştınnalan Mer- kezi'ıin veya kurulacak olan Muğk Ünıversitesi'nin bir üni- tesi aarak yararlanmlabileceği- ni sö'ledi. Mıgla Valisi L-ale Ayta- nun'ian ilin sorunlan hakkın- da biçı alan Devlet Bakanı Şa- hin, rurada yaptıgı acıklama- da, Gökova Kemerköy Termik Santralı ile ilgili nih-ai karann, YPKda görüşüldükten sonra verileceğini bildirdi. Erman Şahir, santrahn, ymırdun çok önemli bir turizm potansiyeli olan Töresini ciddi ve olumsuz jekiloe etkileyeceğmi belirtti. Dclet Bakanı Şahin, Yata- ğan vs Milas Yeniköy Termik Santnllan'nın bacaianna fıltre takılacağını bildirerek, "Bu filtre projesinin maliyeü ne olurst olsun mutlalıa uygula- nacaV ve yörede yaşayan insan- lar, kitki ortusii kirlilikten koronacaktır" dedi. Daha sonra Muğla Işletme- cilik Yüksek Okulu'na giden Bakan Şahin'e, burada Dokuz Eylül Üniversitesi Rektöru Prof. Dr. Namık Çevik tara- fından brifing verildi. Rektör Çevik, kurulacak olan Muğla universitesi hakkı_nda bilgi verdi. Devlet Bakanı Şahin de bu konudaki tüm çalışmalann projelendirilerek kendisine ge- tirilmesini istedi ve Ugüilere bu çalışmalann hızlajıdırılması yönürde talimat verdi. Gazetecilerin sorularını da cevaplandu-an Bakan Şahin, Fethiye'deki antik Kaya köyu- nün, Muğla Üniversitesi kurul- • duktan sonra üniversiteye bağlı uluslararası bir kültiır merke- zi baline getirileceğini söyledi. Devlet Bakanı, Bodrum'daki Su Ürünleri Enstitüsü'nun de bu üniversiteye bajpanacağını kaydetti. Mugla il merkezine havaala- nı yapılmasının 1992 yılı prog- ramına alınmadığıtu belirten Şahin, bu yıl Bodrum Güllük Havaalanı'nın yapımına başla- nacağını sözlerine ekledi. ^Turizm politikası sıksık değişm< Rehberler, turist rehberi yetiştiren kursların Turizm Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmesine tepki gösteriyorlar. ANTALYA (Cnmhuriyet Bürosu) — Turizm sektörünün vazgeçilmez öğesi olan turist rehberleri, uygar bir mesleki statüye kavuşmak istiyorlar. Rehberler, turist rehberi yetiş- tiren kurslann Turizm Bakan- Uğı'ndan Milli Eğitim Bakan- lığı'na devredilmesine tepki gösteriyorlar. Antalya Profesyonel Turist Rehberleri Derneği Başkaru Giray Ercenk, turizm açısın- dan olumsuz bir yıl olarak ge- çen 1991'de beden ve kafa iş- çisi olan turistrehberlerininol- dukca fazla zarar gördüğünü söyledi. Rehberlerin uygar bir mesleki statüye kavuşturulma- sı konusunda verdikleri çaba- ların 1991'de sonuca ulaşmadı- ğını da vurgulayan Giray Er- cenk, "tihan Aküzüm'ün Tu- rizm Bflltanhgı dönenünde, gi- rişiınlerimizle başlatüan 'Reh- berler Odası' çalişmalan, Bü- lent Akarcalı döneminde kaldıntap bir kenara atüdı" de- di. Yeni hükumetten sorunla- rına çözüm beklediklerini söy- leyen Ercenk, turizm politika- sının, dış politika gibi sabit ol- masını, her gelen bakan tara- fından değiştirümemesini iste- di. "Rehberlik kurslannın Tu- rizm Bakanuğı'nda ksüacaguu söyleyen Sayın BiUent Akarca- h, kurslan kendi imzasıyU Milli Eğitim Bakanlığı'na LtMME sUtüsüyle devretti. Heflüz yeni olan bu projenin sonuçlan alınmamışken, tanı- üm gibi önenali alanda çalısa- cak personeli bu proje içinde yetiştirroeye kalkmak yanhştır. Dile^im bu yanlıştan bir an önce dönıilmesidir. Üniversite mezuııu, kültür birikimi olan insanlann alındığı rehberlik, ünrversiteye girememiş tise me- zunlanaa ödttl olarak verildi." Bu arada Antalya Rehberler Derneği'nin 1990 yıhnda gaze- teci Özgen Acar'a vererek baş- lattığı "Rebber-Ant Kültür Hizroet Ödülü"nün ikincisinin Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram ile Yalvaç Muze Mü- dürü Mehmet Taşhalan'a veri- leceği açıklandı. Moda dünyası bu yaz Uzakdoğu'nun büyülü, çekici güzelliklerinden yararlanıyor Erkeklerin başı dönecek Gu> Laroch?'un "Şanghaylı kadın"ı. Kan kırmızılı ipek krepten bele kadar yırtmaçlı, ustu pırlania ve elmas taklidi taşlarla işli gece elbisesi. Bu yıl da Çin var gündemde. Ama 92 yazında bunlar değil gün ışığına, moda sahnesine çıkan. Orson Welles'in "Şanghaylı Kadın"ı geçiyor bu yaz moda dünyasından. Bu Çin başka bir Çin. Içine bolca Batı karışmış bir Doğu. NECLÂSEVHUN Kıyametler kopmuştu. Fılmden çok. Rıta'nın fılm uğruna kurban edilen ünlü kızıl saçlarından söz edılmıştı o zamanlar. Orson VVelles "Şanghavlı Kadın" fılmı içın Rita Ha\worth'un simgesı olan. mıl>onların rüşasiûı süsle>en o omuzlanna dek inen dalgah. ünlü ıpek gıbı parlak kızıl saçlarını kestırmıştı. Kısacık Handıyse kökunden. Üstüne üstehk sarı\ a da bo\atmıştı bu kısacık saçlan. Platinsarısına. San. kısacık saçlı bir Rita Ha>worth vardı "Şanghaylı KadııT'da Kıyametalameti: Bırtür cınavet!.. Negürültükoparmıştıosaçlar zamanmda. Samson'un saçlan gibiydi Rıta'nın saçlan. Onlan kav bedınce. çekicılığınden çok şey \ itirmişti Gücünü değil, ama büy üsünü. Bu da aynı kapı\ a ç\kmazm\?.. Film hıç tutmadı. Rita da bir daha böyle bir denemeye girmedi. Kızıl saçlan gene uzadı. Gene omuzlarında kızıl pırıltılarla dalgalandı, durdu Aslında konu Rita değil. Doğu'nun büyüsü. Rita geldı, geçtı. Pek kötü bir bitirişle kapadı ömür defterını. Ama Doğu'nun, Uzakdoğu'nun defterı açık. büyüsü ölümsüz. Moda dünyasının can sımidı Uzakdoğu ne zaman darda kalsa, ne zaman kadınlann başını döndürmek ıstese. yüzünü Doğu'ya döner moda. Haremler. gözdeler. binbir gece masalları, Uzakdoğu'nun büyülü, çekici tehlikeli güzellikleri...Ne kadar çok kullanılmıştır Çin motıfleri. Kaç modacı Çin stili giysilerle süslemiştir koleksiyonlannı.. Çin esintilen gelır geçer modadan, gelir geçer... Bir yaz Çin şapkalan moda olur. bir mevsım Çin tunikleri. pantolonları... Bir başka mevsim Çin motifleri süsler ipek elbiseleri... Çin güneşleri, Çin ejderleri... Bu > ıl da Çin var gündemde. Ama 92 yazında bunlar değil gün ışığına, moda sahnesine çıkan. Orson VVelles'in "Şanghaylı Kadın"ı geçiyor bu yaz moda dünyasından. Bu Çin başka bir Çin. İçıne bolca Batı karışmış bir Doğu. Rita doğrultusunda bir büyü. Uzunıpekelbiseler>apıyormodacılar. Vücudu saran ağır ipek kreplerden. İnanılmazyüreklılıktedennyırtmaçlar. Renkler güneşsarıları.kankırmızılan... Yaldızlar. parıltılar... Kıyafetleri süsleyen taşlı bordürler... Elbıselerde zaman zaman tek omuzlu kesimler. . "Şanghaylı Kadın..." Ama Şanghav lı Çinlı kadın değil. . Şanghay'ın gizemi içinde, tehlikelere, karanlık ışlere karışan şık. Batılı kadın... Modacıların bu ünlü fılmı hatırlaşarak içinde Rıta'yıdüşledığı gıysiler... Rıtasızgivsiler... Ama büvusüz değil. Orson VVelles'in "Şanghaylı Kadın'ı için Rita Ha\wor!h dalga- lı. ipek gibi parlak kısa saçlarını kısacık kestirmişti. Toledo'da "Yahudilerin îspanyası'na Dönüş" konfenmsı yapıldı Ispanya, tarihiyle hesaplaştıNORA ŞENİ* TOLEDO- Geçenlerde dünyanın dört yanından gelen tarıhçıler Toledo şehrınde bu- luşup. bundan 500 yıl ev\el Yahudilerin İspanya'dan ko- \ulmasi olayını, bu dışlama- nın hangı koşullarda. nasıl, nı\e \uku bulduğunu, bunun netıcelerıni, özellikle Akdeniz Tayılanna verleşen İspanyol Yahudi diasporasını tartıştı- lar. Konferansın başlığı. ko- nuyu açıklamaya yeterlr. En Torno a Sefarad. Sefarad. İs- pany a'nm İbranıce adı; İspan- \ol kökenli Yahudılere Sefa- rad denmesi bundan Yahudi- lerin İspanvasfna Dönüş adı altında. kendı toprakları üze- rınde böyle bir konferansı toplaması İspanya'nınbugün- kü tutumunu. bu. kovma (ex- pulsıon) ve dın değıştırmeye (conversion) zorlama hadisele- rinın kaydolduğu tarih sayfa- lan hakkındakı tavnnı iyi özetlıyor. 15. yüzyıldan haylt önce başlayan baskılann sorumkı- luğunu kabullenıp. hesap ver- mekten kaçmayıp; Amerıka. keşfınin 500. yıhnı kutlamaya hazırlanırken. engızısyon mahkemeleri, kovma kararla- \e pogromlarla bezenmiş defterlerı de. günah çıkarırca- sına. borç ödercesıne kanştır- ma ıradesı; ışte 1992 İspan- yası'nın sergıledığı tutum. Böylece. Harvardlı tarihçiler- le İspanyol, Fransız. Türkıyelı (bendenız), İngiliz ve İsraılli araştırmacılar buluşup. Orta- Toledo, son derece zengin giinler görmüş bir Ortaçağ şehri. çağ İspanyası'ndakı Yahudi tıbbıyesı ya da Yahudi şiiri üzerinde Arap edebıyatının etkileri; 1391 pogromlan, Ka- tolikleşen Yahudilerle (con- versos) din değiştirmeyenler arasındaki ilişkıler hakkında görüş teatisi yaptılar. Toledo kenti Konferansı ağırlayan şehir de herhangi bir şehir değil. Toledo. Hıristiyanlann. Müs- lümanlar ve Yahudilerle bir süre (14. yüzyıla kadar), göreli bir sükûnet içînde yaşamış ol- dukları. son derece zengin günler görmüş bir Ortaçağ şehri. Kanımca şehrin bugüne kadar hem el değmemışçesine hem de müzeleşmeden gelebil- mesini o zamanki zengınliği sağlamış. Kültürel çeşitlilik şehnn duvarlanm, sokaklan- nı, mescitlerini ışlemış. 10. yüzyılda "mudahar" üslupta inşa edilmiş küçük cami. bir asır sonra ila\e edilen gotik bölümle kiliseleşıyor ve adı \1esquita del Cristo de la Luz, yani Nur-u Isa Camii oluyor. Şehrin sınınnda, Katolik hi- yerarşinin ressamı El Greco'- nun (1540-1614) evi var. îç avlusu (patio) ve kat kat bah- çeleriyle tam bir Arap-Endü- lüs mimari örneği. Karşı kal- dırımda -sokağın genişlıği diğer Toledo sokaklan gibi ıki metreyi aşmıyor- 14. yüzyıl eseri El Transito Sınagoğu. Bu sınagoğu Kastilyalı I. Pedro'- nun haznedan Samuel Halevi inşa eUirmış. Yeni restore edi- len bu mekânda. 1492 öncesi Sefarad'da Yahudi Yaşamı'na dair bir sergiyi gezmek, 12 ve 13. yüzyıllardan kalma, yaldız süslü, muhteşem el yazma dualan, eviilik kontratlarını (ketuba) görmek mümkün. El Transito'dakı "Sefarad'- da Yahudi Yaşamı" sergisını Kültür Bakanhğı ile "Sefarad 92" adlı bir vakıf üstlenmış. Bastıklan broşürde, 5. yüzyılı anma eylemleri içinde yer alan bu serginin maksadı şöyle ifa- de edilmis: "Birinci amac Or- taçağ İspanyası'ndakı Yahudi varlığının cesamet ve önemini göstermek, Ispanya'nın. Ro- ma İmparatorluğu'nun kont- rolünden çıkıp, kendi başına bir memleket haline gelme sü- reci içindeki Yahudi varlığı özellikle jrdelenmeli"dir... Dedim ya, İspanya, 500. yıl Konferansta Osmanlı'dan da söz edildi. Boston'dan Benjamin Braude, Sefaradların Osmanlı topraklarına, silah ve barut alanında teknolojik yenilik getirdikleri hakkındaki, gezginlerin yaymış olduğu kanıyı yalanladı. Bu düşüncenin ardındaki, hem Yahudileri hem Osmanhyı küçük gören görüşü çürüttü. anmalanyla hafıza borcunu ödemeye kararh gözüküyor. Bunun için de çeşıtlı kollardan harekete geçmiş. Konferansta engizisyon Avrupası'nın yanı sıra Os- manlı'dan da söz edildi. Bos- ton'dan Benjamin Braude, Sefaradlann Osmanlı toprak- larına, silah ve barut alanında teknolojik yenilik getirdikleri hakkındaki, gezginlerin yay- mış olduğu kanıyı yalanladı. Bu düşüncenin ardındaki. hem Yahudileri hem Os- manh'yı küçük gören görüşü çürüttü. Yahudi katkısının. olsa olsa tekstil teknolojisine mahsus olabıleceğini, Yeniçe- rilere çuha imal ettıklerinı bel- geledi. Bir başka konuşmacı Bulgaristan kralı Simeon'du. Yerleştiği toprakların dilinde, Kürtfılminin Ankaru'daki galasına Başbakan Demirel ve siyasüer başarı îelgmfı çekti 'Mem û Zirf görücüye çıktıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Gosterımı Kultur Ba kanlığı tarafındanserbestbıra- kılaırMem ü Zin' adlı filmin- galası dun akşam Ankara'da yapıldı. Karaşollan Genel Mudurlu- ğu Sınema Salonu'nda çok sa- yıda izleyici tarafından izlenen fılmin galasına başta Başbakan Sulej man Demirel olmak uzere kabinenin çok sayıdaki bakanı telgraf gonderdi. RP Genel Baş- kanı Erbakan'ın da telgraf gon- dererek başarı dıleginde bulun- duğu galaya, Kultur Bakanı Fikri Sağlar Ankara dışında ol- duğu için katılamadı. Galaya Kultur Bakanhğı Musteşar Yar- dımcısı Tevfik Ruştü, "Şimdi dımcısı Tevfik Rüştü katıldı. seyrettik ki bu film hiç de yasak- HEP kokenli SHP milletvekil- lanacak film değilmiş. Neden lerinin katıldığj galada konuşan yasaklamışlar anlayamadım" Insan Haklan Vakfı Başkanı diye konuştu. Filmin başrol Yavuz Önen Kurt halkının sa- oyuncularından Meltem Doğa- natın butun dallarında varlık nay ve Yalçın Dümer'e vakfın gostermesi gerektiğini söyledi. plaketini veren TBMM Insan Kultur Bakanhğı Musteşar Yar- Haklan Komisyonu Başkanı Ahmet Türk de "Filmi seyre- derken Mem û Zin gibi vasak- landıgımız için ağladım" dedi. Filmin oyuncularından Füsun Demirel'e plaketini veren SHP Batman Milletvekili Adnan Ek- men de filmin geçtiği Botan'da bugün bile zulum olduğuna işa- ret etti. yani Ispanyolca yaptığı ko- nuşmasında, Osmanlı toprak- lanndakı çoğulcu sistemden söz ettı: Bulgar-Yahudi yazar Elias Kanetti'den alıntılar yaptıktan sonra Bulgar halkı- nın kültürel bir "rönesans"- tan mahrum kalmış olduğu- nu: Yahudıler hesaba katıl- mazsa. memleketindeki sanatsal ürünlerin ıkon imali- ne ındirgenebileceğını vurgu- ladı. Ancak İkıncı Dünya Sa\aşı sırasında. babası Kral Boris'ın Almanlarla ışbirliğını bir ikı cümleyle geçiştırip. top- lama kamplannda son bulan Bulgar Yahudıliğı içın "ah-ü vâh"ettı Yahudi yaşamı müzeleri Tanhçilenn yanı sıra En Torno a Sefarad, dünyadaki Yahudi Yaşamı Muzelerinın müdürlerinı de bır aray a geıır- di. Kapı komşumuz Yunanıs- tan'dakı Yahudi müzesinin kuruluş serüvenini. bugünkü müdürü ve kurucusu Nicolas Stavroulakis anlattı. İşe. nasıl, etnolojik değen olan parçala- n, eşyalan toplamakla başla- dıklannı; önceleri müze de- dıkleri yerin bir odadan ibaret olduğunu: giderek artan ilgi ve bıriken eşyalarla 2000 yıllık Yunan Yahudi yaşamının iz- lenni sergıleyen. gerçek bir etnolojı müzesıne dönüşmele- rinın safhalannı ayrınüladı. Girit kokenli Stavroulakis, on- ce merak ve eşya toplama safha- sından başlanması gerektiği hakkında ısrar etti. Önce ken- di tarıhine, hafızasına. biriki- mine sahip çıkmak ve onu nakletmeye kararh olmak di- ye devam edebilirim (bugün- kü beğenılerin ve gereksinme- lerin dışına çıkmasını bilerek). Türk Yahudıhğınin tarihını belgeleyebilecek bazı yerlerin, örneğin üç yüzyıldan eski taş- lann kalıntıya dönüşmekte olduğu Kuzguncuk mezarlığı- nın ya da Abraham Kamondo türbesının nasıl bır terk içinde "olduğunu görüp. Türkiye'nın bu konudaki kararlıhğı hak- kında şüpheye düşmemek mümkün değil. * \'ora Şenı, Parıs L'nnersıtesı oğre- ıım uvesıdır Gökova'ya destek • Isunbul Haber Seoisi — Uzun süreden beri tartışmalara neden olan, kamuoyunun yoğun tepkisini çeken Gökova Termik Santrah'mn taşmması için Utanbul'dan destek kampanyası başlatıldı. Ataköy'deki dev alışveriş merkezi Galleria'da dün gün boyunca süren imza kampanyasına müşterilerin aşırı ilgi göstennesi sonucu yüzlerce imza toplandı. Galleria'mn yiyecek bölümü girişindeki havuz önünde ahşveriş merkezi yönetimi tarafından başlatılan Gökova Termik Santralı'nm taşınmasına için imza kampanyası sabah saat 10.00'dan akşam 18.00'e kadar devam etti. Adnan Saygun Caddesi • lstanbul Haber Servisi — Besteci kompozitör Prof. Adnan Saygun'un adı Beşiktaş'ta oturduğu caddeye verildi. Geçen yıl ölen Adnan Saygun'un adının Ulus'taki Zincirlikuyu Caddesi'ne verilmesi töreninde lstanbul Buyukşehir Belediye Başkam Nurettin Sözen yaptığı konuşmada "Adnan Saygun'un ölümü çağdaş çok sesli Türk muziği için değil, evrensel müzik için de bir kayıptır" dedi. Prof. Adnan Saygun'un yasadığı Bağ Apartmanı'nın duvarına "Adnan Saygun Caddesi" tabelasını Sözen, Saygun'un eşi Nilüfer Saygun'la birlikte çaktı. Carettaları ağaç koruyacak • ANAMVR (Cumhuriyet) — Caretta Caretta cinsi dev deniz kaplumbağalannın Türkiye'deki en onemli yumurtlama alanlanndan olan Doğu Akdeniz'in Anamur sahüleri ağaçlandınlarak "fıziki koruma"ya alındı. Ağaçlandırma, Anamur Deniz Kaplumbağalannı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin lçel Valiliği'ne yaptığı başvuru sonucu gerçekleşti. Keskinle röportaj • Haber Merkezi — Fransa'da yayımlanan haftahk Paris Match dergisinde Türkiye'nin Belçika Büyükelçisi Yıldınm Keskin'le yapümış bir röportaj yer aldı. "Belçika'da Türkiye Büyükelçisi Yıldınm Keskin çifte kariyeri olan bir kişi. Hem diplomat hem de tanınmış bir yazar" ifadesinin kullanıldığı yazıda Buyükelçi Keskin, "Ince, Fransızcayı mükemmel konuşan bir diplomat" olarak tanımlamyor. Yves Duval imzasıyla yer alan röportajda Yüdırım Keskin'in 14 yaşında bir çocuk gazetesine yazdığı uzun öykuyle yazarlık yasamına başladığı belirtilerek Keskin'in diplomasinin yazarhkla atbaşı gidebildiğini anlatan şu sözlerine yer veriliyor: "Bu iki kariyer birbiriyle çeüşmenin aksine birbirini tamamlıyor" Pekinellerin imza günti • tsUnbul Haber Servisi — Dünyaca ünlü piyano ikilisi Güner-Süher Pekinel kardeşler son çıkarttıklan kompakt disklerini dün iki ayn yerde düzenlenen söyleşide imzaladılar. Şişli Migros'ta saat 14.00'te ve Ataköy Atrium'da saat 17.00'de düzenlenen imza günlerinde Güher- Süher Pekinel kardeşler son eserlerini satınalan kişilerle söyleşide bulundular ve dileyenlerin kompakt disklerini imzaladılar. imza saatlerinde her iki işyerinde satışa çıkan disklerin çalındığı ve devamh olarak eserleri tanıtan anonslann yapıldığı dikkat çekti. Kilis'te tarihi nıagara • KtLİS (AA) — Gaziantep'in Kilis ilçesine bağh Çerçili köyünde, Helenistik döneme ait bir mağara bulundu. Duvarlannda kabartma fıgürler bulunan tarihi mağaranın uzun süre sığınak olarak kullanıldığı sanılıyor. Çerçili köyündeki tarihi mağaranın, Gaâantep Arkeoloji Müzesi yetkiüleri tarafından koruma altına ahnması bekleniyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle