19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET/10 PAZAR YAZILARI 19 OCAK 1992 DUŞIŞLERI BÜLTENİ NAZLI ERAY Otomobillendirebildiklerimizden misiniz? Sevgili okurlarım, b u hafta sütunuma sizler için Türki- ye'yi birbirine katan 'Macit beni otomobillendir' adlı rek- lamdaki iki baş kişiyi; kadını ve erkeği konuk ettim. Ma- cit Bey ve bornozlu, güzel bacaklı karısı şimdi karşımda- lar. Macit Bey sütunumuza hoş geldiniz'. 'Merhaba Hanımefendim. Hoşbulduk.' 'Sütunuma ilk kez 'reklam kişilerini' konuk ediyorum. Sizlerden çok söz ed ildi. Yer aldığınız reklam çeşitli tep- kilere yol açtı. Biliyorsunuz feministler bornoz ile yürü- yüş yaptılar. Yer aldığınız reklamın, 'aile imajını' küçük düşürdûğü öne sürülüyor. Hatta, 'Kadın, bir otomobile kendini sattı' diyenler var. Bu konuda sizler ne düşünü- yorsunuz? Macit Bey, siz ne diyorsunuz?' 'Valla ne diyeyim bilemiyorum. Masum bir reklamda yer aldık biz. Bir otornobil reklamı alt tarafı. Neden böyle büyüttüler ki.' Bornozlu kadına dondüm: 'Efendim, adınızı rica edeyim. Okurlar merak ederler...' 'Adım Nil'. 'Nil Hanım, Macit Bey'le evlisiniz değil mi? Afbuyrun soruyorum, 'evli değil bunlar' diye bir dedikodu çıktı da.' Nil hanım atıldı: 'Evli olmaz olur muyuz, evliyiz tabii.' Çoluk çocuk?' 'Henüz yok. Köpek var, reklamda gördüğünüz gibi.' Evet, çok sevimli bir köpek doğrusu. Pekiyi Nil Hanım, reklamda niçin bornozlusunuz?' 'Duştan yeni çıkmıştım. Akşam yemeğine gidecektik.' 'Demek öyle. Nereye gidecektiniz?' Baca Restoran'a gidecektik.' 'Peki efendim, duştan çıktınız. Üstünüzde bornoz. Bor- noz sonra niçin kayıp yere düşüyor?' 'Kazara kaydı. Ben Macit'e sarılınca. Ama siz de ah- ret soruları soruyorsunuz. Evimizin içindeyiz. Bornoz ka- yarsa kayar. Ne olacak yani?' Bir dakika Nil hanım. Evinizde değilsiniz. İşte burada yanılıyorsunuz. Herkesin evindesiniz. Yaa, işin püf nok- tası burada işte. Bütün Türkiye gördü.' 'Neyi gördü?' Neyi görecek. Bornozun yere kayı- şını...' Efendim, ne ola- cak yani?' 'Ama siz bir ailesi- Acaba Macit, Nil'i 'otomobillendirdi mi?' Ne dersiniz? Otomobillendirdiyse Nil Ne demek Macjt koiiinuyor muydu acaba? Amma çok soru uyandırıyor bu reklam.bir şey de- mek... Sonra, mutfak masrafını işe niye karıştırıyorsunuz?' Macit Bey karıştı: 'Siz bizi buraya niçin çağırdınız kuzum? Ahret soruları sormak için mi? Kanm dedik işte! Otomobil istiyor ben- den. Millet kıskandı bizi. Hem mutfak masrafımızdan si- ze ne? Gel Nil, gidelim.' Durun Macit Bey. Alınmayın. Size kamuoyunun tep- kilerini dile getiriyorum burada. Hiç de eleştiriye gelemi- yorsunuz bakıyorum. Aç insanlar da var. Yani mutfak masrafı lafı...' 'Efendim, bunları dinlemeye mecbur muyuz?' 'Yaa, peki biz sizi seyretmeye mecbur muyuz?' 'Bunu reklamcıya sorun. Bize ne?' 'Ama reklamcı ortada görünmüyor. Biz sizleri görüyo- ruz. Islak bacaklar... Kayan bornoz... Ve 'Macit beni otomobillendir' cümlesi.' Nil Hanım atıldı: 'Muhafazakâr mısınız, feminist misi- niz? Amma yüklendiniz bize. Alt tarafı bir reklam. Büyü- dü büyüdü, şey oldu.' 'Ah, 'şey' oldu. Tabii. Ağzınızla söylediniz işte. Nil Ha- nım, bir ev hanımısınız siz. Otomobil için bunca cilve... Değer mi?' 'Size ne canım.' 'Bana ne olur mu? Her yandan tepki aldınız.' 'Aldıksa aldık.' 'Yani siz Türk aile imajını' böyle mi gösteriyorsunuz insanımıza? Afbuyrun, hangi partiyi tutuyorsunuz? Kö- keniniz nedir?' Macit patladı: 'Gel Nil, gidiyoruz. Yeter bu kadar!' 'Güle güle.' Kalkıp gittiler. Kızdıiar bana. İşte ben de bu 'reklam kişMerini' sizler için biraz sıkış- tırdım sütunumda, sevgili okurlarım. Acaba Macit, Nil'i 'otomobillendirdi mi?' Ne dersiniz? Otomobillendirdi mi, otomobillendirmedi mi? Otomobillendirdiyse Nil korunuyor muydu acaba? Amma çok soru uyandırıyor bu reklam. Şimdilik hoşçakalın. B U Selâhattin Gizin Fotoğraflarıyla 1930'larda Beyoğlu Metin: Ali Özdamar Önsöz: DemırÖzlü İsteme adresi: ÇAĞDAŞ YAYINCIUK VE BASJN SANAYİ A.Ş. Tûrkocağt GuUesi, 39-41 Cağaloğlu İ4334 tSTANBUL TcL 5J2 OS Oi (20 hatj • İ26 01 17 Fax: 526 01 17 New York'tan Erkek tuvaletinde kadın parmaLaura Belle batı yakasında ultra-modern bir lokanta. Ancak erkekler tuvaletindeki bakıcısıyla ünlendi. Sasha Sovyet Musevisi bir göçmen. Genç kadının alelade bir tuvalet bakıcısı olmadığı her halinden belli. Bazen üzerinde şık bir gece elbisesi, bazen dekolte bir giysi. Bazen mini şort içinde. n ve kalitesi için O'Keefe'nin alçak gönüllü de- ğerlendirmesi şöyle: "Dünyanın en iyi kaUteteri."ŞEBNEM ATtYAS NEW YORK — Laura Belle 43. Sokak'ta ba- tı yakasında ultra-modern bir lokanta. New York'un ünlüleri, hızlılan "hırülan hıraztan, bit- lileri bitsizleri" ve göbekliierinin son zamanlar- da dilinden düşmeyen akşam yemeği kulübü. Unünü hak ettiren derecede şık. 18. yy Gürcü an- tikalan Ue süslü karanlık ve siyah menner kori- dorlar, gelenleri önce bir dans pistine çıkanyor. Ardından loş ışıkta sarhoş eden masalann olduğu salonda uzun süren akşam yemekleri yeniliyor. Lokantanın sahibi Mkhael O'Keeffeye göre gansterler dünyasını andıran salon "Al Capone^ dan çok Carlo Gambino türii" bir yer. Salonda ikram edilen şampanya ve KUba pürolan mikta- Laura Belle bütün bu özelliklerine rağmen ne mönüsü ne de pürolan nedeniyle ünlendi. Lokan- tanın ünlenmesinde erkek tuvaletinde sürekü bu- lunan kadın temizleyici rol oynadı. Sasha Ka- zachkova adlı Rus göçmen Amerika'ya gelip Hollywood'da şansını denedikten sonra başarı kazanamayınca bu tuhaf mesleğe atıldı. öyle ba- şanlı oldu ki bir zamanla Broadway ve 42. So- kak civannın en önemli porno merkezlerinden biri olan lokantanın eski ününü sildi süpürdü. Vaktiyle cinselliğin en ucuza satıldıgı bu yerde şimdi bütün Amerikan püritan kurallarının yı- kılarak erkek tuvaletine bir kadın bakıcı yerleş- tirilmesi büyük olay haline geldi. Bazı gazetelerde Sasha Kazachkova'nın Rus- ya'da proleteryanın porselen saraylanndan New York'ta erkek tuvaletine kadar ulaşmış olması- nın "sosyal ve siyasi" boyutlan uzun uzun ince- lendi. Bu konudaki tepkilere geniş yer verildi. Sovyet kadının bu başânsının feminizm açısın- dan ne denli önemli olduğu vurgulandı. Erkek tuvaletindeki hanım, çarşamba günün- den cumartesi gününe, akşam saat yediden sa- bah Uçe dek çalışıyor. Kapı önünde küçük bir sandalyesi olmasına rağmen Sasha'yı otururken görmek imkânsız. Hemen her dakika birisine havlu, ötekine kolonya tutuyor. Sonra da bahşiş kutusunu gösteriyor. Gecede ne kadar kazandı- ğı ise sır. Sasha "yeterince kazanıyonım" diye ce- vap veriyor. Sasha'nın alelade bir tuvalet bakıcısı olama- dığı her halinden belli. Bazen üzerinde şık bir ge- ce elbisesi, bazen dekolte giysi.. Bazen mini şort uzun çizmeler içinde. Tuvalete gelenleri her za- man gülümseyerek karşılayan Sasha, bu deneyim- den ne öğrendiği sorusunu, Haldun Taner'in Ke- şanlı Ali Destanı'nda Zilha'nın ünlü tiradına tu- haf şekilde benzeyen "Herkesin karakleri bcr yer- de aynı. Degişmiyor, zengin de faitir de olsaaız, oMugunuzdan başka davranmaya ugrasmayın, çümkü ne kadar •grassaaız da aynıauız' sözle- riyle cevaphyor. Sasha görevi icabı oldukça iki topluyor ve tek- lif aldığını söylüyor. Genclllkle Isveççe konuşma- ya çalışıyor erkeklerin çoğu Sasha ile nedense? Bazüan tuvatetten sonra en iyi kolanyanın ne ola- bileceği konusunda akıl danışıyorlar Sasha'ya. Ya da kravatlarının nasıl durduğunu merak ediyor- lar. Kimileri kadın tuvaletine de bir bakıcı lazım olup olmadığuıı soruyor. Nitekim kadın tuvale- tinin de bir bakıcısı var, ama o da kadın. Baa- lan bunun adil olmadığı üzerine uzun tartışma- lara giriyor. Bazıları klasik "daha öace karşılas- bk nu" yöntemini kullanmaya çalışıyor. Bazıla- rı daha da ileri gidip "acaba birbiriınizi daha iyi taauna imkau oiar mı" diye soruyorlar. Sasha şimdilik hayatından memnun. Hiç ol- mazsa işyeri saygın bir işyeri. ABD*ye fngilizce öğrencisi olarak gelip kalan Sovyet Musevisi genç kadın, Sovyetler Birüği'ndeyken böyle bir iste ça- lısacağmı akkna büe getirmediğini soylüyor. Ama "Amerika'da ber şey oluyor." Bu sene yeni so- merstr ile birükte New York'ta sanat öğrencili- ğine başlayacak. Rusya'yı "35 yasifldakiJeria 60 yaşuMtald New Yorkhüar gibi görnndügii yorgm- lar olkesi olarak" hatırhyor. BtRDAM ALTI BİLE YOK — İngiltere, gelişmiş sanayi ölkelerinden biri. Hükümet, dağılan Sovyetler Birliği'ndeki halka >-ardım eden iilkeler arasında da yer alıyor. Pek çok azgelişmiş ulke vatandaşı için umul kapısı. Işi, evi, her tiirlii gelismiş konfora sahip olan fngilizlerin yanında, evsizlerin sayısı giderek artıyor. Eski başbakan Margaret Thatcber'ın uygulamaya koydugu ekonomik paketler gelir durumu diisiik olanların işine gelmemişti. Şimdi de uygulamadaki konut politikası birçok İngilizi basiıiı soktufu damı yitirme korkusu ile baş başa bıraktı. Bazen bir bankın üstii, bazen kaldınm taşlan gökyüzü daralı evleri olabilir. (Fotoğref: FRANKFURTER ALLGEMEINE) Stockhohriden Isveçliler alkolü kaldıramıyorYAVUZ BAYDAR STOCKHOLM — Normali- zasyon başlıyor galiba. Ülkeyi AT mensubu kılmaya iştahlı ye- ni sağ koalisyon, KDV'yi yüzde 25'ten 18'e düşürdü. Sosyal ol- mak ya da ka'mak istiyorsanız, bu önemli. Bundan sonra belki Stockholm'de lokantaya gidebi- lecek, hatta gelen hesap karşı- sında "Yandım AUah" demeye- ceksiniz. Belki. Çfinkü indirim oranı o kadar radikaJ değil. Eskiden bir dostunuzla yemeğe çıkmak, Türkiye'de asgari ücret karşılığı bir paraya elveda demekle eyan- lamlıydı. Şimdi bu pararun ka- lan kısmıyla eve taksi ile döne- bileceksiniz. Eh, bu da bir geliş- me sayılmalı. Uzaktan farklı görünüyor belki, fakat İsveç'in AT ile bir- lesmesi hiç de öyle kolay değil. Yol, fevkalade dikenli. Kıtadan daha yüksek olan vergileri, diken türleri arasında saymamak daha doğnı: Onlar daha çok kıymık boyutunda. Asıl mesele ve hırgür, alkol po- litikasında patlak verecek gibi görünüyor. 'Alkol polit&ası' deyip geçme- yelim. Türkiye için Kürt mese- lesi, Yunanistan için Makedon- ya ile ilişkiler, İngiltere için sos- yal guvenük ne ise tsveç için de alkol o. Bir tabu ki ağzını acan tövbe etmek zorunda kalıyor. Çoğumuzun malumudur, Is- veç*te sert bira, şarap ve öteki iç- kün değildir. Elbette ki geçen yüzyüın de- mode felsefelerini ayakta tutma- ya çalışan, tabulara dayalı bu sistem, AT normlanna uymaya- cak. Dünya, otoriter düzenler- den kurtularak ferahlarken İs- veç'in önyargılarını benimseye- cek değil ya! Bir milletvekili geçenlerde bi- ra ve şarabın bakkallarda satıl- ları veryansın ettiler bu 'hain' milletvekiline. Bilinen ve bezdi- ren tüm argümanlar sıralandı: Isveçliler alkolü kaldıramıyordu ya da alkolizrh yayılırsaydı, za- ten Fransa, ltalya gibi ülkelerde alkolizm ne kadar yaygındı. Is- veç öteki ülkelere örnek teşil edi- yordu... Hatta AT'nin, alkol po- litikasını lsveç'e danışması ge- rektiğini öne sürenler bile oldu. Bir milletvekili geçenlerde bira ve şarabın bakkallarda satılmasını önerdi. Ortalık birbirine girdi. Baştatekel mağazaları genel müdürü olmak üzere tüm ahlak hocaları veryansın ettiler bu 'hain' milletvekiline. ki türleri, devlet denetimindeki -bir tür- tekel dükkânlarmda, yalruzca pazartesi ile cuma gun- leri, 9 ile 18 arasında satılır. lç- ki almak için rüştünü kanıtlamış olmak ve kuyruklarda sabırla beklemeye dayanmak, ayrıca cüzdanı boşaltmaya niyet et- mek, temel özellikler olarak aranır. Hafta sonlan, ahşveriş müm- masını önerdi. Isveç 1995'te kı- ta ile bütünleşip taşra niteliğin- den kurtulma sürecine girince nasıl olsa Sesjkalı' içki satışım bırakacaktı. Ne olurdu şimdiden başlasa? Zana ile Dicle'nin yemin eyle- mine benzer bir eylemdi bu. Or- talık birbirine girdi. Başta tekel mağazaları genel müdürii olmak üzere tüm ağırhklı ahlak hoca- Sonuçta, tsveç'teki pek çok tar- tışma gibi pek suya sabuna do- kunulmadan, ileri bir tarihe atıldı. Bu arada, maşallah, ülkede içki su gibi tüketiliyor. Yani, her toplumun, kendi ikiyüzlolüğüne, çifte standardı- na jimnastik yaptırmak için bir tabusu var. Ortak ego için ra- hatlacı. Neden vazgeçemedikleri de anlaşıhyordu: Yeni tabu yarat- mak kolay mı? Bizim tabulanmıza uymayan bir başka haber: İsveç'in geniş ormanlar ve zengin yeraltı kay- nakianyla ünlü, uçsuz bucaksız kuzey bölgesi Norrland'da -bir kısmının Laponların oluştur- duğu - halkın topraklarının gü- ney bölgeleri ve büyük şehir- ler tarafından sömürüldüğünü düşündüğü ve bu yüzden de aynlıkçı bir partinin kurulma- sından yana olduğu anlaşıldı. Ikisi de 60'ıru aşkın, biri sağcı öteki solcu iki Norrland politi- kacısı da bunun üzerine partiyi kurma karan aldılar. Bu haber güniük bültenlerde üç satırla yer aldı. İşin bir yönü de bu. Bir başka sonuc: Her toplum, kendi temel meselelerini bütün dünyanın temel meseleleri zan- nediyor. özellikle eğitimi düşük, yeteneksizlere idare etme ve ken- disi için duşünme rolünü teslim eden ve onlara körii körüne inanmayı mecburiyet sayan top- lumlar. Zürih9 ten 'Elvedasız' oykü Bu nostaljik tutkunun asıl amacı 'Elvedasız' adlı yapıtla Avrupa'da çok yaygın olan ırkçı dazlakları kınamak ve protesto etmek. ADEM SAĞLAM ZÜRİH — Alp Dağlan ta- nıdık yükünü almış. Donıklar karla kaph. Gotik çatılar be- yaza boyanmış. Şu sıralar, hır- çnılığı yaşıyor antik Zürih ken- ti. Gece gökyüzünde bulutları harman oluyor. Islık çalan bu- lutlann eşliğinde, Latin ezgileri kulağıma doluyor birden. Ken- tin buğulu sokaklannda, tan- go yapıp horan tepen insanla- nn görünuşü, coşkuyla doldu- ruyor içimizi. Gizemli ışık dal- galan arasında, oradan oraya koşuyor Limmat. Limmat'ın iki yakası da antik kent kultü- rü kokan, yash çınar agaçlany- la bezenmiş. limmat'ın sol ya- macında, Limmatquai 80 nu- marada yazar ve yayıma Ay- tnnç Altındal'ın 'Modns Viveadi' isimli sanat galerisin- de, onun yeni şiir kasetiyle iliş- kin kısa bir soyleşi için yola koyuldum. Onun, Isviçre sanat çevresinde çok beğeni kazan- ması Türk ounamn adına onuı veriyor. Yetmiş kuşağının, sanatla yoğrulan dünyasında fiüz ver- miş olan yazar-yayımcı Altın- dal, bu tutkuyu atamamış üze- rinden. Bu kez de kendi eski şi- irlerinden oluşturduğu 'Elvedasız' adlı müzik kaseti- ni, stüdyodan daha yeni almış. Piyano ve yayh sazlar eşliğin- de, dünyaca ünlü Ermeni ezgi- ci Turo Paşayan'm yorumunu, Istanbul lehçesiyle okumuş. O beni, her zamanki gülecen ve icten duygularla karşıladı ga- lerisinde. Sağına Tlıro Paşayan soluna da Fin asılh ünlü mü- zisyen Tapani Hnrter oturmuş- tu. Bu uçlü nostaljik tutkunun asıl amacı, 'Eftcdasu' adh ya- pıtla Avrupa'da çok yaygın olan ırkçı dazlaklan kınamak ve protesto etmekti. Altındal biten sigarasını ye- nilerken biz de 'FJvedasu' ad- lı şiirsel öyküyü dinliyoruz. Pi- yanonun tuşlannı hünerli par- maklanyla okşayan Paşayan- ın dinktisi sürerken Altındal'ın davudi lstanbul lehçesiyle, "Du- söyleme o son sozü. Tam banda. tşte bu caddede bn afaf altuıda. Söyleme o son sozü. Bn ayrıhgı bir satıra sıj- dıramazsuı." Aynlığm kahredi- ci yanları, yapıt boyunca sü- riip gidiyor. "Neden şiir kaseti" diye sorduğumda, "Doğrsso iilkede kısır olaa okuna tnt- kasunu, şiirle yeşertmek dny- gatan yaüyor" dedi Altmdal. Atina'dan Karlar erimeden Parnassos'ta kayak keyfîAşağıdaki pistte 'acemiler' ve 'ustalar' şezlonglara uzanmış, bir yandan kahve-çay ya da konyak yudumluyor, diğer yandan 'kıç üstü' yere yuvarlanan 'müstakbel kayakçıların' manzarasıyla hoşça vakit geçiriyor. STELYO BERBERAKİS ATİNA — Yunanistan'da tam 14 adet kayak merkezi var. Kış aylarında rakımı oldukça yük- sek olan dağlara inşa edilmiş olan bu kayak mer- kezlerinin en "popiiler" olanı kuşkusuz Atina ya- kmlanndaki Parnassos Dağı'nda bulunuyor. Par- nassos Dağı Atina'ya 200 km uzaklıkta ve oto yoldan yaklaşık 2 saatte ulaşılıyor. Parnassos'a gitmek için tarihi Delfi Tapınağı ve Arahova'da- ki ünlü dağ köyünden geçiliyor. Kayak yapma- sını bilen ya da bilmeyen Atinalılar kış aylarırun hafta sonlarını bu dağ köyünde ya da Parnas- sos'a en yakın yerleşim merkezi Delfi'de geçir- mekten haz duyuyor. Parnassos Dağı'nda sade- ce bir kayak merkezi var. Otel ya da pansiyon yok. Dolayısıyla Arahova ya da Delfi'deki otel ve pansiyonlar her hafta sonu uka basa doluyor. Ay- nı bu yerleşim merkezlerindeki gece kulüpleri, bar ve tavernalann cuma ve cumartesi akşamla- n tıka basa dolu olduğu gibi... insanlar kışhk giy- sileri içinde şömineü tavernalarda nefıs et yemek- leri yiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir "duMe içki" için herhangi bir bara oradan da herhangi bir diskotek ya da gece kulübüne gidiliyor ve Pa- varotti Ue başlayan müzik, sabahın erken saat- lerinde Yunan çifteteüi ya da zeybek havalarıyla sona eriyor. Ertesi sabah otolara binüdiği gibi soluklar Par- nassos Dağı'nın tepesinde almıyor. Arahova ve Delfi'de kayak teçhizatlannı satm alma ya da ki- ralama olanağı var. Otolann içinden çıkan ka- yak botlan ve giysileri içindeki insanlar, omuz- İannda taşıdıklan kayaklanyla kayak merkezi- ne çıkmak için ancak dört kişinin sığdığı telefe- riklere biniyor.. "Devr-i daim" usulü hiç durma- dan çalışan bu teleferikler Parnassos Dağı'nın ilk kayak merkezi olan tepeye ulaşıyor. Bu tepede "acemiler" ya da kayakla hiç ilgisi olmayanlar toplanıyor ve oradaki geniş cafe-restaurantru ken- disine "mekân" ediniyor... Kayak yapmasını bi- lenler bu cafede çay ya da kahvesini yudumla- dıktan sonra bu kez ikişer kişilik tele-chaiselere biniyor v? tercih edilen dağın iki büyük kayak pistinden birine gidiyor. Yaklaşık 20 dakika sü- ren tele-chaise yolculuğu boyunca görkemli Par- nassos Dağı'nın zevki çıkanhyor. Rakım arttık- ca aşağıda, Korent Körfezi ve kıyılarmdaki köy- ler bir ressamın çizdiği manzara tablosunu an- dınyor. Tele-chaisele "yukan" çıkanlann hepsi profes- yonel kayaka değil tabii.. Bunlann arasında ömürlerinde hiç kayak yapmalarlar da var... Bun- lardan biri iki kişilik tele-chaiseden "nasıl inilecegini" yanında oturan ve hiç tammadığı "nsta" bir kayakçıya sorduğunda adam sorulan sonıyu "aşağıya hangi tepeden kayılır" şeklinde algılamıştı doğal olarak... "İşte şu tepeden iner- sen şuna dikkat etmen lazım.. Eger bundan iner- sen şa döaemeclerde dikkat et" gibi yanıtlar ver- meye başlamış adam.. Oysa "acemi" kayakçı tele- chaiseden nasıl inileceağini bir kez daha sormak zorunda kalınca adam, gülmekten kendisini ala- mamıştı.. Nitekim "acemi" kayakçı ayağmda ki- ralık kayaklar olduğu halde "hadiseii" bir şekil- de tele-chaiseden atladığı gibi 10 dakika içinde; ayağından çıkan kayaklar önde kendisi arkada ve yuvarlanarak "acemilerin" kahve içtiği ilk pist- te buluvermişti kendisini... Aşağıdaki pistte "acemaer" ve "ustalar" şezlonglara uzanmış; bir yandan kahve-cay ya da konyak yudumluyor; di- ğer yandan "kıç üstii" yere yuvarlanan "müstak- bel kayakçılann" manzarasıyla hoşça vakit ge- çiriyor.. Kahkahalar atüıyor. Atina'ya dönüş vakti yaklaşınca otolar, Delfi tapınağında durmadan edemiyor.. Buradaki manzara gerçekten görül- meye değer.. Eski Yunan'da "kafeürieria mcUn'' olarak bilinen Delfi, yüksek dağların yamaçlan arasında kurulmuş.. Tarihi kabntıiar arasında ge- zerken küçük bir kız çocuğu babasma soruyor "..babacıgım bu kale aiçin bu kadar büyük" di- ye. Baba kahinlerin gökemli Delfi tapınağı hak- kında gerekh' bügilerin aynntılanna gjrmeden kı- zına bunun kale olmadığını anlatmaya çalışıyor. Parnassos dönüşü "aceoü kayakçılar"ın kırık kemikleri uzun bir ağrı aşamasına girerken usta kayakçılar bir sonraki hafta sonu için kayakla- rının altına gerekli mumları sürmeye başlıyor.. 12 ay içinde 10 ay güneş gören Yunanistan'da böy- lece karlar erimeden kann tadı bu gibi kayak sporlanyla çıkanhyor...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle